Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 22. dubna 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Ratingové agentury - Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení - Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) (přepracování) (rozprava)
 5.Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států - Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Kalendář plenárních zasedání Evropského parlamentu 2010
  6.2.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o některých aspektech leteckých služeb (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.Přistoupení ES k předpisu EHK OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.Veterinární předpisy pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.Právní úprava obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.Koordinace systémů sociálního zabezpečení - prováděcí nařízení (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Evropský výzkumný program v oblasti metrologie (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.Minimální zásoby surové ropy a ropných produktů (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.Výstražná informační síť kritické infrastruktury (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.Zřízení Evropské sítě pro ochranu významných osob (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.Národní programy restrukturalizace odvětví bavlny (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14.Protokol o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy (protokol o dopravě) (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Žádost o ochranu imunity a výsad pana Alda Patriciella (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Žádost o ochranu imunity a výsad pana Renata Brunetta (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Antonia Di Pietra (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Žádost o zbavení imunity pana Hannese Swobody (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Kontrola uplatňování předvstupních nástrojů z rozpočtu (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.Integrovaný přístup k rovnosti mužů a žen v rámci činností výborů a delegací (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25.Vnitřní trh s elektřinou (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.Přístup do sítě: přeshraniční obchod s elektřinou (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.Vnitřní trh se zemním plynem (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30.Interoperabilita pro evropské orgány veřejné správy (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31.Stroje pro aplikaci pesticidů (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.Označení pneumatik v souvislosti s palivovou účinností (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.Změna nařízení ES č. 717/2007 (mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34.Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) (přepracování) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem
  6.37.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Rámec Společenství pro jadernou bezpečnost (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.Kontrolní režim Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.Zelená kniha o budoucnosti politiky v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Zemětřesení v oblasti Abruzzo v Itálii (rozprava)
 11.Udělení absolutoria za rok 2007: Rada (rozprava)
 12.Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) - Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy - Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) (rozprava)
 13.Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách - Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 15.Složení Parlamentu: viz zápis
 16.Ověřování pověřovacích listin: viz zápis
 17.Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv (rozprava)
 18.Akční plán v oblasti městské mobility (rozprava)
 19.Akční plán o inteligentních dopravních systémech – Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy (rozprava)
 20.Program Marco Polo II (rozprava)
 21.Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy (rozprava)
 22.Program jednání pro příští zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (857 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1824 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí