Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0247(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0220/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0220/2009

Keskustelut :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Äänestykset :

PV 23/04/2009 - 8.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0285

Puheenvuorot
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

21. Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana Petr Duchoòn liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta (KOM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD)) (A6-0220/2009).

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoò, esittelijä. – (CS) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, komission ehdotuksen tavoitteena on luoda eurooppalaiset tavaraliikennekäytävät rautateille ja laatia käytävien hallintaa koskevat säännöt. Komissio pyrkii ehdotuksen avulla lisäämään rautateiden tavaraliikenteen kilpailukykyä, ja haluaisin nyt esittää kiitokseni tästä. Liikenne- ja matkailuvaliokunta on keskustellut komission ehdotuksesta, johon liittyen esitettiin yhteensä 250 tarkistusehdotusta. Tarkistusehdotuksista keskusteltaessa päädyttiin kompromissiin, joka sai kannatusta kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Kompromissi perustuu pääasiassa pyrkimykseen optimoida rautatieliikenne kokonaisuudessaan ja pitää se samalla tarpeeksi joustavana kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. Komission ehdottamaa tekstiä on myös hiottu ja yksinkertaistettu, ja sen painopisteeseen on asetettu tilan luominen yksittäisten valtioiden oikeutetuille eduille niin käytävien perustamiseen kuin niiden hallintaankin liittyen. Rautatieyhtiöiden asemaa hallinnossa on vahvistettu komission ehdotukseen verrattuna. Myös eurooppalaisissa rautateiden tavaraliikennekäytävissä toimiville organisaatioille on annettu vahvempi rooli. Käytävään liittyvien kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat kommentit on hyväksytty. Monet muutokset liittyvät rautateiden matkustaja- ja tavaraliikenteen etujen väliseen tasapainoon. Myös reittiluokkien määrittämiseen ja tavaroita kuljettavien suurnopeusjunien ensisijaisuussääntöjen laatimiseen liittyvän päätöksenteon avoimuutta koskeva pyyntö on hyväksytty. Lopuksi haluan kiittää varjoesittelijää ja Euroopan parlamentin työntekijöitä yhteistyöstä ja Euroopan parlamentin jäseniä kärsivällisyydestä.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jäsen Duchoò, haluan omasta puolestani kiittää parlamenttia siitä, että se suostui tarkastelemaan ehdotusta näin pian. Mielestäni se on hyvin tärkeää tavarajunaliikenteen kehityksen kannalta. Esitän erityiskiitoksen esittelijä Duchoòlle sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnalle heidän valmiudestaan ja työn laadukkuudesta, sillä heidän tekemänsä työ on auttanut vahvistamaan lainsäädäntöehdotusta, jonka ensisijaisena tavoitteena on rautatieliikenteen parempi yhdentäminen infrastruktuurin haltijoiden tiiviimmän yhteistoiminnan avulla.

Rautatieliikenne on viimeinen – korostan viimeinen – liikennemuoto, joka on säilyttänyt pitkälti kansallisen ulottuvuuden. Rajan ylittäminen junalla voi yhä useissa tapauksissa olla vaikeaa. Vaikeus johtuu suureksi osaksi infrastruktuurin haltijoista, joten meidän tulee kannustaa heitä toimimaan yhdessä niin infrastruktuurin hallinnan ja suunnittelun kuin investointien toteuttamisenkin yhteydessä.

Tavaraliikenneinfrastruktuuri on tuotava EU:n politiikan piiriin, koska sillä on jo merkittävä kansainvälinen ulottuvuus. Haluan muistuttaa, että 50 prosenttia tavaraliikennepalveluista on nyt kansainvälisiä ja että luvun odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Toiseksi ehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa rautateiden tavaraliikennepalvelujen laajentaminen. Ala ei voi kehittyä ja kilpailla tiealan kanssa ja/tai täydentää sitä, ellei tavarajunien käyttämää infrastruktuuria paranneta huomattavasti. Nykyään tavarajunaliikenteen on useimmissa jäsenvaltioissa mukauduttava matkustajaliikenteen tarpeisiin. Valitettavasti tämä pätee sekä infrastruktuurin hallintaan että investointeihin.

Kolmanneksi tämän ehdotuksen ansiosta rautatiet voidaan paremmin yhdistää tavaraliikennejärjestelmään, ja näin voidaan kehittää liikennemuotojen yhteiskäyttöä. Jotta rautatieliikenne voi antaa merkittävän panoksen yhteisön liikennetavoitteisiin, rautatieinfrastruktuuri on liitettävä paremmin muihin liikennemuotoihin, erityisesti meri- ja tieliikenteeseen.

Ehdotuksen päätavoitteiden lisäksi haluan kuitenkin mainita neljä keskeistä periaatetta, joihin keskustelun aiheena oleva teksti perustuu. Ensimmäinen periaate on käytävien ja siten myös verkon erittely. Erittely perustuu poliittisten seikkojen sijaan taloudellisiin tekijöihin. Toinen periaate on vahvempi yhteistyö infrastruktuurin haltijoiden välillä. Kolmas periaate, jota haluan tarkastella yksityiskohtaisemmin, koskee parempia takuita infrastruktuurin tarjoamien palvelujen laadusta ja luotettavuudesta. Ne perustuvat määräyksiin, joiden on tarkoitus saada matkustaja- ja tavaraliikenne tasapainoon infrastruktuurin hallinnassa.

Tämä ei tarkoita, että tavarajunat asetettaisiin järjestelmällisesti matkustajajunien edelle koko kansallisessa rautatieverkossa. Päinvastoin – haluan tehdä tämän selväksi – tämä koskee tavaraliikenteelle osoitettuja käytäviä eli erityisiä ja selvästi määritettyjä raiteita. Tavarajunia ei siksi järjestelmällisesti rankaista, etenkään, jos niiltä vaaditaan kovempaa nopeutta ja/tai täsmällisyyttä. Tätä mielestämme käytännössä tarkoitetaan, kun puhutaan tavaraliikennekäytävien määrittämisestä ja kilpailukykyisen tavaraliikenteen tukemisesta.

Lopuksi neljäs pilari on strategisten terminaalien todellisen verkon määrittäminen ja luominen. Tässä yhteydessä sanaa "terminaali" käytetään laajimmassa mahdollisessa merkityksessä, joka kattaa muun muassa rautatievarikot, sataman rautatieasemat, logistiikkajärjestelmät, tiet ja rautatiet, jotka ovat välttämättömiä rahtiliikennekäytävien ja koko liikennejärjestelmän sujuvan toiminnan kannalta.

Tämän halusin sanoa, ja nyt haluan kiittää teitä uudelleen parlamentin nopeudesta ja tehokkuudesta. Tunnen ylpeyttä siitä, että olin itsekin parlamentin jäsen monen vuoden ajan. Esittelijä ja liikennevaliokunta ovat ansainneet onnittelut työstään. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat ja lehterillä vielä istuvat, erityisesti herra Lübbering. Ryhmäni tukee komission pohjimmaista toivetta lisätä rautateiden tavaraliikennettä luomalla rajat ylittäviä liikennekäytäviä ja asiaa koskevia erityisiä säännöksiä. Arvoisa varapuheenjohtaja, kiitämme teitä ehdotuksesta, mutta myös siitä, että olette ollut mukana tänä iltana lähes puoleen yöhön asti. Pidämme työnteosta. Kiitos.

Lisäksi – ja komission ehdotuksessa saattoi olla lipsahdus – ryhmäni on yhdessä arvoisan esittelijän kanssa täysin sitä mieltä, ettei tavarajunia tule asettaa aina etusijalle muihin juniin nähden, vaan että tavaraliikennettä tulee helpottaa, sillä lähes kaikissa jäsenvaltioissa rautatieverkkoa käyttävät tavarajunien lisäksi kansainväliset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset junat.

Erityisesti toimintahäiriöiden aikana emme voi antaa jonkin kaukaisen viraston tehdä päätöksiä, vaan toimivallan on pysyttävä kulloisellakin infrastruktuurin toimijalla ja rautatieyhtiöllä, jotta normaali junaliikenne voidaan palauttaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Myös Euroopan tavaraliikenteen rautatieverkkoa koskevan erityisen asetuksen puitteissa jäsenvaltioiden on edelleen oltava vastuussa tavaraliikennekäytävien perustamisesta ja muuttamisesta. Minkäänlaisesta toimivallan siirtämisestä Euroopan komissiolle ei ole hyötyä. Siitä meidän tulisi olla yhtä mieltä. Lisäksi rautatieyhtiöitä, rahtaajia ja huolitsijoita tulisi kuulla käytävään liittyvien säännösten suhteen, sillä heillä on käytännön tietoa ja kokemusta siitä, miten rautatieverkkoa voidaan tehokkaimmin hyödyntää kilpailukykyisen tavaraliikenteen tarpeisiin.

Onnittelen vielä kerran esittelijää. Hän on laatinut erinomaisen mietinnön, jonka valiokunta hyväksyi suurelta osin hyvin tyytyväisenä. Kiitos esittelijälle.

 
  
MPphoto
 

  Lily Jacobs, PSE-ryhmän puolesta. (NL) Rajat ylittävät tavarajunat kulkevat Euroopan unionin halki keskimääräisellä 18 kilometrin tuntinopeudella. Vuonna 2007 vain 60 prosenttia kaikista tavarajunista saapui määränpäähänsä aikataulun mukaan. Miksi? Koska tavaroiden kansainvälinen rautatieliikenne on edelleen järjestetty täysin tehottomalla tavalla. Tällä tavoin tavarajunaliikenne ei voi koskaan kilpailla tiekuljetusten kanssa. Tällä tahdilla emme saavuta EU:n ympäristötavoitteita ja pyrkimyksemme vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä kuivuu kokoon.

Euroopan komission ehdotuksen tavoitteena on luoda kilpailukykyinen rautatieverkko Euroopan unioniin tavaraliikennettä varten. Tämä onnistuu luomalla rajat ylittäviä käytäviä, lisäämällä infrastruktuurin haltijoiden välistä yhteistyötä, parantamalla investointien keskinäistä koordinointia jäsenvaltioiden välillä ja parantamalla viivästystilanteiden ensisijaisuusjärjestelyjä. Tällä tavalla rautatieverkon kapasiteettia ja kilpailukykyä voidaan parantaa huomattavasti.

Komission alkuperäinen ehdotus myöntää etusija tavarajunille aina viivästysten yhteydessä meni liian pitkälle. Esittelijän kanssa tehdyn järkevän yhteistyön ansiosta olen päässyt erinomaiseen kompromissiin, joka takaa joustavuuden ja käytännöllisen lähestymistavan. Valitettavasti Albertinin ehdotus on tehnyt tästä tärkeästä osa-alueesta vain tyhjän kuoren. Siksi Euroopan parlamentin sosialistiryhmä äänestää tarkistusta 71 vastaan.

Kuitenkin ehdotus sellaisena, kuin se on nyt edessämme, onnistuu kannustamaan ihmisiä toimimaan yhdessä. Lisäksi se ottaa käyttäjät ja markkinoiden toimijat asianmukaisesti huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. Nyt on aika lopultakin alkaa toimia yhdessä todellisilla rautatieliikenteen sisämarkkinoilla ja sijoittaa näin vihreään ja kestävään tulevaisuuteen.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, minäkin kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä. Myös me Verts/ALE-ryhmässä haluamme lisää tavaraliikennettä rautateille, mutta emme matkustajaliikenteen kustannuksella. Matkustajaliikenne on julkinen palvelu Euroopassa. Komissio jättää huomiotta realiteetit, jotka liittyvät tavaroita ja matkustajia samoilla raiteilla kuljettaviin Euroopan rautatieverkkoihin. Kummallekaan junatyypille ei pidä antaa ehdotonta etusijaa.

Me vihreät haluamme käyttää yhdistettyjä palvelupisteitä ja perustaa yhden yhteyshenkilön kaikille, jotka haluavat lähettää tavarajunia Euroopassa rajojen yli. Lisäksi haluamme lisää avoimuutta reittien myöntämiseen ja liikennehäiriöiden käsittelyyn, jotta vältytään muun muassa epäoikeudenmukaisilta kilpailun vääristymiltä. Komission ja teidän tulee perussopimusten valvojina poistaa käytäntö, joka antaa valtion omistamille yhtiöille mahdollisuuden pitää kilpailijat poissa varaamalla reittejä maksutta.

Suurin koalitio hylkäsi parlamentissa esityksemme, jotka koskivat melun vähentämistä, erityisesti tavaraliikenteen yhteydessä. Vihreät jatkavat kuitenkin rautateiden ympäristöä säästävän vaikutuksen ajamista, erityisesti varustamalla jälkikäteen olemassa olevia tavaravaunuja.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, rautateiden tavaraliikenne pärjää kilpailussa teiden tavaraliikenteen kanssa vain, jos se todella järjestetään koko Euroopan laajuisesti. Siksi kannatan tavaraliikenteen optimoivien, rajat ylittävien tavaraliikennekäytävien käyttöönottoa. Siitä tässä on kyse.

Tällä mietinnöllä olemme lievittäneet oikeutettuja huolia siitä, että tavaraliikenteen etusijaa koskevat säännökset alentaisivat matkustajaliikenteen laatua. Mietintöä on kuitenkin vielä työstettävä, sillä olemme prosessityöntekijöitä ja olemme nyt vasta ensimmäisessä käsittelyssä. Jatkossa meidän on otettava huomioon myös se, miten jäsenvaltiot reagoivat.

Tarvitsemme eri laskentaperusteen käytävien määrälle. Parlamentti on ehdottanut määräksi yksi valtiota kohti. Mielestäni me Saksassa tarvitsemme pohjois- ja eteläsuuntaisen sekä itä- ja länsisuuntaisen käytävän. Lisäksi meidän on mietittävä, ovatko vaihtoehtoiset reitit mahdollisia alueilla, joilla on mahdollisesti vähemmän sekaliikennettä. Kolmanneksi on oltava selvää, ettei rautatieliikenteen kokonaiskapasiteettia vähennetä.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, monet kansalaiset pelkäävät, että tavaraliikenteen lisääminen rautateillä tuo mukanaan lisää melua. Siksi meidän on heti seuraavalla vaalikaudella aloitettava rautateiden tavaraliikenteen melun vähentämistä koskevan järkevän lainsäädännön laatiminen.

Odotan innokkaasti tulevaa työtä. Meillä on vielä tehtävää. Kiitän esittelijää, sillä tämä oli todellakin hyvä kompromissi hyvin kiistanalaisessa kysymyksessä.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, haluan onnitella jäsen Duchoòta erinomaisesta mietinnöstä. Olen esittänyt Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta tarkistuksen 14 artiklan 2 kohdasta. Artiklan mukaan jos liikennevirrassa on ongelmia, tavarajunat ovat Euroopan tavaraliikennetunneleissa etusijalla muihin juniin nähden.

Italiassa ja suuressa osassa Eurooppaa tavara- ja matkustajaliikenne käyttävät samoja raiteita. Tällä hetkellä tavaraliikenteelle on omistettu muutamia osuuksia. Tällainen etusija haittaisi alueellista matkustajaliikennettä Italian tärkeimmissä keskuksissa, kuten Milanossa, joka sijaitsee kolmessa Euroopan laajuisessa rautatiejärjestelmän liikennekäytävässä.

Jotta vältymme tilanteelta, jossa matkustajaliikenne kärsii suhteettomasti tavaraliikenteen vuoksi, ehdotin edellä mainittua tarkistusta, joka kieltää tällaisten etusijasäännösten soveltamisen työmatkalaisten ruuhka-aikojen aikana, kun useimmat ihmiset ovat matkalla töihin. Ruuhka-ajat rajattaisiin tiettyyn aikarajaan – kolme tuntia aamulla ja kolme tuntia myöhemmin iltapäivällä – ja vain arkipäiviin.

Infrastruktuurin haltijoiden antamien tietojen perusteella kukin jäsenvaltio voisi määrittää itselleen ruuhka-aikajakson ottaen huomioon alueellisen ja pitkän matkan tavaraliikenteen.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, komission varapuheenjohtaja.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mielestäni aiheesta tänään tehdyt päätelmät ovat erittäin myönteisiä ja auttavat lähettämään hyvin selvän viestin jäsenvaltioille: Euroopan rautatiejärjestelmä tarvitsee käytäviä, jotka on jollain tavalla omistettu tavaraliikenteelle. Käytävien perustamisen on oltava koordinotua ja yhdenmukaista yhteisön tasolla, ja kaikkien rautatiealan sidosryhmien tulee osallistua tähän toimenpiteeseen.

Mitä tulee esittelijän ehdottamiin kompromissitarkistuksiin, ne tuovat parannuksia jakoprosessiin ja varakapasiteettiin tarjoamalla laadukkaita rautatiereittejä kansainvälisille tavarajunille ja perustamalla varakapasiteettia lyhyen aikavälin vaatimuksia varten. Komissio voi hyväksyä tämän lähestymistavan, kuten myös kansainvälisten tavarajunien hallintaa verkon liikennehäiriöiden aikana koskevan kompromissitarkistuksen. Muilta osin parlamentti on suvereeni. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Petr Duchoò, esittelijä. – (CS) Keskustelussa on näkynyt melko laajaa kannatusta yli poliittisten rajojen. Siitä haluan kiittää niin varjoesittelijöitä kuin kaikkia muitakin keskusteluun osallistuneita. Uskon, että suurimmat pelot liittyvät tavarajunien ja matkustajajunien välisten kahnausten mahdollisuuteen. Esitetyssä tekstissä huomioidaan tämä vaara ja jätetään toimijoille riittävästi joustavuutta kriisitilanteiden käsittelyyn. Mitä tulee asianmukaiseen ja sujuvaan rautatietoimintaan, tällaisia kahnauksia ei tulisi tietenkään esiintyä, eikä ole mitään järkeä keskustella toisen rautatieliikennetyypin etusijasta. Kyseessä ovat siksi vain kriisitilanteiden mahdolliset ongelmat, mutta kuten olen jo todennut, tässä yhteydessä on keskeistä antaa riittävästi valtaa rautatietoimijoille, ja juuri niin tämä asiakirja tekeekin.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö