Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 22. april 2009 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik.
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik.
 4.Bonitetne agencije - Zahteve za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve - Zavarovanje in pozavarovanje (SOLVENTNOST II) (prenovitev) (razprava)
 5.Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic - Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Koledar zasedanj Evropskega parlamenta - 2010
  6.2.Sporazum ES/Pakistan o nekaterih vidikih zračnega prometa (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3.Pristop Evropske skupnosti k Pravilniku št. 61 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije gospodarskih vozil (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4.Pogoji zdravstvenega varstva živali za premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (kodificirana različica) (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5.Trgovinski režimi za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (kodificirana različica) (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6.Koordinacija sistemov socialne varnosti (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7.Koordinacija sistemov socialne varnosti: podrobna pravila za izvajanje (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8.Evropski metrološki raziskovalni program (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9.Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10.Minimalne zaloge surove nafte in/ali naftnih derivatov (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11.Informacijsko omrežje za opozarjanje o ključni infrastrukturi (CIWIN) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12.Evropska mreža za varovanje javnih osebnosti (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13.Nacionalni programi prestrukturiranja za sektor bombaža (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14.Protokol o izvajanju alpske konvencije na področju prometa (protokol o prometu) (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15.Sprememba proračuna št. 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16.Sprememba proračuna št. 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Alda Patricielleja (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Renata Brunetteja (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19.Zahteva za posvetovanje o imuniteti in privilegijih Antonia Di Pietra (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hannesu Swobodi (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21.Nadzor proračunskega izvajanja instrumenta za predpristopno pomoč (A6-0181/2009, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
  6.22.Učinkovito izvrševanje sodnih odločb v Evropski uniji: preglednost dolžnikovega premoženja (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23.Odločitve Odbora za peticije v letu 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24.Vključevanje načela enakosti med spoloma v delo odborov in delegacij (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25.Notranji trg z električno energijo (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26.Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27.Pogoji za dostop do omrežja: čezmejne izmenjave električne energije (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28.Notranji trg z zemeljskim plinom (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29.Dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30.Interoperabilne rešitve za evropske javne uprave (ISA) (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31.Stroji za nanašanje pesticidov (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32.Izkoristek goriva: označevanje pnevmatik (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33.Sprememba Uredbe (ES) št. 717/2007 (mobilna telefonska omrežja) in Direktive 2002/21/ES (elektronska komunikacija) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34.Zahteve za poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35.Zavarovanje in pozavarovanje (Solventnost II) (prenovitev) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36.Začasni trgovinski sporazum s Turkmenistanom
  6.37.Začasni sporazum EU/Turkmenistan (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38.Okvir Skupnosti za jedrsko varnost (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39.Nadzorni sistem Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40.Ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41.Skupna politika priseljevanja za Evropo: načela, ukrepi in orodja (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42.Zelena knjiga o prihodnosti politike TEN-T (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Potres v italijanski provinci Abruziji (razprava)
 11.Razrešnica 2007: Svet (razprava)
 12.Dostop do trga avtobusnih prevozov (prenovitev) - Skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika - Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) (razprava)
 13.Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh - Pravice potnikov v avtobusnem prometu (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 15.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 16.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 17.Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (razprava)
 18.Akcijski načrt za mobilnost v mestih (razprava)
 19.Akcijski načrt za inteligentne prevozne sisteme - Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza (razprava)
 20.Drugi program „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“) (razprava)
 21.Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik.
 23.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (773 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1800 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov