Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Reitinguagentuurid – Aruandlus- ja dokumenteerimisnõuded ühinemise ja jagunemise korral – Kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (uuestisõnastamine) (arutelu)
 5.Keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks – Keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude kalender – 2010
  6.2.EÜ ja Pakistani vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.EÜ ühinemine ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 61 (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.Hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded (kodifitseeritud versioon) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.Põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord (kodifitseeritud versioon) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine: rakendusmäärus (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Euroopa metroloogia teadusprogramm (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.Puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.Toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarud (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.Kriitilise infrastruktuuri hoiatussüsteem (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.Avaliku elu tegelaste kaitsmise Euroopa võrk (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.Puuvillasektori riiklik ümberkorraldamiskava (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14.Alpi konventsiooni rakendamine transpordi valdkonnas (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 2/2009 projekt (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.Paranduseelarve nr 3/2009 projekt (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Aldo Patricello puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Renato Brunetta parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Antonio Di Pietro puutumatust ja eesõigusi puudutav järelepärimine (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Hannes Swoboda puutumatuse äravõtmise taotlus (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi eelarve täitmise kontroll (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.Kohtuotsuste tõhus täitmine Euroopa Liidus: võlgniku vara läbipaistvus (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.Petitsioonikomisjoni 2008. aasta tegevusaruanne (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide ja delegatsioonide töö raames (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25.Elektrienergia siseturg (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.Võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.Maagaasi siseturg (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.Maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimused (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30.Euroopa haldusasutuste koostalitusvõime alased lahendused (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31.Pestitsiididega töötlemise masinad (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.Rehvide märgistamine seoses kütusesäästlikkusega (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.Määruse (EÜ) nr 717/2007 (mobiiltelefonid) ning direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniline side) muutmine (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vãlean)
  6.34.Aruandlus- ja dokumenteerimisnõuded ühinemise ja jagunemise korral (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Kindlustus- ja edasikindlustustegevus (Solvency II) (uuestisõnastamine) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga
  6.37.Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Ühenduse tuumaohutuse raamistik (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.Ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.Kalavarude kaitse tehniliste meetmete abil (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendid (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.Roheline raamat üleeuroopalise transpordivõrgu tulevase poliitika kohta (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Maavärin Itaalias Abruzzo piirkonnas (arutelu)
 11.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Nõukogu (arutelu)
 12.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (uuestisõnastamine) – Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimused – Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (uuestisõnastamine) (arutelu)
 13.Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused –Bussireisijate õigused (arutelu)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Parlamendi koosseis: vt protokoll
 16.Volikirjade kontroll: vt protokoll
 17.Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg (arutelu)
 18.Linnaliiklust käsitlev tegevuskava (arutelu)
 19. Intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskava – Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega (arutelu)
 20.Programm Marco Polo II (arutelu)
 21.Konkurentsivõimeliseks kaubakaubaks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (796 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1718 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika