Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0226/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0283

Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

19. План за действие относно интелигентните транспортни системи - Интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. - Следващата точка е общото разискване по:

– доклада на Anne E. Jensen, от името на комисията по транспорт и туризъм, относно план за действие относно интелигентните транспортни системи (2008/2216(INI)) (A6-0227/2009) и

– доклада на Anne E. Jensen, от името на комисията по транспорт и туризъм, относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)) (A6-0226/2009).

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, докладчик. (DA) Г-жо председател, не съм сигурна дали ще успея да говоря със същия ентусиазъм като г-н Savary, но интелигентните транспортни системи са изключително вълнуваща тема. И така, какво представляват интелигентните транспортни системи? Всъщност не е толкова лесно да се отговори на този въпрос, защото става дума за голям брой различни системи: системи, които позволяват по-безопасен, по-ефективен и по-екологосъобразен транспорт, като използват съвременните информационни и комуникационни технологии. Интелигентни транспортни системи (ИТС), както също се нарича интелигентният транспорт, следователно е обширен термин, включващ много различни неща. В обхвата на ИТС попадат най-разнообразни продукти, като програмният продукт „eCall“, който генерира автоматично обаждане до службите за спешна помощ в случай на произшествие, електронните системи за пътно таксуване, проектирани да събират пътни такси, и вече широко известните глобални системи за позициониране (GPS), които много от нас имат в автомобилите си, за да ни помагат да се ориентираме в непознати местности.

Но ИТС имат много други неизползвани възможности: възможности за комуникация между превозните средства, между превозното средство и пътя и между превозното средство и информационния център. Така че, защо просто не започнем да използваме тази технология в по-голям мащаб, ако тя е толкова добра? Е, тук се изправяме пред въпроса за кокошката и яйцето. Трябва ли първо да се създаде технологията за инсталиране в автомобила, която помага за комуникирането с пътните предавателни станции? Автомобилните производители са наясно с възможностите, но не могат да привлекат инвестиции в такива технологии, ако първо не бъдат изградени пътни предавателни станции. От друга страна, органите не искат да инвестират в предавателни станции, преди автомобилите да бъдат оборудвани с необходимата технология, за да приемат сигналите. Все пак, нещо ще трябва да се случи и ще трябва да предприемем действия.

Във връзка с това Комисията създаде плана за действие относно интелигентните транспортни системи и внесе предложение за директива, което следва да подкрепи използването на ИТС чрез бърз старт на стандартизацията. Следва да поздравим Комисията за това. Тази инициатива е необходима. Двата доклада относно интелигентните транспортни системи, които ще обсъждаме днес, планът за действие и директивата, са неразривно свързани. Така и следва да бъде, защото план за действие без директива няма да ни доведе до нищо ново. Много от нещата, включени в плана за действие, са проекти, които вече са в процес на реализация. Но това, което е от решаващо значение, е директивата, защото тя ще подпомогне разработването на важни стандарти в Европейския съюз. Планът за действие, от друга страна, е замислен да определя обхвата на директивата и да гарантира, че насочваме опита, който сме натрупали от общите проекти, към стандартизацията.

Приемането на общи стандарти чрез Европейския комитет по ИТС се отнася до четири специфични области: първо, оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията, второ, непрекъснатост на свързаните с ИТС услуги по транспортните коридори и в градските агломерации, трето, безопасност и сигурност на движението по пътищата и, четвърто, интегриране на превозното средство в транспортната инфраструктура. В допълнение, ние също така се занимаваме с изключително важния въпрос за сигурността на данните. Не искаме общество, наблюдавано от „Големия брат“, затова сигурността на данните и правата на човека трябва да бъдат включени в стандартите от самото начало. Друг критично важен въпрос е свързан с отговорностите и разпределянето на отговорности. Ако нещо не е наред, следва да можем да определим къде е проблемът: при водача, в сателитната навигационна система или в технологията в превозното средство. В противен случай няма да постигнем по-голям напредък. И в резултат на това няма да осигурим нужните инвестиции.

Искам да благодаря на докладчиците в сянка от другите групи за тяхното тясно сътрудничество. Имахме известни различия в становището относно това, до каква степен следва да се съсредоточим върху модалните алтернативи на автомобилния транспорт, но смятам, че постигнахме равновесие между гарантирането на използването на технологията на ИТС в автомобилния транспорт и взаимодействието й с останалите видове транспорт. Има възможност да се използват информационни технологии, за да се правят лесни сравнения между различните начини за придвижване от точка А до точка Б и да се получи обща представа за най-бързите, най-евтини и най-екологосъобразни варианти. Иска се ми се да бяхме постигнали бързо съгласие по това със Съвета, но не беше възможно. Чешкото председателство свърши много добра работа, но се надявам, че начинът, по който ограничихме в по-голяма степен предложението на Комисията, ще направи директивата по-привлекателна за Съвета, защото това е директива, към която се стремим.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал да благодаря на Парламента, по-специално на докладчика, г-жа Jensen, и на всички докладчици в сянка за тяхната превъзходна работа и за начина, по-който приветстваха предложенията на Комисията.

Разбира се, аз съм доволен от направения избор и си вземам бележка относно предложените изменения на проекта на директива. Преди всичко, щастлив съм да видя, че Парламентът е потвърдил важността на сателитните системи за позициониране EGNOS и Галилео за приложението на интелигентните транспортни системи (ИТС). Бих искал обаче да задам няколко въпроса на Парламента и да се опитам да дам някои отговори за това, защо Комисията предложи директива, подкрепяща внедряването на ИТС и, второ, дали инициативите на местно и национално равнище в тази област са недостатъчни.

Комисията финансира специални програми за научноизследователска и развойна дейност в областта на интелигентните транспортни системи от 1988 г., които дадоха безспорно положителни резултати и насърчиха многобройни препоръки. Тези проекти за научноизследователска и развойна дейност създадоха важна основа за постигането на технологичен напредък, съгласуването на действията и насърчаването на предварително внедряване по принцип по един фрагментиран начин.

Следователно вече е време да преминем от препоръки към конкретни действия, за да извлечем ползите от прилагането на интелигентните транспортни системи: ползи, които може да са под формата на безопасност на движението по пътищата, намаляване на задръстванията и ограничаване на влиянието на пътната система върху околната среда. Това е целта на този важен проект на директива – да насърчи мерки, насочени към премахването на бариерите пред по-широко и по-добре съгласувано внедряване на ИТС.

Искам да дам няколко примера, които ще ми помогнат да обясня защо доброволните или местните стратегии не винаги са достатъчни. Днес превозвач, пътуващ между Барселона и Франкфурт, е оборудван не само с мобилен телефон и бордова навигационна система, но също така с поне три различни електронни терминала за събиране на такси за държавите, през които трябва да премине, или за да избегне навлизането в жилищни райони. През 2001 г. Комисията препоръча на държавите-членки да публикуват подробна информация относно видовете пътища в мрежата и относно зоните с ограничено движение. За съжаление, видяхме, че само някои местни или национални органи приеха тази препоръка. В крайна сметка става така, че водачите с навигационни системи използват цялата пътна мрежа и твърде често се случва превозни средства с тежки товари да бъдат насочени към напълно неподходящи пътища или опасни маршрути, например, близо до училища или по много стръмни пътища.

Чрез новата директива ще могат да се приемат необходимите мерки, за да се избегнат такива ситуации, като така ще намалеят всички проблеми, с които сме се сблъсквали. Комисията очаква съгласие между Парламента и Съвета по проекта на директива, която представлява ключов инструмент за прилагането на плана за действие.

Ще работим в тясно сътрудничество с вас и със Съвета, за да постигнем съгласие колкото е възможно по-скоро, и се надявам, че неофициалното заседание на Съвета в Литомерице в Чешката република през следващата седмица, където ИТС са включени в дневния ред, ще способства за това. Г-жа Jensen беше поканена и според мен следователно ще присъства, макар и само в неофициално качество, но въпросът е, че ще можем да сравним позициите на Комисията, Парламента и Съвета, за да се опитаме да ускорим това, което се надявам да бъде лесно съгласие, така че да можем да дадем практически отговор на гражданите и да одобрим общ текст възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni Robusti, докладчик по становището на комисията по регионално развитие. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, проследих плана относно интелигентните транспортни системи (ИТС) като докладчик по становището на комисията по регионално развитие. Становището на нашата комисия, прието с единодушие, в значителна степен беше възпроизведено от комисията по транспорт и туризъм в дух на сътрудничество, който постигаме при дългосрочни проекти. Искам да благодаря на всички, които допринесоха с работата и идеите си.

Всички ние се опитахме да избегнем тромавите, дълги формулировки, които твърде често са характерни за декларациите на принципи. Опитахме се ясно да покажем, че не разисквахме колко или кои пътища да планираме, а просто да решим как можем да се придвижваме по по-координиран, безопасен, благоприятен за хората, екологосъобразен и следователно интелигентен начин, което само по себе си не е малко постижение. Опитахме се да покажем ролята на технологията, на безопасността, на периферните зони, на водните пътища и, най-важното, на съгласуването със структурните фондове, така че планираните срокове и цели да бъдат последователни и координирани. Опитахме се да съставим план за все по-важната роля на безопасността и интегрираното управление, не само по отношение на транспорта, но преди всичко по отношение на хората, които са превозвани. Смятам, че успяхме да предложим последователен и убедителен подход.

Сега се надявам на две неща: че Комисията няма просто да си „отбележи“ и после да се отправи в каквото посока реши, когато настъпи времето да се вземат оперативни решения; и че оперативните стратегии, начертани в плана, ще съставят основата за избора на всички други програмисти на свързани дейности. Твърде често, когато погледнем в кристалното кълбо, виждаме редица от чудесни планове без връзка помежду им.

Ще бъде жалко, ако продължим да финансираме пътища, когато сме решили, че трябва да намалим автомобилите по тях; ще бъде жалко, ако продължим да финансираме превозни средства, създадени без да са взети предвид взаимната връзка или пасивната безопасност, или не само разхода на гориво, но и вредата за околната среда; ще бъде жалко, ако заедно планираме да тръгнем в една посока, а средствата и ресурсите, за които носим отговорност, в крайна сметка тръгнат в друга, похарчени без съгласуваност по отношение на времето..

 
  
MPphoto
 

  Etelka Barsi-Pataky, от името на групата PPE-DE. – (HU) Г-жо председател, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи е на мнение, че една от най-важните опори на европейската транспортна политика е интелигентната транспортна технология. Преди две години, когато разисквахме този въпрос тук в Парламента, по време на междинния преглед на Бялата книга относно транспортната политика, когато аз бях докладчик, определихме за една от ключовите цели внедряването на интелигентни технологии като средство, което да ни помогне да подобрим ефективността по пътищата ни и да повишим нивото на услугите. Но тези интелигентни постижения, които ще направят пътищата ни по-безопасни и автомобилния транспорт по-природосъобразен, вече съществуват.

За да гарантираме внедряването на нашите технологични постижения обаче, са ни нужни този план на действие и тази директива. Предложих в разпоредбата да установим минимално ниво за интелигентни приложения, така че да предоставим на нашата трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) поне това минимално ниво. Тогава тези приложения ще поддържат ефективността и безопасността. Очевидно очакваме предложения за финансиране от страна на Комисията за онези интелигентни решения, които няма да бъдат внедрени с частно финансиране. Също така очакваме предложения от Комисията относно това, как пътното движение, преминаващо външните граници, може безпроблемно да бъде приспособено към европейската интелигентна инфраструктура, на която се надяваме. Във връзка с директивата на Европейската комисия получи необикновено голямо доверие, като се има предвид, че това е рамкова директива. Затова е важно Парламентът да участва, като част от процедурите на комитология, при съставянето на приложимите разпоредби.

Г-жо председател, днес гласувахме по прегледа на Зелената книга относно бъдещето на политиката в областта на трансевропейската транспортна мрежа. Можем да сме сигурни, че бъдещето на трансевропейската транспортна мрежа е в интелигентния транспорт. Много благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE.(RO) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, искам да започна с поздрав към г-жа Jensen за качеството на работата, която е свършила и за двата й доклада.

Интелигентните транспортни системи са модерни приложения, насочени към предлагането на иновативни услуги по отношение на видовете транспорт и управление на движението, които дават възможност на различни ползватели да бъдат по-добре информирани и допринасят за по-безопасно, по-координирано и „по-интелигентно“ използване на транспортните мрежи. Смятам обаче, че е важно интелигентните транспортни системи да се отнасят към всички видове транспорт, а не само към градския транспорт, поради което направих изменения. Също така градският транспорт и градската мобилност в голяма степен са част от градското развитие. Затова се радвам, че нашият колега от комисията по регионално развитие е в залата. Смятам, че е важно, че използването на интелигентните транспортни системи може ефективно да допринесе за намаляването на потока на движение, на количеството изразходвано гориво и, както се подразбира, за подобряването на качеството на въздуха в градовете.

Смятам, че е важно да се предостави информация на пътуващите, да се защитят данните от лично естество и, разбира се, да се гарантира, че данните са анонимни, така че да могат да бъдат предпазени ползвателите. Не на последно място, мисля, че това е стъпка напред, но са необходими сериозни инвестиции в този сектор.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher, от името на групата Verts/ALE. (DE) Г-жо председател, по принцип човек трябва да се съгласи с основната цел на директивата. По-добрите информационни системи за пътуващите и операторите на пътната инфраструктура, например с оглед на намаляването на пътно-транспортните произшествия, поевтиняването и повишаването на ефективността на транспорта, очевидно са добра идея, както и възможността да се събират данни за околната среда. Въпреки това, имам три основи забележки.

Първо, вярата в така наречените интелигентни технологии лесно изкушава хората да прехвърлят отговорността си на машините и инструментите.

Второ, съществува постоянно увеличаваща се опасност от злоупотреби с всички събрани данни. Над неприкосновеността на личния живот на хората е надвиснала нарастваща опасност.

Трето, директивата е насочена в твърде голяма степен към автомобилите. Връзката с другите видове транспортни системи, като обществения транспорт, би била много по-важна от заплетената игра на котка и мишка, която промишлеността се опитва да играе с нас.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). - (DE) Г-жо председател, безусловно подкрепям целта на Комисията да създаде правна рамка за съгласуваното въвеждане и използване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в областта на автомобилния транспорт. Моята лична дългогодишна борба за масовото въвеждане на „eCall“, електронната система за спешни повиквания, ме убеждава напълно в неотложната нужда от това почти всекидневно, а интелигентните транспортни системи могат да направят много повече. Те допринасят за устойчивостта на околната среда, подобрената ефективност, засилената безопасност и недискриминационната конкурентоспособност при превоза на пътници и товари. Те също подкрепят комбинирания транспорт, включително чрез изграждането на взаимодействия с останалите видове транспорт, като железопътния, водните пътища и въздухоплаването, които започнаха да внедряват интелигентни транспортни системи преди доста време.

Държавите-членки не могат да постигнат всичко това сами, а само като задача на Общността. Интелигентните транспортни системи, основани на задължителните минимални стандарти и спецификации, основни за Европейския съюз, подобряват средата за иновации и създават сигурност на планирането, особено за малките и средни предприятия. По-специално, приветствам планираната отворена платформа в превозните средства за услуги на ИТС.

Накрая, планът на действие включва срок за въвеждането на индивидуалните системи а) за безопасност на пътния транспорт, като електронните стабилизиращи системи (ESP) и „eCall”, б) за непрекъснатост на управлението на движението, например, информацията за таксите във връзка със задръстванията или управлението на паркирането намаляват броя на автомобилите, обикалящи, търсейки място за паркиране, в) за използване на данните за пътищата, движението и пътуването в реално време, което ще бъде предимство както за професионалните водачи на камиони, така и за всички други, които използват пътищата.

Директивата определя подробни изисквания за задължителното и съгласувано въвеждане на стандартни интелигентни транспортни системи в Европейския съюз и тяхното приложение в държавите-членки. Тя също защитава използването на личните данни. Но имайте предвид, че въвеждането на интелигентните транспортни системи ще струва много скъпо, защото инфраструктурите и превозните средства ще трябва да бъдат оборудвани с необходимите информационни и комуникационни технологии. Все още не ни е напълно известно дали потенциалните ползватели имат желанието или възможността да си платят.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Г-жо председател, преди всичко искам да благодаря на г-жа Jensen за нейната неизменно забележителна работа, тъй като винаги е много открита и внимателна към всички изразени мнения.

Като начало искам да кажа, че зад интелигентните транспортни системи стоят все същите европейски фондове и че бях някак изненадан да открия, че на практика всички са насочени към автомобилите.

Смятам, че автомобилите очевидно имат добри страни; автомобилният сектор е изключително силен икономически сектор в Европа. Но все пак мисля, че е нужно да прибавим някаква интелигентност към всички видове транспорт.

Не пренебрегвам факта, че имаме европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), проекта за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) и европейската програма за спътникова навигация („Галилео“), но според мен ни липсва насочен към ползвателите подход по отношение на потребителската информация; достъпността на хората с намалена мобилност и възможността за приспособяване на градските превозни средства в днешни дни; въвеждането на енергийно ефективни градски превозни средства; безопасността в областта на транспорта, особено по отношение на обществения транспорт, който е проблем от изключителна важност; потребителската информация; както и билетите за транспорта, области, които често се нуждаят от значително подобрение.

Затова смятам, че ресурсите трябва да бъдат влагани в различни области през идните години. По-специално, бих искал да се обърне внимание на зачитането на личните данни, трябва да предотвратим ситуация, напомняща романа на Оруел „1984“, в която се опитваме да изпълним фантастичната идея изцяло да заменим хората с машини. Видяхме какво се случи на река Хъдсън миналата зима: ако нямаше пилот, без съмнение нямаше да има никакъв механизъм, който да може да изправи самолета. В заключение, смятам, че трябва да се даде приоритет също и на други видове транспорт, освен на автомобилите.

Въпреки тези възражения, подкрепям доклада, който беше представен.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (PSE).(HU) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа. Въвеждането на интелигентните транспортни системи предлага многобройни явни ползи. Това ще направи транспорта в Европа по-безопасен и по-ефективен, като в същото време насърчава опазването на околната среда, както и енергийната ефективност. Трябва също да приемем плана за действие на Комисията и ясния краен срок, който е определен. Също така смятам, че е важно, когато системите бъдат внедрени, да бъдат приложени и аспектите, отнасящи се до съвместимостта, съгласуваността и регулирането. По отношение на ползвателите, освен достъпността на цените, те трябва да имат и възможността да направят свободен избор, трябва да бъдат създадени и подходящи закони, които да гарантират, че по никакъв начин не може да бъде злоупотребено с личните данни на хората. Трябва да бъде внедрена логична интелигентна система на високо ниво, която да може да се надгражда и да прилага ефективно техническите иновации. За всички ще бъде от полза да направим това реалност. Междувременно за европейската автомобилната промишленост също е от решаваща важност да можем да продължим напред. Искам да благодаря на докладчика за нейната работа.

 
  
MPphoto
 

  Den Dover (PPE-DE). - (EN) Г-жо председател, говоря като строителен инженер, а синът ми се занимава с проучвания в областта на транспорта и бизнесът му се простира в цялото Обединено кралство.

Този въпрос е от изключителна важност, защото от Европа можем да се уверим, че последните технологии оказват влияние върху полезността и ефективността на автомобилния транспорт във всичките му форми. Това е една голяма област на растеж, година след година. Дори и по време на рецесия, предвиждаме около 55 % увеличение от сега до 2020 г. на товарните и 35 % на леките автомобили и прочие, а с това, разбира се, енергията нараства.

Толкова често, като избрани членове на Европейския парламент, пътуваме из избирателните си райони и попадаме в задръствания, и толкова често ни се налага да водим телефонни разговори, за да разберем какво е положението по-напред. Нужна ни е повече информация на предните стъкла, така че да можем сами да се спасяваме по по-сполучлив и ефективен начин.

Желая на г-жа Jensen и на член на Комисията само успехи.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-жо председател, уважаеми колеги, смятам, че трябва да гледаме към бъдещето с оптимизъм, защото доколкото се отнася до одобрението на директивата, мисля, че в допълнение към силното сътрудничество от страна на чешкото председателство, има желание и от страна на шведското председателство да се стигне до положително съгласие между Комисията, Парламента и Съвета. Ето защо съм изпълнен с надежда и мисля, че дори това може да е нещо, което да вдъхнови Парламента да гласува утре в подкрепа на текстовете, които разискваме сега.

Бих искал да отговоря на някои от отправените забележки и да успокоя г-жа Ţicău относно нашите цели: като започваме с план за действие и директива, която има общ поглед върху транспортната система, с тази перспектива ние след това се вглеждаме в градското измерение и се съсредоточаваме върху него, но е необходимо първо да вземем под внимание общото, за да можем да стигнем до конкретното.

Исках също да отговоря на г-н Kusstatcher по въпроса за пътния сектор и другите транспортни системи. В момента нямаме съгласувана европейска рамка за внедряването и използването на интелигентни транспортни системи (ИТС) в пътния сектор, докато за другите видове транспорт, както г-н Savary посочи, има създадени конкретни планове: SESAR – системата от ново поколение за управление на въздушното движение, речните информационни системи (RIS) за речния транспорт, системата за контрол на движението на корабите и за информация (VTMIS) за морския транспорт, като не забравяме системата за управление на железопътното движение (RTMS) за железопътния транспорт. Затова планът на действие относно ИТС засяга предимно пътния сектор, но включва и конкретни действия и инициативи, насочени към гарантирането и подобряването на взаимосвързаността на автомобилния транспорт с останалите видове транспорт, чрез подходящото взаимодействие.

Имах голямо желание да изтъкна, не единствено пред г-н Savary, че несъмнено планът за действие относно ИТС включва не само мерки за възрастните водачи, но също и за ползвателите на пътища, определяни като „уязвими“, а именно велосипедистите и пешеходците. Те, както и други, присъстват в списъка от мерки, които могат да бъдат приети от Комисията за интелигентните транспортни системи, изложени в директивата. По-специално те се отнасят за използването на ИТС за безопасността на ползвателите, като например поставянето на интелигентни знаци за хората с увредено зрение.

Като се има това предвид, с една директива можем да въведем определени правила, но проблемът също е в това да имаме интелигентни водачи; не е достатъчно да имаме интелигентни системи, трябва също да гарантираме, че който и да е зад волана, или кара мотоциклет или велосипед, използва интелигентността си. За жалост, това не може да се контролира с директива, регламент или план за действие, просто трябва да прилагаме солидни закони, за да убедим европейските граждани да използват интелигентността си и да не употребяват алкохол или наркотици, докато шофират.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, докладчик. (DA) Г-жо председател, мисля, че г-н Таяни току-що напипа същността проблема, защото точно за това става дума. Трябва да накараме шофьорите да се държат по-интелигентно. Разисквахме това нашироко и г-н Kusstatscher също много пъти спомена, че вместо да позволим тези системи да ни накарат да се държим по-глупаво, трябва да гарантираме, че те всъщност ще ни помагат да бъдем по-добре информирани и да действаме по-интелигентно. Това е изключително важно. По същия начин смятам, че е важно да не забравяме примера за камионите, движещи се през цяла Европа – днес има водачи на камиони, които се оплакват, че много скоро няма да могат да виждат през предните си стъкла заради всички устройства, които са им нужни, за да могат да комуникират със системите за таксуване по пътищата, както и други информационни системи. Нужна ни е обща платформа, така че всички данни, които се подават към компютъра, да се подават обратно към водача на камиона на собствения му език. Възможностите съществуват. Всъщност, има невероятно голям брой възможности.

Прекарахме известно време и в разисквания относно размера на средствата, които да отделим за това. Разбираме, че това ще възлезе на около 300 млн. евро, много от които ще бъдат насочвани чрез програмата „EasyWay“ – предимно от Комисията. Мога да спомена, че в моята държава, Дания, току-що приехме план за разпределянето на 40 млн. евро за ИТС през следващите пет години. Четиридесет милиона евро са голяма сума за малка държава с население от пет милиона жители, но всъщност тя ще ни позволи да постигнем доста голям напредък. Затова смятам, че ако обърнем поглед към отделните държави-членки, ще бъде възможно да придобием някаква представа за това. Нужно е точно това да влезе в действие и се надявам конкретно този въпрос да бъде включен в дневния ред на министрите на транспорта, когато се съберем за заседанието на 29-ти.

Накрая бих искала да кажа няколко думи за измененията: имаме съществена подкрепа за предложението за директива и само четири изменения към доклада, оставащи за утре. Лично аз подкрепям изменение 57, внесено от групата на социалистите, и изменение 58, внесено от Зелените, но съм против изменения 58 и 60. Смятам, че фактът, че имаме толкова малко изменения, е доказателство за силата на подкрепата от страна на Парламента. Така че, г-н Таяни, започвате със силен мандат за преговори.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре.

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), в писмена форма. – (PL) В наши дни е нужно бързото приспособяване на транспорта към показателното нарастване на използването му и на очакванията на обществото. Ето защо смятам, че въвеждането на интелигентните транспортни системи (ИТС) е изключително полезно. Трябва да сме наясно, че настоящото състояние на пътния транспорт е много притеснително. Това може да се види нагледно от такива статистически данни, като:

– броят на смъртните случаи по пътищата в Европейския съюз през 2006 г. е бил около 43 000, включително около 5 500 в Полша;

– годишните разходи заради пътни задръствания в Европейския съюз са около 1 % от БВП;

– емисиите на въглероден диоксид, причинени от пътния транспорт, възлизат на около 70 % от всички емисии на въглероден диоксид, свързани с транспорта.

Следователно е необходимо следното:

оптимално използване на пътищата и данните за пътното движение;

гарантиране на непрекъснатост и благонадеждност на услугите на ИТС по европейските транспортни коридори и в градските агломерации;

широко използване в големите градски райони на телематични приложения, които съчетават транспортните проблеми с информационните технологии и телекомуникации;

бързо и хармонизирано въвеждане на приложенията, поддържащи безопасността на пътното движение, като системата „eCall“, напредналите системи в помощ на водача (ADAS) и други;

по-добра интеграция на транспортната инфраструктура с превозните средства и между превозните средства;

сътрудничество в европейски мащаб чрез използване на опита и добрите практики на водещите държави.

Затова нека се опитаме да внедрим ИТС в целия Европейски съюз, по отношение на всички видове транспорт и всички пътници, по отношение на обществения, така и на частния транспорт.

 
Правна информация - Политика за поверителност