Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 22 april 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Ratingbureaus - Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen - Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) (debat)
 5.Financiële ondersteuning van de betalingsbalansen van de lidstaten - Mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Vergaderrooster van het Europees Parlement - 2010
  6.2.Overeenkomst EG/Pakistan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.Aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 61 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake voorschriften voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.Veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (gecodificeerde versie) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.Handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (gecodificeerde versie) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels : toepassingsverordening (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Europees programma voor metrologisch onderzoek en ontwikkeling (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.Minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.Waarschuwingsnetwerk betreffende kritieke infrastructuur (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.Europees netwerk voor de bescherming van prominenten (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.Nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14.Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst op het gebied van het vervoer (Vervoerprotocol) (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Aldo Patriciello (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Renato Brunetta (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Verzoek om overleg over de immuniteit en de voorrechten van Antonio Di Pietro (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hannes Swoboda (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Controle van de uitvoering van de begroting van het instrument voor pretoetredingssteun (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.Efficiënte tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de EU: transparantie van het vermogen van schuldenaars (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.Jaarverslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.Geïntegreerde benadering van gendergelijkheid in het kader van de werkzaamheden van de commissies en delegaties (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25.Interne markt voor elektriciteit (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.Agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.Toegang tot het net: grensoverschrijdende handel in elektriciteit (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.Interne markt voor aardgas (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.Voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30.Interoperabiliteitoplossingen voor Europese overheidsdiensten (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31.Machines voor de toepassing van pesticiden (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.Etikettering van banden volgens de brandstofefficiëntie (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.Wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 (mobiele telefoonnetwerken) en van Richtlijn 2002/21/EG (elektronische communicatienetwerken) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34.Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan
  6.37.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Communautair kader voor nucleaire veiligheid (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.Communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.Instandhouding van visbestanden via technische maatregelen (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.Groenboek over de toekomst van het TEN-T beleid (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Aardbeving in de regio Abruzzen in Italië (debat)
 11.Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Raad (debat)
 12.Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) - Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer - Toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) (debat)
 13.Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen - Rechten van autobus- en touringcarpassagiers (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Samenstelling Parlement: zie notulen
 16.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 17.Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (debat)
 18.Actieplan inzake de stedelijke mobiliteit (debat)
 19.Actieplan intelligente vervoerssystemen - Intelligente vervoerssystemen op het gebied van het wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (debat)
 20.Programma Marco Polo II (debat)
 21.Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (882 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2150 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid