Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 22 април 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 4.Агенции за кредитен рейтинг - Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния – Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) (разискване)
 5.Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки – Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Календар на пленарните сесии на Европейския парламент за 2010 г.
  6.2.Споразумение между ЕО и Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.Присъединяване на ЕО към Правило № 61 на ИКЕ на ООН относно единните разпоредби за одобряване на лекотоварни автомобили (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.Ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.Определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.Координация на системите за социална сигурност (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.Координация на системите за социално осигуряване: Процедура за прилагане (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.Налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.Създаване на Европейска мрежа за защита на публичните личности (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.Национални програми за преструктуриране на сектора на памука (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14.Сключване от страна на ЕО на Протокола за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.Проект на коригиращ бюджет № 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.Проект на коригиращ бюджет № 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Искане за защита на привилегиите и имунитета на Aldo Patriciello (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Искане за защита на привилегиите и имунитета на Renato Brunetta (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Искане за консултация относно имунитета и привилегиите на Antonio Di Pietro (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Искане за снемане на имунитета на Hannes Swoboda (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Контрол върху изпълнението на бюджета на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) през 2007 г. (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.Ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2008 г. (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.Интегриран подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25.Вътрешен пазар на електроенергия (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.Достъп до мрежата: за трансграничен обмен на електроенергия (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.Общи правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяне на Директива 2003/55/ЕО (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.Достъп до преносни мрежи за природен газ (A6-0237/2009, Атанас Папаризов)
  6.30.Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31.Машини за третиране с пестициди (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34.Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (преработка) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Временно търговско споразумение с Туркменистан
  6.37.Временно търговско споразумение с Туркменистан (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.Система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Обща имиграционна политика за Европа: принципи, действия и инструменти (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.Зелената книга относно бъдещето на политиката в областта на трансевропейската транспортна мрежа (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.Обяснение на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуванетo: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Земетресението в района на Abruzzes, Италия (разискване)
 11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година – Раздел ІІ – Съвет (разискване)
 12.Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) - Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач - Общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен) (разискване)
 13.Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път – Права на пътниците в автобусния транспорт (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 15.Състав на Парламента: вж. протокола
 16.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 17.Срок за закрила на авторското право и сродни права (разискване)
 18.План за действие относно градската мобилност (разискване)
 19.План за действие относно интелигентните транспортни системи - Интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт (разискване)
 20.Програма „Марко Поло II“ (разискване)
 21.Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1381 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (1460 kb)
Правна информация - Политика за поверителност