Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0209/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0280

Rozpravy
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave – Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

– správa (A6-0209/2009) pána Teychenného v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)), a

– správa (A6-0250/2009) pána Albertiniho v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (KOM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán Tajani, dámy a páni, dve zásady, ktoré viedli moju prácu od začiatku tohto procesu, boli zabezpečiť väčšiu rovnosť v oblasti práv cestujúcich medzi všetkými druhmi dopravy – čo je cieľ, ktorý si stanovila samotná Komisia a Európsky parlament – a zaistiť, aby boli tieto práva jasne zakotvené v tomto texte. V druhom prípade sa zvláštna pozornosť venovala osobám so zníženou pohyblivosťou, pretože odvetvie námornej dopravy v tomto ohľade určitým spôsobom zaostávalo.

Hlavnou myšlienkou textu je, že ľudia by mali mať možnosť cestovať v Európe bez toho, aby boli vystavení vrtochom príslušných spoločností, a mali by mať možnosť požadovať minimálnu úroveň služieb a minimálnu úroveň informácií. Osoby so zníženou pohyblivosťou by navyše mali mať možnosť využívať práva rovnakej kvality ako ostatní európski občania bez toho, aby boli znevýhodnení dvakrát.

Obsah znenia prijatého výborom 31. marca sa zdá byť prijateľný pre všetkých. V prvom rade je to preto, že sa zvyšujú práva osôb so zníženou pohyblivosťou. Ak bude tento text prijatý, už viac nebude možné odmietnuť dopravu osôb na základe ich zdravotného postihnutia, samozrejme s výnimkou prípadov, keď to bude odôvodnené podmienkami nalodenia, rešpektom k ich dôstojnosti a technickým prvkami plavidla. Okrem toho sa musí osobám s obmedzenou pohyblivosťou poskytnúť pomoc, a to odo dňa rezervácie. Dnes, v čase internetu, je nutné poskytovať možnosť spiatočnej cesty a oficiálne informácie. Práve týmito otázkami sa text zaoberal.

A nakoniec, informácie o právach cestujúcich musia byť normalizované a poskytované v prístupných formátoch, tak ako je to dnes v železničnej a leteckej doprave.

Čo sa týka práv všetkých cestujúcich, mali sme pocit, že je tiež dôležité harmonizovať kompenzáciu na vyššej úrovni v prípade problémov, a to na základe toho, ako to funguje v odvetví letectva. Výsledkom je, že cestujúci, ktorých postihne meškanie alebo zrušenie cesty, budú môcť dostať až plnú náhradu, pričom rozsah náhrady sa vypočíta podľa spôsobených problémov.

Informácie musia byť jasné a prístupné, čo je v odvetví dopravy často problémom. Vidíme to neustále – ľudia nemajú dostatok informácií, nevedia, prečo loď – v tomto prípade, pokojne však môže ísť aj o vlak alebo lietadlo – neodchádza alebo mešká. Spôsob poskytovania takýchto informácií sme chceli zlepšiť.

A nakoniec, musí byť lepšie organizované vybavovanie sťažností. Podanie sťažnosti v prípade problémov je naozaj komplikovanou záležitosťou a tento text má za cieľ tento postup zjednodušiť, a to na úrovni členských štátov aj v prípade jednotlivých občanov.

Venovali sme sa aj úlohe vnútroštátnych orgánov, ktoré budú vybavovať sťažnosti, a táto úloha bola lepšie definovaná.

Nakoniec, z textu budú vyňaté služby mestskej a prímestskej dopravy – v tejto súvislosti mám na mysli milované parníky pána Albertiniho v talianskych Benátkach – pretože nepatria do rozsahu hlavných dopravných služieb.

Teraz sa dostávam k okružným plavbám loďou a ich miestu v tomto texte. Chcem vám pripomenúť, že okružné plavby sú dnes mimoriadne dôležitým typom dovolenky a ich cieľová skupina zahŕňa starších aj zdravotne postihnutých ľudí. Práve preto sú okružné plavby zahrnuté do tohto textu – nielen s ohľadom na smernicu z roku 1991 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb, z ktorej text vychádza, ale aj s cieľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie pre všetkých spotrebiteľov.

Zavádza sa definícia vyššej moci, na základe ktorej možno odmietnuť dopravu, pričom v tejto otázke sme pracovali na kompromisnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý sme spoločne vytvorili. Chcem vám však pripomenúť, že v odvetví letectva je dnes Súdny dvor často nútený prijímať rozhodnutia v dôsledku toho, že prípady vyššej moci nie sú dostatočne dobre definované. V tomto texte sme sa teda snažili riešiť problémy, ktoré sa týkajú námornej dopravy. Hovorím o prílive a odlive, vetre a búrke, ktoré tiež patria k námornej doprave a ktoré treba vziať do úvahy.

Na záver chcem povedať, že predmetom rozpravy bola aj zodpovednosť prístavov za poskytovanie pomoci. Toto je text o právach cestujúcich, nie o …

(Predsedajúci požiadal rečníka, aby ukončil svoje vystúpenie.)

… a preto, keďže prebehla arbitráž medzi prístavmi a dopravcami, toto je konečná podoba textu. Viem, že pán Jarzembowski predloží svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, takže dve minúty, ktoré mi zostali, využijem na odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, spravodajca.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, prijatím právneho predpisu o leteckej a železničnej doprave, správy pána Teychenného o námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a tohto návrhu o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave dokončuje Európska únia legislatívny rámec pre všetky druhy dopravy.

Pri príprave tohto nariadenia sme sa stretli s potrebou vyvažovať dva rôzne prístupy – prvý berie do úvahy rovnaké podmienky pre všetky druhy dopravy, vďaka čomu môžu rôzne druhy dopravy súťažiť za rovnakých podmienok a s rovnakými príležitosťami, pričom zároveň cestujúci využívajú vysoký stupeň ochrany bez ohľadu na spôsob dopravy, ktorý si zvolili.

Druhý prístup odráža rozdielne charakteristiky jednotlivých druhov dopravy a berie do úvahy ich konkrétne vlastnosti. Napríklad v prípade autobusovej alebo autokarovej dopravy sme sa zaoberali riadením zodpovednosti za meškanie, v prípade cestnej dopravy sme mysleli na dopravné nehody, preťaženie dopravy a podobne, čo sa netýka železničnej dopravy, ktorá využíva vlastné komunikácie.

Chcem tiež hovoriť o dvoch protikladných bodoch, ktoré sme sa snažili, myslím si, že úspešne, vyvážiť. Skutočným zámerom tohto nariadenia je posilniť práva cestujúcich, avšak v prípade cestnej dopravy ide o odvetvie, ktoré do veľkej miery pozostáva z malých a stredných podnikov, ktoré budú potrebovať čas a zdroje na prispôsobenie sa novým požiadavkám a ktoré, podobne ako mnohé ďalšie priemyselné odvetvia, zažívajú ťažkosti v dôsledku hospodárskej krízy.

Teraz sme sa dostali až k predloženiu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v Parlamente a chcem poďakovať svojim kolegom poslancom za významné príspevky k textu nariadenia a za vynikajúcu spoluprácu. Hlavnú časť práce pred týmto prvým čítaním v Parlamente už vykonal Výbor pre dopravu a cestovný ruch, takže Parlament sa už musí zaoberať len vyjasnením právnej terminológie.

V mene našej skupiny som pred zajtrajším hlasovaním predložil len tri ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Chcel by som vám ich v krátkosti predstaviť. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73 je jednoduchým lingvistickým objasnením a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82 zavádza strop pre prísnu zodpovednosť ustanovenú v článku 6 ods. 3 navrhovaného nariadenia. Pokiaľ ide o rozsah zamerania textu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu prijatého výborom pre dopravu, všetky politické skupiny súhlasili so začlenením regionálnej dopravy. Čo sa týka mestskej a prímestskej dopravy, o dvoch kľúčových textoch sa bude hlasovať zajtra.

Ako spravodajca podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80 o úplnom vyčlenení miestnej dopravy, ktorý predložila naša skupina, ale prejavil som aj podporu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 81, ktorý dáva členským štátom právomoc vyňať miestnu dopravu za predpokladu, že zabezpečia cestujúcim podobnú úroveň práv, ako je stanovená v nariadení.

Som presvedčený, že sme pripravili text, ktorý nás stavia do dobrej pozície na začatie budúcich trojstranných rozhovorov s Radou a Komisiou. Želám preto českému predsedníctvu i Švédsku, nasledujúcemu štátu, ktorý bude predsedať Európskej rade, úspech v práci v súvislosti s právami cestujúcich a, samozrejme, dúfam, že budem môcť prispieť aj k nasledujúcim fázam prijímania tohto nariadenia v priebehu ďalšieho volebného obdobia.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, úradujúci predseda Rady.(CS) Dámy a páni, zajtra budete hlasovať o návrhoch zmeny a doplnenia dvoch návrhov Komisie o ochrane práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Sú to veľmi dôležité právne predpisy, ktoré veľmi zaujímajú spotrebiteľov aj odvetvie dopravy. EÚ nedávno prijala nariadenia rovnakého typu aj pre leteckú a železničnú dopravu. Nedávno predložené návrhy Komisie tento právny rámec doplnia. Z praktického hľadiska to znamená väčšiu ochranu všetkých cestujúcich, predovšetkým zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou, a to bez ohľadu na spôsob dopravy. Okrem toho sa tým vytvoria rovnaké podmienky pre všetky oblasti dopravy. České predsedníctvo samozrejme tieto návrhy víta a prikladá im veľký význam. Verím, že všetci máme spoločný cieľ, ktorý si v posledných rokoch vytýčila EÚ, a to posilniť práva cestujúcich.

V súvislosti s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, o ktorých ste hlasovali vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch, by som chcel zvlášť spomenúť dva aspekty. Po prvé, že prikladáte veľký význam právam zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. V tomto ohľade máme, samozrejme, rovnaký názor, čo je mimoriadne dôležité, ak chceme dosiahnuť prijatie týchto dvoch dôležitých právnych predpisov v druhom čítaní.

Po druhé, vaším cieľom je citlivá harmonizácia návrhov nariadení so znením existujúcich nariadení týkajúcich sa práv osôb využívajúcich rôzne druhy dopravy, pričom ste postupovali veľmi starostlivo pri prispôsobovaní návrhov špecifickým požiadavkám autobusovej a autokarovej dopravy alebo námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy, a to bez toho, aby ste sa vzdali cieľa posilniť práva cestujúcich. Plne súhlasíme s potrebou prispôsobiť právne predpisy špecifickým charakteristikám rôznych druhov dopravy. Ako všetci vieme, pri rôznych druhoch dopravy sa nedá uplatniť presne ten istý prístup. Železničná a letecká doprava majú svoje vlastné charakteristiky, a to isté platí aj pre autobusovú a autokarovú dopravu či námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu. Veľké rozdiely jestvujú dokonca aj v rámci týchto jednotlivých odvetví. Fungujú tu rôzne veľké i malé podniky a cesty môžu trvať niekoľko dní, ale aj len niekoľko minút. Je preto nevyhnutné nájsť riešenie prijateľné pre všetkých, ktoré zaistí ochranu spotrebiteľov bez toho, aby sa na toto odvetvie a zvlášť na malé firmy na trhu kládla zbytočná administratívna záťaž. Samozrejme, táto otázka je mimoriadne dôležitá najmä v súčasnej hospodárskej situácii.

Oceňujeme preto vašu prácu na týchto otázkach. Je vynikajúcim východiskovým bodom. Zároveň je vo väčšine prípadov v súlade s naším stanoviskom v súvislosti s návrhmi. Pevne verím, že budeme schopní konštruktívne spolupracovať na právnej úprave, ktorá bude chrániť záujmy všetkých zúčastnených a zároveň bude brať ohľad na cieľ EÚ zlepšovať proces vytvárania právnych predpisov. Na záver chcem poďakovať predovšetkým spravodajcom pánovi Albertinimu a pánovi Teychennému za vynikajúcu prácu a starostlivo pripravenú správu.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vždy si rád pripomínam dlhé roky, ktoré som strávil v tomto Parlamente ako poslanec, a to mi umožňuje ešte viac oceniť prácu, ktorú Európsky parlament urobil v súvislosti s touto rozpravou.

Preto chcem poďakovať pánovi Teychennému a pánovi Albertinimu za ich významný príspevok k ochrane práv občanov ako cestujúcich všetkými odvetviami dopravy, pretože potreba zasiahnuť v oblasti autobusovej a autokarovej dopravy či námornej dopravy predstavuje pokus zaplniť medzeru, ktorá, ako ste všetci povedali, existuje v európskom práve.

Máme množstvo cestujúcich so zdravotným postihnutím a množstvo cestujúcich so zníženou pohyblivosťou z iných dôvodov, takže máme aj povinnosť zaistiť im voľný pohyb, pretože v prvom a najdôležitejšom rade je to otázka slobody v rámci Európskej únie. Samozrejme, dobré zákonodarstvo nie je jednoduché, dnes však robíme veľký krok vpred.

Potešilo ma tiež, čo povedal pán Svoboda. Určite sú stále určité pochybnosti o textoch, na ktorých prijatí sa dohodli Komisia a Parlament, zaznamenal som však tiež všeobecnú politickú otvorenosť zo strany Rady, čo mi dáva nádej do budúcnosti.

Som si istý, že rovnako ako v prípade cestnej dopravy sa dopracujeme k uspokojujúcemu kompromisu, ktorý zaručí európskym občanom možnosť bezpečného cestovania a riadnej ochrany v rámci Európskej únie.

Takže si myslím, že dnes sa rozprávame o témach, ktoré ovplyvňujú životy všetkých občanov, a preto som presvedčený, že pokiaľ ide o autobusovú a autokarovú dopravu, mala by sa podporiť snaha Komisie o čo najväčší rozsah, ktorý by pokrýval všetky pravidelné služby osobnej dopravy, či už medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej, mestskej či prímestskej. Stretnutie Výboru pre dopravu a cestovný ruch 30. marca ukázalo povzbudzujúce známky toho, že to tak bude. Táto snaha je reakciou na potrebu zjednodušiť právne predpisy, ale aj zo zásady zaistiť rovnaké práva pre všetkých cestujúcich bez výnimky.

Avšak, pán Albertini, vzhľadom na špecifický charakter tohto odvetvia necháva návrh členským štátom možnosť vyňať mestskú, prímestskú a regionálnu dopravu, ktorých sa týkajú zmluvy o službe vo verejnom záujme, ak tieto zmluvy poskytujú cestujúcim vysokú úroveň ochrany porovnateľnú s tou, ktorú stanovuje toto nariadenie. Považujem to za rozumné riešenie, ktoré poskytuje požadovanú úroveň pružnosti, pričom zároveň zaisťuje základné práva cestujúcich.

Zodpovednosť autobusových a autokarových spoločností voči cestujúcim v prípade smrti alebo zranenia predstavuje ďalší kľúčový prvok návrhu. V rámci Spoločenstva jestvuje v tomto ohľade množstvo rozdielov, čo medzi cestujúcimi vytvára vážnu neistotu. Chcel by som sa podrobnejšie venovať niekoľkým otázkam súvisiacim s touto témou. Po prvé, toto odvetvie sa nezaoberá otázkou poistenia, ale výlučne zodpovednosťou dopravcov voči cestujúcim. Po druhé, autobusová alebo autokarová spoločnosť sa nepovažuje za výhradne zodpovednú za kompenzáciu škôd a jej právo na nárokovanie si kompenzácie od tretích strán sa nespochybňuje. Po tretie, do tejto oblasti sa neprenášajú jednotlivé časti smernice z roku 2005 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel ani postupy v nej stanovené. Po štvrté, Komisia v skutočnosti nevytvorila nový model zodpovednosti. To, čo dnes navrhujeme, je systém zodpovednosti inšpirovaný inými druhmi dopravy, ktorý berie do úvahy špecifické vlastnosti tohto odvetvia.

Čo sa týka námornej dopravy, som presvedčený, že je potrebný jeden legislatívny nástroj, hoci v tejto otázke existujú rozdielne názory v Parlamente aj v Rade. Dovoľte mi zdôrazniť kľúčový bod v súvislosti s rozsahom. V porovnaní s cestnou, železničnou a leteckou dopravou cestuje námornou a vnútrozemskou vodnou dopravou omnoho menej cestujúcich. A spomedzi nich predstavujú tí, ktorí využívajú vnútrozemskú vodnú dopravu, len malú menšinu. Podľa môjho názoru nie je logické ani realistické mať samostatné nariadenia týkajúce sa cestujúcich námornou a vnútrozemskou vodnou dopravou, najmä keď si uvedomíme, že často využívajú rovnaký typ plavidla. Myslím si, že odpoveďou musí byť jediný legislatívny nástroj.

Dňa 30. marca 2009 sa popri diskusii o správe pána Teychenného vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch uskutočnila aj verejná diskusia medzi ministrami v rámci Rady EÚ pre dopravu. Potešilo ma, že som v tejto diskusii mohol pozorovať určitý súlad medzi Komisiou, členskými štátmi a Parlamentom v súvislosti s cieľom čo najskôr pripraviť pre európskych cestujúcich nové a ambiciózne nariadenie.

V tomto kontexte je Komisia samozrejme pripravená poskytnúť všetky objasnenia a uskutočniť všetky vylepšenia textu, ktoré môžu byť požadované v súvislosti so špecifickými vlastnosťami jednotlivých typov služieb, a tým poskytnúť odvetviu nástroje na uplatňovanie nariadenia s potrebnou pružnosťou. Chcel by som ešte raz zdôrazniť potrebu poskytnúť zdroje na účinné uplatňovanie nariadenia v budúcnosti. Preto je dôležité, aby orgány jednotlivých štátov zodpovedné za uplatňovanie nariadenia predkladali pravidelné správy o svojich aktivitách. Každý členský štát bude môcť zorganizovať svoj vlastný vnútroštátny systém tak, ako uzná za vhodné, napríklad si bude môcť vybrať, či bude mať jeden alebo viac zodpovedných orgánov.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos, spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko.(EL) Vážený pán predsedajúci, návrh nariadenia, ktorý bol zmenený a doplnený na základe návrhov Európskeho parlamentu, posilňuje práva cestujúcich v námornej doprave uspokojujúcim spôsobom.

Som však presvedčený, že pri ďalšej legislatívnej iniciatíve zameranej na túto tému by bol správnejším horizontálny prístup, teda jediný právny nástroj pokrývajúci všetky spôsoby dopravy, a to vzhľadom na potrebu používania kombinovaných spôsobov dopravy v súčasnosti.

Zo systematického hľadiska by tiež bolo lepšie, keby sa v budúcnosti predkladali samostatné návrhy týkajúce sa práv cestujúcich na jednej strane a osôb so zníženou pohyblivosťou na strane druhej. Dôvodom je, že jednotlivé právne úpravy majú rôzne účely a rôznych adresátov.

Nakoniec by som chcel upozorniť na opakovaný obmedzený prístup Komisie – netýka sa to však podpredsedu pána Tajaniho – k otázkam, ktoré si vyžadujú širšiu a viacstrannú štúdiu, ako je napríklad námorná doprava.

Námorná doprava v Stredozemnom mori prebieha za iných podmienok ako doprava cez úžiny.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, v mene skupiny PPE-DE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Komisie, pán úradujúci predseda Rady, predchádzajúcemu rečníkovi chcem povedať, že grécke ostrovy a grécke trajektové spoločnosti máme neustále na pamäti – v tomto ohľade sa vôbec nemusí obávať.

Môžem povedať, že moja skupina i ja sme radi, že po prvýkrát budeme mať zákonom stanovené práva cestujúcich zamerané na občanov platné v prípade meškania alebo zrušenia cesty aj v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a v regionálnej autobusovej a autokarovej doprave. Chceli by sme poďakovať obom spravodajcom, pánovi Albertinimu i pánovi Teychennému. Tešili sme sa konštruktívnej spolupráci vo výboroch, ktorá priniesla dobré výsledky.

Je tu len pár bodov, ktorým by som sa chcel venovať. Myslím si, že 25 % kompenzácia pre cestujúcich v námornej doprave pri dvojhodinovom až trojhodinovom meškaní je úplne primeraná, rovnako ako 50 % pri meškaniach nad tri hodiny – chcem však povedať pánovi Teychennému, že 100 % kompenzácia pri dlhších meškaniach je jednoducho nadmerná. Ak si uvedomíme, že služby lodnej dopravy poskytujú nielen obrovské podniky, ale zvlášť v prípade prevádzkovateľov trajektov aj malé a stredné podniky, musíme ku kompenzácii zaujať rozumný prístup.

Ako sa už hovorilo, musíme si tiež dať pozor, aby sme v námornej doprave zodpovednosť nepreniesli na nesprávnych ľudí alebo inštitúcie. Všetci v tomto Parlamente máme zodpovednosť zaistiť, aby oba dokumenty poskytovali pomoc najmä cestujúcim so zníženou pohyblivosťou, ale majitelia lodí sa nemôžu zaoberať ťažkosťami s prístupom v prístavoch – to musia robiť samotné prístavy. Inými slovami, musíme byť veľmi opatrní.

Pokiaľ ide o práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave chcem povedať, že jestvujú skutočné rozdiely medzi medzimestskými a mestskými autobusmi, ktoré musíme vziať do úvahy. Moja skupina preto zastáva názor, že správne vyzývame na rozumné práva cestujúcich v medzimestskej autobusovej a autokarovej doprave, ale mestské a prímestské autobusy fungujú za úplne iných podmienok. Tieto pravidlá sú v tomto prípade mimo, a to by sme mali jednoznačne vziať do úvahy.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans, v mene skupiny PSE. Vážený pán predsedajúci, rád by som zablahoželal obom spravodajcom. Pred pár rokmi som bol spravodajcom správy o prístupe zdravotne postihnutých cestujúcich do lietadiel. Tento právny predpis je ďalším dielom skladačky, ktorá má za cieľ čo najväčšie začlenenie dopravy, alebo ako povedal náš kolega pán Albertini, upevnenie práv cestujúcich.

V dobe, keď nabádame ľudí, aby cestovali verejnou dopravou, je veľmi dôležité, aby sme do toho zahrnuli aj autobusy a autokary, ako to urobil pán Albertini. Niektorí poslanci, nie nevyhnutne tí, ktorí sú tu dnes prítomní, hľadajú spôsoby, ako niektoré odvetvia vyňať, avšak ja som za svoj východiskový bod vždy považoval túžbu začleniť do tohto čo najviac druhov dopravy, aby sme sa viac posunuli smerom k Európe, ktorá by bola spoločným trhom pre ľudí. Preto je pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81 taký dôležitý.

Pán Komisár v rámci svojich poznámok povedal, že potrebujeme rovnaké práva pre všetkých cestujúcich bez výnimky – a potom hovoril o výnimkách, napríklad pre regionálnu dopravu. Nemyslím si, že by sme mali vyňať regionálnu dopravu. Urobil som si v tejto súvislosti určitý výskum. V niektorých členských štátoch môže cesta regionálnym autokarom trvať až šesť hodín, čo je dlhšie, ako trvá cesta medzinárodným autokarom povedzme z Londýna do Bruselu alebo do Paríža. Takže si myslím, že regionálna doprava by mala byť zahrnutá. Myslím si, že je správne, aby miestna doprava – ako povedal pán Jarzembowski – nebola zahrnutá, pretože existujú zmluvy o službe vo verejnom záujme, čo znamená, že spoločnosti budú poskytovať služby na rovnakej úrovni.

Myslím si tiež, že musíme presvedčiť priemysel, aby sa vyrábali modernejšie autobusy, pričom sa bude viac pamätať na potreby zdravotne postihnutých osôb. Tak ako sme sa snažili o to, aby boli lietadlá prístupnejšie pre zdravotne postihnuté osoby, možno potrebujeme aj autokary so širšími uličkami či prístupnejšími toaletami. Prevádzkujúce spoločnosti musia lepšie sprístupniť svoje autokarové stanice a vyškoliť zamestnancov v oblasti problematiky zdravotne postihnutých osôb.

Je to dobrá správa. Je to dobrý balík správ, ktoré nás posúvajú o niekoľko krokov vpred, a blahoželám všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, v mene skupiny ALDE.(NL) V mene našej skupiny chcem poďakovať obom spravodajcom. Myslím si, že k právam cestujúcich sme pridali niekoľko ďalších prvkov. Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme našli správnu cestu v prípade leteckej a železničnej dopravy. Myslím si, že pri vypracovávaní týchto správ sme získali obrovské množstvo skúseností, a teší ma, že pán Albertini spojil rôzne prvky, takže je len malá potreba, ak vôbec nejaká, rozlišovať medzi rôznymi druhmi dopravy, s výnimkou nevyhnutných prípadov.

Verím, že teraz zlepšujeme aj kvalitu služieb, čo je niečo, čo by sme mali mať vždy na pamäti. Poučili sme sa z vlastných chýb, čoho príkladom je zúženie definície vyššej moci. Musíme vykonať revíziu tohto aspektu leteckej dopravy a som rád, že teraz sme to urobili v prípade lodnej dopravy.

Pokiaľ ide o správu pána Albertiniho, dôležitou otázkou, ktorej sa venovali aj pán Evans a pán Jarzembowski, je, aký je teraz rozsah tohto nariadenia. My ako skupina sme stiahli svoju podporu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý sme pôvodne predložili spolu s vami, nie však preto, že by sme si mysleli, že je zlý, ale preto, lebo socialisti našli lepšiu formuláciu jeho znenia, ako ju opísal pán Evans. V každom prípade chceme, aby bola do rozsahu nariadenia zahrnutá regionálna doprava, a nechávame otvorenú aj možnosť zahrnúť doň mestskú a prímestskú dopravu, ak si to členské štáty budú želať. Som presvedčený, že tento prístup lepšie zodpovedá tomu, čo je naším cieľom, preto podporíme tento návrh predložený Socialistickou skupinou v Európskom parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, práva cestujúcich musia byť v centre dopravnej politiky ako takej, najmä tu v Európskej únii. Už sa nám to podarilo v prípade železničnej a leteckej dopravy, hoci aj tam je stále značný priestor na zlepšenie v súvislosti s odmietnutím nástupu. Ako stále opakujem, problémy sú omnoho väčšie.

Naša skupina si zvlášť potrpí na jasné pravidlá. V prípade leteckej dopravy sa ukázalo, že pravidlá nie sú dostatočne jasné. Dnes by toho mohli ľudia s osobitnými potrebami popísať mnoho o veciach, ktoré sa im počas ciest stali. Ja sama som dostala niektoré z ich príbehov. Je to katastrofa. Je preto nielen zákonnou, ale aj morálnou povinnosťou Európskej únie vytvoriť pre týchto ľudí rovnocenné postavenie.

V oblasti autobusovej, autokarovej a námornej dopravy, pre ktoré teraz stanovujeme pravidlá, sa môžeme stretnúť s problémami určenia zodpovednosti, pokiaľ ide o námornú dopravu a prístavy – tu však musíme nájsť v budúcnosti riešenie založené na praxi. Moja druhá poznámka je, že pokiaľ ide o autobusovú a autokarovú dopravu, musíme sem toho zahrnúť čo najviac. Ak urobíme príliš veľa výnimiek, dáme prevádzkovateľom možnosť obchádzať pravidlá. Nemôžeme aj naďalej stavať ľudí, ktorí zápasia s osobitnými potrebami, do znevýhodnenej pozície tým, že dovolíme, aby tieto problémy pokračovali. Je našou povinnosťou postarať sa o ich právo na mobilitu a napokon ho aj presadzovať.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, v mene skupiny GUE/NGL.(NL) Vážený pán predsedajúci, počas tejto schôdze sa objavili dve otázky v súvislosti s hromadnou osobnou dopravou.

Prvá otázka je, čo má urobiť vláda a čo necháme na trh prostredníctvom verejných súťaží. Na základe môjho návrhu sme sa nakoniec v súvislosti s mestskou a regionálnou dopravou rozhodli pre slobodu voľby. Nové pravidlá autobusovej osobnej dopravy by nemali nepriaznivo ovplyvňovať slobodu orgánov na nižšej úrovni organizovať verejnú dopravu samy.

Čo sa týka práv cestujúcich, vždy boli na výber dve možnosti. Prvá možnosť kladie dôraz na maximálnu informovanosť o pokračovaní cesty v iných členských štátoch, dostupnosť cezhraničných cestovných lístkov a dobré diaľkové spojenia, to všetko s cieľom vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam počas cesty.

Druhá možnosť sa sústreďuje na spätnú peňažnú kompenzáciu za meškanie a zrušenie služieb. Vždy presadzujem prvú možnosť, väčšina Parlamentu sa však rozhodla pre tú druhú, a to aj preto, že táto možnosť bola zvolená aj v prípade leteckej dopravy.

Väčšia pozornosť venovaná potrebám zdravotne postihnutých osôb je významným dôvodom, prečo návrhy podporiť, hoci stále zostáva veľa len v podobe želaní.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, rada by som začala blahoželaním spravodajcom za bohatú prezentáciu a mimoriadne súdržnú prácu na veľkom množstve pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli predložené vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch.

Európska únia sa v posledných rokoch snaží s rozhodujúcim príspevkom Európskeho parlamentu zlepšovať práva cestujúcich vo všetkých odvetviach dopravy. Určite si spomeniete, že naše inštitúcie nedávno prijali ustanovenia o právach cestujúcich v leteckej a železničnej doprave. Dnes uskutočňujeme obrovský krok smerom k posilneniu rovnakých práv cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy, a to bez výnimky, ako povedal pán komisár.

Chcem vám tiež pripomenúť, že po náročnom zmierovaní s Radou sme nedávno prijali tretí balík siedmich legislatívnych návrhov o bezpečnosti na mori vrátane kompenzácie cestujúcich v prípade nehody.

V súvislosti so správou pána Teychenného chcem zdôrazniť, že navrhuje súdržný rámec ochrany spotrebiteľov, teda cestujúcich, ktorý zároveň rešpektuje malé dopravné spoločnosti a chráni ich podnikanie a konkurencieschopnosť v prípade nehôd spôsobených okolnosťami mimo ich kontroly alebo v prípadoch, keď námornú dopravu postihne zlé počasie.

Je tiež dôležité, že sú zahrnuté významné oblasti ako práva osôb so zdravotným postihnutím či osôb so zníženou pohyblivosťou, a to s cieľom zaistenia zásady nediskriminácie, ktorá je základom našich politík. Správa tiež jasne stanovuje povinnosti dopravcov v prípade meškania alebo zrušenia služieb, časové limity meškania a výšku sumy splatnej ako kompenzácia.

Na konci tohto volebného obdobia a pred európskymi voľbami je naša práca v súvislosti s právami cestujúcich jedným z našich najväčších úspechov v prospech európskych občanov.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE) . – Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať obidvom spravodajcom za ich prácu v tejto dôležitej oblasti a tiež pánovi komisárovi za jeho podporu. Práva cestujúcich boli pre Skupinu socialistov vždy prioritou a tento návrh, ktorý nasleduje po právach cestujúcich v leteckej a železničnej doprave, je poslednou časťou balíka.

Je dôležité, aby sme všetci pamätali, že užívatelia dopravy sú najdôležitejšími akcionármi – na túto skutočnosť niektoré dopravné spoločnosti často zabúdajú. Teraz budeme mať po prvýkrát súbor základných práv pre užívateľov autobusov, autokarov a trajektov, ktorý zaistí náležitú zodpovednosť za zrušenie ciest a meškanie, za stratenú alebo poškodenú batožinu, ako aj za úmrtie v prípade nehôd.

Azda dôležitejšie je, že budeme mať súbor základných práv pre ľudí so zníženou pohyblivosťou a osobitnými potrebami, ktoré ukončia prenasledovanie, ktoré títo ľudia mnohé roky trpia zo strany dopravných spoločností. Dopravcovia už viac nebudú môcť vylučovať ľudí s obmedzenou pohyblivosťou zo svojich vozidiel. Ľudia so zníženou pohyblivosťou už viac nebudú mať menej práv než zdraví ľudia. Ľudia so zníženou pohyblivosťou by už viac nemali byť vylučovaní z verejnej dopravnej siete.

Kto sa o to postaral? Nie národný ani regionálny parlament, ale Európsky parlament. To Európsky parlament dal v našich dopravných prioritách užívateľov dopravy na prvé miesto. To Európsky parlament kladie ľudí na prvé miesto, čo ako Socialisti môžeme silno podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Ferrari (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi a pánovi komisárovi za vykonanú prácu. Správa poskytuje veľmi vyvážené objasnenie práv cestujúcich a všetkých druhov dopravy vrátane autobusovej a autokarovej dopravy a jasne sa vyjadruje k všetkým závažným otázkam. Pozornosť sa venuje ľuďom s postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou. Ako vidíme zo správy pána Albertiniho, musíme byť schopní poskytovať služby, ktoré zohľadňujú odlišné požiadavky takýchto ľudí.

Navyše všetky záležitosti, ktoré súvisia s týmto druhom dopravy – refundácia, odškodnenie, informácie pre cestujúcich, presne vymedzená zodpovednosť a sťažnosti – sú pokryté jasne. Spolu so Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu sme ochotne spolupracovali so spravodajcom na vypracovaní čo najzrozumiteľnejšieho textu, pričom sme zohľadnili na jednej strane záujmy cestujúcich a na druhej strane požiadavky spoločností, ktoré tieto služby riadia a poskytujú a ktoré na splnenie týchto pravidiel potrebujú dostatočný čas. Dúfam preto, že tento text bude počas zajtrajšieho hlasovania prijatý.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, podniky poskytujúce služby sú tu pre užívateľov týchto služieb a nie v prvom rade pre samotných poskytovateľov služieb. V tomto zmysle je dôležité, aby sme určili primerané pravidlá pre užívateľov všetkých dopravných prostriedkov a zaistili, že služby, ktoré využívajú, majú vyhovujúcu kvalitu. V tejto súvislosti je veľmi dôležité – a tu len spomínam niečo, o čom sa hovorí zas a znova – aby sme dohliadli najmä na práva osôb so zníženou pohyblivosťou. Vidím to tak, že jedna vec je v tejto súvislosti teraz takmer v neustálom pohybe. Poviem vám, že nielen ľudia s preukazom o zdravotnom postihnutí majú zníženú pohyblivosť. Rodičia – dospelí s malými deťmi – tiež určite potrebujú podporu našich pravidiel pre všetky druhy dopravy. Dúfam, že aj toto bude v nejakej podobe prijaté.

Druhá vec je, že dokonca aj tie najlepšie pravidlá a záruky sú zbytočné, ak sú informácie o nich ukryté v najodľahlejšom kúte dotknutého dopravcu. Miesto na informácie o právach cestujúcich je na predajných pultoch s lístkami alebo na palube autobusov, autokarov, lietadiel a podobných druhov dopravy samotných.

Tretia a posledná vec je, že sme síce začali určovať pravidlá pre práva cestujúcich v leteckej doprave v záujme cestujúcich, no boli sme príliš mierni. Už nie je prijateľné, s čím prichádzajú letecké spoločnosti, najmä v súvislosti s meškaním, keď vyhlásia, že posledné lietadlo priletelo neskôr a ďalšie bude teda meškať. Mali sme vtedy túto záležitosť riešiť vysokým odškodnením, čo by malo podobný účinok ako pri odmietnutí nástupu. Teraz to žiaľ tento účinok nemá. Keď sa let zruší preto, že je poloprázdny, nie je to prípad vyššej moci. Ďalšia Komisia má v tomto ohľade veľa úloh. Pán podpredseda, ak sa v nasledujúcej Komisii znovu ujmete tohto úradu, prosím o revíziu práv cestujúcich v leteckej doprave. Naliehavo ju potrebujeme.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár Tajani, na začiatok by som sa rád poďakoval pánovi Teychennému za kvalitnú správu. V súvislosti s námorným balíkom, ktorý sa má zajtra podpísať, čo je oblasť, v ktorej som pôsobil ako spravodajca Skupiny socialistov v Európskom parlamente pre požiadavky vlajkového štátu a tiež pre povinnosti osobných dopravcov, som povedal, že v Európskej únii by mali byť na prvom mieste ľudia. V tejto Únii je tiež nevyhnutné, aby boli na prvom mieste cestujúci.

Správa, ktorú predložil pán Teychenné, si zasluhuje moju plnú podporu, pretože upevňuje regulačný rámec nielen v prípade cestujúcich autobusom a autokarom, ale tiež cestujúcich v oblasti, ktorá mi je blízka, čiže cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave. Predovšetkým poskytuje v prípade meškania od jednej do dvoch hodín odškodnenie vo výške 25 % ceny lístka, 50 % v prípade meškania v dĺžke dve a viac hodín a vo výške 100 %, ak dopravca neposkytne žiadne alternatívne dopravné služby alebo informácie.

Chcem poukázať na to, že toto odškodnenie musia zaplatiť v prípade zrušenia cesty alebo vážneho meškania do jedného mesiaca od podania žiadosti cestujúceho. V prípade autobusovej a autokarovej dopravy táto správa uznáva potrebu ďalších opatrení pre postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou. V prípade zrušenia cesty, vydaní viac lístkov, ako dovoľuje kapacita lietadla alebo vážneho meškania presahujúceho dve hodiny bude teraz pre všetkých cestujúcich skutočnosťou nárok na refundáciu aktuálnej ceny.

Vážený pán predsedajúci, predložil som pozmeňujúci a doplňujúci návrh o potrebe uplatniť tento regulačný rámec aj v najvzdialenejších regiónoch. Som si istý, že právny predpis tejto kvality nemôže spochybniť nikto a musia ho oceniť všetci európski občania vrátane tých, čo žijú vo vzdialených regiónoch, akými sú Azory, Madeira, Kanárske ostrovy a francúzske zámorské departementy.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Námornú dopravu upravuje niekoľko medzinárodných dohovorov, ktoré sa musia striktne dodržiavať. Je však mimoriadne dôležité, aby sa na úrovni Spoločenstva stanovil pre tieto citlivé oblasti súbor minimálnych pravidiel, najmä čo sa týka monitorovania presadzovania právnych predpisov. Zavedenie nezávislého mechanizmu na prijímanie sťažností a vytvorenie monitorovacieho orgánu preto prinášajú cestujúcim vo vzťahu k dopravcom jasné výhody.

Myslím si, že musíme nájsť rovnováhu medzi právami cestujúcich a povinnosťami dopravcov, pretože ani jedna, ani druhá skupina by nemala spomaliť dlhodobý rozvoj sektora námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy. Musíme tiež zohľadniť typické podmienky, v ktorých sa doprava v rôznych námorných regiónoch Európy prevádzkuje, lebo tie môžu mať špecifické črty, ktoré totiž môžu brániť zavedeniu spoločných pravidiel.

V širšom kontexte bezpečnosti námornej dopravy musím spomenúť nedávne prípady pirátstva v Adenskom zálive. Oživenie takéhoto konania vyvoláva obavy, najmä keď sa jeho obeťou v uplynulých týždňoch stali európski občania vrátane piatich Rumunov.

Rád by som pri tejto príležitosti vyzval Komisiu a Radu, aby na posilnenie spolupráce s inými štátmi v Africkom rohu urobili, čo je v ich silách a predišli tým výskytu pirátstva a zabezpečili bezpečnejší prechod cez tento región.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda Komisie, dnes máme veľmi vďačné postavenie, lebo môžeme vyhlásiť, že z rozhodnutia Európskeho parlamentu sú práva cestujúcich chránené aj v sektoroch, v ktorých doposiaľ neboli.

Sme hrdí na to, že na letiskách a železničných staniciach sú k dispozícii letáky, ktoré informujú o rozhodnutiach prijatých Európskou úniou na ochranu práv cestujúcich. Ak sa to isté udeje aj v ostatných dvoch sektoroch, európski občania pochopia, že Európska únia je pri zabezpečovaní lepšej životnej úrovne a ochrane bezpečného cestovania skutočne osožná.

Musíme však pamätať na to, že ochrana, ktorú poskytujú právne predpisy, nie je taká istá, ako ochrana, ktorá platí pre občanov v skutočnosti. Vidíme to dodnes pri ich uplatňovaní v sektoroch leteckej a železničnej dopravy. Tí, čo tieto dopravné prostriedky využívame, my poslanci aj ja osobne, ktorí cestujeme medzi tromi rôznymi hranicami, môžeme povedať, že sa neuplatňuje účinne. Preto Komisia právom hovorila o prvom kroku, ktorý sa musí zlepšiť, najmä v zmysle efektívnosti prínosu hlavných subjektov zodpovedných za udeľovanie práv cestujúcim.

Nemali by sme odsudzovať malé subjekty, keď čelia problému s poskytovaním dopravných služieb. Mám na mysli kabotáž, na ktorú som sa pána komisára pýtal pri iných príležitostiach. Ak sa rozhodnú nevykonávať kabotážnu prepravu, ako by mohli vziať na seba túto službu, keď sa budú musieť postarať aj o práva cestujúcich? Preto je potrebné, aby sme cestujúcim dali možnosť využívať hlavné právo na dopravu a až potom im poskytnúť ďalšie výhody, ako je odškodnenie cestujúcich v prípade meškania. Takže najprv služba, až potom odškodnenie za meškanie služieb.

Som si istý, že Európa postupuje smerom k lepšej budúcnosti. To je záver.

 
  
MPphoto
 

  Christian Rovsing (PPE-DE).(DA) Vážený pán predsedajúci, ak by sme mali preskúmať, ako ľudia vnímajú zdravotné postihnutie, zistili by sme, že čo sa týka dovoleniek, zdravotne postihnutí ľudia dnes radšej chodia do Spojených štátov amerických. Právne predpisy a pravidlá sú tam oveľa lepšie a v USA sa im dostáva oveľa lepšia starostlivosť. Európa nie je medzi našimi ľuďmi uprednostňovaná destinácia. Naši vlastní európski krajania nechcú dovolenkovať v Európe, ak sú zdravotne postihnutí. Cestujú do USA. Myslím si, že to je jasný znak toho, aký nesmierne dôležitý je dokument, na ktorom pracujeme, pokiaľ ide o niekoľko bodov vrátane cestovného ruchu.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, úradujúci predseda Rady.(CS) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, z doterajšieho priebehu diskusie vidím, že nebudem potrebovať päť minút, ktoré mám k dispozícii, čo je iste dobrá správa. S potešením pozorujem, že v otázke ochrany práv cestujúcich a budúcnosti tohto odvetvia máme podobné záujmy. Tešíme sa na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom, ktorá nám umožní dospieť ku konečnému riešeniu, ktoré občanom znovu poukáže na prínos, ktorý EÚ prináša v oblasti práv cestujúcich.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(IT) Vážený pán predsedajúci, pán Svoboda, vážení poslanci, verím, že občania, ktorí sledujú túto rozpravu o právach cestujúcich a nových zákonoch, ktoré chceme prijať, aby sme posilnili systém slobody, ktorý charakterizuje Európsku úniu, si dnes uvedomia, že Komisia, Rada, Parlament a ich pracovníci nie sú veže zo slonoviny, kde sa diskutuje o otázkach, ktoré nemajú nič spoločné s občanmi alebo naopak prenikajú do ich životov negatívnym spôsobom, ale sú to inštitúcie, ktoré majú na srdci záujmy občanov, snažia sa brániť ich práva a, zdôrazňujem, chrániť ich základné slobody: nikto nie je slobodný, ak sa nemôže voľne pohybovať z jednej časti Únie do druhej.

Preto keď mal Parlament potvrdiť moje vymenovanie a ja som žiadal o vašu dôveru, zdôrazňoval som, že jednou z mojich priorít počas funkčného obdobia ako komisára pre dopravu bude chrániť práva cestujúcich. Verím, že dnes sme spoločne vyslali pozitívny signál a pomocou jasných dôkazov sme preukázali, že napredovať sa dá a že európske inštitúcie sú blízke občanom a sú na ich strane.

Ako vyplynulo z priebehu rozpravy, medzi členmi rôznych politických skupín neexistujú žiadne podstatné názorové rozdiely – všetci v súlade s Komisiou a Radou zdôrazňovali túžbu skutočne budovať, ako to povedala pani podpredsedníčka Kratsová-Tsagaropoulouvá, Európu občanov.

Preto veľkú dôležitosť pripisujem kľúčovému kroku, ktorý robíme dnes a urobíme v zajtrajšom hlasovaní. Také komplikované témy, ako sú zložitý dopravný systém a odlišné nariadenia jednotlivých krajín, si samozrejme vyžadujú dôkladný prístup a tiež kompromisy. Každé prijaté pravidlo je výsledkom kompromisu, ochrany rôznych záujmov.

Ja však tentoraz zastávam názor, že by mal prevážiť všeobecný záujem, čiže ochrana slobody občanov a slobody cestujúcich vo všetkých dopravných systémoch, lebo by bolo nedôsledné chrániť len tých, ktorí cestujú lietadlom alebo vlakom a nie tých, čo cestujú loďou, autobusom alebo autokarom. Opakujem, že rozdiely v názoroch sa, samozrejme, môžu vyskytnúť a medzi Komisiou a Radou a tiež medzi určitými poslancami tohto Parlamentu sú rozdiely, pokiaľ ide o reguláciu dopravy po vode – sú takí, ktorí by uprednostnili samostatné právne predpisy pre riečnu a námornú dopravu.

Komisia svoje stanovisko potvrdila. Myslím si, že je správne mať jednu formu regulácie, ale na tom v skutočnosti nezáleží. Dnes záleží na tom, aby sme pochopili dobrú správu, že Parlament, Komisia a Rada majú veľkú politickú vôľu zaručiť práva cestujúcich, najmä práva cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. Potešilo ma, keď som sa dopočul, že to nie je len otázka práv a predovšetkým slobôd pre zdravotne postihnutých ľudí. Dať miliónom cestujúcich so zníženou pohyblivosťou príležitosť slobodne sa pohybovať po Európskej únii tiež znamená, že týmto ľuďom umožníme prispieť k rastu EÚ, keďže pohyb týchto miliónov ľudí prináša dobré životné podmienky, rozvíja dopravné spoločnosti a vytvára príležitosti pre cestovný ruch na najrôznejších miestach.

To ma teší a chcel by som poďakovať obidvom spravodajcom, Rade a samozrejme pracovníkom Komisie, ktorým ďakujem vždy, keďže mi umožňujú predkladať návrhy Parlamentu a Rade.

Toto poďakovanie je obzvlášť srdečné, lebo verím, že dnes európske inštitúcie ako celok ukazujú, že venujú veľkú pozornosť 500 miliónom európskych občanov, ktorí voči nim môžu niekedy mať podozrievavý postoj. Myslím si však, že tí, čo dnes sledovali túto rozpravu, zmenia názor a budú dôverovať európskym inštitúciám, ktoré sa neustále snažia približovať sa ľuďom.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, najprv by som sa chcel vyjadriť k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré predložil pán Jarzembowski, ktorý nám práve hovoril, že musíme byť rozumní. Verím, že na tomto texte je dôležité práve to, že je rozumný.

Je rozumné chcieť zbaviť dopravcov povinnosti školiť zamestnancov, ktorí sú v kontakte s ľuďmi so zníženou pohyblivosťou?

Je rozumné zrušiť odškodnenie pre ľudí so zníženou pohyblivosťou za stratu vybavenia, najmä invalidných vozíkov?

Je rozumné – a pán Rack, ktorý tu bol pred chvíľou, na to poukázal a ja mu za jeho prejav ďakujem – aby sme sa vyhýbali odškodneniu cestujúcich, ako sa bežne robí všade a najmä v Spojených štátoch amerických, hlavne keď sa zruší odchod a neposkytnú sa žiadne informácie ani alternatívna doprava?

Tieto časti vo vašich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa mi teda nezdajú rozumné a túžil som to povedať.

V ostatných veciach, verím, panuje konsenzus. Bolo to zrejmé zo všetkých rozpráv. Chcel by som poďakovať Komisii, Rade a všetkým kolegom poslancom, ktorí pracovali na týchto otázkach s vynikajúcim postojom, pretože sme si uvedomovali, že ide o mimoriadne dôležitú otázku pre ľudí v Európe.

Preto verím, že zajtra – a tu sa obraciam na Skupinu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov: vaše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nie sú rozumné – musíme hlasovať za tento text a v čase, keď Európania niekedy o Európe pochybujú, musíme vyslať silný signál. Ako hovoril pán Tajani, musíme týmto 500 miliónom občanov poslať presvedčivý odkaz o tom, že zohľadňujeme ich potreby ako Európanov. To je všetko, čo som chcel povedať.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, spravodajca.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, keď tak pozorne počúvam rozpravu a pána Swobodu, pána Tajaniho a tiež našich kolegov poslancov, mám pocit, že mám stále väčší dôvod poďakovať za pomoc a cenné rady, ktoré som v tomto Parlamente dostal.

Nemám čas analyzovať a vyjadrovať sa k jednotlivým návrhom a stránkam takejto rôznorodej rozpravy. Keďže to musím zostručniť do niekoľkých sekúnd zostávajúceho rečníckeho času, radšej to zhrniem a spojím vaše myšlienky a návrhy do dvoch prídavných mien. Tak ako možno očakávať od takého zložitého nariadenia, považujete vykonanú prácu za rozumnú.

Toto nariadenie berie do úvahy ciele, akými sú rozšírenie práv cestujúcich a poskytovanie rovnakých podmienok ochrany pre všetky druhy dopravy a zároveň zohľadňuje špecifickú povahu niekoľkých menších dopravcov, ktorí majú v čase krízy ťažkosti prispôsobiť sa vyšším požiadavkám, teda moje prvé prídavné meno je „rozumný“.

Ďalej je tu myšlienka zdokonaľovania alebo priestor pre zlepšenie, o ktorej sa zmieňovali poslanci, ktorí síce majú porozumenie pre okolnosti, ktorým sme sa prispôsobili, no chcú, aby sa oblasť práv ešte rozšírila na mestskú dopravu a chránila cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. Sme teda na ceste k dokonalosti. Ľudské veci sa musia ešte zdokonaliť a toto nariadenie, ktoré je „rozumné“ a podľa mňa dobre vypracované, je tiež „zdokonaliteľné“.

Spravodajca neupiera členským štátom možnosť zväčšiť alebo rozšíriť tento systém tak, aby zahŕňal mestskú dopravu, a pre regionálnu dopravu je to už povinné. Miera pokrytia už bola načrtnutá a v mnohom sa blíži medzištátnym alebo vnútroštátnym cestám. To isté samozrejme platí aj pre použité technológie a uplatňovanie systému v prípade ľudí s postihnutím.

Na záver by som vám všetkým rád znovu poďakoval a dúfam, že práca, ktorú sme dnes vykonali, nie je koniec tohto príbehu, ale že sa nám podarí dosiahnuť ešte vyššie ciele.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Spoločná rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), písomne. (CS) V súvislosti so správou o právach cestujúcich v doprave chcem upozorniť na niečo, čo sa netýka ochrany záujmov spotrebiteľov, ale skôr porušovania zásady voľného pohybu osôb v rámci schengenského priestoru. Ide konkrétne o pohyb osôb cez česko-nemeckú hranicu. Nielen ja osobne, ale aj predstavitelia regionálnych a komunálnych orgánov v česko-nemeckom pohraničí sú konfrontovaní so stále častejšími sťažnosťami občanov Českej republiky na šikanovanie nemeckou políciou po tom, ako prostriedkami hromadnej dopravy alebo osobnými vozidlami prejdú česko-nemeckú hranicu. Občania sa sťažujú na to, že ich pri jazde bezdôvodne zastavujú policajti v civile, kontrolujú ich a dokonca aj vypočúvajú, čo sa týka cieľa a účelu cesty do Nemecka. Správanie nemeckej polície je v pravom slova zmysle šikanovaním a jej činnosť je v priamom rozpore so zásadami voľného pohybu osôb v rámci EÚ. Zdôrazňujem, že takéto prípady sú čoraz častejšie a dôrazne žiadam, aby orgány EÚ urovnali tento neprijateľný stav.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 18.15 hod. až do hodiny otázok a pokračovalo o 18.30 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN DOS SANTOS
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia