Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0247(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0220/2009

Indgivne tekster :

A6-0220/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0285

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

21. Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Petr Duchoň for Transport- og Turismeudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)) (A6-0220/2009).

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, ordfører. – (CS) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Formålet med Kommissionens forslag er at skabe europæiske korridorer til godstog og fastlægge regler for forvaltning og administration af disse korridorer. Kommissionen forsøger at forbedre jernbanegodstransporten ved hjælp af forslaget, og jeg vil benytte denne lejlighed til at bifalde dette. Transport- og Turismeudvalget har drøftet Kommissionens forslag, hvortil der blev fremsat 250 ændringsforslag. I forhandlingerne om ændringsforslag blev der opnået et kompromis, som støttes på tværs af det politiske spektrum. Kompromiset blev primært opnået ud fra et forsøg på at optimere jernbanegodstransporten som helhed, samtidig med at der blev sikret tilstrækkelig fleksibilitet til at løse krisesituationer. Den tekst, som Kommissionen har foreslået, er også blevet justeret og forenklet, og der er lagt vægt på at sikre plads til enkelte landes legitime interesser, hvad angår både etablering af korridorer og administration og forvaltning af dem. Jernbaneselskabernes position i den administrative myndighed er blevet styrket sammenlignet med positionen i Kommissionens forslag. Der gives også en stærkere rolle til organisationer, der er involveret i de europæiske godstogskorridorer. Bemærkningerne vedrørende samarbejde med tredjelande, som berøres af korridoren, er blevet godkendt. En række ændringer vedrører en bedre afbalancering af interesserne mellem passagerbefordring og godstransport. En anmodning om gennemskuelig beslutningstagning er også blevet imødekommet, hvad angår tildeling af sporkategorier og fastlæggelse af præcedensregler for højhastighedsgodstog. Endelig vil jeg takke skyggeordføreren og medarbejderne i Parlamentet for deres samarbejde og de ærede medlemmer af Parlamentet for deres tålmodighed.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, næstformand for Kommissionen. – (IT) Fru formand, hr. Petr Duchoň, mine damer og herrer! Jeg vil takke Parlamentet for at have accepteret at se på dette forslag så hurtigt. Det er efter min mening meget vigtigt for udviklingen af jernbanegodstransport. Jeg vil navnlig takke ordføreren, hr. Petr Duchoň, og medlemmerne af Transport- og Turismeudvalget for deres imødekommenhed og kvaliteten af det udførte arbejde, som har hjulpet med at styrke et lovgivningsforslag, som primært er rettet mod bedre integreret jernbanetransport på europæisk plan gennem tættere samarbejde mellem infrastrukturforvalterne.

Jernbanetransport er den sidste – jeg understreger den sidste – transportform, der stadig har en særdeles national dimension. Krydsning af en grænse med tog kan stadig være vanskeligt i mange tilfælde. Infrastrukturforvalterne er i vid udstrækning ansvarlige for disse vanskeligheder, og vi skal derfor opfordre dem til at arbejde sammen, uanset om det drejer sig om infrastrukturforvaltning eller planlægning og gennemførelse af investeringer.

Infrastrukturen for gods skal underlægges en europæisk politik, da den allerede har en betydelig international dimension. Jeg vil minde Dem om, at 50 % af godstransporterne i dag er internationale, og at det denne andel vil stige i fremtiden.

For det andet tilsigter forslaget at muliggøre en udvidelse af godstogsdriften. Denne sektor kan ikke udvikle sig og konkurrere med og/eller supplere vejsektoren uden en betydelig forbedring af den infrastruktur, der stilles til rådighed for godstog. I dag indpasses jernbanegodstransporten i langt de fleste medlemsstater i behovene for passagerbefordring. Det gælder desværre også for både infrastrukturforvaltning og -investering.

For det tredje vil det takket være dette forslag være muligt at opnå en bedre integration af jernbanerne i godstransportsystemet og udvikle samordnet modalitet i Europa. For at jernbanetransport kan yde et væsentligt bidrag til Fællesskabets transportmål, skal jernbaneinfrastrukturen hænge bedre sammen med andre transportformer, navnlig skibs- og vejtransport.

Ud over forslagets hovedmål vil jeg dog også nævne fire grundlæggende principper for den tekst, vi drøfter. Det første princip er fastlæggelse af korridorer og dermed nettet. Denne fastlæggelse er baseret på økonomiske og ikke politiske faktorer. Det andet princip er styrket samarbejde mellem infrastrukturforvalterne. Det tredje princip, som jeg vil gå lidt i dybden med, vedrører bedre garantier med hensyn til kvaliteten og pålideligheden af de tjenester, der leveres af infrastrukturen, som er omfattet af bestemmelser, der sikrer en bedre balance mellem passagerbefordring og godstransport i infrastrukturforvaltningen.

Det betyder ikke, at der systematisk gives højere prioritet til godstog end til passagertog i hele det nationale net. Tværtimod – det understreger jeg – vedrører dette dedikerede godstogskorridorer, dvs. specifikke og klart fastlagte strækninger. Godstog vil derfor ikke blive systematisk hæmmet, navnlig ikke i tilfælde, hvor der er et større behov for hastighed og/eller rettidighed. Det er efter vores mening, hvad vi i praksis mener, når vi taler om definition af godstogskorridorer eller fremme af konkurrencedygtig godstransport.

Endelig er det fjerde princip definition og etablering af et rigtigt net af strategiske terminaler. I dette tilfælde bruges ordet "terminal" i den bredest mulige forstand og omfatter godsbanegårde, havneterminaler, logistikplatforme, veje, jernbaner osv., som er nødvendige for, at godstogskorridorer og transportsystemet som helhed kan fungere.

Det var, hvad jeg ville sige, og jeg vil igen takke medlemmerne af Parlamentet for deres hurtighed og effektivitet. Det gør mig stolt at huske, at jeg selv har været medlem af Parlamentet i mange år. Ordføreren og Transport- og Turismeudvalget fortjener lykønskning med deres arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, for PPE-DE-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. næstformand for kommissionen, mine damer og herrer samt alle, der stadig sidder i den officielle loge, navnlig hr. Lübbering! Min gruppe støtter Kommissionens grundlæggende ønske om at øge jernbanegodstrafikken ved at skabe grænseoverskridende godstogskorridorer og en særlig forordning til det formål. Hr. næstformand! Vi takker Dem – ikke kun for forslaget – men også for at have holdt ud i aften indtil næsten midnat, men vi kan godt lide at arbejde. Tak.

Endvidere – og der kan være tale om en fortalelse i annonceringen af Kommissionens forslag – er vores gruppe sammen med vores gode ordfører overbevist om, at godstog ikke skal gives absolut prioritet i forhold til andre tog, blot nemmere adgang for godstog, fordi jernbanenettene i næsten alle medlemsstater bruges af både godstog og internationale, nationale, regionale og lokale tog.

I tilfælde af især driftsforstyrrelser kan der ikke være tale om, at et fjerntliggende kontor skal træffe beslutninger. Kompetencen skal forblive hos de enkelte infrastrukturoperatører og jernbaneselskaber, så normal togtrafik kan genoptages så hurtigt og så effektivt som muligt. Selv inden for rammerne af den særlige forordning for det europæiske godstogsnetværk skal medlemsstaterne fortsat være ansvarlige for at etablere og ændre godstogskorridorer. Enhver form for overdragelse af kompetence til Kommissionen vil ikke være nyttig. Det bør vi være enige om. Endelig skal jernbaneselskaber, afsendere og speditører høres om korridorbestemmelserne, fordi de har praktisk viden om og erfaring i, hvordan jernbanenettet udnyttes mest effektivt til konkurrencedygtig godstransport.

Jeg lykønsker endnu en gang ordføreren. Han har skrevet en fremragende betænkning, som for størstedelens vedkommende blev vedtaget i udvalget med stor tilfredshed. Tak til ordføreren.

 
  
MPphoto
 

  Lily Jacobs, for PSE-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Grænseoverskridende godstog snegler sig gennem EU med en gennemsnitshastighed på 18 km i timen. I 2007 ankom kun 60 % af alle godstogene til destinationen til den planlagte tid. Hvorfor? Fordi den internationale togtransport af gods stadig er tilrettelagt på en fuldstændig ineffektiv måde. På den måde vil togtransport af gods aldrig kunne konkurrere med vejtransport. Ved denne hastighed vil vi ikke nå de europæiske miljømål, og vores intention om at udsende 20 % mindre CO2 inden 2020 vil ikke blive til noget.

Formålet med dette forslag fra Kommissionen er at etablere et konkurrencedygtigt jernbanenet for godstransport i EU. Det kan ske ved at etablere grænseoverskridende korridorer, ved at sikre øget samarbejde mellem infrastrukturforvaltere og bedre koordination af medlemsstaternes investeringer og ved at indføre bedre prioritetsordninger i tilfælde af forsinkelser. På den måde kan jernbanenettets kapacitet og konkurrencedygtighed forbedres betydeligt.

Kommissionens oprindelige forslag om at give prioritet til godstogstrafikken i tilfælde af forsinkelser på ethvert tidspunkt gik for vidt, men takket være sundt samarbejde med ordføreren har jeg udformet et fremragende kompromis, der garanterer fleksibilitet og en pragmatisk tilgang. Desværre har Albertini-forslaget omdannet dette vigtige afsnit til endnu en tom skal. Derfor stemmer De Europæiske Socialdemokraters Gruppe imod ændringsforslag 71.

Det forslag, vi sidder med, opmuntrer dog stadig parterne til at arbejde sammen, og der tages behørigt hensyn til brugerne og markedsoperatørerne i planlægningen og gennemførelsen. Det er på tide, at vi endelig arbejder sammen om et reelt indre marked for jernbanetransport og dermed investerer i en grøn og bæredygtig fremtid.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil også takke ordføreren og skyggeordførerne for deres fremragende samarbejde. Vi i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance ønsker også mere gods på jernbanerne, men ikke på bekostning af passagerbefordringen. Passagermobilitet er en offentlig tjenesteydelse i Europa. Kommissionen ignorerer virkeligheden for Europas jernbanenet, hvor godstog og passagertog kører på de samme skinner. Der bør ikke gives dogmatisk prioritet til den ene eller anden type tog.

De Grønne ønsker at bruge "one stop shops" til at sikre én kontaktperson for hver person, der ønsker at sende godstog hen over grænserne i Europa. Vi ønsker desuden mere gennemskuelighed ved fordelingen af kanaler og under driftsforstyrrelser for bl.a. at forhindre uretfærdige konkurrenceforvridninger. Kommissionen og De skal som traktaternes vogter afskaffe den fremgangsmåde, som giver statsejede selskaber mulighed for gratis at reservere kanaler udelukkende for at holde konkurrenter ude.

Vores forslag om støjreduktion, navnlig fra godstog, blev afvist af den største koalition her i Parlamentet. De Grønne vil fortsat arbejde for, at jernbanerne forbliver miljøvenlige, navnlig gennem modernisering af eksisterende godsvogne.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE). – (DE) Fru formand! Godstransport på jernbanerne har kun en chance i konkurrencen med vejtransport, hvis der etableres et net i hele Europa, og derfor glæder jeg mig over indførelsen af grænseoverskridende godstogskorridorer, som godstransporten vil blive optimeret i. Det er, hvad dette drejer sig om.

Med denne betænkning imødegår vi den berettigede bekymring over en mindskelse af standarderne inden for passagerbefordring som følge af bestemmelserne om en fast prioritet til godstog. Vi burde dog have gjort mere ved betænkningen, fordi vi er procesarbejdere, og vi er kun ved førstebehandlingen. I fremtiden skal vi også overveje, hvordan medlemsstaterne vil reagere.

Vi har brug for et andet grundlag til at beregne antallet af korridorer. Parlamentet har foreslået én pr. land. Efter min mening skal vi i Tyskland have én korridor fra nord til syd og én korridor fra øst til vest. Vi skal for det andet overveje, om alternative korridorer er mulige i områder, hvor der muligvis er mindre blandet trafik. Det skal for det tredje være klart, at godstogenes samlede kapacitet ikke må reduceres.

Endelig, men ikke mindst, er mange borgere bekymrede for, at mere godstrafik på jernbanerne vil skabe mere støj. Derfor skal vi straks begynde at udforme fornuftig lovgivning om støjreduktion af godstogene i næste valgperiode.

Jeg ser frem til mere arbejde. Der er altid noget at gøre. Jeg takker ordføreren, fordi dette er et rigtig godt kompromis om et meget kontroversielt emne.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini (PPE-DE). - (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil lykønske hr. Petr Duchoň med hans fremragende betænkning. Jeg har fremsat et ændringsforslag på vegne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater vedrørende artikel 14, stk. 2. I henhold til denne artikel gives der prioritet til godstog i forhold til andre tog i de europæiske godstogskorridorer i tilfælde af driftsforstyrrelser.

I Italien og i en stor del af Europa kører gods- og passagertog på de samme strækninger. I øjeblikket er kun få strækninger dedikeret til gods. Denne form for prioritet ville være til gene for den regionale passagerbefordring i de vigtigste italienske centre, f.eks. Milano, som ligger på tre TEN-korridorer.

For at undgå en situation, hvor passagerbefordringen forringes uforholdsmæssigt til fordel for godstransport, foreslog jeg, at ovennævnte ændringsforslag, som forbyder anvendelse af disse prioritetsregler i myldretiden for pendlerne, hvor de fleste mennesker tager toget på arbejde, blev indført. Myldretiden skulle begrænses til en maksimal tidsperiode og kun på arbejdsdage, dvs. tre timer om morgenen og tre timer sidst på eftermiddagen.

Ved hjælp af information fra infrastrukturforvaltningerne skulle hver medlemsstat definere myldretiden for det enkelte land med hensyntagen til regional- og fjerngodstrafikken.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, næstformand for Kommissionen.(IT) Fru formand, mine damer og herrer! Dagens konklusioner vedrørende dette emne er særdeles positive fra mit synspunkt og hjælper med at sende et meget klart budskab til medlemsstaterne, nemlig at det europæiske jernbanenet har brug for korridorer, der på en eller anden måde er dedikeret til gods. Etableringen af disse korridorer skal koordineres og være overensstemmende på fællesskabsniveau, og alle berørte parter i jernbanesektoren skal deltage i denne indsats.

Hvad angår de kompromisændringsforslag, ordføreren har foreslået, sikrer de en forbedring af processen med tildeling og reservation af kapacitet, hvad angår kvalitetsjernbanestrækninger til internationale godstog samt etablering af en reservekapacitet til kortvarige behov. Kommissionen kan acceptere denne tilgang, ligesom den har accepteret kompromisændringsforslaget om forvaltning af internationale godstog i tilfælde af driftsforstyrrelser. Hvad angår resten, er Parlamentet suverænt.

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, ordfører. – (CS) Fru formand! Forhandlingen har vist, at der er relativ bred enighed på tværs af det politiske spektrum. Det vil jeg takke både skyggeordførerne og alle, der har deltaget i forhandlingen, for. Jeg tror, de værste bange anelser skyldes risikoen for kollision mellem godstog og passagertog. Den fremsatte tekst tager højde for denne risiko og sikrer operatørerne tilstrækkelig fleksibilitet til håndtering af krisesituationer. Hvad angår den velfungerende og problemfrie jernbanedrift, bør der naturligvis ikke være sådanne konflikter, og det giver ingen mening at drøfte prioriteterne for den ene eller anden form for jernbanetransport. Det er derfor kun et spørgsmål om potentiel konflikt i krisesituationer, men som jeg allerede har sagt, er det vigtigste, at vi giver jernbaneoperatørerne tilstrækkelige beføjelser, og det er netop, hvad denne betænkning gør.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik