Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0239(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0217/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0217/2009

Keskustelut :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Äänestykset :

PV 23/04/2009 - 8.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0284

Puheenvuorot
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

20. Marco Polo II –ohjelma (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana Ulrich Stockmannin liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston ja Euroopan parlamentin asetukseksi toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1692/2006 muuttamisesta (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)) (A6-0217/2009).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tavaraliikenteen siirtäminen teiltä rautateille ja sisävesiväylille tai lyhyen matkan merikuljetuksiin on jatkuva aihe liikennekeskusteluissamme ja on ollut sitä jo vuosikymmenien ajan. Tämä keskustelu on nyt ilmastonsuojeluasioiden myötä tullut yhä tärkeämmäksi.

Olemme tänä aikana käyttäneet useita poliittisia lähestymistapoja ja välineitä liikenteen siirtämiseksi. Tarkkaan katsottuna liikenteen siirtäminen on kuitenkin käytännössä hyvin vaikeaa, ja se onnistuu vain hyvin harvoissa tapauksissa.

Syynä on, että eri liikennemuotojen väliset yhteydet eivät ole vielä riittävän yhteensopivia, että rautateitä ja sisävesireittejä ei ole vielä riittävästi vakiinnutettu eurooppalaisiksi palveluntarjoajiksi ja että ympäristöä säästävämmät liikennemuodot eivät tietenkään voi tarjota ovelta ovelle -palvelua.

Teiden tavaraliikenteen hintojen romahtaminen taantuma-aikana pahentaa näitä ongelmia entisestään. Samat ongelmat ovat vaikuttaneet myös Marco Polo II -ohjelmaan. Me liikenteestä vastaavat poliitikot pyrimmekin kiireesti löytämään ratkaisun, sillä meidän tavoitteemme – se, että Marco Polo auttaa siirtämään 60 prosenttia tierahtiliikenteen kasvusta – on nyt hyvin kaukana. Siksi meidän on vaihdettava suuntaa ennen tämän vaalikauden päättymistä, ja olemme jo löytäneet tätä varten järkevän kompromissin.

Mitä siis tapahtuu? Ensinnäkin komissio antoi jo ennen lainsäädännön ehdottamista ohjelman hallinnoinnin ja hallintomenettelyn yksinkertaistamisen asioimistoimiston tehtäväksi. Se on järkevää. Olemme kompromissin puitteissa havainneet koko joukon näkökohtia, joista olemme neuvotelleet yhdessä, jotta ohjelmasta tulisi houkuttavampi. Merten moottoriteiden tukeen oikeuttava vähimmäismäärä on laskettu 250 miljoonasta tonnikilometristä 200 miljoonaan tonnikilometriin ja liikenteen siirtämishankkeiden tukeen oikeuttava vähimmäismäärä 80 miljoonasta tonnikilometristä 60 miljoonaan tonnikilometriin. Myös sisävesiväylähankkeiden vähimmäismäärää laskettiin: parlamentti ajoi läpi muutoksen 17 miljoonasta tonnikilometristä 13 miljoonaan. Lisäksi olemme nostaneet täydentävien infrastruktuurien sallittavaa rahoitustasoa 10 prosentista 20 prosenttiin. Se on järkevää. Lopuksi onnistuimme saamaan läpi sen, että tämän hetken kaltaiset talouden kriisit tunnustetaan perusteeksi pidentää hankkeiden kestoa.

Näin olemme tehneet ohjelmasta huomattavasti houkuttelevamman. Kompromissiin pääsyn mahdollisti osaltaan parlamentin jäsenten laaja yksimielisyys. He luopuivat perustelluista näkökohdista ja tärkeästä keskustelusta, jotta ohjelma saatiin nopeasti alkamaan uudelleen. Siksi meidän on ehdottomasti pidettävä yleinen keskustelu ennen kuin komissio esittää Marco Polo III -ehdotuksen, jotta voimme ottaa uudelleen käsittelyyn kaikki nämä seikat, jotka ovat välttämättömiä tulevaisuuden suuntaviivojen kannalta. Haluamme tietysti myös tietää, miten nyt tekemämme mukautus toimii. Tämä on äänestyksen aiheena, ja toivon saavani huomenna teidän tukenne.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää jäsen Stockmannia hänen tekemästään työstä. Vuodesta 2003 lähtien Marco Polo -ohjelman tavoitteena on ollut luoda kestävämpi liikennejärjestelmä Eurooppaan siirtämällä huomattava osa teiden rahtiliikenteen vuosittaisesta kasvusta muihin ympäristöä säästävämpiin liikennemuotoihin, kuten sisävesiväylille, rautateille ja lyhyen matkan merikuljetuksiin. Ensimmäinen Marco Polo -ohjelma, jonka tavoitteena oli siirtää teiltä 48 miljoonaa tonnikilometriä neljän vuoden aikana, päättyi vuonna 2006, vaikka ulkoisen arvioinnin mukaan tavoitemäärästä saavutettiin vain 64 prosenttia.

Toisesta Marco Polo -ohjelmasta saatu kokemus on osoittanut, että ohjelman tehokkuus ei valitettavasti ole parantumassa ja että Euroopassa ei hyödynnetä täysin mitoin tätä tärkeää työkalua markkinoiden kehitykseen paremmin sopivan liikennejärjestelmän saavuttamiseksi. Viime vuonna lähetin EU:n kaikille liikenneministereille sarjan kirjeitä, joissa kehotin heitä käyttämään Marco Poloa.

Olen siksi sitä mieltä – ja parlamentti näyttää olevan samaa mieltä kanssani –, että on tullut aika muuttaa asetusta, muuttaa sääntöjä, jotka koskevat osallistumista hankkeeseen, tai ohjelmaan, josta on myönnettävä varoja, joita ei aina käytetä. Olemme todellakin etenemässä oikeaan suuntaan, sillä pyrimme auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyötymään yhteisön hankkeesta. PK-yritysten on tähän asti ollut melko vaikea saada Marco Polo -ohjelman kautta myönnettyä EU:n rahoitusta.

Tänään antamamme viesti ei ole osoitettu pelkästään Marco Polo -ohjelman käyttäjille. Mielestäni se on kehotus muuttaa useita EU:n asetuksia, sillä sama pätee myös muihin aloihin ja EU:n varoja koskeviin kansallisiin asetuksiin. Ne on joskus kirjoitettu siten, ettei osallistuminen ole aina helppoa. Tämä on todellinen ongelma monissa jäsenvaltioissa, ja haluan uudelleen korostaa sitä, että se koskee yhteisön asetusten lisäksi myös EU:n varoihin liittyviä kansallisia asetuksia.

Siksi emme mielestäni tänään vain kehitä Marco Polo -ohjelmaa, vaan lähetämme viestin, joka koskee kansalaisia hyödyttävää hyvää lainsäädäntää ja yhteisön hankkeisiin osallistumisen helpottamista. Olen tietysti sitä mieltä, että jäsen Stockmannin työ on tukemisen arvoinen ja että ehdotettu teksti tulisi hyväksyä, jotta parlamentti voi – toistan taas – lähettää huomenna myönteisen viestin koko Euroopan unionille.

Sanon uudelleen, että kysymys ei koske vain Marco Poloa, vaan on paljon laajempi. Kun lähdemme liikkeelle Marco Polosta, uskon meidän tekevän palveluksen muille aloille, jotka ovat erityisen tietoisia yhteisön varojen käytöstä ja useiden sellaisten ohjelmien käynnistämisestä, joita komissio tarjoaa EU:n 27 jäsenvaltiolle ja niiden yrityksille.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, budjettivaliokunnan lausunnon valmistelija. (DA) Arvoisa puhemies, kun budjettivaliokunta päätti esittää tarkistuksen Marco Polo -ohjelmasta, syynä oli tarkkaan ottaen se, että valiokunnan mielestä oli ollut vaikeaa taata, että rahoitus käytettiin sille osoitettuun tarkoitukseen. Siksi olemme tyytyväisiä siihen, että asiassa ryhdytään nyt toimiin. Komissio ansaitsee tästä kiitokset. Pyrimme yksinkertaistamaan hallintoa ja kiristämään sääntöjä, jotta varat on helpompi käyttää niille osoitettuun tarkoitukseen. Vastauksena tähän olemme budjettivaliokunnassa myös sopineet, että jos emme onnistu parantamaan ohjelman toteuttamista, emmekä onnistu takaamaan, että rahoitus käytetään sille osoitettuun tarkoitukseen, meidän on harkittava uudelleen, tuleeko Marco Poloon suunnata näin paljon rahoitusta vai tulisiko varat suunnata muihin ohjelmiin, joissa ne tulevat paremmin käytettyä. Talousarviosta on tietysti tehtävä väliarviointi vuoden 2010 vaalien jälkeen. Silloin on tehtävä muun muassa arvio siitä, mitkä ohjelmat toimivat ja mitkä eivät. Jos huomaamme, että rahoille on jossain muualla kriittisempi tarve, suuntaamme ne tietysti uudelleen pois sellaisista hankkeista, joissa niille ei ole käyttöä. Näin tuet eivät mene hukkaan.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, PPE-DE ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, täysistunnossa äänestetään huomenna Marco Polo II -ohjelmasta, jonka tarkoituksena on parantaa tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tasoa. Marco Polo II tarjoaa parempaa suunnitteluvarmuutta, sillä se on suunniteltu kestämään 31. joulukuuta 2013 asti. Ohjelman budjetti on 450 miljoonaa euroa. Ehdotettujen hankkeiden tukikelpoisuuskynnyksiä madalletaan suhteessa Marco Polo I -ohjelmaan, ja ne ovat yhtäläisesti pienten ja keskisuurten yritysten hyödynnettävissä. Olen tästä erityisen kiitollinen esittelijälle. Monien pienten tai keskisuurten yritysten nykyisen taloustilanteen valossa tämä on kansalaiset hyvin huomioiva politiikka, jolle voin antaa ehdottoman tukeni.

Ohjelma perustuu liikenteen siirtämiseen ja tieliikenteen ruuhkien vähentämiseen. Lisäksi se vahvistaa liikennemuotojen yhteiskäyttöä ja tekee näin liikennejärjestelmästä tehokkaamman ja kestävämmän. Myönteinen äänestystulos, jota toivon huomiselta, saa lainsäädäntömenettelyn päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan nyt UEN-ryhmän puolesta kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin.

Huolimatta kiitettävistä tavoitteista, kuten tieliikenteen ruuhkien vähentämisestä, tieliikenteen ympäristövaikutusten vähentämisestä sekä lyhyen matkan merikuljetusten, rautateiden ja vesiväylien tai eri liikennemuotojen yhdistelmän suosimisesta tavaraliikenteessä, vain vajaa puolet Marco Polo -ohjelman toteuttamiseen käytettävissä olevista varoista käytetään vuosittain ja vain 60 prosenttia ohjelman suunnitelluista toimista toteutetaan.

Euroopan komission ehdotusta yksinkertaistaa ohjelmaa tulisi siksi tukea, kuten myös seuraavia asioita: pienten ja yhden henkilön työllistävien yritysten osallistuminen ohjelmaan perustamatta yhteenliittymiä, ohjelman kelpoisuuskynnyksen tonnikilometrimäärän selvä alentaminen, tuki-intensiteetin nostaminen lisäämällä taloudellista tukea, joka on noussut 1 eurosta 2 euroon 500 tonnikilometriä siirrettyä tavaraliikennettä kohti ja taloudellisen tuen myöntämiseen liittyvien menettelyjen yksinkertaistaminen. Toivon, että kaikkien näiden toimien avulla voidaan taata, että ohjelman käytössä olevat varat käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, IND/DEM-ryhmän puolesta. (NL) Keskustelemme tänä iltana Marco Polo II -ohjelman muutoksista. Olen kiitollinen Euroopan komissiolle sen ehdotuksista alentaa varojen saamisen kelpoisuuskynnystä, ja olen iloinen siitä, että jäsen Stockmann on ottanut ehdotukset vastaan sopivan dynaamisesti. Annan tukeni erityisesti sisävesiliikenteen kynnyksen lisämadallukselle.

Asiassa on kuitenkin ongelma. Madallus ei ole riittävä. Korjasimme jäsen Wortmann-Koolin kanssa tämän vian liikenne- ja matkailuvaliokunnassa. On ikävää, ettei jäsen Stockmann kuitenkaan pidä tarkistustamme – numeroa 24 – toivottavana. Tiedän hänen olevan sisävesiliikenteen vankkumaton kannattaja ja toivoin, että hän olisi pitänyt tällaisia tarkistuksia sopivina. Komission ehdottama kynnyshän on edelleen aivan liian korkea pienyrittäjille, joita lähes kaikki kanavaliikenteen toimijat ovat. En ymmärrä, miksi muut toimielimet haluavat löytää vikaa tarkistuksesta 24.

Meillä on hyvin varustettu rahasto kestävää liikennettä varten. Sisävesiliikenne on ylivoimaisesti puhtain liikennemuoto. Miksi kynnystä ei alennettaisi enemmän tällä alueella? Uskon Euroopan komission pelkäävän, että tällaiset ehdotukset innostavat joitakin neuvoston jäsenvaltioita vaatimaan madalluksia muillekin alueille. Pyydän Euroopan komissiota pysymään tiukkana ja tunnustamaan parlamentissa avoimesti sisävesiliikenteen tärkeyden puhtaimpana liikennemuotona.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, käytämme Marco Polo II -ohjelmaan 400 miljoonaa euroa vuoteen 2013 mennessä. Toivomme siltä paljon ja odotamme saavamme aikaan tehokkaamman ja toimintakykyisemmän liikennejärjestelmän, joka tuo ympäristöön liittyvää lisäarvoa Euroopan unionille ja edistää samalla taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

Marco Polo II -ohjelman yhteydessä vuonna 2008 järjestetyn ehdotuspyyntömenettelyn ja ensimmäisen Marco Polo -ohjelman ulkoisen arvioinnin tulokset osoittavat, että ohjelmalla saavutetaan tuntuvia liikennemuotosiirtymiä On kuitenkin hyvin todennäköistä, ettei ohjelma saavuta sen oikeusperustassa asetettua tavoitetta välttää ruuhkia tai siirtää huomattavaa osaa maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen ennustetusta kokonaiskasvusta Euroopassa.

Jotta ohjelman tavoite voidaan saavuttaa, Marco Polo II -ohjelmasta on tehtävä houkuttelevampi. Oikeusperustaa on muutettava ja tarkastusmenettelyjä yksinkertaistettava ja täsmennettävä. Lisäksi rahoitusedellytyksiä ja vaatimuksia on mukautettava todellisen tavoitteen mukaisiksi. Muutokset tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti, jotta niiden vaikutus on mahdollisimman suuri.

Me Euroopan parlamentissa kannatamme ja toivomme, että pienten yritysten osallistumista ohjelmaan helpotetaan, hankkeiden tukikelpoisuuskynnyksiä madalletaan ja yksinkertaistetaan ja tukia lisätään. Toisin sanoen toivomme ohjelman olevan toimivampi ja suoravaikutteisempi.

Näitä muutoksia voidaan pitää esimerkkinä elinvoimaisesta, dynaamisesta ja tehokkaasta Euroopasta. Juuri tämä kansalaiset on saatava ymmärtämään ja kokemaan näin Euroopan parlamentin vaalien alla.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ennen keskustelun päättämistä haluan vastata joihinkin esittämiinne kysymyksiin ja kiittää teitä tuesta, jota olette antaneet sopimukseen pääsemiselle ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä auttaa varmasti tehostamaan toista Marco Polo -ohjelmaa.

Haluan sanoa, että viime vuosina henkilökuntani – jota kiitän uudelleen hyvästä työstä – on jo alkanut hahmotella Marco Polo -ohjelmaa vuotta 2013 pidemmälle ja että tässä arvioinnissa keskitytään muun muassa kompromissiratkaisussa esitettyihin seikkoihin. Korostan erityisesti tarvetta erottaa liikennemuodot toisistaan rahoituksen ehdoissa turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden perusteella, tarvetta antaa kysyntään perustuvaa apua soveltamisvaiheessa siten, että huomioon otetaan liikenteen alan pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet, talouden taantuman tunnustamista poikkeukselliseksi syyksi pidentää hankkeiden kestoa sekä tuotekohtaista tukikelpoisuuskynnysten alentamista.

Kelpoisuuskynnysten laskemiseen liittyen haluan vakuuttaa jäsen Bloklandille, että hyväksyttävä teksti sisältää jo matalammat kynnykset sisävesiväylille. En usko, että olisimme voineet tehdä yhtään enempää, sillä muuten hallinnolliset kulut nousisivat. Olemme mielestäni kuitenkin lähettäneet toivomanne signaalin.

Palatakseni suunnitteluun Marco Polo -ohjelman jatkosta vuoden 2013 jälkeen totean seuraavaa: kuten sanoin, aiheisiin kuuluu myös mahdollisuus ilmoittaa ehdotettujen hankkeiden rahoituskynnyksiä koskevat tavoitteet tonnikilometrien lisäksi myös energiatehokkuuden ja ympäristöetujen mukaan. Huomioon otetaan myös mahdollisuus varmistaa johdonmukaisuus Marco Polo -ohjelman, logistiikkaa koskevan toimintasuunnitelman ja TEN-T-ohjelman välillä toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä, jotta voidaan koordinoida yhteisön varojen jakamista erityisesti merien moottoriteille, ja tarve ottaa huomioon sisävesiliikenteen alan ja sen pienten ja keskisuurten yritysten erityispiirteet esimerkiksi erityisesti sisävesiliikenteen alaa varten tarkoitetuilla ohjelmilla.

Joka tapauksessa komissio aikoo vuoden 2011 aikana julkaista ohjelman tulevaisuutta koskevan tiedonannon ja mahdollisesti ehdotuksen kolmanneksi Marco Polo -ohjelmaksi.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen kanssanne samaa mieltä. Voimme lähettää huomenna myönteisen viestin, nimittäin sen, että pystymme tarpeen tullen tekemään kansalaisia hyödyttäviä ja järkeviä muutoksia lainsäädäntöön. Meidän ei kuitenkaan tule vain lähettää viestiä, vaan myös käynnistää tiedotuskampanja Euroopan valtioissa. Näin voimme hyödyntää ohjelman houkuttavuutta, sillä olemme tehneet kaikki tarvittavat muutokset. Tarjolla on todellisia etuja kannattavaan hintaan. Jos emme nyt onnistu siirtämään mitään, meidän on kyseenalaistettava koko ohjelma.

Toivon todella, jäsen Jensen, ettei meidän tarvitse ohjata varoja muihin ohjelmiin, sillä tämä on tärkeä asia. Meidän pitää siirtää liikennettä mahdollisuuksien mukaan ja sen me teemmekin, mutta siitä tulee vaikeaa. Jäsen Blokland, vastasin jo teillekin. Neuvottelimme uudelleen sisävesiliikenteestä ja niin sanotusti pakotimme neuvoston myöntymään ylimääräiseen kompromissiin. Meidän tavoitteemme oli päästä ratkaisuun ensimmäisessä käsittelyssä. Siksi emme voineet käyttää liian radikaalia lähestymistapaa, ja meidän piti neuvotteluissa kiinnittää osa huomiosta kompromissiin ja yksimielisyyteen. Lopputuloksena oli erinomainen sopimus.

Odotan innokkaasti perusteellista keskustelua, jota käymme pian kolmannesta ohjelmasta komission lupaaman tiedonannon pohjalta ja jossa voimme käydä läpi perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuten sitä, tulisiko ohjelma jakaa yksittäisten liikennemuotojen mukaan, ja muita yhteiseen kompromissiesitykseen sisällytettyjä asioita. Silloin siitä tulee taas jännittävää. Nyt ohjelman on vain toimittava, jotta se ei vain keskeydy ja jotteivat jo käynnissä olevat hankkeet kaadu tähän kriisiin. Se olisi todella sääli, ja siksi teimme kompromissin. Kiitän taas kaikkia puheenvuoroista.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö