Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0239(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0217/2009

Внесени текстове :

A6-0217/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0284

Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

20. Програма „Марко Поло II“ (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. - Следващата точка е докладът на Ulrich Stockmann, от името на комисията по транспорт и туризъм, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма „Марко Поло“ за предоставяне на финансова помощ от Общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт („Марко Поло II“) (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)) (A6-0217/2009).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, докладчик. (DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, прехвърлянето на товарния превоз от пътищата към морския превоз на къси разстояния, към железопътния или вътрешноводния транспорт е въпрос, който търпи бавно развитие в разискването ни относно транспорта и е така от десетилетия. Сега, в контекста на дебата за климата, този въпрос по естествен начин придоби по-голяма важност.

Междувременно достигнахме до това прехвърляне чрез различни политически подходи и инструменти. Но ако се вгледаме внимателно, ще видим, че е много трудно движението да бъде изместено на практика и това може да се постигне само в изключително редки случаи.

Първо, понеже връзките между видовете транспорт все още не са достатъчно хармонизирани, второ, понеже услугите на железопътния и вътрешноводния транспорт все още не са напълно установени в Европа, и трето, понеже природосъобразните форми на транспорт явно не могат изцяло да предоставят услугата от врата до врата.

Всички тези трудности допълнително се изострят в настоящата рецесия от резкия спад в цените на пътния товарен транспорт. Втората програма „Марко Поло“ също усети влиянието на всички тези проблеми. Затова ние политиците, занимаващи се с транспорта, спешно търсим решение, защото обявената ни цел, а именно, че „Марко Поло“ трябва да помогне за прехвърлянето на 60 % от допълнителния растеж в пътния превоз на стоки към други видове транспорт, сега става много далечна. Затова е нужно да променим посоката преди края на този парламентарен мандат и следователно сме стигнали до най-разумния компромис.

Какво ще се случи? На първо място, Комисията нареди на агенция да поеме администрацията по програмата и да опрости административните процедури, дори преди този регламент да бъде предложен. В това има смисъл. Открихме и съвместно обсъдихме цяла поредица точки от компромиса, за да направим програмата по-привлекателна. Първо, прагът за морски магистрали беше намален от 250 на 200 млн. тон/километра на година; второ, прагът за проектите за прехвърляне на товари беше намален от 80 на 60 млн. тон/километра, както и прагът за проектите за вътрешноводния транспорт, за който Парламентът прокара намаление от 17 на 13 млн. тон/километра. Също така увеличихме допустимото ниво на финансиране на помощните инфраструктури от 10 % на 20 %. В това има смисъл. Накрая, също успешно доказахме, че икономическа криза, като настоящата, може да се използва като причина за удължаване на срока на договорите.

По този начин направихме програмата значително по-привлекателна. Компромисът, който постигнахме, стана възможен и благодарение на високата степен на единодушие на всички членове на Парламента, които оставиха настрана обоснованите съображения и основните разисквания в момента, за да пуснат бързо програмата в действие отново. Затова, преди Комисията да внесе предложението за „Марко Поло III“, наистина са ни нужни общи разисквания, така че да можем да въведем отново всички тези точки, необходими за бъдещата ни ориентация. Освен това ние, естествено, искаме да знаем какви резултати ще даде в бъдеще нашето коригиране. Това е предметът на гласуването и се надявам да получа подкрепата ви утре.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-жо председател, уважаеми колеги, бих искал да благодаря на г-н Stockmann за извършената от него работа. От 2003 г. насам програмата „Марко Поло“ цели създаването на по-устойчива транспортна система в Европа чрез прехвърлянето на голяма част от годишния прираст на товарния автомобилен транспорт към други, по-екологосъобразни видове транспорт, като вътрешноводния транспорт, железопътния транспорт и морския транспорт на къси разстояния. Първата програма „Марко Поло“, която целеше прехвърлянето на 48 млрд. тон/километри от пътищата за четири години, приключи през 2006 г., въпреки че външната оценка показа, че само 64 % от тази цифра е била постигната.

Придобитият с втората програма „Марко Поло“ опит, за съжаление, показва, че тя не е станала по-ефективна, както и че Европа не използва пълния капацитет на това важно средство за по-добро адаптиране на транспортната система към развитието на пазара. Миналата година изпратих поредица писма до всички министри на транспорта в ЕС, като настойчиво ги приканих да използват програмата „Марко Поло“.

Ето защо считам – и изглежда Парламентът споделя мнението ми – че е дошло време да внесем изменения в регламента, да променим правилата за достъп до въпросния проект или програма, която трябва да отпуска средства, които не винаги се усвояват. Определено се движим в правилната посока, тъй като се опитваме да помогнем на малките и средни предприятия да се възползват от проект на Общността. Досега малките и средни предприятия се сблъскваха с доста трудности по отношение на достъпа до европейските фондове, отпускани чрез програмата „Марко Поло“.

Посланието, което изпращаме днес, не е насочено само към онези, които използват програмата „Марко Поло“. Смятам, че това е призив за внасяне на изменения в много европейски регламенти, тъй като това важи и за други сектори и национални разпоредби, свързани с европейските финансови средства. Те не винаги са така написани, че да дават възможност за лесен достъп до средствата. Това е реален проблем във всички държави-членки и още веднъж ще подчертая, че се отнася не само до нашите регламенти, но и до националните разпоредби, които засягат европейските фондове.

Поради тази причина считам, че работата ни днес не засяга само програмата „Марко Поло“, а по-скоро изпращаме послание за добро законотворчество в полза на гражданите и улесняване на достъпа до проектите на Общността. Ето защо е нормално да считам, че работата на г-н Stockmann заслужава да бъде подкрепена и че предложеният текст следва да бъде приет, така че утре, пак казвам, Парламентът да може да изпрати положително послание до целия Европейски съюз.

Нека го кажа още веднъж: това не е проблем, който се отнася само до програмата „Марко Поло“, а е много по-обширен въпрос. Като започваме с програмата „Марко Поло“, считам, че ще направим услуга на други сектори, в които изключително се осъзнава усвояването на средствата на Общността и участието в различните програми, които Комисията предлага на 27-те държави-членки на ЕС и предприятията им.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, докладчик по становището на комисията по бюджети. (DA) Г-жо председател, когато комисията по бюджети реши да направи изявление по програмата „Марко Поло“, конкретната причина за това беше, че се осъзна колко е трудно да се гарантира, че финансирането ще се усвои за поставената цел. Следователно, ние очевидно приветстваме факта, че са предприети такива действия. Комисията заслужава похвала в този смисъл. Опитваме се да опростим управлението и да затегнем правилата, така че да се улесни усвояването на финансовата помощ за поставената цел. В отговор на това, в комисията по бюджети приехме също, че ако не успеем да подобрим изпълнението на програмата, така че финансирането да се усвоява за поставената цел, ще ни е необходимо да преосмислим колко средства следва да се отпускат за програмата „Марко Поло“ и дали една част от средствата не следва да бъдат пренасочени към други програми, където могат да се усвоят по-успешно. Естествено, трябва да проведем средносрочен преглед на бюджета след изборите през 2010 г. и едно от нещата, с които определено трябва да се заемем тогава, е оценка на програмите, които работят, и на онези, които не работят. Там, където видим, че има остра нужда, естествено ще отклоним средства от проекти, където те не могат да се използват, и ще ги пренасочим, така че да не бъдат просто похарчени като безвъзмездна помощ.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, от името на групата PPE-DE. (DE) Г-жо председател, утре на пленарно заседание ще се гласува програмата „Марко Поло II“ с цел подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт. „Марко Поло II“ предлага подобрена сигурност на планирането, тъй като се предвижда програмата да работи до 31 декември 2013 г. За нея е определен бюджет от 450 млн. евро. Праговете на допустимост за предложените проекти трябва да бъдат снижени спрямо „Марко Поло І“ и малките и средни предприятия да имат равен достъп. Изключително съм благодарен на докладчика за това. Предвид сегашното финансово положение на много малки и средни предприятия, това е политика, която работи най-вече в полза на гражданите и аз я подкрепям безусловно.

Програмата се основава на прехвърляне на превоза и намаляване на претоварения пътен транспорт. Тя също така ще засили съмодалността и ще допринесе допълнително за ефективността и устойчивостта на транспортната система. При положителен вот, както препоръчвам да се гласува утре, законодателната процедура ще бъде приключена на първо четене.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN. – (PL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, от името на групата на Съюза за Европа на нациите, искам да привлека вниманието ви към следните въпроси.

Въпреки похвалните цели, каквито са намаляването на претоварването на автомобилния транспорт, намаляването на последиците от автомобилния транспорт върху околната среда и предпочитането на морския превоз на къси разстояния, вътрешноводния транспорт или комбинация от видовете транспорт, всяка година се използват едва половината от финансовите средства, налични за изпълнението на програмата „Марко Поло“, и се изпълняват само 60 % от планираните дейности в програмата.

Следователно предложенията на Европейската комисия за опростяване на програмата следва да бъдат подкрепени, и по-специално: участието в програмата на малките предприятия и едноличните дружества, без да се налага да образуват консорциуми; категоричното снижаване на прага за тон/километри като условие за участие в програмата; увеличаването на размера на финансиране чрез увеличаване на финансовата помощ, която е нараснала от 1 евро на 2 евро за 500 тон/километри прехвърлен транспорт на стоки; и опростяване на процедурите за отпускане на финансова помощ. Надявам се, че всички тези мерки ще спомогнат да се гарантира най-доброто усвояване на заделените финансови средства в програмата.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM. (NL) Тази вечер обсъждаме промените в програмата „Марко Поло II“. Задължен съм на Европейската комисия за внесените предложения за снижаване на праговете за финансиране и съм удовлетворен, че г-н Stockmann се отнесе към предложенията с нужната динамика. Подкрепям по-специално допълнителното снижаване на прага за вътрешноводния превоз.

Има един проблем обаче. Снижаването не е достатъчно. В комисията по транспорт и туризъм аз и г-жа Wortmann-Kool успешно поправихме тази грешка. Съжалявам обаче че г-н Stockmann счита изменението ни – изменение 24 – за нежелателно. Аз го познавам като лоялен поддръжник на вътрешноводния превоз и се надявах, че подобни изменения ще му допаднат. В крайна сметка предложеният от Комисията праг продължава да бъде прекалено висок за малкия предприемач, каквито са горе-долу по дефиниция търговските превозвачи по канали. Не мога да разбера защо другите институции не одобряват изменение 24.

Разполагаме с достатъчно средства за устойчив транспорт. Вътрешноводният превоз е най-чистият вид транспорт досега. Защо да не снижим повече прага за този сектор? Според мен Европейската комисия се опасява, че подобни предложения ще подтикнат някои държави-членки в Съвета да поискат снижение в други области. Призовавам Европейската комисия да стои твърдо зад и изрично да признае в залата значението на вътрешноводния превоз като най-чистия вид транспорт.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, до 2013 г. ще инвестираме 400 млн. евро в програмата „Марко Поло ІІ“, както и много надежди и перспективи за по-ефективна и надеждна транспортна система, която ще гарантира добавена стойност за околната среда в Европейския съюз, като същевременно ще комбинира икономическо, социално и териториално сближаване.

Резултатите от поканата за представяне на предложения за втората програма „Марко Поло“ от 2008 г. и заключенията от външната оценка на първата програма „Марко Поло“ показаха, че програмата води до осезаемо прехвърляне на транспорта. Въпреки това е много вероятно поставената в правната й основа цел за прехвърляне или намаляване на една основна част от прогнозирания съвкупен прираст на международния пътен превоз на стоки в Европа да не бъде постигната.

За да постигне своята цел, втората програма „Марко Поло” следва да бъде оформена по по-привлекателен начин. Правната основа трябва да бъде променена и процедурите за проверка да бъдат опростени и по-ясни. В допълнение, условията и изискванията за отпускане на финансова помощ трябва да бъдат адаптирани към реалната цел и промените трябва да бъдат осъществени възможно най-скоро, за да бъде ефектът по-голям.

В Европейския парламент подкрепяме и се надяваме на по-улеснен достъп до програмата за малките предприятия, по-ниски и опростени прагове за финансиране на проектите и за увеличаване на предоставяната помощ; с други думи, програма, която да е по-функционална и да има преки последици.

Тези промени и корекции могат да се използват като пример за жизнеспособна, динамична и ефективна Европа, нещо, което трябва да накараме гражданите да разберат и да преживеят в навечерието на изборите за Европейски парламент.

 
  
MPphoto
 

  Антонио Таяни, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-жо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, тъй като вече приключваме, бих искал да отговоря на зададените от вас въпроси и да благодаря за оказаната подкрепа за компромисното съгласие на първо четене, което определено ще спомогне за подобряването на ефективността на втората програма „Марко Поло“.

Бих искал да кажа, че през последните години моят екип – благодаря им отново за работата – вече започна да обмисля програмата „Марко Поло“ след 2013 г. и тази оценка ще бъде насочена, освен всичко останало, и към посочените в компромисното съгласие точки. По-специално, бих искал да подчертая необходимостта от диференциране на видовете транспорт в условията за финансиране според безопасността, екологичните постижения и енергийната ефективност, необходимостта от засилване на техническата помощ при подаването на заявленията, като се отчитат нуждите на малките и средни предприятия, признаването на икономическата рецесия като извънредно основание за удължаване на срока на проектите, както и свързаното със специфичен продукт снижаване на прага на допустимостта на финансиране.

По отношение на снижаването на праговете, бих искал да уверя г-н Blokland, че в текста, който приемаме днес, вече е заложен по-нисък праг за вътрешноводните пътища. Не смятам, че щяхме да сме направили повече, отколкото сме, тъй като административните разходи щяха да са по-високи, но считам, че със сигурност сме изпратили сигнала, за който призовахте.

Да се върна пак на разсъжденията по програмата „Марко Поло“ след 2013 г.: както вече казах, темите също така ще включват възможността за изразяване на целите за минимален праг за финансиране на предложените проекти с оглед на енергийната ефективност и ползата за околната среда, в допълнение към прехвърлените тон/километри. В допълнение, възможността за гарантиране на последователност между програмата „Марко Поло“, плана за действие в областта на логистиката и програмата за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) чрез предприемане на подходящи мерки за съгласуване на предоставянето на средства на Общността, в частност за морски магистрали; необходимостта от отчитане на специфичните особености на сектора на вътрешноводния транспорт и неговите малки и средни предприятия, например посредством специална програма за сектора на вътрешноводния транспорт.

Във всеки случай, Комисията възнамерява да представи съобщение относно бъдещето на програмата, вероятно заедно с предложение за трета програма „Марко Поло“ през 2011 г.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, докладчик. (DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, съгласен съм с Вас. Утре можем да изпратим положително послание, именно като внесем разумни и в полза на гражданите изменения в законодателния акт, който приемаме. Не само че трябва да изпратим такова послание, а също така трябва да поставим началото на информационна кампания в държавите в Европа, така че да се възползваме от привлекателността на програмата, тъй като на практика направихме всички необходими изменения. В момента е времето за изгодни сделки. Ако не се справим с прехвърлянето сега, тогава наистина ще трябва да поставим под въпрос цялата програма.

Надявам се, г-жо Jensen, че няма да дадем парите за други програми, тъй като това е голям проблем. Ние трябва и ще прехвърлим превоза там, където е възможно, но това не е лесно. Г-н Blokland, отговорих на Вашия въпрос. Водихме повторни преговори за вътрешноводния транспорт и наложихме допълнителен компромис на Съвета. Тревогите ни трябваше да приключат на първо четене. Ето защо не успяхме да приемем прекалено радикален подход и трябваше да преговаряме едностранно, за да постигнем компромис и консенсус. В резултат на това сключихме чудесна сделка.

С нетърпение очаквам важното разискване, което скоро ще водим за третата програма, въз основа на съобщение, което Комисията е обещала, така че да можем да дискутираме всички главни въпроси, всичко, които сме изложили в съвместно предложение за споразумение, като например дали следва да разделим програмата за всеки отделен вид транспорт и така нататък. После отново ще стане вълнуващо. Сега трябва просто да се работи, за да не се получава изкуствено прекъсване на проекти, които вече текат. Това наистина би било жалко и оттук – въпросният компромис. Още веднъж благодаря на всички за приноса им.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре.

 
Правна информация - Политика за поверителност