Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0247(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0220/2009

Esitatud tekstid :

A6-0220/2009

Arutelud :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Hääletused :

PV 23/04/2009 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0285

Arutelud
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

21. Konkurentsivõimeliseks kaubakaubaks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on Petr Duchoņi raport (A6-0220/2009) transpordi- ja turismikomisjoni nimel, ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsivõimeliseks kaubakaubaks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta (KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoņ, raportöör. – (CS) Proua juhataja, volinik, daamid ja härrad. Komisjoni ettepanek on luua raudteekaubatranspordiks Euroopa koridorid ja samuti reeglid, et neid koridore hallata ja reguleerida. Komisjon püüab raudteekaubakauba transpordi konkurentsivõimelisust suurendada ettepaneku kaudu ja ma kasutan võimalust neid selle eest tunnustada. Transpordi- ja turismikomisjon on komisjoni ettepanekut arutanud, võttes arvesse kokku esitatud 250 muudatusettepaneku eelnõud. Muudatusettepanekute eelnõude arutelude ajal jõuti kompromissile, mis sai toetuse kogu poliitiliselt spektrilt. Kompromiss kerkib peamiselt esile sellest, et püütakse optimeerida raudteetransporti tervikuna, samal ajal, kui säilitatakse piisavalt paindlikkust kriisiolukordade lahendamiseks. Komisjoni esitatud teksti on ka täiustatud ja lihtsustatud ning rõhuasetus on sellel, et oleks ruumi õigustatud individuaalsete riikide huvi tekkimisel, nii koridoride rajamisel kui ka nende haldamisel ja administreerimisel. Administratiivasutustes on raudteega seotud ettevõtete positsiooni kindlamaks muudetud, võrreldes sellega, mis see komisjoni ettepanekus oli. Tugevam roll antakse organisatsioonidele, kes on seotud Euroopa raudteekaubakoridoridega. Kommentaarid koostöö kohta kolmandate riikidega, mida koridor mõjutab, on vastu võetud. Mitmed muutused hõlmavad endas paremat huvide tasakaalu reisijate ja raudteekaubatranspordi vahel. Nõue läbipaistva otsuse tegemiseks on samuti heaks kiidetud seoses radade kategooriate ja kiirkaubarongidele pretsedendireeglite kehtestamisega. Lõpetuseks tänan variraportööre ja Euroopa Parlamendi töötajaid nende koostöö eest ja antud täiskogu austatud liikmeid nende kannatuse eest.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komisjoni asepresident. (IT) Proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, härra Duchoņ, tänan enda nimel parlamenti, et nad selle ettepaneku nii kiiresti üle vaatasid. Arvan, et kaubarongitranspordi väljaarendamine on eriti oluline. Eriti tänan raportööri härra Duchoņi ning transpordi- ja turismikomisjoni nende tahte ja kvaliteetse tehtud töö eest, mis on aidanud mul panna kindlamini kirja õigusakti ettepanek, mis on peamiselt suunatud Euroopa tasandil parema integreeritud raudteetranspordi arendamisele läbi lähedama koostöö infrastruktuuri juhtide vahel.

Raudteetransport on viimane, ja rõhutan, et viimane, transpordiliik, mis säilitab kõrge riikliku dimensiooni. Raja ületamine rongiga võib siis mitmetel juhtudel keeruline olla. Infrastruktuuri juhid on suuresti selle keerukuse eest vastutavad ja seega peame neid julgustama tegema koostööd, kas infrastruktuuri investeeringu haldamise või plaanimise ja teostamisega.

Raudtee infrastruktuur peab olema toodud Euroopa poliitika alla, sest sellel on juba märkimisväärne rahvusvaheline dimensioon. Meenutan, et hetkel on 50% kaubateenustest rahvusvahelised ja tulevikus see maht kasvab.

Teiseks, ettepaneku eesmärk on võimaldada raudteekaubatranspordi teenuste laiendamist. Antud sektor ei saa areneda ja võistelda ja/või täiendada teedesektorit ilma märkimisväärse kaubarongide infrastruktuuri parandamiseta. Täna peab enamikes liikmesriikides raudteekaubatransport peab muganduma reisijate transpordi järgi. Kahjuks kehtib see väga nii infrastruktuuri haldamise kui ka investeeringute kohta.

Kolmandaks, tänu sellele ettepanekule saab olema võimalik integreerida raudteed kaubatranspordi süsteemi edukamalt ja arendada Euroopas kaasmodaalsust. Selleks, et raudteetransport saaks ühenduse transpordieesmärkide saavutamisele märkimisväärselt kaasa aidata, peab raudteeinfrastruktuur olema paremini teiste transpordiliikidega ühendatud, eriti mere- ja maanteetranspordiga.

Lisaks ettepaneku põhieesmärgile soovin mainida nelja olulist põhimõtet, millel meie arutletav tekst põhineb. Esimene põhimõte on koridoride ja seega ka võrgustiku kindlaksmääramine. See kindlaksmääramine põhineb pigem majanduslikel kui poliitilistel faktoritel. Teine põhimõte on infrastruktuuri juhtide vahelise koostöö tugevdamine. Kolmas põhimõte, mille üle tahan üksikasjalikumalt juurelda, puudutab paremaid garantiisid infrastruktuuri pakutavate teenuste kvaliteeti ja usaldusväärsust, seda tänu sätetele, mille eesmärk on korraldada paremat tasakaalu reisija ja kaubaliikluse infrastruktuuri haldamise vahel.

See ei tähenda, et kaubarongidele antakse üleriiklikus võrgustikus reisirongide ees süstemaatiliselt eelisõigus, vaid vastupidi. Teen ühe asja väga selgeks. See puudutab sihtotstarbelisi kaubakoridore, mis tähendab spetsiifilisi ja selgelt määratletud marsruute. Kaubaronge ei karistata siis süsteemselt, eriti kui on suurem vajadus kiiruse ja/või punktuaalsuse järele. See on meie arvates see, mida me silmas peame, kui räägime spetsiifilistest kaubakoridoridest või propageerimine konkurentsivõimelist kaubatransporti.

Lõpuks on neljas sammas, milleks on strateegiliste terminalide võrgustiku määratlemine ja loomine. Antud juhul kasutatakse sõna „terminal” kõige laiemas tähenduses, hõlmates rongijaamu, sadamaterminale, logistilisi platvorme, teid, raudteid ja nii edasi, mis on vältimatud kaubakoridoride ja terve transpordisüsteemi korralikuks toimimiseks.

Seda tahtsingi ma öelda, ja ma täna teid uuesti parlamendi kiiruse ja efektiivsuse eest! Ma olen uhke, kui meenutan, kuidas olin mitu aastat antud täiskogu liige. Raportöör ja transpordikomitee väärivad oma töö eest kiitust. Tänan teid!

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, fraktsiooni PPE-DE nimel.(DE) Proua juhataja, härra komisjoni asepresident, daamid ja härrad ja need, kes on endiselt rõdul, eriti härra Lübbering. Minu fraktsioon toetab komisjoni põhimõttelist muret raudteekaubaliikluse osakaalu kasvatamise üle, luues sellel otstarbel riigiülesed liikluskoridorid ja spetsiaalsed õigusnormid. Härra asepresident, me ei täna teid ainult ettepaneku, vaid ka asjaolu eest, et olete jäänud siia kuni peaaegu keskööni, aga meile meeldib töötada. Tänan teid!

Lisaks võis toimuda keelevääratus, kui te oma komisjoni ettepaneku välja kuulutasite, sest meie fraktsioon koos meie hea raportööriga on täiesti veendunud, et kaubarongidel ei peaks olema absoluutset eelisõigust teiste rongide ees, selleks et oleks parem juurdepääs kaubaliiklusele, sest nii kaubarongid kui ka rahvusvahelised, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud rongid kasutavad peaaegu kõikide liikmesriikide raudteevõrgustikke.

Eriti tegevuskatkestuste korral ei saa meil olla eemalasuv kontor, kus otsuseid vastu võetakse. Kompetents peab jääma infrastruktuuri kasutajate ja individuaalsete raudtee ettevõtete kätte, et tavaline rongiliiklus saaks jätkata nii kiiresti ja efektiivselt kui võimalik. Isegi Euroopa kaubaraudteevõrgustiku spetsiaalse määruse alusel jäävad liikmesriigid kaubakoridoride loomise ja muutmiste eest vastutavaks. Nõustume, et Euroopa Komisjonil pole mittemingisugusest kompetentsi ülekandest abi. Lõpuks, ka raudtee ettevõtete, lastijate ja ekspediitoritega tuleks koridori õigusnormide asjus konsulteerida, sest neil on praktilisi teadmisi ja kogemusi, kuidas raudteevõrgustikku konkurentsivõimelise kaubaliikluse jaoks ära kasutada.

Õnnitlen raportööri veel üks kord! Ta on koostanud suurepärase raporti, mis komisjonis suures osas väga suure rahuloluga vastu võeti. Suur tänu raportöörile!

 
  
MPphoto
 

  Lily Jacobs, fraktsiooni PSE nimel.(NL) Piiriülesed kaubarongid veerevad läbi Euroopa Liidu keskmiselt 18 km/h. 2007. aastal jõudis ainult 60% kõikidest kaupadest oma sihtkohta määratud ajal. Miks? Sest kaupade rahvusvahelist transporti organiseeritakse endiselt täiesti ebaefektiivselt. Tegelikult ei suuda rongiga kaupade transportimine kunagi väga kindlalt maanteekaubaga võistelda. Sellise tempoga ei saavuta me Euroopa keskkonnaeesmärke ja ei täida oma plaani piirata CO2 heitmeid 2020. aastaks 20%.

Euroopa Komisjoni antud ettepaneku mõte on luua konkurentsivõimeline raudteevõrgustik kaupade transportimiseks Euroopa Liidus. Seda saab teha, luues piiriüleseid koridore, aidates kaasa suuremale infrastruktuuri juhtide omavahelisele koostööle ja leppides kokku paremates ühistes investeeringute kooskõlastustes liikmesriikide vahel ja viies viivituste korral sisse paremad eeliskorraldused. Sellisel viisil saab raudteevõrgustiku mahtu ja konkurentsivõimet märkimisväärselt parandada.

Komisjoni esialgne ettepanek anda kõikide viivituste korral eelisõigus kaubarongidele, läks liiga kaugele, kuid tänu kindlale koostööle raportööriga suutsin jõuda suurepärase kompromissini, mis tagab paindlikkuse ja pragmaatilise lähenemise. Kahjuks muutis härra Albertini ettepanek selle olulise lõigu jälle üheks tühjaks lubaduseks. Seetõttu hääletab Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon muudatusettepaneku 71 vastu.

Samas suudab meie ees olev ettepanek endiselt ärgitada inimesi koostööd tegema ning kasutajaid ja turuosalisi võetakse plaanimisel ja rakendamisel korralikult arvesse. On aeg, et me teeksime lõpuks koostööd tõelise raudteetranspordi siseturu nimel ja seega investeeriksime rohelisemasse ja jätkusuutlikumasse tulevikku.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(DE) Proua juhataja, daamid ja härrad. Ka mina tänan raportööri ja variraportööri nende suurepärase koostöö eest! Meie Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioonis tahame samuti raudteele rohkem vedusid, kuid mitte reisijatekauba arvelt. Reisijate liikuvus on Euroopas avalik teenus. Komisjon ignoreerib Euroopa raudteevõrgustiku reaalsusi, kus kaupasid ja reisijaid transporditakse samadel raudteedel. Ei tohiks eksisteerida mingisugust dogmaatilist eelistatust ühe- või teistsuguse rongi suhtes.

Meie rohelised tahame kasutada ühe peatuse poode, et igaüks, kes soovib saata kaubavedusid üle Euroopa piiride, saaks ühe kontaktisiku. Lisaks tahame suuremat läbipaistvust, kui rajad on kindlaks määratud ja kui toimuvad tegevuskatkestused, et muuseas vältida ebaausat konkurentsi moonutamist. Komisjon ning teie kui lepingute valvur, peate kaotama tegevuse, mis võimaldab riigiomandis olevatel ettevõtetel radu tasuta reserveerida, et konkurente eemale hoida.

Meie ettepaneku müra vähendamise, eriti kaubaliikluse müra kohta, lükkas koalitsiooni enamuse täiskogus tagasi. Meie, rohelised aga jätkame lobitööd selle nimel, et raudteed jääksid keskkonnasõbralikeks, eriti modifitseerides olemasolevaid kaubavaguneid.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE).(DE) Proua juhataja, konkureerides maanteekaubaliiklusega on raudteekaubaliiklusel võimalus ainult siis, kui see tõesti Euroopas korralikult ja kindlalt välja kujuneb, seetõttu tervitan piiriüleste kaubaliikluse koridore, kus kaubaliiklust optimeeritakse. Selles kõik seisnebki.

Antud raportiga oleme neutraliseerinud õigustatud mured reisijateliikluse taseme alanemise suhtes, fikseerides kaubaliiklusele prioriteetsed õigusnormid Samas peame raportiga rohkem tööd tegema, sest oleme protsessi töötajad ja alles esimese lugemise juures. Tulevikus peame arvestama ka liikmesriikide reaktsioonidega.

Vajame teistsugust lähtekohta, et koridorid kokku arvutada. Parlament on teinud ettepaneku, et iga riigi kohta võiks olla üks. Arvan, et meie Saksamaal vajame põhja-lõuna ja ida-lääne suunas koridori. Teiseks peame arvestama sellega, kas alternatiivsed koridorid on võimalikud piirkondades, kus segaliiklust on vähem. Kolmandaks peab olema selge, et raudteetranspordi kogumaht ei tohi alaneda.

Viimase, kuid vähemolulise aspektina tuuakse välja asjaolu, et mitmed kodanikud muretsevad selle pärast, et kui kaupade arv raudteel kasvab, siis kaasneb ka suurem müra. Seetõttu peame järgmisel ametiajal alustama koheselt mõistliku õigusaktiga müravähendamise kohta kaubaraudteeliikluses.

Ootan juba, et saaksin veel tööd teha. Meil on veel palju teha. Tänan raportööri, sest kompromiss väga suuri tülisid tekitava teema kohta oli väga hea!

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini (PPE-DE).(IT) Proua juhataja, daamid ja härrad. Õnnitlen härra Duchoņi suurepärase raporti eest! Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni nimel esitasin muudatusettepaneku, mis puudutab artikli 14 lõiku 2. Selle artikli kohaselt on liiklusvoo täiendavate probleemide korral kaubarongidel eelis teiste Eurooa kaubakoridoride rongide ees.

Itaalias ja suures osas Euroopast jagavad kauba- ja reisijaveod samu marsruute ja hetkel on ainult mõned vööndid, mis on mõeldud kaubaveole. Selline prioriteetsus karistaks regionaalset reisijate transporti peamistes Itaalia keskustes, näiteks Milano linnas, mis asub kolme üleeuroopalise võrgu keskel.

Selleks, et vältida olukorda, kus reisijate transport kannatab ebavõrdselt kaubaveo tõttu, soovitasin lisada ülalmainitud muudatusettepaneku, mis keelaks nende eelisreeglite rakendamist reisijate tipptundidel, kus enamik inimesi tööle reisib. Tipptunnid piiratakse maksimaalse ajavahemikuga ja ainult tööpäeviti. Vahemikuks oleks kolm tundi hommikul ja kolm tundi pärastlõunal.

Kasutades infrastruktuurijuhtide teavet, määratleb iga liikmesriik enda jaoks tipptunni, võttes arvesse piirkondlikku ja pika vahemaa kaubaveoliiklust.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komisjoni asepresident. (IT) Proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, minu seisukohast nähtuna on teema kohta tehtud järeldused väga positiivsed ja aitavad saata liikmesriikidele selge sõnumi, et Euroopa raudteesüsteem vajab koridore, mis mingisugusel viisil oleks pühendatud kaubaveole. Nende koridoride loomine peab olema kooskõlastatud ja ühenduse tasandil järjepidev ning kõik raudteesektori osapooled peavad osalema.

Mis puudutab raportööri esitatud kompromisskokkuleppeid, siis need muudavad paremaks ümberjaotamise protsessi ja mahu reserveerigu kvaliteetsete raudteeliinide seisukohast rahvusvahelistele kaubaveorongidele nii nagu määratletakse reserv ka lühiajalistele vajadustele. Komisjon võib seda lähenemist aktsepteerida nagu ta võib ka aktsepteerida kompromissmuudatusettepaneku rahvusvaheliste kaubaveoringide haldamise kohta võrgustiku probleemi korral. Ülejäänud osas on parlament suveräänne. Tänan teid!

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoņ, raportöör. – (CS) Antud arutelu käigus on ilmnenud üle poliitilise spektri üpris lai üksmeel. Selle eest tänan nii variraportööre kui ka kõiki arutelus osalenuid! Arvan, et suurimad hirmud on seotud kaubarongide ja reisijarongide kokkupõrkevõimalusega. Esitatud tekst võtab selle ohu arvesse ja on piisavalt paindlik, et kriisiolukordi saaksid hallata operaatorid. Rääkides korralikult ja probleemideta töötavast raudteetranspordist, siis sellistel konfliktidel ei tohiks lasta loomulikult toimuda ja ei ole mõtet arutelda üht või teist tüüpi raudteetranspordi prioriteetide üle. Seetõttu saab rääkida ainult võimalikust konfliktist kriisolukorras, kuid nagu juba mainisin, siis kõige olulisem on jätta piisavalt palju võimu raudtee operaatoritele ja seda antud dokument teebki.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu lõpetati.

Hääletus toimub homme.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika