Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlis - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Kredītvērtējuma aģentūras - Prasības par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos - Apdrošināšana un pārapdrošināšana - Maksātspēja II (pārstrādāta redakcija) (debates)
 5.Vidēja termiņa finansiāls palīdzības mehānisms attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm - Vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānisms attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Eiropas Parlamenta 2010. gada sesijas plenārsēžu datumi
  6.2.EK un Pakistānas nolīguma noslēgšana par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.EK pievienošanās ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 61 (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.Dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.Tirdzniecības režīms, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādes rezultātā iegūtām precēm (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.Sociālās drošības sistēmu koordinēšana (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.Sociālās drošības sistēmu koordinēšana: īstenošanas regula (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Eiropas metroloģijas pētniecības programma (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.Jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīkls (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.Eiropas tīkls amatpersonu drošības nodrošināšanai (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.Kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmas (A6-0200/2009, Marķa Isabel Salinas Garcķa)
  6.14.Protokols par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols) (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.Budžeta grozījumi Nr. 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.Budžeta grozījumi Nr. 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Pieprasījums aizstāvēt Aldo Patriciello deputāta imunitāti (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Pieprasījums aizstāvēt Renato Brunetta deputāta imunitāti un privilēģijas (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Pieprasījums apspriest Antonio Di Pietro deputāta imunitāti un privilēģijas (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Pieprasījums atcelt deputāta Hannes Swoboda imunitāti (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Pirmspievienošanās instrumenta budžeta izpildes kontrole (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.Spriedumu efektīva izpilde Eiropas Savienībā — parādnieku īpašumu pārredzamība (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.2008. gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā (A6-0198/2009, Anna Zįborskį)
  6.25.Elektroenerģijas iekšējais tirgus (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.Energoregulatoru sadarbības aģentūra (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.Dabasgāzes iekšējais tirgus (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30.Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbības risinājumi (A6-0136/2009, Dragoŗ Florin David)
  6.31.Pesticīdu lietošanas mašīnas (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.Regulas (EK) Nr. 717/2007 (mobilie telefonsakari) un Direktīvas 2002/21/EK (elektroniskie sakari) grozīšana (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vćlean)
  6.34.Prasības par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Apdrošināšana un pārapdrošināšana – Maksātspēja II (pārstrādāta redakcija) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Tirdzniecības pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu
  6.37.Tirdzniecības pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Kopienas kodoldrošības sistēmas pamatstruktūra (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.Kopienas kontroles sistēmas izveide, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.Zvejas resursu saglabāšana, izmantojot tehniskos pasākumus (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Kopēja imigrācijas politika Eiropai - principi, darbības un instrumenti (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.Zaļā grāmata par TEN-T politikas nākotni (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Iepriekрзjвs sзdes protokola apstiprinврana (sk. protokolu)
 10.Zemestrīce Abruco reģionā Itālijā (debates)
 11.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Padome (debates)
 12.Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum (pārstrādāts dokuments) - Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai - Piekļuve starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāts dokuments)(debates)
 13.Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem - Autobusu pasažieru tiesības (debates)
 14.Jautājumu laiks (Komisija)
 15.Parlamenta sastāvs: sk. protokolu
 16.Pilnvaru pārbaude sk. protokolu
 17.Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi (debates)
 18.Rīcības plāns attiecībā uz mobilitāti pilsētā (debates)
 19.Automatizēto transporta sistēmu rīcības plāns – Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem (debates)
 20.„Marco Polo II” programma (debates)
 21.Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība sk. protokolu
 23.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (853 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1674 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika