Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 22. apríla 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Ratingové agentúry – Požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia – Začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (prepracované znenie) (rozprava)
 5.Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov – Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Harmonogram schôdzí Európskeho parlamentu – 2010
  6.2.Dohoda medzi ES a Pakistanom o určitých aspektoch leteckých služieb (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.Pristúpenie ES k predpisu EHK OSN č. 61 o jednotných ustanoveniach na schvaľovanie úžitkových vozidiel (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.Zdravotný stav zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat koňovitých z tretích krajín (kodifikované znenie) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.Obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (kodifikované znenie) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: vykonávacie nariadenie (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Európsky program metrologického výskumu a vývoja (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.Minimálne zásoby surovej ropy a/alebo ropných výrobkov (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.Varovná informačná sieť kritickej infraštruktúry (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.Európska sieť na ochranu verejných činiteľov (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.Národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14.Vykonávanie alpského dohovoru v oblasti dopravy v mene Spoločenstva (Protokol o doprave) (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.Opravný rozpočet č. 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.Opravný rozpočet č. 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Alda Patriciellu (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Renata Brunettu (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Žiadosť o konzultáciu na tému imunity a výsad Antonia Di Pietra (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Hannesa Swobodu (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Kontrola plnenia rozpočtu nástroja predvstupovej pomoci (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.Účinné vykonávanie rozsudkov v EÚ: transparentnosť aktív dlžníka (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.Integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov a delegácií (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25.Vnútorný trh s elektrickou energiou (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.Vnútorný trh so zemným plynom (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30.Interoperabilita pre európske orgány verejnej správy (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31.Strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 717/2007 (mobilné telefónne siete) a smernice 2002/21/ES (elektronické komunikácie) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34.Požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom
  6.37.Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.Systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Spoločná prisťahovalecká politika pre Európu: zásady, opatrenia a nástroje (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.Zelená kniha o budúcnosti politiky TEN-T (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Zemetrasenie v regióne Abruzzo v Taliansku (rozprava)
 11.Absolutórium za rok 2007: Rada (rozprava)
 12.Prístup na medzinárodný trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) – Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy – Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) (rozprava)
 13.Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave – Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (rozprava)
 14.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 15.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 17.Lehota ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (rozprava)
 18.Akčný plán pre mestskú mobilitu (rozprava)
 19.Akčný plán pre inteligentné dopravné systémy – Inteligentné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy (rozprava)
 20.Program Marco Polo II (rozprava)
 21.Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (875 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1841 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia