Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0239(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0217/2009

Predkladané texty :

A6-0217/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0284

Rozpravy
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

20. Program Marco Polo II (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom je správa, ktorú predkladá Ulrich Stockmann v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch, o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1692/2006, ktoré ustanovuje druhý program Marco Polo na udeľovanie finančnej pomoci Spoločenstva v záujme zlepšenia energetickej efektívnosti nákladného dopravného systému (Marco Polo II) (KOM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)) (A6-0217/2009).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, spravodajca.(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, presun nákladnej dopravy z ciest na železnicu a vnútrozemskú vodnú dopravu alebo na príbrežnú námornú plavbu vyvoláva v našich rozpravách o doprave vrenie už desaťročia. Teraz, v súvislosti s rozpravou o klíme, nadobudla táto rozprava, prirodzene, novú dôležitosť.

Medzitým sme k tomuto presunu dospeli prostredníctvom rôznych politických prístupov a nástrojov. Ak sa však na to pozrieme pozorne, doprava sa v praxi presúva veľmi ťažko a podarí sa to len vo veľmi zriedkavých prípadoch.

Po prvé je to preto, že spojenie medzi druhmi dopravy ešte stále nie je dostatočne zosúladené, po druhé preto, že železnica a vnútrozemská vodná doprava ešte nie sú ako európski poskytovatelia služieb dostatočne ustálené, a po tretie preto, že druhy dopravy priaznivé pre životné prostredie samozrejme nedokážu v zásade poskytnúť donáškovú službu až do domu.

Všetky tieto ťažkosti ešte viac zhoršuje súčasný hospodársky pokles tým, že prudko klesajú ceny cestnej nákladnej dopravy. Program Marco Polo II tiež pocítil dosah všetkých týchto problémov. Preto máme my politici pôsobiaci v oblasti dopravy naliehavý záujem o nájdenie riešenia. Náš stanovený cieľ, ktorým je, aby program Marco Polo II pomohol presunúť 60 % nárastu v cestnej nákladnej doprave, je teraz veľmi vzdialený. Musíme teda do konca tohto parlamentného obdobia zmeniť smer a našli sme preto najrozumnejší kompromis.

Čo musí nastať? Po prvé Komisia dala pokyn agentúre, aby prevzala správu programu a zjednodušila administratívny postup ešte skôr, ako bol predložený návrh tohto nariadenia. To dáva zmysel. Aby sme zvýšili príťažlivosť tohto programu, našli sme a spoločne prerokovali celý rad bodov v súvislosti s týmto kompromisom. Po prvé sa znížila hranica pre program „námorných diaľnic“ z 250 na 200 miliónov tonokilometrov za rok, po druhé sa znížila hranica pre projekty presunu dopravy z 80 na 60 miliónov tonokilometrov a v prípade projektov vnútrozemskej vodnej dopravy Parlament presadil zníženie hranice zo 17 miliónov tonokilometrov na 13. Zvýšili sme tiež prípustnú mieru financovania ďalších infraštruktúr z 10 % na 20 %. To dáva zmysel. Napokon sa nám tiež podarilo obhájiť, že hospodárska kríza, akú zažívame teraz, sa tiež môže uviesť ako dôvod na predĺženie lehôt v zmluvách.

Značne sme teda zvýšili príťažlivosť tohto programu. Kompromis, ku ktorému sme dospeli, bol možný aj vďaka veľkej miere konsenzu medzi poslancami Parlamentu, ktorí v tomto bode dali bokom oprávnené úvahy a zásadné rozpravy, aby mohol program rýchlo naštartovať odznova. Preto skôr, ako Komisia predloží návrh na program Marco Polo III, naliehavo potrebujeme všeobecnú rozpravu, aby sme si mohli znovu predstaviť body nevyhnutné pre naše budúce smerovanie. Navyše chceme prirodzene vedieť, ako sa vyvinie úprava, ktorú sme teraz spravili. Toto je predmetom hlasovania a dúfam, že zajtra budem mať vašu podporu.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(IT) Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, chcel by som sa poďakovať pánovi Stockmannovi za jeho prácu. Od roku 2003 sa program Marco Polo snaží v Európe vytvárať udržateľnejší dopravný systém tým, že presúva podstatnú časť ročného nárastu cestnej nákladnej dopravy na iné, ekologickejšie druhy dopravy, ako sú vnútrozemská vodná doprava, železničná a námorná príbrežná doprava. Prvý program Marco Polo, cieľom ktorého bolo za štyri roky presunúť z ciest 48 miliárd tonokilometrov, skončil v roku 2006, hoci externé hodnotenie ukázalo, že sa to dosiahlo len na 64 %.

Skúsenosti získané vďaka druhému programu Marco Polo ukazujú, že program sa, žiaľ, nestáva efektívnejším a že Európa tento dôležitý nástroj nevyužíva naplno na to, aby získala dopravný systém vhodnejší pre vývoj trhu. V uplynulom roku som všetkým ministrom dopravy v EÚ poslal niekoľko listov, v ktorých som naliehal na využívanie programu Marco Polo.

Som preto presvedčený – a zdá sa, že Parlament má rovnaký názor – že nastal čas na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, na zmenu pravidiel prístupu k tomuto projektu alebo programu, ktorý musí poskytovať finančnú podporu, ktorá sa nie vždy použije. Nepochybne sa posúvame správnym smerom, pretože sa snažíme pomáhať malým a stredným podnikom v čerpaní výhod z projektu Spoločenstva. Malé a stredné podniky mali doteraz dosť veľké ťažkosti dostať sa k európskym fondom poskytovaným prostredníctvom programu Marco Polo.

Odkaz, ktorý dnes vysielame, nie je namierený len na tých, ktorí využívajú program Marco Polo. Verím, že je to výzva k zmene a doplneniu mnohých európskych nariadení, keďže to isté platí o iných sektoroch a vnútroštátnych nariadeniach, ktoré súvisia s európskymi fondmi. Nie vždy sú napísané tak, aby boli ľahko dostupné. Toto je skutočný problém vo všetkých členských štátoch a znovu by som zdôraznil, že sa týka nielen našich nariadení, ale tiež vnútroštátnych nariadení, ktoré súvisia s európskymi fondmi.

Mám teda pocit, že dnes sa nezaoberáme len programom Marco Polo, ale skôr vysielame výzvu na lepšie zákonodarstvo pre dobro občanov a na zjednodušenie prístupu k projektom Spoločenstva. Samozrejme si teda myslím, že práca pána Stockmanna si zaslúži podporu a že navrhovaný text by sa mal prijať, aby Parlament, opakujem, mohol zajtra celej Európskej únii vyslať pozitívny signál.

Dovoľte mi znovu povedať, že toto nie je záležitosť, ktorá sa týka len programu Marco Polo – je to oveľa širšia otázka. Verím, že keď začneme s programom Marco Polo, preukážeme tým službu iným sektorom, ktoré si obzvlášť všímajú používanie fondov Spoločenstva a využívanie rôznych programov, ktoré Spoločenstvo ponúka 27 štátom EÚ a ich podnikom.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, spravodajkyňa Výboru pre rozpočet požiadaného o stanovisko.(DA) Vážená pani predsedajúca, keď sa Výbor pre rozpočet rozhodol vydať vyhlásenie o programe Marco Polo, presný dôvod na tento krok bol, že bolo ťažké zabezpečiť, aby sa financie využívali na určený účel. Preto teda samozrejme vítame skutočnosť, že sa začína konať. Komisia si za to zaslúži pochvalu. Snažíme sa zjednodušiť administratívu a sprísniť pravidlá, a tým uľahčiť používanie fondov na určený účel. Ako členovia Výboru pre rozpočet sme sa preto dohodli, že ak sa nám nepodarí zlepšiť uskutočňovanie programu, ak sa nám nepodarí zabezpečiť používanie fondov na určený účel, budeme musieť zvážiť, či sa má na program Marco Polo vyčleniť toľko peňazí a či by sa niečo z tejto finančnej podpory nemalo presmerovať do iných programov, v ktorých sa dajú využiť lepšie. Po voľbách v roku 2010 musíme samozrejme urobiť strednodobé hodnotenie rozpočtu a jedna z vecí, ktorú vtedy budeme musieť zjavne riešiť, je posudzovanie toho, ktoré programy sú účinné a ktoré nie. Keď niekde uvidíme naliehavejšiu potrebu, samozrejme prevedieme peniaze z projektov, kde sa nedajú použiť, a presmerujeme ich, aby sa táto finančná podpora jednoducho nepremárnila.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch, v mene skupiny PPE-DE.(DE) Vážená pani predsedajúca, zajtra sa na plenárnom zasadnutí bude hlasovať o programe Marco Polo II na zlepšenie environmentálnych vlastností nákladnej dopravy. Marco Polo II ponúka zlepšenú bezpečnosť pri plánovaní, pretože jeho trvanie je časovo vymedzené do 31. decembra 2013. Má rozpočet na 450 miliónov EUR. Hranice oprávnenosti pre navrhované projekty sa majú v porovnaní s programom Marco Polo I znížiť tak, aby ich dokázali využiť malé a stredné podniky. Za to som spravodajkyni obzvlášť vďačný. Pokiaľ ide o súčasnú finančnú situáciu mnohých malých a stredných podnikov, vychádza táto stratégia, ktorú môžem bez výhrad podporiť, výrazne v prospech občanov.

Program je založený na presune dopravy a znížení preťaženia v cestnej doprave. Posilní aj spoločnú modalitu a tým prispeje k efektívnemu a trvalo udržateľnému dopravnému systému. Ak bude hlasovanie kladné, čo na zajtra odporúčam, legislatívny postup sa uzavrie pri prvom čítaní.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, v mene skupiny UEN. (PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, v mene Skupiny Únie za Európu národov by som rád upozornil na nasledovné záležitosti.

Napriek chvályhodným cieľom, akými sú znižovanie preťaženia v cestnej doprave, znižovanie dosahu cestnej dopravy na životné prostredie a uprednostňovanie námornej príbrežnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy alebo kombinácie druhov dopravy na prepravu tovaru, každoročne sa použije sotva polovica finančných prostriedkov dostupných na realizáciu programu Marco Polo a uskutoční sa len 60 % činností plánovaných v rámci programu.

Návrhy Európskej komisie na zjednodušenie programu by sme preto mali podporiť, a to najmä: účasť malých podnikov alebo podnikov s jedným človekom na programe bez toho, aby museli vytvárať konzorciá, zreteľné zníženie hraničnej hodnoty tonokilometrov vyžadovanej na oprávnenosť v programe, zosilnenie intenzity finančnej podpory zvýšením finančnej pomoci, ktorá zo sumy 1 EUR vzrástla na 2 EUR za 500 tonokilometrov prepravy tovaru presunutej na iné druhy dopravy, a zjednodušenie postupov pri poskytovaní finančnej pomoci. Chcel by som vyjadriť nádej, že všetky tieto opatrenia pomôžu zabezpečiť najlepšie možné využitie finančných prostriedkov dostupných v rámci programu.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM. (NL) Dnes večer diskutujeme o zmenách v programe Marco Polo II. Som Európskej komisii zaviazaný za to, že prišla s návrhmi na zníženie hraničných hodnôt pre tento fond, a som rád, že pán Stockmann sa týchto návrhov ujal s potrebnou dynamikou. Ďalšie znižovanie hraničnej hodnoty, najmä pre vnútrozemskú vodnú dopravu, môže rátať s mojou podporou.

Je tu však problém. Toto zníženie nie je postačujúce. Vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch sa mi spolu s pani Wortmannovou-Koolovou podarilo nájsť na túto chybu liek. Ľutujem však, že pán Stockmann považuje náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 za nežiaduci. Poznám ho, napokon, ako zarytého stúpenca vnútrozemskej vodnej dopravy a dúfal som, že takéto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ho potešia. Hraničná hodnota, ktorú navrhuje Komisia, je napokon ešte stále príliš vysoká pre malého podnikateľa, akým je takmer doslovne živnostník vo vodnej vnútrozemskej doprave. Nedokážem pochopiť, prečo chcú ostatné inštitúcie hľadať v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 24 medzery.

Máme dobre zásobený fond pre trvalo udržateľnú dopravu. Vnútrozemská vodná doprava je nesporne najčistejším druhom dopravy. Prečo by sme nemali pre tento sektor znížiť hraničnú hodnotu viac? Európska komisia sa podľa mňa bojí, že takéto návrhy podnietia zopár členských štátov v Rade k tomu, že sa budú dožadovať znižovania aj v iných oblastiach. Ja by som rád Európsku komisiu požiadal, aby odolala a otvorene v tomto Parlamente uznala dôležitosť vnútrozemskej vodnej dopravy ako najčistejšieho druhu dopravy.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, do roku 2013 vložíme do programu Marco Polo II 400 miliónov EUR a tiež veľké nádeje a vyhliadky na efektívnejší a životaschopnejší dopravný systém, ktorý v Európskej únii zaručí pridanú hodnotu v oblasti životného prostredia a zároveň podporí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Výsledky výzvy na predkladanie návrhov na program Marco Polo II zverejnené v roku 2008 a závery z hodnotenia prvého programu Marco Polo ukazujú, že tento program môže v doprave priniesť viditeľný posun. Je však nanajvýš pravdepodobné, že sa nepodarí dosiahnuť cieľ stanovený v jeho právnom základe, ktorým je znížiť dopravné preťaženie, respektíve presunúť podstatnú časť predpokladaného celkového nárastu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave v Európe na iné druhy dopravy.

Ak má program Marco Polo II dosiahnuť svoje ciele, musí sa stať príťažlivejším. Musí sa zmeniť právny základ a musia sa zjednodušiť a sprehľadniť postupy overovania. Okrem toho je potrebné prispôsobiť podmienky a požiadavky na finančnú podporu skutočnému cieľu a aby bol účinok zmien čo najväčší, je potrebné spraviť ich čo najrýchlejšie.

My v Európskom parlamente podporujeme a dúfame v ľahšiu dostupnosť programu pre malé podniky, v nižšie a jednoduchšie hraničné hodnoty pre oprávnenosť projektov a vo zvýšenie finančnej podpory – inými slovami, v program, ktorý je funkčnejší a bezprostredne účinný.

V predvečer európskych volieb musíme zariadiť, aby občania pochopili a pocítili, že tieto zmeny a úpravy sú dôkazom životaschopnej, dynamickej a efektívnej Európy.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredseda Komisie.(IT) Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, na záver by som chcel zodpovedať niektoré otázky, s ktorými ste sa na mňa obrátili, a súčasne vám poďakovať za podporu tejto dohody v prvom čítaní, ktorá určite pomôže zlepšiť účinnosť druhého programu Marco Polo.

Chcem povedať, že v posledných rokoch začali moji pracovníci, ktorým chcem opäť poďakovať za ich prácu, uvažovať o programe Marco Polo po roku 2013 a že toto hodnotenie sa okrem iného zameriava na body uvedené v kompromisnej dohode. Chcel by som zdôrazniť najmä potrebu rozlišovať druhy dopravy v podmienkach financovania na základe bezpečnosti, vplyvu na životné prostredie a energetickej účinnosti, potrebu začatia pomoci riadenej dopytom v praxi, zohľadnenie potrieb malých a stredných podnikov, uznanie hospodárskej recesie za výnimočný dôvod predĺženia obdobia projektov a zníženie hraníc oprávnenosti podľa jednotlivých produktov.

Pokiaľ ide o zníženie hraníc, chcel by som znova ubezpečiť pána Bloklanda, že text, ktorý prijímame, už stanovuje nižšie hraničné hodnoty pre vnútrozemskú vodnú dopravu. Nemyslím si, že sme mohli urobiť viac, ako sme urobili, pretože by sa zvýšili administratívne náklady, no verím, že sme určite vyslali signál, ktorý ste žiadali.

Vráťme sa k úvahám o programe Marco Polo po roku 2013. Ako som spomenul, témy sa budú dotýkať aj možnosti stanovenia cieľov pre minimálne hranice financovania navrhovaných projektov z hľadiska nielen presunutých tonokilometrov, ale aj energetickej účinnosti a prínosu pre životné prostredie. Okrem toho sa budú týkať možnosti zabezpečenia súladu medzi programom Marco Polo, akčným plánom pre logistiku a programom TEN-T prijatím vhodných opatrení na koordináciu prideľovania prostriedkov Spoločenstva, najmä pre námorné diaľnice, a potreby zohľadnenia špecifických čŕt vnútrozemskej vodnej dopravy a malých a stredných podnikov pôsobiacich v tomto odvetví, napríklad programom určeným pre vnútrozemskú vodnú dopravu.

V každom prípade Komisia plánuje predložiť svoje oznámenie o budúcnosti tohto programu pravdepodobne spolu s návrhom tretieho programu Marco Polo počas roka 2011.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, spravodajca.(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, súhlasím s vami. Už zajtra môžeme vyslať pozitívny signál, že ak to je potrebné, sme schopní predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k právnym predpisom, ktoré budú orientované na občanov a racionálne. Nemali by sme vyslať len tento signál. Mali by sme tiež spustiť informačnú kampaň v európskych krajinách, aby sme mohli využiť atraktívnosť tohto programu, pretože sme naozaj vykonali všetky potrebné úpravy. Teraz sa naskytajú skutočné príležitosti, ktoré by sme mohli využiť za veľmi výhodných podmienok. Ak sa nám teraz nepodarí nič zmeniť, naozaj budeme musieť spochybniť celý program.

Dúfam, pani Jensenová, že nebudeme musieť vynakladať prostriedky na iné programy, pretože toto je dôležitá vec. Musíme presunúť dopravu a urobíme to vždy, keď to bude možné, no je to náročné. Pán Blokland, vaša otázka už bola zodpovedaná. Opätovne sme prerokovali otázky vnútrozemskej vodnej dopravy a na zasadnutí Rady sme, ako sa vraví, presadili ďalší kompromis. Naším záujmom bolo skončiť v prvom čítaní. Práve preto sme nemohli zvoliť príliš radikálny prístup a museli sme rokovať s prižmúreným okom, a snažiť sa o kompromis a zhodu. Vďaka tomu sme dosiahli veľmi veľa.

Teším sa na hlbokú diskusiu o treťom programe, ktorej sa onedlho zúčastníme na základe oznámenia, ktoré prisľúbila Komisia, aby sme mohli diskutovať o všetkých zásadných otázkach, o všetkom, čo sme uviedli v spoločnom návrhu dohody, napríklad o tom, či by sme mali rozdeliť program podľa jednotlivých druhov dopravy atď. V tom prípade bude diskusia veľmi zaujímavá. Teraz to musí vyjsť tak, aby sa to nespomalilo až do zastavenia a aby už prípadne nepadli spustené projekty pre dôsledky tejto krízy. Vzhľadom na tento kompromis by to bolo naozaj nešťastné. Ešte raz ďakujem všetkým za prínos.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia