Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0246(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0209/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0280

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

13. Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách - Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem je společná rozprava o následujících zprávách:

– zprávě (A6-0209/2009) pana Teychenné jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)), a

– zprávě (A6-0250/2009) pana Albertiniho jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, zpravodaj. (FR) pane předsedající, pane Tajani, dámy a pánové, od začátku tohoto procesu jsem se ve své činnosti řídil dvěma principy: zajištěním toho, aby co se týká  práv cestujících byly všechny druhy dopravy na stejné úrovni, což je cíl stanovený samotnou Komisí a Evropským parlamentem, a zajištěním toho, aby byla tato práva do tohoto textu jasně zanesena. V posledně zmiňovaném případě byla věnována zvláštní pozornost osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, neboť, pokud šlo o tyto osoby, odvětví námořní dopravy za ostatními ve skutečnosti poněkud zaostávalo.

Obecnou myšlenkou textu je, že by lidé měli mít možnost cestovat po Evropě, aniž by byli vystaveni rozmarům příslušných společností, a požadovat minimální úroveň služeb i informací a konečně, že osoby s omezenou schopností pohybu a orientace by měly mít možnost využívat stejná práva jako ostatní evropští občané, aniž by byly dále poškozovány.

Obsah verze přijaté 31. března ve výboru se zdá být přijatelný pro všechny. Za prvé proto, že jsou posílena práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Bude-li tento text přijat, již nebude dále možné odmítnout přepravu osob z důvodu jejich zdravotního postižení, pochopitelně kromě důvodů souvisejících s podmínkami nástupu na palubu, s ohledem na jejich důstojnost a s technickými prvky plavidla. Navíc musí být osobám s omezenou schopností pohybu a orientace rovněž poskytnuta pomoc, a to od okamžiku rezervace. Dnes je díky internetu poptávka po zpátečních cestách a oficiálních informacích. I to tento text řeší.

Konečně musejí být informace o právech cestujících standardizovány a poskytovány v dostupných formátech, jak tomu dnes je v odvětví železniční a letecké dopravy.

Když jsme se zabývali právy všech cestujících, kvůli vyrovnání v případě problémů jsme považovali za důležité je harmonizovat na vyšší úrovni a to stejným způsobem jako v letecké dopravě. V důsledku toho budou moci cestující, jejichž cesta byla zpožděna či zrušena, získat náhradu až v plné výši, přičemž výše náhrady bude vyčíslena podle problémů, které nastaly.

Informace by měly být jasné a dostupné, což je v odvětví dopravy často problém. Neustále se setkáváme s tím, že lidé nemají dostatek informací, nevědí, z jakého důvodu jejich loď, ale stejně tak dobře by to v jiném případě mohl být vlak či letadlo, neodpluje, či proč má zpoždění. Tyto metody poskytování informací jsme chtěli zlepšit.

Konečně musí být vyřizování stížností lépe organizováno. Podání stížnosti v případě, když nastanou problémy, je opravdu komplikovaná záležitost a záměrem tohoto textu je tento postup zjednodušit na úrovni členských států i pro jednotlivé občany.

Zabývali jsme se rovněž úlohou vnitrostátních orgánů, které budou stížnosti vyřizovat, a lépe ji definovali.

A na závěr městské a předměstské přepravní služby, jimiž mám na mysli benátské vaporetti, které má tak rád pan Albertini, budou z tohoto textu vyňaty, jelikož nespadají pod hlavní dopravní služby.

Nyní k výletním plavbám a jejich místu v tomto textu: rád bych připomněl, že výletní plavby dnes představují nesmírně důležitý typ dovolené a že do jejich cílové skupiny patří jak senioři tak zdravotně postižení. Proto jsou výletní plavby do tohoto textu samozřejmě zařazeny a to nejen s odkazem na Směrnici o cestovním balíčku z roku 1991, z níž tento text vychází, ale i na ujištění, že se spotřebitelům dostane stejného zacházení.

Navrhli jsme definici vyšší moci, která představuje příčinu možného odmítnutí přepravy. V této otázce jsme pracovali na konsensuálním pozměňovacím návrhu, který jsme společně vytvořili. Rád bych vám nicméně připomněl, že v odvětví letecké dopravy je dnes Soudní dvůr často nucen rozhodovat v případech, kdy pojem vyšší moc není dostatečně jasně definován. V tomto textu jsme se proto pokusili problémy spojené s námořní dopravou řešit. Mám na mysli příliv a odliv, větry a bouře, které také patří k námořní dopravě a s nimiž je nutné počítat.

Na závěr bych dodal, že předmětem debaty byla i povinnost přístavů poskytnout cestujícím pomoc. Jedná se o text o právech cestujících, nikoli o text …

(Předsedající řečníka požádal, aby projev uzavřel)

... a takový je tedy obsah tohoto textu, přičemž na smírčím řízení mezi přístavy a dopravci se ještě pracuje. Vím, že se pan Jarzembowski chystá předložit své pozměňovací návrhy, na které tedy odpovím v oněch dvou minutách, které dosud mám.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, zpravodaj.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, schválením právního předpisu o letecké a železniční dopravě, zprávy pana Teychenné o dopravě po moři a na vnitrozemských vodních cestách a tohoto návrhu práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, Evropská unie dokončuje legislativní rámec pro všechny druhy dopravy.

Při přípravě tohoto nařízení jsme stáli před potřebou dosáhnout rovnováhy mezi dvěma přístupy: první se zabývá „oblastí plánování“ pro všechny druhy dopravy, v níž mohou různé druhy dopravy soutěžit za stejných podmínek a s rovnými šancemi, zatímco cestující požívají vysoké úrovně ochrany bez ohledu na dopravní prostředek, který si zvolili.

Druhý přístup odráží různé charakteristiky každého druhu dopravy a zabývá se jeho zvláštnostmi. V případě autobusové a autokarové dopravy jsme se například věnovali odpovědností za zpoždění a v případě silniční dopravy jsme měli na paměti nehody, dopravní zácpy a další věci, které se železniční dopravy, jež využívá vyhrazených tratí, netýkají.

Rád bych také hovořil o dvou opačných hlediscích, které jsme se pokusili, podle mého názoru úspěšně, vyvážit. Skutečným záměrem tohoto nařízení je posílit práva cestujících, avšak v odvětví silniční dopravy působí převážně malé a střední podniky, které budou potřebovat čas a prostředky, aby se přizpůsobily novým požadavkům, a stejně jako tolik ostatních průmyslových odvětví zažívá i toto kvůli ekonomické krizi problémy.

Nyní se dostávám k pozměňovacím návrhům, které byly Parlamentu předloženy. Rád bych poděkoval svým kolegům poslancům za jejich významné příspěvky k textu nařízení a za jejich výbornou spolupráci. Většinu práce potřebné k tomuto prvnímu parlamentnímu čtení již odvedl Výbor pro dopravu a cestovní ruch a sněmovně připadlo pouze upřesnění právního jazyka dokumentu.

Jménem své skupiny jsem k zítřejšímu hlasování předložil pouze tři dodatečné pozměňovací návrhy. Dovolte mi, abych vám je zde stručně charakterizoval. Pozměňovací návrh 73 je pouhým jazykovým upřesněním a pozměňovací návrh 82 stanoví meze objektivní odpovědnosti stanovené v článku 6(3) navrhovaného nařízení. Co se týká rozsahu působnosti pozměňovacího návrhu schváleného Výborem pro dopravu, všechny politické skupiny se dohodly na zařazení regionální dopravy. Pokud jde o městskou a předměstské dopravy, dva klíčové texty budou zítra předloženy k hlasování.

Jako zpravodaj podporuji pozměňovací návrh 80 o vyloučení tout court místní dopravy z rozsahu působnosti, který předložila má skupina, naznačil jsem však také svou podporu pozměňovacímu návrhu 81, jenž dává členskému státu pravomoc vyloučit místní dopravu z rozsahu působnosti za předpokladu, že cestujícím zaručí rozsah práv podobný tomu, jaký je stanoven v uvedeném nařízení.

Věřím, že jsme připravili text, který nám dává dobrou pozici pro zahájení budoucích třístranných jednání s Radou a Komisí. Proto přeji českému předsednictví i Švédsku, které předsednictví Evropské rady převezme, úspěch v jejich práci na právech cestujících a samozřejmě doufám, že se v následujícím funkčním období Parlamentu budu moci podílet na dalších fázích schvalování tohoto nařízení.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda , úřadující předseda Rady. – (CS) Vážené poslankyně, vážení poslanci, zítra budete hlasovat o pozměňovacích návrzích ke dvěma návrhům Komise, které se týkají ochrany práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě a rovněž při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách.

Jedná se o důležité právní předpisy, které velmi zajímají jak spotřebitele, tak i odvětví dopravy. Před nedávnem přijala EU předpisy stejného druhu pro leteckou a železniční dopravu. Uvedené, nedávno předložené návrhy Komise tento právní rámec doplní. Prakticky to znamená zlepšení ochrany všech cestujících, zejména zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, bez ohledu na způsob dopravy. Navíc se tím vytváří rovné podmínky pro všechna odvětví dopravy. Není třeba zdůrazňovat, že české předsednictví tyto návrhy vítá a přikládá jim velkou důležitost. Věřím, že všichni sdílíme cíl, který si EU v minulých letech vytkla, a sice posílit ochranu práv cestujících.

V souvislosti s pozměňovacími návrhy, o kterých jste hlasovali ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch, bych rád vyzdvihl zejména dva aspekty. Za prvé, že přikládáte velký význam právům zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vaše postoje v této oblasti přirozeně sdílíme, což je velmi důležité, pokud chceme ohledně těchto dvou důležitých právních předpisů dosáhnout dohody ve druhém čtení.

Za druhé, zaujali jste postoj senzitivního slaďování návrhů nařízení se zněním stávajících právních předpisů týkajících se práv osob cestujících jinými druhy dopravy, přičemž jste velmi pečlivě přistupovali k přizpůsobování návrhů zvláštnostem autobusové a autokarové dopravy nebo dopravy po moři a na vnitrozemských vodních cestách, aniž jste se odchýlili od cíle posílit ochranu práv cestujících. S nutností adaptace právních předpisů na specifika jednotlivých dopravních modů plně souhlasíme. Jak všichni víme, není možné uplatňovat zcela stejný přístup k různým druhům dopravy. Železniční a letecká doprava má své zvláštnosti a totéž platí i pro autobusovou dopravu a dopravu námořní a vnitrozemskou vodní. Velké rozdíly panují i v rámci těchto samotných odvětví. Působí zde velké a malé společnosti, cesty mohou trvat několik dní, ale také jen několik málo minut. Je tedy nutné nalézt řešení přijatelné pro všechny, které by zajistilo ochranu spotřebitelů bez vytváření zbytečného administrativního zatížení odvětví, a zejména menších subjektů na tomto trhu. V současné hospodářské situaci tato otázka samozřejmě nabývá zvláštní důležitosti.

Oceňujeme proto vaši práci na těchto otázkách. Představuje vynikající výchozí bod. Současně je také z velké části v souladu s naším názorem na tyto návrhy. Jsem přesvědčen, že budeme schopni konstruktivně spolupracovat na právní úpravě, která ochrání zájmy všech zúčastněných a která zároveň zohlední cíl EU zdokonalovat tvorbu právních předpisů. Na závěr bych rád vyslovil zvláštní poděkování zpravodajům, panu Albertinimu a panu Teychenné za jejich vynikající práci a důkladně vypracované zprávy.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, vždycky s radostí vzpomínám na ta léta, která jsem v této sněmovně jako poslanec Evropského parlamentu strávil, a o to více si proto cením práce, kterou Evropský parlament v této rozpravě odvedl.

Proto bych rád poděkoval panu  Teychenné a panu  Albertinimu za jejich významný příspěvek k ochraně práv občanů cestujících ve všech odvětvích dopravy, neboť potřeba zasáhnout v oblasti autobusové a autokarové dopravy a námořní dopravy představuje pokus vyplnit mezeru, která, jak jste všichni upozornili, v evropském právu existuje.

V EU máme mnoho zdravotně postižených cestujících a mnoho těch, jejichž pohyblivost je omezena z jiných důvodů, a proto máme také povinnost zaručit jim volný pohyb, protože se tu především jedná o otázku svobody v rámci Evropské unie. Vytváření dobré legislativy samozřejmě není snadné, dnes však děláme velký krok vpřed.

Potěšila mě rovněž slova pana Svobody. Určité pochybnosti týkající se textů, na jejichž přijetí se Komise a Parlament společně dohodly, jistě dosud přetrvávají, přesto jsem na straně Rady zaznamenal všeobecnou politickou otevřenost, což mne do budoucna naplňuje nadějí.

Jsem si jist, že, stejně jako v případě silniční dopravy, dospějeme k uspokojivému kompromisu, který evropským občanům poskytne příležitost v Evropské unii svobodně cestovat a požívat náležitou ochranu.

Domnívám se, že dnes diskutujeme o tématech, která ovlivňují životy všech občanů, a proto jsem přesvědčen, že pokud jde o návrh týkající se autobusové a autokarové dopravy, přístup Komise prosazující co největší rozsah působnosti, jenž zahrnuje všechny běžné dopravní služby pro cestující, tedy mezinárodní, vnitrostátní, regionální, městské i předměstské, by měl získat podporu a zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch ze dne 30. března v tomto směru přineslo povzbudivé signály. Jedná se o odpověď na potřebu zjednodušit legislativu a také zaručit stejná práva všem cestujícím bez principiálních výjimek.

Tento návrh, pane Albertini, nicméně vzhledem ke specifikům tohoto odvětví ponechává členským státům možnost vyloučit z rozsahu působnosti městskou, předměstskou a regionální dopravu, na níž se vztahují smlouvy o veřejné službě, pokud tyto smlouvy cestujícím nabízejí vysokou úroveň ochrany srovnatelnou s tou, kterou stanoví toto nařízení. To považuji za rozumné řešení, jež poskytuje požadovanou úroveň flexibility a zároveň chrání základní práva cestujících.

Odpovědnost autobusových či autokarových společností vůči cestujícím v případě úmrtí či zranění představuje další podstatnou součást návrhu. Na území Společenství existuje v této věci příliš mnoho rozdílů, což vede k vážné nejistotě cestujících. Rád bych se podrobněji zabýval několika body tohoto tématu. Za prvé, tato oblast se nezabývá otázkou pojištění, týká se výhradně odpovědností dopravců vůči cestujícím. Za druhé, autobusová či autokarová společnost není považována za výlučně odpovědnou za náhradu škod a její právo požadovat náhradu od třetích stran není zpochybněno. Za třetí, tato oblast se netýká dovozů ani postupů stanovených ve směrnici o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel z roku 2005 a za čtvrté, Komise ve skutečnosti nevytvořila nový model odpovědnosti. To, co je dnes navrženo, je schéma odpovědnosti inspirované ostatními způsoby dopravy, přičemž jsou zohledněna specifika tohoto odvětví.

Co se týče námořní dopravy, domnívám se, že je třeba jediného legislativního nástroje, přestože na to v Parlamentu i v Radě existují různé názory. Dovolte mi upozornit na klíčovou otázku týkající se rozsahu působnosti: v porovnání se silniční, železniční a leteckou dopravou, cestuje po moři či po vnitrostátních vodních cestách mnohem méně cestujících. Z nich přestavují ti, kdo používají vnitrostátní vodní cesty, jen nepatrnou menšinu. Podle mého názoru by nebylo logické ani realistické mít samostatná nařízení pro cestující na moři a pro ty cestující, kteří používají vnitrostátní vodní cesty, zvláště, když si uvážíme, že často používají stejný druh plavidla. Domnívám se, že odpovědí musí být jediný legislativní nástroj.

Dne30 března 2009 se spolu s rozpravou o zprávě pana Teychenné ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch konala v rámci Rady EU pro dopravu veřejná rozprava ministrů. Jsem potěšen, že jsem příležitost v této rozpravě zaznamenat jistou koordinaci mezi Komisí, členskými státy a Parlamentem související se záměrem dát evropským cestujícím co nejdříve nové a ambiciózní nařízení.

Komise je v této souvislosti samozřejmě připravena učinit v textu některá vysvětlení a vylepšení, která mohou být požadována proto, aby se přihlíželo ke specifikům každého druhu dopravy a toto odvětví tak získalo nástroje k uplatňování daného nařízení s potřebnou flexibilitou. Dovolte mi, abych opět zdůraznil nezbytnost poskytnout prostředky k efektivnímu uplatňování budoucího nařízení. Za tohoto důvodu je důležité, aby vnitrostátní orgány zodpovědné za jeho uplatňování předkládaly pravidelné zprávy o své činnosti. Každý členský stát si bude moci vytvořit vlastní vnitrostátní systém, který mu bude vyhovovat; bude si například moci vybrat, zda ustaví jeden či více příslušných orgánů.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos, navrhovatel stanoviska Výboru pro právní záležitosti. (EL) Pane předsedající, návrh nařízení, ve znění navrhovaném Evropským parlamentem, uspokojivým způsobem posiluje práva cestujících v námořní dopravě.

Přesto se domnívám, v další legislativní iniciativě týkající se tohoto tématu byl správnější horizontální přístup v podobě jednotného právního nástroje zahrnujícího všechny druhy dopravy, vzhledem současné potřebě používat kombinovanou dopravu.

V budoucnu by rovněž bylo ze systémového hlediska vhodnější, kdyby byly zvlášť předloženy návrhy týkající se na jedné straně práv cestujících a na druhé straně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Důvodem je skutečnost, že tato jednotlivá ujednání mají odlišný záměr a jsou určena různým příjemcům.

Konečně bych rád upozornil na opakovaný úzkoprsý přístup, který zaujala Komise, avšak nikoli místopředseda Tajani, k otázkám, které vyžadují širší a mnohostrannou pozornost, jako je námořní doprava.

Námořní doprava na Středozemním moři probíhá za podmínek, jež se liší od těch, které platí pro dopravu přes průlivy.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, jménem skupiny PPE-DE.(DE) pane předsedající, pane místopředsedo Komise, pane úřadující předsedo Rady, rád bych předchozímu řečníkovi sdělil, že řecké ostrovy a řecké trajektové společnosti máme neustále na paměti, proto si v tomto ohledu nemusí dělat starosti.

Mohu říci, že já a má skupina jsme potěšeni, že i v námořní dopravě, v dopravě na vnitrozemských vodních cestách a v regionální autobusové a autokarové dopravě budou v případě zpoždění i zrušení plavby či jízdy poprvé stanovena zákonná práva cestujících zaměřená na občany. Rádi bychom poděkovali oběma zpravodajům, panu Albertinimu a panu Teychenné. Ve výborech jsme se těšili konstruktivní spolupráci, která přinesla dobré výsledky.

Je tu jen několik skutečností, které bych rád podrobněji rozvedl. Domnívám se, že 25% náhrada za zpoždění trvající od dvou do tří hodin a 50% náhrada za zpoždění přesahující tři hodiny jsou pro cestující v námořní dopravě zcela přiměřené. Panu  Teychenné bych však rád řekl, že náhrada v plné výši za zpoždění delší než tři hodiny je zkrátka nepřiměřeně vysoká. Vezmeme-li v úvahu, že služby námořní dopravy neposkytují jen obří podniky, ale také, zejména v případě provozovatelů trajektů, malé a střední podniky, musíme k otázce náhrad zaujmout odpovídající postoj.

Jak již bylo řečeno, musíme být opatrní a neklást v námořní dopravě odpovědnost na nesprávné osoby či instituce. Všichni se v této sněmovně podílíme na zajištění toho, aby oba dokumenty zajistily pomoc především cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace. Majitelé lodí však nemohou v přístavech řešit problémy související s přístupem, to musejí dělat samotné přístavy. Jinými slovy musíme být velmi obezřetní.

Co se týče práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, rád bych upozornil na to, že mezi meziměstskými a městskými autobusy jsou skutečně rozdíly, které je nutno vzít úvahu. Proto je má skupina toho názoru, že je oprávněné požadovat odpovídající práva pro cestující v meziměstské autobusové a autokarové dopravě, ale že městské a předměstské autobusy působí ve zcela jiných podmínkách. Tato pravidla jsou v této oblasti nevhodná a to je třeba uznat.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans, jménem skupiny PSE. – Pane předsedající, chtěl bych oběma našim zpravodajům poblahopřát. Před několika lety jsem byl sám zpravodajem a zabýval jsem se přístupem cestujících se zdravotním postižením do letadel. Tento právní předpis je dalším příspěvkem v našem úsilí učinit dopravu co nejpřístupnější, nebo, jak to vyjádřil náš kolega pan Albertini, konsolidovat práva cestujících.

V době, kdy občany vybízíme, aby cestovali veřejnou dopravou, je velmi důležité, abychom do této oblasti zařadili rovněž autokary a autobusy, jak to učinil pan Albertini. Někteří poslanci, nikoli nezbytně ti, kteří jsou dnes přítomni, hledali způsob, jak docílit výjimek, aby byly některé častí vyloučeny z rozsahu působnosti. Já jsem však vždy vycházel z přání zařadit do něj co nejvíc částí, abychom nastoupili cestu k proměně Evropy ve společný trh pro občany. Proto je pozměňovací návrh 81 tak důležitý.

Pan komisař ve svých poznámkách prohlásil, že potřebujeme stejná práva pro všechny cestující bez výjimek a následně hovořil právě o výjimkách, na příklad pro regionální dopravu. Na základě svých vlastních studií se nedomnívám, že bychom měli regionální dopravu vyloučit. V některých členských státech může regionální cesta autokarem trvat až šest hodin, tedy déle než například mezinárodní cesta autokarem z Londýna do Bruselu nebo Paříže. Domnívám se tedy, že by měla být zahrnuta. Myslím si, že je správné, že v případě, kdy, jak zmínil pan Jarzembowski, místní doprava zahrnuta není, existují smlouvy o veřejné službě, které zajistí, že společnosti splní stejné standardy.

Také se domnívám, že je třeba přimět strojírenský průmysl, aby vyráběl moderní autobusy, které by více vyhovovaly potřebám osob se zdravotním postižením. Stejně jako jsme vedli kampaň za to, aby byla letadla přístupnější pro osoby se zdravotním postižením, tak dnes patrně potřebujeme autokary s širšími uličkami mezi sedadly či přístupnějšími toaletami a potřebujeme, aby provozní společnosti zvýšily přístupnost svých autokarových terminálů a vyškolily své zaměstnance v otázkách týkajících se  zdravotního postižení a informovanosti o zdravotních postiženích.

Jedná se o dobrou zprávu. Je to dobrý soubor zpráv, díky němuž jsme o několik kroků dále, a blahopřeji každému, kdo se na něm podílel.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, jménem skupiny ALDE. (NL) Rád bych jménem naší skupiny poděkoval zpravodajům. Domnívám se, že jsme opět o něco rozšířili práva cestujících. Tvrdě jsme pracovali, abychom napravili situaci v cestování  leteckou a železniční dopravou. Jsem toho názoru, že jsme získali mnoho zkušeností, zatímco jsme sestavovali tyto zprávy a jsem potěšen, že pan  Albertini spojil různé prvky, takže není třeba rozlišovat mezi různými druhy dopravy, až na případy, kdy je to nezbytné.

Věřím, že nyní také zlepšujeme kvalitu služeb, kterou bychom měli mít vždy na paměti. Poučili jsme se ze svých chyb, zpřísnění definice vyšší moci je toho názorným příkladem. Je třeba, abychom revidovali tento aspekt například v oblasti letectví a jsem potěšen, že jsme to zde učinili v oblasti námořní dopravy.

Co se týče zprávy pana  Albertiniho, důležitá otázka, kterou zde zmínili i pánové  Evans a  Jarzembowski, zní: jaký je současný rozsah působnosti tohoto nařízení? Jako skupina jsme stáhli svou podporu pozměňovacího návrhu, který jsme původně předložili spolu s vámi, ne proto, že si myslíme, že to je nekvalitní pozměňovací návrh, nýbrž proto, že socialisté to zformulovali lépe, jak to popsal pan  Evans. V každém případě z nařízení vypouštíme regionální dopravu, avšak necháváme otevřenou možnost do něj zařadit dopravu městskou a předměstskou, pokud si to členské státy budou přát. Věřím, že tento přístup lépe odpovídá tomu, čeho chceme dosáhnout, a proto tento návrh předložený socialistickou skupinou v Evropském parlamentu podpoříme.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, jménem skupiny Verts/ALE.(DE) Pane předsedající, práva cestujících musí být jádrem celé dopravní politiky – a to především zde v Evropské unii. U železniční a letecké dopravy se nám to již podařilo, přestože jsou zde značné rezervy týkající se odepření nástupu na palubu. Jak stále tvrdím, problémy jsou příliš velké.

Jedna skupina je na jasných pravidlech zvlášť závislá. V případě letecké dopravy je zjevné, že pravidla nejsou dostatečně jasná. Lidé se specifickými potřebami by již mohli napsat celé svazky knih o tom, co se jim na cestách přihodilo. Sama jsem některá jejich vyprávění obdržela. Je to katastrofa. Zajistit těmto lidem rovnoprávné postavení proto pro Evropskou unii není pouze zákonným imperativem ale také imperativem morálním.

V oblasti autobusové, autokarové a námořní dopravy, pro kterou nyní stanovujeme pravidla, možná při určování odpovědnosti narazíme na problémy související s námořní dopravou a přístavy. Ty však musí být v budoucnu vyřešeny praxí. Za druhé bychom měli zahrnout co nejvíc oblastí autobusové a autokarové dopravy. Pokud vytvoříme příliš mnoho výjimek, dáme provozovatelům příležitost pravidla obcházet. Nemůžeme osoby, které se musejí vypořádat se specifickými potřebami, dále znevýhodňovat tím, že dovolíme, aby tyto problémy dále přetrvávaly. Je naší povinností se o ně postarat a nakonec také vymoci jejich právo na mobilitu.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, jménem skupiny GUE/NGL. (NL) Pane předsedající, během tohoto dílčího zasedání zazněly dvě otázky týkající se hromadné dopravy cestujících.

První otázka zní: co by měla dělat vláda a co bychom měli prostřednictvím veřejné soutěže přenechat trhu? U městské a regionální dopravy jsme se nakonec na můj návrh rozhodli pro svobodu volby. Nová pravidla pro autobusovou dopravu by neměla negativně ovlivnit svobodu nižších orgánů samostatně si organizovat svou veřejnou dopravu.

Co se týče práv cestujících, vždy jsme měli na výběr ze dvou alternativ. První alternativa se zaměřuje na maximum informací o pokračování jízdy v jiných členských státech, dostupnosti jízdenek mezinárodní dopravy, spolehlivých, dálkových spojeních, aby bylo možno předejít nepříjemným překvapením během jízdy.

Druhá alternativa se zaměřuje na finanční vyrovnání, které je zpětně vypláceno za zpoždění či zrušení spoje. Vždycky jsem dával přednost první alternativě, avšak většina Parlamentu upřednostňuje alternativu druhou, neboť ta byla také zvolena pro cestování leteckou dopravou.

Větší pozornost věnovaná potřebám zdravotně postižených je důležitým důvodem, proč tyto návrhy schválit, i když v nich některé žádoucí věci nejsou.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, ráda bych nejprve blahopřála zpravodajům k jejich důkladné prezentaci a výjimečně soustavné práci na množství pozměňovacích návrhů, které byly předloženy ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Evropská unie, s významným přispěním Evropského parlamentu, v posledních letech usiluje o zlepšení práv cestujících ve všech odvětvích dopravy. Jistě si pamatujete, že naše instituce nedávno schválily ustanovení o právech cestujících v letecké a železniční dopravě. Dnes děláme významný krok k posílení rovných práv cestujících ve všech dopravních prostředcích bez výjimky, jak řekl pan komisař.

Chci vám připomenout, že jsme po obtížném dohodovacím řízení s Radou nedávno přijali třetí balíček sedmi legislativních návrhů týkajících se bezpečnosti na moři včetně vyrovnání pro cestující v případě nehody.

V souvislosti se zprávou pana Teychenné bych ráda zdůraznila, že tato zpráva navrhuje soudržný rámec pro ochranu spotřebitelů/cestujících, který rovněž bere ohled na malé dopravní společnosti a chrání jejich podnikání i konkurenceschopnost v případě nehod způsobených okolnostmi, jež jsou mimo jejich kontrolu, či v případě, kdy je námořní doprava narušena špatným počasím.

Je rovněž důležité, že pod cíl, kterým je zajištění principu nediskriminace, jímž se řídí všechny naše politiky, zpráva zahrnuje významné oblasti jako jsou například práva osob se zdravotním postižením a osob se sníženou schopnosti pohybu a orientace. Stejně tak zpráva jasně stanovuje povinnosti dopravců v případě, že jsou spoje zpožděny či zrušeny, časové limity pro zpoždění a částku, kterou má být vyplacena jako náhrada.

V závěru tohoto funkčního období Parlamentu a před evropskými volbami je naše práce na právech cestujících jedním z našich nejdůležitějších úspěchů v zájmu evropských občanů.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). - Pane předsedající, rád bych poděkoval oběma zpravodajům za jejich práci v této významné oblasti a také panu komisaři za jeho podporu. Práva cestujících byla vždy pro socialistickou skupinu prioritou a tento návrh, který vychází z práv cestujících v letecké a železniční dopravě, je završením naší činnosti.

Je nezbytné, abychom měli všichni na paměti, že uživatelé dopravy jsou tou nejdůležitější zúčastněnou stranou, na což některé dopravní společnosti často zapomínají. Nyní budeme mít poprvé soubor základních práv uživatelů autobusové, autokarové a trajektové dopravy, který zajistí náležitou odpovědnost za zrušení či zpoždění spoje, ztrátu či poškození zavazadla, jakož i za úmrtí v případě nehody.

A co je možná ještě důležitější, budeme mít soubor základní práv osob se sníženou schopností pohybu a orientace a se speciálními potřebami, jenž ukončí diskriminaci, kterou musejí tito lidé mnoho let snášet od dopravních společností. Provozovatelé dopravy již nebudou moci odmítnout přepravit osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, lidé se sníženou schopností pohybu a orientace již nebudou mít méně práv než osoby tělesně zdatné, osoby se sníženou schopností pohybu a orientace by již neměly být vyřazovány ze sítě veřejné dopravy.

A kdo toho docílil? Nebyl to žádný vnitrostátní ani regionální parlament nýbrž Evropský parlament. Právě Evropský parlament v oblasti dopravy učinil z práv uživatelů dopravy naši nejdůležitější prioritu. Evropský parlament tak klade občany na první místo, což my jakožto socialisté rozhodně podporujeme.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari (ALDE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval panu zpravodajovi a panu komisaři za práci, kterou odvedli. Tato zpráva představuje velmi vyváženě upřesňuje práva cestujících ve všech druzích dopravy včetně dopravy autobusové a autokarové a zabývá se všemi relevantními otázkami. Hlavní pozornost byla věnována lidem se  zdravotním postižením či s omezenou schopností pohybu a orientace; jak uvádí zpráva pana Albertiniho, musíme být schopni poskytnout služby, které počítají s rozličnými požadavky těchto lidí.

Všechny záležitosti související s tímto druhem dopravy – náhrady, vyrovnání, informace pro cestující, objektivní odpovědnost a stížnosti – byly ve zprávě jasně uvedeny. Já i skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu jsme se zpravodajem ochotně spolupracovali, abychom docílili co nejsrozumitelnějšího textu, který na jedné straně přihlíží k zájmům cestujících a na druhé k požadavkům společností, které řídí a poskytují tyto služby a které potřebují dostatečný čas na to, aby vyhověly daným pravidlům. Proto doufám, že tento text bude při zítřejším hlasování schválen.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, odvětví poskytující služby jsou zde především pro uživatele těchto služeb a nikoli pro samotné poskytovatele služeb. Z toho důvodu je důležité, abychom stanovili vhodná pravidla pro uživatele všech dopravních prostředků a zajistili, aby služby, které využívají, měli náležitou kvalitu. V této souvislosti, a nyní se dostávám k tomu, co je neustále zmiňováno, je velmi důležité, abychom se zabývali především právy osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Podle mne je v této souvislosti téměř neustále probírána zvláště jedna otázka. Dovolte mi říci, že bezmocnými se nestávají jen ti, kteří mají průkaz zdravotně postiženého. Rodiče – dospělí s malými dětmi – určitě také potřebují podporu v podobě našich pravidel pro všechny naše druhy dopravy. Doufám, že i to bude v některé formě schváleno.

Můj druhý bod se týká toho, že ani ta nejlepší pravidla a záruky nejsou k ničemu, pokud jsou informace o nich co nejpečlivěji skryty příslušným provozovatelem dopravy. Místo pro informace o právech cestujících je u samotných přepážek nebo přímo v autobusech, autokarech, letadlech a podobných dopravních prostředcích.

Můj třetí a závěrečný bod zní, že jsme začali předepisovat pravidla o právech cestujících leteckou dopravou, která sice byla v zájmu cestujících, ale byla příliš shovívavá. To, co dělají letecké společnosti, když – zejména v souvislosti se zpožděním – oznámí, že poslední letadlo přistálo se zpožděním, a proto má zpoždění i to následující, je již dále nepřijatelné. Měli jsme tehdy onu záležitost vyřešit vysokými výplatami náhrad, což by bývalo mělo podobný účinek jako ten, jehož jsme docílili v případě odepření nástupu na palubu. Nyní se bohužel nedaří tohoto efektu docílit. Když je let zrušen, protože je obsazen pouze z poloviny, nejedná se o případ vyšší moci. Příští Komisi v této věci čeká mnoho úkolů. Pokud se, pane místopředsedo, v příští Komisi opět ujmete tohoto resortu, zasazoval bych se být Vámi o revizi práv cestujících leteckou dopravou, které je naléhavě třeba.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Pane předsedající, pane komisaři Tajani, rád bych nejprve poblahopřál panu  Teychenné ke kvalitě jeho zprávy. V souvislosti s balíčkem o námořní dopravě, tedy oblasti, v níž jsem byl za socialistickou skupinu v Evropském parlamentu zpravodajem pro požadavky států vlajky a odpovědnost dopravců vůči cestujícím, jenž má být zítra podepsán, jsem prohlásil, že v Evropské unii by měli být občané vždy na prvním místě. V této Unii je rovněž nezbytné, aby na prvním místě byli cestující.

Zpráva pana Teychenné si zaslouží mou plnou podporu, neboť posiluje předpisový rámec nejen pro cestující autobusy a autokary ale i pro cestující v oblasti, která je mi blízká, tedy  námořní dopravy a vnitrozemských vodních cest. Především poskytuje náhradu ve výši 25% z ceny jízdenky v případě zpoždění trvajícího od jedné do dvou hodin, 50% v případě zpoždění trvajícího dvě hodiny či déle a 100%, pokud dopravce cestujícím neposkytne žádné náhradní dopravní služby nebo informace.

Rád bych zdůraznil, že tato náhrada musí být v případě zrušení cesty či významného zpoždění vyplacena do jednoho měsíce od podání žádosti cestujícího. V případě autobusové a autokarové dopravy tato zpráva uznává potřebu doplňkových opatření pro osoby zdravotně postižené a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Právo na náhradu ve výši běžné ceny jízdenky v případě zrušení cesty, překnihování či značného zpoždění trvajícího nejméně dvě hodiny se nyní pro všechny cestující stane skutečností.

Pane předsedající, předložil jsem pozměňovací návrh týkající se potřeby uplatňovat tento předpisový rámec rovněž v těch nejvzdálenějších regionech. Jsem si jist, že takto kvalitní právní předpis nemůže být nikým zpochybněn a musí být oceněn všemi evropskými občany včetně těch v odlehlých regionech, jako jsou Azory, Madeira, Kanárské ostrovy a francouzské zámořské departmenty.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Námořní doprava se řídí celou řadou mezinárodních úmluv, které je nutno striktně dodržovat. Přesto je v těchto citlivých oblastech naprosto zásadní stanovit na úrovni Společenství soubor minimálních pravidel, souvisejících především s dohledem nad vymáháním právních předpisů. Z tohoto důvodu přinášejí zavedení nezávislého mechanismu přijímání stížností a vytvoření monitorovacího orgánu cestujícím vůči provozovatelům dopravy jednoznačnou výhodu.

Domnívám se, že je nutno nalézt rovnováhu mezi právy cestujících a povinnostmi provozovatelů dopravy, protože žádná z těchto skupin by neměla zbrzdit dlouhodobý rozvoj odvětví námořní dopravy a dopravy na vnitrozemských vodních cestách. Musíme také počítat s typickými podmínkami, v nichž doprava v různých přímořských regionech Evropy probíhá, jelikož mohou mít specifické rysy, které mohou omezit možnost stanovení společných pravidel.

V širší souvislosti s bezpečností a ochranou námořní dopravy, musím zmínit několik nedávných případů pirátství v Adenském zálivu. To, že k těmto činům opět dochází, je znepokojivé, zvláště, když se jejich oběťmi v posledních týdnech stávají evropští občané, jako tomu bylo v případě pěti Rumunů.

Chtěl bych využít této příležitosti a vyzvat Komisi a Radu, aby vyvinuly veškeré úsilí k posílení spolupráce EU s ostatními státy v oblasti Afrického rohu, aby se zabránilo výskytu pirátství a zvýšila se bezpečnost tranzitních cest v tomto regionu.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Pane předsedající, pane místopředsedo Komise, dnes máme veliké štěstí, když můžeme prohlásit, že díky rozhodnutí Evropského parlamentu jsou práva cestujících chráněna i v odvětvích, která až dosud nebyla regulována.

Jsme pyšní na to, že jsou na letištích a  železničních nádražích dostupné prospekty, které vysvětlují rozhodnutí přijaté Evropským parlamentem s cílem chránit práva cestujících. Pokud k témuž dojde i v ostatních dvou odvětvích, evropští občané poznají, že Evropská unie je pro zajišťování jejich vyšší životní úrovně a ochranu jejich bezpečného cestování skutečně prospěšná.

Nicméně je třeba pamatovat, že ochrana, kterou zajišťují právní předpisy, není totožná s tou, jíž občané skutečně požívají, což dosud ukázalo uplatňování příslušného předpisu při cestování letadlem a vlakem. Ti z nás, kteří tyto dopravní prostředky používají, my poslanci Evropského parlamentu včetně mě samotné, která cestuji přes tři různé hranice, můžeme prohlásit, že daný předpis není efektivně uplatňován. Proto Komise oprávněně hovořila o prvním kroku, který je třeba vylepšit, zejména pokud jde o účinnost příspěvku hlavních podniků odpovědných za přiznávání práv cestujícím.

Neměli bychom malé podniky zatracovat za to, že mají problém s poskytováním dopravních služeb; mám zde na mysli kabotáž, na kterou jsem se pana komisaře dotazovala i při jiných příležitostech. Pokud se nerozhodnou převzít kabotážní trasu, jak by mohly tuto službu zajišťovat, když se rovněž budou muset věnovat pozornost také právům cestujících? Proto potřebujeme dát občanům možnost požívat základního práva na dopravu a poté jim poskytnout dodatečné výhody v podobě vyrovnání pro cestující v případě zpoždění. Tedy nejdříve služba a potom náhrada za zpožděné služby.

Jsem si jista, že Evropa směřuje k lepší budoucnosti. Takový je můj závěr.

 
  
MPphoto
 

  Christian Rovsing (PPE-DE). - (DA) Pane předsedající, kdybychom se zabývali tím, jak obyvatelstvo vnímá záležitosti související se zdravotním postižením, zjistili bychom, že zdravotně postižení lidé v současné době raději odjíždějí na dovolenou do Spojených států. Právní předpisy a pravidla jsou ve Spojených státech mnohem lepší a mnohem lépe tam s nimi jednají. Evropa není preferovanou destinací ani mezi našimi vlastními občany. Naši vlastní evropští spoluobčané, kteří jsou zdravotně postižení, nechtějí v Evropě trávit dovolenou. Raději cestují do Spojených států. Domnívám se, že to je jasné znamení toho, jak je dokument, na kterém zde pracujeme, nesmírně důležitý, pokud jde o řadu témat včetně cestovního ruchu.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, úřadující předseda Rady. – (CS) Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, dosavadní průběh diskuse mi vkládá do úst dobrou zprávu, že nebudu využívat pěti mně udělených minut. S radostí pozoruji, že v otázce ochrany práv cestujících a budoucnosti tohoto odvětví jsou naše zájmy podobné. Těšíme se na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, která nám umožní dosáhnout finálního řešení, jež opět ukáže občanům i tomuto odvětví přínos činnosti Evropské unie v oblasti práv cestujících.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise.(IT) Pane předsedající, pane Svobodo, vážení poslanci, jsem přesvědčen, že občané, kteří sledují tuto rozpravu o právech cestujících a nových právních předpisech, které chceme přijmout, abychom posílil systém svobody, který Evropskou unii charakterizuje, si dnes uvědomí, že Komise, Rada a Parlament a jejich příslušný personál nejsou věžemi ze slonoviny, v nichž se debatuje o otázkách, které se občanů vůbec netýkají, nebo negativním způsobem zasahují do jejich životů. nýbrž institucemi, které mají na srdci zájmy občanů, snaží se jejich práva hájit a, což bych rád zdůraznil, chránit jejich základní svobody: nikdo není skutečně svobodný, dokud se nemůže svobodně pohybovat z jednoho konce Unie na druhý.

Proto, když jsem vás v době, kdy měl Parlament schválit mé jmenování, žádal o vaši důvěru, jsem zdůraznil, že ochrana práv cestujících bude během mého funkčního období jakožto komisaře pro dopravu jednou z mých priorit. Věřím, že jsme dnes společně vyslali pozitivní signál a pomocí jasných dokladů ukázali, že pokroku lze dosáhnout a také, že evropské instituce mají k občanům blízko a stojí na jejich straně.

Jak se během rozpravy ukázalo, mezi členy různých politických skupin nejsou žádné podstatné rozdíly; každý v souladu s Komisí a také Radou zdůraznil své přání vybudovat, jak prohlásila paní místopředsedkyně Kratsa-Tsagaropoulouová, skutečnou Evropu občanů.

Proto přikládám velký význam klíčovému kroku, který dnes a při zítřejším hlasování učiníme. Tak složitá témata jako toto, vzhledem ke komplikovaným dopravním systémům a různé regulaci v jednotlivých zemích samozřejmě vyžaduje důkladný přístup a rovněž kompromis. Každé přijaté nařízení je výsledkem kompromisu, hájení různých zájmů.

Řekl bych, že tentokrát by však měl převážit obecný zájem, tedy ochrana svobod občanů a cestujících ve všech stávajících dopravních systémech, neboť by bylo nedůsledné chránit pouze ty, kteří cestují letadlem či vlakem a nikoli ty, kteří cestují lodí, autobusem nebo autokarem. Dovolte mi zopakovat, že na  regulaci vodní dopravy mohou existovat různé názory a mezi Komisí, Radou a také některými poslanci této sněmovny skutečně různé názory existují; někteří by upřednostnili samostatné právní předpisy pro říční a námořní dopravu.

Komise potvrdila svůj postoj. Myslím, že je správné mít jediné nařízení, ale na tom opravdu nezáleží. Na čem dnes záleží je to, abychom využili dobré zprávy o silné politické vůli Parlamentu, Komise a Rady zajistit práva cestujících, zvláště práva cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace. Není to, jak jsem s potěšením slyšel, jen otázka práv a především svobod pro osoby se zdravotním postižením; dát milionům cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace příležitost se v Evropské unii svobodně pohybovat také znamená umožnit těmto lidem, aby přispěli k rozvoji EU, jelikož pohyb milionů těchto lidí přináší prosperitu, přispívá k rozvoji dopravních společností a vytváří příležitosti pro cestovní ruch na všech možných místech Unie.

Proto jsem spokojen a rád bych poděkoval oběma zpravodajům, Radě a samozřejmě také zaměstnancům Komise, jimž děkuji neustále, neboť mohu díky nim předkládat Parlamentu a Radě návrhy právních předpisů.

Jedná se o zvlášť vřelé poděkování, jelikož jsem přesvědčen, že dnes evropské instituce jako celek ukazují, že věnují značnou pozornost 500 milionům evropských občanů, kteří občas mohou být vůči nim podezíraví, ale myslím si, že dnes ti, kdo sledovali tuto rozpravu, změní svůj názor a získají důvěru v evropské instituce, které usilují o to být lidem co nejblíže.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN DOS SANTOS
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, zpravodaj. (FR) Pane předsedající, nejprve bych se chtěl vyjádřit k pozměňovacím návrhům předloženým panem Jarzembowským, který před chvílí řekl, že musíme být rozumní – domnívám se, že na tomto textu je důležité právě to, že je skutečně rozumný.

Je snad rozumné chtít zrušit povinnost dopravců školit zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace?

Je snad rozumné zrušit odškodnění za ztracené vybavení, zejména jde-li o invalidní vozíky osob s omezenou schopností pohybu a orientace?

Je snad rozumné – a pan Rack, který zde před chvílí byl, na to poukázal a já mu za jeho vystoupení děkuji – neumožnit náhradu ceny zaplacené cestujícím, přestože se jedná o všeobecně rozšířenou praxi zvláště ve Spojených státech, zejména v těch případech, kdy byl odjezd zrušen, aniž by byly poskytnuty informace nebo alternativní způsob dopravy?

Tyto části vašich pozměňovacích návrhů se mi nezdají rozumné a považoval jsem za nutné to zde říci.

Jinak si myslím, že mezi námi panuje konsensus. Projevilo se to ve všech diskusích. Chci poděkovat Komisi, Radě a všem kolegům poslancům, kteří k těmto otázkám přistoupili skvěle – uvědomili jsme si, že se jedná o mimořádně důležitou záležitost pro evropské občany.

Domnívám se tedy, že zítra – a na tomto místě vyzývám Skupinu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů: vaše pozměňovací návrhy jsou nerozumné – musíme tento text schválit. Musíme vyslat silný signál právě v době, kdy Evropané o Evropě někdy pochybují. Jak řekl pan Tajani, musíme těmto 500 milionům občanů vyslat silný signál v tom smyslu, že bereme v úvahu jejich potřeby, potřeby Evropanů. Tolik jsem k tomu chtěl říci.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, zpravodaj.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, poté, co jsem pozorně vyslechl rozpravu, pana Svobodu i pana Tajaniho, jakož i vystoupení kolegů poslanců, mám dojem, že mám další důvod k poděkování za pomoc a cenné rady, jichž se mi v tomto Parlamentu dostalo.

Nemám čas analyzovat a komentovat jednotlivé náměty a aspekty tak široce pojaté rozpravy, tím spíše, že z mé řečnické doby zbývá jen pár vteřin, a proto bych ke shrnutí a vystižení všech vašich myšlenek a návrhů použil jen dva přívlastky. Do té míry, jak to složitost nařízení umožňuje, jste odvedenou práci považovali za rozumnou.

Toto nařízení vychází z cíle rozšířit práva cestujících a zaručit stejné podmínky ochrany pro všechny druhy dopravy, zároveň ale i přihlíží ke specifické situaci mnoha menších dopravců, pro které je obtížné přizpůsobit se vyšším nárokům v době hospodářské krize; prvním přívlastkem, který bych použil, je tedy „rozumný“.

Pak je zde myšlenka zdokonalitelnosti neboli prostoru ke zlepšení, na což poukázali ti poslanci, kteří sice jsou nakloněni přijímané právní úpravě, chtějí však, aby se práva rozšířila ještě víc, aby pokrývala i městskou dopravu a chránila cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Vydali jsme se tedy na cestu k dokonalosti; lidské konání není dokonalé a toto nařízení, které je „rozumné“ a podle mého názoru dobře připravené, je také „zdokonalitelné“.

Zpravodaj neupírá členským státům možnost rozšířit tento režim i na městskou dopravu. Režim je již povinný pro regionální dopravu. O míře pokrytí se již hovořilo a často se podobá míře pokrytí při mezinárodních nebo vnitrostátních cestách. Totéž platí samozřejmě i pro používané technologie a uplatňování režimu na osoby se zdravotním postižením.

Na závěr vám všem ještě jednou děkuji a doufám, že dnešní rozprava neznamená konec práce, ale že se nám třeba podaří dosáhnout ještě vyšších cílů.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Společná rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL),  písemně. – (CS) V souvislosti s projednáváním zprávy o právech cestujících v dopravě chci upozornit na skutečnost, která se ani tak netýká ochrany zájmů spotřebitelů, jako porušování zásady volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru. Konkrétně jde o pohyb osob přes česko-německou hranici. Nejen já osobně, ale i představitelé regionálních a komunálních orgánů v česko-německém pohraničí jsou konfrontováni se stále častějšími stížnostmi občanů České republiky na své šikanování německou policií poté, co buď prostředky hromadné dopravy nebo osobními vozidly přejedou česko-německou hranici. Občané si stěžují na to, že jsou bezdůvodně při jízdě zastavováni policisty v civilu, kontrolováni a dokonce vyslýcháni ohledně cíle a účelu cesty do Německa. Počínání německé policie je v pravém slova smyslu šikanováním a její činnost je v příkrém rozporu se zásadami volného pohybu osob v rámci EU. Zdůrazňuji, že takové případy jsou čím dál častější a důrazně žádám, aby byla ze strany orgánů EU zjednána náprava tohoto nepřijatelného stavu.

 
  
  

(Zasedání bylo přerušeno v 18:15 do zahájení doby vyhrazené pro otázky a pokračovalo v 18:30)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN DOS SANTOS
Místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí