Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0246(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0209/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0280

Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

13. Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път – Права на пътниците в автобусния транспорт (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следваща точка е общото разискване по следните доклади:

– доклад (A6-0209/2009) от г-н Teychenné, от името на комисията по транспорт и туризъм, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)), и

– доклад (A6-0250/2009) от г-н Albertini, от името на комисията по транспорт и туризъм, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, докладчик.(FR) Г-н председател, г-н Таяни, госпожи и господа, двата принципа, от които се ръководех в моята работа от началото на този процес, бяха да се постигне по-голяма равнопоставеност между различните видове транспорт по отношение на правата на пътниците – което е цел, поставена и от Комисията и Европейския парламент – и да се гарантира, че тези права са ясно заложени в този текст. Що се касае до второто, специално внимание беше отделено на лицата с намалена подвижност, тъй като областта на морския транспорт на практика изоставаше в известна степен от нуждите на тези лица.

Общият дух на текста е, че хората следва да могат да пътуват в Европа, без да е необходимо да понасят капризите на въпросните дружества и следва да могат да изискват минимално равнище на обслужване и минимално равнище на информация, и накрая, че лицата с намалена подвижност следва да могат да се възползват от същото качество на правата, както останалите европейски граждани, без да бъдат наказвани два пъти.

Съдържанието на варианта, приет в комисията на 31 март, изглежда ще бъде приемливо за всички. Това се дължи, на първо място, на това, че правата на лицата с намалена подвижност са увеличени. Ако този текст бъде приет, вече няма да бъде възможно да се отказва превоз на лица на основание тяхното увреждане, с изключение, разбира се, на причини, свързани с условията за качване, на уважението на тяхното достойнство и на основание техническите елементи на плавателния съд. Освен това трябва да се окаже помощ и на лица с намалена подвижност, като това ще става от момента на резервацията. Днес, благодарение на интернет, има необходимост от двупосочни пътувания и официална информация. Ето защо това е залегнало в текста.

На последно място, информацията за правата на пътниците трябва да бъде стандартизирана и да бъде предоставяна в достъпни формати, както това се прави днес в секторите на железопътния и въздушния транспорт.

Когато разглеждахме правата на всички пътници, ние счетохме, че е важно компенсацията в случай на проблем също да бъде хармонизирана на по-високо равнище, въз основа на това, което е направено в сектора на въздухоплаването. Като резултат, пътниците, които трябва да понасят закъснения и отмяна на пътувания, ще могат да получат пълно възстановяване на сумата, като размерът на възстановяваните суми ще бъде изчисляван според настъпилите неудобства.

Информацията следва да бъде ясна и достъпна, което често представлява проблем в транспортния сектор. Свидетели сме на това постоянно: хората нямат достатъчно информация, не знаят защо корабът – в конкретния случай, но може и да е влак или самолет – не отпътува или защо има закъснения, и ние искахме да подобрим тези начини за предоставяне на информация.

Накрая, управлението на внесените жалби трябва да бъде организирано по-добре. Вярно е, че подаването на жалба при възникване на проблем е сложна процедура и този текст цели да я опрости както на равнище държави-членки, така и за отделните граждани.

Ролята на националните органи, които ще управляват внесените жалби, също е разгледана и е определена по-добре.

В заключение, градските и извънградските транспортни услуги – тук имам предвид така любимите на г-н Albertini параходчета в Италия, във Венеция – са изключени от този текст, тъй като те не попадат в обхвата на основните транспортни услуги.

Що се отнася до круизите и тяхното място в този текст, аз бих искал да ви напомня, че днес круизите са изключително важен начин за отдих, като тяхната целева група включва както възрастни, така и лица с увреждания. Това е причината, разбира се, круизите да бъдат включени в този текст, не само във връзка с Директивата относно пакетните туристически пътувания, на която се опира този текст и която е директива от 1991 г., но също и с оглед да се гарантира, че потребителите ще получат едно и също равнище на обслужване.

Включено е определението за форсмажорни обстоятелства, които представляват основание за възможен отказ от превоз, като по този въпрос ние работихме по консенсусно изменение, което изготвихме съвместно. Бих искал обаче да ви припомня, че в сектора на въздухоплаването днес на Съда на Европейските общности често се налага да взема решения поради недостатъчно добри определения за форсмажорни обстоятелства. Ето защо в този текст ние сме се опитали да решим проблеми, свързани с морския транспорт. Имам предвид приливи и отливи, ветрове и бури, които са типични за морския транспорт и които трябва да бъдат взети под внимание.

В заключение, отговорността на пристанищата да предоставят помощ също беше разисквана. Това е текст за правата на пътниците, а не е текст...

(Председателят призовава оратора да завърши)

... и така, като беше решен въпросът между пристанищата и превозвачите, това е в общи линии текстът. Знам, че г-н Jarzembowski ще внесе изменения, затова аз ще отговоря в двете минути, които ми остават.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, докладчик.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, с одобряването на законодателството относно въздушния и железопътния транспорт, докладът на господин Teychenné относно превоза по море или по вътрешен воден път и това предложение относно правата на пътниците в автобусния транспорт Европейският съюз завършва цялостно законодателната рамка за всички видове транспорт.

С изготвянето на този регламент ние се оказахме изправени пред необходимостта да установим равновесие между два подхода: първият взема под внимание принципа на еднакви условия за всички видове транспорт, при който различните видове транспорт могат да се конкурират при едни и същи условия и с равни възможности, като в същото време пътниците се ползват от високо равнище на защита, независимо от начина на превоз, който са избрали.

Вторият подход отразява различните характеристики и отчита техните специфични особености, например в случая на автобусния транспорт ние ще сме съсредоточени върху управлението на отговорността за закъснения, при автомобилния транспорт ще имаме предвид произшествия, задръствания и така нататък, което не би се прилагало към железопътния транспорт, тъй като той използва специално предназначен за него маршрут.

Бих искал също така за говоря за две противоположни точки, който ние сме се опитали, смятам успешно, да балансираме. Истинската цел на този регламент е да укрепи правата на пътниците, но в автомобилния превоз, отрасълът е съставен главно от малки и средни предприятия, на които им е необходимо време и ресурси, за да се приспособят към новите изисквания, и които, както много други промишлени сектори, изпитват трудности поради икономическата криза.

Сега сме на етап представяне на измененията пред Парламента и бих искал да благодаря на моите колеги за важния принос, който имаха за текста на регламента и за тяхното отлично сътрудничество. Основната част от работата по това първо четене в парламентарна зала вече беше свършена от комисията по транспорт и туризъм, като за Парламента остана само да се занимае с доизясняване, свързано с правния език.

От името на моята група, аз внесох само три допълнителни изменения за утрешното гласуване. Нека ви ги опиша накратко: изменение 73 е просто езиково пояснение, а изменение 82 поставя таван за обективната отговорност, посочена в член 6, параграф 3 от предложения регламент. Що се отнася до обхвата на текста на изменението, прието от комисията по транспорт, всички политически групи постигнаха съгласие за включването на регионалния транспорт. Що се отнася до градския и крайградския транспорт, утре ще бъдат предложени за гласуване два ключови текста.

Като докладчик, аз подкрепям изменение 80 местният транспорт да бъде изключен без уговорки, което беше внесено от моята група, но аз също така засвидетелствах подкрепата си за изменение 81, което дава на държавите-членки правото да изключат местния транспорт, при условие че гарантират на пътниците сходно равнище на права, като това посочено в този регламент.

Считам, че ние изготвихме текст, който ни поставя в добро положение, от което да започнем бъдещите тристранни обсъждания със Съвета и Комисията. Ето защо аз желая успех на чешкото председателство и на Швеция, следващата държава, която ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз, в тяхната работа по правата на пътниците и, разбира се, се надявам да имам възможност да допринеса за последващите етапи на приемане на този регламент през следващия парламентарен мандат.

 
  
MPphoto
 

  Павел Свобода , действащ председател на Съвета. – (CS) Госпожи и господа, утре ще гласувате по проекти за изменения по две предложения на Комисията относно защита на правата на пътниците в автобусния транспорт и на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път.

Тези важни правни разпоредби са от особен интерес както за потребителите, така и за транспортния сектор. Европейският съюз наскоро прие регламенти от същия вид за въздушния и железопътния транспорт. Наскоро представените предложения от Комисията ще завършат тази правна рамка. В практическо отношение това означава по-голяма защита за всички пътници, особено за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, независимо от начините на превоз. Чешкото председателство, разбира се, приветства тези предложения и им придава голямо значение. Считам, че всички ние споделяме целите, приети от Европейския съюз през последните години за укрепване на правата на пътниците.

Във връзка с проектите за изменения, по които гласувахте в комисията по транспорт и туризъм, бих искал по-специално да спомена два аспекта. Първият е, че вие отдавате огромно значение на правата на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност. Ние, разбира се, споделяме вашите възгледи в тази област, което е много важно, ако желаем да постигнем одобрение на второ четене по тези две много важни правни разпоредби.

Вторият е, че сте се стремили към точно хармонизиране на проектите на регламенти с вариантите на съществуващите регламенти, които се отнасят до правата на пътниците, пътуващи с различни видове транспорт, и сте подходили много внимателно при адаптирането на предложенията към специфичните изисквания на автобусния транспорт или този по море и вътрешни водни пътища, без да обръщате гръб на укрепването на правата на пътниците. Ние имаме напълно сходни позиции относно необходимостта да бъдат адаптирани правните разпоредби към специфичните характеристики на различните видове транспорт. Както всички знаем, не е възможно да се приложи еднакъв подход към различните видове транспорт. Железопътният и въздушният транспорт имат свои собствени характеристики, като същото се отнася и за автобусния транспорт, транспорта по море и по вътрешен воден път. Има големи разлики дори в рамките тези отделни браншове. Работят големи и малки дружества, а пътуванията могат да отнемат няколко дни или само няколко минути. Ето защо е необходимо да намерим решение, което е приемливо за всички, за да се гарантира защитата на потребителите, без да бъде налагана ненужна административна тежест на сектора, и по-специално на по-малките предприятия на пазара. Този въпрос, разбира се, е от особена важност в сегашното икономическо положение.

Ето защо ние оценяваме вашата работа по тези въпроси. Тя предоставя отлична отправна точка. В същото време в голямата си част тя е в унисон с нашето становище по предложенията. Аз съм твърдо убеден, че ние ще можем да си сътрудничим конструктивно по правни разпоредби, които ще защитят интересите на всички заинтересовани и същевременно ще вземат под внимание целта на Европейския съюз за подобряване на процеса на законотворчество. В заключение, бих искал по-специално да благодаря на докладчиците г-н Albertini и г-н Teychenné за тяхната отлична работа и внимателно изготвен доклад.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, винаги е било удоволствие за мен да си спомня за дългогодишната ми работа като член на Европейския парламент, а това ми дава възможност да оценя още повече работата, която Парламентът е свършил по това разискване.

Ето защо бих искал да благодаря на г-н Teychenné и г-н Albertini за техния важен принос за защита на правата на гражданите като пътници във всички транспортни сектори, тъй като необходимостта от намеса в областта на автобусния и морския транспорт представлява опит да се запълни празнина, която, както всички вие подчертахте, съществува в европейското законодателство.

Ние имаме много пътници с увреждания и много, чиято подвижност е намалена поради други причини, имаме също така задължението да гарантираме свободно движение, защото това най-вече е въпрос на свобода в рамките на Европейския съюз. Разбира се, доброто законотворчество не е лесно, но днес ние правим голяма крачка напред.

Останах удовлетворен и от изказването на г-н Свобода. Разбира се, все още има определени съмнения, свързани с текстовете, които Комисията и Парламентът се съгласиха да приемат, но аз забелязах също така една обща политическа откритост от страна на Съвета, която ми дава надежда за бъдещето.

Уверен съм, че, както беше и при автомобилния транспорт, ние ще постигнем удовлетворителен компромис, който гарантира на европейските граждани възможността да пътуват свободно и да бъдат надлежно защитени в рамките на Европейския съюз.

И така, аз смятам, че днес ние разискваме теми, които засягат живота на всички граждани, което ми дава основание да бъда убеден, че, що се отнася до предложението за автобусния транспорт, следва да бъде дадена подкрепа – и заседанието на комисията по транспорт и туризъм на 30 март даде окуражаващи знаци за това – на подхода на Комисията за възможно най-широкото приложно поле, което да обхваща всички редовни превози на пътници, било то международни, национални, регионални, градски или крайградски. Това отговаря на необходимостта от опростяване на законодателството, но също така гарантира равни права на всички пътници, без принципни изключения.

Все пак, г-н Albertini, имайки предвид специфичния характер на този сектор, предложението оставя на държавите-членки възможността да изключат градския, крайградския и регионалния транспорт, обхванати от договорите за обществени услуги, ако тези договори предлагат на пътниците високо равнище на защита, сравнимо със заложеното в настоящия регламент. Това ми се струва разумно решение, което предлага необходимото равнище на гъвкавост, като в същото време защитава основните права на пътниците.

Отговорността на дружествата за автобусен транспорт по отношение на пътниците в случай на смърт или телесна повреда, представлява друг основен елемент от предложението. Има две основни противоречия в Общността по този въпрос, което създава сериозна несигурност за пътниците. Бих искал да разгледам по-подробно две страни на този въпрос. На първо място, тази област не засяга въпросите със застраховането, а се занимава изключително с отговорността на превозвачите към пътниците. На второ място, автобусното дружество не се счита за единствено отговорно за компенсиране на щети и неговото право да търси компенсация от трети страни не се поставя под съмнение. На трето място, тази област не засяга нито вноса, нито процедурите, заложени в директивата от 2005 г. относно застраховка „Гражданска отговорност“ по отношение на използването на моторни преводни средства и четвърто, Комисията на практика не е разработила нов модел за отговорността. Това, което се предлага днес, е схема за отговорността, която е повлияна от други видове транспорт, като се отчитат характерните особености на този сектор.

Що се отнася да морския транспорт, аз считам, че е необходим единен законодателен инструмент, дори и ако съществуват различни становища по това, както в Парламента, така и в Съвета. Позволете ми да подчертая един ключов въпрос, свързан с приложното поле: в сравнение с автомобилния, железопътния и въздушния транспорт, има много по-малко пътници, които пътуват по море или по вътрешни водни пътища. От тях, тези, които използват вътрешни водни пътища, съставляват съвсем малък брой. Моето мнение е, че не изглежда нито логично, нито реалистично, да има отделни регламенти за пътниците по море и за онези, които използват вътрешни водни пътища, а още по-малко като се има предвид, че те често използват един и същ плавателен съд. Считам, че отговорът трябва да бъде единен законодателен инструмент.

На 30 март 2009 г., успоредно с разискването по доклада Teychenné в комисията по транспорт и туризъм, беше проведено обществено разискване между министрите в рамките на Съвета по транспорт на Европейския съюз. Радвам се, че имах възможност да наблюдавам това разискване и видях определено сходство на позициите между Комисията, държавите-членки и Парламента по отношение на целта да се даде на европейските пътници нов и амбициозен регламент възможно най-скоро.

В този контекст, Комисията е, разбира се, подготвена да внесе евентуални пояснения и подобрения в текста, които могат да се окажат необходими, за да се отчетат характерните особености на всеки вид услуга, като по този начин ще предостави на отрасъла инструменти, чрез които да прилага регламента с необходимата гъвкавост. Позволете ми да подчертая отново необходимостта от осигуряването на ресурсите за ефективното прилагане на бъдещия регламент. За тази цел е важно националните органи, отговарящи за прилагането му, да представят периодични доклади за своите дейности. Всяка държава ще може да организира своята национална система, както намери за добре, например като избере дали да има един или повече компетентни органи.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos, докладчик по становището на комисията по правни въпроси. (EL) Г-н председател, предложението за регламент, изменен вследствие на приноса от страна на Европейския парламент, укрепва правата на пътниците в морския транспорт по един задоволителен начин.

Аз обаче считам, че при следващата законодателна инициатива по този въпрос, ще бъде по-правилно да има хоризонтален подход и единен правен инструмент, който да обхваща всички транспортни средства, като се има предвид текущата необходимост от използването на комбиниран превоз.

Също така, в систематичен план, в бъдеще би било за предпочитане внасянето на отделни предложения – от една страна, във връзка с правата на пътниците, и от друга страна, във връзка с пътниците с намалена мобилност. Причината за това е във факта, че индивидуалните разпоредби имат различни цели и различни получатели.

В заключение бих искал да подчертая неколкократно възприемания тесногръд подход от страна на Комисията, макар и не от заместник-председателя Таяни, по въпроси, които изискват по-широко и многостранно проучване, като например морския транспорт.

Морският транспорт по Средиземно море се извършва при различни условия от този през проливите.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE.(DE) Г-н председател, г-н заместник-председател на Комисията, г-н действащ председател на Съвета, бих искал да кажа на предходния оратор, че ние през цялото време сме вземали под внимание гръцките острови и гръцките фериботни дружества: няма причина за тревога по този въпрос.

Мога да кажа, че моята група и аз сме удовлетворени, че, за пръв път сме на прага да имаме нормативно установени и ориентирани към гражданите права на пътниците в случай на закъснения или отмяна в транспорта по море и по вътрешен воден път и регионалния автобусен транспорт. Бихме искали да благодарим на двамата докладчици, г-н Albertini и г-н Teychenné. Ние се радвахме на конструктивно сътрудничество в комисиите, което даде добри резултати.

Има само няколко аспекта, които бих искал да разгледам по-подробно. Считам, че компенсация от 25 % за пътниците по море за два до три часа закъснение е напълно приемлива, както и тази от 50 % за закъснения от над три часа, но ще кажа на г-н Teychenné, че 100 % компенсация за по-големи закъснения е просто твърде много. Като имаме предвид, че услуги за превоз по море се предоставят не само от огромни предприятия, а също и, особено при оператори на фериботи, от малки и средни предприятия, ние трябва да възприемем разумен подход по отношение на компенсациите.

Както вече разисквахме, ние трябва също така да не стоварваме отговорността върху грешните хора или институции от морския транспорт. Всички ние в тази зала сме поели задължението да гарантираме, че двете досиета предоставят помощ най-вече на пътниците с намалена подвижност, но корабособствениците не могат да се ангажират със затруднения достъп в пристанищата. Самите пристанища трябва да го правят. С други думи, ние трябва много да внимаваме.

Що се отнася до правата на пътниците в автобусния транспорт, бих искал да подчертая, че съществуват действителни разлики между междуградските и градските автобуси, които следва да бъдат взети под внимание. Ето защо, моята група е на мнение, че сме прави, когато призоваваме за разумни права на пътниците в междуградския автобусен транспорт, но че градските и крайградски автобуси работят при напълно различни условия. Тук тези правила нямат място и това трябва да бъде ясно отчетено.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans, от името на групата PSE. – (EN) Г-н председател, искам да поздравя двамата докладчици. Преди около две години аз бях докладчик по достъпа за лица с увреждания до самолетите. Това законодателство е още един елемент от пъзела, който да направи транспорта възможно най-достъпен за всички или, както каза нашият колега г-н Albertini, да укрепи правата на пътниците.

Във време, когато ние насърчаваме хората да пътуват с обществен транспорт, е важно също така да добавим и автобусите, както направи г-н Albertini, към това поле. Някои колеги, не непременно тук присъстващите, търсеха начини да направят изключения, с които да отпаднат определени раздели, но аз винаги съм вземал за своя отправна точка желанието да бъде включено възможно най-много с цел да направим така, че Европа да прилича повече на един общ пазар за хората. Ето защо изменение 81 е толкова важно.

В своите съображения членът на Комисията каза, че ние се нуждаем от еднакви права за всички пътници без изключение, а след това за изключения, например за регионалния транспорт. Не смятам, че следва да изключим регионалния транспорт и съм направил някои проучвания. В някои от нашите държави-членки регионално пътуване с автобус може да отнеме до шест часа, което е повече от международно пътуване с автобус, да речем между Лондон и Брюксел или Париж. Ето защо аз считам, че той следва да бъде включен. Смятам за правилно, че където местният транспорт, както спомена г-н Jarzembowski, не е включен, има договори за обществена услуга, което означава, че дружествата ще постигат същия вид стандарти.

Също така считам, че ние следва да убедим хората в производството да създадат по-модерни автобуси, като отчетат нуждите на хората с увреждания. Също както водихме кампания самолетите да бъдат по-достъпни за хората с увреждания, по същия начин трябва, вероятно, да водим кампания и за автобуси с по-широки пътеки или по-достъпни тоалетни, като ще трябва да убедим дружествата оператори да направят автобусните си терминали по-достъпни и да обучат своите служители по въпросите на уврежданията и информираността за уврежданията.

Това е добър доклад. Това е добър набор от доклади, с който ние правим няколко стъпки напред и аз поздравявам всички, които участваха.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, от името на групата ALDE. (NL) Бих искал да благодаря на докладчиците от името на нашата група. Смятам, че ние добавихме още няколко елемента към правата на пътниците. Работихме усърдно, за да поставим нещата в правилната посока за въздушния и железопътния транспорт. Всъщност, аз съм на мнение, че ние натрупахме доста опит при съставянето на тези доклади и аз съм удовлетворен, че г-н Albertini синхронизира различните елементи, така че има съвсем малка необходимост, ако въобще има такава, да се прави разграничение между различните видове транспорт, като това се прави само ако и когато е необходимо.

Считам, че сега ние също така подобряваме качеството на услугите – нещо, което винаги трябва да имаме предвид. Ние се учихме от грешките си, като пример за това е определението за форсмажорни обстоятелства. Ние трябва да разгледаме отново този аспект, при въздухоплаването например, и аз съм удовлетворен, че направихме това за морския транспорт.

Що се отнася до доклада на г-н Albertini, един важен въпрос – който споменаха също и г-н Evans и г-н Jarzembowski – е какво е сега приложното поле на регламента? Ние като група оттеглихме нашата подкрепа за изменението, което първоначално внесохме заедно с вас, не защото смятаме, че е по-маловажно изменение, а защото социалистите намериха по-добър начин да го формулират, както описа г-н Evans. Във всеки случай, ние изключваме регионалния транспорт от регламента, но оставяме отворена възможността да бъдат включени градският и крайградският транспорт, ако държавите-членки желаят това. Аз считам, че този подход отговаря по-добре на това, към което се стремим и затова ние ще подкрепим това предложение, внесено от групата на социалистите в Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н председател, правата на пътниците трябва да бъдат в основата на транспортната политика като цяло – по-специално тук, в Европейския съюз. Ние вече успяхме да направим това при железопътния и въздушния транспорт, макар да има място за доста подобрения по отношение на оказания достъп на борда. Както винаги съм казвала – проблемите са твърде големи.

Една група е особено зависима от ясни правила. При въздушния транспорт стана очевидно, че правилата не са достатъчно ясни. Досега хора с особени нужди можеха да напишат томове за това, което им се е случвало по време на пътувания. Аз самата получих много от техните свидетелства. Това е ужасно. Ето защо, не само се изисква по закон, но е и морално задължение на Европейския съюз да създаде равни условия за тези хора.

В областта на автобусния и морския транспорт, за които сега създаваме правила, можем да се натъкнем на проблеми по възлагането на отговорности, свързани с морския транспорт и пристанищата, но на това трябва в бъдеще да бъде дадено решение въз основа на практиката. Моята втора гледна точка е, че ние следва да включим възможно най-много, когато става въпрос за автобусния транспорт. Ако направим твърде много изключения, ние ще дадем на операторите възможността да заобикалят правилата. Не можем да продължаваме да поставяме хората, които трябва да се борят със специалните си нужди, в неравностойно положение, позволявайки на тези трудности да продължат да съществуват. Наш дълг е да се погрижим и в крайна сметка и да прилагаме тяхното право да се придвижват.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL Group. (NL) Г-н председател, по време на тази месечна сесия, се откроиха два въпроса, свързани с колективния превоз на пътници.

Първият въпрос е: какво следва да направи правителството и какво следва да оставим на пазара чрез търгове? В крайна сметка избрахме да дадем свобода на избор що се отнася до градския и регионалния транспорт, по мое предложение. Новите правила за превоза на хора не следва да засегнат драстично свободата на органите от по-ниско равнище да организират сами своя обществен транспорт.

Що се отнася до правата на пътниците, винаги са съществували две алтернативи между които да се избира. Първата алтернатива е съсредоточена върху максималната информация за продължителността на пътуването в другите държави-членки, наличието на трансгранични билети за транспорт и добри връзки на дълги разстояния, така че да бъдат избегнати неприятните изненади по време на пътуването.

Що се отнася до другата алтернатива, тя е съсредоточена върху финансовите компенсации, които се плащат със задна дата за закъснения и отмяна на услуги. Винаги съм подкрепял първата алтернатива, но мнозинството в Парламента избра втората, най-вече защото това е изборът, който беше направен и за въздушния транспорт.

По-голямо внимание към нуждите на лицата с увреждания е важна причина за приемането на предложенията, дори и да има още какво да се желае по тях.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, бих искала в началото да поздравя докладчиците за тяхното подробно изложение и изключително сплотената им работа по огромното количество изменения, които бяха внесени в комисията по транспорт и туризъм.

През последните години Европейският съюз полага усилия, със сериозния принос на Европейския парламент, да подобри правата на пътниците във всички транспортни сектори. Както си спомняте, нашите институции наскоро одобриха разпоредби относно правата на пътниците във въздушния и железопътния транспорт. Днес се прави голяма крачка към укрепване на равните права на пътниците при всички видове транспорт, без изключение, както каза членът на Комисията.

Ще ви припомня, че, след трудно съгласуване със Съвета, ние неотдавна приехме трети пакет от седем законодателни предложения относно безопасността по море, включително компенсации за пътниците в случай на произшествие.

Бих искала да подчертая, във връзка с доклада Teychenné, че той предлага цялостна рамка за защитата на потребителите/пътниците, която също така отчита малките транспортни дружества и защитава тяхната дейност и конкурентоспособност в случай на произшествия, дължащи се на обстоятелства извън техния контрол, или в случаи, когато морският транспорт е засегнат от лошо време.

Също така е от значение, че са обхванати важни сектори, като например правата на лицата с увреждания, лицата с намалена подвижност, като целта е да се запази принципът на недискриминация, който е ръководещ за всички наши политики. Също така, той ясно посочва задълженията на превозвачите, в случай че при услугите има закъснения или отмяна, времевите ограничения за закъснения и сумите, които се дължат като компенсация.

В края на този парламентарен мандат и преди европейските избори, нашата работа по правата на пътниците е едно от най-важните постижения в полза на европейските граждани.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - (EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на двамата докладчици за тяхната работа в тази важна област, а също и на члена на Комисията за неговата подкрепа. Правата на пътниците винаги са били приоритет на групата на социалистите и това предложение допълва набора от документи, като следва модела на правата на пътниците във въздушния и железопътния транспорт.

Жизненоважно е всички ние да помним, че потребителите на транспортни услуги са най-важните заинтересовани страни – факт, който често се забравя от някои транспортни дружества. Сега, за пръв път, ние ще имаме набор от основни правила за потребителите на автобусни и фериботни транспортни услуги, които ще гарантират правилната отговорност за отмяна или закъснения, загубен или повреден багаж, както и смърт в случай на произшествия.

Това, което може би е най-важно, е, че ще имаме редица основни права за лицата с намалена подвижност и такива със специални нужди, които ще сложат край на неудобствата, които тези хора понасят от транспортните дружества в течение на много години. Транспортните оператори вече няма да могат да не приемат лицата с намалена подвижност в техните превозни средства, лицата с намалена подвижност няма вече да имат по-малко права от тези без увреждания, на хората с намалена подвижност вече няма да бъде отказван достъп до мрежата на обществения транспорт.

Кой постигна това? Не национален или регионален парламент, а Европейският парламент. Това е онзи Европейски парламент, който постави потребителите на транспортни услуги на първо място сред нашите приоритети в областта на транспорта. Това е Европейският парламент, който поставя хората на първо място, а това е нещо, което ние, като социалисти, можем решително да подкрепим.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал да благодаря на докладчика и на члена на Комисията за свършената от тях работа. Докладът предоставя много балансирано уточнение на правата на пътниците и на всички видове транспорт, включително автобусния, и посочва ясни мерки по всички свързани въпроси. Отделено е внимание на лицата с увреждания. Както показва докладът на г-н Albertini, ние трябва да можем да осигурим услуги, които вземат под внимание различните изисквания на тези хора.

В допълнение, всички проблемни въпроси, свързани с този вид транспорт – възстановяване на суми, компенсации, информация за пътниците, обективна отговорност и жалби – получават ясен отговор. Аз и групата на Алианса на либералите и демократите за Европа работихме с желание с докладчика, за да бъде постигнат възможно най-ясният текст, като, от една страна, бъдат отчетени интересите на пътниците и от друга – изискванията на дружествата, които управляват и осигуряват тези услуги, които се нуждаят от достатъчно време, за да постигнат съответствие с тези правила. Ето защо аз се надявам, че този текст ще бъде одобрен при гласуването утре.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Г-н председател, предприятията, предоставящи услуги, съществуват заради потребителите на тези услуги, а не главно заради самите доставчици на услуги. В тази светлина е важно да създадем подходящите правила за потребителите на всички видове транспорт и да гарантираме, че услугите, които те използват, са с подходящо качество. В този контекст – и тук аз само продължавам по нещо, което е споменавано много пъти – е много важно да се грижим най-вече за правата на лицата с намалена подвижност. По мое мнение един въпрос във връзка с това сега е често обсъждан. Нека ви кажа, не само хората с карта на лице с увреждане са лишени от права. Родители – възрастни с малки деца – със сигурност също имат нужда от подкрепата на нашите правила във всички видове транспорт. Надявам се, че това също ще получи подкрепа под една или друга форма.

Второто ми съображение е че, дори най-добрите правила и гаранции са безполезни, ако информацията за тях е скрита в най-далечния ъгъл на съответния транспортен оператор. Мястото на информацията за правата на пътниците е на самите гишета за билети или в самите автобуси, на борда на самолетите или сходните видове транспорт.

Моето трето и последно съображение е, че ние започнахме да създаваме правила за правата на пътниците във въздушния транспорт в интерес на пътниците, но бяхме твърде снизходителни. Това, което трябва да направят авиокомпаниите, по-специално във връзка със закъсненията, обявявайки, че последният самолет е кацнал по-късно и че следващият ще има закъснение, вече не е приемливо. На онзи етап ние трябваше да решим въпроса посредством заплащането на големи компенсации, което би довело до ефект, сходен с този при отказа за допускане на борда. Сега, за съжаление, този ефект не е постигнат. Не са форсмажорни обстоятелства, когато самолетът е отменен, защото е полупразен. Има много задачи пред Комисията във връзка с това. Г-н заместник-председател, ако Вие се заемете отново с този въпрос в следващата Комисия, аз ще настоявам за преразглеждане на правата на пътниците във въздушния транспорт. Това е спешно необходимо.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Г-н председател, г-н член на Комисията Таяни, бих искал в началото да поздравя г-н Teychenné за качеството на неговия доклад. Що се отнася до морския пакет, който ще бъде подписан утре, в област, за която аз бях докладчик за групата на социалистите в Европейския парламент относно изискванията на държавата на знамето, а също и относно отговорностите на превозвачите на пътници, аз казах, че в Европейския съюз хората следва да бъдат поставяни на първо място. В самия Съюз е важно пътниците да бъдат поставяни на първо място.

Докладът Teychenné заслужава моята пълна подкрепа, защото той укрепва регулаторната рамка не само за пътниците в автобусите, а също и за пътниците в област, която ми е скъпа, а именно пътниците по море и вътрешни водни пътища. По-специално, той посочва компенсация от 25 % от цената на билета в случай на закъснения между един и два часа, 50 % в случай на закъснения, равни или по-големи от два часа, и 100 %, ако превозвачът не осигури алтернативни транспортни услуги или информация.

Ще подчертая, че тази компенсация трябва да бъде заплатена в случай на отмяна или сериозни закъснения при пътувания в срок до един месец от искането на пътника. При автобусния транспорт, този доклад признава необходимостта от допълнителни мерки за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. Сега за всички пътници ще бъде реалност правото на връщане на сумата на текущата цена в случай на отмяна, дублиране на места или сериозно закъснение на пътуването от най-малко два часа.

Г-н председател, внесох изменение относно необходимостта тази регулаторна рамка да бъде приложена и в най-отдалечените региони. Уверен съм, че законодателство с такова качество не може да бъде оспорвано от никого и трябва да бъде оценено от всички европейски граждани, включително в отдалечени региони като Азорските острови, остров Мадейра, Канарските острови и френските отвъдморски департаменти.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Морският транспорт се регулира от няколко международни конвенции, които трябва да се спазват стриктно. Все пак е жизненоважно да бъде създаден набор от минимални правила на равнище Общност в тези чувствителни области, по-специално по отношение на наблюдението за прилагане на законодателството. Ето защо въвеждането на независим механизъм за получаване на жалби и създаването на наблюдаващ орган предоставят ясна полза по отношение на транспортните оператори.

Смятам, че трябва да бъде намерен баланс между правата на пътниците и задълженията на транспортните оператори, тъй като нито едната, нито другата група следва да забави дългосрочното развитие на сектора на транспорта по море и по вътрешни водни пътища. Ние също така трябва да вземем под внимание характерните условия, в които работи транспортът в различните морски региони на Европа, тъй като те може да имат специфични особености, които могат на практика да ограничат възможността за създаване на общи правила.

В по-широкия контекст на безопасността и сигурността на морския транспорт трябва да спомена някои скорошни актове на пиратство в Аденския залив. Възобновяването на тези актове е обезпокоително, особено когато през последните седмици техни жертви станаха европейски граждани, включително петима румънци.

Бих искал да използвам тази възможност да призова Комисията и Съвета да положат всички усилия за това, Европейският съюз да засили своето сътрудничество с държавите от Африканския рог, за да предотврати случаите на пиратство и да направи транзитните пътувания в региона по-безопасни.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Г-н председател, г-н заместник-председател на Комисията, днес сме в завидното положение да можем да заявим, че с решението на Европейския парламент правата на пътниците са защитени и в сектори, които до момента не бяха покрити.

Горди сме от факта, че на летищата и железопътните гари има брошури, които информират за решенията, приети от Европейския съюз, целящи да бъдат защитени правата на пътниците. Ако същото се случи и в другите два сектора, европейските граждани ще осъзнаят, че Европейският съюз е наистина полезен за осигуряването на по-добър стандарт на живот за тях и за гарантирането на по-безопасното им пътуване.

Ние обаче не трябва да забравяме, че защитата, постигната с това законодателство, не е същата, от която се ползват гражданите, както видяхме, че се получава от прилагането й към днешна дата в двата сектора на въздушния и железопътния транспорт. Онези от нас, които използват тези видове транспорт, ние – членовете на Европейския парламент, и аз лично, които пътуваме между три различни граници, можем да кажем, че тя не се прилага ефективно. Ето защо Комисията с право говори за една първа стъпка, която трябва да бъде подобрена, най-вече по отношение на ефективността на приноса на основните предприятия, отговарящи за предоставянето на права на пътниците.

Не следва да осъждаме малките предприятия, когато са изправени пред проблема за осигуряване на транспортни услуги. Тук имам предвид каботаж, за който съм задавала въпроси на члена на Комисията по други поводи. Ако те не желаят да поемат каботажна линия, как биха могли да поемат такава услуга, когато тогава ще трябва да се погрижат и за правата на пътниците? Ето защо ние трябва да дадем възможност на пътниците да се възползват от основното право на превоз и след това да им предоставим допълнителните предимства за компенсации в случай на закъснение. И така – първо услугата, а после компенсация за закъснение.

Уверена съм, че Европа върви напред към по-добро бъдеще. Това е изводът.

 
  
MPphoto
 

  Christian Rovsing (PPE-DE). - (DA) Г-н председател, ако проучим как населението се отнася към уврежданията, ще установим, че, днес, когато става въпрос за туристически ваканции, хората с увреждания предпочитат да пътуват до САЩ. Законодателството и правилата там са много по-добри и в САЩ те получават много по-добро отношение. Европа не е предпочитана дестинация от нашите собствени граждани. Нашите европейски съграждани не желаят да прекарват почивката си в Европа, ако имат увреждания. Те отиват в САЩ. Считам, че това е ясен знак за изключителната важност на досието, по което работим тук, по няколко направления, включително туризма.

 
  
MPphoto
 

  Павел Свобода, действащ председател на Съвета. – (CS) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, ходът на разискването до момента означава, че няма да са ми необходими петте минути, които ми се полагат, което съм сигурен, че е добър знак. Със задоволство отбелязвам, че нашите интереси съвпадат по въпроса за защита на правата на пътниците и бъдещето на този сектор. Очакваме с нетърпение да си сътрудничим тясно с Европейския парламент, което ще ни даде възможност да постигнем окончателно решение, което отново да покаже на гражданите ползите от Европейския съюз в областта на правата на пътниците.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-н председател, г-н Свобода, уважаеми колеги, считам, че гражданите, които следят това разискване относно правата на пътниците и относно новите законодателни актове, които се надяваме да приемем, за да укрепим една свободна система, която характеризира Европейския съюз, ще разберат днес, че Комисията, Съветът и Парламентът, и съответните техни служители, не са кули от слонова кост, в които се разискват въпроси, които нямат нищо общо с гражданите, или пък които се намесват в техния живот по неприятен начин, а са институции, в чиято основа са интересите на гражданите и които се стремят да защитават техните права и, искам да подчертая, да защитават техните основни свободи: никой не е свободен, ако не може да се придвижва свободно от една част на Съюза до друга.

Ето защо, когато аз поисках вашето доверие, когато моята номинация предстоеше да бъде потвърдена от Парламента, аз подчертах, че един от моите приоритети през мандата ми на поста член на ЕК, отговарящ за транспорта, ще бъде да защитавам правата на пътниците. Смятам, че днес ние заедно изпратихме положителен сигнал и че демонстрирахме чрез ясно доказателство, че напредък може да бъде постигнат и че европейските институции са близо до гражданите и ги подкрепят.

Както стана ясно в хода на разискването, няма съществени различия между членовете на различните политически групи. Всички подчертаха, в съгласие с Комисията и със Съвета, желанието действително да се изгради, както заместник-председателят Kratsa-Tsagaropoulou каза, Европа на гражданите.

Ето защо аз придавам особена важност на ключовата стъпка, която предприемаме днес и ще направим с гласуването утре. Разбира се, такива сложни въпроси, като тези, със сложни транспортни системи и различни разпоредби в различните държави, изискват задълбочен подход, както и компромиси. Всяко прието правило е резултат на компромис, на защитаване на различни интереси.

Бих поспорил обаче, дали този път общият интерес следва да вземе превес, тоест защитата на свободата на гражданите и свободата на пътниците във всички съществуващи транспортни системи, тъй като би било непоследователно да се защитават само онези, които пътуват с въздушен или с железопътен транспорт, но не и пътуващите с кораби или автобуси. Разбира се, позволете ми да повторя, различия в становищата могат да съществуват и има различия между Комисията и Съвета, а също и сред определени членове на Парламента по отношение на превоза по вода. Има и такива, които биха предпочели отделно законодателство за речния и морския транспорт.

Комисията потвърди своето становище. Аз считам, че правилното е да има единна форма на регулиране, но на практика няма значение. Това, което е от значение днес е, че се радваме на добрата новина за решителната политическа воля на Парламента, Комисията и Съвета да гарантират правата на пътниците, по-специално правата на пътниците с намалена подвижност. Това не е просто, както имах удоволствието да чуя, въпрос на права и най-вече свободи на хората с увреждания. Предоставянето на възможността на милиони пътници с намалена подвижност да се придвижват свободно в рамките на Европейския съюз означава също и да се позволи на тези хора да дадат своя принос към растежа на Европейския съюз, тъй като движението на тези милиони хора носи блага, развива транспортните дружества и създава възможности за туризъм на много различни места.

Ето защо аз съм удовлетворен и бих искал да благодаря на двамата докладчици, на Съвета и разбира се на служителите на Комисията, на които винаги благодаря, тъй като те ми дадоха възможност да представя предложения на Парламента и на Съвета.

Това е особено силна благодарност, тъй като аз считам, че днес европейските институции като цяло показват, че отделят огромно внимание на тези 500 милиона европейски граждани, които понякога се съмняват в тях, но аз считам, че днес онези, които са проследили това разискване, ще променят своето мнение и ще почувстват увереност в европейските институции, които се стремят да бъдат все по-близо до хората.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н DOS SANTOS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, докладчик.(FR) Г-н председател, първо бих искал да говоря за измененията, внесени от г-н Jarzembowski, който преди малко ни казваше, че трябва да бъдем разумни – аз смятам, че важното за този текст е, че на практика той е разумен.

Разумно ли е да искаш да премахнеш задължението на превозвачите да обучават служители, които са в контакт с лица с намалена подвижност?

Разумно ли е да забраниш компенсацията за загубено оборудване, по-специално инвалидни колички на лица с намалена подвижност?

Разумно ли е – и г-н Rack, който беше тук преди малко го подчерта и аз му благодаря за неговото изказване – да се избягва възстановяването на суми на пътници, практика, която се прилага навсякъде и по-специално в САЩ, най-вече, когато биват отменяни заминавания и когато не се осигурява нито информация, нито алтернативен транспорт?

Ето защо тези елементи във вашите изменения не ми се струват разумни и силно желаех да го заявя.

Що се отнася до останалото, аз считам, че има консенсус. Това стана ясно от всички разисквания. Бих искал да благодаря на Комисията, на Съвета и на всички мои колеги, които работиха по тези въпроси с отлично отношение, защото разбрахме, че става дума за въпрос от огромна важност за европейците.

Ето защо аз считам, че утре – и тук призовавам групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи: вашите изменения не са разумни – ние трябва да подкрепим този текст и трябва да изпратим ясен сигнал в момент, когато европейците понякога се съмняват в Европа. Както каза г-н Таяни, ние трябва да изпратим ясно послание към тези 500 милиона граждани, като им кажем, че техните нужди като европейци, се вземат под внимание. Това е, което исках да кажа.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, докладчик.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, след като внимателно слушах разискването и изказванията на г-н Свобода и г-н Таяни, както и на моите колеги, аз считам, че имам още по-голямо основание да изразя своята благодарност за помощта и ценните напътствия, които получих в тази зала.

Нямам време да анализирам и коментирам отделни предложения и аспекти от такова обширно разискване, а по-скоро, тъй като трябва да направя обобщение в няколкото секунди, които ми остават за да се изкажа, аз ще използвам две прилагателни, за да концентрирам и обединя вашите мнения и предложения. Доколкото може да се очаква от такъв сложен регламент, вие считате, че извършената работа е разумна.

Този регламент отчита целите за разширяване на правата на пътниците и предоставяне на същите условия на защита за всички видове транспорт, като в същото време отчита специфичния характер на няколко по-малки превозвачи, които изпитват трудности с приспособяването към по-високи изисквания в момент на икономическа криза, а оттук и моето прилагателно „разумна“.

След това идва схващането, че има възможност за усъвършенстване, или място за подобрение, за която загатнаха членовете, които, макар да проявяват съпричастност с обстоятелствата, към които сме се приспособили, желаят областта на правата на пътниците да бъде разширена още повече, за да включи градския транспорт и да се защитят правата на пътниците с намалена подвижност. И така, ние сме по пътя към усъвършенстване. Човешките дела тепърва трябва да бъдат усъвършенствани и този регламент, който е „разумен“ и смятам добре изготвен, също може да бъде „усъвършенстван“.

Докладчикът не отнема на държавите-членки възможността да развият или да разширят схемата, като включат градския транспорт, като тя вече е задължителна за регионалния транспорт. Обхватът на приложение вече беше описан най-общо и често се доближава до този на международни или национални пътувания, като същото се отнася, разбира се, и за използваните технологии и прилагането на схемата към хората с увреждания.

В заключение бих искал да ви благодаря отново и се надявам, че днешната работа не изчерпва всичко, а че ще можем да постигнем дори още по-високи цели.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Общото разискване приключи.

Гласуването ще се проведе утре.

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL),  в писмена форма. – (CS) Във връзка с доклада относно правата на пътниците при пътуване бих искал да подчертая нещо, което засяга не защитата на интересите на потребителите, а по-скоро нарушението на принципа на свободно движение на хора в рамките на Шенгенското пространство. По-конкретно, става въпрос за движението на хора през чешко-германската граница. Все по-често чешки граждани се оплакват – както лично на мен, така и на представители на регионални и местни органи в чешко-германския граничен район – от тормоз от страна на германската полиция при преминаване на чешко-германската граница групово или с частни превозни средства. Гражданите се оплакват, че биват спирани без причина от цивилни полицаи, че ги проверяват и дори разпитват за целта и намеренията им свързани с пътуването до Германия. Поведението на германската полиция е чисто и просто тормоз и е в пряко противоречие с принципа за свободно движение на хора в рамките на Европейския съюз. Бих искал да наблегна, че тези случаи зачестяват и аз настоятелно призовавам органите на ЕС да коригират това неприемливо положение.

 
  
  

(Заседанието, прекъснато в 18,15 ч. в очакване на времето за въпроси, се възобновява в 18,30 ч.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н DOS SANTOS
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност