Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 4.Agencje ratingowe – Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów – Podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji oraz ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (przekształcenie) (debata)
 5.Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich – Mechanizm średniookresowego wsparcia finansowego dla bilansów płatniczych państw członkowskich (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010
  6.2.Umowa między WE a Pakistanem dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.Przystąpienie WE do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.Zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie wykonawcze (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Europejski program badań naukowych w dziedzinie metrologii (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.Drewno i produkty z drewna (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.Minimalne zapasy surowej ropy naftowej lub produktów naftowych (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.Sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.Europejska sieć ochrony osób publicznych (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.Krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14.Protokół wykonawczy do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.Projekt budżetu korygującego nr 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.Projekt budżetu korygującego nr 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Aldo Patriciello (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Renato Brunettiego (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Wniosek o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Kontrola wykonania budżetu w odniesieniu do instrumentu pomocy przedakcesyjnej (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.Skuteczne wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.Roczne sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.Zintegrowane podejście do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25.Rynek wewnętrzny energii elektrycznej (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.Rynek wewnętrzny gazu ziemnego (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30.Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31.Maszyny do stosowania pestycydów (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.Efektywność paliwowa: oznakowanie opon (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 (telefonia ruchoma) oraz dyrektywy 2002/21/WE (łączność elektroniczna) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34.Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przekształcenie) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem
  6.37.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.Ochrona zasobów rybnych poprzez środki techniczne (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.Zielona księga na temat przyszłości polityki dotyczącej sieci TEN-T (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Trzęsienie ziemi w regionie Abruzji we Włoszech (debata).
 11.Absolutorium budżetowe 2007: Rada (debata)
 12.Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) - Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego – Wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przekształcenie) (debata)
 13.Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową – Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Komisji)
 15.Skład Parlamentu: patrz protokół
 16.Weryfikacja mandatów: patrz protokół
 17.Czas ochrony prawa autorskiego i niektóre prawa pokrewne (debata)
 18.Plan działania na rzecz mobilności w mieście (debata)
 19.Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportu – Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu (debata)
 20.Program Marco Polo II (debata)
 21.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (876 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (2008 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności