Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2217(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0199/2009

Předložené texty :

A6-0199/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 18
CRE 22/04/2009 - 18

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.33
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0307

Rozpravy
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

18. Akční plán v oblasti městské mobility (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0199/2009) o akčním plánu v oblasti městské mobility (2008/2217(INI)), kterou předkládá pan Savary jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, zpravodaj. (FR) Pane předsedající, pane komisaři, děkuji vám. Je to poněkud bezprecedentní řečnické cvičení, jaké o této zprávě vede Evropský parlament, neboť vám chci připomenout, že otázka městské mobility byla poprvé vznesena komisařem pro dopravu Jacquesem Barrotem před více než dvěma lety a vedla k zelené knize Evropské komise, jež nám předložila své závěry na jaře 2007. Tyto závěry byly řešeny ve zprávě – z vlastního podnětu – tímto Parlamentem a zprávu vypracoval můj kolega poslanec Rack, který je zde ve sněmovně.

Evropský institucionální systém stanovuje, že po zelené knize musí následovat bílá kniha, a v uvažovaném případě to byly návrhy Evropské komise týkající se městské mobility, co bylo na stole.

Musím poděkovat zde přítomnému panu Tajanimu, že mi v prosinci poradil, že nebude politicky možné, aby Evropská komise předložila v té době v dané věci návrh. Je to pochopitelné: řada členských států má teď, když se blíží evropské volby, k tomu z různých svých důvodů výhrady, ale Parlament se snažil konat.

Rád bych také vzdal čest přítomným kolegům poslancům, napříč politickými skupinami – zvláště koordinátorům – a Výboru pro regionální rozvoj, že podpořili můj návrh, jehož cílem bylo využít příležitost, kterou jsme měli, a říci, že vzhledem k tomu, že Komise se již nebude moci chopit iniciativy, měli bychom tak učinit my.

To, co se chystáme navrhnout, je bezprecedentní. Nevím, zda precedent byl v této sněmovně stanoven. Komisi chceme navrhnout akční plán, který nám měla navrhnout ona.

Na základě zprávy z vlastního podnětu, jakou je například tato zpráva, samozřejmě nelze očekávat žádná právní vyústění. Navržením velmi praktického akčního plánu s mimořádně konkrétními návrhy může Parlament, který není výkonnou složkou a není ani vládou Evropské unie – to je úloha Komise – doufat jen v to, že bude vyslyšen.

Mimochodem musím říci, že se nám za posledních několik měsíců dostalo ohromné podpory všech organizací, které se o městskou dopravu zajímají. Mám na mysli zejména – a rád bych zde tuto skutečnost, která bude užitečná pro několik málo poslanců, kteří stále ještě mají k této iniciativě jisté výhrady, vyzdvihnul – místní orgány a všechny organizace, které reprezentují místní orgány, včetně orgánů a organizací ze zemí, jež se dnes dovolávají subsidiarity jako způsobu, jak nám vysvětlit, že je tento akční plán nemyslitelný.

Proto se domnívám, že místní orgány uznaly, že městská mobilita bude pravděpodobně jednou z hlavních výzev tohoto století. Proč? Protože v současnosti 60 % Evropanů žije ve městech. V roce 2020 se tento podíl zvýší na 80 % a my, Evropská unie, máme právní základ, z něhož vyplývá, že jsme společně odpovědní, spolu s členskými státy a místními orgány, za dopravní politiku.

Máme snad jako Evropané rezignovat na to, abychom měli i ten nejmenší názor nebo iniciativu v oblastech, kde bude doprava představovat nejkomplikovanější a bezpochyby nejzákladnější problémy v nejbližších letech? Myslíme si, že ne, a to je důvod, proč Evropský parlament nechtěl, abychom zůstali mlčet, nechtěl, abychom zůstali mlčet, pokud jde o městskou mobilitu. Chtěl po nás v určitých směrech spíše to, abychom využili této iniciativy k tomu, že vyzveme Komisi, aby se této věci chopila znovu, jako priority pro příští funkční období.

Chci poděkovat všem koordinátorům, neboť jsme pracovali skutečně bezprecedentně, překonávali jsme řadu překážek a zpráva, která byla předložena, získala velmi širokou podporu ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Myslím si, že je to zpráva, která je založena na zásadě subsidiarity. Je nemyslitelná – ano, zabýval jsem se jí příliš dlouho, ale jsem si jist, že zpravodajovi, pane předsedo, prominete, že v zájmu Evropy přemýšlí o tom, jak přijmout jakákoli rozhodnutí týkající se městské dopravy, třeba i za místní orgány.

Já sám jsem místním poslancem a plně uznávám svobodu rozhodování místních orgánů, jak to ukázaly i kampaně, které jsem vedl v této sněmovně, například s panem Piecykem, mým kolegou z Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Přesto však věřím v to, že Evropa může povzbudit, může zlepšit výměnu informací a osvědčených způsobů, a to je podstata našich návrhů, které budou zanedlouho naznačeny.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani , místopředseda Komise. (FR) Pane předsedající, nejprve bych rád poděkoval panu Savarymu za práci, kterou odvedl. Chci mu poděkovat za jeho nasazení, které projevil na podporu evropské politiky v oblasti dopravy ve velkých městech. Není to vedlejší problém: chceme-li skutečně postavit problému dopravy v Evropě, pak musíme pracovat v oblasti městské dopravy.

Proto musím předně poděkovat panu Savarymu. A já opakuji: děkuji vám, pane Savary, dosáhli jsme pokroku v oblasti městské dopravy a zpráva, o které budeme zítra hlasovat, je velmi důležitým signálem, signálem, jemuž musím naslouchat, a doufám, že vám budu schopen dát kladnou odezvu na vaše úsilí v příštím funkčním období. Jsem skutečně velmi vděčný za to, co jste udělal pro problematiku městské dopravy vy.

Nyní budu pokračovat ve svém jazyce.

místopředseda Komise.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, městská doprava jednoznačně tvoří nedílnou součást dopravního systému evropské Unie, neboť celý systém často začíná a končí ve velkých městských oblastech a řadou z těchto oblastí prochází. Je proto nezbytné posuzovat městskou mobilitu nejen z hlediska života ve městě, ale také z pohledu dopravy všeho druhu, včetně dálkové dopravy.

Boj proti změně klimatu, usnadnění obchodování, zabezpečení dodávek energie, vnímavost k potřebám mobility občanů, řešení problémů spojených s přetížením dopravy a demografické změny, to všechno jsou otázky, které mají pro evropskou politiku zásadní význam, a mobilita v městských oblastech se všemi těmito výzvami úzce souvisí.

Právě to byl důvod, proč Komise předložila v září 2007 svou zelenou knihu o městské mobilitě a konzultace, které po přijetí této knihy následovaly, ukázaly, že panuje široká shoda o tom, že Evropská unie hraje v této oblasti klíčovou úlohu. Usnesení Parlamentu týkající se zelené knihy o městské mobilitě vypracované pod vedením pana Racka, které bylo přijato dne 9. července 2008, tyto závěry zdůrazňuje.

Cílem této zelené knihy bylo připravit podmínky pro akční plán v oblasti městské mobility; rozhodnutí Parlamentu pokračovat přímo tímto svým vlastním akčním plánem dříve, než bude učiněn jakýkoli návrh Komise, je silným politickým znamením, je to něco, proč jsem zdůraznil význam práce pana Savaryho jako zpravodaje, neboť to ukazuje na to, jak velký význam Parlament přikládá záležitosti, kterou si v žádném případě nemůže dovolit zanedbat.

Jak jistě víte, angažuji se v otázce městské mobility a v urychleném přijetí dobře připraveného akčního plánu. Rád bych znovu připomenul, že je to zařazeno v plánu práce Komise na rok 2009, a věřím, že k přijetí dojde co možná nejdříve. Pan Savary to ve svém vystoupení vyjádřil velmi dobře – v Evropských orgánech existuje jistý vzdor, neboť někteří lidé mají pocit, že by takový akční plán mohl porušit zásadu subsidiarity. Já si nemyslím, že by zde tento problém mohl nastat, obzvláště když se podíváme na latinský kořen slova subsidiarita, což je subsidum, a to znamená „pomoc“: naší věcí jako evropského orgánu je pomoci orgánům na místní úrovni pracovat úspěšněji. Pomáhat někomu neznamená to, že jej nahradíme, znamená to přispět k lepšímu řešení problémů!

Nebudu se podrobně zabývat obsahem návrhu, ale chci potvrdit, že náš akční plán bude vycházet z činností, které jsme nějakou dobu řídili, a sloučí je do soudržného kontextu, přičemž budeme usilovat o předložení takové politické vize, která v evropském postupu v oblasti městské mobility dosud chybí. Měl by tak být načrtnut politický rámec pro další budoucí zasahování v oblastech, kde je akční plán na úrovni Společenství považován za užitečný, neřku-li zásadní.

Vaše zpráva bude dozajista významným příspěvkem k naší vnitřní diskusi a mohu vás ujistit, že budeme schopni posoudit řadu návrhů, které obsahuje. Existují samozřejmě aspekty a prvky, které budou vyžadovat podrobnější vysvětlení nebo diskusi. Vaše návrhy prostudujeme velice pečlivě, stejně jako doporučení Výboru regionů, jenž byl vámi konzultován.

Hlasování o této zprávě nebude znamenat konec našeho dialogu na toto téma. Jak bude pokračovat práce Komise, budu trvat na tom, abych zůstal v kontaktu s panem Savarym a dalšími poslanci, kteří se odvětvím dopravy zabývali velmi podrobně, aby plán, který Komise přijme, byl v souladu s tím, co dnes přijímá Parlament, a aby byl skutečně kvalitní. Na závěr mi dovolte znovu připomenout, že v našem plánu nepůjde o to ukázat, že by Komise nahrazovala místní orgány, ale jednoduše o to, že Komise chce pomoci místním orgánům, aby zlepšily svou práci sdílením informací a osvědčených postupů, které umožní občanům, aby lépe žili a snadněji se pohybovali ve městě, mimo města a když městy projíždějí. Děkuji proto Evropskému parlamentu za práci, kterou odvedl, a hlasování bude o tom, máme-li v tomto plánu pokračovat.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, navrhovatel stanoviska Výboru pro regionální rozvoj. (FR) Pane předsedající, pane komisaři, pane Savary, dámy a pánové, jsme na parlamentním shromáždění, jehož cílem je hlasovat o textech, pane komisaři, a jsme tu především proto, aby byly tyto texty provedeny.

Konstatujeme dnes, že po skvělé práci, kterou odvedl váš předchůdce ve věci zelené knihy a také pokud jde o 400 příspěvků, které knize následovaly, se práce téměř neposunula kupředu, v té míře, jak jste sám před okamžikem zopakoval, aby to bylo tak, že by Evropský parlament měl vyjádřit stanovisko.

Ano, příroda nemá ráda vzduchoprázdno, takže když Evropská komise nedělá svou práci, musí to udělat Parlament, a v této souvislosti musím říci – a vy jste to řekl rovněž, pane komisaři – že práce, kterou odvedl pan Savary, je velmi zajímavá, neboť vám v podstatě poskytl materiál, který je zapotřebí k návrhu akčního plánu.

Nemyslím si, že by docházelo k obrácení rolí Komise a Parlamentu, měli bychom ale vzít na vědomí, že vzhledem k tomu, že dosud nebyla přijata Lisabonská smlouva, Parlament ve skutečnosti využívá poněkud více pravomoci.

Tato práce pana Savaryho je vynikající, neboť znovu zohledňuje řadu návrhů Výboru pro regionální rozvoj.

I když respektujeme zásadu subsidiarity, očekáváme pochopitelně, že nám poskytnete vodítko. Bude to užitečné. Jeho cílem nebude omezovat místní orgány, ale spíše jim pomoci. Očekáváme, že poskytnete ukazatele – opět nikoli jako omezení, ale jako podporu. A především očekáváme, že vydáte i prvky cestovních plánů. V některých zemích již existují, někde jsou dokonce závazné, ale jsou naprosto zásadní.

Uvedu příklad. V pracovní skupině napříč frakcemi (Intergroup) pro bydlení ve městech, jíž mám tu čest být předsedou, jsme upozornili na růst měst v posledních několika letech: za posledních deset let se města rozrostla tak, že by to třikrát pokrylo plochu Lucemburska. Jak to souvisí s naší dnešní rozpravou? Má to skutečně velice úzkou vazbu, neboť uživatelé dopravy z měst cestují každodenně přesně o 20 % více v důsledku zvětšení měst a 70 % z nich k tomu používá vlastní automobil.

To všechno říkám proto, že když vás Výbor pro regionální rozvoj žádá, abyste sledovali poměry, nejen co se týče integrovaného přístupu, ale také cestovních plánů, vytváří tím obecnou zásadu, která, jak pevně doufáme, bude zohledněna ve vašem akčním plánu.

Tato otázka byla již samozřejmě vznesena v naší skupině pro bydlení ve městech a chtěli bychom vám předem vyjádřit poděkování za to, že zde vezmete v úvahu také integrovaný přístup.

Na naše otázky jste dnes, pane komisaři, neodpověděl. Děláte něco, co je svým způsobem polovičaté; kladl jste důraz na princip, ale neposkytl jste nám žádné záruky.

Situace je skutečně vážná. Proč? 400 milionů Evropanů žije ve městech a těchto 400 milionů Evropanů postihují například takové životní podmínky, že každodenně ztrácejí čas v dopravních zácpách. Víme, že nás tyto dopravní zácpy stojí 1 % HDP. Ve stejné chvíli, kdy hovoříme o plánu obnovy –plánu hospodářské obnovy – ztrácíme miliardy eur.

Je nutná rychlejší akce, pane komisaři, aby tyto akční plány v oblasti městské mobility byly klíčovým prvkem plánu obnovy, jsou však také mimořádně důležité z hlediska problému změny klimatu, protože, jak jste zdůraznil, 40 % znečištění se nachází ve městech. Nechtěl bych opomenout ani hledisko bezpečnosti, neboť ke dvěma třetinám silničních nehod dochází ve městech. Když víme, že jedno úmrtí stojí přibližně 1 milion EUR a případ závažného poranění více než 1 milion EUR, jsou vidět náklady z hlediska hospodářského a sociálního, které tento problém městské mobility každoročně představuje.

Ze všech těchto praktických důvodů vás tedy v předvečer evropských voleb, pane komisaři, žádáme, bude-li to možné při ukončení dnešní rozpravy, abyste šel dál ve vašich návrzích a ve vašich příslibech, nikoli tím, že učiníte obecný slib, ale že se zavážete k akčnímu plánu – vašemu akčnímu plánu – aby našim občanům stálo za to jít 7. června k volbám.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack, jménem skupiny PPE-DE. (DE) Pane předsedající, spolu se zpravodajem Gillesem Savarym musím vyslovit politování nad tím, že Komise neprojednala integrovaný akční plán, jak původně zamýšlela.

Existuje mnoho oprávněných důvodů, proč se každý, kdo je do této problematiky zapojen, počínaje místními orgány až po Evropskou unii, pokouší zlepšit podmínky pro dopravu ve městech. Víme, že v Evropě žije většina lidí ve městech a že stávající podmínky pro dopravu nejsou zdaleka optimální. To je důvod, proč panuje obecná shoda na tom, že je zapotřebí učinit integrované návrhy z podnětu Parlamentu, které se týkají plánu a zprávy pana Savaryho. Děkuji za jeho nasazení v této věci a za jeho konkrétní návrhy.

Zároveň bych však chtěl dostatečně zdůraznit, že to, čeho se mnozí obávají nebo si myslí, že by se měli obávat, nenastane. Nikdo nechce vzít právo utvářet podmínky v oblasti dopravy obcím či místním nebo regionálním orgánům. Chceme jim jen z naší evropské strany pomoci zajistit, aby opatření, která obec, město nebo regionální subjekt považuje za vhodná, byla přijímána na základě přiměřených společných pravidel. Zásada subsidiarity není nijak ohrožena. To, co zde děláme, pomůže tuto zásadu chránit.

Proto se budeme i nadále v zájmu našich občanů snažit zaručit, aby když občané ujedou nějakých deset nebo dvacet kilometrů v Evropě, nenarazili na zónu dopravy v klidu, o které se domnívají, že bude stejná jako ve čtvrti, kde bydlí, ale vzápětí zjistí, že tu platí zcela odlišná pravidla.

Nikdo nechce na obce uvalovat poplatek za přetěžování dopravy nebo jiné předpisy, ale v případě, že budou použity, měly by spadat do určitého rámce, který občané znají. Za posledních více než sto let panoval jasný názor, že je smysluplné přijmout společný přístup k dopravnímu značení. To by mělo v budoucnosti platit také v této otázce.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, jménem skupiny PSE. (NL) Nejprve bych rád poděkoval zpravodaji Gillesi Savarymu a všem, kdo přispěli ke konečnému výsledku, za práci, kterou odvedli, a zpravodaji zejména za jeho vytrvalost, i když Komise oznámila svůj záměr upustit, alespoň prozatím, od akčního plánu, který jsme tak dlouho požadovali.

Chtěl bych požádat Komisi, aby přijala doporučení, o kterých budeme zítra hlasovat, a aby co nejdříve začala konat. I když je to malá skupinka v Parlamentu a podle všeho také jen někteří lidé v Komisi a v členských státech, kdo se domnívají, že bychom se měli vyvarovat čehokoli, co se týká měst, je více než jasné, že Evropa nabízí přidanou hodnotu pro řešení problémů, které jsou velkou měrou společné.

Zpráva obsahuje mnoho zajímavých návrhů. Je zřejmé, že bylo shromážděno velké množství informací, srovnatelných údajů, které pomohou definovat problémy. Další se týkají výměny osvědčených řešení a podpory těchto řešení, směrování technologických inovací zajištění interoperability systémů, povzbuzení měst k tomu, aby vytvářely plány mobility a aby činily kroky směrem k udržitelné mobilitě. Tyto a další příklady se jednoznačně týkají záležitostí, které by měly být organizovány na evropské úrovni s cílem učinit naše města obyvatelnější, snadněji dostupná a udržitelnější. Spoléhám proto na Komisi, že se chopí iniciativy a v zájmu našich občanů se bude touto věcí zabývat.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, i já děkuji zpravodaji.

Co se týče změny klimatu, hraje doprava ve městech ústřední úlohu, neboť je zodpovědná za 70 % škodlivých emisí. Našich cílů na ochranu klimatu budeme schopni dosáhnout, jen pokud změníme naši dopravní politiku v EU. Ve městech, kde je 90 % všech cest automobilem na vzdálenost do 6 km, a které proto nabízejí ideální příležitost k tomu, abychom použili autobus nebo vlak nebo abychom jeli na kole nebo pěšky, je velký potenciál.

Těší nás, že většina je nakloněna tomu, aby byly peníze EU poskytovány pouze městům nad 100 000 obyvatel, která mohou také předložit plán udržitelné mobility. S politováním také konstatujeme, že náš návrh zavést všeobecné omezení rychlosti na 30 km/h s možností, aby si města v souladu se zásadou subsidiarity stanovila na některých silnicích vyšší rychlosti, nezískal podporu většiny. Bylo by to přínosné nejen pro řešení změny klimatu, ale snížilo by to také počet dopravních nehod na silnicích. Každoročně umírá na evropských silnicích 40 000 lidí, to je příliš mnoho.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, jménem skupiny IND/DEM. – (NL) Nejprve bych rád poděkoval panu Savarymu za vynikající spolupráci. V úzké spolupráci se stínovými zpravodaji vypracoval solidní zprávu.

Z této zprávy jasně vyplývá, že městská mobilita je součástí odvětví dopravy, ve kterém spatřujeme mnohé výzvy a příležitosti. Výzvy na poli evropských cílů v oblasti klimatu, kontrola přetížení dopravy, dopravní bezpečnost a vstřícnost vůči uživatelům a také příležitosti, co se týče udržitelného hospodářského rozvoje, včetně růstu vnitrozemské dopravy, který s udržitelným hospodářským rozvojem úzce souvisí.

Vzhledem k tomu, že zpráva je vynikající a patřičně přihlíží k zásadě subsidiarity, rád bych krátce pohovořil o vazbě mezi městskou mobilitou a vnitrostátní dopravou. Udržitelný hospodářský rozvoj v Evropě, nejen v oblasti dopravy a nejen v městských oblastech, bude do značné míry záviset na používání vnitrozemské dopravy. Řada evropských měst má vnitrozemské vodní cesty, které mají přirozenou schopnost uspokojit udržitelným způsobem rostoucí poptávku v dopravě. Nárůst vnitrozemské lodní dopravy koneckonců nevyžaduje žádné větší investice do infrastruktury, nepřispívá k přetěžování evropských měst, a pokud používá čisté motory a čisté palivo, nezhoršuje v evropských městech problémy týkající se životního prostředí a klimatu. Jsou-li kapacity vnitrozemské vodní dopravy v evropských městech už přítomny, měly by být využívány a podporovány.

Budoucnost městské mobility proto úzce souvisí s budoucností vnitrozemské lodní dopravy. Rád bych tedy požádal Evropskou komisi, aby věnovala velkou pozornost zájmům vnitrozemské lodní dopravy při navrhování nové legislativy týkající se městské mobility.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Pane předsedající, již léta projednáváme městskou dopravu v EU. Proč vlastně? Ani k tomu nejsme způsobilí. Původně byly pravomoci nastavené, což je dáno tím, že přibližně 80 % populace žije ve městech, a my se nyní vzhledem ke změně klimatu chceme této problematiky ujmout.

Naštěstí jsme díky našim protestům byli schopni snížit tyto ambice na straně Evropské komise, pokud jde o akční plán v oblasti městské dopravy. Díky komisaři Tajanimu za jeho náhled na tuto otázku. Subsidere znamená spíše podpořit než předepsat, ale to on jako Ital ví lépe než já jako Němec s chabou znalostí latiny.

Pro mě je v prvé řadě důležité to, že by naše zpráva, která je zprávou parlamentní, měla zdůrazňovat přísné dodržování zásady subsidiarity a zásady proporcionality. Legislativní opatření na evropské úrovni jsou nemyslitelná pro oblast městské dopravy. To, proč jsme tu, jsou podpůrná opatření. Má smysl spontánní diskuse a povzbuzování výměny osvědčených postupů. Nepotřebujeme však objevovat Ameriku. Naše města potřebují řešení na míru, ta však mohou vypracovat jen aktéři na místní úrovni, neboť jenom oni vědí, co je zapotřebí.

Obce musí brát v úvahu velmi odlišné podmínky, a proto potřebují dostatečný manévrovací prostor, zejména pokud mají udržet při životě své hlavní třídy. Jsou to důležitá místa pro celkovou atraktivitu měst. Proto je důležité, abychom nevylučovali soukromá vozidla a soustředili se více na logistiku ve městech. Uvítal bych proto více podpory směrované do výzkumu maloobchodní logistiky ve městech. To jim pomůže odlehčit dopravu.

Je třeba brát v úvahu i demografické změny. Naše společnost průběžně stárne. Požadavky na mobilitu a požadavky vázané na bydliště se mění. Chceme-li snížit dopravu, lidé musí mít možnost obstarat si své každodenní potřeby v blízkosti domova, a to je také výzva pro maloobchod. Cokoli jiného by jednoduše podporovalo venkov.

Nepotřebujeme středisko pro sledování městské mobility. To by stálo spoustu peněz a přineslo by to hromadu papírů, které by byly prostě vyplňovány mimo Brusel.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (PSE). - (EL) Pane předsedající, tato zpráva o městské mobilitě je významnou součástí životaschopné mobility v Evropě a tvoří nedílnou součást strategie pro dosažení udržitelného růstu a lisabonských cílů.

Před námi je úkol přijmout inovativní akce a legislativní opatření, které významně zlepší kvalitu života občanů ve městech. Každodenní život evropských občanů se ztížil v důsledku stresu z cestování, přetížení v dopravě, znečištění, hluku a zhoršení kvality životního prostředí. Je proto třeba, aby platila rovnováha mezi ambicemi na jedné straně, rozvojem společné dopravní politiky jako práva na mobilitu a jako důležité součásti hospodářského růstu, a integrovaným přístupem, který bude řešit problém s dopravními zácpami a výrazně přispěje k boji proti změně klimatu, na straně druhé.

Zkrátka budeme podporovat humánnější život. Co možná nejdříve potřebujeme zavést kombinované dopravní prostředky a poskytnout občanům informace o veškerých sítích městské dopravy, aby se mohli rozhodovat.

Chci také poblahopřát zpravodaji k jeho velmi dobré a zásadní zprávě a požádat Evropskou komisi, aby neztrácela ani okamžik v úsilí o přípravu akčního plánu.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Pane předsedající, blahopřeji panu Savarymu k řešení této záležitosti. V městských oblastech je doprava zásadní problém. V souladu se zásadou subsidiarity jsou tyto otázky upraveny na vnitrostátní, a zejména na místní úrovni. Měla by však být uznána závažnost tohoto problému a specifická pomoc a koordinace by měla být upravena na evropské úrovni. Týká se to podpory dobrých zkušeností a propagace novátorských, technických a organizačních řešení.

Zvláštní podpora musí být poskytnuta inteligentním dopravním systémům v městských oblastech, díky nimž bude možné účinné řízení dopravy a také zvýšení bezpečnosti. Zde je užitečné propojení potenciálu dopravy, informačních technologií a telekomunikací. Potřebná jsou také řešení přechodu na jiný druh dopravy využívající různé prostředky hromadné dopravy a snižující přetížení v centrech měst. Domnívám se, že je nezbytné změnit modely plánování měst s ohledem na to, aby byla městská doprava vstřícnější vůči uživatelům a šetrnější k životnímu prostředí. Podporuji také myšlenku vytvoření zvláštního finančního nástroje pro městskou mobilitu v příštím finančním výhledu.

Dovolte mi, abych připomenul to, co zdůraznil zpravodaj, totiž že téměř 80 % obyvatel EU žije v městských oblastech. Ztrácejí mnoho času kvůli špatné organizaci dopravy. Ani na to nezapomínejme.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani , místopředseda Komise.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, v odpovědi na to chci znovu zdůraznit, že jsem odhodlán předložit akční plán v roce 2009.

Jsem si vědom naléhavosti, kterou pociťuje většina poslanců, ale – jak poznamenal pan El Khadraoui – existují námitky právní povahy v některých evropských orgánech, nikoli jen v Komisi, a my musíme tyto námitky překonat tím, že přesvědčíme ty, kdo mají pochybnosti, že takový akční plán, opakuji, neporuší zásadu subsidiarity. Řeknu to znovu, že velmi dobře rozumím významu toho slova, neboť jsem studoval latinu po mnoho let; jeho význam je pozitivní, znamená „pomoci“.

Po dnešní rozpravě a po přečtení textu pana Savaryho chceme pokračovat touto cestou. Za sebe mohu říci, že nevidím žádný problém, ale k dosažení našeho cíle, musíme přesvědčit řadu lidí, a domnívám se, že bychom tak měli učinit prostřednictvím silných politických, technických, ale také právních argumentů. Text vypracovaný Parlamentem bude zcela jistě velkou pomocí v úsilí o překonání těchto námitek a jsem si jist, že je možné je překonat v příštích několika měsících. Komise tak poskytne občanům akční plán, který bude konečně brát plně v úvahu práci, kterou jste odvedli v posledních týdnech a měsících.

Proto bych vám rád ještě jednou vyjádřil své poděkování a potvrdil odhodlání a přání postupovat dále směrem, který přijal můj předchůdce a pro který se rozhodl i Evropský parlament ve snaze zajistit, aby rozhodnutí bylo podpořeno co možná nejvíce lidmi, a plán byl tak účinnější. Rozhodnutí přijmout plán snad o několik měsíců dříve, ale bez plné podpory všech stran, možná nebylo nejužitečnějším způsobem, jak dosáhnout cílů, v něž všichni věříme.

Přesto si myslím, že po této rozpravě a poté, kdy Parlament učiní rozhodnutí, dosáhneme jistého výrazného pokroku, a požadavky, které většina poslanců vznesla – protože dokonce i během rozpravy jsme zaznamenali rozmanité podtóny týkající se akčního plánu – budou tak snad moci být v následujících měsících dovedeny k uspokojivému výsledku.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: Diana WALLIS
Místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, zpravodaj. (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, v této rozpravě bych samozřejmě rád okamžitě ujistil paní Sommerovou. Byla zde řada právních předpisů, které zasáhly místní orgány: například o ukončení rozpínání Stadtwerke, nebo o komunálních službách, jeden proti druhému; o závazku veřejné služby v odvětví dopravy; a o směrnicích o zadávání veřejných zakázek.

O to zde nejde. Bude to mít daleko více společného se subsidiaritou. Není to otázka rozhodování o tom, že by místní rada, tj. obec nebo městská oblast, měly přejít na zónu „30 km“ nebo upřednostnit železniční dopravu. Ujistil jsem vás, že se nevrátíme k rozpravě tohoto typu.

Otázka, kterou jsem si položil, zněla takto: „Co může být přidaná hodnota Evropské unie?“ Odpověď je především její vůle konat. Evropská unie nemůže ponechat otázku měst stranou přesně téhož měsíce – prosince 2008 – který si sám stanoví díky paní Merkelové a panu Sarkozymu mimořádně ambiciózní plán v oblasti změny klimatu.

Jak můžeme spustit plán „třikrát dvacet“ týkající se změny klimatu a říci „nezajímá nás životní prostředí ve městech“, když životní prostředí ve městech má největší vliv na změnu klimatu?

Je to otázka politické důslednosti – evropské politické důslednosti – neboť jsme se dohodli, a dohodly se na tom i vlády, spustit plán v oblasti změny klimatu. Stojíme tváří v tvář skutečné potřebě zaměřit se na životní prostředí ve městech a nemůžeme tomu uniknout, v oblasti dopravy ani v jiných oblastech.

Musíme samozřejmě zajistit, aby místní rady přijímaly svrchovaná rozhodnutí; jsou blíže k nám. Musíme však zajistit to, aby jejich rozhodnutí odpovídala rozhodnutím v jiných městech, aby si mezi sebou města vyměňovala osvědčené postupy a informace.

Můžeme zajistit, aby byla povzbuzována k zavedení plánů rozvoje měst, což je něco, co ne všechna města byla schopná udělat.

Můžeme zajistit, aby města integrovala všechny druhy dopravy: měkké druhy dopravy, veřejnou dopravu, vodní dopravu – pan Blokland má pravdu – a železniční dopravu.

Můžeme zajistit, aby se města snažila učinit městskou dopravu přitažlivější pro uživatele.

To je naším cílem a je to také důvod, proč požadujeme finanční nástroj. Je tu program Marco Polo, který podporuje používání kombinované dopravy. Existují programy URBAN. Máme několik evropských programů, které poskytují pobídky. Tentokrát je nevytváříme; běží už léta.

Aniž by byly prostředky navýšeny, měl by být příští finanční výhled zaměřen na městskou dopravu. To je náš návrh.

Závěrem bych chtěl říci – paní předsedající, promiňte mi, jsem zpravodaj – panu Tajanimu, že v případě, že zítra budeme mít pohodlnou většinu, měl by mít možnost vrátit se do Komise a říci: „Domnívám se, že musíme něco udělat, protože máme legitimitu a protože Parlament sám nerozhodl.“

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) , písemně.(RO) Kvalita života Evropanů přímo závisí na tom, zda bude městská doprava pohodlnější a zda bude zelenější. Proto jsou nezbytnými opatřeními zlepšení dostupnosti dopravy a podpora interoperability. Zároveň jsou investice do těchto typů veřejných zakázek účinným způsobem, jak investovat finanční prostředky poskytované v rámci evropských a národních hospodářských plánů obnovy. Podstatou tohoto přístupu je zaměření na občany v jejich dvojí úloze, pracovníků – prostřednictvím vytváření nových pracovních míst – a příjemců dopravních služeb a lepší kvality životního prostředí.

Četné evropské iniciativy a doporučení týkající se zlepšení městské mobility vyžadují integrovaný přístup. Dodržování zásady subsidiarity nevylučuje potřebu zavést soudržný právní rámec a vytvořit společný referenční rámec, který obsahuje kromě integrovaných opatření komplexní soubor osvědčených postupů.

V důsledku toho budou mít místní orgány přímo odpovědné za tuto záležitost příležitost k posílení spolupráce s těmi, kteří se zajímají o udržitelný rozvoj dopravy na místní a regionální úrovni, a zvýší se i jejich zájem o tuto spolupráci.

Vyzývám také Evropskou komisi, aby neodkladně vypracovala akční plán v oblasti městské mobility s cílem urychlit důslednou integraci tohoto odvětví jako součásti evropské dopravní sítě jako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE), písemně.(BG) Stávající technologie a prostředky pro přepravu cestujících a zboží v městském prostředí dosáhly své absolutní hranice. Opravdu, menší evropská města jsou už ucpaná motorovou dopravou. Abychom mohli zlepšit kvalitu života našich občanů, musíme urychlit rozvoj a provádění vědeckého výzkumu a inovací v oblasti městské mobility. Je tomu s konečnou platností tak, že nalévání zdrojů do prostého rozšiřování stávající infrastruktury nám nepomůže překonat rostoucí krizi. Musíme nyní nalézt nová „inteligentní“ řešení nejen současných, ale i budoucích problémů s městskou dopravou. Vítám proto návrh na vytvoření nové generace programu CIVITAS, neboť se domnívám, že pozornost je třeba věnovat vývoji další generace informačních technologií pro řízení dopravních toků.

Integrovaný přístup v oblasti plánování přijatý v posledních letech je poměrně hojně využíván při vypracování plánů rozvoje měst pro větší evropská města.

Vytvoření a financování trvalé evropské struktury, která bude shromažďovat a šířit osvědčené postupy v této oblasti a zároveň podporovat dialog mezi zúčastněnými stranami ze všech regionů Evropské unie, bude znamenat nový, důležitý krok směrem k podpoře udržitelné mobility v městských oblastech.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí