Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0098(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0210/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0276

Rozpravy
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

12. Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) - Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy - Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je společná rozprava o

– doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch pro druhé čtení ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) (Zpravodaj: Mathieu Grosch) (A6-0215/2009),

– doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch pro druhé čtení ke společném postoji přijatém Radou ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy a zrušuje se směrnice Rady 96/26/ES (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)) (Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău) (A6-0210/2009) a

– doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch pro druhé čtení ke společnému postoji přijatém Radou ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracované znění) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)) (Zpravodaj: Mathieu Grosch) (A6-0211/2009).

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, zpravodaj.(DE) Pane  předsedající, předpokládám, že se jedná o společnou rozpravu o těchto třech zprávách, které jsou součástí silničního balíčku.

Rád bych poděkoval Radě a také zaměstnancům Komise. Naše práce za poslední dva roky přinesla dobré výsledky.

V evropském prostoru představuje silniční a nákladní doprava představuje přibližně 75 % veškeré dopravy a zaměstnává 2 miliony lidí. V souvislosti s otevřením trhu pro 25 zemí, plánovaném od května 2009, se volalo po některých nových pravidlech. Stejné problematiky se týkaly i návrhy Komise.

Co se týče zprávy mé kolegyně paní Ţicăuové, které bych spolu se všemi zpravodaji zabývajícími se silničním balíčkem rovněž rád poděkoval za konstruktivní spolupráci, je důležité stanovit jasné pokyny pro provozovatele silniční dopravy. Provozovatelé musejí prokázat svou spolehlivost na celém území Evropy a musejí mít zdravou finanční strukturu. Správci dopravy by měli být schopni prokázat buď dlouholeté zkušenosti či vysokou odbornost. Závažné přestupky mohou ohrozit jejich spolehlivost, a proto budou také členské státy vyzvány, aby kontrolovaly a trestaly přestupky i poté, co toto nařízení vstoupí v platnost. Právě kontroly a sankce v celém odvětví dopravy často chybějí.

Byla přijata více než polovina pozměňovacích návrhů Parlamentu. Nebudu se dnes všemi zabývat, ale chtěl bych vyzdvihnout jeden, pro mě velmi důležitý, výsledek neoficiálního trialogu, a to boj proti společnostem typu „poštovní schránky“, které narušují soutěž a oslabují vnitrostátní podniky. Zabránit tomuto druhu podnikání znamená zabránit sociálnímu a daňovému dumpingu, který byl rovněž samostatným tématem silničního balíčku.

Co se týče přístupu na trh pro autobusy, autokary a nákladní vozidla, zvláště autobusy a autokary, toto nařízení se především zabývalo „12-denním pravidlem“, jelikož dohoda o ostatních bodech byla velmi rychle uzavřena. Znovuzavedení možnosti týdenního odpočinku po 12 dnech neohrožuje bezpečnost. Každodenní doba řízení i odpočinku musí být sledována a řidiči na těchto cestách nikdy nepřekročí povolenou denní dobu řízení. Tyto 12-denní výlety mimoto napomáhají evropské integraci a pro mnoho lidí představují cenově velmi výhodný způsob trávení dovolené.

Jedna z nejbouřlivějších diskusí se týkala přístupu na trh pro nákladní dopravu, v níž však Parlament nezískal vše, co požadoval. Přesto jsme docílili uspokojivého kompromisu. Zdá se mi, že zejména u kabotáže je – vzhledem ke třem kabotážním operacím za sedm dní – tento kompromis dobrým výchozím bodem. Konečným cílem je regulace služeb ve třetích zemích a střednědobě také otevření trhu s kabotáží. Čekáme, že k tomu Komise předloží návrhy, jelikož by kabotáž rovněž měla zabránit jízdám bez nákladu. Zároveň však nechceme uložení dočasných omezení interpretovat jako protekcionismus. V současné situaci, kdy sociální a daňová harmonizace v odvětví dopravy neměla žádný účinek, byl velmi dobrý nápad ji omezit, aby se zabránilo nekalé soutěži. Přesto bychom neměli čekat dva roky, než toto nařízení použijeme. Šest měsíců by pro kabotáž a 12-denní pravidlo mělo být dostačující.

Rád bych také dostal od Komise jasnou odpověď na to, zda toto nařízení zemím, které již své trhy s kabotáží v souladu s článkem 306 Smlouvy otevřely, znemožní, aby v tom dále pokračovaly. Doufám, že dnes Komise učiní jasné prohlášení týkající se dalšího otevírání trhů s kabotáží a článku 306.

 
  
MPphoto
 

  Si lvia-Adriana Ţicău, zpravodajka – (RO) Pane předsedající, pane komisaři, na úvod bych ráda využila pěti minut a minutu nechala na své závěry.

Návrh nařízení stanoví podmínky týkající se sídla, charakteru, finanční situace a odborné způsobilosti, které musí každá osoba splňovat, aby mohla vykonávat povolání provozovatele silniční dopravy. Nařízení, o němž jednáme, rovněž stanovuje podmínky, za nichž může společnost zaměstnávat správce dopravy, zlepšuje schvalovací a monitorovací postupy, stanoví předpisy pro elektronické registry a ochranu elektronických dat, zabývá se otázkou sankcí za jeho nedodržení a zavádí systém vzájemného uznávání diplomů a přednostních práv.

Při prvním čtení, které skončilo v květnu loňského roku hlasováním na plenárním zasedání, Parlament trval na tom, aby měl správce dopravy s danou společností náležitý smluvní vztah a stanovil horní hranici týkající se počtu vozidel, která může spravovat jeden správce.

Byly rovněž předloženy pozměňovací návrhy zpřísňující požadavky, aby měla společnost pevné místo podnikání. Dobrá pověst společnosti může být ztracena v důsledku její účasti na obchodu s lidmi či drogami.

Parlament vypracoval seznam závažných porušení právních předpisů, která vedou k zákazu činnosti, a současně odstranil ustanovení o menších porušeních předpisů. Jako důkaz finanční způsobilosti bylo přijato pojištění a požadavek týkající se výše pohotové likvidity byl vypuštěn.

Povinná písemná zkouška v zemi pobytu zůstala požadavkem pro výkon tohoto povolání s možností výjimky v případě desetileté nepřetržité praktické zkušenosti.

A konečně předchozí práva byla zrušena a Komise byla požádána, aby podala zprávu o pravděpodobném dopadu rozšíření nařízení na komerční dopravu používající vozidla s patřičným designem a vybavením určená k přepravě až devíti osob včetně řidiče.

Společný postoj přijal zcela či v podstatě 70 ze 113 pozměňovacích návrhů Parlamentu. Mezi ně patří pozměňovací návrhy o menších porušeních právních předpisů, definici vztahu mezi společnostmi a správci dopravy, právu na odvolání pro ty, na něž se vztahuje rozhodnutí o působení jako správce dopravy, vzájemném uznávání osvědčení, přednostních právech, výměně informací mezi příslušnými orgány jakož i o obchodování s drogami a lidmi jakožto důvodech zákazu činnosti.

Co se týče registrů, jak Parlament tak Rada se shodují na postupném přístupu. Do konce roku 2009 Komise stanoví strukturu dat pro vnitrostátní elektronické registry. Obě uvedené instituce však navrhly různé harmonogramy uplatňování, přičemž Rada požaduje delší časové období.

Jsou tu také další otázky, v nichž se počáteční stanoviska Rady a Parlamentu lišila, avšak po dlouhých a úspěšných jednáních bylo dosaženo kompromisu přijatelného pro obě instituce.

V důsledku toho Parlament přijal flexibilnější rozvrh vytváření a propojování vnitrostátních elektronických registrů (31. prosinec 2012). Bylo dohodnuto, že závažná porušení právních předpisů budou začleněna do vnitrostátních elektronických registrů až po roce 2015, omezení doby platnosti licence k výkonu povolání provozovatele silniční dopravy bude zrušeno, zkouška bude nadále probíhat v zemi pobytu, součástí struktury elektronických registrů bude veřejná a důvěrná část, odkazy v obsahu nařízení týkající se omezování licence pro přístup na trh silniční dopravy budou vypuštěny, přičemž prakticky všechny odkazy na licence k přístupu na trh silniční dopravy jsou obsaženy pouze ve dvou právních předpisech pana Grosche.

Se zájmem očekávám komentáře svých kolegů poslanců. Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, úřadující předseda Rady. – (CS) Vážené poslankyně, vážení poslanci, zastupuji dnes na tomto jednání svého kolegu z vlády, ministra dopravy Petra Bendla, který musel zůstat neočekávaně v Praze.

Děkuji Vám, že jste mi poskytli příležitost se na Vás obrátit před zítřejším hlasováním o „silničním balíčku“. Chtěl bych připomenout, že české předsednictví považuje finalizaci tohoto souboru právních předpisů za velmi důležitou. Tento balíček je důležitý s ohledem na potřebu jasného a harmonizovaného přístupu v důsledku různých postupů v jednotlivých členských státech, pokud jde o využití stávajícího systému kabotáže, jakož i s ohledem na přístup provozovatelů k odvětví dopravy.

Za podpory a pomoci zpravodajů se předsednictví podařilo dosáhnout úspěšného výsledku ohledně tohoto důležitého souboru právních předpisů. Vím, že všichni vyvinuli k dosažení tohoto výsledku značné úsilí a že všichni museli přistoupit na určité kompromisy. V průběhu jednání všichni prokázali konstruktivní přístup s cílem dosáhnout dohody ve druhém čtení. Hlavní prvky vyplývající z našich jednání je možno shrnout takto: bližší upřesnění pravidel pro kabotáž, možnost pro řidiče autokarů v rámci příležitostné mezinárodní dopravy pracovat dvanáct po sobě následujících dnů a přísnější kontroly dopravních společností. Odvětví silniční dopravy může nyní rychle využít zjednodušených pravidel a kontrolních mechanismů v oblasti kabotáže, jakož i jednotných a vymahatelných ustanovení pro přístup k odvětví dopravy. To rovněž znamená, že budou existovat jasná pravidla, která zabrání zneužití a přispějí k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, vyšší efektivitě a lepší kontrole v této oblasti.

Kompromis o kabotáži významně přispěje k transparentnějšímu, účinnějšímu a bezpečnějšímu trhu silniční přepravy zboží. Přispěje k dalšímu zlepšení trhu silniční přepravy zboží a současně vytvoří spravedlivější a transparentnější rámec pro celé odvětví silniční přepravy zboží. Sníží se počet jízd prázdných vozidel na silnicích Společenství, čímž se přispěje ke snížení emisí CO2. Kompromis rovněž předpokládá, že členské státy využijí odpovídajících bezpečnostních mechanismů k předcházení narušení trhu silniční přepravy zboží, jsou-li způsobeny kabotáží. Nová pravidla pro kabotáž se použijí šest měsíců po vyhlášení nařízení v Úředním věstníku. Evropská komise v roce 2013 rovněž posoudí možnost dalších kroků týkajících se případně otevření trhu silniční dopravy a liberalizace kabotáže.

Jsem přesvědčen, že nový právní rámec pro přepravu zboží a cestujících v Evropské unii významně přispěje k rychlé a udržitelné obnově našich ekonomik. Děkuji Parlamentu za práci, kterou přispěl k zajištění dohody při projednávání tohoto balíčku, a zejména bych chtěl poděkovat zpravodajce Silvii-Adrianě Ţicău a zpravodaji Mathieu Groschovi, jejichž usilovná práce a odhodlání pomohly zajistit úspěšný výsledek.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise.(IT) Pane předsedající, pane Svobodo, vážení poslanci, Komise musí být potěšena kompromisem, jehož bylo dosaženo o silničním balíčku, jelikož nám umožňuje uzavřít legislativní postup v době, kdy odvětví dopravy potřebuje mít jednoduchá a efektivní pravidla a zbavit se zbytečné byrokracie.

Musím říci, že naše rozhodnutí také pomůže zvýšit bezpečnost silničního provozu, protože se domnívám, že kdykoli činíme nějaká opatření v odvětví dopravy, zejména dopravy silniční, musíme mít vždy na zřeteli náš cíl snížit počet obětí na silnicích EU o polovinu. Myslím, že Parlamentem přijímaná pravidla skutečně pomáhají tohoto cíle dosáhnout.

Jsme rádi také proto, že se jedná o další signál, který evropské instituce dávají občanům těsně před volbami, a protože může být legislativní postup uzavřen ve druhém čtení, pouhé dva roky poté, co byly předloženy tři významné a komplexní legislativní návrhy. Ty sice možná přispěly ke složité rozpravě, ale nakonec zvítězil institucionální a zdravý rozum jakož i politická vůle vyhovět požadavkům občanů a odvětví dopravy obecně.

Rád bych se stručně věnoval zprávám, o nichž diskutujeme, abych odpověděl na některé otázky vznesené zpravodaji. Začnu s přístupem na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy: je pravda, že kabotáž představuje jen velmi malou část veškerého podnikání v dopravě, avšak politicky se jedná o velice citlivou oblast. Je-li využívána způsobem, který doplňuje mezinárodní dopravu, kabotáž přispívá i k lepšímu využívání kapacit a k omezení jízd bez nákladu, což znamená snížení počtu těžkých nákladních vozidel na silnicích, a jistě víte, na kolika silničních nehodách se nákladní vozidla podílejí. Toto nařízení vyjasní pravidla kabotáže, která budou v celé EU uplatňována – a zde narážím zejména na poznámku pana Grosche - jednotným a nebyrokratickým způsobem, aniž by zasáhla stávající spolupráci mezi členskými státy podle článku 306 Smlouvy. Mimoto budou zrušeny dosud platné těžkopádné vnitrostátní postupy, aby mohly dopravní firmy co nejlépe využívat možností kabotáže. Komise bude vývoj na trhu silniční dopravy pečlivě sledovat a v roce 2013 o něm vydá zprávu.

Pokud ho  tato zpráva označí za vyhovující a budou-li podmínky spravedlivé soutěže lépe harmonizovány, Komise navrhne, aby byl trh s kabotáží ještě více otevřen. Komise za tímto účelem učinila prohlášení, které bude zasláno Sekretariátu Parlamentu, aby bylo zařazeno do zpráv o této rozpravě. Toto prohlášení bude rovněž spolu s legislativním návrhem zveřejněno v Úředním věstníku.

Nyní se dostávám k práci paní Ţicăuové na společných pravidlech týkajících se podmínek nutných k výkonu povolání provozovatele silniční dopravy. Komise vítá zavedení nového 12-denního pravidla. Jedná se o opatření šité na míru, které přihlíží k velmi specifickým podmínkám určitých typů přepravy cestujících, která předpokládá  dobu delší než šest dní, ale obvykle nevyžaduje dlouhou dobu řízení, například školní výlety, lyžařské zájezdy a některé exkurze. Mohu vás ujistit, že nový právní předpis rovněž stanoví zvláště přísná opatření, která mají předejít  ohrožení bezpečnosti silničního provozu. V současné době platí v EU 100 různých typů licencí Společenství, což často vede k obtížným a zdlouhavým kontrolám. Nový právní přepis stanoví pouze jeden typ a standardní formát licence Společenství používané na celém území Unie.

Nyní přejdu ke třetímu ze zmíněných textů: k přístupu na mezinárodní trh silniční přepravy zboží. Na stále otevřenějším trhu potřebujeme harmonizovat podmínky stanovené pro společnosti, které na tomto trhu soutěží. Takový je záměr tohoto nového nařízení, které nahrazuje směrnici a zároveň zpřísňuje podmínky, které společnosti musejí splnit. Každá společnost bude muset jmenovat správce dopravy zodpovědného za efektivní průběh celého podnikání.

Aby se zabránilo vytváření „fiktivních společností“, je dále nezbytné poskytnout další záruky týkající se registrovaných sídel společností. Dále bude sestaven nový elektronický registr, který má zintenzívnit výměnu informací mezi vnitrostátními orgány a zvýšit důmyslnost a efektivitu kontrol. I toto pomáhá zajistit bezpečnost silničního provozu.

A na závěr, dopravní podniky dnes od zákonodárců dostávají velmi jasné poselství týkající se závažnějších nedostatků, které vedou k odebrání licence, například opakované případy manipulace s tachometrem. K těmto praktikám bohužel dochází ve všech zemích EU. Tato manipulace však představuje nejen porušení pravidel, ale také ohrožuje bezpečnost těch, kteří po evropských silnicích jezdí a je zřejmé, že unavení řidiči nejsou schopni dostatečně rychle reagovat, pokud nastanou nějaké problémy.

Proto jsem na začátku svého projevu řekl, že právní normy, které se tato sněmovna chystá schválit, představují zásadní a významný příspěvek ke společnému boji Komise a Parlamentu za výrazné snížení počtu obětí silniční dopravy. Rád bych vám proto poděkoval za vaši ochotu schválit tyto právní normy tak rychle.

Dovolte mi zopakovat, že tohle je jasný signál, který dáváme evropským občanům, a opět ukazujeme, že Parlament – a to neříkám jen proto, že jsem v této sněmovně 15 let působil – prokázal velkou efektivitu a serióznost, za což jsem vděčný.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, jménem skupiny PPE-DE.(DE) Pane  předsedající, rád bych poděkoval Radě a Komisi za jejich konstruktivní spolupráci s naším zpravodajem Parlamentu. Jak řekl sám místopředseda Komise Tajani, je to velmi dobrý příklad toho, jak lze i u složitých dokumentů v krátkém čase dosáhnout dobrých výsledků.

Nicméně nemohu nepřiznat fakt, že nejsme příliš spokojeni s režimem kabotáže. Jak jste, pane místopředsedo, spolu s úřadujícím předsedou Rady, zmínil, z důvodů ochrany životního prostředí i z ekonomických důvodů je v Evropě skutečně lepší zabránit jízdám bez nákladu. Proto by bylo lepší, kdyby mohlo být co možná nejdříve zrušeno omezení kabotáže.

Souhlasíme se třemi kabotážními operacemi za sedm dní jakožto s přechodným opatřením, avšak netrpělivě očekáváme vaši zprávu a doufáme, že v ní bude uvedeno, že v roce 2014 toto omezení skončí. Jedná se sice o málo významnou oblast odvětví dopravy, ale přesto zde dochází k plýtvání penězi a poškozování životního prostředí. Doufám tedy, že v roce 2013 předložíte příslušný návrh, protože omezení kabotáže je na evropském vnitřním trhu 27 členských zemí absurdní.

Rád bych rovněž poděkoval Radě a Komisi za to, že nás nakonec podpořily ve věci znovuzavedení 12-denního pravidla pro autobusy a autokary. Je to velmi důležité pro autobusový a autokarový průmysl, který v mnoha zemích tvoří malé a střední podniky. Vysílání dvou řidičů na tyto výlety, určené především pro seniory, totiž působilo těmto malým a středním podnikům problémy. Jsme rádi, že platnost tohoto ustanovení za šest měsíců skončí. Je nutné si uvědomit, že řada lidí, především starších osob, nemá ráda létání, a přesto by ráda jakožto turisté cestovala po Evropě a užívala si sluníčka například v Itálii či ve Španělsku. Proto je znovuzavedení 12-denního pravidla pro autobusy a autokary, jež díky cenové dostupnosti umožňuje seniorům cestovat, tak důležité. Je to velký úspěch pro nás, autobusové a autokarové společnosti i pro cestující, a proto jsem Radě i Komisi velmi zavázán.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, jménem skupiny PSE. – Pane předsedající, nejprve bych rád poděkoval oběma zpravodajům za jejich práci na tomto složitém dokumentu. Je zřejmé, že tento balíček, a především otázka zrušení omezení kabotáže, rozdělil veřejné mínění podle státní příslušnosti. Přesto se domnívám, že nyní před sebou máme dohodu, kterou můžeme podpořit.

Měl jsem vážné obavy z jednorázového zavedení neomezené kabotáže bez jakéhokoli vyrovnání sociálních či provozních nákladů jednotlivých dopravců. Jsem přesvědčen, že takový krok by býval měl negativní dopad na odvětví silniční přepravy zboží, a to nejen v mé zemi ale i v jiných členských státech. Kompromis zavádějící dočasnou kabotáž je proto nejen rozumné, ale navíc i účinné řešení povolující tři vnitrostátní jízdy po jedné mezinárodní. Dočasná kabotáž nám rovněž umožňuje skoncovat s několikasetkilometrovými jízdami prázdných těžkých nákladních vozidel, z hlediska ochrany životního prostředí nesmyslnými, aniž bychom tím narušili domácí trhy.

Konečně jsem rád, že mohu podpořit nová donucovací opatření, která byla zavedena prostřednictvím zprávy paní Ţicăuové. Tato opatření musejí být doprovázena dalším otevíráním trhu a umožní členským státům provádět přísná a účinná donucovací opatření.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, jménem skupiny ALDE . (NL) Otázka kabotáže po léta vyvolávala silné emoce. Jak již bylo zdůrazněno, současné právní předpisy jsou kvůli používanému výrazu „dočasný“ považovány za příliš vágní. Zaznamenali jsme, že tato skutečnost pro různé členské státy představuje skvělou záminku k tomu, aby dále chránily své vlastní trhy.

Aby vše jednou provždy vyjasnila, Komise prohlásila, že předloží návrh, který všechny tyto problémy vyřeší. Pevně věřím, že se to podaří. Komise však poměrně překvapivě navrhla uvalit přísná omezení rozsahu kabotáže. To je překvapivé, protože stávající pravidla byla po celou dobu považována za přechodný krok k úplné svobodě. V roce 2009 jsme podle Komise i Rady měli směřovat k úplné svobodě.

Dohodu, kterou máme před sebou a o níž budeme zítra hlasovat, považuji za velké zklamání. Na dopravce čeká místo více svobody více omezení. Samozřejmě zcela souhlasím s tím, že evropský přístup skutečně potřebujeme. Toto odvětví by již dále nemělo být nuceno snášet různé rozmary členských států.

Tato dohoda, pane předsedající, však zcela odporuje principům a cílům vnitřního trhu. Argumenty týkající se bezpečnosti silniční dopravy, životního prostředí a snížení administrativní zátěže, uváděné na podporu dohody vůbec neobstojí. Žádný skutečný volný trh, pane Tajani, nebude a každé omezení navíc vede k nárůstu dopravy. Pane Simpsone, toto řešení je všechno, jen ne účinné. Řídit se principem, že něco je lepší než nic, nepředstavuje pro skupinu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu vhodnou alternativu. V tomto případě tento princip neplatí.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, jménem skupiny UEN. (LV) Děkuji, pane předsedající. Rád bych, pane komisaři, poděkoval oběma zpravodajům a všem ostatním, kteří se podíleli na nalezení kompromisu. Přesto bych rád řekl, že kompromis, jehož jsme dosáhli, má své pozitivní i negativní stránky. Je například dobře, že se nám u přepravy cestujících podařilo omezit překážky dopravy v příhraničních oblastech s intenzivními toky přeshraniční dopravy. V současné době, kdy je vzhledem k obtížným ekonomickým okolnostem potřeba solidarity, lze v souvislosti s vnitrostátními trhy pozorovat protekcionistické tendence a díky konceptu „dočasného“ využívání slouží omezení mnoha členským státům nadále jako záminka k tomu, aby dál chránily své domácí trhy. Členské státy budou bohužel moci využívat ochranné doložky, která jim poskytuje příležitost obrátit se z důvodu vážných problémů na vnitrostátním trhu dopravy na Komisi a schválit ochranářská opatření. Navíc je vhodné s politováním připomenout, že to členské státy budou moci činit i po roce 2014, který byl uveden v původním stanovisku Evropského parlamentu. Podobnou poznámku bych rád učinil i v souvislosti s mezinárodní autokarovou dopravou. Ustanovení, které stanoví, že v případě, kdy mezinárodní doprava ohrožuje schopnost poskytovat podobné služby, může členský stát provozovateli dopravy pozastavit či zrušit licenci, je podle mého názoru z hlediska fungování jednotného trhu nepřijatelné. Děkuji

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas, jménem skupiny GUE/NGL. (EL) Pane předsedající, společný postoj Rady Evropské unie, stejně jako původní návrh nařízení předložený Komisí, liberalizuje vnitrostátní trhy osobní a nákladní silniční dopravy a poskytuje mezinárodním dopravním společnostem Společenství přístup na vnitřní trhy členských států. Ve skutečnosti předává mezinárodní i vnitrostátní silniční dopravu do rukou velkých monopolů.

Návrhy obsažené ve zprávách Evropského parlamentu se ubírají dokonce ještě reakčnějším směrem. Požadují okamžitou a úplnou liberalizaci trhů a zrušení všech bariér, omezení a kontrol. Pracovníci si nyní díky svým hořkým zkušenostem uvědomují bolestivé dopady, které bude mít vpád monopolních skupin podnikatelů do odvětví silniční dopravy na jejich životy.

Liberalizace vnitrostátních trhů nákladní a osobní silniční dopravy zesílí vykořisťování pracujících řidičů, kteří budou nuceni řídit bez přestávek a bez jakýchkoli opatření k jejich odpočinku a bezpečnosti, připravuje je o mzdu, pracovní práva i práva na pojištění, zvyšuje počet hrozeb pro bezpečnost silničního provozu a vede ke koncentraci dopravy v rukou mezinárodních monopolů, které sklidí obrovské zisky, s katastrofálními následky pro živnostníky a malé podnikatele působící v tomto odvětví. Vede ke  zvýšení přepravních sazeb, snížení standardů služeb a bezpečnosti cestujících.

Proto jsem hlasovali proti společným postojům a doporučením Evropského parlamentu. Hnutí pracujících je proti kapitalistické restrukturalizaci a požaduje vytvoření jednotného trhu veřejné dopravy, jehož hlavním kritériem bude plnění moderních požadavků obyčejných lidí.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, jménem skupiny IND/DEM. (NL) Kdybych byl na počátku osmdesátých let prorokoval, že ani v roce 2009 nebude konec omezení kabotáže v dohledu, moji posluchači by se mi byli nepochybně hlasitě vysmáli. Přesto je omezení kabotáže ve své podstatě flagrantním porušením pravidel evropského vnitřního trhu.

Nyní, v roce 2009, nás při druhém čtení opět čeká vyhlídka, že se domů vrátíme s prázdnou. Budu samozřejmě podporovat pozměňovací návrhy skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Skupina Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté) a Evropští demokraté však za nimi odmítá stát a tím zasazuje budoucnosti silniční dopravy zboží osudovou ránu. Jsem rád, že v návrzích zůstalo 12-denní pravidlo, nejsem však potěšen tím, že k tomu došlo na úkor ukončení omezení kabotáže.

Pokud nebudou pozměňovací návrhy 17 a 18 přijaty, budu hlasovat proti konečnému výsledku. Odmítám připojit své jméno k návrhu, který škodí životnímu prostředí, znevýhodňuje silniční dopravu zboží a nebere ohled na fungování evropského vnitřního trhu.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Ráda bych začala tím, že pozitivem návrhu, o němž nyní jednáme, je zrušení 12-denního pravidla pro autobusovou dopravu.

Avšak co se týče kabotáže, je tento návrh naprostým zklamáním. V devadesátých letech a dokonce již v letech osmdesátých přece bylo dohodnuto, že toto omezení volné dopravy zboží bude pouze dočasné. Proto naše skupina Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté) a Evropští demokraté i poslanci ostatních skupin v prvním čtením předložili návrhy na zrušení uvedených omezení do roku 2014. V posledních měsících je však zřejmé, že členské státy chtějí tento návrh zmařit, a to navzdory úsilí pana Grosche jakožto zpravodaje konečně stanovit datum zrušení zmíněných omezení. Snaha zablokovat tento návrh je značná, což je velmi špatná zpráva.

Protekcionismus v době krize je pro Evropu tou nejhorší zprávou, neboť, jak správně podotkl pan Tajani, je plýtváním peněz a škodí životnímu prostředí. Proto budou nizozemští křesťanští demokraté (CDA) hlasovat proti tomuto návrhu, ačkoli jsme si vědomi toho, že jsou to členské státy, kdo tomuto opatření brání a že s tím bohužel nemůžeme nic dělat. Obsah tohoto návrhu je nevhodný a nevynutitelný. Tento právní předpis je proto nejen nevhodný v době krize, ale je rovněž symbolický.

Ráda bych proto pana komisaře vyzvala, aby záležitosti tak nenechal a aby opět převzal iniciativu a v následujících letech využil svého práva podávat legislativní návrhy k zákazu tohoto omezení kabotáže. Křesťanští demokraté ho v tom budou podporovat.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Pane  předsedající, pane komisaři, nejprve bych rád vzdal hold smyslu pro kompromis, který projevili naši dva zpravodajové, pan  Grosch a paní Ţicăuová, neboť se jedná o složité téma v tom smyslu, že sice chceme jednotný trh, ale veřejnost a ředitelé společností si neuvědomují, že mít jednotný trh občas znamená, že někteří z nich nevyhnutelně neuspějí, že se ekonomika nutně dostane do recese a pracovní místa budou muset zaniknout.

V očích veřejnosti se jednotný trh vyplatí jedině tehdy, když se díky němu ocitnou v jednoznačně výhodné situaci. Dnes však víme až příliš dobře, že v oblastech, jako je kabotáž, jsou sociální podmínky v různých zemích takové, že pokud by byly v současné situaci systematizovány, byli bychom svědky toho, jak je řada pracovníků ze zemí s vysokými platy vytlačena z trhu zeměmi s nízkými platy.

Proto se domnívám, že postoj, který byl přijat, je nakonec správný. Kabotáž by měla být liberalizována, ale je stále příliš brzy na to učinit tak naráz a bez rozdílu. Proto nám velmi vyhovuje koncept návazné kabotáže spolu s úpravou týkající se prověrkové doložky ke zprávě Komise o sociálních dopadech a především pak chybějící termín automatické a plošné liberalizace velmi vyhovuje.

Proto budeme hlasovat pro tuto zprávu, zároveň vyzveme Komisi, aby byla pozorná, a vyjádříme přání, aby se liberalizace nakonec uskutečnila, ale aby nevedla k nekalé soutěži či sociálnímu dumpingu, které tolik poškozují pověst Evropy a které v mé zemi a nepochybně i v zemi paní Wortmann-Koolové vedly k neočekávanému odmítnutí Evropské ústavní smlouvy občany obávajícími se ztráty svého sociálního postavení. Jsem proto oněm dvěma zpravodajům vděčný.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Rád bych poděkoval panu  Groschovi a paní Ţicăuové za práci, kterou odvedli. Domnívám se, že paní  Ţicăuová má pravdu, když ve své zprávě žádá přísná pravidla pro přístup na trh. Pokud provozujete dopravní společnost, musíte dodržovat celou řadu pravidel a, jak již prohlásil pan  Grosch, společnosti PO box je třeba eliminovat, jelikož jsou příčinou mnohého zneužívání, k němuž dochází. Tolik tedy ke zprávě paní Ţicăuové.

Proč tedy nemůžeme společnostem, pro které platí přísná pravidla, zajistit evropský trh, na němž by podnikaly? Ve zprávě pana  Grosche bych byl uvítal objasnění a nikoli omezení. Většina naší skupiny proto nemůže kompromis, kterého pan Grosch docílil, schválit.

Ve skutečnost děláme krok zpátky tím, že opět omezujeme možnosti dopravců na evropském trhu. Nic nenasvědčuje tomu, že by se trh v roce 2014 otevřel, jak to požadoval Parlament. Rada sice zastává jiný názor, ale já se domnívám, že je to příliš velký ústupek. Ve skutečnosti připravujeme cestu pro jízdy nákladních vozidel bez nákladu, což je něco, k čemuž by dnes zkrátka docházet nemělo. Pochybuji o tom, zda ty členské státy, které si nyní vzájemně otevřely své trhy s kabotáží, v tom budou moci pokračovat i podle tohoto nařízení, pokud by tak chtěly činit na bilaterální úrovni. Rovněž by mě zajímalo, jak si nyní povedou členské státy, které tvrdí, že monitorování je obtížné, neboť teď není o mnoho snazší. Ve všech zemích je to stejné, ale je obtížné to monitorovat a zajímalo by mne, zda jsou na to policejní orgány připraveny.

Pokud jsou příčinou mzdové náklady a sociální dumping, proč se nesetkávám s dokumenty, v nichž francouzské orgány vytýkají francouzským zákazníkům, že využívají příliš velkého počtu belgických řidičů nákladních vozidel? Jsou přece dražší než Francouzi. Proč potom slýchám příběhy o belgických řidičích nákladních vozidel, kteří jsou ve Spojeném království drženi ve vazbě za poměrně malé přestupky? Vždyť i tam jsou řidiči levnější než v Belgii. Předpokládáme-li, že jednou z příčin je sociální zneužívání, pak v tomto případě tomu tak rozhodně není.

Celkový výsledek je podle mého názoru takový, že v oblasti vnitřního trhu uděláme krok zpátky. Zítra schválíme důmyslné dopravní systémy, což znamená, že říkáme, že komunikační a informační technologie vedou k efektivnější nákladní dopravě. Následně však říkáme, že ji budeme z politických důvodů omezovat. To je velmi smutné a proto budu hlasovat proti dohodě, kterou většina Parlamentu bohužel zítra schválí.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass (IND/DEM). - Pane předsedající, tohle je jen další balíček zpráv, který má zaměstnat výbory EU, další kal v moři zbytečných nařízení. Winston Churchill řekl, že máte-li deset tisíc předpisů, zničíte veškerou úctu k zákonům. Úcta Angličanů už zničená je. Průzkum veřejného mínění provedený pro BBC ukazuje, že 55 % dotázaných chce vystoupení z EU a 84 % z nich si přeje, aby si Spojené království ponechalo své pravomoci.

Pan předseda Pöttering potvrdil, že EU vytváří 75 % veškeré legislativy. Za 35 let je to víc právních předpisů, než kolik jich Anglie vydala od dob krále Richarda III. v roce 1485. My tu tedy vytváříme právní předpisy upravující předchozí právní předpisy. Kde to všechno skončí?

Spojené království vystoupí z EU, bude vaším dobrým sousedem a bude vás přes Lamanšský průliv pozorovat v tom vašem moři nařízení a sledovat, jak EU zahubí tisíc směrnic o nákladní dopravě, které sama přijala.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, balíček k silniční dopravě zahrnuje tři vzájemně se doplňující témata, která mají významný dopad na trhy nákladní a osobní dopravy. Budou z něj mít prospěch dopravci, řidiči i uživatelé dopravy, a to zejména v současné ekonomické situaci. Zároveň zvýší bezpečnost na našich silnicích, zvýší efektivitu dopravy a prospěje udržitelnosti životního prostředí.

Vítám, že k dosažení našich ambiciózních cílů bylo zvoleno nařízení. Zákazy kabotážních operací vedou k jízdám bez nákladu, které si z hlediska finančního, energetického či z hlediska udržitelnosti životního prostředí nemůžeme a ani nechceme dovolit. Neomezené otevření trhu nákladní dopravy by na druhé straně vedlo k narušením v důsledku nekalé soutěže. Proto se tato záležitost řeší postupně. Kabotáž je povolena za předpokladu, že se nestane stálou či pokračující aktivitou v členském státě, v němž provozovatel dopravy nesídlí.

Tento první krok sice bohužel ještě neznamená úplné otevření vnitrostátních trhů silniční dopravy, ale nechává tuto možnost otevřenou. Jízdy bez nákladu jsou nyní již omezovány a životní prostředí je chráněno.

Co se týče přístupu na trh přeshraniční osobní dopravy, je hlavním cílem omezení byrokracie ve prospěch jednoduchých a rychlých postupů při povolování přeshraniční linkové dopravy. Dokumenty mají být sjednoceny a kontroly zjednodušeny. Velice vítám zavedení přepracovaného 12-denního pravidla pro organizované přeshraniční autokarové jízdy. Budou z toho mít užitek jak rekreanti, tak autobusové a autokarové společnosti, aniž dojde k ohrožení bezpečnosti. Jedná se o politiku v zájmu občanů.

Povolení vykonávat povolání provozovatele silniční dopravy bude v budoucnosti podléhat specifickým a transparentním podmínkám. Zvýší se tak prestiž této profese, zajistí se uznávání odborné kvalifikace a napomůže to boji proti dumpingovým praktikám. Dojde k zřetelnému zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). - (NL) Nejdříve bych samozřejmě rád poděkoval zpravodajům, panu Groschovi a paní Ţicăuové, za odvedenou práci a za to, že se jim nakonec podařilo uzavřít o tomto balíčku kompromis, který by měl platit nanejvýš pár let, jelikož je z mého pohledu pouze přechodným opatřením. Pokud se týká silniční dopravy, rád bych zmínil dvě důležité věci. První je samozřejmě přístup k této profesi. Ten byl podle mého názoru nastaven takovým způsobem, aby se zajistilo, že ti, kteří chtějí v tomto odvětví působit, poskytnou patřičné záruky.

Kabotáž je zjevně předmětem určitých kontroverzí. Jedná se o dobré přechodné opatření, které bylo nezbytné, aby bylo možno jasněji definovat, co je možné. V minulosti bylo dosti nejasně stanoveno, že kabotáž je povolena pouze omezeně. To bylo nyní specifikováno jako tři operace za sedm dní. Je tedy logické, že by se mělo všechno otevřít, ale podle mne na to ještě není ten správný čas.

Kompromis, který máme nyní před sebou, považuji za velmi rozumný návrh, zejména když za několik let znovu posoudíme sociální situaci v Evropské unii a učiníme další nezbytná opatření. Toto otevření trhu by mělo být doprovázeno odstraňováním sociálních bariér. Do té doby by země či skupiny zemí, jako například země Beneluxu, měly mít možnost dohodnout se na zachování současného stavu, aby bylo otevření kabotáže i nadále možné. Pokud budou mzdové a pracovní podmínky víceméně stejné, nebudu s tím osobně mít žádný problém, ale zatím tomu tak všude zjevně není, a proto je přechodné opatření nezbytné.

 
  
MPphoto
 

  Ari Vatanen (PPE-DE). - Pane předsedající, až dnes večer opustíme tuto budovu, většina z nás si vezme taxi. Jedná se o kvalitní vozy s kvalitními řidiči a všichni víme, že tihle řidiči jsou naprostí profesionálové. Jedná se o osvědčenou kvalitu. Oni řidiči i ona vozidla příslušná kritéria splňují.

Částečně souhlasím se svým anglickým kolegou, který si před chvílí stěžoval na příliš velké množství právních předpisů, občas skutečně vytváříme příliš mnoho legislativy, avšak přesto lituji, že přístup EU k profesním pravidlům nebyl rozšířen i na taxi, protože taxi všichni v různých členských státech používáme a jejich kvalita se velmi liší. Když si vezmete taxi, je spolehlivost stejně významná jako kvalita, je důležité vědět, co můžete očekávat. Je to navíc i otázka bezpečnosti. Velmi často cestujete ve voze sami a v neznámém prostředí. Taxi pro mnohé z nás rovněž představuje první kontakt s lidmi v nové zemi, a proto by bylo rozumné, kdyby řidiči splňovali určitá evropská kritéria. Znamená to také to, že pokud by byli profesionální, dobře školení a znali trasy, nemuseli bychom se bát předražování.

V zemích, jako je Německo, Švédsko, Slovinsko a Finsko, jsou vnitrostátní pravidla v této oblasti velmi přísná a profese taxikáře je bezproblémová. Londýnské taxíky jsou rovněž známé svou kvalitou. Měli bychom tyto osvědčené postupy převzít. Zatímco na tento právní předpis o kritériích profese taxikáře stále čekáme, možná bychom se měli usnést na tom, že dáme slušný tuzér těm řidičům, kteří nás večer vozí domů.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda , úřadující předseda Rady. – (CS) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za různé příspěvky poskytnuté v průběhu této diskuze. Chci vás ujistit, že Rada je pevně odhodlána k posílení a dokončení jednotného trhu. Předsednictví se proto domnívá, že právě proto bylo zapotřebí provést úpravu stávajících právních předpisů Společenství. Předsednictví rovněž plně sdílí cíl zvýšení konkurenceschopnosti odvětví silniční dopravy v Evropské unii racionalizací a zjednodušením stávajícího právního rámce, a tím pomáhá omezit narušování trhů. Ale úplné otevření tuzemských trhů dopravy by vystavilo naše dopravní společnosti nespravedlivé hospodářské soutěži a poškodilo by fungování trhu, protože mezi členskými státy i nadále existují významné fiskální a sociální rozdíly. Tomu je třeba se vyhnout zejména v době hospodářské krize, kdy hospodářství jako celek vyžaduje pečlivé a uvážlivé posouzení těch nejlepších prostředků stimulace a obnovy. Je zřejmé, že Komise nejpozději do roku 2013 situaci na trhu posoudí znovu s cílem pokračovat v další liberalizaci. Toto kompromisní znění je spravedlivý a vyvážený způsob jak spojit různé zájmy.

Našim společným cílem je učinit silniční dopravu efektivnější a udržitelnou. Tyto právní předpisy významně přispějí ke snížení narušování hospodářské soutěže a ke zlepšení dodržování právních předpisů v sociální oblasti a pravidel bezpečnosti silničního provozu ze strany provozovatelů silniční dopravy. Dále umožní značné snížení administrativní zátěže jak pro provozovatele silniční dopravy, tak pro orgány dohledu. Rovněž by měly odvětví poskytnout právní a správní rámec s cílem umožnit další prospěch vyplývající ze společného trhu. Jsem přesvědčen, že tento důležitý soubor právních předpisů podpoří a usnadní silniční dopravu s cílem pomoci stimulovat hospodářskou obnovu. Děkuji ještě jednou za vynikající spolupráci, která nám umožnila nalézt nejlepší společný kompromis k dosažení těchto cílů.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise.(IT) Pane předsedající, vážení poslanci, jsem přesvědčen, že to, co se Parlament chystá schválit, je dobrý kompromis, který uvádí v soulad požadavky Rady, požadavky většiny poslanců Evropského parlamentu a návrhy Evropské komise.

Je zřejmé, že když je třeba dosáhnout kompromisu, musí každý ustoupit, aby ostatní mohli učinit totéž, a proto se domnívám, že pan El Khadraoui pronesl moudrá slova: za daných okolností jsme učinili to nejlepší, co jsme mohli. Jak jsem již řekl ve svém předchozím projevu, co se týče kabotáže, má Komise v úmyslu zhodnotit situaci a zjistit, zda by nebylo možné dosáhnout nějaké dohody , což bude záviset na okolnostech. Možná že budeme moci toto odvětví více otevřít a zamířit tak směrem, který požadovalo mnoho poslanců, musíme ale samozřejmě posoudit aktuální situaci.

Opakuji, že se podle mne jedná o dobrý kompromis. Rád bych se obrátil na pana Sterckxe, který je dostatečně ohleduplný a ochotný na to, aby nejen kritizoval, ale také si vyslechl odpověď, na rozdíl od mnoha poslanců, kteří svou kritiku vyjádřili a potom bohužel nejsou ochotni poslechnout si komentář Komise reagující na to, co řekli. Chtěl bych uklidnit pana Sterckxe, který má pochopitelné obavy ohledně existence předchozích dohod týkajících se jeho země původu a ostatních zemí Beneluxu.

Jsem přesvědčen, že tento právní předpis, v podobě, v níž má být přijat, nebude mít, jak jsem již řekl, žádné negativní dopady na stávající dohody. Ty zůstanou v platnosti, neboť nový právní předpis sice změní stávající situaci, ale neovlivní, a tedy ani nenaruší již existující bilaterální či trilaterální dohody. Proto věřím, že mohu pana Sterckxe ujistit, že podle mého výkladu, který pokládám za správný a platný, nebudou dohody, které se, opakuji, týkají zejména Beneluxu, nijak negativně ovlivněny.

Rovněž jsem chtěl uklidnit pana Bloklanda a paní Wortmann-Koolovou a zažehnat  obavy, které vyjádřili: nemáme v úmyslu se zde zastavit. Opakuji, že budeme sledovat, jak se situace vyvine, v roce 2013 připravíme zprávu hodnotící aktuální vývoj v dané oblasti a bude-li to možné a uznáme-li to za nezbytné, opět Parlamentu a Radě navrhneme možnou změnu stávající situace a další liberalizaci systému kabotáže. Jsme si nicméně velmi dobře vědomi toho, že mnoho zemí EU zastává jiný názor, a proto bylo nezbytné v jiných záležitostech ustoupit, abychom získali souhlas Rady.

Přesto bych rád znovu podotkl, že je velmi dobře, že jsme relativně rychle dosáhli dohody, kterou, o čemž mohu pana Jarzembowského ujistit, bylo stejně jako jakýkoli jiný právní přepis samozřejmě možné vylepšit, avšak nejlepší bývá příliš často nepřítelem dobrého. Jsem přesvědčen, že děláme správnou věc, a nepovažuji za nezbytné vystoupit z Evropské unie, když hovoříme o těchto tématech, jak navrhuje pan Nattrass. Domnívám se, že dobrá pravidla jsou Evropské unii prospěšná.

Dokonce i uznávaný britský deník Financial Times spekuluje o tom, že Velká Británie znovu zváží potřebu přísnějších pravidel. V době krize přestála Evropa ekonomickou a finanční krizi lépe než jiné regiony právě proto, že její ekonomický systém je postaven na jasných pravidlech.

Domnívám se, možná proto, že jsem se narodil v Římě, že historie římského práva a napoleonského zákoníku ukázala význam pravidel, která zaručují rozvoj společnosti. Nevím, na jaké straně Hadriánova valu se pan Nattrass narodil, ale soudě podle jeho projevu bych řekl, že se narodil na vzdálenější straně valu a jeho předci tudíž neměli možnost římské právo poznat.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám znovu poděkoval za spolupráci a Radě za její činnost a v této sněmovně ještě jednou vyjádřil svůj dík zaměstnancům generálního ředitelství Komise, které jsem měl tu čest vést, protože bez jejich cenného přispění by bývalo nebylo možné dosáhnout kompromisu, který bude, jak věřím, přínosem pro všechny občany EU.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Pane Sterckxi, přejete si pronést faktickou poznámku?

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Pane předsedající, jen jsem chtěl pana Komisaře upozornit, že paní  Hennis­Plasschaertová tu již není, neboť se musela zúčastnit jiného zasedání. Jsem v naší skupině mluvčím všech, kdo se tímto tématem zabývají. Chtěl jsem Vás proto informovat o tom, že paní poslankyně jen tak nezmizela.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Děkuji, pane Sterckxi.

Mám za to, že to nebyla faktická poznámka, nýbrž projev zdvořilosti.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, zpravodaj.(DE) Pane předsedající, začnu poděkováním Komisi za její jasné odpovědi. Rád bych zdůraznil, že omezení kabotáže je pouze přechodným opatřením, že příslušná studie právě probíhá a na základě jejího výsledku bude rovněž možné očekávat otevření trhu.

Dalším velmi důležitým faktem je, že v této oblasti platí článek 306, a to zcela jasně i pro země Beneluxu, což znamená, že vaše žádost, pane  Sterckxi, je zbytečná, a proto již není třeba, abychom ji podpořili.

Další věc, kterou zde chci říci, se týká samotné kabotáže. Po poznámkách které jsem zde slyšel, se domnívám, že tento kompromis je ve skutečnosti ještě lepší, než jsem si původně myslel, z toho prostého důvodu, a tímto se obracím především ke svým kolegům ze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a svému poslaneckému kolegovi z nizozemské strany Křesťanskodemokratická výzva (CDA), že stanovením přechodného opatření nechceme přidusit vnitřní trh či firmy, mohu-li použít tento výraz. Uvědomíme-li si, že některé firmy používají moderní vozidla, ale svým řidičům platí 400 EUR měsíčně, zatímco jiné firmy platí řidičům měsíčně 1500 EUR, připadá mi nanejvýš rozumné prohlásit, že je třeba tuto sociální bariéru nějakým způsobem odstranit. Pokud se najdou peníze na splnění požadavků týkajících se vozidel, najdou se i peníze na splnění mzdových požadavků. Tato bariéra musí být odstraněna a teprve pak bude možné trh otevřít. Tvrdit, že bychom ho měli otevřít a potom uvidíme, kam nás to zavede, je podle mého názoru nepochopením toho, jak otevřený trh funguje.

Můj poslední bod se týká toho, že je legrační, jak tytéž země, které brání jakékoli harmonizaci, například Spojené království – a to zejména v daňové oblasti, dnes prohlašují, že kvůli nedostatečné harmonizaci bychom měli trh ponechat jeho vývoji. Někteří požadují omezení, zatímco jiní tvrdí, že omezení už je příliš mnoho.

Jestliže chceme evropskou veřejnost přesvědčit, nemůžeme tvrdit, že by se měl trh otevřít a všechno ostatní se už vyřeší samo. Místo toho je nutné, aby Parlament spolu s Radou a Komisí připravil příslušné předpisy na ochranu životního prostředí i sociální a daňové předpisy. Jedině potom budeme věrohodní.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Velice vám, pane Groschi, děkuji za váš projev, jemuž se již dostalo podpory patrné z potlesku vašich kolegů poslanců.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, zpravodajka.(RO) Pane předsedající, pane komisaři, ráda bych nejprve poděkovala stínovému zpravodaji, panu  Groschovi, s nímž jsem spolupracovala, technickým zaměstnancům Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Skupině evropských socialistů, rovněž svým kolegům v Komisi a zaměstnancům Komise, nemluvě o vás, pane komisaři, a předsednictví Evropské rady, s nímž jsem měla to štěstí velmi úzce spolupracovat.

Ráda bych připomněla, že v červnu 2007 Evropská komise navrhla změnit nařízení o přístupu na trh silniční dopravy. Pozměňovací návrhy vycházely ze zkušeností získaných po uplatnění směrnice Evropské komise 96/26. V důsledku toho byla některá legislativní ustanovení přeformulována, aby se pomocí právního předpisu v podobě nařízení zajistilo důslednější uplatňování. Přibližně po dvou letech nás nyní čeká konečné hlasování o tomto dokumentu, který má přímý dopad na zhruba 800 000 evropských podniků a 4,5 milionu pracovních míst.

Naše společné cíle jsou následující: zvýšení bezpečnosti silničního provozu, omezení byrokracie, zjednodušení postupů a zajištění předvídatelnosti a jistoty pro provozovatele silniční dopravy. Doufám, že tento kompromis, jehož jsme dosáhli, zajistí rozvoj trhu silniční dopravy. Ještě jednou děkuji svým kolegům poslancům za spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Společná rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra ve 12:00.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí