Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0247(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0220/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0220/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0285

Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

21. Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση του Petr Duchoς, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)) (A6-0220/2009).

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, εισηγητής. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς διαδρόμους για τις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές καθώς επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη διαχείριση και τη διοίκηση αυτών των διαδρόμων. Η Επιτροπή προσπαθεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω της πρότασης και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να το επικροτήσω. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχει εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής, σε σχέση με την οποία υπεβλήθησαν συνολικά 250 σχέδια τροπολογιών. Στις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο τροπολογιών επετεύχθη συμβιβασμός που κέρδισε την υποστήριξη όλου του πολιτικού φάσματος. Ο συμβιβασμός προκύπτει κυρίως από την προσπάθεια να βελτιστοποιηθούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές στο σύνολό τους, διατηρώντας ταυτόχρονα αρκετή ευελιξία για την επίλυση καταστάσεων κρίσης. Το κείμενο που προτάθηκε από την Επιτροπή έχει επίσης εξευγενιστεί και απλοποιηθεί και έχει δοθεί έμφαση στη δημιουργία χώρου για τα νόμιμα συμφέροντα μεμονωμένων χωρών, τόσο όσον αφορά τη δημιουργία διαδρόμων όσο και τη διαχείριση και διοίκησή τους. Η θέση των σιδηροδρομικών εταιρειών στη διοικητική αρχή έχει ενισχυθεί σε σύγκριση με αυτό που ήταν στην πρόταση της Επιτροπής. Ισχυρότερος ρόλος δίνεται επίσης σε οργανισμούς που συμμετέχουν στους ευρωπαϊκούς εμπορευματικούς σιδηροδρομικούς διαδρόμους. Τα σχόλια που αφορούν τη συνεργασία με τρίτες χώρες που επλήγησαν από το διάδρομο έχουν γίνει αποδεκτά. Μια σειρά από αλλαγές αφορά την καλύτερη εξισορρόπηση των συμφερόντων μεταξύ των επιβατικών και των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Ένα αίτημα για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει επίσης γίνει δεκτό σε σχέση με την ανάθεση κατηγοριών σιδηροδρομικών γραμμών και τη θέσπιση κανόνων προτεραιότητας για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας. Συμπερασματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το σκιώδη εισηγητή και τους εργαζομένους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνεργασία τους και τους αξιότιμους βουλευτές αυτού του Σώματος για την υπομονή τους.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Duchoň, από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που συμφώνησε να εξετάσει αυτή την πρόταση τόσο γρήγορα. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή, κ. Duchoň, και στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για την προθυμία τους και την ποιότητα της εργασίας που εκτελέστηκε, η οποία συνέβαλε στην ενίσχυση μιας νομοθετικής πρότασης που αποσκοπεί κυρίως σε καλύτερα ολοκληρωμένες σιδηροδρομικές μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών υποδομής.

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ο τελευταίος – και θέλω να το τονίσω αυτό, ο τελευταίος – τρόπος μεταφοράς που διατηρεί μια έντονα εθνική διάσταση. Η διάβαση των συνόρων με το τρένο μπορεί να είναι ακόμη δύσκολη σε πολλές περιπτώσεις. Οι διαχειριστές υποδομής είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι γι’ αυτή τη δυσκολία, κι έτσι πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να συνεργαστούν, όσον αφορά είτε τη διαχείριση των υποδομών είτε το σχεδιασμό και την εκτέλεση των επενδύσεων.

Η υποδομή για τις εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να υπαχθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική, αφού έχει ήδη σημαντική διεθνή διάσταση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 50% των εμπορευματικών μεταφορών είναι τώρα διεθνείς και ότι πρόκειται να αυξηθούν στο μέλλον.

Δεύτερον, η πρόταση στοχεύει να επιτρέψει την επέκταση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Αυτός ο κλάδος δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να ανταγωνιστεί ή/ και να συμπληρώσει τον κλάδο των οδικών μεταφορών, χωρίς σημαντική βελτίωση της υποδομής που διατίθεται για τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες. Σήμερα, στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών, οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές απαιτείται να προσαρμόζονται στις ανάγκες της μεταφοράς επιβατών. Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια τόσο για τη διαχείριση της υποδομής όσο και για τις επενδύσεις.

Τρίτον, χάρη σε αυτή την πρόταση, θα είναι δυνατή η ενσωμάτωση των σιδηροδρόμων στο σύστημα εμπορευματικών μεταφορών με μεγαλύτερη επιτυχία και η ανάπτυξη της συν-τροπικότητας στην Ευρώπη. Πράγματι, για να μπορούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές να συμβάλλουν σημαντικά στους στόχους της Κοινότητας για τις μεταφορές, η σιδηροδρομική υποδομή πρέπει να συνδεθεί καλύτερα με άλλους τρόπους μεταφοράς, ιδίως με τις θαλάσσιες και τις οδικές μεταφορές.

Όμως, πέρα από τους κύριους στόχους της πρότασης, θα ήθελα να αναφέρω τέσσερις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το κείμενο που συζητάμε. Η πρώτη αρχή είναι η αναγνώριση των διαδρόμων και κατά συνέπεια του δικτύου. Αυτή η αναγνώριση βασίζεται σε οικονομικούς και όχι πολιτικούς παράγοντες. Η δεύτερη αρχή είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών υποδομής. Η τρίτη αρχή, την οποία θα ήθελα να εξετάσω με περισσότερες λεπτομέρειες, αφορά καλύτερες εγγυήσεις σε όρους ποιότητας και αξιοπιστίας των υπηρεσιών που παρέχονται από τη υποδομή, χάρη στις διατάξεις που αποσκοπούν στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης στη διαχείριση της υποδομής.

Αυτό δεν σημαίνει να δίνεται συστηματικά προτεραιότητα στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες έναντι των επιβατικών αμαξοστοιχιών για το σύνολο του εθνικού δικτύου. Το αντίθετο μάλιστα – επιτρέψτε μου να το κάνω σαφές – αυτό αφορά αποκλειστικούς εμπορευματικούς διαδρόμους, δηλαδή συγκεκριμένες και σαφώς αναγνωρισμένες γραμμές. Άρα οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες δεν θα τιμωρούνται συστηματικά, ιδίως εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για ταχύτητα και/ ή ακρίβεια. Αυτό κατά τη γνώμη μας εννοούμε στην πράξη όταν μιλάμε για τον ορισμό των εμπορευματικών διαδρόμων ή την προώθηση των ανταγωνιστικών εμπορευματικών μεταφορών.

Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας είναι ο ορισμός και η δημιουργία ενός πραγματικού δικτύου στρατηγικών τερματικών σταθμών. Σε αυτή την περίπτωση, η λέξη «τερματικός σταθμός» χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια, για να συμπεριλαμβάνει σιδηροδρομικούς σταθμούς διαλογής, λιμενικούς τερματικούς σταθμούς, πλατφόρμες εφοδιαστικής, δρόμους, σιδηροδρόμους, και ούτω καθεξής, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των εμπορευματικών διαδρόμων και του συστήματος μεταφορών συνολικά.

Αυτά ήταν όσα ήθελα να πω και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου, με κάνει υπερήφανο να θυμάμαι ότι ήμουν εγώ ο ίδιος μέλος αυτού του Σώματος για πολλά χρόνια. Ο εισηγητής και η επιτροπή μεταφορών αξίζουν συγχαρητήρια για την εργασία τους. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι και όσοι βρίσκονται ακόμη στο θεωρείο, κυρίως ο κ. Lübbering. Η ομάδα μου υποστηρίζει τη βασική ανησυχία της Επιτροπής για την αύξηση της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κίνησης με τη δημιουργία διασυνοριακών διαδρόμων κίνησης και ειδικών κανονισμών γι’ αυτό το σκοπό. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε όχι μόνο για την πρόταση, αλλά και για το γεγονός ότι έχετε αντέξει μέχρι λίγο πριν από τα μεσάνυχτα απόψε, αλλά μας αρέσει να εργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ.

Επιπλέον, και μπορεί να έγινε γλωσσικό λάθος στην ανακοίνωση της πρότασης της Επιτροπής σας, η ομάδα μας, μαζί με τον καλό μας εισηγητή, είναι βαθύτατα πεπεισμένη ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη προτεραιότητα για τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες έναντι όλων των άλλων αμαξοστοιχιών, μόνο διευκόλυνση της πρόσβασης για την εμπορευματική κίνηση, διότι σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη τα σιδηροδρομικά δίκτυα χρησιμοποιούνται τόσο από τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες όσο και από διεθνείς, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αμαξοστοιχίες.

Ειδικά σε περιπτώσεις λειτουργικών διαταραχών δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο μακρινό γραφείο να παίρνει αποφάσεις. Η αρμοδιότητα πρέπει να παραμείνει στους επιμέρους φορείς εκμετάλλευσης υποδομής και στις σιδηροδρομικές εταιρείες, ούτως ώστε η κανονική σιδηροδρομική κίνηση να μπορεί να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατό και όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Ακόμη και εντός της ειδικής ρύθμισης για το ευρωπαϊκό εμπορευματικό σιδηροδρομικό δίκτυο, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία και την αλλαγή των εμπορευματικών διαδρόμων. Οποιουδήποτε είδους εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ήταν χρήσιμη, θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τέλος, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των σιδηροδρομικών εταιρειών, των αποστολέων και των μεταφορέων σχετικά με τις ρυθμίσεις για τους διαδρόμους, διότι έχουν πρακτικές γνώσεις και πείρα στο πώς μπορεί να γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστική εμπορευματική κίνηση.

Τα συγχαρητήριά μου για μία ακόμη φορά στον εισηγητή. Έχει γράψει μια εξαιρετική έκθεση η οποία εγκρίθηκε από την επιτροπή με μεγάλη ικανοποίηση κατά το μεγαλύτερο μέρος. Τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 

  Lily Jacobs, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (NL) Οι διασυνοριακές εμπορικές αμαξοστοιχίες τσουλάνε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα. Το 2007, μόνο το 60% όλων των εμπορικών αμαξοστοιχιών έφθασαν στους προορισμούς την προγραμματισμένη ώρα. Γιατί; Διότι οι διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων με το τρένο εξακολουθούν να οργανώνονται με εντελώς αναποτελεσματικό τρόπο. Με αυτό τον τρόπο, η μεταφορά εμπορευμάτων με το τρένο σαφώς δεν μπορεί να ποτέ ανταγωνιστεί τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές. Με αυτό το ρυθμό δεν θα επιτύχουμε τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς στόχους και η πρόθεσή μας να εκπέμπουμε 20% λιγότερο CO2 μέχρι το 2020 δεν θα καταλήξει πουθενά.

Ο στόχος αυτής της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σιδηροδρομικό δίκτυο για τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας διασυνοριακών διαδρόμων, με την επίτευξη αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών των υποδομών και βελτίωσης του αμοιβαίου συντονισμού των επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών και με την πραγματοποίηση καλύτερων ρυθμίσεων προτεραιότητας σε περίπτωση καθυστερήσεων. Με αυτό τον τρόπο, η χωρητικότητα και η ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά.

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής να δίνεται πάντοτε προτεραιότητα στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες σε περίπτωση καθυστερήσεων ξεπέρασε τα όρια, αλλά χάρη στην καλή συνεργασία με τον εισηγητή έχω επιτύχει έναν εξαιρετικό συμβιβασμό που εγγυάται ευελιξία και ρεαλιστική προσέγγιση. Δυστυχώς η πρόταση Albertini έχει μετατρέψει αυτό το σημαντικό τμήμα σε ακόμη ένα άδειο κέλυφος. Γι’ αυτό το λόγο η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταψηφίσει την Τροπολογία 71.

Εντούτοις η πρόταση, όπως είναι σήμερα ενώπιόν μας, κατορθώνει ακόμη να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συνεργάζονται και δίνεται η δέουσα προσοχή στους χρήστες και τους φορείς της αγοράς στο σχεδιασμό και την εφαρμογή. Είναι καιρός να συνεργαστούμε επιτέλους πάνω σε μια πραγματική εσωτερική αγορά για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και, κατά συνέπεια, να επενδύσουμε σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κι εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία τους. Εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θέλουμε επίσης περισσότερα εμπορεύματα στους σιδηροδρόμους, αλλά όχι σε βάρος της επιβατικής κίνησης. Η κινητικότητα των επιβατών είναι μια δημόσια υπηρεσία στην Ευρώπη. Η Επιτροπή αγνοεί την πραγματικότητα των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων, στα οποία τα αγαθά και οι επιβάτες μεταφέρονται στις ίδιες σιδηροτροχιές. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει δογματική προτεραιότητα είτε για το ένα είδος τρένου είτε για το άλλο.

Εμείς οι Πράσινοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις μονοαπευθυντικές θυρίδες για να δημιουργήσουμε ένα και μοναδικό υπεύθυνο επικοινωνίας για οποιονδήποτε θέλει να στείλει εμπορευματικές αμαξοστοιχίες διαμέσου των συνόρων στην Ευρώπη. Επιπλέον, θέλουμε περισσότερη διαφάνεια όταν εκχωρούνται χρονοδιάδρομοι και κατά τη διάρκεια λειτουργικών διαταραχών, για να αποφεύγονται αθέμιτες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων. Η Επιτροπή κι εσείς, ως θεματοφύλακας των συνθηκών, πρέπει να εξαλείψετε τις πρακτικές που επιτρέπουν σε κρατικές εταιρείες να κρατούν χρονοδιαδρόμους δωρεάν αποκλειστικά για να αποκλείσουν τους ανταγωνιστές.

Οι προτάσεις μας σχετικά με τη μείωση του θορύβου, κυρίως από την εμπορευματική κίνηση, είχαν απορριφθεί από το μεγάλο συνασπισμό εδώ στο Σώμα. Εντούτοις εμείς οι Πράσινοι θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις για να παραμείνουν οι σιδηρόδρομοι φιλικοί προς το περιβάλλον, ιδίως με τη μετασκευή των υπαρχόντων εμπορευματικών βαγονιών.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, στον ανταγωνισμό με τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, η εμπορευματική κίνηση στους σιδηροδρόμους έχει ελπίδες μόνο αν πραγματικά καθιερωθεί σε όλη την Ευρώπη και γι’ αυτό το λόγο χαιρετίζω την εισαγωγή των διαδρόμων διασυνοριακών εμπορευματικών μεταφορών, στους οποίους θα βελτιστοποιηθούν οι εμπορευματικές μεταφορές. Γι’ αυτό ακριβώς πρόκειται.

Με αυτή την έκθεση έχουμε μετριάσει δικαιολογημένες ανησυχίες για τη μείωση της ποιότητας της επιβατικής κίνησης, με δύσκαμπτους κανονισμούς προτεραιότητας για την εμπορευματική κίνηση. Όμως θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη εργασία πάνω στην έκθεση, διότι είμαστε εργαζόμενοι διαδικασίας και είμαστε μόνο στην πρώτη ανάγνωση. Στο μέλλον θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το πώς αντιδρούν τα κράτη μέλη.

Χρειαζόμαστε μια διαφορετική βάση για τον υπολογισμό του αριθμού των διαδρόμων. Το Κοινοβούλιο πρότεινε έναν ανά χώρα. Πιστεύω ότι στη Γερμανία θα χρειαζόμασταν ένα διάδρομο βορρά/ νότο και έναν ανατολή/ δύση. Δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε μήπως είναι δυνατοί εναλλασσόμενοι διάδρομοι σε περιοχές που έχουν ενδεχομένως λιγότερη μικτή κίνηση. Τρίτον, πρέπει να είναι σαφές ότι η συνολική χωρητικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών δεν πρέπει να μειωθεί.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, πολλοί πολίτες ανησυχούν διότι η περισσότερη εμπορευματική κίνηση στους σιδηροδρόμους θα προκαλέσει περισσότερο θόρυβο. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να ξεκινήσουμε με λογική νομοθεσία για τη μείωση του θορύβου στην εμπορευματική σιδηροδρομική κίνηση αμέσως στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Ανυπομονώ για περισσότερη δουλειά. Έχουμε ακόμη πράγματα να κάνουμε. Τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή, διότι ήταν πραγματικά ένας καλός συμβιβασμός για ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini (PPE-DE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Duchoς για τη λαμπρή έκθεσή του. Έχω καταθέσει μια τροπολογία εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών σχετικά με το Άρθρο 14(2). Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, σε περίπτωση πρόσθετων δυσκολιών στη ροή της κυκλοφορίας, οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων τρένων σε εμπορευματικούς διαδρόμους.

Στην Ιταλία και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, οι εμπορευματικές και οι επιβατικές μεταφορές μοιράζονται τις ίδιες γραμμές. Σήμερα υπάρχουν λίγα τμήματα αποκλειστικά για τις εμπορευματικές μεταφορές. Αυτό το είδος της προτεραιότητας θα τιμωρούσε τις περιφερειακές επιβατικές μεταφορές στα κύρια κέντρα της Ιταλίας, για παράδειγμα στην πόλη του Μιλάνου, η οποία βρίσκεται σε τρεις διαδρόμους ΔΕΔ.

Για να αποφευχθεί μια κατάσταση στην οποία οι επιβατικές μεταφορές υποφέρουν δυσανάλογα σε βάρος των εμπορευματικών μεταφορών, πρότεινα να συμπεριληφθεί η εν λόγω τροπολογία που απαγορεύει την εφαρμογή αυτών των κανόνων προτεραιότητας κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής της μετακίνησης των εργαζομένων, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν για να πάνε στη δουλειά. Οι ώρες αιχμής θα περιορίζονταν σε μια μέγιστη χρονική ζώνη, μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες, τριών ωρών το πρωί και τριών ωρών το απόγευμα.

Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται από τους διαχειριστές υποδομής, κάθε κράτος μέλος θα καθόριζε την περίοδο των ωρών αιχμής για τη μεμονωμένη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κίνηση και την εμπορευματική κίνηση μεγάλων αποστάσεων.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα σημερινά συμπεράσματα σχετικά με αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά θετικά από τη δική μου άποψη και βοηθούν να σταλεί ένα πολύ σαφές μήνυμα προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ότι το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα χρειάζεται διαδρόμους, οι οποίοι να είναι κατά κάποιο τρόπο αποκλειστικοί για τις εμπορευματικές μεταφορές. Η δημιουργία αυτών των διαδρόμων πρέπει να είναι συντονισμένη και συνεπής σε κοινοτικό επίπεδο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον κλάδο των σιδηροδρόμων πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.

Όσον αφορά τις συμβιβαστικές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής, προβλέπουν τη βελτίωση της διαδικασίας κατανομής και κράτησης χωρητικότητας σε όρους ποιοτικών σιδηροδρομικών γραμμών για διεθνείς εμπορευματικές αμαξοστοιχίες, καθώς και τη δημιουργία αποθέματος χωρητικότητας για τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί αυτή την προσέγγιση, όπως μπορεί επίσης να δεχτεί τη συμβιβαστική τροπολογία σχετικά με τη διαχείριση των διεθνών εμπορευματικών αμαξοστοιχιών σε περίπτωση διαταραχής του δικτύου. Κατά τα λοιπά, το Κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoň, εισηγητής. – (CS) Η συζήτηση έχει επιδείξει σχετικά ευρεία συναίνεση όλου του πολιτικού φάσματος. Γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους σκιώδεις εισηγητές όσο και όλους όσους λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση. Νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι φόβοι δημιουργούνται από την πιθανότητα συγκρούσεων μεταξύ των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών και των επιβατικών αμαξοστοιχιών. Το υποβληθέν κείμενο λαμβάνει υπόψη αυτό τον κίνδυνο και αφήνει επαρκή ευελιξία για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης στα χέρια των φορέων εκμετάλλευσης. Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές δραστηριότητες που λειτουργούν κανονικά και ομαλά, φυσικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες συγκρούσεις και δεν έχει νόημα να συζητάμε για τις προτεραιότητες για το ένα ή το άλλο είδος σιδηροδρομικών μεταφορών. Άρα είναι μόνο θέμα των ενδεχόμενων συγκρούσεων κατά τη διάρκεια καταστάσεων κρίσης, αλλά όπως έχω ήδη αναφέρει το βασικό θέμα εδώ είναι να αφήσουμε αρκετή εξουσία στα χέρια των φορέων εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων και αυτό το έγγραφο κάνει ακριβώς αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου