Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0239(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0217/2009

Předložené texty :

A6-0217/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0284

Rozpravy
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

20. Program Marco Polo II (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva, kterou předkládá Ulrich Stockmann jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1692/2006, kterým se zavádí druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí (Marco Polo II) (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)) (A6-0217/2009).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, zpravodaj. (DE) Paní předsedající, pane komisaři, přesun nákladní dopravy ze silnic na železnice a vnitrozemské vodní cesty či prostředky námořní dopravy na krátké vzdálenosti se v našich diskusích týkajících se dopravy objevuje již několik desítek let. Nyní, v souvislosti s diskusí o změně klimatu, získala tato debata pochopitelně nový význam.

Dosud jsme k dosažení takového posunu zkoušeli různé politické přístupy a nástroje. Podíváme-li se však na celou věc pozorně, přesunout dopravu je v praxi velmi obtížné a podařilo se toho dosáhnout jen velmi ojediněle.

Zaprvé proto, že vztah mezi jednotlivými způsoby dopravy stále není dostatečně harmonizován; zadruhé proto, že železnice a vnitrozemské vodní cesty dosud nejsou plně zavedenými evropskými poskytovateli služeb, a zatřetí proto, že způsoby dopravy šetrné k životnímu prostředí zjevně nemohou s ohledem na svou podstatu poskytovat služby až do domu.

Všechny tyto problémy se v současné recesi dále zhoršují v důsledku poklesu cen v silniční nákladní dopravě. Tyto problémy se dotkly i programu Marco Polo II. Proto my, politici působící v oblasti dopravy, intenzivně usilujeme o nalezení řešení, protože náš avizovaný cíl – konkrétně, aby program Marco Polo pomohl k přesunu 60 % nárůstu silniční nákladní dopravy, je nyní velmi vzdálen. Musíme proto před koncem volebního období tohoto Parlamentu změnit směr a nalézt nejvhodnější kompromis.

Co se stane? Zaprvé Komise dala pokyn agentuře, aby převzala administraci programu a aby zjednodušila administrativní postup ještě dříve, než toto nařízení bylo navrženo. To je smysluplné. Nalezli jsme a společně projednali řadu bodů kompromisu, abychom učinili program přitažlivějším. Zaprvé byla snížena minimální hranice pro mořské dálnice z 250 na 200 milionů tunokilometrů ročně; za druhé byla snížena hranice pro projekty na přesun dopravy z 80 na 60 milionů tunokilometrů, podobně jako tomu bylo u dolní hranice v případě projektů pro vnitrozemské vodní trasy, kde Parlament prosadil snížení ze 17 na 13 milionů tunokilometrů. Dále jsme zvýšili povolenou míru financování dodatečné infrastruktury z 10 % na 20 %. To je smysluplné. Nakonec jsme rovněž úspěšně obhájili, že hospodářská krize, jako je tato, může být uváděna i jako důvod k prodloužení platnosti smluv.

Podstatně jsme tak zvýšili přitažlivost programu. Kompromis, jehož jsme dosáhli, byl možný i vzhledem k velké míře shody všech poslanců, kteří pro tuto chvíli odložili stranou důvodné obavy a zásadnější diskusi v zájmu toho, aby bylo rychle možné program znovu spustit. Proto nyní, dříve než Komise předloží program Marco Polo III, opravdu musíme vést obecnou rozpravu, abychom mohli opět zavést všechny tyto body, které jsou nezbytné pro budoucí nasměrování programu. Kromě toho potřebujeme samozřejmě zjistit, jak budou v praxi fungovat změny, které jsme v programu provedli. To je předmětem hlasování a já doufám, že mne zítra podpoříte.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani , místopředseda Komise.(IT) Paní předsedající, vážení poslanci, rád bych poděkoval panu Stockmannovi za práci, kterou odvedl. Program Marco Polo má od roku 2003 za cíl vytvořit udržitelnější systém dopravy v Evropě prostřednictvím přesunu značné části ročního nárůstu objemu silniční nákladní dopravy na jiné způsoby dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostřední, například do dopravy vnitrozemskými vodními cestami, železniční dopravy a námořní dopravy na krátké vzdálenosti. První program Marco Polo, jehož cílem bylo přesunout 48 miliard tunokilometrů ze silnic v průběhu čtyř let, skončil v roce 2006, přestože externí hodnocení ukázalo, že tento cíl byl splněn pouze na 64 %.

Zkušenosti získané při realizaci druhého programu Marco Polo ukazují, že se jeho účinnost bohužel nezvyšuje a že Evropa nevyužívá naplno tento významný nástroj k dosažení toho, aby systém dopravy lépe odpovídal vývoji trhu. Minulý rok jsem zaslal ministrům dopravy ze zemí EU několik dopisů, kde jsem na ně naléhal, aby program Marco Polo využívali.

Domnívám se proto – a zdá se, že Parlament můj názor sdílí – že nastal čas na změnu nařízení, na změnu pravidel pro přístup k tomuto projektu, či programu, který musí zaručovat finanční prostředky, které nejsou vždy využity. Postupujeme jednoznačně správným směrem, neboť se snažíme pomoci malým a středním podnikům, aby mohly využít výhody tohoto projektu na úrovni Společenství. Malé a střední podniky se až dosud setkávaly s poměrně výraznými problémy, pokud jde o přístup k evropským finančním prostředkům poskytovaným v programu Marco Polo.

Poselství, jež dnes vysíláme, se netýká jen těch, kdo využívají program Marco Polo. Je to, jak doufám, požadavek na změnu řady evropských nařízení, neboť totéž platí i o jiných odvětvích a také o vnitrostátních nařízeních týkajících se evropských fondů; nejsou vždy formulovány tak, aby prostředky byly dostupné. Je to skutečně problém ve všech členských státech a znovu zdůrazňuji, že se to netýká jen našich nařízení, ale i vnitrostátních nařízení v oblasti evropských fondů.

Proto mám pocit, že dnes nepracujeme jen na programu Marco Polo, ale že dáváme návod na to, jak by měly právní předpisy vypadat, aby byly pro občany přínosné, a jak zjednodušit přístup k projektům na úrovni Společenství. Samozřejmě jsem proto přesvědčen, že práce pana Stockmana si zaslouží podporu a že by navrhovaný text měl být přijat, aby Parlament, a to opakuji, mohl zítra vyslat pozitivní poselství  do celé Evropské unie.

Dovolte mi to ještě jednou říci – nejde jen o program Marco Polo, ta věc má mnohem širší dosah. Věřím, že programem Marco Polo prokážeme službu jiným odvětvím, která jsou rozpačitá ve využívání finančních prostředků Společenství a uplatňování nejrůznějších programů, které 27 členským státům i jejich podnikům nabízí Komise.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, navrhovatelka stanoviska Rozpočtového výboru.(DA) Paní předsedající, když se Rozpočtový výbor rozhodl vydat stanovisko k programu Marco Polo, učinil tak právě proto, že je podle něj obtížné zajistit, aby byly tyto finanční prostředky stanoveným způsobem použity. Proto samozřejmě vítáme skutečnost, že je v této oblasti přijímáno opatření. Komise si za to zaslouží pochvalu. Usilujeme o zjednodušení administrativy a zpřísnění pravidel pro žadatele, aby bylo jednodušší tyto finanční prostředky pro stanovený účel využít. I my v Rozpočtovém výboru jsme se shodli na tom, že pokud nezlepšíme provádění tohoto programu, pokud nezajistíme, aby byly finanční prostředky používány pro stanovený účel, budeme muset znovu zvážit, zda by mělo být na program Marco Polo vyčleněno tolik peněz a zda by některé z těchto finančních prostředků neměly být převedeny do jiných programů, kde by byly lépe využity. Musíme samozřejmě provést posouzení rozpočtu v polovině období po volbách v roce 2010 a jedna z věcí, na niž se zřejmě budeme muset v té době zaměřit, bude posouzení toho, jaké programy fungují a jaké ne. Tam, kde bude zjevná naléhavější potřeba, zřejmě přesuneme peníze z některých projektů, kde nemohou být využity, aby se s nimi již neplýtvalo.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, jménem skupiny PPE-DE.(DE) Paní předsedající, v plénu zítra proběhne hlasování o programu Marco Polo II, který má zlepšit vliv nákladní dopravy na životní prostředí. Marco Polo II nabízí lepší jistotu plánování, neboť je naplánován do 31. prosince 2013. Jeho rozpočet je 450 milionů EUR. Dolní hranice způsobilosti pro tyto projekty mají být oproti programu Marco Polo I sníženy a budou odpovídat hranicím pro použití malými a středními podniky. Za to jsem panu zpravodaji obzvlášť vděčný. V souvislosti se současnou finanční situací řady malých a středních podniků je tato politika velmi vstřícná k občanům a já ji mohu bezvýhradně podpořit.

Program je založen na přesunu dopravy a omezení přetížení silniční dopravy. Posílí také vzájemnou provázanost různých způsobů dopravy, a přispěje tak k účinnému a udržitelnému systému dopravy. Budete-li hlasovat kladně, což je moje doporučení pro zítřek, bude legislativní proces uzavřen v prvním čtení.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, jménem skupiny UEN. (PL) Paní předsedající, pane komisaři, jménem skupiny Unie pro Evropu národů bych vás rád upozornil na tyto skutečnosti.

Navzdory chvályhodným cílům, jako je omezení přetížení silniční dopravy, omezení dopadů silniční dopravy na životní prostředí a upřednostnění námořní dopravy na krátké vzdálenosti, železnice a vnitrozemských vodních cest či kombinace způsobů dopravy pro dopravu zboží, je každý rok využita sotva polovina finančních prostředků vyčleněných na realizaci programu Marco Polo a splněno pouhých 60 % plánovaných aktivit.

Měli bychom proto podporovat návrhy Evropské komise na zjednodušení tohoto programu, a to zejména: účast malých a středních podniků v programu, aniž by musely mít formu konsorcia; jasné snížení dolní hranice pro tunokilometry, které jsou požadovány pro vstup do programu; zvýšení finanční účasti prostřednictvím navýšení finanční pomoci z 1 na 2 EUR na 500 tunokilometrů přesunuté dopravy zboží; a zjednodušení postupů při přidělování finančních prostředků. Rád bych vyjádřil naději, že všechna tato opatření pomohou zajistit, aby byly finanční prostředky vyčleněné v rámci tohoto programu co nejlépe využity.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, jménem skupiny IND/DEM.(NL) Vedeme dnes večer rozpravu o změnách programu Marco Polo II. Jsem Evropské komisi vděčný, že předložila návrh na snížení dolních hranic v rámci tohoto fondu, a těší mne, že pan Stockmann k těmto návrhům přistoupil s potřebnou dynamikou. Podpořím zejména další snížení dolní hranice pro vnitrozemskou vodní dopravu.

Má to však háček. To snížení není dostatečné. Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch jsme s paní Wortmann-Koolovou tuto chybu vyřešili. Pan Stockmann bohužel považuje náš pozměňovací návrh – jde o číslo 24 – za nevhodný. Vím o něm přece jenom to, že je neochvějným zastáncem vnitrozemské vodní dopravy, a doufal jsem, že bude s takovými návrhy souhlasit. Hranice navržená Komisí je koneckonců pro malé podnikatele, k nimž patří například i obchodní lodi zprostředkovávající dopravu mezi Velkou Británií a Evropou, příliš vysoká. Nechápu, proč by ostatní orgány měly mít zájem hledat na pozměňovacím návrhu 24 chyby.

Máme bohatý fond pro udržitelnou dopravu. Vnitrozemská vodní doprava je daleko nejčistším způsobem dopravy. Proč bychom neměli hranici pro toto odvětví ještě více snížit? Evropská komise se podle mého názoru obává, aby některé členské státy v Radě na základě takových návrhů nepožadovaly snížení v jiných oblastech. Rád bych požádal Evropskou komisi, aby odolala, a zde v této sněmovně aby výslovně uznala, jaký význam vnitrozemská vodní doprava, která je nejčistším způsobem dopravy, má.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Paní předsedající, pane Komisaři, vážení kolegové. Do programu Marco Polo II budeme do roku 2013 investovat 400 milionů EUR a velké naděje a vyhlídky na účinnější a životaschopnější systém dopravy, který zaručí v rámci Evropské unie přidanou hodnotu pro životní prostředí a zároveň v sobě spojuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost.

Výsledky výzvy k předkládání návrhů do programu Marco Polo II vyhlášené v roce 2008 a závěry prvního hodnocení programu Marco Polo ukázaly, že tento program může přinést citelný posun dopravy. Je však velmi pravděpodobné, že cíl stanovený v jeho právním základě, konkrétně omezení přetěžování nebo nahrazení podstatné části celkového očekávaného nárůstu nákladní silniční dopravy v Evropě, nebude dosažen.

Má-li program Marco Polo naplnit své cíle, musíme jej učinit přitažlivějším. Musíme změnit právní základ a zjednodušit a zpřehlednit ověřovací postupy. Kromě toho musíme přizpůsobit podmínky a požadavky financování skutečným cílům, přičemž změny musí být provedeny co nejrychleji, aby zaručily co největší dopad.

My v Evropském parlamentu podporujeme snadnější dostupnost tohoto programu pro malé podniky, nižší a snazší hranice pro způsobilost pro projekty a zvýšení poskytovaných finančních prostředků, a doufáme, že tomu tak bude; jinak řečeno, program by měl lépe fungovat a být přímo účinný.

Tyto změny a úpravy lze použít jako příklad živé, dynamické a účinné Evropy, přičemž v předvečer Evropských voleb to potřebujeme ještě o poznání více – potřebujeme, aby se o tom občané dozvěděli a aby to poznali.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani , místopředseda Komise.(IT) Paní předsedající, vážení poslanci, blížíme se k závěru a já bych rád zodpověděl některé z otázek, které jste položili, a poděkoval vám za podporu, kterou jste této dohodě, která jednoznačně pomůže ke zvýšení účinnosti druhého programu Marco Polo, v prvním čtení vyjádřili.

Rád bych podotkl, že můj tým – jemuž znovu děkuji za podporu – již v minulých letech započal s hodnocením programu Marco Polo po roce 2013 a že se toto posouzení mimo jiné zaměří na body uvedené v kompromisní dohodě. Především bych rád zdůraznil, že je třeba v podmínkách stanovených pro financování rozlišovat mezi způsoby dopravy, dále podle bezpečnosti, vlivu na životní prostředí a energetické účinnosti, že je zapotřebí poskytovat na základě poptávky poradenství ve fázi zpracování žádostí, s ohledem na potřeby malých a středních podniků, uznat hospodářskou recesi jakožto mimořádný důvod k prodloužení doby trvání projektů a snížit minimálních hranic pro způsobilost k získání prostředků v členění na jednotlivé produkty.

Pokud jde o snížení dolních hranic, chci ujistit pana Bloklanda, že znění, které přijímáme, již obsahuje nižší hranice pro vnitrozemskou vodní dopravu. Nemyslím, že bychom mohli učinit více, než jsme učinili, neboť se zvýší administrativní náklady, jsem však přesvědčen, že jsme vyslali signál, jenž jste požadoval.

Vraťme se však k hodnocení programu Marco Polo po roce 2013: jak jsem řekl, bude kromě počtu přesunutých tunokilometrů existovat i možnost stanovení cílů pro minimální hranice financování navrhovaných projektů z hlediska energetické účinnosti a přínosu pro životní prostředí. Dále možnost zajištění souladu programu Marco Polo, akčního plánu pro logistiku a programu transevropské dopravní sítě, přijetím vhodných opatření v zájmu koordinace přidělování finančních prostředků Společenství, zejména pokud jde o mořské dálnice, a nezbytné zohlednění zvláštních rysů odvětví vnitrozemské vodní dopravy a malých a středních podniků v tomto odvětví, například prostřednictvím jim vyhrazeného programu určeného pro odvětví vnitrozemské vodní dopravy.

Komise v každém případě zamýšlí předložit své sdělení o budoucnosti tohoto programu, případně včetně návrhu na třetí program Marco Polo, v průběhu roku 2011.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, zpravodaj. (DE) Paní předsedající, pane komisaři, souhlasím s vámi. Můžeme zítra vyslat pozitivní poselství – a to že jsme v případě nutnosti schopni citlivě a vstřícně k občanům změnit naše právní předpisy, Kromě tohoto poselství bychom měli zahájit informační kampaně v evropských zemích, abychom mohli zúročit atraktivitu tohoto programu, neboť jsme skutečně provedli veškeré potřebné úpravy. Jsou tam teď reálné oblasti, za vynikající cenu. Pokud se nedokážeme pohnout z místa teď, pak je skutečně na místě zpochybnění celého programu.

Doufám, paní Jensenová, že nebudeme muset přesouvat žádné peníze do jiných programů, neboť toto je důležitá otázka. Musíme přesunout dopravu všude tam, kde je to možné, a taky tak učiníme, není to však jednoduché. Pane Bloklande, vám jsem již odpověděl. Obnovili jsme jednání o vnitrozemské vodní dopravě a takřka jsme v Radě prosadili další kompromis, Našim cílem bylo dokončit tuto věc při prvním čtení. Proto jsme nemohli zvolit příliš radikální přístup a museli jsme nad kompromisem a shodou zamhouřit oko. Díky tomu jsme dosáhli skvělého výsledku.

S napětím očekávám klíčovou rozpravu, kterou budeme brzy mít ke třetímu programu, na základě sdělení, které přislíbila Komise, abychom tak mohli hovořit o všech klíčových otázkách, o všem, co jsme uvedli v našem společném návrhu kompromisu, například zda by bylo vhodné rozdělit program na několik dílčích programů pro jednotlivé druhy dopravy aj. Bude to opět napínavé. Teď to zkrátka musí fungovat, aby se celý program nezastavil a projekty, které již probíhají, případně v době krize neskončily. To by byla skutečně škoda – proto ten kompromis. Ještě jednou všem děkuji za jejich příspěvek.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí