Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0246(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0209/2009

Arutelud :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Hääletused :

PV 23/04/2009 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0280

Arutelud
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

13. Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused –Bussireisijate õigused (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on ühendatud arutelu.

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)) – Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michel Teychenné (A6-0209/2009).

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)) – Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gabriele Albertini (A6-0250/2009).

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, raportöör. (FR) Härra juhataja, härra Tajani, daamid ja härrad, kaks põhimõtet, millest mu töö antud protsessi algusest saadik on lähtunud, on olnud kindlustada, et kõik transpordiliigid oleks reisijate õiguste suhtes võrdsemal alusel – mis kujutab endast eesmärki, mille komisjon ja Euroopa Parlament on endale seadnud – ning kindlustada, et antud õigusi antud tekstis kinnistataks. Viimasel juhul pöörati erilist tähelepanu liikumispuudega inimestele, kuna mereveonduse sektor oli tegelikult mõnevõrra antud inimeste puhul maas.

Teksti üldine mõte on, et inimestel peaks olema võimalik reisida Euroopa asjasse puutuvate ettevõtete kapriisidest sõltumata ning neil peaks olema võimalik nõuda miinimumtasemel teenust ja miinimumtasemel infot, ning veel, et liikumispuudega inimestel oleks sama kvaliteediga õigused kui teistel Euroopa kodanikel, ilma et neid kaks korda karistataks.

Parlamendikomisjonis 31. märtsil vastuvõetud versiooni sisu näib kõigile vastuvõetav. See on esiteks sellepärast, et liikumispuudega inimeste õigusi suurendatakse. Kui antud tekst vastu võetakse, pole enam võimalik keelduda inimeste transpordist nende puude alusel, väljaarvatud muidugi pardalemineku tingimuste, nende väärikuse suhtes üles näidatava lugupidamise ning aluse tehniliste elementidega seotud põhjustel. Lisaks peab osutama liikumispuudega inimestele ka abi, ning seda broneerimise ajas; tänapäeval on tänu internetile tarvis tagasisõite ning ametlikku infot. Seetõttu on seda tekstis käsitletud.

Lõpuks on vaja reisijate õigusi ühtsustada ning pakkuda neid kättesaadavas vormis, nagu seda esineb tänapäeval raudtee- ja lennundussektoris.

Mis puudutab kõikide reisijate õigusi, olime seda meelt, et oluline on, et hüvitamist probleemide korral samuti kõrgemal tasandil ühtlustataks, lähtuvalt sellest, mida lennundussektoris tehakse. Selle tulemusena saavad hilinemisi ja tühistamisi kogenud reisijad täistagasimakse, kusjuures arvutatakse tagasimaksete astmestik vastavalt esinenud probleemidele.

Info peaks olema selge ja kättesaadav, mis on tihti transpordisektoris probleem. Näeme seda kogu aeg: inimestel pole piisavalt infot, ei teata, miks laev – antud juhul, kuid sama hästi võiks olla rong või lennuk – ei välju või, miks on hilinemisi, ning tahame taolisi infopakkumismeetodeid täiustada.

Viimasena, paremini tuleb korraldada pretensioonide menetlemine. Tõepoolest on pretensiooni esitamine probleemide tekkimisel keeruline asi ning antud tekst on mõeldud selleks, et lihtsustada korda nii liikmesriigi tasandil kui ka konkreetsetele kodanikele.

Pretensioone menetlevate riiklike organite rolli on samuti käsitletud ning on määratletud paremini.

Lõpuks jäetakse antud tekstist välja linnaliini- ja linnalähi-veoteenused – viitan selles suhtes härra Albertini armastatud veetrammidele Itaalias Veneetsias, kuna nad ei kuulu tähtsamate veoteenuste kohaldamisalasse.

Liikudes nüüd edasi merematkete ja nende koha juurde antud tekstis, sooviksin teile meenutada, et merematked on tänapäeva väga olulist liiki puhkus, ning nende sihtrühma kuuluvad nii eakad kui ka puuetega inimesed. Seetõttu on merematked muidugi antud teksti integreeritud, mitte ainult viitega paketireiside direktiivile, millest tekst oleneb ja mis on 1991. aasta direktiiv, vaid ka kinnitust, et tarbijad saavad samal tasemel kohtlemise osaliseks.

Esitatakse vääramatu jõu määratlus, mis kujutab endast võimalikku transpordist keeldumise alust – ning antud küsimuses oleme töötanud konsensuse muudatusettepanekuga, mille ühiselt koostanud oleme. Meenutaksin siiski teile, et lennundussektoris on tänapäeval tihti Euroopa Kohus pidanud tegema otsuseid seoses juhtumitega, kui vääramatut jõudu pole piisavalt hästi määratletud. Seega, antud tekstis oleme püüdnud käsitleda mereveondusega seotud probleeme. Viitan tõusule ja mõõnale, tuultele ja tormidele, mis on mereveonduse puhul tavalised ja mida tuli arvesse võtta.

Lõpetuseks, arutelu teemaks on olnud samuti sadamate kohustus pakkuda abi. Tegemist on reisijate õigusi käsitleva tekstiga; tegemist pole tekstiga ...

(Juhataja palus sõnavõtjal lõpetada)

... ja seega, kuna sadamate ja vedajate vahel on teostatud vahekohus, on tekst kokkuvõtlikult selline. Tean, et härra Jarzembowski esitab päevakorda oma muudatusettepanekud, seega vastan kahe minuti jooksul, mis mulle jäänud on.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, raportöör.(IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, õhu- ja raudteetransporti käsitleva õigusakti heakskiidu, härra Teychenné mere- ja siseveeteeveondust käsitleva raporti ning antud bussitranspordis reisijate õigusi käsitleva raportiga viib Euroopa Liit lõpule kõikide transpordiliikide õigusloomeraamistikku arendamise.

Antud määrust koostades oleme leidnud end vastamisi vajadusega leida tasakaal kahe lähenemisviisi vahel: esimene arvestab nn ühetasast kavandamisvälja kõikidele transpordiliikidele, mille läbi erinevad transpordiliigid saavad konkureerida samadel tingimustel ja võrdsete võimalustega, kui samal ajal on reisijatel kõrgel tasemel kaitse, hoolimata valitud transpordivahendist.

Teine lähenemisviis kajastab iga transpordiliigi erinevaid omadusi ja arvestab nende erijooni, näiteks bussitranspordi puhul vaataksime hilinemistest tuleneva vastutuse menetlemist ning maanteeveo puhul mõtleksime avariidele, ummikutele ja nii edasi, mis ei kohalduks raudteetranspordile, kuna see kasutab spetsiaalset trassi.

Sooviksin rääkida kahest vastandlikust seisukohast, mida oleme üritanud, minu arvates edukalt, tasakaalustada. Antud määruse tegelik otstarve on tugevdada reisijate õigusi, kuid maanteeveo puhul koosneb sektor suuresti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest, millel on vaja aega ja ressursse uute nõudmistega kohanemiseks ning, nagu paljud teisedki majandussektorid, kogevad majanduskriisi tõttu raskusi.

Jõuame nüüd parlamendi ees olevate muudatusettepanekut juurde ning sooviksin tänada kaasparlamendiliikmeid oluliste panuste eest, mis nad on määruse teksti andnud, ning oivalise koostöö eest! Käesoleva parlamendi esimese lugemise tarbeks on transpordi- ja turismikomisjon lõviosa tööst juba ära teinud, jättes täiskogu käsitleda ainult õiguskeelt puudustava täpsustamise.

Olen oma fraktsiooni nimel esitanud just homseks hääletuseks päevakorda kolm täiendavat muudatusettepanekut. Kirjeldan neid teie jaoks lühidalt: muudatusettepanek 73 on lihtne keeleline täpsustus ning muudatusettepanek 82 kehtestab lae määruse ettepaneku artiklis 6(3) kehtestatud süüst sõltumatule vastutusele. Transpordikomisjonis vastuvõetud muudatusettepaneku teksti kohaldamisala suhtes on kõik fraktsioonid leppinud kokku regionaaltranspordi lisamise suhtes. Mis puudutab linnaliini- ja linnalähitransporti, siis homme pannakse hääletusele kaks võtmeteksti.

Raportöörina toetan kohaliku transpordi täielikku väljajätmist käsitlevat muudatusettepanekut 80, mille esitas päevakorda minu fraktsioon, kuid olen samuti andnud mõista oma toest muudatusettepanekul 81, mis annab liikmesriikidele volituse arvata kohalik transport välja tingimusel, et nad tagavad reisijatele määruses kehtestatule sarnasel tasemel õigused.

Arvan, et oleme koostanud teksti, mis seab meid heasse positsiooni, kust alustada edaspidiseid kolmepoolseid arutelusid nõukogu ja komisjoniga. Seetõttu soovin Tšehhi eesistumisele ja Rootsile, järgmisele riigile, kelle käes on Euroopa Ülemkogu eesistumine, edu töös reisijate õigustega ning loodan muidugi, et saan panustada järgnevates etappides antud määruse vastuvõtmisse järgmise ametiaja jooksul.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda , nõukogu eesistuja. – (CS) Daamid ja härrad, hääletate homme komisjoni kahe ettepaneku muudatusettepanekute projektide üle, mis käsitlevad bussitranspordi ja ka meritsi ning siseveeteedel reisijate õiguste kaitsmist.

Need on olulised õigusnormide, mis pakuvad suurt huvi nii tarbijatele kui ka transpordisektorile. EL võttis hiljuti õhu- ja raudteetranspordile vastu sama liiki õigusnormid. Hiljuti esitatud komisjoni ettepanekud viivad antud õigusraamistiku arendamise lõpuni. Praktilises mõttes tähendab see suuremat kaitset kõikidele reisijatele, eriti puuetega ja liikumispuudega inimestele transpordivahendist hoolimata. Lisaks loob see võrdsed tingimused kõikidele transpordivaldkondadele. Tšehhi eesistumine muidugi tervitab antud ettepanekuid ja peab neid väga oluliseks. Arvan, et kõik me jagame viimaste aastatel Eli vastuvõetud eesmärki tugevdada reisijate õigusi.

Seoses muudatusettepanekute projektidega, mille üle transpordi- ja turismikomisjonis hääletasite, sooviksin mainida eraldi kaht momenti. Esimene on, et peate väga oluliseks puuetega ja liikumispuudega inimeste õigusi. Jagame muidugi antud valdkonnas teie vaateid, mis on äärmiselt oluline, kui tahame saavutada teisel lugemisel antud kahe olulise õigusnormi suhtes heakskiitu.

Teine on, et olete võtnud sihiks õigusnormide projektide täpse ühtlustamise olemasolevate õigusnormide versioonidega, mis kohalduvad erinevate transpordivormidega reisivate inimeste õigustele, ning olete toiminud väga ettevaatlikult ettepanekute kohandamisel bussitranspordi või mere- ja siseveeteeveonduse konkreetsetele nõudmistele, hülgamata reisijate õiguste tugevdamise eesmärki. Nõustume täielikult vajadusega kohandada õigusnorme erinevate transpordiliikide konkreetsete omadustega. Nagu kõik teame, pole võimalik kohaldada täpselt sama lähenemisviisi erinevatele transpordiliikidele. Raudtee- ja õhutranspordil on neile iseloomulikud tunnused ning sama kehtib bussitranspordi ja mere- ning siseveeteeveondusele. Tohutuid erinevusi on isegi antud konkreetsete harude vahel. Tegutsevad suur- ja väikeettevõtted ning reisid võivad võtta mitu päeva või lihtsalt mõne minuti. Seetõttu on vaja leida kõikidele vastuvõetav lahendus, mis kindlustab tarbijate kaitsmise, surumata sektorile ja iseäranis turu väiksematele ettevõtetele peale tarbetut halduskulu. Tegemist on muidugi praeguses majandusolukorras iseäranis olulise küsimusega.

Seetõttu hindame teie tööd antud küsimustes. See pakub oivalise lähtepunkti. Samal ajal on see suuremas osas meie arvamusega ettepanekute suhtes kooskõlas. Arvan kindlasti, et meil on võimalik teha õigusmeetmete osas konstruktiivset koostööd, mis kaitseb kõikide asjaosaliste huve ning võtab samal ajal arvesse ELi eesmärki parandada õigusloomeprotsessi. Lõpetuseks sooviksin tänada eriti härra Albertinit ja härra Teychenné’d oivalise töö ja hoolikalt koostatud raporti eest!

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komisjoni asepresident. (IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, mul on alati hea meel meenutada pikki aastaid Euroopa Parlamendi liikmena täiskogus ning see võimaldab mul seda enam hinnata tööd, mida Euroopa Parlament antud aruteluga teinud on.

Seetõttu sooviksin tänada härra Teychenné`d ja härra Albertini`t olulise panuse eest, mida nad teevad, et kaitsta kodanike kui reisijate õigusi kõikides transpordisektorites, sest vajadus sekkuda bussitranspordi ja mereveonduse valdkonda kujutab endast püüdlust täita tühimik, mis, nagu kõik välja olete toonud, Euroopa õiguses eksisteerib.

Meil on palju puuetega reisijaid ja palju neid, kelle liikumine on piiratud muudel põhjustel, ning seega on meil kohus tagada vaba liikumine, sest eelkõige on tegemist vabaduse küsimusega Euroopa Liidus. Muidugi hea õigusloome pole kerge, kuid täna astume suure sammu edasi.

Mul oli samuti hea meel kuulda, mida härra Svobodal öelda oli. Kahtlemata on kahtlusi tekstide osas, mida komisjon ja parlament on nõus vastu võtma, kuid täheldasin ka üldist nõukogu avatust nõukogu, mis annab mulle tulevikuks lootust.

Olen kindel, et nagu maanteeveo puhulgi, jõuame rahuldava kompromissini, mis tagab Euroopa kodanikele võimaluse reisida vabalt ning olla nõuetekohaselt Euroopa Liidu piires kaitstud.

Seega arvan, et täna arutleme teemade üle, mis mõjutavad kõikide kodanike elusid, mistõttu olengi veendunud, et mis puutub bussiettepanekusse, tuleks toetada – ning transpordi- ja turismikomisjoni koosolek 30. märtsil näitas sellele lootustandvaid märke – komisjoni lähenemist võimalikult laia kaohaldusalani, mis katab kõiki reisijateveo teenuseid, olgu need rahvusvahelised, riiklikud, regionaalsed, linnaliini- või linnalähiteenused. See on vastuseks vajadusele lihtsustada õigusakte, kuid samuti tagada võrdsed õigused kõikidele reisijatele põhimõtteliste eranditeta.

Siiski, härra Albertini, arvestades antud sektori spetsiifilist iseloomu, jätab ettepanek liikmesriikidele valikuvõimaluse jätta välja avaliku teenindamise lepingutega kaetav linnaliini-, linnalähi- ja regionaalne transport, kui antud lepingud pakuvad reisijatele kõrgel tasemel kaitset, mis on võrreldav määrusega sätestatule. See näib mulle mõistliku lahendusena, mis pakub nõutavat paindlikkuse taset, kaitstes samas reisijate põhiõigusi.

Bussiettevõtete vastutus reisijate suhtes surma või vigastuse puhul kujutab endast veel üht ettepaneku elementi. Selles osas on ühenduses liiga palju erinevusi, mis tekitab reisijate jaoks tõsiseid määramatusi. Sooviksin vaadelda paari punkti antud teemal üksikasjalikumalt: esiteks ei käsitle antud valdkond kindlustuse küsimusega, vaid puudutab üksnes vedajate vastutust reisijate ees. Teiseks ei peeta bussiettevõtet vastutavaks ainuüksi kahjude hüvitamise eest ning tema õigus nõuda hüvitamist kolmandatelt pooltelt ei ole kahtluse all. Kolmandaks ei puuduta antud valdkond ei importi ega 2005. aasta tsiviilvastutuse vastu kindlustamist käsitlevas direktiivis kehtestatud menetlusi mootorsõidukite suhtes; ning neljandaks pole komisjon tegelikult töötanud välja uut vastutusmudelit. See, mis täna välja pakutakse, on vastutusskeem, mille eeskujuks olid muud transpordiliigid, võttes samas arvesse ka antud sektori erijooni.

Mereveonduse suhtes on minu arvates vaja ühtainsat õigusakti, isegi kui selles suhtes on nii parlamendis kui ka nõukogus lahkarvamusi. Lubage mul esile tõsta võtmeküsimus kaohaldusala suhtes: võrreldes maantee-, raudtee- ja õhutranspordiga on vähem reisijaid, kes reisivad meritsi või siseveeteedel. Nende seas moodustavad need, kes siseveeteesid kasutavad, väikese vähemuse. Minu arvates ei näi ei loogiline ega realistlik, et oleks eraldi määrused meritsi reisijatele ja neile, kes kasutavad siseveeteesid, veelgi vähem, kui arvestada, et tihti kasutavad nad sama liiki alust. Arvan, et vastuseks peab olema üksainus õigusakt.

30. märtsil 2009 peeti koos Teychenné`i raporti aruteluga transpordi- ja turismikomisjonis avalik arutelu ministrite vahel ELi transpordinõukogu raames. Mul oli hea meel võimaluse üle täheldada antud arutelus komisjoni, liikmesriikide ja parlamendi vahel teataval määral klappi eesmärgi osas anda Euroopa reisijatele uus ja ambitsioonikas määrus nii pea kui võimalik.

Antud kontekstis on komisjon muidugi valmis tegema vajalikke täpsustusi ja täiustusi teksti, et võtta arvesse iga teenuseliigi eriomadusi ning seeläbi anda ettevõtjatele vahendid, et kohaldada määrus vajaliku paindlikkusega. Lubage mul veel kord rõhutada vajadust pakkuda ressursse, et rakendada tõhusalt tulevane määrus. Antud otstarbel on oluline, et kohaldamise eest vastutavad riiklikud organid esitaksid oma tegevuste kohta perioodilisi raporteid. Iga liikmesriik saab korraldada oma riikliku süsteem oma äranägemise järgi, valides näiteks, kas on üks pädev organ või enam.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos, õiguskomisjoni arvamuse koostaja. − (EL) Härra juhataja, ettepanek võtta vastu määrus Euroopa Parlamendi sisendi järel parandatuna tugevdab rahuldavalt reisijate õigusi mereveonduses.

Siiski arvan, et järgmises õigusloomealgatuses antud teemal oleks horisontaalne lähenemisviis õigem, üksainus kõiki transpordivahendeid kattev õigusakt, arvestades praegust vajadust kasutada kombineeritud transpordivahendeid.

Samuti oleks tulevikuks süstemaatiliselt eelistatud, kui esitataks päevakorda eraldi ettepanekud reisijate õiguste kohta ühest küljest ning liikumispuudega inimeste kohta teisest küljest. Selle põhjuseks on, et üksikutel meetmetel on erinev otstarve ning erinevad sihtrühmad.

Lõpuks sooviksin tõsta esile korduvalt piiratud nägemisväljaga lähenemisviisi, mida komisjon rakendas, kuigi seda ei teinud asepresident Tajani, küsimustele, mis nõuavad laiemat ja mitmekülgset uurimist, nagu näiteks mereveondus.

Vahemerel toimub mereveondus väinaülesest transpordist erinevatel tingimustel.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (DE) Härra juhataja, komisjoni aseesimees, nõukogu eesistuja, soovin öelda eelmisele sõnavõtjale, et peame Kreeka saari ja Kreeka parvlaevaettevõtteid meeles kogu aeg – neil ei tarvitse selles suhtes muret tunda.

Võin öelda, et mu fraktsioon ja mina oleme rahul, et esimest korda on meil kohustuslikud kodanikele keskendunud reisijate õigused, juhuks kui mere- ning siseveeteeveonduses või regionaalses bussitranspordis peaks esinema hilinemisi ja tühistamisi. Sooviksime tänada kahte raportööri, härra Albertinit ja härra Teychenné’d. Meil oli komisjonides konstruktiivne koostöö, mis andis häid tulemusi!

On ainult paar teemat, millel sooviksin pikemalt peatuda. Arvan, et 25% hüvitust meritsi reisijatele kahe- kuni kolmetunnise hilinemise eest on täiesti kohane, nagu ka 50% üle kolme tunni pikkuste hilinemiste eest, kuid ütleksin härra Teychenné’le, et 100% hüvitamine sellest suuremate hilinemist puhul on lihtsalt liig. Kui peame silmas, et laevandusteenuseid ei paku mitte ainult hiidettevõtted, vaid ka, iseäranis parvlaevaettevõtjate puhul, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, peame rakendama hüvitamisele mõistlikku lähenemist.

Nagu juba arutanud oleme, peame olema ettevaatlikud, et mitte panna mereveonduses vastutust valedele inimestele või institutsioonidele. Kõik meie siin täiskogus tegeleme kindlustamisega, et mõlemad toimikud pakuks abi iseäranis liikumispuudega reisijatele, kuid laevaomanikud ei saa kõikides sadamates lahendada juurdepääsuraskusi. Seda peavad sadamad ise tegema. Teisisõnu peame väga ettevaatlikud olema.

Mis puudutab bussireisijate õigus, sooviksin tuua välja, et on tõelisi erinevusi linnadevaheliste ja linnaliinibusside vahel, mida tuleb arvesse võtta. Seetõttu on minu fraktsioon arvamusel, et nõuame õigusega mõistlikke reisijate õigusi linnadevahelises bussitranspordis, kuid et linnaliin- ja linnalähibussid toimivad täielikult teistsugustes tingimustes. Seal on antud reeglid kohatud ning seda tuleks selgesti tunnistada.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans, fraktsiooni PSE nimel.Härra juhataja, taha õnnitleda meie mõlemat raportööri! Paar aastat tagasi olin puuetega inimeste lennukitele juurdepääsu raportöör. Antud õigusakt on veel üks tükike mosaiigist, mis muudab transpordi võimalikult kõikehõlmavaks või, nagu meie kolleeg härra Albertini end väljendas, mis koondab reisijate õigusi.

Ajajärgul, kui ergutame inimesi ühistranspordiga sõitma, on nii oluline lisada antud valdkonda busse, nagu seda on teinud härra Albertini. Osad parlamendiliikmed, kuid mitte tingimata need, kes täna siin on, on otsinud võimalusi teha erandeid, et teatud osad välja jätta, kuid olen alati käsitlenud lähtekohana soovi kaasata sellesse võimalikult palju, nii et liigume selles suunas, et muudame Euroopa inimeste jaoks rohkem ühiseks turuks. Seetõttu ongi muudatusettepanek 81 niivõrd oluline.

Volinik ütles oma sõnavõtus, et vajame eranditeta samu õigusi kõikidele reisijatele – ja siis rääkis ta eranditest näiteks regionaaltranspordi jaoks. Arvan, et me ei peaks regionaaltranspordile erandit tegema, ning olen teinud natukene uurimistööd. Osades meie liikmesriikidest võib kesta regionaalne bussireis kuni kuus tundi, mis on kauem kui rahvusvaheline bussireis näiteks Londonist Brüsselisse või Pariisi. Seega arvan, et selle peaks sisse arvama. Arvan, et on õige, et seal, kus kohalikku transporti sisse pole arvatud – nagu mainis härra Jarzembowski – on avaliku teenindamise lepingud, mis tähendavad, et ettevõtted saavutavad samasugused standardid.

Arvan samuti, et meil on vaja veenda ehitustööstust ehitama kaasaegsemaid busse, arvestades enam puuetega inimeste vajadusi. Nagu olen võidelnud selle eest, et lennukid oleks puuetega inimestele juurdepääsetavamad, on meil võib-olla vaja ka laiemate käiguteede või juurdepääsetavamate tualettidega busse, ning meil on tarvis, et tegutsevad ettevõtted muudaks oma bussiterminalid juurdepääsetavamaks ning koolitaks oma töötajaid puuete ning puuetest teadlikkuse küsimustes.

See on hea raport. See on hea raportite kogumik, mis viib meid mitu sammu edasi, ning õnnitlen kõiki osalenuid!

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, fraktsiooni ALDE nimel. – (NL) Sooviksin meie fraktsiooni nimel tänada raportööre! Arvan, et oleme lisanud järjekordsed paar elementi reisijate õigustesse. Oleme töötanud kõvasti, et asju seoses lennunduse ja rongiga reisimisega õigele rajale juhtida. Tegelikult olen seisukohal, et oleme kogunud antud raportite koostamisel palju kogemusi, ning mul on hea meel, et härra Albertini on kooskõlastanud erinevad elemendid, nii et pole peaaegu mingit vajadust eristada erinevaid transpordiliike, vaid ainult siis, kui on vaja.

Arvan, et parandame praegu teenuste kvaliteeti, mis on asi, mida alati silmas peaksime pidama. Oleme oma vigadest õppinud, mille näiteks on vääramatu jõu määratluse täpsustamine. Meil on vaja antud moment vaja lennunduses üle vaadata ning mul on hea meel, et oleme seda laevanduse jaoks teinud.

Mis puudutab härra Albertini raportit, siis oluline küsimus – millele on ka härra Evans ja härra Jarzembowski ka viidanud – on, mis on määruse kaohaldusala praegu? Meie fraktsioonina oleme võtnud tagasi oma toe muudatusettepanekule, mille algselt teiega koos esitasime, mitte sellepärast, et arvaksime, et tegemist on alaväärtusliku muudatusettepanekuga, vaid sellepärast, et sotsiaaldemokraadid on leidnud selle sõnastamiseks parema viis, nagu kirjeldas härra Evans. Jätame igatahes regionaalse transpordi määrusest välja, kuid jätame avatuks võimaluse lisada sinna linnaliini- ja linnalähitransport, kui liikmesriigid seda soovivad. Mina omalt poolt arvan, et antud lähenemisviis vastab paremini sellele, mida taotleme, ning seetõttu toetame antud Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esitatud ettepanekut.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Härra juhataja, reisijate õigused tuleb asetada tervikuna transpordipoliitika keskmesse, eriti siin, Euroopa Liidus. Oleme raudtee- ja õhutranspordi puhul juba sellega toime tulnud, kuigi reisilt mahajätmise suhtes on täiustamiseks märkimisväärne ruum. Nagu pean ühtelugu ütlema, on probleemid liialt suured.

Üks rühm sõltub iseäranis selgetest eeskirjadest. Õhutranspordi puhul on saanud selgeks, et eeskirjad pole piisavalt selged. Praeguseks võiks erivajadustega inimesed kirjutada köiteid kõikidest asjadest, mis nendega reisidel juhtunud on. Osad nende kirjeldustest on minuni jõudnud. See on katastroof. Seetõttu pole mitte ainult seadusega nõutav, vaid ka moraalselt käskiv, et Euroopa Liit seaks need inimesed võrdsele alusele.

Bussitranspordi ja mereveonduse valdkonnas, millele praegu eeskirju kehtestame, võime puutuda kokku probleemidega, kui määrame mereveondusele ja sadamatele vastutusalasid, ent sellele tuleb edaspidi anda praktikal põhinev lahendus. Mu teine seisukoht on, et peaksime bussitranspordi puhul lülitama sisse nii palju kui võimalik. Teeme liiga palju erandeid, anname ettevõtjatele võimalust eeskirjadest kõrvale hiilida. Me ei saa jätkuvalt asetada inimesi, kes peavad tulema toime erivajadustega, ebasoodsasse olukorda, lubades antud raskustel jätkuda. Meie kohus on hoolitseda ning lõpuks samuti jõustada nende õigus liikuvusele.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (NL) Härra juhataja, käesoleval osaistungjärgul kerkis ühistranspordi suhtes esile kaks küsimust.

Esimene küsimus on: mida peaks valitsus tegema ja mida peaksime pakkumise kaudu turule jätma? Oleme lõppkokkuvõttes minu ettepanekul otsustanud linnaliini- ja regionaaltranspordi suhtes valikuvabaduse kasuks. Uued inimeste bussiga vedamise eeskirjad ei peaks mõjuma kahjulikult madalama tasandi organite vabadusele korraldada oma ühistransporti ise.

Reisijate õiguste suhtes on olnud alati kaks alternatiivi, mille vahel valida. Esimese alternatiivi keskmeks on maksimaalne info reisi jätkumise kohta teistes liikmesriikides, piiriüleste transpordipiletite kättesaadavus ning head pikamaaühendused, nii et reisi ajal on võimalik vältida ebameeldivaid üllatusi.

Teise alternatiivi puhul on keskmeks finantshüvitus, mida makstakse tagantjärgi reiside hilinemiste ja tühistamist eest. Olen alati esimese alternatiivi poolt, kuid parlamendi enamus on viimase poolt, eriti kuna tegemist on ka valikuga, mida tehti lennukiga reisimise puhul.

Puuetega inimestele suurem tähelepanu on oluline põhjus, miks ettepanekuid toetada, isegi kui need midagi soovida jätavad.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). (EL) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, sooviksin alustada õnnesoovidega raportööridele märkimisväärse esitluse ja erakordselt sidusa töö eest paljude muudatusettepanekutega, mis transpordi- ja turismikomisjonis päevakorda esitati!

Euroopa Liit on püüdnud Euroopa Parlamendi otsustava panusega parandada viimastel aastatel reisijate õigusi kõikides transpordisektorites. Nagu mäletate, kiitsid meie institutsioonid hiljuti heaks õhu- ja raudteetranspordi reisijate õigusi käsitlevad sätted. Täna tehakse kõikides transpordivahendites suur samm reisijate võrdsete õiguste tugevdamise suunas, erandite ja väljaarvamisteta, nagu volinik ütles.

Meenutaksin teile, et nõukoguga raske lepituse järel võtsime hiljuti vastu kolmanda paketi mereohutust, sealhulgas õnnetuse korral reisijatele makstavat hüvitust, käsitlevast seitsmest õigusakti ettepanekust.

Sooviksin Teychenné raportiga seoses juhtida tähelepanu, et see pakub välja sidusa raamistiku, et kaitsta tarbijaid/reisijaid, mis austab samuti väikseid transpordiettevõtteid ja kaitseb nende äri ning konkurentsivõimet neist mitteolenevatest asjaoludest tingitud avariide puhul või juhtudel, kui mereveondust mõjutab halb ilm.

Samuti on märkimisväärne, et kaetud on olulised sektorid, nagu näiteks puuetega inimeste õigused ja liikumispuudega inimesed, eesmärgiga kaitsta mittediskrimineerimise põhimõtet, mis reguleerib kõiki meie poliitikaid. See kirjeldab sarnaselt vedajate kohustusi, hilinemiste ajapiire ning hüvitamisel maksmisele kuuluvat summat juhul, kui reisid hilinevad või need tühistatakse.

Käesoleva ametiaja lõpus ning enne Euroopa valimisi on meie töö reisijate õigustega üks meie olulisimaid saavutusi Euroopa kodanike kasuks.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). – Härra juhataja, sooviksin tänada mõlemat raportööri töö eest antud olulises valdkonnas ning samuti volinikku toe eest! Reisijate õigused on alati olnud Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni prioriteediks ning antud ettepanek viib komplekti lõpule, jätkates reisijate õigustega lennunduses ja raudteetranspordis.

Eluliselt oluline on, et kõik me peaksime meeles, et transpordi kasutajad on kõige olulisem sidusrühm, keda tegelikult tihti osad transpordiettevõtted unustavad. Nüüd, esimest korda, on meil komplekt põhiõigusi busside ja parvlaevade kasutajatele, mis kindlustab nõuetele vastava vastutuse tühistamise ja hilinemiste, kaotatud või kahjustatud pagasi, lisaks ka surma, õnnetusjuhtumid.

Mis on ehk tähtsamgi, meil on hulk põhiõigusi liikumispuude ja erivajadustega inimestele, mis teeb lõpu nende suhtes ebaausale käitumisele, mille käes nad transpordiettevõtete tõttu mitmeid aastaid kannatasid. Enam ei saa transpordiettevõtjad liikumispuudega inimesi sõidukitest välja jätta; enam ei ole liikumispuudega inimestel vähem õigusi kui kehaliselt tervetel inimestel; enam ei peaks liikumispuudega inimesi ühistranspordi võrgust välja jäetama.

Kes on selle korraldanud? Mitte riiklik või regionaalne parlament, vaid Euroopa Parlament. Just Euroopa Parlament on seadnud transpordikasutajad meie transpordiprioriteetide etteotsa. Tegemist on sellega, et Euroopa Parlament seab esikohale inimesed, ning see on midagi, mida meie kui sotsiaaldemokraadid võime jõuliselt toetada.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari (ALDE).(IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, sooviksin tänada raportööri ning volinikku tehtud töö eest! Raport pakub väga tasakaalustatud reisijate õiguste ja kõikide transpordiliikide, sealhulgas bussitranspordi, täpsustust ning käsitleb selgesti kõiki asjasse puutuvaid küsimusi. Tähelepanu on pööratud puuete või liikumispuudega inimestele. Nagu härra Albertini raport näitab, peame suutma pakkuda teenuseid, mis võtavad arvesse selliste inimeste mitmesuguseid vajadusi.

Lisaks on kaetud selgesti kõik mured, mis on seotud antud transpordiliigiga: tagasimaksed, hüvitamine, reisijate info, süüst sõltumatu vastutus ja pretensioonid. Nii mina kui ka Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon oleme meelsasti töötanud raportööriga, et saavutada võimalikult selge tekst, võttes arvesse ühest küljest reisijate huve ning teisest küljest ettevõtete vajadusi, kes korraldavad ja osutavad antud teenuseid, kes vajavad eeskirjade täitmiseks piisavalt aega. Seetõttu loodan, et antud tekst homsel hääletusel heaks kiidetakse.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Härra juhataja, teenuseid osutavad ettevõtted on olemas antud teenuste kasutajatele ja mitte esmalt teenuseosutajatele enestele. Antud valguses on oluline, et kehtestame kohased reeglid kõikide transpordivahendite kasutajatele ning kindlustame, et teenused, mida nad kasutavad, on samuti sobiliku kvaliteediga. Antud kontekstis – ning siinkohal võtan üles midagi, mida on mainitud ikka ja jälle – on väga oluline, et kanname eriti hoolt liikumispuudega inimeste õiguste eest. Minu nägemuses on üks küsimus sellega seoses peaaegu igiliikuv. Ütlen teile, et need, kellel on puuetega inimeste identifitseerimiskaart, pole ainukesed, kes on võimetuks muutunud. Vanemad, väikeste lastega täiskasvanud, vajavad samuti kindlasti tuge meie kõiki transpordiliike käsitlevatelt eeskirjadelt. Loodan, et see leiab vastuvõtu ühel või teisel kujul.

Mu teine seisukoht on, et isegi parimatest eeskirjadest ja kaitsemeetmetest pole kasu, kui info nende kohta on peidus asjaomase veoettevõtja kaugeimas nurgas. Reisijate õigusi käsitleva info kohta on piletikassade juures või busside, lennukite ja sarnaste transpordiliikide pardal.

Mu kolmas ja viimane seisukoht on, et olime hakanud reisijate huvides kehtestama õhureisijate õigusi puudutavaid eeskirju, kuid olime liiga leebed. See, millega lennufirmad hakkama saavad, eriti hilinemistega seoses, teatades, et eelmise lennuki saabumine hilines ja seega on järgmine edasilükatud, pole enam vastuvõetav. Oleksime pidanud asja sel ajal lahendama kõrgete hüvitusmaksetega, mis oleks saavutanud lennureisist mahajätmise puhul saavutatuga sarnase efekti. Tegemist pole vääramatu jõuga, juhul kui lend tühistatakse, sest lennuk on pooltühi. Järgmisele komisjonile on selles suhtes palju ülesandeid. Asepresident, kui võtate endale järgmises komisjonis antud portfelli, siis soovitaksin tungivalt vaadata üle õhureisijate õigused. Seda on hädasti vaja.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Härra juhataja, volinik Tajani, sooviksin alustada õnnesoovidega härra Teychenné’le raporti kvaliteedi puhul! Mis puudutab homme allkirjastatavat merenduspaketti, siis valdkonnas, kus olin Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni raportöör lipuriigi nõuete ning samuti reisijate vedajate vastutusalade osas, ütlesin, et Euroopa Liidus peaks esikohal olema inimesed. Käesolevas liidus on oluline, et ka reisijad oleks esikohal.

Teychenné raport väärib mu täielikku tuge, sest see tugevdab regulatiivset raamistikku mitte ainult bussireisijatele, vaid ka reisijatele minu jaoks südamelähedases valdkonnas, nimelt meritsi ja siseveeteedel. Täpsemalt, see pakub hilinemisel üks kuni kaks tundi hüvitust 25% piletihinnast ja 50% hilinemistel, mis võrduvad või ületavad kaks tundi, ja 100%, kui vedaja ei paku alternatiivseid transporditeenuseid või infot.

Juhiksin tähelepanu sellele, et antud hüvitust peab maksma tühistamise või reiside tõsiste hilinemiste korral ühe kuu jooksul reisija nõudest. Bussitranspordi puhul tunnistab antud raport vajadust täiendavate meetmete järele puuetega inimeste ja liikumispuudega inimeste jaoks. Kõikide reisijate jaoks saab nüüd tegelikkuseks õigus hetkehinna tagasimaksele tühistamise, ülemüümise või reisi tõsise hilinemise korral vähemalt kaks tundi.

Härra juhataja, esitasin päevakorda muudatusettepaneku vajaduse kohta antud regulatiivse raamistiku kohaldamiseks ka äärepoolseimates piirkondades. Olen kindel, et õigusakti ja antud kvaliteeti ei saa keegi kahtluse alla seada ning neid peavad hindama kõik Euroopa kodanikud, sealhulgas perifeersetes piirkondades, nagu näiteks Assoorid, Madeira, Kanaari saared ja Prantsusmaa ülemeredepartemangud.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Mereveondust reguleerib hulk rahvusvahelisi konventsioone, mida tuleb rangelt täita. Siiski on eluliselt oluline kehtestada antud tundlikes valdkondades ühenduse tasandil komplekt miinimumeeskirju, iseäranis õigusaktide jõustamise seire suhtes. Antud põhjusel on pretensioonide laekumise sõltumatu mehhanismis kehtestamine ja seireameti loomine reisijatele veoettevõtjatega seoses selgelt kasulikud.

Arvan, et tuleb leida tasakaal reisijate õiguste ja veoettevõtjate kohustuste vahel, sest kumbki rühm ei peaks pikas perspektiivis aeglustama mere- ja siseveeteeveonduse sektori arengut. Peame võtma arvesse tüüpilisi tingimusi, kus transport erinevates Euroopa merepiirkondades toimub, kuna neil võib olla konkreetseid jooni, mis võivad tegelikult piirata ühiste eeskirjade kehtestamise võimalikkust.

Mereveonduse ohutuse ja julgeoleku laiemas kontekstis pean mainima hiljutisi piraatluse akte Adeni lahel. Antud aktide taasteke on murettekitav, eriti kuna viimastel nädalatel on langenud ohvriks Euroopa kodanikke, sealhulgas viis rumeenlast.

Sooviksin kasutada käesolevat võimalust, et kutsuda komisjoni ja nõukogu üles tegema kõiki jõupingutusi, et EL tugevdaks oma koostööd teiste Somaali poolsaare riikidega, et ennetada piraatluse esinemisi ning muuta transiitreisid piirkonnas ohutumaks.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). (EL) Härra juhataja, härra komisjoni asepresident, oleme täna väga õnnelikus positsioonis, kus saame väita, et Euroopa Parlamendi otsuse läbi kaitstakse reisijate õigusi ka seni katmata sektorites.

Oleme uhked asjaolu üle, et lennu- ja reisijaamades on kättesaadavad voldikud, mis kirjeldavad Euroopa Liidu vastuvõetavaid otsuseid, millega kaitstakse reisijate õiguseid. Kui sama juhtub kahes teises sektoris, saavad Euroopa kodanikud aru, et Euroopa Liit on tõeliselt kasulik, et tagada nende parema elatustase ning ohutu reisimine.

Siiski peame meeles pidama, et õigusaktidega saavutatav kaitse pole sama, mida kodanikel tegelikult on, nagu oleme seni näinud nende kohaldamisest kahes, lennu- ja rongireiside sektoris. Need meist, kes antud transpordivahendeid kasutavad, meie, Euroopa Parlamendi liikmed, ja mina isiklikult, kes reisivad kolme erineva piiri vahet, võivad öelda, et seda ei kohaldata tõhusalt. Seetõttu võttis komisjon õigesti sõna esimese sammu kohta, mida on tarvis täiustada, peamiselt reisijatele õiguste andmise eest vastutavate peamiste ettevõtete panuse mõjususe osas.

Me ei peaks mõistma väikeettevõtted hukka, kui nad veoteenuste osutamise probleemiga vastamisi on. Siinkohal viitan kabotaažile, mille üle olen küsitlenud volinikku muudel puhkudel. Kui nad ei otsusta kabotaažliini enda peale võtta, kuidas saaks nad võtta ette taolise teenuse, kui nad peavad hoolitsema ka reisijate õiguste eest? Meil on seetõttu tarvis anda kodanikele võimalus teostada peamine õigus transpordile ja siis andma neile täiendavaid reisijahüvituse eeliseid hilinemise korral. Seega, esiteks teenus ja seejärel hüvitus hilinenud reiside eest.

Olen kindel, et Euroopa on liikumas parema tuleviku suunas. See on kokkuvõte.

 
  
MPphoto
 

  Christian Rovsing (PPE-DE). (DA) Härra juhataja, kui uuriksime, kuidas elanikkonna vaatenurka puuetele, siis leiaksime, et tänapäeval eelistavad puhkuseks puuetega inimesed sõita USAsse. Õigusaktid ja eeskirjad on seal palju paremad ja nad saavad USAs palju parema kohtlemise osaliseks. Euroopa pole meie oma inimeste seas eelistatud sihtkohaks. Meie Euroopa kaasmaalased ei taha Euroopas puhata, kui nad puuetega on. Nad reisivad USAsse. Arvan, et see on selge märk, kui tohutult oluline on toimik, millega siin töötame, suure osa punktide, sealhulgas turismi, suhtes.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, nõukogu eesistuja. – (CS) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, arutelu senine käik tähendab, et mul ei lähe tarvis mulle eraldatud viit minutit, mis on kindlasti hea uudis. Märgin heameelega, et meie huvid langevad reisijate õiguste kaitsmise ja antud sektori tuleviku küsimuses kokku. Ootame huviga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, mis võimaldab meil saavutada lõppresolutsiooni, mis näitab veel kord kodanikele kasu, mida EL reisijate õiguste valdkonnas toonud on.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komisjoni asepresident.(IT) Härra juhataja, härra Svoboda, austatud parlamendiliikmed, arvan, et kodanikud, kes jälgivad arutelu reisijate õiguste ja uute õigusnormide üle, mida loodame vastu võtta, et tugevdada Euroopa Liitu iseloomustavat vabaduse süsteemi, taipavad täna, et komisjon, nõukogu ja parlament ning nende vastavad töötajad pole akadeemiline maailm, kus arutletavatel teemadel pole mingit pistmist kodanikega, või kes muidu tungivad negatiivsel moel nende ellu sisse, vaid institutsioonid, kelle lähevad korda kodanike huvid, kes taotlevad nende õiguste ning, ma rõhutaksin, põhivabaduste kaitsmist – mitte keegi pole vaba, kui nad ei saa vabalt liidu ühest osas teise liikuda.

Seetõttu, kui palusin teie usaldust, kui parlament pidi mu kandidatuuri kinnitama, rõhutasin, et üks prioriteetidest mu ametiajal transpordivolinikuna on reisijate õiguste kaitsmine. Arvan, et oleme täna koos saatnud positiivse signaali ning oleme näidanud selgete tõendite kaudu, et edusamme on võimalik teha ning et Euroopa institutsioonid on kodanikele lähedal ning nende poolt.

Nagu arutelu käigus ilmsiks tulnud on, pole sisulisi erinevusi erinevate fraktsioonide liikmete vahel; kõik on üksmeeles rõhutanud komisjoni ja ka nõukogu soovi rajada tõeline, nagu ütles asepresident Kratsa-Tsagaropoulou, kodanike Euroopa.

Seetõttu pean väga oluliseks võtmesammu, mille täna astume ning homse hääletusega vastu võtame. Muidugi nõuavad taolised keerukad teemad nagu see, mis puudutavad keerukaid transpordisüsteeme ja erinevat regulatsiooni ühest riigist teise, süvitsi lähenemist ja lisaks ka kompromissimomente. Iga vastuvõetud eeskiri on kompromissi, erinevate huvide kaitsmise tulemus.

Väidaks siiski, et seekord peaks peale jääma üldine huvi, see tähendab kodanike vabaduse ja reisijate vabaduse kaitsmine kõikides olemasolevates transpordisüsteemides, sest oleks ebajärjepidev kaitsta ainult neid, kes reisivad lennuki või rongiga, kuid mitte neid, kes reisivad laeva või bussiga. Muidugi, ma kordan, võib veetranspordi reguleerimise suhtes olla lahkarvamusi, samuti on erinevusi komisjoni ja nõukogu vahel ning samuti täiskogu teatud liikmete vahel; on neid, kes eelistaks jõe- ja mereveondusele eraldi õigusakte.

Komisjon on oma seisukohta kinnitanud, ma arvan, et õige oleks ühe määruse vormi olemasolu, kuid see pole tegelikult oluline. See, mis on oluline täna, on, et mõistaksime, et heaks uudiseks on parlamendi, komisjoni ja nõukogu tugev poliitiline tahe tagada reisijate õigusi, eriti liikumispuudega reisijate õigusi. Nagu mul oli hea meel kuulda, pole lihtsalt tegemist küsimusega õigustest ja eelkõige vabadustest puuetega inimestele. Miljonitele liikumispuudega reisijatele võimaluse andmine liikuda vabalt Euroopa Liidus ringi tähendab samuti võimaldamist antud inimestel panustada ELi kasvu, kuna antud miljonite inimeste liikumine toob heaolu, arendab veoettevõtteid ning loob igasugustes paikades turismivõimalusi.

Seepärast ongi mul hea meel ja sooviksin tänada antud kaht raportööri, nõukogu ja muidugi komisjoni töötajaid, keda tänan alati, kuna nemad teevad mulle võimalikuks parlamendile ja nõukogule ettepanekuid esitada!

Tegemist on eriti soojade tänusõnadega, sest arvan, et täna näitavad Euroopa institutsioonid tervikuna, et pööravad pingsalt tähelepanu 500 miljonile Euroopa kodanikule, kes neid mõnikord kahtlustada võivad; kuid arvan, et need, kes täna antud arutelu jälginud on, muudavad meelt ning usaldavad Euroopa institutsioone, mis püüdlevad selle poole, et olla inimeste lähedal.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, raportöör. (FR) Härra juhataja, esiteks sooviksin viidata muudatusettepanekutele, mille esitas päevakorda härra Jarzembowski, kes äsja rääkis meile, et meil on tarvis olla mõistlikud – arvan, et antud teksti puhul on oluline see, et see on tegelikult mõistlik.

Kas on mõistlik tahta ära kaotada vedajate kohustus koolitada töötajaid, kes puutuvad pidevalt kokku liikumispuudega inimestega?

Kas on mõistlik kaotada ära hüvitus kaotatud varustuse, eriti liikumispuudega inimeste ratastoolide eest?

Kas on mõistlik – ning härra Rack, kes äsja siin oli, juhtis sellele tähelepanu, ning tänan teda tema sõnavõtu eest – vältida reisijatele hüvitamist, mis on kõikjal ja eriti Ameerika Ühendriikides esinev tegevus, eriti kui on tühistatud väljumisi või kui ei pakuta infot või alternatiivset transporti?

Seetõttu ei näi need elemendid teie muudatusettepanekutes mulle mõistlikud ning tahtsin väga seda öelda.

Ülejäänu puhul on minu arvates konsensus. See oli ilmne kõikides aruteludes. Sooviksin tänada komisjoni, nõukogu ja kõiki kaasparlamendiliikmeid, kes on antud küsimustega suurepärases meeleolus töötanud, sest oleme mõistnud, et Euroopa inimeste jaoks on see äärmiselt oluline küsimus.

Arvan seetõttu, et homme – ja pöördun siinkohal Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni poole: teie muudatusettepanekud ei ole mõistlikud – peame hääletama antud teksti poolt ning saatma tugeva signaali ajal, kui eurooplased vahel Euroopas kahtlevad. Nagu ütles härra Tajani, peame saatma tugeva sõnumi antud 500 miljonile kodanikule, öeldes neile, et nende vajadusi eurooplastena võetakse arvesse. See on, mida öelda soovisin.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, raportöör.(IT) Härra juhataja, daamid ja härrad, olles hoolega kuulanud arutelu ning härra Swobodat ja härra Tajanit, ja lisaks ka kaasparlamendiliikmeid, arvan, et mul on seda enam põhjust avaldada tänu abi ja väärtusliku nõu eest, mida käesolevas täiskogus saanud olen.

Mul pole aega analüüsida ja kommenteerida konkreetseid ettepanekuid ja taolise laiaulatusliku arutelu tahke, pigem, kuna pean oma kõneajast jäänud mõne sekundi jooksul kokku võtma, kasutan kahte omadussõna, mis teie mõtted ja ettepanekud kokku suruvad ja võtavad. Niivõrd, kui taolise keeruka määruse puhul oodata võib, olete pidanud teotatud tööd mõistlikuks.

Antud määrus võtab arvesse eesmärke laiendada reisijate õigusi ja anda samad kaitsetingimused kõikidele transpordiliikidele, samal ajal arvestades rea väiksemate vedajate eripärast iseloomu, kellel on raske majanduskriisi ajal kohanduda kõrgemate nõudmistega, seega mu esimene omadussõna on mõistlik.

Siis on veel täiustatavuse ehk kasvuruumi idee, millele on vihjanud parlamendiliikmed, kes, kuigi nad poolehoidvad olude suhtes, millele kohandunud oleme, tahavad õiguste valdkonna täiendavat laiendamist, et katta linnaliinitransport ning kaitsta liikumispuudega reisijaid. Seega, oleme teekonnal täiuslikkuse suunas; inimeste elukorraldused pole veel täiuslikud ning antud määrus, mis on n-ö mõistlik ning minu arvates hästi koostatud, on samuti n-ö täiustatav.

Raportöör ei keela liikmesriikidel võimalust avardada ja laiendada skeemi, et arvata sisse linnaliinitransport ning see on juba kohustuslik regionaaltranspordile. Kaetuse ulatust on juba kirjeldatud ning tihti läheneb riikidevahelistele ja riigisisestele reisidele. Sama kehtib muidugi kasutatavatele tehnoloogiatele skeemi kohaldamisele puuetega inimestele.

Lõpetuseks sooviksin veel kord kõiki tänada ning loodan, et tänase tööga lugu ei piirdu, vaid et võime saavutada suuremaidki eesmärke!

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Ühendatud arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme, 23. aprillil.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), kirjalikult. – (CS) Reisimisel reisijate õigusi käsitleva raportiga seoses sooviksin juhtida tähelepanu millelegi, mis ei käi tarbijate huvide kaitsmise kohta, vaid pigem isikute vaba liikumise põhimõtte rikkumisele Schengeni alas. See puudutab konkreetselt inimeste liikumist üle Tšehhi-Saksa piiri. Tšehhi kodanikud kurdavad üha sagedamini, et – nii mulle isiklikult kui ka regionaalsete ja kohalike ametiasutuste esindajatele Tšehhi-Saksa piiriala – Saksa politsei neid ahistab, kui nad Tšehhi-Saksa piiri ületavad, kas rühmadena või erasõidukites. Kodanikud kurdavad, et tsiviilriietuses politseinikud peatavad neid põhjuseta, kontrollivad ja isegi kuulavad üle, küsides Saksamaale sõitmise eesmärgi ja otstarbe kohta. Saksa politsei käitumine pole midagi vähemat kui ahistamine ning on otseses vastuolus ELis isikute vaba liikumise põhimõttega. Sooviksin rõhutada, et taolised juhtumid sagenevad, ning kutsun ELi ametivõime tungivalt üles korrigeerima antud vastuvõetamatut olukorda.

 
  
  

(Istung katkestati enne infotundi kell 18.15 ja jätkus kell 18.30.)

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika