Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0239(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0217/2009

Indgivne tekster :

A6-0217/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0284

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

20. Det andet Marco Polo-program (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Ulrich Stockmann for Transport- og Turismeudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1692/2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo II") (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, ordfører. – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Overflytningen af gods fra vej til jernbane og indre vandveje eller nærskibsfart er et lidt trægt emne i vores transportforhandlinger og har været det i årtier. Nu har denne forhandling naturligt fået ny betydning inden for rammerne af klimadebatten.

I mellemtiden er vi nået til denne overflytning via forskellige politiske tilgange og instrumenter. Hvis vi undersøger det nøje, er det vanskeligt at flytte trafik i praksis, og det opnås kun i meget sjældne tilfælde.

For det første, fordi der stadig ikke er tilstrækkelig harmonisering af forbindelserne mellem transportformer, for det andet, fordi jernbane og indre vandveje stadig ikke er tilstrækkeligt etablerede som europæiske tjenesteydere, og for det tredje, fordi miljøvenlige transportformer naturligvis grundlæggende ikke kan tilbyde tjenester fra dør til dør.

Alle disse vanskeligheder forværres yderligere under den nuværende økonomiske afmatning af faldende priser på godskørsel. Marco Polo II har også mærket indvirkningen af alle disse problemer. Derfor ønsker vi transportpolitikere så indtrængende at finde en løsning, fordi vores fastsatte mål, nemlig at Marco Polo skal hjælpe med at overflytte 60 % af stigningen i godskørsel, ligger langt væk. Vi skal derfor skifte retning inden udgangen af denne valgperiode, og vi har derfor fundet et særdeles rimeligt kompromis.

Hvad skal der ske? Kommissionen anmodede for det første et agentur om at overtage administrationen af programmet og at forenkle administrationsproceduren allerede, inden denne forordning blev foreslået. Det er fornuftigt. Vi har fundet og i fællesskab forhandlet en hel serie af punkter i kompromisteksten med henblik på at gøre programmet mere attraktivt. For det første er tærskelen for motorveje til søs sænket fra 250 til 200 mio. tonkilometer om året. For det andet er tærskelen for trafikoverflytningsprojekter sænket fra 80 til 60 mio. tonkilometer, ligesom tærskelen for indlandsskibsfart er sænket, idet Parlamentet fik gennemført en reduktion fra 17 til 13 mio. tonkilometer. Vi har også øget det tilladte finansieringsniveau for tilknyttede infrastrukturer fra 10 % til 20 %. Det er fornuftigt. Endelig har vi med succes fastsat, at de økonomiske kriser, vi oplever nu, kan bruges som begrundelse for en forlængelse af kontrakternes løbetid.

Vi har dermed gjort programmet markant mere attraktivt. Dette kompromis, som vi har opnået, er også skabt gennem en høj grad af enighed mellem alle medlemmer, som tilsidesatte velbegrundede hensyn og grundlæggende forhandling på dette tidspunkt for hurtigt at få programmet i gang igen. Derfor har vi brug for en generel forhandling, inden Kommissionen fremsætter et Marco Polo III-forslag, så vi igen kan introducere alle disse punkter, som er nødvendige for den fremtidige retning. Vi ønsker endvidere naturligvis at vide, hvordan den justering, vi nu har udarbejdet, vil komme til at fungere. Dette er emnet for afstemningen, og jeg håber, jeg vil få Deres støtte i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, næstformand for Kommissionen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke hr. Ulrich Stockmann for hans arbejde. Siden 2003 har Marco Polo-programmet haft til formål at skabe et mere bæredygtigt transportsystem i Europa ved at flytte en væsentlig del af den årlige stigning i godskørsel til andre og mere miljøvenlige transportformer, f.eks. indre vandveje, jernbane og nærskibsfart. Det første Marco Polo-program, som havde til formål at overflytte 48 mia. tonkilometer fra vejene på fire år, blev afsluttet i 2006, selv om en ekstern vurdering viste, at kun 64 % af dette tal var blevet opnået.

Erfaringerne fra det andet Marco Polo-program viser, at det desværre ikke bliver mere effektivt, og at Europa ikke udnytter dette vigtige redskab fuldt ud til at skabe et transportsystem, der er mere tilpasset markedets udvikling. Sidste år sendte jeg en række breve til alle transportministre i EU med opfordring til dem om at bruge Marco Polo.

Jeg mener derfor – og det ser ud til, at Parlamentet deler mit synspunkt – at tiden er inde til at ændre forordningen, til at ændre reglerne om adgang til dette projekt eller program, som yder tilskud, der ikke altid bruges. Vi går bestemt i den rigtige retning, fordi vi forsøger at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få gavn af et fællesskabsprojekt. Små og mellemstore virksomheder har indtil nu haft betydelige vanskeligheder med at få adgang til europæiske tilskud, der ydes gennem Marco Polo-programmet.

Det budskab, vi sender i dag, er ikke kun rettet mod dem, der bruger Marco Polo. Det er efter min mening en opfordring til, at mange europæiske bestemmelser ændres, da det samme gælder for andre sektorer og for de nationale bestemmelser omkring de europæiske tilskud. De er ikke altid udformet, så de er nemme at få adgang til. Det er et meget reelt problem i alle medlemsstater, og jeg vil igen understrege, at det ikke kun vedrører vores bestemmelser, men også nationale bestemmelser vedrørende europæiske tilskud.

Jeg har derfor en fornemmelse af, at vi i dag ikke kun arbejder med Marco Polo-programmet, men at vi sender et budskab om god lovgivning til gavn for borgerne og om forenkling af adgangen til fællesskabsprojekter. Jeg mener derfor naturligvis, at hr. Ulrich Stockmanns arbejde er værd at støtte, og at den foreslåede tekst bør vedtages, så Parlamentet, jeg gentager, i morgen kan sende et positivt budskab til hele EU.

Lad mig igen sige, at dette ikke kun vedrører Marco Polo. Det er et meget bredere spørgsmål. Med udgangspunkt i Marco Polo hjælper vi efter min mening andre sektorer, der er særlig bevidste om brugen af EU-tilskud og indførelsen af de forskellige programmer, som Kommissionen tilbyder EU's 27 medlemsstater og deres virksomheder.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, ordfører for udtalelsen fra Budgetudvalget. – (DA) Fru formand! Når Budgetudvalget valgte at afgive en udtalelse om Marco Polo-programmet, var det netop med udgangspunkt i, at det har knebet med at få brugt midlerne efter deres formål. Og derfor kan vi selvfølgelig bakke op om, at man nu træder i aktion. Det skal Kommissionen have ros for. Og man prøver at forenkle administrationen og stramme op på reglerne, sådan at det skulle blive nemmere at få brugt midlerne efter deres formål. Til gengæld har vi også i Budgetudvalget bakket op om, at hvis det ikke lykkes at få en bedre gennemførelse af programmet, hvis det ikke lykkes rent faktisk at få brugt flere af midlerne, så må man til at overveje, om man skal afsætte så mange penge til Marco Polo, eller om nogle af pengene skal overflyttes til andre programmer, hvor de bedre kan anvendes. Vi skal jo have en midtvejsvurdering af budgettet her efter valget i 2010, og en af de ting, vi vil tage fat på, er selvfølgelig at se på, hvilke programmer der fungerer – og hvilke programmer der ikke fungerer. Og der, hvor der er flere behov, skal vi selvfølgelig tage pengene fra de steder, hvor de ikke kan blive brugt, og flytte dem over, så pengene ikke blot falder bort som bevillinger.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, for PPE-DE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Parlamentet vil i morgen stemme om Marco Polo II-programmet til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer. Marco Polo II sikrer bedre planlægningssikkerhed, da det efter planen vil køre indtil 31. december 2013. Det har et budget på 450 mio. EUR. Berettigelsestærsklerne for forslag til finansiering sænkes i forhold til Marco Polo I og sikrer, at de kan udnyttes af små og mellemstore virksomheder. Jeg takker især ordføreren for det. På baggrund af den aktuelle finansielle situation for mange små og mellemstore virksomheder er dette en meget borgervenlig politisk, som jeg giver min ubetingede støtte.

Formålet med programmet er at overflytte trafik og aflaste vejnettet. Det vil også styrke den samordnede modalitet og dermed bidrage til et effektivt og bæredygtigt transportsystem. Med en positiv afstemning, som jeg anbefaler for i morgen, vil den lovgivningsmæssige procedure blive afsluttet ved førstebehandlingen.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, for UEN-Gruppen. – (PL) Fru formand, hr. kommissær! På vegne af Gruppen Union for Nationernes Europa vil jeg henlede opmærksomheden på følgende forhold.

Trods de prisværdige målsætninger, f.eks. at aflaste vejnettet, forbedre transportsystemets miljøpræstationer og fremme nærskibsfart, jernbane, indre vandveje eller en kombination af transportformer til godstransport, bruges kun knap halvdelen af de finansielle midler, der er tilgængelige for gennemførelsen af Marco Polo-programmet hvert år, og kun 60 % af programmets planlagte aktiviteter gennemføres.

Kommissionen forslag om at forenkle programmet bør derfor støttes, herunder navnlig: små og mellemstore virksomheders mulighed for at deltage i programmet uden at skulle danne konsortier; en klar reduktion i tonkilometertærskelen for deltagelse i programmet; forøgelse af finansieringsintensiteten ved at øge den finansielle støtte, der er steget fra 1 EUR til 2 EUR pr. 500 tonkilometer overflyttet godskørsel; forenkling af procedurerne for tildeling af støtte. Jeg håber, at alle disse foranstaltninger vil hjælpe med at sikre, at de finansielle mider til programmet udnyttes bedst muligt.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, for IND/DEM-Gruppen. – (NL) Fru formand! Vi drøfter i aften ændringerne af Marco Polo II-programmet. Jeg skylder Kommissionen tak for at fremsætte forslag om at sænke tærsklerne for denne fond, og det glæder mig, at hr. Ulrich Stockmann har imødekommet disse forslag med den nødvendige dynamik. Navnlig den ekstra reduktion for indlandsskibsfarten kan regne med min støtte.

Der er dog et problem. Denne reduktion er ikke tilstrækkelig. I Transport- og Turismeudvalget lykkedes det for fru Corien Wortmann-Kool og jeg at rette denne fejl. Jeg beklager dog, at hr. Ulrich Stockmann finder vores ændringsforslag 24 uønskeligt. Jeg kender ham trods alt som en varm tilhænger af indlandsskibsfart, og jeg havde håbet, at han ville acceptere sådanne ændringsforslag. Når alt kommer til alt, er den tærskel, som Kommissionen har foreslået, stadig alt for høj for de små virksomheder, som kanalskibsførere næsten pr. definition er. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de andre institutioner skulle ønske at udhule ændringsforslag 24.

Vi har en veludrustet fond for bæredygtig transport. Indlandsskibsfart er langt den reneste modalitet. Hvorfor skulle vi ikke sænke tærskelen yderligere for denne sektor? Kommissionen er efter min mening bange for, at sådanne forslag vil få enkelte medlemsstater i Rådet til at kræve reduktioner på andre områder. Jeg vil anmode Kommissionen om at stå fast og udtrykkeligt anerkende vigtigheden af indlandsskibsfart som den reneste transportform her i Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). – (EL) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vi investerer 400 mio. EUR i Marco Polo II-programmet indtil 2013 sammen med mange forhåbninger om og udsigter til et mere effektivt og levedygtigt transportsystem, der vil sikre miljømæssig merværdi i EU, samtidig med at det kombinerer økonomisk, social og territorial samhørighed.

Resultaterne af indkaldelsen af forslag til Marco Polo II-programmet blev offentliggjort i 2008, og konklusionerne af evalueringen af det første Marco Polo-program har vist, at programmet kan sikre en mærkbar overflytning af transport. Højst sandsynligt vil det mål, der er fastlagt i dets retsgrundlag, nemlig at undgå trafikbelastning eller at overflytte en væsentlig del af den samlede forventede vækst for international godskørsel i Europa, dog ikke blive nået.

For at Marco Polo II-programmet kan nå dets mål, skal det gøres mere attraktivt. Retsgrundlaget skal ændres, og godkendelsesprocedurerne skal være enklere og klarere. Betingelserne og kravene for finansiering skal desuden tilpasses det reelle formål, og ændringerne skal gennemføres så hurtigt som muligt for at opnå den størst mulige effekt.

Vi i Parlamentet støtter og håber på nemmere adgang til programmet for små virksomheder, lavere og enklere berettigelsestærskler for projekter og højere tilskud, med andre ord et program, der fungerer bedre og er direkte effektivt.

Disse ændringer og justeringer kan bruges som eksempel på et levedygtigt, dynamisk og effektivt Europa, hvilket vi skal få borgerne til at forstå og erkende umiddelbart inden valget til Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, næstformand for Kommissionen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Inden vi afslutter, vil jeg besvare nogle af de spørgsmål, De har stillet, og jeg takker Dem for Deres støtte til denne aftale ved førstebehandlingen, hvilket bestemt vil hjælpe med at forbedre effektiviteten af det andet Marco Polo-program.

Jeg vil gerne sige, at mine medarbejdere – som jeg igen takker for deres arbejde – allerede inden for de sidste par år er begyndt at overveje Marco Polo-programmet efter 2013, og at disse overvejelser bl.a. fokuserer på de punkter, der er anført i kompromisaftalen. Jeg vil navnlig understrege nødvendigheden af at differentiere efter transportformer i forbindelse med finansieringsvilkårene på grundlag af sikkerhed, miljøpræstationer og energieffektivitet, nødvendigheden af at foretage en behovsorienteret intensivering af den tekniske bistand ved indgivelsen af ansøgninger under hensyntagen til små og mellemstore virksomheders behov, anerkendelse af økonomisk nedgang som ekstraordinær årsag i forbindelse med forlængelse af et projekts løbetid og produktspecifik nedsættelse af tærsklerne for, hvornår et projekt er støtteberettiget.

Hvad angår sænkning af tærsklerne, kan jeg forsikre hr. Johannes Blokland om, at den tekst, vi vedtager, allerede fastsætter en lavere tærskel for indre vandveje. Jeg mener ikke, vi kunne have gjort mere, end vi har, da de administrative omkostninger ville stige, men jeg mener bestemt, at vi har sendt de signal, De efterlyser.

For at komme tilbage til vores overvejelser om Marco Polo-programmet efter 2013: Som jeg sagde, vil temaerne også omfatte muligheden for at angive referenceværdierne for minimumstærsklerne for fremlagte projekters støtteberettigelse, hvad angår energieffektivitet og miljømæssige fordele ud over det antal tonkilometer, der overflyttes. Dertil kommer muligheden for at sikre overensstemmelse mellem Marco Polo-programmet, handlingsplaner for transportlogistik og TEN-T-programmet ved at gennemføre de nødvendige foranstaltninger med henblik på at samordne tildelingen af fællesskabsmidler, især til motorvejene til søs og nødvendigheden af at tage hensyn til de særlige karakteristika hos indlandsskibsfarten og de små og mellemstore virksomheder i denne sektor, f.eks. i form af et målrettet program for indlandsskibsfart.

Under alle omstændigheder agter Kommissionen at fremlægge en meddelelse om programmets fremtid, muligvis med et forslag til et tredje Marco Polo-program, i løbet af 2011.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, ordfører. – (DE) Fru formand, hr. kommissær! Jeg er enig med Dem. Vi kan udsende et positivt budskab i morgen, nemlig at vi kan gennemføre borgervenlige og fornuftige ændringer i vores lovgivning, når det er nødvendigt. Vi bør ikke kun udsende dette budskab. Vi skal også iværksætte informationskampagner i de europæiske lande, så vi kan udnytte fordelene ved dette program, fordi vi har virkelig gennemført alle de nødvendige justeringer. Nu kan der virkelig opnås en god handel til lavpris. Hvis det ikke lykkes at overflytte noget nu, så skal vi sætte spørgsmålstegn ved hele programmet.

Til fru Anne E. Jensen vil jeg sige, at vi forhåbentlig ikke skal overføre pengene til andre programmer, fordi dette er et vigtigt område. Vi skal og vil overflytte transport, men det er vanskeligt. Hr. Johannes Bloklands spørgsmål er allerede blevet besvaret. Vi genforhandlede indlandsskibsfart og fik faktisk Rådet til at acceptere endnu et kompromis. Vi ønskede at afslutte sagen ved førstebehandlingen. Derfor kunne vi ikke benytte en alt for radikal tilgang og var nødt til at forhandle med henblik på kompromis og konsensus. Som resultat heraf har vi opnået en god aftale.

Jeg ser frem til den grundlæggende forhandling, som vi snart skal have om det tredje program på grundlag af en meddelelse, som Kommissionen har givet tilsagn om, så vi kan drøfte alle de grundlæggende spørgsmål og alt, hvad vi har anført i et fælles kompromisforslag, f.eks. om vi skal opdele programmet for de enkelte transportformer osv. Så bliver det spændende igen. Nu skal det bare fungere, så det ikke går i stå, og så projekter, der allerede gennemføres, ikke løber af sporet i denne krise. Det ville være en skam, og derfor dette kompromis. Endnu en gang tak til alle for deres bidrag.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik