Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0239(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0217/2009

Esitatud tekstid :

A6-0217/2009

Arutelud :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Hääletused :

PV 23/04/2009 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0284

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

20. Programm Marco Polo II (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on Ulrich Stockmanni raport (A6-0217/2009) transpordi- ja turismikomisjoni nimel, ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1692/2006 teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II) (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, raportöör.– (DE) Proua juhataja, volinik, kaupade ümberpaigutamine maanteelt raudteele ja sisemistele veeteedele või lühikestele merevedudele, on meie transpordiaruteludes olnud pinnuks silmas juba aastakümneid. Nüüd, kliimaarutelude kontekstis, on antud arutelu loomulikult uuesti oluliseks saanud.

Samal ajal oleme jõudnud antud nihkeni tänu mitmetele poliitilistele lähenemistele ja instrumentidele. Samas, kui vaatame seda ettevaatlikult, siis näeme, et liiklust on tegelikkuses väga raske nihutada ja seetõttu saavutatakse see eriti äärmuslikel juhtudel.

Esiteks, kuna transpordiliikide vahelised ühendused pole viisavalt harmoniseeritud. Teiseks, kuna raudtee ja siseriiklikud veeteed pole siiani piisavalt hästi Euroopa teenusepakkujatena rajatud, ja kolmandaks, kuna keskkonnasõbralikud transpordirežiimid ei suuda ilmselt tegelikult uksest-ukseni teenust pakkuda.

Kõiki neid raskusi võimendab praegune surutis, mis on põhjustanud maanteede kaubatranspordi hindade järsu languse. Marco Polo II tundis ka nende kõikide teiste probleemide mõju. Seetõttu oleme meie transpordipoliitikutena lahendusest kiiresti huvitatud, sest meie esitatud eesmärk, just see, et Marco Polo peaks aitama jagada ümber autokaubaliikluse 60% kasvu, on nüüd kaugel. Seetõttu peame enne antud parlamendi ametisoleku aja lõppu muutma suunda ja seetõttu oleme jõudnud ka kõige mõistlikuma kompromissini.

Mis juhtuma hakkab? Esiteks juhendas komisjon agentuuri, mis võtaks üle programmi juhtimise ja lihtsustaks vastuvõtuprotseduuri isegi enne, kuid määrus esitatakse. See on mõistlik. Oleme leidnud ja ühiselt läbi arutanud palju kompromisspunkte, et see muudaks programmi ahvatlevamaks. Esiteks vähendati meremarsruutide taluvuspiiri 250 miljonilt tonn-kilomeetrilt 200 miljonile tonnkilomeetrile aastas. Teiseks, liikluse ümberjagamisprojektide taluvuspiire piirati 80 miljonilt tonnkilomeetrilt 60 miljoni tonn-kilomeetrini, nagu ka siseriiklike veeteede projekte, mille puhul parlament surus läbi piirangu 17 miljonilt tonnkilomeetrilt 13 miljoni tonnkilomeetrini. Oleme kasvatanud ka lubatavat ahastustaset täiendava infrastruktuuri jaoks 10%lt 20%ni. See on mõistlik. Lõpetuseks suutsime ka edukalt väita, et selliseid majanduskriise, nagu me praegu kogeme, on võimalik lugeda ka põhjusena lepingutingimuste pikendamiseks.

Nii oleme muutnud programmi märkimisväärselt ahvatlevamaks. Antud kompromiss, mille me saavutasime, muutis võimalikuks ka suure konsensuse kõikide parlamendisõnavõtjate vahel, kes heitsid sellel hetkel kõrvale kõik õigustatavad arvessevõtud ja olulise arutelu, et kiiresti programm uuesti käivitada. Seetõttu, enne kui komisjon esitab Marco Polo III ettepaneku, vajame me tõesti arutelu, et saaksime uuesti lisada olulisi punkte meie tulevasse orientatsiooni. Veelgi enam, tahame loomulikult teada, kuidas meie sisseviidud muudatus toimima hakkab.

See on hääletuse teema ja loodan, et homme on mul uuesti teie tugi.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komisjoni asepresident. (IT) Proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, tänan härra Stockmanni tehtud töö eest! Alates 2003. aastast on Marco Polo programm püüdnud luua Euroopas jätkusuutlikumat transpordisüsteemi, nihutades märkimisväärse osa iga-aastasest maanteevedude mahust teistele keskkonnasõbralikemale transpordiliikidele, nagu näiteks siseveeteedele, raudteetranspordile ja lühikestele merevedudele. Esimene Marco Polo programm, mille eesmärk oli nihutada 48 miljardit tonn-kilomeetrit teedelt nelja aasta jooksul, lõppes 2006. aastal, kuigi sõltumatu hinnang näitab, et sellest mahust suudeti täita ainult 64%.

Teise Marco Polo programmiga saadud kogemus näitab, et kahjuks ei muutu see efektiivsemaks ja Euroopa ei kasuta seda olulist tööriista täieulatuslikult ära, et jõuda transpordisüsteemini, mis sobiks rohkem turu arenguga. Eelmisel aastal saatsin palju kirju ELi transpordiministritele, kutsudes neid üles kasutama Marco Polot.

Seetõttu arvan, ja paistab nii, et parlament jagab minu seisukohta, et on kätte jõudnud aeg muuta määrust ja reegleid, millega sellele projektile või programmile ligi pääseda, mis peab käsitlema rahastamist, mida alati ei kasutata. Liigume kindlasti õiges suunas, sest püüame aidata väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel ühenduse projektist kasu saada. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted seisid silmitsi üpris suurte väljakutsetega, kui nad Euroopa rahastusele Marco Polo programmi abil juurde pääseda püüdsid.

Meilt täna väljasaadetav sõnum pole suunatud ainult neile, kes kasutavad Marco Polot. Arvan, et see on üleskutse mitmete Euroopa õigusnormide muutmiseks, kuna sama kehtib ka teiste valdkondade ja riiklike määruste kohta, mis Euroopa rahastamisi puudutavad. Need pole alati kirja pandud nii, et neile oleks lihtne ligi pääseda. See on kõikides liikmesriikides väga tõeline probleem ja rõhutan veelkord, et see ei puuduta ainult meie õigusnorme, vaid ka riiklikke, mis on seotud Euroopa rahaliste vahenditega.

Seetõttu tunnen, et täna ei tööta me pigem mitte Marco Polo programmiga, vaid me saadame välja teate hea õigusloome kohta, et kodanikel sellest kasu oleks ja lihtsustataks juurdepääsu ühenduse projektidele. Seetõttu arvan loomulikult, et härra Stockmanni töö on toetust väärt ja esitatav tekst tuleks heaks kiita, et parlament, ma kordan, saaks homme välja saata positiivse teate tervele Euroopa Liidule.

Ma ütlen uuesti, antud juhul pole tegemist küsimusega, mis puudutab ainult Marco Polot. Probleem on hoopis laiem. Marco Polost alustades arvan, et teeme teene teistele sektoritele, kes on eriti teadlikud ühenduse rahastamise kasutamisest ja osalevad erinevates programmides, mida komisjon 27 liikmesriigile ja nende riikide ettevõtetele pakub.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, eelarvekomisjoni arvamuse koostaja.(DA) Proua juhataja, kui eelarvekomisjon otsustas Marco Polo programmi kohta avalduse teha, siis oli selle täpne põhjus asjaolu, et raske oli tagada rahastamise kasutamist ettenähtud otstarbel. Seetõttu me loomulikult tervitame asjaolu, et nüüd mingisugune tegevus algatatakse. Komisjoni on selle eest kiituse ära teeninud. Püüame valitsemist lihtsustada ja reegleid karmistada, selleks, et rahastamist oleks võimalik lihtsamalt otstarbekalt kasutada. Sellele vastukaaluks oleme eelarvekomisjonis nõustunud sellega, et kui meil ei õnnestu programmi rakendamise parandamine, kui me ei suuda tagada, et rahastamist kasutatakse otstarbekalt, siis peame uuesti mõtlema, kas nii palju raha tuleks Marco Polosse eraldada ja kas osa rahast tuleks uuesti suunata teistesse programmidesse, kus seda oleks võimalik paremini kasutada. Loomulikult peame korraldama eelarve vahearuandluse pärast 2010. aasta valimisi ja üks asjaoludest, millega peame toime tulema, on programmide hindamine ja tuvastamine, millistel on mõju ja millistel mitte. Kui näeme, et kuskil on suurem vajadus, siis loomulikult suuname raha eemale nendest projektidest, kus seda pole võimalik kasutada, ja suuname selle ära nii, et seda ei raisataks lihtsalt grandina.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (DE) Proua juhataja, täiskogu hääletab homme Marco Polo II programmi üle, et tõsta kaubatranspordi keskkonnalast tõhusust. Marco Polo II võimaldab kindlamat plaanimist, sest selle ajakava kestab 2013. aasta 31. detsembrini. Selle eelarve on 450 miljonit eurot. Marco Polo I programmiga võrreldes on kõlblikkuslävi madalam ja sobib võrdselt kasutamiseks nii väikestele kui keskmise suurusega ettevõtetele. Ma olen raportöörile selle eest eriti tänulik! Paljude väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete praeguse majandusolukorra valguses on tegemist väga kodanikusõbraliku poliitikaga, mida tingimusteta toetada saan.

Programm tugineb liikluse ümberjagamisel ja teetranspordi ülekoormuse vähendamisel. See kindlustab ka kaasmodaalsust ja aitab seeläbi kaasa efektiivsema ja jätkusuutlikuma transpordisüsteemi tekkele. Positiivse hääletusega, mida homseks soovitan, lõpetatakse õigusloomeprotsess esimese lugemisega.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, fraktsiooni UEN nimel. – (PL) Proua juhataja, volinik, rääkides fraktsiooni Liit Rahvusriikide Euroopa eest nimel, juhin teie tähelepanu järgmistele asjaoludele.

Hoolimata kiiduväärsetest eesmärkidest, nagu näiteks maanteetranspordi ülekoormuse piiramine, maanteetranspordi keskkonnamõjude piiramine ja lühikeste mereteede, raudtee, siseveeteede või transpordiliikide kombinatsiooni eelistamine kaupade transpordiks, kasutatakse Marco Polo programmist iga-aastaselt ära vaevalt pool ja ainult 60% programmi plaanitud tegevustest viiakse täide.

Seetõttu peaks Euroopa Komisjoni ettepanekut programmi lihtsustada, toetama ja eriline tugi peaks olema väikeste ja üheinimese ettevõtete osalemisel programmis, ilma et nad peaksid konsortsiumi moodustama; selge programmi kvalifitseerumiseks vajamineva tonnkilomeetrile läve piiramisel; rahastamise kasvatamisel, suurendades finantsabi, mis on kasvanud 1 eurolt 2 euroni 500 tonnkilomeetri kohta, ümberjagatud transpordiga toodetel ja finantsabi eraldamisprotseduuride lihtsustamisel. Loodetavasti aitavad kõik need meetmed tagada, et programmiga pakutavaid finantsvahendeid kasutatakse ära parimal viisil.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, fraktsiooni IND/DEM nimel. (NL) Täna õhtul arutleme Marco Polo II programmi muudatusi. Olen tänuvõlglane Euroopa Komisjoni ees, kes tegi ettepaneku alandada rahastamise lävendit, ja olen rahul, et härra Stockmann on need ettepanekud piisavalt vajaliku dünaamikaga omaks võtnud. Eriti toetan siseveetranspordi lävendi täiendavat alandamist.

Sellega kaasneb aga probleem. Alandamisest ei piisa. Transpordi- ja turismikomisjonis suutsime proua Wortmann-Kooliga selle vea edukalt parandada. Mul on kahju aga sellest, et härra Stockmann leiab, et meie muudatusettepanek numbriga 24 on ebasoovitatav. Tean teda eelkõige siseveetranspordi kõigutamatu toetajana ja lootsin, et sellised muudatusettepanekud oleks tema jaoks vastuvõetavad. Lõppude lõpuks on komisjoni esitatav lävend väikeettevõtjale, mis kanalil töötav merendusettevõtja ikkagi määratluse kohaselt on, ikkagi liiga kõrge. Ma ei saa aru, miks teised institutsioonid ei soovinud 24. muudatusettepanekut maatasa teha.

Meil on jätkusuutlikule transpordile väga kindlad rahalised vahendid. Siseveetransport on kaugelt puhtaim modaalsus. Miks me ei võiks antud sektori jaoks lävendit veelgi rohkem alandada? Minu arvates kardab Euroopa Komisjon, et sellised ettepanekud ärgitavad mõningaid teisi nõukogu liikmesriike teistes valdkondades alandamisi nõudma. Soovin, et Euroopa Komisjon seisaks sirge seljaga ja tunnistaks siin täiskogus avalikult siseveetranspordi olulisust puhtaima transpordiviisina.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad. Investeerime kuni 2013. aastani Marco Polo II programmi 400 miljonit eurot koos paljude lootuste ja perspektiividega, et meil saab olema efektiivsem ja elujõulisem transpordisüsteem, mis tagab täiendava keskkonnalase väärtuse Euroopa Liidus, kombineerides samal ajal majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtsust.

Marco Polo II programmi ettepanekute esitamise üleskutse tulemused, mis avaldati 2008. aastal, ja esimese Marco Polo programmi hindamise tulemused näitasid, et antud programm võib põhjustada transpordis tajutava nihke. Samas on väga võimalik, et õiguslikus aluses kirjapandud eesmärk, mis oli ummikute tekkimise ärahoidmine, paigutades märkimisväärse osa Euroopa rahvusvahelisest autokauba kasvuprognoosist ümber, jääb saavutamatuks.

Selleks, et programm saavutaks oma eesmärgi, tuleb Marco Polo II programm ahvatlevamaks muuta. Õiguslik alus peab muutuma ja kinnitusprotseduurid peavad olema lihtsamad ja selgemad. Lisaks tuleb rahastamise tingimusi ja nõudeid reaalse eesmärgi suunas reguleerida ja muutused tuleb nii kiiresti sisse viia, kui võimalik, et oleks tagatud suurim võimalik efekt.

Meie Euroopa Parlamendis toetame ja loodame väikeettevõtetele lihtsamat juurdepääsu programmile, madalamaid ja lihtsamaid lävendeid, et projekti jaoks kvalifitseeruda, ja grantide kasvu. Teisisõnu, programmi, mis on funktsionaalsem ja otseselt efektiivne.

Neid muutusi ja kohandamisi saab kasutada näitena elujõulisest, dünaamilisest ja tõhusast Euroopast, millest inimesed meie abiga aru peavad saama ja mida Euroopa valimiste eelõhtul kogema.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komisjoni asepresident. (IT) Proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, lõpetuseks vastan mõningatele küsimustele, mida esitasite, tänades teid samal ajal toe eest, mida te esimese lugemise ajal antud leppe suhtes üles näitasite, mis aitab kindlasti kaasa teise Marco Polo programmi parandamisele ja kasvatab tõhusust.

Mainin ka seda, et viimastel aastatel on minu personal, keda veelkord tehtud töö eest tänan, hakanud mõtlema juba Marco Polo programmile pärast 2013. aastat ja et see hinnang keskendub muuseas ka kompromissettepanekutes väljatoodud teemadele. Eriti rõhutan vajadust rahastamise olukorras transpordiliike eristada, lähtuvalt ohutusest, keskkonnaalasest jõudlusest ja energiaefektiivsusest; vajadusest välja töötada rakendusetapis nõudluspõhine abi, võttes arvesse väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid; majandussurutise tunnustamist erilisel põhjusel projektide pikendamiseks ja kvalifitseerumise lävendite tootespetsiifiline alandamine.

Mis puudutab lävendite alandamist, siis tahan härra Blokandile kinnitada, et see tekst, mille kavatseme vastu võtta, sisaldab juba siseveeteedele madalamaid lävendeid. Ma arvan, et me poleks suutnud midagi rohkemat teha, kui me teinud oleme, sest sellisel juhul kasvaksid administratiivkulud. Kuid usun, et oleme kindlasti selle signaali välja saatnud, mida te soovisite.

Pöördume tagasi Marco Polo programmi mõtiskluste juurde seoses programmi jätkumisega pärast 2013. aastat. Nagu ma ütlesin, sisaldavad ka võimalust määrata sihte minimaalseks rahastamise lävendi tarbeks seoses esitatud projektidega, mis puudutavad lisaks ümberjagatud tonnkilomeetritele ka energiaefektiivsust ja keskkonnakasusid. Lisaks on võimalus tagada järjepidevus Marco Polo programmi, logistika tegevuskava ja üleeuroopalise võrgu programmi vahel, võttes kasutusele vastavad meetmed, et kooskõlastada ühenduse raha eraldamine, eriti meremarsruutidele; ja vajadus võtta arvesse siseveetee valdkondade spetsiifilisi omadusi ja selle väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, näiteks siseveeteede sektorile pühendatud programmiga.

Igal juhil plaanib komisjon 2011. aasta jooksul esitada oma teatise programmi tuleviku kohta, võib-olla ka koos ettepanekuga kolmanda Marco Polo programmi jaoks.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, raportöör. – (DE) Proua juhataja, volinik, nõustun teiega. Saame homme välja saata positiivse sõnumi, et oleme suutelised lisama oma õigusaktidesse kodanikesõbralikke ja mõistlikke muudatusettepanekuid, juhul kui selleks vajadus on. Me ei peaks ainult seda sõnumit saatma. Me peaksime Euroopa riikides alustama teabekampaaniaga, et saaksime selle programmi ligitõmbavusest kasu lõigata, sest oleme tõesti kõik vajalikud muudatused sisse viinud. Nüüd on võimalik saada tõelisi pakkumisi hea hinnaga. Kui me ei suuda nüüd mingisugust muutust algatada, siis peaksime tõesti terve programmi kahtluse alla seadma.

Loodan, proua Jensen, et me ei pea raha teistesse programmidesse suunama, sest tegemist on olulise teemaga. Peame, ja paigutame, liikluse igal võimalikul moel ümber, kuid see saab olema keeruline. Härra Blokland, teil oli juba vastus. Me rääkisime uuesti siseveetranspordist ja surusime nõukogule peale täiendava kompromissi. Meie eesmärk oli lõpetada esimese lugemisega. Seetõttu ei võtnud me liiga radikaalset lähenemist ja pidime läbi rääkima nii, et üks silm oli kompromissil ja teine konsensusel. Selle tulemusena saavutasime palju.

Ootan põhilist arutelu, mida me varsti kolmanda programmi kohta peame, ja mis põhineb komisjoni lubatud teatisel, et me saaksime läbi arutada kõik olulised küsimused ja kõik selle, mille oleme loetlenud kompromissi ühisettepanekus, näiteks kas me peaksime programmi jaotama individuaalseteks transpordiliikideks jne. Siis muutub see jälle huvitavaks. Nüüd on vaja teha ainult palju tööd, et see ei jääks seisma ja juba käimasolevad projektid võivad antud kriisiolukorras seisma jääda. Sellest oleks väga kahju, seetõttu ka see kompromiss. Suur tänu veel kord kõigile nende panuse eest!

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu lõpetati.

Hääletus toimub homme.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika