Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1521k
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας - Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων – Ασφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II) (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 5. Μηχανισμός μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των Κρατών Μελών - Μηχανισμός μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των Κρατών Μελών (συζήτηση)
 6. Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1. Πρόγραμμα εργασίας του Κοινοβουλίου - 2010
  6.2. Συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Πακιστάν σε ορισμένα πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (A6-0188/2009, Paolo Costa)
  6.3. Προσχώρηση της ΕΚ στον Κανονισμό αριθ. 61 της ΟΕΕ/ΗΕ σχετικά με ομοιόμορφες διατάξεις για την έγκριση εμπορικών οχημάτων (A6-0243/2009, Helmuth Markov)
  6.4. Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη μετακίνηση και την εισαγωγή ιπποειδών από τρίτες χώρες (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.5. Καθεστώς συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
  6.6. Συντονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  6.7. Συντονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης: εκτελεστικός Κανονισμός (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  6.8. Ευρωπαϊκή έρευνα μετρολογίας και πρόγραμμα ανάπτυξης (A6-0221/2009, Erika Mann)
  6.9. Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας (A6-0115/2009, Caroline Lucas)
  6.10. Ελάχιστα αποθέματα αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)
  6.11. Δίκτυο Πληροφοριών Προειδοποίησης για την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)
  6.12. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Υψηλών Προσώπων (A6-0193/2009, Gérard Deprez)
  6.13. Εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  6.14. Πρωτόκολλο σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης των Άλπεων στον χώρο των μεταφορών (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  6.15. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού Αριθ. 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)
  6.16. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού Αριθ. 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)
  6.17. Aίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Aldo Patriciello (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.18. Aίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Renato Brunetta (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.19. Αίτηση διαβούλευσης της ασυλίας και των προνομίων του Antonio Di Pietro (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)
  6.20. Αίτηση για άρση της ασυλίας του Hannes Swoboda (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  6.21. Έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (A6-0181/2009, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου)
  6.22. Αποτελεσματική εκτέλεση αποφάσεων στην ΕΕ: η διαφάνεια των περιουσιακων στοιχειων του οφειλετη (A6-0252/2009, Neena Gill)
  6.23. Ετήσια έκθεση για τις διασκέψεις της Επιτροπής Αναφορών 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)
  6.24. Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των επιτροπών και αντιπροσωπειών (A6-0198/2009, Anna Záborská)
  6.25. Κοινοί κανόνες στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  6.26. Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (A6-0235/2009, Giles Chichester)
  6.27. Πρόσβαση στο δίκτυο: διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)
  6.28. Εσωτερική αγορά στο φυσικό αέριο (A6-0238/2009, Antonio Mussa)
  6.29. Όροι πρόσβασης στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)
  6.30. Ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις ISA: λύσεις διαλειτουργικότητας (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)
  6.31. Μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  6.32. Οικονομία καυσίμου: σήμανση των ελαστικών επισώτρων (A6-0218/2009, Ivo Belet)
  6.33. Τροπολογία του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 717/2007 (δίκτυα κινητής τηλεφωνίας) και της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  6.34. Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων (A6-0247/2009, Renate Weber)
  6.35. Ασφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II) (αναδιατύπωση) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  6.36. Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο με το Τουρκμενιστάν
  6.37. Ενδιάμεση Συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (A6-0085/2006, Daniel Caspary)
  6.38. Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)
  6.39. Κοινοτικό σύστημα ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)
  6.40. Διατήρηση αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων (A6-0206/2009, Cornelis Visser)
  6.41. Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, δράσεις και εργαλεία (A6-0251/2009, Simon Busuttil)
  6.42. Πράσινη Βίβλος για το μέλλον της πολιτικής του διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών  (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)
 7. Αιτιολογήσεις ψήφου
 8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Σεισμός στην Κεντρική Ιταλία (συζήτηση)
 11. Απαλλαγή 2007: Συμβούλιο (συζήτηση)
 12. Πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) - Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα - Πρόσβαση στη αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 13. Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές - Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (συζήτηση)
 14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. 17 – Διάρκεια της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (διάλογος)
 18. Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα (συζήτηση)
 19. Σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών - Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (συζήτηση)
 20. Πρόγραμμα Marco Polo II (συζήτηση)
 21. Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (συζήτηση)
 22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας - Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων – Ασφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II) (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση για:

- την έκθεση (A6-0191/2009) του κ. Gauzès, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους Οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)),

- την έκθεση (A6-0247/2009) της κ. Weber, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD)), και

- την έκθεση (A6-0413/2008) του κ. Skinner, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων Ασφάλισης και Αντασφάλισης (αναδιατύπωση) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εισηγητής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που μου έχει ανατεθεί ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στην κατάρτισή της, και χαίρομαι πάνω από όλα, για το ότι μπορέσαμε να επιτύχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και υπάρχει πιθανότητα η έκθεση να υιοθετηθεί σε πρώτη ανάγνωση.

Η ανάλυση των διαφόρων αιτιών της οικονομικής κρίσης έδειξε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Η πρόταση κανονισμού που υποβλήθηκε από την Επιτροπή εξετάστηκε πολύ προσεκτικά από το Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία θα είναι υποδειγματική, αποτελεσματική και ρεαλιστική.

Τα πρόσφατα συμπεράσματα της ομάδας G20 ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο αυτή την αποφασιστικότητα. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε από την Επιτροπή, την Προεδρία της ΕΕ και το Κοινοβούλιο τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές που επιδιώκει το Κοινοβούλιο για τα σημαντικά σημεία του κανονισμού: το πεδίο εφαρμογής, τις αξιολογήσεις τρίτων χωρών, και την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων.

Πάνω από όλα ωστόσο, είμαι ευτυχής που το κείμενο αυτό μπόρεσε να θέσει τις βάσεις για Ευρωπαϊκή εποπτεία στο πνεύμα των ευρημάτων της έκθεσης της ομάδας de Larosière. Όντως, το Κοινοβούλιο εμμένει στη θέση του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) πρέπει να είναι το μόνο μέσο καταχώρισης των οργανισμών αξιολόγησης. Γνωρίζαμε ότι, δεδομένου του παρόντος σταδίου εξελίξεως του δικαίου, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, αλλά ενεργώντας έτσι θέσαμε τις βάσεις για τη μελλοντική Ευρωπαϊκή εποπτεία.

Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή θα προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία που θα επιτρέψει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της έκθεσης de Larosière, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αποτελεσματική και συντονισμένη Ευρωπαϊκή εποπτεία.

Ως προσωρινό μέτρο, και σε αναμονή της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής, ο κανονισμός θα επιβλέπεται, υπό το συντονισμό της CESR, από ένα κολλέγιο εκπροσώπων των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών, με τη νομική ισχύ των αποφάσεων να διασφαλίζεται από την αρμόδια αρχή της περιοχής που είναι καταχωρημένος ο οργανισμός.

Θα ήθελα να τονίσω σήμερα ότι το Κοινοβούλιο εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πολύ εποικοδομητική και συνεργάσιμη στάση της Τσέχικης Προεδρίας, κατά το δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Αυτό σήμαινε ότι, μέσω συζήτησης, μπορέσαμε να αναπτύξουμε έναν αριθμό κανόνων που θα καταστήσουν δυνατή τη διασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας και την αποκατάσταση των προβλημάτων και των μειονεκτημάτων που προκλήθηκαν από την απουσία νομοθεσίας για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Το αποτέλεσμα είναι έτσι αρκετά ικανοποιητικό, και για αυτό το λόγο θα παρουσιαστεί αύριο στο Κοινοβούλιο μια τροπολογία που θα αναπαραγάγει το κείμενο στο οποίο συμφώνησαν η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και η Τσεχική Προεδρία – δηλαδή τα Κράτη Μέλη.

Πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και η Προεδρία θα έχουν αποδείξει ότι, όταν είναι αντιμέτωποι με μια κρίση πρωτοφανούς κλίμακας, τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να επιδείξουν επινοητικότητα. Ελπίζω ότι, στο ίδιο πνεύμα, θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τις υπόλοιπες διατάξεις της χρηματοοικονομικής δέσμης μέτρων, και ιδιαίτερα της αναδιατύπωσης της Οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, γνωστή και ως συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ.

Σε αυτή την περίοδο που οι Ευρωπαίοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης, πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι ικανή να αντιμετωπίσει την κρίση.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, εισηγήτρια. – (RO) Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να κρατήσουμε ζωντανές τις εμπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και, ιδιαίτερα, να βρούμε τα κίνητρα που θα κάνουν τις επιτυχημένες επιχειρήσεις ικανές να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ακόμη πιο σημαντικές σήμερα που βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης. Χαιρετίζω την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων καθώς στόχος είναι η μείωση των διοικητικών εξόδων των Ευρωπαϊκών εταιρειών κατά 25% μέχρι το 2012, με τελικό στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η έκθεση που καταρτίσαμε και την οποία θα ψηφίσουμε αύριο, αντικατοπτρίζει το σκεπτικό της Επιτροπής και κατευθύνεται συγκεκριμένα από τους ακόλουθους παράγοντες. Καταρχάς, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων πρέπει να μειωθούν για να προσφέρουν στα Κράτη Μέλη και στις εταιρείες μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή των εκθέσεων που χρειάζονται πραγματικά με εξέταση της κάθε περίπτωσης. Την ίδια στιγμή, πρέπει να αφαιρεθούν διατάξεις που οδηγούν στην εκπόνηση διπλών εκθέσεων, επιφέροντας έτσι περιττό κόστος. Τρίτον, οι κανόνες για την έκδοση και την παροχή πληροφοριών πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες περιλαμβάνοντας τη χρήση του Διαδικτύου έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το νέο αυτό μέσο επικοινωνίας, εκπέμποντας επίσης και ένα μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα μέτρα που ορίζονται από τις οδηγίες που ισχύουν σήμερα και παρέχουν πληροφορίες στους μετόχους, δημιουργήθηκαν πριν από 30 χρόνια και δεν έχουν προσαρμοστεί από τότε στις τρέχουσες τεχνολογικές επιλογές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους σκιώδεις εισηγητές για τη στενή συνεργασία που είχαμε και για τη στήριξή τους στη διαδικασία αυτή της κατάρτισης της έκθεσης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής καθώς υπήρξαν διαθέσιμοι και προσιτοί τους τελευταίους μήνες.

Στις 7 Απριλίου, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων έφτασε σε συμφωνία για ολόκληρη τη συμβιβαστική δέσμη μέτρων που βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο, με σκοπό την υιοθέτηση οδηγίας για συγχωνεύσεις και διασπάσεις σε πρώτη ανάγνωση. Θα επιθυμούσαμε να συμβεί αυτό, για αυτό ακριβώς το λόγο υποβληθήκαν πολλές τροπολογίες για την αυριανή ψηφοφορία της ολομέλειας, υιοθετώντας τη συμβιβαστική πρόταση την οποία επιτύχαμε κατά τον άτυπο τριμερή διάλογο. Ζητήματα μείζονος σημασίας για ορισμένα Κράτη Μέλη, όπως η έκδοση σε τοπικές εφημερίδες ή η παροχή αντιγράφων και η χρήση του Διαδικτύου επιλύθηκαν, και οι εκπρόσωποι τον πολιτικών ομάδων έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για αυτές τις τροπολογίες. Ως προς τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε τοπικές εφημερίδες, αυτή η πρακτική θα παραμείνει δυνατή στα Κράτη Μέλη τα οποία τη θεωρούν απαραίτητη. Σχετικά με τα αντίγραφα, ο κανόνας είναι ότι δε θα είναι πλέον απαραίτητα εάν οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να «κατεβάσουν» και να εκτυπώσουν τα έγγραφα, τα Κράτη Μέλη όμως μπορούν να συμφωνήσουν με τις εμπορικές εταιρείες να παρέχουν τα έγγραφα αυτά προς διαβούλευση στο γραφείο τους.

Μια ακόμη σημαντική συμβιβαστική απόφαση έχει να κάνει με την ημερομηνία της εφαρμογής της οδηγίας, η οποία θα είναι η 30η Ιουνίου 2011, όπως ορίζεται στην πρόταση της Επιτροπής. Τα Κράτη Μέλη θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην περίπτωση προσωρινής διακοπής στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μια σημαντική τροπολογία αφορά τις απλουστευμένες συγχωνεύσεις και διασπάσεις, όταν δε θα χρειάζονται πλέον γενικές συνελεύσεις για να τις εγκρίνουν. Με βάση ακόμη και μόνο την εφαρμογή των απλουστευμένων αυτών διαδικασιών, εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν περίπου EUR 154 εκατομμύρια κάθε χρόνο, κάτι που αξίζει ώστε να υιοθετήσουμε την οδηγία σε πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner, εισηγητής. − Κυρία Πρόεδρε, με καταλάβατε εξ απήνης καθώς δεν είχα δει τις αλλαγές στο σημερινό πρόγραμμα, αλλά είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στο Σώμα για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δηλαδή του τομέα ασφάλισης και αντασφάλισης, τι έχουμε επιτύχει με την έκθεση Φερεγγυότητα II και πως καταφέραμε επιτέλους να τα φέρουμε στο Κοινοβούλιο για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό που πιστεύω ότι θα είναι μια ισχυρή βάση κανονισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι φυσικά κάτι στο οποίο επιστρέφουμε. Υπήρχε η Φερεγγυότητα I, και είμαι ευγνώμων στον κύριο Ettl για τη μακρά συζήτηση που είχαμε προηγουμένως στο Κοινοβούλιο και για το ότι καταφέραμε να διατυπώσουμε μια βάση. Τώρα όμως πρέπει να εκσυγχρονιστούμε, και ο ασφαλιστικός τομέας είναι ανάμεσα στους κλάδους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που πρέπει να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της αλλαγής. Είναι ξεκάθαρο ότι με την οικονομική κρίση και ότι αυτή έχει προκαλέσει, ο ασφαλιστικός τομέας είναι κάτι που δεν μπορεί να αφεθεί χωρίς βοήθεια.

Υπάρχουν αρκετά μέτρα που προκύπτουν από τη Φερεγγυότητα II και τα οποία πιστεύω ότι έχουν βοηθήσει να γίνει αυτή μία από τις πιο σημαντικές εκθέσεις, που θα αποτελέσει την αιχμή αυτής της προσπάθειας. Ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα είναι και το ζήτημα της διαχείρισης του κινδύνου. Πιστεύω ότι σήμερα δεν αρκεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές απλά ελέγχουν τυπικά κατά πόσο ο τομέας που πρέπει να επιτηρούν και να προσέχουν εκ μέρους των καταναλωτών, ενεργεί σωστά. Είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται πραγματικά, να διαχειρίζονται και να επιτηρούνται οι καθημερινές δραστηριότητες των εταιριών ασφάλισης και αντασφάλισης από τις ρυθμιστικές αρχές για μια χρονική περίοδο.

Μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σωστό και κατάλληλο κανονισμό. Μέσω της υποβολής εκθέσεων από τις εταιρείες: ναι, θα κάνουν ενέργειες για την ενημέρωση των ρυθμιστικών αρχών, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει επίσης να συμμετέχουν στις διαδικασίες. Και αυτό πρέπει να γίνει και στα 27 Κράτη Μέλη: δεν πρέπει κάθε Κράτος Μέλος να έχει τους δικούς του ξεχωριστούς κανόνες, και να εξετάζουν τι μπορούν να εφαρμόσουν από αυτό τον κανονισμό, αλλά θα εφαρμόζεται ένας κοινός τύπος κανονισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα οδηγήσει πράγματι στην καταναλωτική πλατφόρμα προστασίας που επιδιώκουμε.

Παρομοίως, οι εταιρείες θα μπορέσουν να έχουν οικονομίες κλίμακας από αυτό τον κανονισμό, καθώς τώρα θα υποβάλλουν εκθέσεις με ένα μόνο τρόπο σε κάθε μία από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό που θα παρουσιάζουν, ότι έχουν να πουν, ότι κάνουν και ο τρόπος που υποβάλλουν εκθέσεις, δε θα είναι μόνο προς μια ρυθμιστική αρχή αλλά ίσως σε ένα κολλέγιο ρυθμιστικών αρχών, ειδικά για ομίλους, διότι, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρίες δραστηριοποιούνται και εκτός συνόρων, είναι σημαντικό οι ρυθμιστικές αρχές να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι θα γίνεται σωστή χρήση των εκθέσεων, των αριθμών και των πληροφοριών που παρέχονται, έτσι ώστε να προστατεύονται οι αγορές όσο το δυνατόν καλύτερα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο παρατήρησε ορισμένα ενδιαφέροντα και ίσως ορισμένες φορές σκόπιμα τεχνάσματα για να οδηγηθούν οι εθνικές βιομηχανίες προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δεν μπορώ έτσι να προσποιηθώ ότι δεν ήταν ένας πολύ δύσκολος φάκελος στη διαπραγμάτευσή του με το Συμβούλιο: όντως ήταν. Το Κοινοβούλιο πίεσε πολύ το Συμβούλιο. Το οδήγησε πιστεύω πιο μακριά από ότι ήθελε να πάει υπό τις δύο τελευταίες προεδρίες, είμαι έτσι πολύ υπερήφανος και ευτυχής που συνεργάστηκα με αυτή την ομάδα στην προσπάθειά μας να κινητοποιήσουμε το Συμβούλιο.

Δυστυχώς δε θα έχουμε τη στήριξη των ομίλων που προβλέπαμε, αλλά καθώς μπορούμε να εισάγουμε μια ρήτρα αναθεώρησης στην οδηγία, θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη στήριξη των ομίλων και, τρία χρόνια μετά την εισαγωγή αυτής της οδηγίας, ελπίζω – και περιμένω ο Επίτροπος να μου πει ότι προσδοκά να γίνει το ίδιο – να μπορέσουμε να έχουμε ξανά τη στήριξη αυτή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ειδικά ως προς την οικονομική πλευρά αυτής της συγκεκριμένης προσέγγισης.

Θέλουμε ένα κανονισμό που να βασίζεται στον κίνδυνο και στις αρχές, αλλά που θα στηρίζει επίσης και τη βιομηχανία και θα προωθεί τα συμφέροντα των ρυθμιστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Θα ολοκληρώσω με αυτή την παρατήρηση. Πρέπει να προκαλέσουμε και τις ρυθμιστικές αρχές σε άλλες περιοχές στον κόσμο και να αναγνωρίσουμε μόνο καθεστώτα ανά χώρα. Ελπίζω ο Επίτροπος να συμφωνήσει μαζί μου σε αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή που είμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση της Ευρωπαϊκής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται άμεση δράση: δυναμική, στοχευμένη και εκτενή δράση προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας και να επιδιορθωθεί το χρηματοοικονομικό σύστημα, να επανέλθει η σταθερότητα για το μέλλον, να προωθηθεί το εμπόριο και οι επενδύσεις και να υπάρξει καλύτερη προστασία των πολιτών μας – εν ολίγοις, να υπάρξει ένα αποτελεσματικό και σταθερό χρηματοοικονομικό σύστημα.

Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής στις αρχές Μαρτίου, το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διατύπωσε ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μελλοντικά βήματα – μια στρατηγική για να αντιμετωπιστούν τα ρυθμιστικά κενά του χρηματοοικονομικού τομέα, να αποκατασταθούν τα κίνητρα και να υπάρξει μεταρρύθμιση της εποπτείας για να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κοινής χρηματοοικονομικής αγοράς της ΕΕ. Σε ορισμένες εβδομάδες, η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις απόψεις της για τη διαδικασία οικοδόμησης ενός σύγχρονου πλαισίου εποπτείας στην Ευρώπη. Αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον Ιούνιο. Η Επιτροπή προτίθεται να θέσει επί τάπητος συγκεκριμένα μέτρα το φθινόπωρο.

Είναι ξεκάθαρο ότι τα παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται και παγκόσμιες λύσεις. Η πρωτοβουλία της ΕΕ για να υπάρξει συμφωνία σε μια συντονισμένη παγκόσμια αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, υπήρξε πολύ επιτυχής. Στη διάσκεψη του Λονδίνου, οι ηγέτες της ομάδας G20 δεσμεύτηκαν να υπάρξει συντονισμένη αντιμετώπιση των αδύναμων σημείων του χρηματοοικονομικού συστήματος, να οικοδομήσουμε μια νέα χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική, υπεραμυνόμενοι παράλληλα μια ανοιχτή, παγκόσμια οικονομία.

Η κατάσταση του χρηματοοικονομικού τομέα της ΕΕ είναι σοβαρή. Αλλά έχουν ήδη γίνει πολλά και με χαρά βλέπω ότι η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αντέδρασαν άμεσα και συνεργάστηκαν στενά για να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Πρόκειται να υιοθετηθούν επιτυχώς τρία σημαντικά μέτρα: καταρχάς, ο κανονισμός για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας· δεύτερο, η αναδιατύπωση της Φερεγγυότητας II, καθώς και, τρίτο, η αναθεώρηση της Τρίτης και Έκτης Οδηγίας για το Δίκαιο των Εταιρειών για τις εγχώριες συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις.

Καταρχάς, η συμφωνία για τον κανονισμό για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός από τα προβλήματα που συνέβαλαν στην κρίση και θα προσφέρει έτσι προοπτική αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην αγορά. Η πρόταση που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο θέτει ξεκάθαρους στόχους για τη βελτίωση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της χρηστής διακυβέρνησης των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Τα βασικότερα σημεία της αρχικής πρότασης έχουν διατηρηθεί και σε αυτό τον κανονισμό, ο οποίος θα διασφαλίσει την αναλυτική ανεξαρτησία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, την ακεραιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και επαρκή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων που υπήρχαν στη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα εκτενές καθεστώς εποπτείας. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα επιβλέπουν τις πράξεις των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και θα αναλαμβάνουν δράση όποτε είναι αναγκαίο.

Ως προς την εποπτεία, έχω τονίσει την ανάγκη ενδυνάμωσης της εποπτικής συνεργασίας. Συνεπώς συμφωνώ απερίφραστα για την ανάγκη προώθησης αυτού του κρίσιμου ζητήματος. Έτσι, για τη διασφάλιση της συνέπειας και της συνοχής όλων των σχετικών κανονισμών του χρηματοοικονομικού τομέα, η Επιτροπή συμφωνεί, στη βάση των προτάσεων της έκθεσης de Larosière, να εξετάσει την ανάγκη ενδυνάμωσης των διατάξεων αυτού του κανονισμού ως προς την εποπτική αρχιτεκτονική.

Ως προς το ζήτημα των αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται σε τρίτες χώρες, το αποτέλεσμα της διάσκεψης της ομάδας G20 άλλαξε την παγκόσμια κατάσταση. Όλα τα μέλη της ομάδας G20 συμφώνησαν για τη ρύθμιση των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω της εισαγωγής υποχρεωτικής καταχώρισης και καθεστώτος εποπτείας. Για αυτό το λόγο, συμφωνώ με τη λύση που προτάθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τις αξιολογήσεις που εκδίδονται σε τρίτες χώρες.

Είμαι χαρούμενος για το ότι τηρήθηκαν οι φιλόδοξοι στόχοι που τέθηκαν μέσω της πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της διαδικασίας συναπόφασης.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ τώρα στη Φερεγγυότητα II. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Skinner, και το Κοινοβούλιο για το έργο τους και τη βούλησή τους για συμβιβασμό προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε μία μόνο ανάγνωση για αυτό το σημαντικό θέμα. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι ευρέως ευπρόσδεκτο από τον ασφαλιστικό τομέα της ΕΕ, από τις εποπτικές αρχές και από τους φορείς γενικότερα.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να παραδεχτώ ότι είμαι δυσαρεστημένος από ορισμένα σημεία του συμβιβασμού αυτού. Η διαγραφή του καθεστώτος στήριξης των ομίλων, το οποίο θεωρώ μία από τις πιο καινοτόμες πλευρές της πρότασης της Επιτροπής, σημαίνει ότι δε θα μπορέσουμε να εκσυγχρονίσουμε – όσο επιθυμούσαμε – τις εποπτικές ρυθμίσεις για τους ασφαλιστές και τους αντασφαλιστές που επιχειρούν σε διασυνοριακή βάση.

Διατηρώ επίσης κάποιες επιφυλάξεις για το γεγονός ότι ορισμένες από τις τροπολογίες σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου μετοχών μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή λανθασμένου καθεστώτος για τις επενδύσεις σε κεφάλαιο κινδύνου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις τροπολογίες που εισάγουν τη λεγόμενη προσέγγιση διάρκειας ως επιλογή των Κρατών Μελών. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλίσει ότι τα εκτελεστικά μέτρα που θα προωθηθούν θα είναι προνοητικά και λογικά.

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή θα στηρίξει τη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εάν επιδοκιμαστεί μέσω της ψήφου σας. Το υπάρχων καθεστώς Φερεγγυότητας είναι πάνω από 30 χρονών. Η Φερεγγυότητα II θα εισαγάγει ένα οικονομικό καθεστώς με βάση τον κίνδυνο που θα εμβαθύνει την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αγοράς της ΕΕ, θα βελτιώσει την προστασία των ασφαλισμένων και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ασφαλιστών στην ΕΕ.

Όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων  (CEIOPS) στην έκθεσή της για τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την οικονομική κρίση, χρειαζόμαστε τη Φερεγγυότητα II περισσότερο από ποτέ ως μια πρώτη απάντηση στην υπάρχουσα οικονομική κρίση. Χρειαζόμαστε κανονισμούς που θα απαιτούν από τις εταιρείες να διαχειρίζονται σωστά τους κινδύνους, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να διασφαλίζουν ότι οι εποπτικές αρχές θα συνεργάζονται και θα συντονίζουν τις δράσεις τους πιο αποτελεσματικά. Η Φερεγγυότητα II θα δημιουργήσει ένα καθεστώς για τον ασφαλιστικό τομέα που θα αποτελέσει το πρότυπο για παρόμοιες μεταρρυθμίσεις διεθνώς.

Η εισαγωγή ρήτρας αναθεώρησης που θα αναφέρεται συγκεκριμένα στο καθεστώς στήριξης ομίλων θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να επαναφέρει αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι η πρόοδος σε έναν αριθμό διαφορετικών τομέων, που συνδέονται με τις συστάσεις της έκθεσης de Larosière, θα έχουν δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εγχώριων και ξένων εποπτικών αρχών.

Επιστρέφω τώρα στην έκθεση Weber. Χάρη στο αποτελεσματικό έργο της εισηγήτριας, κυρίας Weber, μπόρεσε να υπάρξει συμβιβασμός για απλοποιημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης, στην περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων ανώνυμων εταιρειών που θα διατηρήσουν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της πιθανής εξοικονόμησης πόρων από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, που ανέρχεται στα EUR 172 εκατομμύρια κάθε χρόνο.

Μετρήσεις και έρευνες που διεξάγονται στο πλαίσιο της μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης δείχνουν ότι το δίκαιο των εταιρειών είναι ένας από τους πιο επαχθής τομείς του κεκτημένου της ΕΕ. Για διάφορους λόγους, οι διοικητικές επιβαρύνσεις πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο από ότι τις μεγαλύτερες. Σύμφωνα με μια πραγματογνωμοσύνη  του 2007, οι μικρές επιχειρήσεις δαπανούν 10 φορές περισσότερα από ότι οι μεγάλες προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Επαναλαμβάνω, δέκα φορές. Την ίδια στιγμή, οι μικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας, και διέρχονται πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο.

Εν μέσω της υπάρχουσας δύσκολης και απαιτητικής οικονομικής κατάστασης, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια εμπόδια. Αντιθέτως, πρέπει να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας για να μειώσουμε το βάρος στις εταιρείες. Στο ψήφισμα της 12ης Δεκεμβρίου 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισε τη βούληση της Επιτροπής να επιτύχει το στόχο μείωσης 25% στις διοικητικές επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο μέχρι το 2012 και υπογράμμισε ότι θα εξέταζε νομοθετικές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, επτά μόλις μήνες μετά την πρόταση της Επιτροπής, είμαι ευτυχής με αυτό το συμβιβασμό, παρόλο που η Επιτροπή έκανε αναφορά σε περισσότερες δράσεις στην αρχική της πρόταση. Ανυπομονώ για τη στήριξη του Κοινοβουλίου προς το συμβιβασμό αυτό, που θα επιφέρει άμεσα σημαντικά οφέλη στις εταιρείες, ειδικά στις μικρομεσαίες. Και δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Η απλοποίηση και η μείωση της γραφειοκρατίας θα παραμείνουν στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, εισηγητής για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. − Κυρία Πρόεδρε, δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένα, αλλά πιστεύω ότι η Φερεγγυότητα II, ο κανονισμός και οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι πολύ σχετικά και σημαντικά στοιχεία, αλλά πρέπει να χτίσουμε και ένα πυροσβεστικό σταθμό πέρα από το να σβήνουμε τις φλόγες. Πιστεύω ότι έχουμε υπεισέλθει πολύ στις λεπτομέρειες λέγοντας ότι, δεν πειράζει, θα χτίσουμε τον πυροσβεστικό σταθμό κάποια στιγμή στο μέλλον.

Δεν πιστεύω ότι, εάν ο Πρόεδρος Sarkozy ήταν ακόμη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πηγαίναμε με τους ρυθμούς χελώνας που πηγαίνουμε σήμερα. Η Τσεχική Προεδρία είναι μια μεγάλη απογοήτευση, και ο Πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας ιδιαίτερα είναι μια μεγάλη απογοήτευση.

Θα έλεγα ότι, εάν η Τσέχικη Προεδρία, ή οι διάδοχοί της, δεν είναι ικανοί να κάνουν αυτά που πρέπει, τότε φαίνεται πως χρειαζόμαστε πραγματικά τη Συνθήκη της Λισαβόνας: χρειαζόμαστε πραγματικά κάποιον που σε πιο μόνιμη βάση, να ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι άνθρωποι αναζητούν ελπίδα· αναζητούν κάποιες ενδείξεις ανάκαμψης. Πιστεύει κάποιος εδώ στο Σώμα ότι εάν ο Jacques Delors ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής, θα πηγαίναμε με ρυθμό χελώνας; Είναι ώρα για δράση και ηγεσία, κάτι που δε συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί εδώ σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, μαζί με χώρες όπως η Κίνα, θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα. Δε βρισκόμαστε στο 1937. Τότε δεν υπήρχαν τα θεσμικά όργανα ή η ικανότητα αντιμετώπισης των ζητημάτων που υπάρχει σήμερα. Σήμερα υπάρχουν αυτά τα θεσμικά όργανα, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – ένας μικρός αριθμός θεσμικών οργάνων που μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό που μας λείπει είναι η ηγεσία. Ας επιστρέψει ο Πρόεδρος Sarkozy, ή κάποιος άλλος σαν τον Sarkozy, για να υπάρξει επαρκής ηγεσία στην Επιτροπή, να δώσουμε ελπίδα στους ανθρώπους και να ξεκινήσουμε να συζητούμε για ανάκαμψη. Αυτό δε βλέπω να γίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ήρθε η ώρα να γίνει.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. − Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω τη συμφωνία για τη Φερεγγυότητα II και όπως και άλλοι, εκφράζω τη θλίψη μου για τη μετάθεση της στήριξης των ομίλων σε μελλοντική αναθεώρηση και την ενδεχόμενη ανικανότητα από την πλευρά του Συμβουλίου να βρούμε μαζί τρόπους για να μπορέσει να λειτουργήσει, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες βάσιμες ανησυχίες. Τόσο στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όσο και στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων εξέτασα τι γίνεται με την κίνηση των κεφαλαίων σε περιόδους έντασης, όπως η αφερεγγυότητα, και δεν είναι τόσο σαφές όσο παρουσίασε το σχέδιο της Επιτροπής ή οι εκπρόσωποι του ασφαλιστικού τομέα.

Υπάρχουν ωστόσο διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων και προτείνουμε μέτρα Επιπέδου 2, τώρα όμως προσβλέπουμε στο μέλλον για τρόπους μεγιστοποίησης της ασφαλούς, οικονομικής χρήσης κεφαλαίων σε έναν όμιλο. Ελπίζω ότι τα Κράτη Μέλη θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων όταν αναφερθούμε στην εξεύρεση καλύτερων λύσεων για την εκκαθάριση.

Επιστρέφοντας σε ορισμένα ζητήματα της δέσμης μέτρων, οι αλλαγές στο Άρθρο 27 ορίζουν ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει να έχουν σχετική εμπειρία και ικανότητα. Έκανα την αρχική τροπολογία έχοντας, εν μέρει, κατά νου την έκθεση για την εταιρεία Equitable Life, αλλά στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης έχει ευρύτερο απόηχο και πέτυχα παρόμοιες συμπεριλήψεις στις προτάσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την πιστοληπτική αξιολόγηση.

Πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ακολουθώντας το δρόμο της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο, δεν αποτελεί μια ήπια επιλογή. Η πλήρης κατανόηση των μοντέλων και των σχετικών υποθέσεων πρέπει να αποτελεί έναν πιο εντατικό τρόπο εποπτείας από τον απλό έλεγχο ορισμένων τομέων. Οι δοκιμασίες αντοχής πρέπει να ελέγχουν και πέρα από τις απλές υποθέσεις, ενώ οι παράγοντες συσχετισμού πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή ανασκόπηση.

Η εποπτεία των ομίλων γίνεται τώρα μια συνολική διαδικασία, δεν συγκεντρώνονται όλες οι αρμοδιότητες στην εποπτική αρχή του ομίλου, αν και η τελική ευθύνη πρέπει να ανήκει σε έναν. Ο ρόλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS) αυξάνεται, και αξίζει να αναφερθεί ότι η συζήτηση για τη Φερεγγυότητα II ήταν που οδήγησε σε ένα πιο γενικό σκεπτικό για την ενίσχυση του ρόλου των επιτροπών Επιπέδου 3. Σημαντικό είναι ότι ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των καθηκόντων ως εθνικής εποπτικής αρχής και του ρόλου στην CEIOPS.

Αυτές οι τροπολογίες ήταν προφητικές όταν έγιναν πριν αρκετό καιρό, αλλά φάνηκε η αξία τους με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης. Όπως είπε ο εισηγητής, η ομάδα του Κοινοβουλίου είχε θετική παρουσία και στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II· το ίδιο ισχύει και για την Τσεχική Προεδρία.

 
  
MPphoto
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο εισηγητής έχει τονίσει ήδη τόσο τα στοιχεία που επιδέχονται κριτική όσο και τα θετικά στοιχεία του αποτελέσματος που επιτεύχθηκε από τη Φερεγγυότητα II. Πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μια σημαντική πρόοδο για να καταστεί ο Ευρωπαϊκός ασφαλιστικός τομέας λειτουργικός στο μέλλον, ακόμη και σε περιόδους κρίσης. Πιστεύω επίσης, όπως έχει ήδη ειπωθεί, ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ποια είναι τα σημεία που επιδέχονται κριτική, δηλαδή στην εποπτεία των ομίλων. Απομένει φυσικά ακόμη πολλή δουλειά στον τομέα της εποπτείας και της στήριξης ομίλων. Ωστόσο, σε μία κρίση, όταν η ροή κεφαλαίου δεν είναι η αναμενόμενη, είναι φυσικό να υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης προσπάθειας σε αυτό τον τομέα καθώς και μεγαλύτερης προσοχής σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Συζητήσαμε επίσης ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, καθώς υπάρχουν 500 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι επίσης όλοι ασφαλισμένοι, με «κίνδυνο μετοχών». Ο τομέας αυτός, η οικονομία και τα Κράτη Μέλη έχουν όλοι ξεκάθαρη γνώμη για το ζήτημα. Χρειάστηκε να δεχτούμε ένα συμβιβασμό, ο οποίος μπορεί επίσης να φανεί στην ανάλυση σε κάποιο στάδιο στη ρήτρα αναθεώρησης. Το σημαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ένα μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση ότι η Ευρώπη δραστηριοποιείται, ότι είναι ικανή για δράση. Πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και οι υπόλοιπες χώρες που εργάζονται σε αυτά τα προληπτικά ζητήματα και προετοιμάζουν καλύτερα συστήματα για το μέλλον υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, έχουν αναγνωρίσει επίσης το σήμα αυτό. Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές προβλέψεις.

Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ξεκάθαρα το εξής ως προς το παρελθόν. Τέσσερις προεδρίες έχουν συμμετάσχει, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας. Οι διαπραγματεύσεις ήταν ποικίλες, φυσικά και υπό την πίεση των αντίστοιχων Κρατών Μελών, είχαμε όμως αποτελέσματα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.

Το δεύτερο είναι ότι συνεργαστήκαμε με τον Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα, και οι μελέτες επιπτώσεων στους διάφορους τομείς ήταν πολύ σημαντικές προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έγινε αυτό; Λόγω της ανάγκης να συμπεριλάβουμε τον ασφαλιστικό τομέα στην εξεύρεση μιας λύσης εν όψει του πολύ περίπλοκου συστήματος και αντικειμένου. Εάν αναλογιστούμε ότι 1 400 εταιρείες έλαβαν μέρος στην τελευταία μελέτη επιπτώσεων – τόσο μεγάλες όσο και μικρές, καθώς ο στόχος δεν είναι η αποδέσμευση της αγοράς αλλά η συμπερίληψη όλων των φορέων για το συμφέρον των καταναλωτών – τότε αποδείχτηκε εξαιρετικά επιτυχημένη. Μαζί με τη διαπραγματευτική ομάδα της Φερεγγυότητας II, δεν πτοηθήκαμε από πιέσεις και ακολουθήσαμε την οδό των συμφερόντων των καταναλωτών, του ασφαλιστικού τομέα και πάνω από όλα φυσικά, των κοινοβουλευτικών μας καθηκόντων.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω είναι ξεκάθαρο προς όλους ότι ολοκληρώθηκε ένα κύκλος ανάπτυξης, ένας κύκλος που τα τελευταία χρόνια έφερε στο φως ανισορροπίες και αντιθέσεις ενός συγκεκριμένου τρόπου κατανόησης της παγκοσμιοποίησης: μιας υπερ-φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που σε πολλές περιπτώσεις επωφελήθηκε από τις αδυναμίες των θεσμών και αντιμετώπιζε την πολιτική ως εμπόδιο, ως κάτι ενοχλητικό από το οποίο πρέπει να απαλλαγεί.

Η ευθύνη πέφτει τώρα στην πολιτική για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών υπό το φως της μεγάλης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Για να γίνει αυτό, η πολιτική πρέπει να ηγηθεί, να δείξει τις μελλοντικές προοπτικές και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Πρέπει να επιδιορθώσουμε την αντίθεση μεταξύ της γρήγορης ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς και της αδυναμίας των θεσμικών οργάνων να εξισορροπήσουν και να ελέγξουν την υπερβολική ισχύ της οικονομίας.

Ο κανονισμός για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Εργάστηκα σε αυτό το φάκελο ως σκιώδης εισηγητής για τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε στενή συνεργασία με τον Jean­Paul Gauzès, το συντάκτη της έκθεσης, τον οποίο και συγχαίρω ειλικρινά.

Τα πιο σημαντικά σημεία του κανονισμού αυτού είναι το αποτέλεσμα της δέσμευσης του Κοινοβουλίου κατά τις δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένα σημεία όπως την απαίτηση καταχώρισης για τους οργανισμούς σε Ευρωπαϊκό έδαφος, πρόβλεψη και αστική ευθύνη, διπλό σύστημα ασφάλειας για την αποδοχή γραμματίων από τρίτες χώρες και πάνω από όλα την πιθανότητα αυτός ο κανονισμός να εφαρμοστεί γρήγορα και όχι έπειτα από δύο χρόνια, όπως ήταν αρχικά το αίτημα των εθνικών κυβερνήσεων.

Ωστόσο, ο κανονισμός έχει επίσης μια ισχυρή συμβολική αξία. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε ένα τομέα που όπως και άλλοι – για παράδειγμα τα κερδοσκοπικά κεφάλαια – επωφελήθηκαν τα τελευταία χρόνια από ένα πλήρες νομοθετικό κενό. Το αποτέλεσμα αυτού του είδους της αυτό-ρύθμισης είναι ξεκάθαρο και είναι τρομερό. Ήρθε η στιγμή να βρούμε το θάρρος και να οικοδομήσουμε μια νέα δομή για τις κεφαλαιαγορές. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον τομέα αυτό, ακόμη περισσότερο από άλλους κύριε Επίτροπε, δεν αρκεί η δράση μόνο των εθνικών κυβερνήσεων!

Για αυτό το λόγο, νιώθω τύψεις παρά το εξαιρετικό αποτέλεσμα, γιατί χάθηκε μια ευκαιρία· λόγω της αντίθεσης των Κρατών Μελών – για την οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό το Συμβούλιο – δεν υπήρχε η βούληση για να προβλεφθεί στο κείμενο ένα εποπτικό Ευρωπαϊκό σώμα για τον τομέα της αξιολόγησης. Έγινε επίσημο αίτημα για αυτό στο Κοινοβούλιο, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης και ρεαλισμού απέτρεψαν την εξεύρεση στήριξης. Σε αυτό το σημείο, το Κοινοβούλιο συνεχίζει να επιδεικνύει την ικανότητά του να ατενίζει το μέλλον και ελπίζω οι εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν το ίδιο.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, οι ελλείψεις των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που προϋπήρχαν της κρίσης, κατέστησαν αναπότρεπτη τη ρύθμιση των οργανισμών αυτών. Οι στόχοι του παρόντος Κανονισμού για την καταχώριση των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι, για μια ακόμη φορά, η διαφάνεια, η εγγυημένα υψηλή ποιότητα, ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός, η απουσία συγκρούσεων συμφερόντων και, ως αποτέλεσμα, η καλύτερη προστασία των επενδυτών. Η επίτευξη συμφωνίας δεν ήταν εύκολη. Οι θέσεις της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είχαν αρχικά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, αλλά γενικά, αυτοί οι στόχοι έχουν σήμερα επιτευχθεί. Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι θα υπάρχει μόνο μία κατηγορία αξιολόγησης. Οι κατηγορίες 1 και 2 για ρυθμιστικούς και άλλους σκοπούς θα αποτελέσουν παρελθόν. Ξεπεράστηκαν και οι συγκρούσεις συμφερόντων: δε θα υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από κοινού με αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης της Ευρωπαϊκής αγοράς και λειτουργίας εκεί μέσω καθεστώτος ισοδυναμίας που θα περιλαμβάνει πιστοποίηση – κάτι που είναι σημαντικό για μικρούς οργανισμούς – ή μέσω του συστήματος προσυπογραφής – που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεγάλους οργανισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην καταχώριση και εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Επισημαίνω επίσης έναν αριθμό μειονεκτημάτων στον υπάρχοντα φάκελο και Κανονισμό. Φοβάμαι ότι στην πράξη, οι ευκαιρίες εισόδου στην Ευρωπαϊκή αγορά θα εμποδιστούν από κανόνες και απαιτήσεις. Αυτές οι απαιτήσεις είναι ίσως πολύ περιοριστικές, και θα μπορούσαν να καταλήξουν στην απομόνωση της Ευρωπαϊκής αγοράς, και θα μπορούσαν έτσι να οδηγήσουν σε προστατευτισμό από την πίσω πόρτα – κάτι που θα ήταν αρνητικό. Ελπίζω οι φόβοι μου να αποδειχτούν αβάσιμοι.

Οι κανόνες μας για την εσωτερική διοίκηση είναι υπερβολικοί – εξαιρετικά υπερβολικοί θα έλεγα. Είναι σχεδόν καταστροφικοί. Δεν υπάρχουν συγκρίσιμοι κανόνες σε άλλον κανονισμό της ΕΕ. Θα ήταν καλύτερα εάν είχαμε ορίσει σαφείς αρχές και είχαμε αφήσει την ευθύνη εφαρμογής αυτών των αρχών στις ίδιες τις εταιρείες.

Τέλος, κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε πρόοδος στην κατάργηση των ολιγοπωλίων. Θα πρέπει να υποστούμε πολλά χρόνια ακόμη μικρού ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η οικονομική κρίση απέχει πολύ από το να έχει ξεπεραστεί, παρόλο που η ευρωζώνη έχει δώσει στην Ευρώπη μια κάποια σταθερότητα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολογίζει το κόστος της οικονομικής κρίσης στα USD 4 000 δισεκατομμύρια, για τα δύο τρίτα των οποίων ευθύνονται οι τράπεζες.

Υπάρχουν ακόμη πολλοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν: να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να στηριχτεί η ανάπτυξη και να προστατευθεί η απασχόληση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας οικονομικής πολιτικής που θα μπορεί να εξυγιάνει το χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά η Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμη οικονομική πολιτική! Παρά τις προτάσεις της ομάδας G20 στο Λονδίνο για να δοθεί μια νέα ώθηση στο πιστωτικό σύστημα, υπάρχει ακόμη μια μεγάλη έλλειψη ξεκάθαρων κανόνων – όπως επισημαίνουμε εδώ και χρόνια – για τη διαχείριση της κεφαλαιαγοράς, των φορέων της, των προϊόντων που προσφέρει και των παραγώγων της.

Οι αγορές πρέπει να υπόκεινται σε ρύθμιση και επιτήρηση, ιδιαιτέρως ο χρηματοοικονομικός τομέας, ο οποίος, όντας χωρίς έλεγχο, άνοιξε το δρόμο για μια κλιμάκωση της υπερχρέωσης χωρίς προηγούμενο. Τι μπορεί να γίνει για αυτό το τεράστιο χρέος που έχει συσσωρευτεί παρέχοντας πίστωση χωρίς εγγυήσεις; Πρέπει να παραγραφεί; Πρέπει να συμπεριληφθεί σε μηχανισμό κάθαρσης που θα δημιουργήσουν οι τράπεζες; Πρέπει να απαγορευτούν οι μελλοντικές συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παράγωγων προϊόντων και να ζητηθεί από τις τράπεζες να θέσουν ένα τέλος στις συμβάσεις παράγωγων μια και καλή;

Χρειαζόμαστε οριστικές απαντήσεις, νέα όρια πίστωσης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για αποταμιευτές, να αποτραπούν οι ανεξέλεγκτες μετεγκαταστάσεις και να επανευθυγραμμιστούν οι κανόνες ανοιχτής μεθόδου συντονισμού (OMC) στην πραγματική κατάσταση. Εάν δε συζητήσουμε τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου, δε θα επιλύσουμε τίποτα: δηλαδή, εν όψει της συστημικής κρίσης πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα, επαναφέροντας τον ηγετικό ρόλο, που συχνά λείπει, στην πολιτική, επικεντρώνοντας την προσοχή στην πραγματική οικονομία και εγκαταλείποντας την ψευδαίσθηση της εικονικής χρηματοδότησης!

 
  
MPphoto
 

  Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να δηλώσω ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα ανέφερε στην ομιλία του ο κύριος Mitchell. Δεν είμαστε εντός προγράμματος· δεν έχουμε την κατάλληλη ταχύτητα. Ωστόσο, θα ήθελα να του επισημάνω ότι είναι σημαντικό να μην κάνουμε το ίδιο λάθος σχετικά με το Γάλλο Πρόεδρο που κάνουν και οι Γάλλοι για τον κύριο Brown. Οι ομιλίες σχετικά με τις δράσεις δε διασφαλίζουν ότι η δράση θα είναι αποτελεσματική.

Ως προς την ίδια την κρίση, είναι ξεκάθαρο ότι, για εμάς, η κρίση δεν άρχισε από την οικονομία. Είναι ριζωμένη στην κοινωνική και περιβαλλοντική σφαίρα. Συνδυάζεται με τον οικονομικό κύκλο, δηλαδή όταν ο κύκλος λειτουργεί καλά, παίρνουμε ρίσκα, αλλά όταν δε λειτουργεί πλέον σωστά, λέμε ότι ίσως θα ήταν καλό να ρυθμίσουμε λίγο τα πράγματα.

Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που η ρύθμιση – και μάλιστα η δραστική ρύθμιση – είναι απαραίτητη. Η ρύθμιση σε επίπεδο ενιαίας αγοράς είναι απαραίτητη, δηλαδή χρειαζόμαστε πολύ πιο συγκεντρωτική ρύθμιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι που μας οδηγεί στην επιλογή των ψήφων μας. Στηρίζουμε πλήρως την έκθεση Gauzès και την πρόοδο που επιτυγχάνει. Εδώ και χρόνια ζητούμε πιο συγκεντρωτική ρύθμιση και εποπτεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και το πρώτο στάδιο που επιτεύχθηκε με τη CESR είναι κατά τη γνώμη μας το κατάλληλο.

Παρόλα αυτά, παρά τις προσπάθειες του κυρίου Skinner – και, στο συγκεκριμένο ζήτημα, η κριτική μας είναι ακριβώς η ίδια με του κυρίου Mitchell – λυπάμαι που οι κυβερνήσεις δεν έχουν κατανοήσει το θέμα. Δε συμφωνούμε με το συμβιβασμό που προτείνεται και που απορρίπτει το σύστημα της εποπτείας των ομίλων. Πιστεύω ότι μια τέτοια μέθοδος θα οδηγήσει σε περισσότερα δεινά.

Πρέπει έτσι να καταψηφίσουμε την έκθεση Skinner – όχι τη δουλειά του κυρίου Skinner, αλλά το συμβιβασμό που επιβάλλεται από τις κυβερνήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως η δημόσια ασφάλεια, η δικαιοσύνη ή η περιβαλλοντική προστασία, η σταθερότητα των κεφαλαιαγορών αποτελεί δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Το έχουμε ήδη εξάλλου δει να συμβαίνει: όποιος αφήνει τη ρύθμιση των κεφαλαιαγορών στις μεγάλες τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα, διατρέχει τον κίνδυνο κερδοσκοπίας τεράστιων κεφαλαίων με σκοπό τη μέγιστη απόδοση και τελικά, να κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό ο απλός κόσμος.

Η κρίση έδειξε ξεκάθαρα ότι η εθελοντική αυτό-ρύθμιση απέτυχε, παρόλα αυτά η Επιτροπή δεν αμφιταλαντεύεται στη σχετική δέσμευσή της. Αντί να απαγορεύσει τα ριψοκίνδυνα χρηματοοικονομικά προϊόντα και να επιβάλλει ξεκάθαρους κανόνες στο χρηματοοικονομικό τομέα, πρόκειται να συνεχίσει να επιτρέπει στους ιδιωτικούς φορείς να αποφασίζουν μόνοι τους ποια ρίσκα να λάβουν και πως θα αξιολογηθούν αυτά. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ανεύθυνο.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι, με σκοπό το κέρδος, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποτιμούσαν συστηματικά τους κινδύνους των δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και έτσι ώθησαν το εμπόριο σε δάνεια που δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν. Η κατάλληλη δράση έτσι θα ήταν να μπει ένα τέλος στην ανάθεση διαχείρισης κινδύνου σε ιδιώτες φορείς που έχουν στόχο το κέρδος και να δημιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για να παρέχει ανεξάρτητη γνωμοδότηση για την ποιότητα των διάφορων χρεογράφων. Η Επιτροπή δεν έχει καν εξετάσει ακόμη αυτή τη λύση.

Η έκθεση Gauzès ορθά ζητά η αξιολόγηση του δημόσιου χρέους να θεωρείται δημόσιο αγαθό και να γίνεται από δημόσιους φορείς. Ωστόσο, γιατί να περιορίζεται αυτή η αρχή μόνο στο δημόσιο χρέος;

Στην περίπτωση της Οδηγίας για τη Φερεγγυότητα II, η Επιτροπή και ο εισηγητής στηρίζουν την αποτυχημένη αντίληψη της αυτορύθμισης. Για παράδειγμα, οι ασφαλιστικοί όμιλοι θα έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε εσωτερικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου όταν υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις φερεγγυότητας. Ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο οι εποπτικές αρχές των Κρατών Μελών μπορούν να κατανοήσουν αυτά τα μοντέλα. Προσωπικά αμφιβάλω.

Επιπλέον, τόσο η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση όσο και η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας είναι πολύ χαμηλές, και πρέπει να αυξηθούν σημαντικά. Καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε ορισμένες τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, πιστεύουμε ότι αυτή η αύξηση κεφαλαίου πρέπει να πάρει τη μορφή κυβερνητικών συμμετοχών που θα περιλαμβάνουν και αντίστοιχη επιρροή στην πολιτική των εταιρειών. Αυτή η εν μέρει εθνικοποίηση θα ήταν ένα θαρραλέο πρώτο βήμα για τη στροφή του χρηματοοικονομικού τομέα προς το κοινό καλό.

Μακροπρόθεσμα, ολόκληρος ο χρηματοοικονομικός τομέας πρέπει να υπαχθεί στο δημόσιο τομέα, καθώς μόνο η εθνικοποίηση μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο τομέας αυτός θα εκπληρώσει το δημόσιο καθήκον του αντί να κερδοσκοπεί ψάχνοντας όλο και μεγαλύτερες αποδόσεις στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές. Ήρθε η ώρα να εξάγουμε συμπεράσματα από την καταστροφή που προκλήθηκε.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κυρία Πρόεδρε, έχω 40 χρόνια εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οπότε πιστεύω ότι ξέρω τι λέω.

Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (FSA), που θα μας κάνει να καταλάβουμε πως γίνονται τα λάθη. Η FSA στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα καταστατικό μισού εκατομμυρίου λέξεων. Κανείς δεν το καταλαβαίνει – ούτε η FSA. Η FSA ερμηνεύει το καταστατικό της με μυστικότητα· κρατούν τα πρόστιμα που επιβάλλουν για να ενισχύσουν τις μισθούς τους και τις συντάξεις τους· δεν υπάρχει εφετείο. Έχω γράψει στον Επίτροπο McCreevy για αυτό το ζήτημα το οποίο καταστρατηγεί τα Άρθρα 6 και 7 της Πράξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεν υπάρχει εφετείο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νομικής προσφυγής εάν γίνει κάτι λάθος. Έχει δοθεί η εντύπωση στον κόσμο ότι εάν ένα κανονισμός έχει τη σφραγίδα της FSA, δεν μπορεί να γίνει κάτι λάθος. Δεν υπάρχει η έννοια caveat emptor.

Τώρα, όπως φαίνεται, θα ενταχθεί σε ένα είδος Ευρωπαϊκού επιβλέποντα, που θα αποτελείται αναμφισβήτητα από αδαείς γραφειοκράτες, Σκανδιναβές νοικοκυρές, τη Βουλγαρική μαφία και Ρουμάνους που κατασκευάζουν μανταλάκια. Ειλικρινά, πιστεύω ότι θα τα πάτε πολύ καλά μεταξύ σας.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κυρία Πρόεδρε, οι εκθέσεις του κυρίου Gauzès για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, της κυρίας Weber για τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων, και του κυρίου Skinner για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης, περιέχουν διατάξεις που είναι αναμφισβήτητα χρήσιμες, αλλά δεν μπορούν να περιγραφούν ως μέτρα για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης. Η κρίση που βιώνουμε είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα, και δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο από αυτά τα τεχνικά και μεμονωμένα μέτρα.

Ποιες είναι οι απαιτούμενες δράσεις για να επιλύσουμε την τρομερή κρίση που βιώνουμε; Καταρχάς, πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση με το δόγμα στο οποίο βασίστηκε το έργο σας μέχρι τώρα, δηλαδή το πιστεύω στα οφέλη του διεθνούς καταμερισμού εργασίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, προϊόντων και κεφαλαίων.

Πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση με την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, που έχει στρέψει τους Ευρωπαίους εργάτες εναντίον των εργατών χωρών που, όπως η Κομμουνιστική Κίνα, αποτελούν παράδεισο για την πιο κυνική μορφή καπιταλισμού, όπου οι εργαζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα απεργίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, επαρκείς συντάξεις ή κοινωνική προστασία και όπου αμείβονται με εξευτελιστικά χαμηλά ημερομίσθια. Η Κίνα ωστόσο, δεν είναι το μόνο κράτος που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση.

Πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, που μας έχει οδηγήσει, που σας έχει οδηγήσει, να αποδέχεστε και ακόμη και να προτείνετε, ως μόνο μέσο αντικατάστασης των επόμενων γενιών, μια μαζική πολιτική μετανάστευσης, τα καταστροφικά αποτελέσματα της οποίας είναι ξεκάθαρα σήμερα.

Τέλος, πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση με την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, που ήταν ο παράγοντας που προκάλεσε την κρίση, καθώς επέτρεψε η κρίση στην αγορά ενυποθήκων στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ – που ήταν μια τμηματική κρίση και θα έπρεπε να έχει περιοριστεί στην Αμερικανική αγορά – σταδιακά να μολύνει τις οικονομίες μας και να καταστρέψει τους αποταμιευτές, τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να απελευθερωθούν από τα δεσμά των φορολογικών παιχνιδιών και της γραφειοκρατίας· χρειάζονται απλοί νόμοι έτσι ώστε οι νομισματικές αξίες να αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση των στοιχείων του ενεργητικού βιομηχανιών ή υπηρεσιών· και πρέπει να δημιουργηθεί μια επενδυτική πολιτική, πρέπει όμως να είναι βιώσιμη. Αυτά είναι ορισμένα από τα απαραίτητα μέτρα που θα θέλαμε να δούμε να λαμβάνουν τελικά οι κυβερνήσεις των Κρατών Μελών στο πλαίσιο αυτών των εθνικών πολιτικών που έχουν δείξει την ικανότητα αντίδρασής τους.

 
  
MPphoto
 

  John Purvis (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι για το ότι η Φερεγγυότητα II έφτασε επιτέλους στο σημείο της απόφασης. Ο κύριος Skinner και οι σκιώδεις εισηγητές επέδειξαν υποδειγματική προσαρμοστικότητα και υπομονή για την επίτευξη αυτού του στόχου. Λυπάμαι φυσικά, όπως και άλλοι, για τη μη συμπερίληψη της στήριξης των ομίλων, αλλά ειλικρινά, δεν αποτέλεσε και έκπληξη υπό τις υπάρχουσες πυρετώδεις συνθήκες. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να επιτύχουμε ένα σύστημα όσον αφορά τους ομίλους που θα λειτουργεί για μια πραγματική Ευρωπαϊκή ενιαία ασφαλιστική αγορά και σε μια τέτοια αγορά και που θα είναι και αποτελεσματική με τρίτες χώρες – δεν μπορούμε να έχουμε και άλλες αποτυχίες τύπου AIG.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον εισηγητή Gauzès και το Συμβούλιο για την επίτευξη ενός λογικού πορίσματος για τη ρύθμιση των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Είναι σαφές ότι αυτοί οι οργανισμοί έχουν κάνει σοβαρά λάθη, και ήταν αναπόφευκτη μιας μορφής αυξημένη ρύθμιση. Αλλά ποιος δεν έκανε λάθη και κυρίως οι ίδιοι οι νομοθέτες, και πως είμαστε σίγουροι ότι δε θα επαναλάβουν άλλα λάθη στο μέλλον;

Ανησυχούσα ότι η βίαιη μετατροπή σε εξιλαστήρια θύματα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα είχε ως αποτέλεσμα μια υπερβολικά ενοχλητική και αντιπαραγωγική ρύθμιση, με μια υπερβολικά Ευρωκεντρική, προστατευτική και υπερεδαφική διάσταση. Με χαρά είδα ότι ο συμβιβασμός άμβλυνε αυτές τις τάσεις σε ένα βαθμό, αλλά όχι στο βαθμό που θα ήθελα να είχε επιτευχθεί.

Οι κατατάξεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι απλά γνωμοδοτήσεις – πρόκειται για χρήσιμες γνωμοδοτήσεις, από ειδικούς, αλλά είναι μόνο γνωμοδοτήσεις, οπότε εναπόκειται στους επενδυτές να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη των επενδυτικών τους αποφάσεων. Φυσικά πήραμε αυτά τα μαθήματα με έντονο και επώδυνο τρόπο.

Χαίρομαι που το αντικείμενο περιορίζεται σε κατατάξεις που χρησιμοποιούνται για ρυθμιστικούς σκοπούς. Χαίρομαι που έχουμε πάει από την ισοδυναμία και προσυπογραφή, σε σχέση με τις κατατάξεις τρίτων χωρών, στην ισοδυναμία ή προσυπογραφή. Θα μπορούσε όμως ο Επίτροπος να επιβεβαιώσει εάν αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα μπορούν ακόμη να επενδύουν ελεύθερα σε μετοχές και ομόλογα σε τρίτες χώρες που δεν έχουν αξιολογηθεί στην Ευρώπη ή που δεν έχουν αντίστοιχο καθεστώς;

Πρέπει να λαμβάνουμε προφυλάξεις για ακούσιες επιπτώσεις. Χωρίς αξιολόγηση επιπτώσεων εκ των προτέρων, είναι σχεδόν σίγουρα ότι θα υπάρξουν τέτοιες και έτσι η απαίτηση αναθεώρησης στο Άρθρο 34 είναι καθοριστικής σημασίας.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, ως προς τη Φερεγγυότητα II, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που ξεκίνησε πολύ πριν την κρίση και φάνηκαν νέες πτυχές της από την κρίση αυτή. Ως νομοθέτες, διστάζαμε: έπρεπε αυτή η συμφωνία να ολοκληρωθεί σε πρώτη ανάγνωση;

Στο τέλος, η βούληση των διαπραγματευτών θα μας έχει δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό που πιστεύω ότι αποτελείται από δύο στοιχεία: καταρχάς, πιέζει τον ασφαλιστικό τομέα να αξιολογήσει καλύτερα τους κινδύνους, μια διαδικασία που, μέχρι τώρα, περιλάμβανε σχετικά παλιούς μηχανισμούς που ήταν αναμφίβολα ακατάλληλοι για τη σημερινή κατάσταση του ασφαλιστικού τομέα· και δεύτερο, τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των μηχανισμών εποπτείας στη σημερινή κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών, τόσο ως προς το πλήθος των προϊόντων και των προσφορών τους που έχουν ως στόχο τον καταναλωτή, όσο και τη διεθνική φύση τους.

Ως νομοθέτες, λαμβάνουμε υπόψη την πραγματικότητα αυτής της αγοράς, μιας αγοράς δηλαδή όπου, για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλειών ζωής που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του τομέα αυτού και όπου, υπό το φως της κρίσης, αναγκαστήκαμε να λάβουμε υπόψη το φαινόμενο της φιλοκυκλικότητας όταν εφαρμόζεται στον ασφαλιστικό τομέα.

Έπρεπε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η υιοθέτηση της νομοθεσίας αυτής δε θα διασπούσε την αρχιτεκτονική της ασφαλιστικής αγοράς και, ιδιαίτερα, ότι θα έδινε τη δυνατότητα σε αλληλασφαλιστικές ενώσεις να έχουν μια θέση σε αυτή τη νομοθεσία. Παρόλα αυτά, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι ένα μόνο στάδιο και θα ήθελα να αναφέρω έξι σημεία σε σχέση με αυτό τον τομέα, στα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άμεσα στο μέλλον.

Το πρώτο είναι φυσικά η υιοθέτηση των συμπερασμάτων της έκθεσης de Larosière και η ανάγκη διασφάλισης ύπαρξης ισότητας και αρμονικών συνθηκών μεταξύ των διαφόρων κολλεγίων εποπτικών αρχών, και για αυτό το σκοπό, η ανάγκη ενδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής αρχής που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών.

Το δεύτερο σημείο – πολλοί από τους συναδέλφους Βουλευτές το έχουν αναφέρει – είναι η εφαρμογή αυτού του διαβόητου μηχανισμού στήριξης ομίλων, και ως προς αυτό, δε συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Lipietz. Φυσικά και θα προτιμούσαμε να υπάρχει στήριξη των ομίλων, αλλά γιατί δεν είναι σαφές το γεγονός ότι είναι δύσκολο σήμερα για χώρες στις οποίες το 80% ή 100% του ασφαλιστικού τομέα βρίσκεται στα χέρια ξένων εταιρειών, χωρίς ενιαία νομική βάση, να αποδεχτούν αυτό το μηχανισμό; Πρέπει να υπάρξει πρόοδος σε αυτό τον τομέα.

Το τρίτο μελλοντικό βήμα είναι η εναρμόνιση του τι γίνεται σήμερα και του τι συμβαίνει με τα ταμεία των συντάξεων. Πως διανοούμαστε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη φερεγγυότητα με ασφαλιστικούς όρους, αλλά δε θέτουμε την ίδια ερώτηση όσον αφορά τα ταμεία των συντάξεων; Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση.

Το τέταρτο ζήτημα για το μέλλον αφορά την εγκατάσταση, τη δημιουργία, τη σύσταση ενός μηχανισμού εγγύησης των καταθέσεων, όπως υπάρχει σήμερα στον τραπεζικό τομέα, και που λείπει από τον ασφαλιστικό τομέα.

Το πέμπτο θέμα αφορά την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων και τη διασφάλιση ότι ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές προσφέρουν τα προϊόντα στον ασφαλισμένο καθιστά δυνατή την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους και των απαιτήσεων προστασίας.

Τέλος, το τελευταίο σημείο έχει να κάνει με τη μεταφορά, σε αυτό τον τομέα, αυτού που θα εφαρμοστεί στον τραπεζικό τομέα, δηλαδή μηχανισμοί παρακράτησης σε σχέση με την τιτλοποίηση.

Σε αυτή τη βάση, ελπίζω ότι, στο μέλλον, θα μπορέσουμε να διδαχθούμε από αυτή την κρίση για να διασφαλίσουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες έναν ασφαλιστικό τομέα που θα αποτελεί για αυτούς μια πραγματική εγγύηση…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι ευθύνη των εισηγητών, αλλά πιστεύω ότι οι προτάσεις της Επιτροπής άργησαν αρκετά και δεν αντιμετωπίζουν τη σημερινή κατάσταση. Για να αποτρέψουμε νέα κρίση, χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι και διορατικοί.

Πρέπει καταρχάς, να είμαστε φιλόδοξοι και διορατικοί στον τομέα της ρύθμισης. Πρέπει να εναρμονίσουμε τη νομοθεσία μας, και το πιο ισχυρό δείγμα θα ήταν αναμφίβολα μια Ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Αυτός είναι τελικά ο τρόπος για ισχυροποιήσουμε τη θέση μας.

Ως προς τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, πρέπει να δημιουργήσουμε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς των οποίων η ανεξαρτησία να διασφαλίζεται και να θέσουμε ένα τέλος στη σκανδαλώδη διαδικασία των οργανισμών που αξιολογούν επιχειρήσεις που τους πληρώνουν.

Όσον αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, πρέπει να υπάρξει ρύθμισή τους και να βρεθεί μια μορφή φορολόγησης που θα τιμωρεί τις μεσοπρόθεσμες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Τέλος, ως προς τους φορολογικούς παραδείσους, πρέπει να ληφθούν ορισμένα πολύ απλά μέτρα. Πρέπει να απαγορεύσουμε τράπεζες που διαπράττουν συναλλαγές με φορολογικούς παραδείσους ή αρνούνται να συνεργαστούν με όσους επιχειρούν στην Ευρώπη.

Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλο και θα ήθελα εδώ να προτείνω δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι ότι πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να σκεφτούμε τη διεύρυνση της ευρωζώνης και την ένταξη νέων μελών. Αυτή η πολιτική κίνηση θα είχε ίσως τον ίδιο αντίκτυπο που είχε τότε η επανένωση της Γερμανίας, και θα έδειχνε την αλληλεγγύη που υπάρχει στην Ευρώπη και θα αύξανε την επιρροή της Ένωσης.

Η δεύτερη κατεύθυνση τέλος είναι ότι πρέπει να προωθήσουμε την οικονομική, δημοσιονομική και νομισματική ολοκλήρωση, και τη φορολογική εναρμόνιση που αποτελεί το μόνο τρόπο καταπολέμησης του δημοσιονομικού dumping στην Ευρώπη.

Όλα αυτά είναι απαραίτητα, αλλά αυτό που περιμένουν κυρίως οι συμπολίτες μας – και ελπίζω η Επιτροπή να ακούει – είναι από εμάς να αναλάβουμε δράση για την καταπολέμηση της κρίσης. Οι συμπολίτες μας περιμένουν ακόμη ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης και, για παράδειγμα, ένα σημαντικό δάνειο. Περιμένουν ακόμη από την Ευρώπη να προσφέρει επαρκή στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας, να υπάρξει πραγματικός σχεδιασμός των επενδύσεων για το μέλλον και, πάνω από όλα, να στηριχτούν όλοι εκείνοι στην Ευρώπη που έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Αναφέρομαι στους ανέργους, σε όσους δουλεύουν με μερική απασχόληση, και στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες αυτή τη στιγμή.

Αυτά είναι κατά τη γνώμη μου τα επείγοντα ζητήματα και από αυτά θα κριθούν οι ηγέτες της Ευρώπης στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η εισαγωγή της Φερεγγυότητας II και της αλλαγής στο σύστημα διεξαγωγής και εποπτείας των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων που καταρτίζονταν τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μια κίνηση μεγάλης σημασίας, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Ασχολούμαι χρόνια με συνταξιοδοτικά συστήματα, και γνωρίζω τη σημασία της χρηματοοικονομικής εποπτείας των συνταξιοδοτικών ταμείων σε σχέση με την κινητικότητα των εργαζομένων και την ανάγκη διασυνοριακής εποπτείας.

Όταν ενθαρρύνουμε την κινητικότητα των ανθρώπων, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι όσοι αλλάζουν χώρα απασχόλησης και συνταξιοδοτικό σύστημα είναι σίγουροι ότι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που έχουν καταβάλλει αφαιρούνται με το σωστό τρόπο και πιστώνονται στους κατάλληλους λογαριασμούς, και ότι η ασφάλεια της μελλοντικής τους σύνταξης θα αυξηθεί ως αποτέλεσμα Κοινοτικών λύσεων στον τομέα των αρχών της επένδυσης και εποπτείας των συνταξιοδοτικών ταμείων.

Συγχαίρω την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και τη συμβουλευτική της ομάδα, στις εργασίες της οποίας είχα την τιμή να συμμετέχω μέχρι το Σεπτέμβριο 2007, και συγχαίρω επίσης και τον εισηγητή, κύριο Skinner.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, η Έκθεση Παγκόσμιας Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας του ΔΝΤ εκτιμά ότι η οικονομική κρίση θα κοστίσει USD 4 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι μια εκτίμηση που μπορεί να αυξηθεί. Αυτή η κρίση προκλήθηκε, όπως όλοι γνωρίζουμε, από ένα είδος «καπιταλισμού του καζίνο», διαπλεκόμενου καπιταλισμού, και του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δε διεπόταν από κανονισμούς – ή από ήπιους κανονισμούς, όπως αναφέρεται ορισμένες φορές ευγενικά.

Οι επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες σε όλη την Ευρώπη ήταν καταστροφικές. Μου έχει κάνει εντύπωση στη συζήτηση και στις εκθέσεις που έχουμε παρουσιάσει, ο ευγενικός τρόπος με τον οποίο αναφερόμαστε σε αυτό το σκάνδαλο. Μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι ομάδες των Φιλελεύθερων και των Χριστιανοδημοκρατών ανησυχούν για τις υπέρμετρες κανονιστικές ρυθμίσεις, ή ότι ο προστατευτισμός μπορεί να μπει από την πίσω πόρτα.

Το γεγονός είναι ότι η απάντηση της ΕΕ στην οικονομική κρίση ήταν αργή και περιορισμένη. Το γεγονός είναι ότι ζητούμε προστατευτισμό και αυτοί που πρέπει να προστατευτούν είναι οι εργαζόμενοι και η πραγματική οικονομία. Δεν έχει γίνει ακόμη μια συζήτηση για το ζήτημα των θέσεων εργασίας – παρόλο που αυτό είναι που ενδιαφέρει τους πολίτες – και είμαστε, ως θεσμικό όργανο, προσκολλημένοι σε ένα σύστημα που έχει αποτύχει. Ας το αναγνωρίσουμε αυτό και ας είμαστε ριζοσπαστικοί και γενναίοι.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren (IND/DEM) . (SV) Κυρία Πρόεδρε, μια παγκόσμια οικονομική κρίση συνταράσσει την παγκόσμια οικονομία και οι προτάσεις για το πώς θα αποφευχθεί η επανάληψή της έρχονται η μία μετά την άλλη. Η μεγαλύτερη ρύθμιση και εποπτεία είναι αυτά που ακούγονται περισσότερο. Φυσικά, η αφετηρία θα ήταν να αναρωτηθούμε τι δεν πήγε καλά. Επιτρέψτε μου να συνοψίσω τις αιτίες σε 50 δευτερόλεπτα.

Έχουμε έναν ακέφαλο καπιταλισμό. Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες διοικούνται από στελέχη που μπορούν να σχεδιάσουν συστήματα, τα οποία θα τους αποφέρουν τεράστια μπόνους και συντάξεις όταν αυξηθούν τα κέρδη. Τα κέρδη μπορούν να αυξηθούν μεσοπρόθεσμα εάν η διοίκηση αυξήσει το επίπεδο κινδύνου στις εταιρείες μέσω χαμηλών ιδίων κεφαλαίων. Όταν οι κίνδυνοι εμφανιστούν, η διοίκηση έχει πάρει τα λεφτά της και οι απώλειες επωμίζονται από άλλους.

Δεν υπάρχει κίνητρο για όσους μπορούν να αλλάξουν αυτές τις πολιτικές, να το κάνουν. Οι άνθρωποι που καταθέτουν τα λεφτά τους στις τράπεζες, γνωρίζουν ότι υπάρχουν εγγυήσεις καταθέσεων. Όλοι γνωρίζουν ότι οι περισσότερες τράπεζες είναι πολύ μεγάλες για να αφεθούν να πτωχεύσουν. Θα διασωθούν από τους φορολογούμενους. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας γνωρίζουν ότι δε θα τους ανατεθεί η δουλειά εάν αμφισβητήσουν τη φερεγγυότητα των πελατών τους. Η πολιτική που ακολουθείται από τις κεντρικές τράπεζες και τα υπουργεία οικονομικών βασίζεται στην ιδέα ότι οι φούσκες δεν πρέπει να σπάνε. Γίνονται έτσι πολύ μεγάλες.

Συζητούμε λύσεις για αυτά τα προβλήματα; Όχι!

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η οικονομική κρίση, η χειρότερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει παγκόσμιες επιπτώσεις. Η αβεβαιότητα, η ανυπομονησία, η έλλειψη προστασίας και η απώλεια εμπιστοσύνης είναι απτές, όπως και τα κενά στη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών. Ωθούμαστε από την ανάγκη υιοθέτησης κοινών Ευρωπαϊκών λύσεων και ανάληψης παγκόσμιας ηγεσίας. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης δημιουργίας «περισσότερης Ευρώπης» καθιστά πιθανά ζητήματα που απορρίφθηκαν και αποτράπηκαν πριν από λίγους μήνες από μέλη της Επιτροπής και του Συμβουλίου όταν κλήθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Το μοντέλο μας για κοινωνική οικονομία της αγοράς – όσο το δυνατόν περισσότερη αγορά, όση ρύθμιση χρειάζεται – παρέχει το πλαίσιο όχι μόνο για Ευρωπαϊκή αλλά και για παγκόσμια ρύθμιση. Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιτυχημένες, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι μας. Συμπληρώνεται ένα ακόμη στάδιο και πρέπει να αντιμετωπιστούν ή να συμπληρωθούν χωρίς καθυστέρηση επιπλέον κεφάλαια. Η αποφασιστικότητα και το κουράγιο λήψης ρυθμιστικών δράσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι που οικοδομούν εμπιστοσύνη.

Αποφασίζουμε σήμερα επίσης – αρκετά καθυστερημένα – σχετικά με τη ρυθμιστική δράση για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Χρειάζεται καταχώριση, χρειάζεται αυστηρός έλεγχος, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα ασυμβίβαστα. Υιοθετούμε την Οδηγία Φερεγγυότητα II – κάτι που θα έπρεπε να κάνουμε ακόμη και εάν δεν υπήρχε η κρίση των κεφαλαιαγορών. Η Οδηγία για το συντονισμό του τραπεζικού τομέα αναμένεται να υιοθετηθεί το Μάιο. Πρέπει να εξαλείψουμε τα φαινόμενα κυκλικής διακύμανσης του υπάρχοντος ρυθμιστικού συστήματος μια και καλή. Πρέπει να ρυθμιστούν όχι μόνο τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Όλες οι πληρωμές στελεχών που έχουν ρήτρα μπόνους πρέπει να έχουν και ρήτρα ζημίας.

Δεν γίνεται τόση συζήτηση στην Ευρώπη για θέματα ευθύνης όση στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το σύστημα Ευρωπαϊκής εποπτείας δεν είναι ακόμη έτοιμο. Πρέπει να το οργανώσουμε αυτό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και να σπεύσουμε να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις μέχρι το καλοκαίρι. Κάνω έκκληση να γίνει αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE).(FR) Κυρία Πρόεδρε , κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο πρόκειται να υιοθετήσει κανόνες που διέπουν τις διεθνείς χρηματοδοτήσεις. Αυτοί δε θα επαρκούν, καθώς εμφανώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση ούτε στην Ευρώπη ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαλείψουν τις υπερβολές της καθαρής κερδοσκοπίας, όπως για παράδειγμα, τη «γυμνή ακάλυπτη πώληση» (naked short selling), την πώληση αγαθών που δεν ανήκουν καν στον πωλητή.

Η διεθνής οικονομική κρίση δεν άρχισε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επεκτάθηκε μέσω του City στα άλλα μεγάλα οικονομικά κέντρα. Όλα αυτά τα κέντρα υποτίθεται ότι είχαν ρυθμιστεί επαρκώς. Ωστόσο στην ομάδα G20 βρέθηκαν οι ιδανικοί ένοχοι: οι φορολογικοί παράδεισοι, αληθινοί και μη.

Από το 2000 ακόμη, πρότεινα στην έκθεσή μου στο Κοινοβούλιο για τη μεταρρύθμιση της διεθνούς αρχιτεκτονικής, να εξαλειφθούν όλες οι μαύρες τρύπες στη διεθνή χρηματοδότηση, ξεκινώντας με τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και τα υπόλοιπα αμιγώς κερδοσκοπικά κεφάλαια.

Η ομάδα G20 σκοπεύει να ρυθμίσει μόνο τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που αποτελούν συστημικό κίνδυνο. Ο συστημικός κίνδυνος γίνεται εμφανής αργότερα, όταν έχει ξεσπάσει η κρίση. Στην πραγματικότητα, οι ηγετικές δυνάμεις της G20 εξαίρεσαν τα υπεράκτια κέντρα τους, τις Αγγλονορμανδικές νήσους, τις Παρθένες νήσους, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, για να μην αναφερθούμε στα εσωτερικά κέντρα όπως το Ντέλαγουερ.

Όπως είπε ο Jacques Attali, στο μέλλον το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη θα έχουν το μονοπώλιο στην κερδοσκοπία. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η διεθνής χρηματοδότηση θα ρυθμιστεί μόνο προς όφελος των μεγάλων χωρών. Όλα τα γουρούνια είναι ίσα, αλλά ορισμένα γουρούνια είναι πιο ίσα από άλλα.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Losco (ALDE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σωστό να γίνεται κριτική και να τονίζονται οι καθυστερήσεις, αλλά είναι επίσης σωστό και πρόσφορο να ειπωθεί ότι σήμερα κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, και ότι εν όψει της φοβερής αυτής κρίσης, που έχει συνταράξει τις οικονομίες όλου του κόσμου, τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εισάγουν συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα σε σημαντικούς τομείς όπως οι οργανισμοί αξιολόγησης και οι ασφάλειες.

Πιστεύω, τουλάχιστον από όσο έχω παρακολουθήσει προσεκτικά, ότι η οδηγία για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης είναι εξαιρετικά σημαντική. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε in extremis με το Συμβούλιο έδωσε στην ουσία σε αυτούς τους τομείς, νέους, πιο αποτελεσματικούς κανόνες, που λαμβάνουν υπόψη τη δυναμική της πραγματικής αγοράς, πέρα από καθορισμένους τύπους.

Οι αρχές της οικονομικής αξιολόγησης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων, αντίστοιχες με τους κινδύνους που όντως λαμβάνουν οι εταιρείες, καθώς και τα κίνητρα διαχείρισης του κινδύνου, η εναρμόνιση, η εποπτεία των εκθέσεων, η ενημέρωση του κοινού και η διαφάνεια είναι όλα σημαντικά στοιχεία προκειμένου να καταστεί ο ασφαλιστικός τομέας πιο ανταγωνιστικός και να ενδυναμωθεί η προστασία του ασφαλισμένου.

Ο τελικός συμβιβασμός έδωσε τη δυνατότητα εξεύρεσης λογικών λύσεων στα προβλήματα των πιθανών φαινομένων κυκλικής διακύμανσης των νέων κανόνων και των κανόνων διαχείρισης των επενδύσεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει φυσικά περισσότερα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να κάνουμε βήματα εμπρός.

 
  
MPphoto
 

  Αδάμος Αδάμου (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή οικονομική κρίση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την πάγια θέση μας για την ανάγκη ρύθμισης και όχι απορρύθμισης των συγχωνεύσεων και εγκαταστάσεων των πολυεθνικών και άλλων επιχειρήσεων, για την ανάγκη αλλαγής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, την ανάγκη παρέμβασης για τη μη δημιουργία μονοπωλίων και Καρτέλ που, ανάμεσα στα άλλα, χειραγωγούν την αγορά, καθορίζουν τις τιμές, απολύουν και έχουν ως μόνο στόχο το κέρδος.

Οι πολίτες διαπιστώνουν τα αποτελέσματα μιας ανάπτυξης χωρίς κοινωνικό χαρακτήρα που, αντί να δημιουργεί μόνιμες θέσεις εργασίας, στοχεύει στην περαιτέρω συγκέντρωση πλούτου και ισχύος στα χέρια των λίγων. Η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών, που είναι πάγια θέση της Δεξιάς και άλλων, οδήγησε σε βαθύ οικονομικό πλήγμα που επηρεάζει τους λαούς άμεσα.

Επειδή μέχρι πριν ένα χρόνο οι πολιτικοί καθοδηγητές των απορρυθμίσεων και πολέμιοι των κρατικών ρυθμίσεων περηφανεύονταν για την κατάσταση των οικονομιών, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι αυτές ακριβώς οι πολιτικές οδήγησαν σε κύματα φτώχειας και ανισοτήτων, σε αρνητική ανάπτυξη της οικονομίας, στην αισχροκέρδεια των εταιρειών τροφίμων με κέρδη της τάξης των 40 δισ. εκάστης, κατά το 2008.

Το μήνυμα όμως θα δοθεί από τους πολίτες, σ' αυτούς που δημιούργησαν την κρίση και, παράλληλα, τις ανισότητες.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). - (NL) Τώρα που οι κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπουν τα πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, είναι σημαντικό να μην αμφιταλαντευτούμε για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών αποτροπής ενός παρόμοιου σεναρίου.

Ο ρόλος των οργανισμών αξιολόγησης στην πιστωτική κρίση είναι σημαντικός, καθώς οι επενδυτές εμπιστεύονται τυφλά τις συμβουλές αυτών των οργανισμών χωρίς να συμβουλεύονται τρίτους. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γιατί οι αξιολογήσεις δεν προσαρμόστηκαν επαρκώς σε μια μεταβαλλόμενη αγορά – λόγοι που δεν μπορούν όλοι να αποτραπούν εισάγοντας νέους κανόνες. Η εισαγωγή απαίτησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διενέργεια δραστηριοτήτων αξιολόγησης αποτελεί μια καλή αρχή, αλλά δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα της αγοράς, είναι μόνο μια αρχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εναρμονίσει άμεσα τις κατευθυντήριες γραμμές με τρίτες χώρες, για αυτό το λόγο θα ήταν προτιμότερο να υιοθετηθεί μια κεντρική προσέγγιση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα. Είναι σαφές ότι χρειάζονται περισσότερα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές. Ας κάνουμε έτσι μια αρχή με νέες οικονομικές ηθικές αρχές.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα, βλέπουμε να παρουσιάζονται οι πρώτες νομοθετικές προτάσεις από τη δέσμη μέτρων για τις κεφαλαιαγορές. Η Φερεγγυότητα II αναμενόταν από καιρό: θα ήθελα να το αντιπαρέλθω. Οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το θέμα ήταν πολύ καλές, τα αποτελέσματα ήταν χρήσιμα, και θα παρέχουμε τη στήριξή μας.

Στην περίπτωση των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έχει προκύψει ένα πρόβλημα που μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίπτωση αποτυχίας της αγοράς και της πολιτικής. Για χρόνια, το Κοινοβούλιο καλούσε την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για διάφορα ζητήματα των αιτιών της κρίσης των κεφαλαιαγορών, οι οποίες αναμένονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που διαπραγματεύτηκε ο κύριος Gauzès είναι χρήσιμο. Καθορίζει ανεξάρτητα κριτήρια και νέες εποπτικές δομές και έχει όντως τη δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων συμβουλευτικών και αξιολογικών συμφερόντων και αύξησης της διαφάνειας. Είναι μία πολύ καλή πρόταση.

Φυσικά δεν αρκεί αυτό. Θυμάμαι τη συζήτηση εδώ στο Σώμα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Tony Blair, ο οποίος μιλούσε σαν να είχε τη λύση πριν τη Διάσκεψη Κορυφής της ομάδας G20 στο Λονδίνο. Γεγονός είναι ότι, τα τελευταία 10 χρόνια, υπήρξαν αρνήσεις ακόμη και από τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ιδιαίτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – για ρύθμιση ορισμένων θεμάτων με ένα τρόπο που θα έπρεπε να είναι προφανής. Αυτά δεν ήταν νέα φαινόμενα· η φούσκα είχε γίνει πολύ μεγάλη. Η πρόκληση τώρα είναι να υπάρξει πρόοδος με τους λογιστικούς κανόνες – όπως ανέφερε ο Επίτροπος σε σχέση με την αξιολόγηση των στελεχών και τα μπόνους. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει ρύθμιση σε αυτό τον τομέα. Επιπλέον, πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα του κεφαλαίου – της τιτλοποίησης για παράδειγμα – μέχρι το τέλος Μαΐου, και να βρεθεί επίσης μια λύση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές εποπτικές δομές και γενικά την έκθεση de Larosière.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα ζητήματα. Ας προχωρήσουμε όπως κάναμε με τη δέσμη μέτρων σχετικά με την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές: ας ηγηθούμε εμείς οι Ευρωπαίοι και να παρουσιάσουμε στον κόσμο ένα χρήσιμο πλαίσιο. Τότε θα έχουμε συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg (PSE). - (NL) Επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένα προκαταρκτικά σχόλια. Θα ήθελα να πω ότι παρακολούθησα έκπληκτος όλες τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν από Μέλη του Κοινοβουλίου σχετικά με την ηγεσία και την αντιμετώπιση του καπιταλισμού. Όλοι αυτοί είναι Μέλη που δεν είδαμε ποτέ όταν κάναμε τις προκαταρκτικές διεργασίες για να προσανατολίσουμε το κεφάλαιο προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ήμουν σκιώδης εισηγητής στην έκθεση της κυρίας Weber, η οποία συμμετείχε στις προκαταρκτικές διεργασίες ενός φακέλου που αφορά τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την ελάφρυνση του βάρους των επιχειρήσεων όσον αφορά τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και κανονισμούς. Ο φάκελος αυτός αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων διατάξεων υπέρτερης ισχύος, και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η υπέρτερη ισχύς δεν αφορά απλά την έλλειψη ρύθμισης ή την ελάφρυνση του βάρους, αλλά αφορά και την επαρκή αντιμετώπιση, πιο ευέλικτα και πιο δυναμικά, των εξελίξεων με σαφείς αρμοδιότητες ακόμη και για τις εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές.

Ως προς αυτό, θα ήθελα να πω δυο λόγια που έχουν πράγματι σχέση με τους άλλους δύο φακέλους που συζητούνται σήμερα. Καταρχάς, δεν ωφελεί να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα του χθες. Αντιθέτως, πρέπει να προβλέπουμε τι θα γίνει στο μέλλον και να δημιουργούμε διαδικασίες που θα μας επιτρέπουν να αντιδρούμε επαρκώς στις δυναμικές εξελίξεις και τις καινοτομίες. Για αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργήσαμε ένα τέτοιο μηχανισμό στη διαδικασία Lamfalussy, που αναπτύχθηκε πρόσφατα.

Δεύτερο, πρέπει να εξετάσουμε το επίπεδο που βρίσκεται υπό εξέταση. Οι παράγοντες της αγοράς υπερβαίνουν τα σύνορα και κινούνται σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, δεν ωφελεί να παραπλανούμαστε και να πιστεύουμε ότι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να ελεγχθούν από μικρές εθνικές εποπτικές αρχές. Αυτοί οι παράγοντες που κυριαρχούν στην αγορά, πρέπει να αντιμετωπιστούν σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι πρέπει να υπάρξουν οι αρμοδιότητες σε αυτό το επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση εποπτεία.

Όπως συμβαίνει, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας το έλαβαν υπόψη αυτό. Η αρχική πρόθεση του Κοινοβουλίου ήταν να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (CESR) την καταχώριση, αλλά δυστυχώς, δεν ευδοκίμησε λόγω της διελκυστίνδας που αναπόφευκτα θα επακολουθούσε μεταξύ των μεγάλων χωρών και των ισχυρών οικονομικών κέντρων προκειμένου να προσελκύσουν εκεί τα κεντρικά γραφεία και να μπορούν να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο εκεί, σε μία προσπάθεια να θέσουν τους μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης υπό την επιρροή τους. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι λυπηρό. Θα προτιμούσα να είχε γίνει εξαρχής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ίδιο σενάριο επαναλήφθηκε και στην υπόθεση Φερεγγυότητα II. Η αποφασιστική δράση έλειπε επίσης και όταν ανατέθηκαν αρμοδιότητες σε μια προσπάθεια να υπάρξουν δεσμευτικές δηλώσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην περίπτωση αποτυχίας των εποπτικών αρχών για επίτευξη συμφωνίας. Αυτός σημαίνει επίσης ότι οι εξωτερικές εποπτικές αρχές αρνούνται να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες σε εποπτικές αρχές που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Παρόλο που αυτό είναι λυπηρό, υπάρχει πρόβλεψη, και μάλιστα στο σημείο 25 της αιτιολογικής σκέψης, για εμάς, ως Κοινοβούλιο, να υποδείξουμε σαφώς ότι, τον επόμενο χρόνο, πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και να ενδυναμώσουμε αυτή τη διάσταση με βάση τις προτάσεις Larosière.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - (SV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η οικονομική κρίση έχει δείξει ότι εμείς στην Ευρώπη πρέπει να μπορούμε να δρούμε από κοινού. Πρέπει να είμαστε ευτυχείς για το ότι η Ευρώπη είχε, και εξακολουθεί να έχει, το ευρώ, αντί για 16 διαφορετικά νομίσματα. Αυτό μετρίασε τις δύσκολες περιόδους. Μόνο όταν συναντήθηκαν το προηγούμενο φθινόπωρο στο Παρίσι οι χώρες της ευρωζώνης, μπόρεσε να σταθεροποιηθεί η κρίση και να ξεκινήσει η ανάκαμψη. Έπειτα από αυτό, οι παγκόσμιες προσπάθειες συνεχίστηκαν με τη Διάσκεψη Κορυφής της ομάδας G20, που αποτέλεσε την αρχή μιας νέας πορείας – ενός κόσμου όπου τα μεγάλα κράτη του κόσμου πραγματοποιούν συναντήσεις με ίσους όρους.

Πρέπει να διασφαλίσουμε τώρα ότι θα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι την επόμενη φορά που θα υπάρξει κρίση. Οι οδηγίες που συζητούνται σήμερα είναι σημαντικές και, κατά τη γνώμη μου, ισορροπημένες. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά, μεγαλύτερες ευκαιρίες διασυνοριακής δράσης και βελτιωμένη εποπτεία. Πρέπει επίσης να καταπολεμήσουμε τον προστατευτισμό και, κατά τη γνώμη μου, να στηρίξουμε τις ελεύθερες συναλλαγές. Πρέπει επίσης να περιορίσουμε την ανάληψη κινδύνων και να θέσουμε ένα τέλος στις υπερβολές. Η ελεύθερη αγορά χρειάζεται επίσης τα όρια και τους κανόνες της. Ως Φιλελεύθερος, μπορώ επίσης να συμφωνήσω με αυτό φυσικά. Ωστόσο, πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρξει υπερβολική ρύθμιση, που είναι επίσης ένας κίνδυνος υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομία της αγοράς δημιουργεί ευημερία.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM).(PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στην αρχή του μήνα ειπώθηκε ότι έχουν ληφθεί όλα τα διορθωτικά μέτρα για την οικονομική κρίση. Ο προϋπολογισμός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα αυξηθεί κατά USD 500 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι θα τριπλασιαστεί. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα γίνει πλουσιότερη κατά USD 100 δισεκατομμύρια, και έχουν αποταμιευθεί USD 250 δισεκατομμύρια για την επιχορήγηση του διεθνούς εμπορίου. Θα υπάρξει μια θεωρητικά πιο αυστηρή εποπτεία της κεφαλαιαγοράς και έλεγχος των φορολογικών παραδείσων και των μισθών των τραπεζιτών. Ο Πρόεδρος Obama είπε ότι η πρόσφατη Διάσκεψη Κορυφής της ομάδας G20 θα αποτελέσει μια αποφασιστική καμπή για το στόχο της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης.

Γενικά, δεν υπάρχει ίσως λόγος ανησυχίας, εκτός ίσως από μία εξαίρεση. Γιατί περίμεναν τόσο πολύ οι παγκόσμιοι ηγέτες για να εισηγηθούν το περίτεχνο σχέδιο στήριξής τους για έκτακτες περιπτώσεις, και γιατί δεν καταδέχτηκαν να ασχοληθούν με την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη νωρίτερα; Δεν είχαν αυτό το τρισεκατομμύριο; Το θεμελιώδες ερώτημα είναι έτσι, από πού προήλθε αυτό το τρισεκατομμύριο; Από την πώληση 400 τόνων χρυσού; Φαίνεται ότι στα επίσημα ανακοινωθέντα, δεν αναφέρεται ούτε λέξη για αυτό το ζήτημα. Ίσως τα λεφτά προήλθαν από δάνειο κάποιας τράπεζας; Εφόσον τώρα θα υπάρξει ανάκαμψη — και εδώ απευθύνω το αίτημά μου στον κύριο Barroso και τον κύριο Topolánek — ίσως οι ηγέτες συγκαλέσουν και μια άλλη συνάντηση και προσθέσουν ένα ακόμη τρισεκατομμύριο, έτσι ώστε να υπάρξει μια γρήγορη ανάκαμψη.

 
  
MPphoto
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). - Κύρια Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στην Ευρώπη πληρώνουμε σήμερα τις συνέπειες ενός άναρχου, εκκεντρικού αμερικανικού, αγγλοσαξονικού μοντέλου οργάνωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, που έμαθε να λειτουργεί χωρίς κανόνες, χωρίς εποπτεία, χωρίς δημοκρατική λογοδοσία και, φυσικά, επιμόλυνε την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Με τα κείμενα που συζητάμε σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο, χτίζουμε εδώ στην Ευρώπη μια ασπίδα προστασίας για τον πολίτη. Μια ασπίδα προστασίας που θα τον εξασφαλίσει απέναντι σ' αυτό το παράδοξο που ζούμε σήμερα: οι ροές χρήματος να είναι υπερεθνικές και οι κανόνες εποπτείας και λογοδοσίας, όπου αυτές υπάρχουν, να είναι εθνικές.

Η Ευρώπη λοιπόν αντιδρά, έστω αργά αλλά αντιδρά κάλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό βέβαια αφήνει δύο μεγάλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο ερώτημα είναι: γιατί χρειάστηκε να ζήσουμε την κρίση για να αντιδράσουμε; Γιατί χρειάστηκε να περιμένουμε να συμβούν όλα αυτά, για να έχουμε κανόνες; Την απάντηση θα την δώσουν οι πολίτες, ανταμείβοντας αυτούς που ζητούσαν νομοθεσία, και τιμωρώντας αυτούς που ήθελαν να μας πείσουν ότι η αυτορρύθμιση είναι η λύση σε όλα τα κακά που ζούμε σήμερα.

Η δεύτερη ερώτηση είναι εάν αυτά τα κείμενα που συζητάμε σήμερα, θα είναι τα μόνα ή θα υπάρξει μια συνολική εποπτεία, μια συνολική αναθεώρηση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Την απάντηση σε αυτή τη δεύτερη ερώτηση θα την δώσουμε εμείς διότι, ως συν-νομοθέτες, θα ασκήσουμε πίεση ώστε να μη μείνουμε μόνο στην έκθεση Gauzès για τους οργανισμούς αποτίμησης της αξιοληπτικής ικανότητας που δεν είδαν το παγόβουνο να πλησιάζει τον Τιτανικό και έτσι δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε, αλλά είδαν όμως πολύ γρήγορα ότι ορισμένες χώρες-μέλη έπρεπε να υποβιβασθούν επειδή δεν έχουν ‘δήθεν’ επαρκή αξιοληπτική ικανότητα.

Αυτά όλα πρέπει να τα εξετάσουμε και να τα διαρθρώσουμε από την αρχή: τίποτα δεν θα παραμείνει ίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη σημερινή κρίση.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα αναφερθώ μόνο στην έκθεση της κυρίας Weber σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων.

Βρισκόμαστε στη διαδικασία απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών. Η θέση μας είναι υπέρ των προτάσεων της Επιτροπής που εισάγουν κάποιες αλλαγές, αλλά έχουμε συμπεριλάβει και ορισμένες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από σχεδόν όλες τις πολιτικές ομάδες και τις οποίες, φυσικά, έχω στηρίξει, καθώς καθιστούν δυνατή την απλοποίηση των ζητημάτων.

Αναφερόμαστε φυσικά, σε μια πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία είναι η εξάλειψη της τεκμηρίωσης, η εισαγωγή ιστοσελίδων και παραπομπών σε ιστοσελίδες, η εξάλειψη απαιτήσεων για εμπειρογνώμονες και άλλα είδη απαιτήσεων που μέχρι σήμερα είναι υποχρεωτικά, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία αρκετά σημαντική μείωση στο κόστος και στο χρόνο, παρέχοντας παράλληλα εγγυήσεις τόσο στους πιστωτές όσο και, για παράδειγμα, στους εργαζόμενους στην επιχείρηση και σε άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση εκεί.

Πιστεύω ότι οι προτάσεις που μας έγιναν από την Επιτροπή είναι αρκετά θετικές και ότι οι προτάσεις για την τροποποίηση του κειμένου που υποβάλλουμε υιοθετούν την ίδια προσέγγιση, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, πάνω από όλα στην περίπτωση της χρήσης ιστοσελίδων και της ανάγκης παραπομπών, σε άλλες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται, οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτές τις ιστοσελίδες, έτσι ώστε η χρήση να μην είναι περίπλοκη και να υπάρχουν επαρκείς επιπλέον πληροφορίες.

Εν ολίγοις, κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να εγκρίνει αυτή την πρόταση οδηγίας με σημαντική πλειοψηφία και το κείμενο που θα προκύψει θα είναι καλύτερο από το κείμενο που μας υποβλήθηκε αρχικά από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) Μπορούμε να δούμε από τα τρέχοντα γεγονότα, την επιρροή που έχουν οι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι και τα λάθη που κάνουν, στην πραγματική οικονομία, ειδικά στις οικονομίες των μικρών χωρών. Συνεπώς, τα κείμενα που παρουσιάζονται πρέπει να δημιουργήσουν ένα νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση δύο κύριων διαδικασιών: καταρχάς, την εναρμόνιση της ελεύθερης κυκλοφορίας κυκλικής διακύμανσης του κεφαλαίου εντός ενός χρηματοοικονομικού ομίλου με την ανάγκη διασφάλισης της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας και της μακροοικονομικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης· δεύτερο, τη βοήθεια στον επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των εγχώριων και των εξωτερικών εποπτικών ιδρυμάτων, για τη διασφάλιση της ορθότητας των δραστηριοτήτων ενός χρηματοοικονομικού ομίλου, και την αποσαφήνιση του ποιος θα καλύψει τις απώλειες σε περίπτωση που γίνουν λάθη.

Πρέπει να ειπωθεί ότι το κείμενο που παρουσιάζεται αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτά τα προβλήματα δε θα επιλυθούν εάν δεν αξιολογηθεί η επίπτωση των νόμων του ανταγωνισμού στις δραστηριότητες των χρηματοοικονομικών ομίλων. Πάντα ξεχνούμε αυτή την πλευρά και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της νέας θητείας του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή η δέσμη μέτρων, που αποτελεί μέρος των μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, είναι αρκετά καλή όσον αφορά τη Φερεγγυότητα II και τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και θα έχει ως αποτέλεσμα καλές συμβιβαστικές προτάσεις και αποτελέσματα.

Παρόλα αυτά, εξετάζοντας τις μελλοντικές δράσεις, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Καταρχάς, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο φιλόδοξη και δραστήρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλο που τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Κορυφής της ομάδας G20 αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, παραμένουν πολύ μετριοπαθή και απέχουν από έναν κατάλληλο, παγκόσμιο, συμβατικό κανονισμό, τόσο ως προς τα κεφάλαια και τα διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα, όσο και ως προς τον κανονισμό.

Δεύτερο, όσον αφορά την έκθεση de Larosière και τις δράσεις μας, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της έκθεσης αυτής ήταν αρκετά καλό, ειδικότερα ως προς την εποπτεία και την ανάλυση του συστηματικού κινδύνου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα όμως να τονίσω δύο κινδύνους σε αυτό το σημείο. Καταρχάς, σχετικά με την εποπτεία σε μικροοικονομικό επίπεδο: πιστεύω ότι η πρόταση αυτή, που θα συνεχίσει να βασίζεται εν πολλοίς σε συνεργασία αντί μιας κεντρικής Ευρωπαϊκής διάστασης, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Κατά δεύτερο, από ότι έχουμε ήδη ακούσει για την προετοιμασία της Επιτροπής σχετικά με τα επιχειρηματικά κεφάλαια και τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, υπάρχουν αρκετές ελπίδες και προσδοκίες.

Έτσι, εάν επιθυμούμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό το επίπεδο παγκοσμίως, θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα, και θα ήθελα να δω μια καλύτερη και πιο φιλόδοξη προσέγγιση από την Επιτροπή σε αυτό τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, η δέσμη μέτρων για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, την ασφάλιση και τις συγχωνεύσεις και διαχωρισμούς των εταιρειών, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αύξηση της εμπιστοσύνης και της αποτελεσματικότητας των κεφαλαιαγορών. Συμβαδίζει με τις αρχές που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ομάδα G20 για την ενίσχυση της διαφάνειας, την υπευθυνότητα και την ακεραιότητα στις κεφαλαιαγορές και θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνή ηγετική θέση. Για αυτό το λόγο, στηρίζω τα μέτρα, παρόλο που θα πρέπει να κάνουμε και περαιτέρω βήματα.

Τα ελαττώματα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι μία από τις αιτίες της οικονομικής κρίσης: η αυτό-ρύθμιση δεν αρκεί. Η ρύθμιση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην καταχώριση, την υπευθυνότητα και τον έλεγχο των οργανισμών, την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων, τη βελτίωση των εργασιακών μεθόδων και την ποιότητα των διαφόρων ειδών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων και από χώρες εκτός ΕΕ. Δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί τα ζητήματα μιας μελλοντικής αναθεώρησης του συστήματος πληρωμών και της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού δημόσιου οργανισμού.

Η οδηγία για τη φερεγγυότητα κωδικοποιεί όλο το υπάρχων κεκτημένο ως προς την ιδιωτική ασφάλιση και ενσωματώνει τις τεχνικές εξελίξεις για τη βελτιωμένη διαχείριση κινδύνου που θα δώσει ώθηση στην καινοτομία, θα βελτιώσει τη χρήση των πόρων και θα αυξήσει την προστασία των ασφαλισμένων προσώπων και την χρηματοοικονομική σταθερότητα του τομέα. Το νέο πλαίσιο για την εποπτεία των ασφαλιστικών ομίλων υιοθετεί μια προσεκτική γραμμή, ανοιχτή σε επιπλέον εξέλιξη. Η δημιουργία εποπτικών σωμάτων αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός στη διαδικασία ολοκλήρωσης και ενδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής εποπτείας, η οποία πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται και να αποτελέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο. Το Κοινοβούλιο θα ελέγχει και θα προωθεί την εξέλιξή της.

Τέλος, η τροπολογία διαφόρων οδηγιών σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων, αποτελεί μια μορφή νομοθετικής απλούστευσης, και τονίζει το γεγονός ότι ο στόχος της μείωσης των βαρών των επιχειρήσεων κατά 25% μπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά με την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του κοινού και των μετόχων, εφ’ όσον χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dăianu (ALDE). - Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που, τελικά, επικράτησε η κοινή λογική στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις αιτίες της οικονομικής κρίσης. Οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η κρίση αυτή δεν είναι κυκλικής φύσης και ότι χρειάζεται επειγόντως μια λεπτομερής επιθεώρηση του κανονισμού και της εποπτείας των κεφαλαιαγορών. Η έκθεση της ομάδας de Larosière καθώς και η έκθεση Turner, το έχουν καταστήσει σαφές. Αυτές οι εκθέσεις κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με την έκθεση παρακολούθησης Lamfalussy του Κοινοβουλίου.

Τα θέματα που συζητούνται σήμερα πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό το ίδιο πρίσμα. Δυστυχώς, οι οικονομίες μας θα υποφέρουν για λίγο καιρό ακόμη, λόγω και των δημόσιων προϋπολογισμών και, πιθανώς, μελλοντικές πληθωριστικές τάσεις εξαιτίας των προσπαθειών που γίνονται για να διορθωθεί η αρνητική αυτή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα διδαχθούμε περισσότερα αυτή τη φορά από ότι στις προηγούμενες κρίσεις.

 
  
MPphoto
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα, καλή συζήτηση – για τον απλό λόγο ότι, κοιτώντας τις εκθέσεις, συνδυάζουμε δύο πλευρές που καταρχάς, δε φαίνεται να συνδέονται άμεσα αλλά συνδέονται με τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης και αναζωογόνησης της οικονομίας.

Ήμουν σκιώδης εισηγητής στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την έκθεση Weber, για την οποία θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ θερμά την κυρία Weber. Η έκθεση Weber δεν αφορά τη διαχείριση της κρίσης με την παραδοσιακή έννοια, αλλά την απλοποίηση του εταιρικού δικαίου και τη βοήθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και της εξάλειψης των επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων. Αυτό, ερχόμενο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, αποδεικνύει ξεκάθαρα και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του χειρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και των προσπαθειών περαιτέρω ανάπτυξης του εταιρικού δικαίου προς όφελος των εταιρειών – κάτι που χαιρετίζω θερμά.

Καθώς αυτή η συζήτηση αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να ειπωθεί κάτι σχετικά με τη νομοθεσία των κεφαλαιαγορών γενικά, πρέπει να τονιστεί ότι το γεγονός ότι εμείς στο Κοινοβούλιο επιτυγχάνουμε σήμερα αποτελέσματα και ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες σε πρώτη ανάγνωση για την πρώτη δέσμη μέτρων για τις κεφαλαιαγορές, στέλνει επίσης ένα μήνυμα στο τέλος της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας. Πιστεύω ότι αυτό επίσης είναι σημαντικό.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι η δεύτερη δέσμη μέτρων – η οποία φυσικά βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή – θα έρθει καθυστερημένα για αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό. Όπως θα θυμόσαστε, έχουμε όντως συζητήσει τη ρύθμιση ορισμένων τομέων των κεφαλαιαγορών στο παρελθόν, και συγκεκριμένα στις επιτροπές του Σώματος και σε διάφορες περιπτώσεις στην ολομέλεια, αλλά πάντα συναντούσε μαζική αντίδραση. Υπήρξε αντίδραση από το Συμβούλιο. Ο σοσιαλιστής Βρετανός Πρωθυπουργός, Gordon Brown, αρνούταν για πολύ καιρό να αναγνωρίσει κάποια γεγονότα.

Υπήρξε επίσης αντίδραση από την Επιτροπή – η οποία επί μακρόν αντιστεκόταν στα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και σε άλλους τομείς – και από αυτό το Σώμα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, όταν κλήθηκε να εφαρμόσει νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας, απέρριπτε αυτή την πρόταση για μεγάλο χρονικό διάστημα επικαλούμενος μια ανώφελη διαμάχη σχετικά με τις αρμοδιότητες. Χαίρομαι που όλοι αντιλήφθηκαν την ουσία του ζητήματος. Ο Επίτροπος McCreevy επιβάλει κανονισμούς για τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, η κυρία Berès επιτρέπει τις εκθέσεις πρωτοβουλίας και ο Gordon Brown έχει επίσης αλλάξει απόψεις. Αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη, μια εξέλιξη που η ομάδα μου και εγώ χαιρετίζουμε θερμά.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, η ομιλία μου θα έχει σχέση με την έκθεση για τους οργανισμούς αξιολόγησης, και θα ξεκινήσω με μια έκφραση ευγνωμοσύνης προς το φίλο μου, κύριο Gauzès, ο οποίος έδρασε με ικανότητα, νηφαλιότητα και ρεαλισμό.

Ωστόσο, διακινδυνεύοντας να βγω λίγο εκτός θέματος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόβλημα της αξιολόγησης των κρατών. Σε αυτή την κρίση που βιώνουμε, τα κράτη έχουν αναδειχθεί σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς φορείς εν όψει της πιθανής κατάρρευσης του χρηματοοικονομικού τομέα.

Έχουν αναλάβει εγγυήσεις, έχουν χρέη, μετοχικά ενδιαφέροντα, και για αυτό αναρωτιέμαι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προτείνει, ως μέρος της νέας παγκόσμιας ρύθμισης του καπιταλισμού, τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δημόσιου οργανισμού αξιολόγησης κρατών, ένα ανεξάρτητο σώμα που θα υπαγόταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν μια ιδέα, μέσω αυτών των αξιολογήσεων, για την ποιότητα της χρηματοδότησης των κρατών, που επαναλαμβάνω έχουν καταστεί σημαντικοί χρηματοοικονομικοί φορείς.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, τρία σύντομα σημεία είναι σημαντικά, κατά τη γνώμη μου. Καταρχάς, έχουμε επιτύχει μια ισχυρή συναίνεση για την ανάγκη υποβολής όλων των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, χωρίς εξαίρεση, σε ρύθμιση στο μέλλον. Η Επιτροπή έχει τώρα τη δυνατότητα, λίγο-λίγο, να προωθήσει προτάσεις που θα περιλαμβάνουν όλους τους φορείς – κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο.

Δεύτερο, πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών εποπτικών αρχών που είναι αναγκαίοι και να τους έχουμε υπό τον έλεγχό μας, και να μειώσουμε σημαντικά την εξάρτησή μας – είτε επίσημη είτε ανεπίσημη – από τα ρυθμιστικά θεσμικά όργανα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς γνωρίζουμε ότι υπήρξαν τεράστια αποτυχία.

Το τρίτο σημείο είναι το γεγονός ότι εκφράζω την ανησυχία μου για τις οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη ζώνη του ευρώ γενικά, καθώς τα περιθώρια (spread) και ο δανεισμός μεταξύ των διαφόρων χωρών της ευρωζώνης και των δραστηριοτήτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αυτών των χωρών, τείνουν να αποκλίνουν παρά να συγκλίνουν. Πρέπει να λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση, και πρέπει να απαιτήσουμε από την κάθε χώρα να επιβάλλει πειθαρχία.

Το τελευταίο ζήτημα είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ δε θα καταλήξει χρεωμένη. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ είναι ήδη αρκετά χρεωμένα. Δε χρειαζόμαστε και άλλους χρεωμένους φορείς.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να επισημάνω στον κύριο Lehne ότι οι σοσιαλιστές ήταν που εδώ, στο Κοινοβούλιο, ζητούσαν νομοθεσία για τα κερδοσκοπικά κεφάλαια, και η βούλησή τους ήταν που οδήγησε πάνω από όλα να υπάρξει αυτή η νομοθεσία για τα κερδοσκοπικά κεφάλαια και, επίσης, στην έκθεση του κύριου Gauzès, να ζητηθεί από την Επιτροπή να εργαστεί στην ιδέα ενός δημόσιου οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Προχωρώντας, θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να πω στον Επίτροπο ότι είμαι κατάπληκτη για την κατάσταση αυτή που επικρατεί με τα διπλά πρότυπα, σε σχέση με το μονοπώλιο της Επιτροπής για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Όταν το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να καταθέσει μια πρόταση για την εναρμόνιση της εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων, η πρόταση είναι έτοιμη έπειτα από τρεις εβδομάδες. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας από τον κύριο Rasmussen, η οποία υπερψηφίστηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία της ολομέλειας, κανονίζεται με τρόπο ώστε η πρόταση να κατατεθεί όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δε θα μπορεί πλέον να τη συζητήσει.

Σας ζητήσαμε μια νομοθετική πρωτοβουλία σε αυτό τον τομέα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Τι κάνετε από τότε κύριε Επίτροπε?

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, εκφράζω την εκτίμησή μου και το θαυμασμό μου για τον αποτελεσματικό χειρισμό αυτών των τριών φακέλων από το Κοινοβούλιο και τους τρεις εισηγητές ιδιαίτερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια γρήγορη συναίνεση, που θα βελτιώσει σίγουρα τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών μας. Ο κανονισμός της ΕΕ για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα βελτιώσει την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση στις δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Ο κύριος Purvis έκανε κάποιες ερωτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, σχετικά με την ελευθερία επένδυσης σε συγκεκριμένα προϊόντα. Η επένδυση είναι φυσικά ελεύθερη για όλα τα προϊόντα, είτε προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Οι αξιολογήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, οπότε οι επιχειρήσεις της ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένες να επενδύσουν σε προϊόντα που έχουν αξιολογηθεί. Επιτρέψτε μου όμως να τονίσω ότι, για κανονιστικούς λόγους – για τον υπολογισμό δηλαδή των κεφαλαιακών απαιτήσεων – οι αξιολογήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι αυτές που είτε εκδίδονται στην ΕΕ τόσο για προϊόντα της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών, ή που υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρόλο που είμαι απογοητευμένος με ορισμένες πλευρές της συμφωνίας για τη Φερεγγυότητα II, όπως περιέγραψα προηγουμένως, η ΕΕ θα έχει ένα πλαίσιο για τον ασφαλιστικό τομέα που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο για παρόμοιες μεταρρυθμίσεις διεθνώς. Φυσικά, δεν τελειώνει εδώ αυτό το ζήτημα. Απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά: τα εκτελεστικά μέτρα θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί πριν τον Οκτώβριο 2012 προκειμένου να δώσουν στα Κράτη Μέλη και στον ασφαλιστικό τομέα χρόνο να προετοιμαστούν για την εισαγωγή της Φερεγγυότητας II. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί προκειμένου να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία και να εφαρμόσει αυτές τις καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις όσο το δυνατόν συντομότερα προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών.

Παρόλο που το ανέφερα στα εισαγωγικά μου σχόλια, θα ήθελα να τονίσω ξανά ότι η εποπτεία των ομίλων παραμένει στην προτεινόμενη Φερεγγυότητα II, παρόλο που η στήριξη των ομίλων είναι εκτός – πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό να μη συγχέονται οι δύο έννοιες.

Τέλος, με τις απλοποιημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και διασπάσεων ανώνυμων εταιρειών, προωθείται η ημερήσια διάταξη για τη διοικητική μείωση των επιβαρύνσεων, και αυτό θα συμβάλει στην πιθανότητα για ανάπτυξη και βοήθεια στην Ευρώπη στο δρόμο προς την οικονομική ανάκαμψη.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εισηγητής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα αρκεστώ σε δύο τρία σύντομα σχόλια. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια σχετικά ευρεία συμφωνία στο Σώμα ως προς την έκθεση για τους οργανισμούς αξιολόγησης, και, φυσικά, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία θα εξελιχθεί με το χρόνο, αλλά πιστεύω ότι, για τώρα, μπορεί να αποτελέσει μοντέλο διεθνούς συμφωνίας.

Τέλος, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τον κύριο Pittella και τον κύριο Klinz, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά δίπλα μου, τις ομάδες από την Επιτροπή, την Προεδρία και φυσικά τη γραμματεία της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τους εμπειρογνώμονες, χωρίς τους οποίους αυτό το έργο δε θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί με τέτοια επιτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, εισηγήτρια. − Κυρία Πρόεδρε, ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες οι ομιλίες στο Κοινοβούλιο σήμερα το πρωί, σε μια περίοδο που όχι μόνο βρισκόμαστε εν μέσω της πιο σκληρής οικονομικής κρίσης, αλλά και που πλησιάζουν οι Ευρωπαϊκές εκλογές. Οι εκθέσεις που έχουμε συζητήσει σήμερα, και θα ψηφίσουμε αύριο, δεν προορίζονται να επιλύσουν την οικονομική κρίση, αλλά ελπίζουμε να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον, ή τουλάχιστον τα μεγάλα λάθη, και ευελπιστώ να δώσουν μια νέα ώθηση στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

Όταν κάποιος ακούει ότι οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζεται να ξοδέψουν 10 φορές περισσότερα από τις μεγάλες εταιρείες προκειμένου να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, είναι λογικό να αναρωτιέται γιατί συμβαίνει αυτό και πως έχουμε κανόνες που μπορούν πραγματικά να σκοτώσουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις και γιατί χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να το αλλάξουμε αυτό. Χαίρομαι που ο Επίτροπος McCreevy ανέφερε ότι το εταιρικό δίκαιο είναι πιθανώς το πιο σκληρό στο κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ. Είναι ίσως ώρα να το αλλάξουμε, ασφαλώς όχι για να γίνει πιο ήπιο, αλλά ίσως για να ευθυγραμμιστεί με τις υπάρχουσες συνθήκες που βιώνουμε.

Εάν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πρέπει να επικεντρωθούμε στο να γίνουμε εποικοδομητικοί, και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να ειπωθεί ότι αυτό που έγινε με τη δέσμη μέτρων που συζητήσαμε σήμερα, αποτελεί απόδειξη για αυτό. Αποτελεί απόδειξη ότι δράσαμε υπεύθυνα και επιτύχαμε συμβιβασμό με το Συμβούλιο και την Επιτροπή προκειμένου να υιοθετηθεί αυτή η δέσμη μέτρων σε πρώτη ανάγνωση. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα; Φυσικά, αλλά ας ψηφίσουμε για αυτό και ας εργαστούμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner, εισηγητής. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας αυτό που ίσως θα έπρεπε να είχα πει εξαρχής, ένα ευχαριστώ δηλαδή σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Κοινοβουλίου, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν σε αυτό. Πρέπει να πω ότι χωρίς τις προσπάθειες και τη βοήθειά τους, δε θα το είχαμε επιτύχει αυτό.

Όπως πάρα πολλοί στην αίθουσα, είμαστε κατάπληκτοι από το επίπεδο τεχνικής λεπτομέρειας που υπάρχει σε πολλές από αυτές τις εκθέσεις, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε για τη Φερεγγυότητα II είναι ότι δημιουργήθηκε εκτός κρίσης για να αντιμετωπίσει μια κρίση. Περιέχει διαχείριση κινδύνου και – όπως έχουν ακούσει πολλοί στην αίθουσα – αυτό συμβαίνει πρώτη φορά στο μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης – και συμφωνώ με τον Επίτροπο – την εποπτεία ομίλων. Δυστυχώς, δε γίνεται αναφορά στη στήριξη ομίλων, αλλά για αυτό έχουμε ήδη ακούσει πολλά. Ας ελπίσουμε να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε. Το κεφάλαιο οριοθετείται επίσης. Πολλές πτυχές αυτής της έκθεσης την καθιστούν πρωτοπόρα παγκοσμίως.

Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, αφορά τη στρατηγική επίπτωση της χρήσης μιας τέτοιας νομοθεσίας. Από πολλές πλευρές, έχοντας απλά μια νομοθεσία που εφαρμόζεται σε 27 Κράτη Μέλη δεν πρόκειται να βοηθηθεί εάν δεν έχουμε στη διάθεσή μας το άλλο μισό, το οποίο είναι μια στρατηγική ρυθμιστική αρχή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που θα εφαρμόζεται επίσης σε 27 Κράτη Μέλη. Πρέπει να υπερβούμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ενιαία φωνή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αφορά την αναγνώριση καθεστώτων σε διαφορετικές περιοχές στον κόσμο. Αυτό το σαββατοκύριακο συναντήθηκα με τον Paul Kanjorski, Πρόεδρο της Υποεπιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσο, και με άλλους, οι οποίοι συζητούν τώρα για την επιτάχυνση των προοπτικών μιας και μόνο ρυθμιστικής αρχής σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν γίνει αυτό πριν το κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση μη έχοντας τη ρυθμιστική αρχή που χρειαζόμαστε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι μια έκθεση που βρίσκεται σε παγκόσμιο επίπεδο και με παγκόσμια μέτρα, μια διαδικασία για την οποία μπορούμε όλοι να νιώσουμε υπερήφανοι, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για αλλαγές στα ζητήματα που θίγονται στην έκθεση de Larosière καθώς και για τη στήριξη ομίλων που θα επιφέρει οικονομική αποδοτικότητα. Ελπίζω να μπορέσουν όλοι να στηρίξουν αυτά τα μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία για την έκθεση (Α6-0191/2009) του κυρίου Jean­Paul Gauzès θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009.

Η ψηφοφορία για την έκθεση (A6-0247/2009) της κυρίας Renate Weber και για την έκθεση (A6-0413/2008) του κυρίου Peter Skinner θα διεξαχθεί σήμερα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Δε θέλω να σχολιάσω εδώ τη σημασία των οργανισμών αξιολόγησης. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη μιας ισχυρής βάσης επενδυτικών αποφάσεων, είτε σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα είτε τους εκδότες (κάτι που σημαίνει έτσι ότι θα παρέχουν πολύ περισσότερα από απλές γνωμοδοτήσεις). Ωστόσο, θέλω να τονίσω της σημασία δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού οργανισμού.

Σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης όπως αυτή που τώρα βιώνουμε, οι οργανισμοί αξιολόγησης πρέπει να παραμένουν, παρά τις οικονομικές συνθήκες, διαφανή και αξιόπιστα όργανα, παρέχοντας στήριξη καθώς η Ευρώπη οδηγείται μέσα από αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δεν μπορούμε να κρύψουμε το γεγονός ότι η υπάρχουσα κρίση οφείλεται επίσης και στους οργανισμούς αξιολόγησης καθώς ανέλυσαν με συγκεχυμένο τρόπο, συμβατικά όργανα μαζί με άλλα υβριδικά όργανα, με φόντο κατηγορίες για έλλειψη διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Χρειαζόμαστε νέους οργανισμούς σε αυτό τον τομέα, που θα δημιουργήσουν ανταγωνισμό στην παροχή αντικειμενικών αξιολογήσεων. Πρέπει να έχουμε κατά νου την προστασία των επενδυτών και την εμπιστοσύνη τους στους οργανισμούς αξιολόγησης. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης θα λειτουργούν σύμφωνα με ξεκάθαρους κανονισμούς. Δεν υπάρχει έτσι καλύτερος τρόπος, για να ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης που θα λειτουργεί σύμφωνα με Κοινοτικούς κανονισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω και στηρίζω την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θα τροποποιεί προηγούμενες οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης στην περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνονται για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που διαταράσσουν άσκοπα τις οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τομέα.

Στηρίζω το στόχο αυτής της πρωτοβουλίας για την ώθηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών εντός της ΕΕ μειώνοντας τη διοικητική επιβάρυνση που επιβάλλεται από Ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα του εμπορικού εταιρικού δικαίου, όπου αυτή η μείωση μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να υπάρχει σημαντική δυσμενής επίπτωση στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στηρίζω ένθερμα την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δράσης που εγκρίθηκε από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο 2007, που είχε ως στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης κατά 25% μέχρι το 2012.

Πιστεύω ότι οι Ευρωπαϊκές εταιρείες και οι πολίτες χρειάζονται μείωση στη γραφειοκρατία που επιβάλλεται από το Κοινοτικό κεκτημένο και από ορισμένες εθνικές νομοθεσίες.

 

5. Μηχανισμός μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των Κρατών Μελών - Μηχανισμός μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των Κρατών Μελών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση για:

- την έκθεση (A6-0268/2009) της κυρίας Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, για το μηχανισμό μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των Κρατών Μελών (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS)) και

- τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το μηχανισμό μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των Κρατών Μελών.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, εισηγήτρια. (FR) Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να διπλασιάσει το μηχανισμό του «ισοζυγίου πληρωμών» για χώρες εκτός της ευρωζώνης, και στις 8 Απριλίου η Επιτροπή εισήγαγε τις συγκεκριμένες διατάξεις που προορίζονται για την πραγματοποίηση αυτής της πρότασης.

Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμούμε να αποδεχτούμε τις ευθύνες μας και να δώσουμε τη δυνατότητα στο Συμβούλιο Ecofin να δράσει γρήγορα καθώς, πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή περιέχει ένα σημάδι αλληλεγγύης προς χώρες που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των αιτιών αυτής της κρίσης.

Τον προηγούμενο Νοέμβριο, ήδη διπλασιάζαμε αυτό το μηχανισμό του «ισοζυγίου πληρωμών», καθώς αυξήθηκε από EUR 12 σε 25 δισεκατομμύρια, και σήμερα, για να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την πραγματικότητα, τη δριμύτητα της κρίσης στην οποία βρισκόμαστε και που έχει ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο στις χώρες εκτός ευρωζώνης, αλλά επίσης αναμφίβολα και το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας προτείνουμε το διπλασιασμό αυτής της στήριξης, προκειμένου να ανέλθει στα EUR 50 δισεκατομμύρια. Αυτό υπό το φως του γεγονότος ότι οι αποφάσεις μας, που ελήφθησαν το Νοέμβριο, έδωσαν ήδη τη δυνατότητα παροχής στήριξης στην Ουγγαρία, τη Λετονία και, χθες, στη Ρουμανία.

Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο, και διεξήχθη μια συζήτηση μεταξύ μας, δε θα σας το κρύψω, για να εκτιμηθεί κατά πόσο αυτή η αξιολόγηση των κρατών εκτός της ευρωζώνης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στη βάση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, ή κατά πόσο, στην πράξη, υπήρχε μια πιο παγκόσμια κατάσταση, αυτή των χωρών εκτός της ευρωζώνης.

Για αυτό το λόγο, στην απόφασή μας, προτείνουμε να εξετασθεί το ζήτημα των προϋποθέσεων διεύρυνσης και να επιβεβαιωθεί ο βαθμός στον οποίο η συμμετοχή στην ευρωζώνη μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα.

Επιμένουμε επίσης να καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερωθεί για την ουσία των αναλύσεων των καταστάσεων κρίσης που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες. Αυτό συμβαίνει γιατί, όταν η Επιτροπή χορηγεί δάνεια σε χώρες εκτός ευρωζώνης, υπάρχει μια ορισμένη διαφάνεια και ουσία στην πληροφόρηση σχετικά με τη συμπεριφορά των ιδιωτικών τραπεζών και των φορέων που οδήγησε σε αυτή την κρίση, για τα οποία πρέπει να πληροφορηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τέλος, πιστεύουμε ότι όλοι οι πιθανοί μηχανισμοί διαχείρισης της κρίσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν από την Επιτροπή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του Άρθρου 100 της Συνθήκης, που θα επιτρέπει επίσης την εφαρμογή ειδικών μηχανισμών για χώρες εντός της ευρωζώνης. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να διερευνηθούν αυτοί οι μηχανισμοί δεδομένης και της δριμύτητας της κρίσης.

Υπάρχουν δύο τελευταία ζητήματα. Καταρχάς, πιστεύουμε ότι οι προϋποθέσεις αυτών των δανείων αποτελούν στοιχείο προς συζήτηση· το κατανοούμε αυτό. Γενικά μιλώντας, η Επιτροπή αναλαμβάνει αυτές τις διαδικασίες σε συνεργασία με το ΔΝΤ. Αυτό που θέλουμε είναι η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για την εξέταση του τρόπου με τον οποίο αυτά τα μνημόνια καταρτίζονται και πως λαμβάνουν υπόψη την πραγματική κατάσταση της εν λόγω χώρας, αλλά και της γενικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα ως προς τη διαιτησία μεταξύ των επενδύσεων, τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης και τις προϋποθέσεις σχετικά με μια στρατηγική περιβαλλοντικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τέλος, αναδεικνύονται από αυτό το μηχανισμό στοιχεία για την ικανότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής δανεισμού από τις διεθνείς αγορές, και πιστεύουμε έτσι ότι έχουμε μια χρήσιμη βάση για μια συζήτηση που διεξάγουμε επίσης για τον Ευρωπαϊκό δανεισμό και την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτεί μελλοντικές στρατηγικές και επενδύσεις μέσω ενός τέτοιου δανεισμού.

Ολοκληρώνοντας, η Επιτροπή έχει εφαρμόσει ένα νέο μηχανισμό προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αποπληρωμές θα δώσουν τη δυνατότητα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Στηρίζουμε την τροπολογία αυτού του κανονισμού και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει πλήρως αυτή την αξιόλογη πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − Συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση εκ μέρους του συναδέλφου μου, κύριου Almunia.

Η πρόταση που συζητείται σήμερα αφορά μία από τις πιο σημαντικές αξίες της Ένωσης, δηλαδή της αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω ενισχυμένη αλληλεγγύη προς τα Κράτη Μέλη που δεν απολαμβάνουν ακόμη την προστατευτική ομπρέλα του ευρώ. Ο μηχανισμός στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των Κρατών Μελών προβλέπεται, εξ ορισμού, για έκτακτες συνθήκες και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολύ λίγες περιπτώσεις στο παρελθόν. Ζούμε, ωστόσο, σε έκτακτες συνθήκες.

Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή πρότεινε τον προηγούμενο χρόνο μια αύξηση του ανώτατου ορίου των έκτακτων δανείων που μπορεί να παρέχει η Κοινότητα για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών των Κρατών Μελών. Το ανώτατο όριο αυξήθηκε από EUR 12 δισεκατομμύρια σε EUR 25 δισεκατομμύρια, αλλά ένα σημαντικό μέρος αυτού του πόσου έχει ήδη εξασφαλιστεί. Έπειτα από αίτημα των εν λόγω χωρών, το Συμβούλιο ECOFIN αποφάσισε να παρέχει στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών στην Ουγγαρία έως και EUR 6.5 δισεκατομμύρια το Νοέμβριο. Στις 20 Ιανουαρίου αποφάσισε να χορηγήσει έως και EUR 3.1 δισεκατομμύρια στη Λετονία, και η απόφαση χορήγησης έως και EUR 5 δισεκατομμύρια στη Ρουμανία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ήδη εξασφαλισμένη οικονομική βοήθεια σύμφωνα με τον κανονισμό φτάνει περίπου τα EUR 15 δισεκατομμύρια. Επιπλέον, δεν υπάρχει εν όψει άμεση διέξοδος είτε από την οικονομική κρίση είτε από την παγκόσμια απομόχλευση, και η συνεχιζόμενη οικονομική πίεση σε άλλα Κράτη Μέλη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω ανάγκη οικονομικής βοήθειας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 και 20 Μαρτίου χαιρέτισε έτσι την ανακοίνωση του Προέδρου Barroso ότι η Επιτροπή σκόπευε να προτείνει την αύξηση του ανώτατου ορίου της Κοινοτικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών στα EUR 50 δισεκατομμύρια. Ο διπλασιασμός του ανώτατου ορίου θα αποτελέσει ένα σημαντικό μήνυμα προς τις κεφαλαιαγορές για την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη βοήθεια Κρατών Μελών που βρίσκονται υπό οικονομική πίεση. Η επέκταση του συνολικού πιθανού πιστωτικού ορίου στα EUR 50 δισεκατομμύρια θα αποτελέσει ένα μεγάλο βοήθημα προκειμένου να καλυφθούν πιθανές περαιτέρω ανάγκες οικονομικής στήριξης.

Τέτοια ισχυρά δείγματα αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών πρέπει επίσης να βοηθήσουν να κατευναστούν οι φόβοι των επενδυτών για περαιτέρω επιδείνωση των κεφαλαιαγορών στα Κράτη Μέλη εκτός της ευρωζώνης. Μειώνοντας τα κίνητρα για απόσυρση κεφαλαίων, θα μειωθεί η πιθανότητα προβλημάτων στο ισοζύγιο πληρωμών στις εν λόγω χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό μου για το εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Η Επιτροπή υιοθέτησε αυτή την πρόταση λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα στις 8 Απριλίου και δύο μόνο εβδομάδες αργότερα πρόκειται εσείς να αποφανθείτε για το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου και την πρόταση ψηφίσματος στην ολομέλεια.

Χάρη στο γρήγορο και αποτελεσματικό έργο σας, το Συμβούλιο ECOFIN θα μπορέσει να υιοθετήσει τον τροποποιημένο κανονισμό στις 5 Μαΐου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτσι επαρκώς εξοπλισμένη για να αντιδράσει γρήγορα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη περαιτέρω στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τα Κράτη Μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη και έτοιμη να βοηθήσει και ότι πρέπει αμέσως να καταφεύγουν εκεί σε περίπτωση προβλημάτων με το ισοζύγιο πληρωμών.

Αυτό προφανώς δεν αποκλείει ότι ένα Κράτος Μέλος δεν μπορεί να ζητήσει επίσης βοήθεια από άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, με το οποίο η Επιτροπή συνεργάζεται στενά στις τελευταίες δέσμες μέτρων οικονομικής στήριξης.

Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι συμφωνώ με τη δήλωση στο σχέδιο πρότασης ψηφίσματος ότι η υπάρχουσα διεθνής κατάσταση αποδεικνύει τη σημασία του ευρώ και ότι όλα τα Κράτη Μέλη εκτός της ευρωζώνης πρέπει να ενθαρρυνθούν να εκπληρώσουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ προκειμένου να ενταχθούν στην ευρωζώνη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι δε θα κάνει δήλωση. Η συζήτηση θα συνεχιστεί έτσι με ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(HU) Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για την κατάρτιση αυτής της έκθεσης σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και, εάν με ακούσει η κυρία Berès, για την ευαισθησία που έδειξε σε αυτό το ζήτημα, που είναι σε κάθε περίπτωση θετικό δείγμα. Ωστόσο, εξακολουθώ να μην κατανοώ γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα με τόσο βεβιασμένο τρόπο, αγνοώντας τις απόψεις του μέσου Ευρωβουλευτή. Εξάλλου, τα EUR 25 δισεκατομμύρια που είναι μέχρι τώρα διαθέσιμα, μπορούν άνετα να καλύψουν το κόστος της επείγουσας βοήθειας προς τη Ρουμανία.

Το ζήτημα αυτό τίθεται προς συζήτηση για δεύτερη φορά σε σύντομη χρονική περίοδο. Στην ομιλία μου το Νοέμβριο, είχα αναφέρει ότι το αυξημένο όριο ήταν ανεπαρκές, και είχα δίκιο. Ο λόγος για αυτό δεν ήταν μόνο επειδή νέα Κράτη Μέλη έχουν παρουσιάσει νέες αξιώσεις, αλλά και γιατί, διατηρώντας την άποψη που είχα τότε, πιστεύω ακόμη ότι πρόκειται για πολιτικό ζήτημα. Αποτελεί μάλιστα ντροπή το γεγονός ότι η ΕΕ δε χειρίζεται τις πιστώσεις του ισοζυγίου πληρωμών των Κρατών Μελών εκτός της ευρωζώνης που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αλλά το χειριζόμαστε από κοινού με το ΔΝΤ, κάπου μεταξύ των πιστώσεων για την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι ντροπή για τα Κράτη Μέλη.

Μέχρι τώρα, πιστεύαμε ότι, από τη στιγμή που θα γινόμασταν μέλη, θα υπηρετούσαμε ένα θεό, αλλά τώρα πρέπει να υπηρετήσουμε πολλούς θεούς. Από την άλλη πλευρά, πρέπει επίσης να εξετάσουμε προσεκτικά – όπως ήδη ζητήσαμε από την Επιτροπή να κάνει το Νοέμβριο, χωρίς όμως επιτυχία – τι οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Θα προέκυπτε τότε ότι η ανεύθυνη οικονομική πολιτική που ακολουθούσαν οι κυβερνήσεις των Κρατών Μελών που επλήγησαν, όπως στην περίπτωση της Ουγγαρίας, ήταν η πρωταρχική αιτία, στην οποία συνέβαλε και η Επιτροπή με τη συνυπευθυνότητα της οικονομικής πολιτικής ή μάλλον την απουσία της. Αλλά θα είχε γίνει επίσης ξεκάθαρο ότι η αλληλεγγύη, η οποία αποτελεί μια από τις βασικές αξίες της ΕΕ, απέτυχε όσον αφορά την πρόληψη. Στην πράξη, η έλλειψη ρευστότητας σε ευρώ κρύβεται επίσης πίσω από τα προβλήματα πληρωμών των Κρατών Μελών και τα υποτιμημένα νομίσματα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην επιφυλακτικότητα των μητρικών εταιρειών που υποκρύπτει το ευάλωτο δίκτυο των θυγατρικών σε τοπικό επίπεδο και εν μέρει καθώς δεν έλαβαν συγκεκριμένη, πρακτική βοήθεια από την ευρωζώνη, κυρίως από την Κεντρική Τράπεζα, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα Κράτη Μέλη της ευρωζώνης των οποίων αυξήθηκε η ρευστότητα όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένας όμως ακόμη παράγοντας που καθιστά δύσκολο να υπάρχει ουδέτερος ανταγωνισμός είναι το γεγονός ότι, λόγω της αδυναμίας των νομισμάτων, αυτές οι χώρες εκτός της ευρωζώνης, δεν μπορούν να επωφεληθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης ούτε από τα κίνητρα του προϋπολογισμού που παρέχονται στους υπόλοιπους.

Χαίρομαι για το ότι η έκθεσή μας έθιξε το ζήτημα της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η προσοχή των συναδέλφων Βουλευτών μπορεί να στρέφεται κυρίως στους συγκεκριμένους όρους μερικής βοήθειας που συμφωνήθηκαν με τις χώρες εκτός της ευρωζώνης που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Πως είναι δυνατόν να ορίστηκε, σύμφωνα με τη συμφωνία που υπεγράφη με την Ουγγρική Κυβέρνηση, αγνοώντας πλήρως το βασικό πρόβλημα των Ευρωπαϊκών δημογραφικών τάσεων, μια δραστική μείωση στις δαπάνες για τη φροντίδα των παιδιών; Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα εξοργιστικό το γεγονός ότι στη συμπληρωματική συμφωνία που υπογράφηκε το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Ουγγαρία αναγκάζεται να μειώσει την εθνική της ενίσχυση για τις άμεσες αγροτικές πληρωμές. Εξάλλου, αυτό δεν αποτελεί κοινωνικό ζήτημα, αλλά συμπεριλήφθηκε στη συνθήκη προσχώρησης προκειμένου να μετριαστεί το υπάρχων μεγάλο ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Πως σας πέρασε από το νου μια τέτοια ανήθικη πράξη, μαζί με την άτολμη Ουγγρική Κυβέρνηση; Έχετε ιδέα πόση ζημιά προκαλεί αυτό στους Ούγγρους γεωργούς και στην υπόληψη της ΕΕ; Θα υπερψηφίσουμε φυσικά την πρόταση καθώς αποτελεί βήμα προς τα εμπρός, αλλά σηματοδοτεί μόνο μια μερική αλληλεγγύη. Αυτό που πρέπει να επιτύχουμε είναι πλήρης αλληλεγγύη.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(PT) Κυρία Πρόεδρε, ανάμεσα σε άλλες πτυχές, η κρίση αποκάλυψε όχι μόνο τα τεράστια κενά μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, που ήταν ίσως το κύριο συμπέρασμα της έκθεσης EMU@10, αλλά ιδιαίτερα τη μεγάλη αδυναμία αυτών των χωρών οι οποίες, ενώ ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μέρος της ευρωζώνης.

Για αυτό το λόγο, η προώθηση των διαθέσιμων πόρων της ΕΕ για στήριξη των κρίσεων ισοζυγίων πληρωμών, είναι ζωτικής σημασίας. Για αυτό το λόγο επίσης χαιρετίσαμε την αύξηση του ανώτατου ορίου οικονομικής στήριξης από τα EUR 12 δισεκατομμύρια στα EUR 25 δισεκατομμύρια, και τώρα στα EUR 50 δισεκατομμύρια.

Ωστόσο, είναι πιο σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τα αίτια των προβλημάτων και όχι μόνο τις πιο εμφανείς εκδηλώσεις τους.

Η διευρυμένη Ευρώπη και η ευρωζώνη πρέπει τώρα να επανακαθορίσουν την έννοια της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και του στόχους της συνοχής και της πραγματικής σύγκλισης. Υπό αυτή την έννοια, πρέπει όχι μόνο να κατανοήσουμε τη δυνατότητα των διατομεακών πολιτικών της Ευρώπης, αλλά να εξετάσουμε και νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης, όπως τα Ευρωομόλογα.

Η οικονομική στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών είναι σημαντική, αλλά με κανένα τρόπο δεν επαρκεί για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού σχεδίου και του Ευρωπαϊκού κοινού νομίσματος.

 
  
MPphoto
 

  Guntars Krasts (UEN). - (LV) Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αύξηση του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα EUR 50 δισεκατομμύρια είναι η απάντηση που χρειάζεται στην υπάρχουσα κατάσταση. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δε βρίσκονται στην ευρωζώνη, και ειδικά εκείνα τα Κράτη Μέλη που εντάχθηκαν σχετικά πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην οικονομική κατάσταση αυτού του ομίλου κρατών είναι διαφορετική, αλλά σε όλα από αυτά έχει μειωθεί σημαντικά η τοπική και διεθνής εμπιστοσύνη στα χρηματοοικονομικά συστήματα αυτών των κρατών. Συνεπώς, η ενίσχυση του Κοινοτικού μηχανισμού βοήθειας αποτελεί απόδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών· θα έχει σταθεροποιητικό ρόλο στις κεφαλαιαγορές και θα βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου αστάθειας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά. Η ενδυνάμωση του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης θα καταστήσει ευκολότερο για τα Κράτη Μέλη να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται από διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Στηρίζω την πρόταση της σχετικής επιτροπής για εντολή προς την Επιτροπή πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μνημόνια συμφωνίας  με Κράτη Μέλη που λαμβάνουν βοήθεια, καθώς και την ανάγκη διεξαγωγής ελέγχου σε δύο χρόνια για τις συνθήκες που αποτελούν τη βάση για τη βοήθεια. Σας ευχαριστώ.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που χρειάστηκε να αυξήσουμε την εγγύηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες των μελών της, που δεν αποτελούν μέλη της ευρωζώνης. Αυτή είναι η δεύτερη φορά: το αυξήσαμε ήδη το Δεκέμβριο.

Ο κύριος McCreevy μας συνεχάρη για την ακρίβεια των δράσεών μας. Ήδη δράσαμε με ακρίβεια το Δεκέμβριο, και θα θέλαμε να πούμε στον κύριο McCreevy, όπως είπε η κυρία Berès πριν από λίγο, ότι η άρση …

Ναι, κύριε McCreevy, παρακαλώ; Παρακαλώ; Επίτροπε …

... Θα θέλαμε να εφαρμοστεί αμοιβαιότητα, με το οποίο εννοώ ότι, όταν το Κοινοβούλιο σας ζητάει να υποβάλλετε ένα σχέδιο κανονισμού για τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, να μας απαντάτε αμέσως, και στο ίδιο χρονικό πλαίσιο που τηρούμε όταν μας ζητάτε να αυξήσουμε τη βοήθεια για την προστασία του ισοζυγίου πληρωμών.

Βρισκόμαστε όντως σε κρίση· ίσως να μη χρειάζεται να συνεδριάζουμε κάθε μέρα, αλλά τουλάχιστον μη μας κάνετε να περιμένουμε έξι μήνες από το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για οδηγία για τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μέχρι την απάντηση της Επιτροπής!

Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι όσον αφορά αυτή τη βοήθεια, συμφωνούμε πλήρως ως προς την ανάγκη αύξησης αυτού του πιστωτικού ορίου, και είμαι λίγο έκπληκτος από τις παρατηρήσεις του κυρίου Becsey. Κάναμε ακριβώς την ίδια συζήτηση το Δεκέμβριο. Ο Επίτροπος Almunia εξήγησε στον κύριο Becsey ότι η ίδια η Ουγγρική Κυβέρνηση ήταν που ζήτησε βοήθεια από το ΔΝΤ, και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν που είπε: «Μπορούμε και εμείς να σας βοηθήσουμε».

Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να επιδείξει αλληλεγγύη προς τις χώρες εκτός ευρωζώνης, αλλά δεν υπάρχει λόγος να απορρίπτεται η βοήθεια από το ΔΝΤ, στο οποίο όλοι μας, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας, συμβάλλουμε.

Έτσι, στην έκθεση Berès – την οποία ούτως ή άλλως θα υπερψηφίσουμε – υπάρχουν δύο πράγματα που μας ενοχλούν. Καταρχάς, ποιο είναι το νόημα να αναφέρουμε στην παράγραφο 4 ότι πρέπει να δεσμευτούμε για αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών και έπειτα να αναφέρουμε στην παράγραφο 11 ότι δεν περιοριζόμαστε από τις δεσμεύσεις μια χώρας; Είναι αλήθεια ότι δεν περιοριζόμαστε από τις δεσμεύσεις μιας χώρας, αλλά δεν έχει νόημα να το τονίζουμε αυτό όταν λέμε ότι θα επιδείξουμε αλληλεγγύη ο ένας στον άλλο.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η υπόθεση ότι δεν υπάρχει νομική βάση για αύξηση της αλληλεγγύης, αυτό ακριβώς όμως είναι ευθύνη της Επιτροπής να δημιουργήσουν μια τέτοια νομική βάση. Βρισκόμαστε σε κρίση και ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε νομική βάση.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Berès για τη σπουδή που επέδειξε στην κατάρτιση του σχεδίου της έκθεσης. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο είναι η διαβούλευση· η γνωμοδότηση για τον κανονισμό του Συμβουλίου. Αυτό δεν είναι διαδικασία συναπόφασης. Σε αυτό το στάδιο, εμείς στην επιτροπή ομόφωνα αποφασίσαμε ότι η αύξηση από EUR 12 σε 25 και σε 50 δισεκατομμύρια ήταν το κατάλληλο βήμα. Τρία Κράτη Μέλη έχουν ήδη επωφεληθεί από τα κεφάλαια αυτά: η Ουγγαρία – την κατάσταση της οποίας ανέφερε μόλις ο κύριος Becsey μαζί με την ευθύνη που φέρει και η ίδια – η Λετονία και η Ρουμανία. Αυτά τα Ευρωπαϊκά κεφάλαια μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε αποτελεσματική βοήθεια και έτσι να στηρίζουμε ενεργά χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πληρωμών.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι, την ίδια στιγμή, οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αποφασίσει να αυξήσουν τη χρηματοδότηση από τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς – το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την Παγκόσμια Τράπεζα και τράπεζες ανάπτυξης – κατά USD 1 100 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα διπλό όργανο. Η Ευρώπη συνέβαλε στην αύξηση της χρηματοδότησης αυτής αναλαμβάνοντας παράλληλα τη δική της ευθύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο ψηφίσματος το οποίο εμείς, στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, ψηφίσαμε χτες στη βάση συμβιβαστικών προτάσεων, ανταποκρίνεται επίσης στις αξιώσεις του Κοινοβουλίου, στις απαιτήσεις και τα αιτήματα της Επιτροπής και του αρμόδιου Συμβουλίου για μελλοντική νομοθεσία.

Ως προς αυτό, υπάρχει ένα νομικό ζήτημα σχετικά με τα Ευρωομόλογα και το Άρθρο 100, που είναι δεσμευτικό μόνο για την ευρωζώνη. Εάν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομική βάση για τα Ευρωομόλογα στις Συνθήκες, βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να εξετάζει τους απαιτούμενους όρους για να είναι καταρχάς πιθανά αυτά τα μέτρα. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια υπεύθυνη αντιμετώπιση.

Συνεπώς, η ομάδα μας θα στηρίξει την πρόταση συνολικά – τόσο την πρόταση κανονισμού όσο και την πρόταση ψηφίσματος. Ελπίζουμε ότι αυτό δε σημαίνει ότι η Ευρώπη θα αναλάβει κάποιο είδος επιπλέον χρηματοδοτικής δέσμευσης που θα κατέστρεφε τον προϋπολογισμό. Έτσι, το όριο των EUR 50 δισεκατομμυρίων είναι απόλυτα δικαιολογημένο αυτή τη στιγμή. Εάν παρουσιαστούν νέες προκλήσεις, δε θα μπορέσουμε να τις αγνοήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ένθερμη στήριξή μου για την πρόταση της Επιτροπής να διπλασιάσει το ποσό της επιτρεπτής οικονομικής βοήθειας για τα νέα Κράτη Μέλη που δεν ανήκουν στη ευρωζώνη. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για την άμεση αντίδρασή της, και επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, την κυρία Berès.

Η παρούσα κρίση έχει δείξει χωρίς αμφιβολία ότι τα νέα Κράτη Μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη, μπορούν να είναι πολύ ευάλωτα στις διακυμάνσεις των κεφαλαιαγορών, συχνά χωρίς το φταίξιμο να είναι δικό τους. Ειπώθηκε εδώ ότι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προέρχεται από την αρχή της αλληλεγγύης. Συμφωνώ απολύτως με αυτό, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι απαιτείται και από το γεγονός ότι η κρίση δεν προέκυψε στα νέα Κράτη Μέλη και δεν είναι υπεύθυνα για την αναταραχή στις κεφαλαιαγορές, και έτσι η παροχή βοήθειας προς αυτά τα κράτη είναι απολύτως δικαιολογημένη.

Την ίδια στιγμή, θα ήθελα να προσθέσω ότι άσχετα από το κατά πόσο η πρόταση απολαμβάνει εκτίμησης και υποστήριξης ή όχι, η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να εξαλειφθούν παρόμοιες απειλές στο μέλλον είναι να επιτραπεί σε αυτές τις χώρες να ενταχθούν στην ευρωζώνη όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό θα είναι λιγότερο δαπανηρό και θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη σταθερότητα.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE).(HU) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρία Berès. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τη διάρκεια και το μέγεθος της κρίσης, αλλά την ελέγχουμε συνεχώς. Ακόμη και αν δεν μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κρίση ex ante, πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το χρόνο αντίδρασης στο ελάχιστο και να επιτύχουμε το μέγιστο βαθμό διαφάνειας, δημοκρατίας και αποτελεσματικότητας. Ως προς το θέμα του χρόνου, αντιμετωπίζουμε την κρίση όπως ο Έλληνας θεός, Κρόνος: ο χρόνος που περνάει για τη διαχείριση της κρίσης καταβροχθίζει τα ίδια του τα παιδιά. Θα πέσουμε θύματα της κρίσης εάν δεν μπορέσουμε να αναλάβουμε γρήγορη, αποτελεσματική δράση. Το Ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα πρέπει να αναλάβει το ρόλο της Ρέας, της γυναίκας του Κρόνου, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να επιβληθούμε στον Κρόνο, με άλλα λόγια, να χρησιμοποιήσουμε σωστά το χρόνο για να διαχειριστούμε την κρίση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την κοινή τους απόφαση για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της αποτελεσματικότητας. Παρόλα αυτά, καθώς ο κύριος Becsey αναφέρθηκε στα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα, θα ήθελα επίσης, εάν μπορώ, να εστιάσω στο γεγονός ότι κατά τη διαχείριση αυτής της κρίσης, είναι καθήκον των Ευρωβουλευτών να συνεργαστούν στα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι διχασμός μεταξύ του κυβερνητικού κόμματος και της αντιπολίτευσης, αλλά βοήθεια από κάθε κόμμα που συμμετέχει στη διαχείριση της κρίσης. Αυτό ισχύει για τη χώρα μου, την Ουγγαρία, καθώς και για κάθε άλλη χώρα επίσης.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE) . – (RO) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αποτελεσματικότητα με την οποία δημιούργησαν αυτό το μέτρο. Πολλά Κράτη Μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη θα επωφεληθούν από αυτή τη συμπλήρωση στο ταμείο παρέμβασης για απαιτήσεις ισοζυγίου πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας. Χωρίς αυτό το μέτρο, η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την οικονομική κρίση, θα ήταν πολύ πιο δύσκολη σε αυτά τα Κράτη Μέλη εκτός ευρωζώνης. Δεδομένου επίσης, ότι έχει φανεί για ακόμη μία φορά, ότι τα Κράτη Μέλη που χρησιμοποιούν το ευρώ, έχουν ανταπεξέλθει καλύτερα στην οικονομική κρίση, θα πρότεινα στα μνημόνια συμφωνίας που θα υπογράφονται μεταξύ της Επιτροπής και των Κρατών Μελών προκειμένου να χρησιμοποιούν αυτά τα κεφάλαια, να υπενθυμίζεται στα Κράτη Μέλη, ειδικά στα νέα, ότι υποχρεούνται να λάβουν όλα τα μέτρα για να ενταχθούν στην ευρωζώνη.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Wielowieyski (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, στηρίζω ολόψυχα την έκθεση της κυρίας Berès, και σημειώνω ότι το γεγονός και μόνο ότι έχουμε ομάδα G20 αντί για G8, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Πιστεύω ότι οι θέσεις που υιοθετήθηκαν στο Λονδίνο, ειδικά από τους Ευρωπαίους, είναι λογικές, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Δεν είναι απλά ζήτημα καλύτερου ελέγχου των αγορών και των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, ή στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών και της οικονομίας με ενέσεις ρευστού δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το διεθνές νομισματικό σύστημα δε λειτουργεί σωστά καθώς δε γνωρίζουμε ακριβώς πόσο κοστίζουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στις διάφορες χώρες. Πρέπει έτσι να προχωρήσουμε περισσότερο και να σκεφτούμε την εισαγωγή ενός διεθνούς νομίσματος ή, τουλάχιστον, της δημιουργίας ενός κοινού πολιτικού συστήματος που θα ενώνει ορισμένα κύρια νομίσματα.

Η Κίνα, η Ρωσία, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά επίσης και τα νέα μέλη της Ένωσης – χρειαζόμαστε όλοι σταθερότητα και κανόνες.

Παρόλα αυτά, Επίτροπε, αυτό εξαρτάται και από εμάς, την Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας σε ένα δυσάρεστο γεγονός που κρύβεται πίσω από ωραίες λέξεις. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη είναι τώρα χωρισμένη στα δύο: τις χώρες εντός ευρωζώνης και τις χώρες εκτός. Πριν από μια ώρα συζητήσαμε για τον έλεγχο των κεφαλαιαγορών· είναι προφανές ότι ο στόχος είναι η διασφάλιση της διακίνησης των κεφαλαίων και των δραστηριοτήτων των χρηματοοικονομικών ομίλων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η μακροοικονομική διαχείριση μένει στα χέρια των κρατών και εάν υπάρχουν προβλήματα, οι χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν μόνες τους αυτά τα προβλήματα. Με αυτή τη στάση δε θα μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε την κοινή αγορά. Χρειαζόμαστε κοινή μακροοικονομική διαχείριση και αυτό θα επιτευχθεί εάν στηρίξουμε την πρόταση της ομάδας de Larosière. Ωστόσο, χρειαζόμαστε αυτή τη μακροοικονομική διαχείριση σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, όχι μόνο εντός της ευρωζώνης, και τη χρειαζόμαστε τώρα. Πιστεύω ότι μία από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνάντηση του ECOFIN πρέπει να είναι η συζήτηση της μακροοικονομικής διαχείρισης όχι μόνο στη βάση της ευρωζώνης, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Becsey αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις που συνοδεύουν τα δάνεια. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι όροι συζητούνται με τις κυβερνήσεις και με όλα τα Κράτη Μέλη στο Συμβούλιο, οπότε δεν επιβάλλονται μονομερώς.

Ένας αριθμός ομιλητών αναφέρθηκε στο ζήτημα της νομικής βάσης στην οποία έγινε η συγκεκριμένη διάταξη. Η χρήση του Άρθρου 100 ως βάση ενός νέου οργάνου για ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών της ΕΕ εξετάστηκε από την Επιτροπή. Ωστόσο, λόγω της πίεσης του χρόνου και για να διασφαλιστεί η συνέχεια, κρίθηκε σωστό να παραμείνουμε στα υπάρχοντα νομικά όργανα και να περιορίσουμε στο ελάχιστο την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 332/2002, που δημιουργούσε μηχανισμό μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης για Κράτη Μέλη εκτός της ευρωζώνης, δηλαδή στην αύξηση του ανώτατου ορίου όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και σε ορισμένες απαραίτητες τεχνικές βελτιώσεις που παρουσιάζονται απαραίτητες στη βάση της εμπειρίας που έχει αποκομιστεί με την εφαρμογή του μηχανισμού ισοζυγίου πληρωμών από το προηγούμενο φθινόπωρο. Ένας αριθμός ομιλιτών αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ξανά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το συγκεκριμένο φάκελο.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, εισηγήτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι θα θέλαμε κατά καιρούς η Επιτροπή να επιδεικνύει την ίδια υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θα έλεγα στον κύριο Becsey ότι, κατά τη γνώμη μου, η απόφαση την οποία θα ψηφίσουμε στο Σώμα, υπογραμμίζει ξεκάθαρα τα ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή στην ευρωζώνη, καθώς και τη σημασία της αναζωογόνησης της έννοιας της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που στηρίζουμε ένθερμα αυτή την πρόταση.

Επίτροπε, ως προς το Άρθρο 100, το πρόβλημα δεν είναι να γνωρίζουμε κατά πόσο το Άρθρο  100 θα χρησιμοποιηθεί εδώ, αλλά να γνωρίζουμε κατά πόσο εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την πραγματική κρίση και τις πιθανές μελλοντικές της εξελίξεις.

Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει το παράγωγο δίκαιο έτσι ώστε, στο μέλλον, να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Άρθρο 100 για να αντιμετωπίσει προβλήματα στην ευρωζώνη για την οποία τα EUR 50 δισεκατομμύρια που θα ψηφίσουμε σήμερα, δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Αυτό είναι το πνεύμα της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ελπίζω η Επιτροπή να ακούσει αυτό το μήνυμα, είτε αφορά του διακανονισμούς, τα μέτρα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης, είτε τους όρους κατάρτισης μνημονίων και των προϋποθέσεων αυτών των δανείων στις διαπραγματεύσεις με τα εν λόγω Κράτη Μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος(1) δυνάμει του Άρθρου 103(2) του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.20 και συνεχίζεται στις 12.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


6. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους θερμά. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκεται μαζί μας ο Τσέχος Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Karel Schwarzenberg. Κύριε Schwarzenberg, σας καλωσορίζω θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Χειροκρότημα)

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις ψηφοφορίες: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 

6.1. Πρόγραμμα εργασίας του Κοινοβουλίου - 2010

6.2. Συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Πακιστάν σε ορισμένα πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (A6-0188/2009, Paolo Costa)

6.3. Προσχώρηση της ΕΚ στον Κανονισμό αριθ. 61 της ΟΕΕ/ΗΕ σχετικά με ομοιόμορφες διατάξεις για την έγκριση εμπορικών οχημάτων (A6-0243/2009, Helmuth Markov)

6.4. Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη μετακίνηση και την εισαγωγή ιπποειδών από τρίτες χώρες (A6-0248/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)

6.5. Καθεστώς συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων (A6-0249/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)

6.6. Συντονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (A6-0207/2009, Jan Cremers)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Jan Cremers, εισηγητής. (NL) Θα είμαι πολύ σύντομος. Συζητήσαμε την πρώτη ανάγνωση αυτού του φακέλου πριν από λιγότερο από ένα χρόνο. Τότε εμείς, ως Κοινοβούλιο, κάναμε έκκληση για καλύτερη παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους ή στους Ευρωπαίους πολίτες που μετακινούνται ελεύθερα. Μετά από υποκίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αφού το Συμβούλιο Υπουργών καθόρισε τη θέση του, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς.

Θα ήθελα, πάνω από όλα, να πω ένα ευχαριστώ στους συναδέλφους μου και ιδιαίτερα στη Jean Lambert. Καταφέραμε να συνεργαστούμε καλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Τσέχικη Προεδρία αναγνώρισε επίσης τη σημασία αυτού του φακέλου, και πιστεύω ότι επιτύχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα, ανάμεσα σε άλλα και για όσους επιθυμούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη. Ας μείνουμε εδώ.

 

6.7. Συντονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης: εκτελεστικός Κανονισμός (A6-0204/2009, Jean Lambert)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με αυτό τα τελευταία πέντε χρόνια καθώς και της Επιτροπή και το Συμβούλιο για την προσφορά τους σε αυτό τον εκτελεστικό Κανονισμό.

Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης υπάρχει από το 1971 – δεν είναι καινούργιος, όπως πίστευαν ορισμένοι την τελευταία φορά που το συζητήσαμε – και αυτός ο κανονισμός είναι που θα συζητηθεί στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη την Πέμπτη το πρωί. Αυτός είναι ο κανονισμός στον οποίο αναφέρεται, και αυτή είναι η εφαρμογή του.

Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο, αναφορικά και σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, που ευελπιστώ να επιταχύνουν τη διαδικασία για όλους τους πολίτες, εμείς όμως στο Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι προστατεύουμε τα δικαιώματα των πολιτών μέσω αυτής της διαδικασίας, ότι τώρα δικαιούνται πολύ περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση όσων έχουν αποσπαστεί για εργασιακούς λόγους. Πιστεύουμε επίσης ότι έχουμε κάνει ελάχιστη πρόοδο ως προς τις προθεσμίες – παρόλο που αυτό είναι κάτι που εναπόκειται στα Κράτη Μέλη.

Αυτό είναι σημαντικό: σημαίνει ότι μπορούμε να εισάγουμε τον αναθεωρημένο κανονισμό και ευελπιστώ αυτό να έχει πιο γρήγορα αποτελέσματα και προς το συμφέρον όλων των πολιτών. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν σε αυτή τη μακρά, δύσκολη αλλά ελπίζω γόνιμη διαδικασία.

(Χειροκρότημα)

 

6.8. Ευρωπαϊκή έρευνα μετρολογίας και πρόγραμμα ανάπτυξης (A6-0221/2009, Erika Mann)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Erika Mann, εισηγήτρια.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο λόγος που μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση είναι ότι επιτύχαμε να υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με όλες τις ομάδες και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Για αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συναδέλφους μου Ευρωβουλευτές, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τη γραμματεία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  και φυσικά, το μεγάλο σώμα των ερευνητών πίσω από όλο αυτό.

Έχουμε τώρα στη διάθεσή μας εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή έρευνα, στο πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των 22 Εθνικών Ιδρυμάτων Μετρολογίας. Αυτό θα εξευρωπαΐσει ουσιωδώς το σημαντικό τομέα των μετρήσεων. Επιπλέον, θα υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία στο μέλλον που θα περιλαμβάνει τα πέντε Κράτη Μέλη που δε συμμετέχουν ακόμη σε αυτή την ολοκλήρωση. Αυτό το επιτύχαμε μέσω του Άρθρου 169, το οποίο εφαρμόζουμε όταν συντονίζουμε εθνικές και Ευρωπαϊκές ερευνητικές χρηματοδοτήσεις. Η κάθε μία ανέρχεται στα EUR 200 εκατομμύρια, και αυτό θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε συνεργασία μεταξύ των εθνών κρατών.

Η έρευνα στον τομέα των μετρήσεων καλύπτει μια ευρεία σειρά τομέων, από τον διαβήτη στη νανοτεχνολογία ή σε τομείς του διαστήματος και θα είναι σημαντική στον καθορισμό προτύπων σε σχέση με το CO2 στο μέλλον. Έτσι, θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου σε όσους συμμετείχαν. Ελπίζω αυτό να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή συνεργασία σε αυτό τον πολύ σημαντικό ερευνητικό τομέα στο μέλλον.

 

6.9. Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας (A6-0115/2009, Caroline Lucas)

6.10. Ελάχιστα αποθέματα αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου (A6-0214/2009, Miloslav Ransdorf)

6.11. Δίκτυο Πληροφοριών Προειδοποίησης για την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ) (A6-0228/2009, Luca Romagnoli)

6.12. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Υψηλών Προσώπων (A6-0193/2009, Gérard Deprez)

6.13. Εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού (A6-0200/2009, María Isabel Salinas García)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, από την έγκριση της νέας μεταρρύθμισης στον τομέα του βαμβακιού από το Συμβούλιο τον Ιούνιο 2008, έχει επενδυθεί μεγάλη προσπάθεια στη δημιουργία προγραμμάτων αναδιάρθρωσης στα Κράτη Μέλη που είναι κύριοι παραγωγοί βαμβακιού.

Η πρόταση αυτή αποτελεί απάντηση της Επιτροπής στην πρόσκληση του Συμβουλίου για υποβολή προτάσεων προσαρμογών στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης. Η πιο σημαντική τροποποίηση αφορά τη δυνατότητα εισαγωγής ενός οκταετούς, αντί για τετραετούς, προγράμματος, που θα επέτρεπε πιο ουσιώδεις προσπάθειες αναδιάρθρωσης.

Η Επιτροπή ευχαριστεί την εισηγήτρια για τη στήριξη που έδωσε στην πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Είμαστε ευτυχείς όταν η Επιτροπή επαινεί το έργο μας· αυτό πρέπει να γίνεται συνέχεια.

 

6.14. Πρωτόκολλο σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης των Άλπεων στον χώρο των μεταφορών (A6-0219/2009, Reinhard Rack)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack, εισηγητής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, η ένταξη της ΕΕ στο Πρωτόκολλο Μεταφορών της Σύμβασης των Άλπεων αποτελεί ένα μικρό αλλά άρτια σχηματισμένο κομμάτι στο παζλ της νέας πολιτικής μεταφορών στην Ευρώπη. Απομένουν ακόμη τα θέματα της αποτελεσματικότητας, της ρευστότητας και της ασφάλειας των μεταφορών, και σε αυτά προσθέτουμε τις ανησυχίες σχετικά με τους ανθρώπους που ζουν κοντά και το γύρω περιβάλλον των οδών. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα. Ιδιαίτερα έπειτα από 15 χρόνια συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς οι Αυστριακοί νιώθουμε δικαιωμένοι από το γεγονός ότι εμείς ήμασταν που μυήσαμε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε πολλά από αυτά τα ζητήματα, και αυτό οδήγησε την Ευρώπη να ασχοληθεί με αυτά.

Πολλά ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτό.

 

6.15. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού Αριθ. 2/2009 (A6-0192/2009, Jutta Haug)

6.16. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού Αριθ. 3/2009 (A6-0194/2009, Jutta Haug)

6.17. Aίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Aldo Patriciello (A6-0196/2009, Aloyzas Sakalas)

6.18. Aίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Renato Brunetta (A6-0195/2009, Aloyzas Sakalas)

6.19. Αίτηση διαβούλευσης της ασυλίας και των προνομίων του Antonio Di Pietro (A6-0197/2009, Aloyzas Sakalas)

6.20. Αίτηση για άρση της ασυλίας του Hannes Swoboda (A6-0190/2009, Klaus-Heiner Lehne)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, απλά ήθελα να γνωστοποιήσω ότι δε θα συμμετάσχω στην ψηφοφορία.

 

6.21. Έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (A6-0181/2009, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου)

6.22. Αποτελεσματική εκτέλεση αποφάσεων στην ΕΕ: η διαφάνεια των περιουσιακων στοιχειων του οφειλετη (A6-0252/2009, Neena Gill)

6.23. Ετήσια έκθεση για τις διασκέψεις της Επιτροπής Αναφορών 2008 (A6-0232/2009, Mairead McGuinness)

6.24. Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των επιτροπών και αντιπροσωπειών (A6-0198/2009, Anna Záborská)

6.25. Κοινοί κανόνες στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A6-0216/2009, Eluned Morgan)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Eluned Morgan, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο μετακινήθηκε από την θέση που είχε στην πρώτη ανάγνωση για την Οδηγία για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Θα ήθελα εν συντομία να εξηγήσω το λόγο.

Η έκθεση έτσι όπως είναι τώρα, απέχει πολύ από το να είναι τέλεια, αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέσαμε το ζήτημα της ενεργειακής ένδειας στην Ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη για πρώτη φορά και διασφαλίσαμε την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και τους δώσαμε αυξημένο ρόλο για την επιτήρηση του νέου συστήματος.

Θα θέλαμε ωστόσο, να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή και ιδιαίτερα τις αρχές ανταγωνισμού να συνεχίσουν το έργο τους διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που διαθέτουν τόσο συστήματα παραγωγής όσο και συστήματα διανομής, ακολουθούν τους κανόνες και δεν καταχρώνται τις θέσεις τους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη βοήθειά τους όλα αυτά τα χρόνια.

 

6.26. Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (A6-0235/2009, Giles Chichester)

6.27. Πρόσβαση στο δίκτυο: διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (A6-0213/2009, Alejo Vidal-Quadras)

6.28. Εσωτερική αγορά στο φυσικό αέριο (A6-0238/2009, Antonio Mussa)

6.29. Όροι πρόσβασης στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου (A6-0237/2009, Atanas Paparizov)

6.30. Ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις ISA: λύσεις διαλειτουργικότητας (A6-0136/2009, Dragoş Florin David)

6.31. Μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
  

Πριν από την ψηφοφορία για την Τροποποίηση 39:

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, εισηγητής. – (PL) Τον Ιούλιο 2006 η Επιτροπή παρουσίασε μια στρατηγική ο στόχος της οποίας ήταν η μείωση του γενικού κινδύνου και των δυσμενών επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το τελευταίο στοιχείο αυτής της στρατηγικής ήταν η πρόταση οδηγίας για τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, τροποποιώντας την Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα. Η οδηγία ορίζει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα μηχανήματα αυτά προκειμένου να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον, το χειριστή και τον περιβάλλοντα χώρο. Η δημιουργία αυτών των απαιτήσεων θα μειώσει τις διαφορές μεταξύ των κανονισμών και των διαδικασιών που ακολουθούνται σε ορισμένες χώρες της Κοινότητας σχετικά με την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, θα διασφαλίσει ένα ενιαίο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας στην Κοινότητα και θα δώσει τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών των μηχανημάτων στην αγορά της ΕΕ, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που είναι συχνά οι παραγωγοί αυτού του είδους εξοπλισμού.

Το σχέδιο της πρότασης και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποτέλεσαν το θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια εργαστηρίων, συναντήσεων με αντιπροσώπους του Συμβουλίου, της Επιτροπής, σκιωδών εισηγητών και ενδιαφερομένων μερών, και κατά τη διάρκεια τριμερών συζητήσεων. Εν όψει των μεγάλων τεχνικών διαφορών μεταξύ διαφορετικών τύπων μηχανημάτων — από απλά, χειροκίνητα μέχρι εκείνα που τα χειρίζεται εξειδικευμένο προσωπικό — ορισμένες από τις τροπολογίες δεν εγκρίθηκαν και αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν στα πρότυπα που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης έπειτα από αίτημα της Επιτροπής. Χάρη σε αυτό, επιτεύχθηκε ομοφωνία, εγκρίθηκε η Τροπολογία 39, και επιβεβαιώθηκε αυτή η θέση από το Συμβούλιο.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, τη διοίκηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και των ενδιαφερομένων μερών για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους. Προτείνω την έγκριση αυτής της οδηγίας, η οποία θα συμβάλλει στην αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος, των χειριστών και του περιβάλλοντα χώρου κατά την εφαρμογή φυτοφαρμάκων.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εισηγητή, κύριο Rutowicz, για το έργο και τις προσπάθειές του κατά την επεξεργασία αυτής της πρότασης.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμβιβαστική Τροπολογία  39 και αναμένει τη γρήγορη υιοθέτηση της πρότασης σε αυτή την κατεύθυνση.

Η Επιτροπή θα ήθελε να κάνει την ακόλουθη δήλωση: «Για την υποστήριξη των ουσιωδών απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο Τμήμα 2.4 του Παραρτήματος I, η Επιτροπή θα αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) την ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων για κάθε κατηγορία μηχανήματος για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές για την πρόληψη αθέλητης έκθεσης του περιβάλλοντος σε φυτοφάρμακα. Συγκεκριμένα, θα ζητείται η παροχή κριτηρίων και τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρμογή της μηχανικής θωράκισης, τον ψεκασμό σήραγγας και των συστημάτων υποβοήθησης του ψεκασμού μέσω ρευμάτων αέρα, για την πρόληψη της μόλυνσης της πηγής του νερού κατά την πλήρωση και κένωση και ακριβείς προδιαγραφές για τις οδηγίες του κατασκευαστή προκειμένου να αποφευχθεί η εκτροπή του φυτοφαρμάκου κατά τον ψεκασμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους όπως τα ακροφύσια, την πίεση, το ύψος της ράμπας ψεκασμού, την ταχύτητα του ανέμου, τη θερμοκρασία του αέρα, την υγρασία και την ταχύτητα οδήγησης.»

 

6.32. Οικονομία καυσίμου: σήμανση των ελαστικών επισώτρων (A6-0218/2009, Ivo Belet)

6.33. Τροπολογία του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 717/2007 (δίκτυα κινητής τηλεφωνίας) και της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (A6-0138/2009, Adina-Ioana Vălean)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια μικρή αναθεώρηση που ζητήθηκε από το Συμβούλιο προκειμένου να εξαλειφθεί μια ανακολουθία σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται για τα όρια των SMS και τα όρια διακοπής. Έτσι, όπως συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο, το ακόλουθο κείμενο πρέπει να προστεθεί στο τέλος του Άρθρου 1, παράγραφος 4 του αρχικού κανονισμού, το οποίο είναι το Άρθρο 1, σημείο 2, παράγραφος β, του τροποποιητικού κανονισμού: «Οι ίδιες τιμές συναλλάγματος αναφοράς λαμβάνονται ως βάση για την ετήσια αναθεώρηση της αξίας των τελών κατά τα άρθρα 4α, 4β και 6α, παράγραφος 3, εφόσον τα τέλη αυτά υπολογίζονται σε νομίσματα άλλα από το ευρώ.»

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

6.34. Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων (A6-0247/2009, Renate Weber)
  

Πριν από την ψηφοφορία για την τροποποιημένη απόφαση:

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της έκθεσης Weber που υιοθετήθηκε στο συμβιβαστικό κείμενο για την απλοποίηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων ανωνύμων εταιρειών. Παρόλο που η Επιτροπή είχε προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην αρχική της πρόταση, αυτό θα διατηρήσει ένα σημαντικό τμήμα της πιθανής εξοικονόμησης πόρων της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, που ανέρχεται στα EUR 172 εκατομμύρια το χρόνο.

Η ημερήσια διάταξη για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων προωθείται, και αυτό θα συμβάλλει στο αναπτυξιακό δυναμικό και θα βοηθήσει την Ευρώπη στο δρόμο της ανάκαμψης.

 

6.35. Ασφάλιση και αντασφάλιση (Φερεγγυότητα II) (αναδιατύπωση) (A6-0413/2008, Peter Skinner)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και το θαυμασμό μου για τον αποτελεσματικό χειρισμό του φακέλου Φερεγγυότητα II από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τη βούλησή σας για συμβιβασμό.

Με τη Φερεγγυότητα II, η ΕΕ θα έχει ένα σύγχρονο πλαίσιο για εποπτεία της ασφάλισης, η οποία θα είναι επίσημη για τον ασφαλιστικό τομέα και τους ασφαλισμένους.

Προσωπικά λυπάμαι για τη διαγραφή του καθεστώτος στήριξης των ομίλων, καθώς είναι μια χαμένη ευκαιρία για να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στην εποπτεία των ομίλων. Ωστόσο, η Επιτροπή θα στηρίξει τη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εάν έχει τη στήριξη και της ψήφου σας.

Αυτό φυσικά δεν είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Απομένει ακόμη να γίνει πολύ δουλειά: τα εκτελεστικά μέτρα θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί πριν τον Οκτώβριο 2012 προκειμένου να δοθεί στα Κράτη Μέλη και στον ασφαλιστικό τομέα αρκετός χρόνος προετοιμασίας για την εισαγωγή της Φερεγγυότητας II.

Σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή θα διαδραματίσει το δικό της ρόλο προκειμένου να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία και να εφαρμόσει αυτές τις καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.

 

6.36. Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο με το Τουρκμενιστάν
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Karel Schwarzenberg, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο εξέταζε πάντα τις γνωμοδοτήσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου με μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή. Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο έχει λάβει το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολύ σοβαρά, όπως φαίνεται από τις συμβατικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Υπό τη Συμφωνία του Κοτονού, μια συνθήκη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, υπήρξαν πάνω από 15 περιπτώσεις από το 1995 που η Κοινότητα μερικώς ή ολικώς ανέστειλε την εφαρμογή συμφωνιών με κάποιες από τις χώρες για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα γνωρίζετε φυσικά για τις κυρώσεις που επέβαλε το Συμβούλιο στο Ουζμπεκιστάν έπειτα από τα γεγονότα στο Andijan το 2005. Φυσικά, απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στο Τουρκμενιστάν.

Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, ιδιαίτερα για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, για την ελεύθερη πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στις φυλακές, για άρση όλων των περιορισμών στα ταξίδια στο εξωτερικό και για την ελευθερία των μέσων στην κοινωνία των πολιτών. Είμαστε αποφασισμένοι για τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά τις υπαγορεύσεις της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης, εάν χρειαστεί, της αναστολής της συμφωνίας με το Τουρκμενιστάν, σε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στη συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της με μεγάλη προσοχή τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου για τη δημοκρατία και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Χαιρετίζουμε τη δήλωση στο κοινό σχέδιο ψηφίσματος ότι η ολοκλήρωση μιας ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο θα αποτελούσε ένα καλό πρώτο βήμα που θα μας επέτρεπε να συνεργαστούμε περισσότερο με το Τουρκμενιστάν για την προώθηση περαιτέρω θετικών εξελίξεων και συνεργασίας.

Η Επιτροπή γνωρίζει τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με τη δυνατότητα αναστολής των συμφωνιών. Θυμάμαι τη δήλωση της συναδέλφου μου, της κυρίας Ferrero-Waldner, στη συζήτηση τον προηγούμενο μήνα ότι τόσο η Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο (Άρθρο 1) όσο και η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (Άρθρο 2) περιλαμβάνουν ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο αυτών των συμφωνιών. Παράλληλα με αυτές τις διατάξεις, το Άρθρο 28 της ΕΣΕ και το Άρθρο 94 της ΣΕΣΣ θα δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε πλευρά να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων των συμφωνιών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και την αναστολή των συμφωνιών.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση στενής παρακολούθησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν, μαζί με τα Κράτη Μέλη, και υποβολής εκθέσεων σε τακτική βάση στα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου. Εάν το Κοινοβούλιο προτείνει τη λήψη μέτρων υπό το φως γνωστοποιημένων σοβαρών παραβιάσεων σημαντικών στοιχείων της Ενδιάμεσης Συμφωνίας για το Εμπόριο, ιδιαίτερα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Επιτροπή θα εξετάσει σοβαρά τη συμπερίληψη των συστάσεων του Κοινοβουλίου στην πρότασή της προς το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, οι δηλώσεις του Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και του Επιτρόπου είναι πολύ ενδιαφέρουσες, καθώς αποδεικνύουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιολογημένα κάνει έκκληση η υπογραφή μιας νέας συμφωνίας για το εμπόριο με το Τουρκμενιστάν να συνδέεται με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό αποτελεί μια βασική αρχή των συμφωνιών για το εμπόριο που γίνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή, ακόμη και τώρα, πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργηθεί αυτή η φιλοσοφία, είναι ξεκινώντας με την αναστολή αυτής της νέας εμπορικής συμφωνίας που μας προτείνετε, και να μη δώσουμε έτσι τη συναίνεσή μας, που μας ζητείται να δώσουμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι, στη συζήτηση και στα έγγραφά του, το Κοινοβούλιο έχει καλέσει τόσο την Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο να δηλώσουν ότι, εάν το Κοινοβούλιο ζητήσει την αναστολή ή την ανάκληση αυτής της συμφωνίας, θα το έπρατταν.

Οι δηλώσεις ήταν πολύ διαφορετικές. Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου δεν τοποθετήθηκε καθόλου στο κατά πως θα αντιδρούσε το Συμβούλιο εάν το ζητούσε το Κοινοβούλιο. Ο Επίτροπος απάντησε απλά ότι η Επιτροπή θα το σκεφτόταν λίγο τι θα έκανε, εάν το Κοινοβούλιο υπέβαλε σχετική αίτημα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι απαιτήσεις του Κοινοβουλίου δεν ικανοποιήθηκαν σε καμία περίπτωση ούτε από την Επιτροπή ούτε από το Συμβούλιο, και έτσι το μόνο που μπορώ να προτείνω είναι να αποσύρουμε την υποστήριξή μας από αυτό.

(Χειροκρότημα)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συζητούμε το ζήτημα του Τουρκμενιστάν για τριάμισι χρόνια σε διάφορες επιτροπές του Σώματος. Υπάρχουν Ευρωπαϊκές Συνθήκες στις οποίες και το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμορφώνεται, ακόμη κι αν δε μας αρέσει πάντα αυτό.

Σήμερα, καταφέραμε να αποσπάσουμε, στις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, τις διαβεβαιώσεις που είναι δυνατές στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει να εξετάσουν σοβαρά τις γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου ακόμη και τις πιθανές εκκλήσεις του για την αναστολή της συμφωνίας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, δυστυχώς μόνο σε αυτά μπορεί να ελπίζει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. Ένα λάθος δεν πρέπει να κάνουμε, να κρατήσουμε όμηρο τις σχέσεις μας με μία χώρα προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας καλώ να αποδεχθείτε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Μόνο σε αυτό μπορούμε να ελπίζουμε. Σε αυτό το πλαίσιο και αυτές τις συνθήκες, σας ζητώ να στηρίξετε την υπογραφή της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εάν αυτό δεν έγινε εξ ονόματος της ομάδας, ζητώ αναβολή εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίvωv/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας.

 
  
 

(Η αίτηση παραπομπής στην επιτροπή απορρίφθηκε)

 

6.37. Ενδιάμεση Συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (A6-0085/2006, Daniel Caspary)

6.38. Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια (A6-0236/2009, Gunnar Hökmark)

6.39. Κοινοτικό σύστημα ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (A6-0253/2009, Raül Romeva i Rueda)

6.40. Διατήρηση αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων (A6-0206/2009, Cornelis Visser)

6.41. Κοινή Μεταναστευτική Πολιτική για την Ευρώπη: Αρχές, δράσεις και εργαλεία (A6-0251/2009, Simon Busuttil)

6.42. Πράσινη Βίβλος για το μέλλον της πολιτικής του διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών  (A6-0224/2009, Eva Lichtenberger)

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Πρόγραμμα εργασίας του Κοινοβουλίου - 2010

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα πιστεύατε ίσως ότι, λόγω του ότι εγκαταλείπω το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο, δε θα έπρεπε να έχω άποψη για το πρόγραμμα του Κοινοβουλίου το 2010. Αλλά θα απογοήτευα όλους όσους με έστειλαν εδώ τα τελευταία 10 χρόνια εάν δε χρησιμοποιούσα αυτή την ευκαιρία για να διαμαρτυρηθώ για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων στο Στρασβούργο. Αποτελεί μια σκανδαλώδη σπατάλη των πόρων των φορολογουμένων. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται: υπάρχει ένα επαρκές κτήριο του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Όταν το αναφέρω αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο – τα έξοδα και την ταλαιπωρία που υφίστανται όλοι για να έρθουν εδώ – μένουν έκπληκτοι, ιδίως σε περιόδους οικονομικής στενότητας, που συνεχίζουμε αυτή τη συνήθεια. Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτή η φάρσα με το Στρασβούργο, να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα λειτουργεί μόνο στις Βρυξέλλες και να κάνουμε μια πραγματική συμβολή στην εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος που θα δαπανηθεί σε καλύτερους σκοπούς.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο η Διάσκεψη των Προέδρων προτείνει διαφορετικές τροπολογίες προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι θα βρισκόμαστε περισσότερο χρόνο στο Στρασβούργο από ότι θα έπρεπε. Στην πραγματικότητα, αφιερώνουμε πολύ περισσότερο χρόνο στο Στρασβούργο, κάτι που δεν μπορούν να κατανοήσουν εύκολα όσοι βρίσκονται εκτός αυτής της διαδικασίας, καθώς μόνο και μόνο για να μεταβεί κάποιος εδώ χρειάζεται σχεδόν μια μέρα ταξίδι για τους περισσότερους από εμάς. Πρέπει να επιλέγουμε να μην ερχόμαστε καθόλου στο Στρασβούργο.

Ένα επιπλέον δικαίωμα που θα ήθελα να έχει αυτό το Κοινοβούλιο είναι το δικαίωμα επιλογής των συνεδριάσεών του. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Posselt, αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα τοπικό πλεονέκτημα στους πολιτικούς που μένουν κοντά σε αυτό το μέρος. Παρόλα αυτά, δεν είναι το ίδιο εύκολο για όλους εμάς να περνάμε απλά τα σύνορα με τη Γερμανία. Για να έρθουν μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας εδώ – άνθρωποι που θέλουν να επισκεφτούν και να δουν πως λειτουργεί το Κοινοβούλιο – χρειάζεται περισσότερο από μία ημέρα. Έχουμε πολύ καλές εγκαταστάσεις στις Βρυξέλλες. Δε θα έπρεπε να ψηφίζουμε για την επέκταση του χρόνου που περνάμε στο Στρασβούργο: θα έπρεπε να ψηφίζουμε να απαλλαχθούμε από αυτό.

 
  
  

- Έκθεση: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ σε ένα μόνο ζήτημα εδώ, το οποίο είναι η σκανδαλώδης ιστορία με τους νόμους αρπαγής γης στην Ισπανία, η οποία βρισκόταν στην Επιτροπή Αναφορών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τα τελευταία έξι χρόνια. Εδώ στο Σώμα, όλοι μας έχουν ανθρώπους στις εκλογικές μας περιφέρειες, όποια και αν είναι η εθνικότητά μας, που υποφέρουν από παραβιάσεις του νόμου για την αστικοποίηση στις Ισπανικές Ακτές, όπως και χιλιάδες Ισπανοί πολίτες.

Οι προσπάθειες ενός αριθμού Ισπανών βουλευτών να υπάρξει μια απόφαση στο Σώμα για αυτό το ζήτημα απέτυχαν, και θα ήθελα να κάνω έκκληση ιδιαιτέρως στους συναδέλφους μου στο Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα να έχουν κατά νου τη σημασία της ιδιοκτησίας. Αυτοί πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση από τους υπόλοιπους – γνωρίζοντας την ιστορία και τι συνέβη στη Δεύτερη Δημοκρατία, όταν η ιδιοκτησία δεν ήταν ασφαλής – στο πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να νιώσουν ότι οι τίτλοι τους δε βρίσκονται στο έλεος κρατικών παραβιάσεων.

 
  
  

- Έκθεση: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η έκθεση της κυρίας Záborská υιοθετεί τη σωστή προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί ισότητα στους διάφορους ρόλους του Κοινοβουλίου, είτε είναι επιτροπές είτε αντιπροσωπείες.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό κατά την κατάρτιση των καταλόγων υποψηφίων για τις Ευρωπαϊκές εκλογές, αυτοί να περιλαμβάνουν τον ίδιο αριθμό γυναικών όσο και ανδρών υποψηφίων.

Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο, και ελπίζω ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε μια κατεύθυνση ώστε, μια μέρα, το φύλο να μη διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο όσο οι ικανότητες και οι γνώσεις. Όταν το Κοινοβούλιο λαμβάνει αποφάσεις, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους με κατάρτιση και γνώσεις – τόσο άντρες όσο και γυναίκες – στις επιτροπές. Με αυτό τον τρόπο όλοι θα έχουν μια κοινή, ξεκάθαρη αντίληψη για τον τρόπο οικοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος και μιας καλύτερης Ευρώπης χρησιμοποιώντας τη γνώση και τις ικανότητες.

 
  
  

- Έκθεση: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να γίνει τεράστια εξοικονόμηση πόρων από τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού δικτύου. Κάπου στην Ευρώπη, σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, υπάρχει επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια, και η εξάλειψη των εθνικών συνόρων θα μειώσει σημαντικά την εξάρτησή μας από εισαγόμενες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, δυστυχώς, ένα τέτοιο μοντέλο ολοκλήρωσης – ελεύθερης αγοράς, αποκεντρωμένο, οργανικό – δεν είναι αυτό που ψηφίζουμε σε μια σειρά εκθέσεων σήμερα. Αντιθέτως, ακολουθούμε το δρόμο της εναρμόνισης, των συμφωνημένων τιμών, της προστασίας, της κοινής διαπραγματευτικής θέσης απέναντι στη Ρωσία και άλλες τρίτες χώρες. Αποτελεί μια βασική ιδεολογική διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ μιας ελεύθερης αγοράς που βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση προϊόντων και μια εναρμονισμένη αγορά που βασίζεται στη μείωση των επιλογών του καταναλωτή, την προστασία των παραγωγών και τη ρύθμιση των αρχών.

Πιστεύω ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για μια χώρα σαν τη Βρετανία. Μέχρι πριν από δύο χρόνια ήμασταν οι μόνοι παραγωγοί καθαρής ενέργειας στην ΕΕ. Ακόμη και τώρα είμαστε σχεδόν σε ισορροπία. Μια κοινή ενεργειακή πολιτική θα μπορούσε να καταλήξει όπως η κοινή αλιευτική πολιτική, μια πολιτική δηλαδή όπου εμείς θα είμαστε η μόνη χώρα που θα έχουμε μια σημαντική συνεισφορά στο κοινό «ταμείο», από όπου όλοι οι υπόλοιποι θα αντλούν ισομερώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, πριν προχωρήσω, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στην εισηγήτρια, την κυρία Morgan. Γνωρίζω ότι θα αφήσει τη θέση της και, παρόλο που δε συμφωνούμε πάντα, πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες στην έκθεση αυτή.

Όλοι γνωρίζουμε, εάν εξετάσουμε την ιστορία της ελευθέρωσης στην ΕΕ, ότι η ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών υπήρξε μεγάλη επιτυχία, προσφέροντας επιλογές, χαμηλότερες τιμές και καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ. Είναι κρίμα ότι η ταχυδρομική αγορά και η αγορά της ενέργειας, ιδιαίτερα, έχουν μείνει πίσω ως προς αυτό. Αυτά σίγουρα αποτελούν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει ακόμη να επιλύσουμε το πρόβλημα της αποδεσμοποίησης δικτύου καθώς επίσης και την πρόσβαση σε άλλες αγορές.

Δεν είναι δίκαιο ότι ορισμένες αγορές, όπως η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι ανοιχτές στον ανταγωνισμό, και εταιρείες από τη Γερμανία και τη Γαλλία μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ εμποδίζονται εταιρείες από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες να έχουν πρόσβαση στη δική τους αγορά. Έχει τελειώσει η περίοδος του προστατευτισμού. Ήρθε η ώρα να έχουμε μεγαλύτερη πίστη στην αγορά.

 
  
  

- Έκθεση: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η έκθεση του κυρίου Belet είναι εξαιρετική. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι είμαστε ενεργειακά φιλικοί προς το περιβάλλον, εξοικονομώντας ενέργεια και δρώντας αποτελεσματικά με κάθε τρόπο – στις μεταφορές και άλλους τομείς.

Αυτό είναι που πρέπει να στοχεύουμε και στην περίπτωση των ελαστικών επισώτρων. Αυτή η έκθεση αναφέρεται στις μεταφορές και τα ελαστικά επίσωτρα, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό ζήτημα και κάτι που δεν πρέπει ποτέ να υπονομεύεται.

Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία σε αυτό το ζήτημα. Η ενεργειακή απόδοση στην κατασκευή ελαστικών επισώτρων δεν πρέπει να επιτραπεί να αγνοήσει την ασφάλεια. Με άλλα λόγια, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε ενεργειακή απόδοση και να την αυξήσουμε, πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι η ασφάλεια δεν υπονομεύεται ούτε στο ελάχιστο, καθώς στους αυτοκινητόδρομους, τους μικρούς δρόμους και οπουδήποτε αλλού, η ασφάλεια πρέπει να είναι η προτεραιότητα και ο κύριος στόχος καθώς αναπτύσσουμε τις μεταφορές στην Ευρώπη.

 
  
  

- Έκθεση: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Vălean, για την εξαιρετική έκθεσή της. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε μια κατάσταση μελλοντικά στην Ευρώπη που το κόστος για τις κλήσεις από κινητά σε όλη την Ευρώπη να μπορεί να μειωθεί και να είναι ομοιόμορφο στην εσωτερική αγορά.

Επί του παρόντος, το πρόβλημα είναι φυσικά ότι, όταν πηγαίνουμε από τη μία χώρα στην άλλη, αναγκαζόμαστε συχνά να αγοράσουμε νέες κάρτες, ή εάν δεν αγοράσουμε καινούργια, αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε πολύ υψηλές χρεώσεις.

Είναι σημαντικό, ενώ υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και εργαζομένων και οικοδομείται ένας κοινός οικονομικός χώρος – κάτι που πρέπει να λειτουργήσει σε επίπεδο Ένωσης – να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα για τη χρέωση στα κινητά. Αυτό θα ήταν προς όφελος του κοινού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει με ένα τρόπο που να δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα του κοινού, και εάν θέλουμε μπορούμε να δράσουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι τιμές για τις κλήσεις θα μειωθούν.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για αυτή την έκθεση, είμαι πολύ υπερήφανος για το έργο που παράξαμε στην εισαγωγή περισσότερης διαφάνειας. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα για πολλά χρόνια αποτελούσε το «σοκ του λογαριασμού» για έναν αριθμό καταναλωτών, οι οποίοι όταν επιστρέφουν σπίτι, βρίσκουν ένα λογαριασμό μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

Παρόλα αυτά, εάν εξετάσουμε την υπόλοιπη έκθεση, και ιδιαίτερα το ζήτημα των ανώτατων τιμών, πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, χωρίς αυτή τη ρύθμιση, οι τιμές μειώνονται ούτως ή άλλως. Η ίδια η Επιτροπή παραδέχεται, στα στοιχεία της, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δε χρησιμοποιούν την περιαγωγή: 70% των καταναλωτών δεν την χρησιμοποιούν καθόλου κατά τη διάρκεια τους έτους. Το επίπεδο των συχνών χρηστών είναι πολύ χαμηλότερο. Οπότε αυτό που πραγματικά κάνουμε είναι ότι μειώνουμε το κόστος κλήσης και δεδομένων για ορισμένους προνομιούχους Ευρωβουλευτές, αξιωματούχους της Επιτροπής, Ευρωπαίους δημοσιογράφους και επιχειρηματίες.

Ας ελπίσουμε ότι οι εταιρείες, προσπαθώντας να επανακτήσουν αυτό το έσοδο από αλλού, δε θα αρχίσουν να χρεώνουν τους εσωτερικούς χρήστες – και ιδιαίτερα τους φτωχούς – περισσότερο για τις κλήσεις τους. Ας ελπίσουμε ότι δε ληστεύουμε τους φτωχούς για να πληρώσουμε τις φθηνότερες κλήσεις των πλουσίων.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση της κυρίας Vălean για ένα ζήτημα που, για μια έστω φορά, η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως εφαρμόσιμη.

Στον τομέα αυτό των τηλεπικοινωνιών, πρέπει να πω ότι η κατάσταση είναι ορισμένες φορές ανυπόφορη. Επικρατεί καθεστώς εξαπάτησης των καταναλωτών οι οποίοι, έχοντας χρησιμοποιήσει ένα κινητό τηλέφωνο όπως αυτό, το οποίο σύμφωνα με το συμβόλαιό τους περιλάμβανε διεθνείς κλήσεις, παθαίνουν σοκ όταν ανακαλύπτουν το κόστος των λογαριασμών τους. Για να δώσω ένα παράδειγμα, μου συνέβη το εξής πρόσφατα όταν, έχοντας χρησιμοποιήσει μια σύνδεση στο Διαδίκτυο δύο ή τρεις φορές στην Ιταλία, έλαβα ένα λογαριασμό από τον ουσιαστικά εθνικοποιημένο Γαλλικό πάροχο Orange EUR 1 200, και για μια άλλη ημέρα που βρισκόμουν ακριβώς στα Γαλλικά σύνορα, μεταξύ Εβιάν και Γενεύης, έλαβα έναν λογαριασμό EUR 3 000!

Αυτές είναι απολύτως απερίγραπτες πρακτικές που πλησιάζουν την αισχροκέρδεια, και οι πάροχοι αυτοί είναι υπεύθυνοι – δεν παρέχουν διαφάνεια στους καταναλωτές. Οι κανόνες για τη διαφάνεια των συμβάσεων των κινητών τηλεφώνων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει έτσι να υπόκεινται σε ορισμένα πρότυπα.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Κύριε Πρόεδρε, φυσικά και είμαστε όλοι υπέρ των χαμηλότερων χρεώσεων στα κινητά μας όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό – θα έπρεπε να είναι κάποιος τρελός για να είναι κατά, αλλά αυτό αποτελεί μόνο το ένα μέρος της εξίσωσης. Όταν εμείς, στο Σώμα υποχρεώνουμε τους παρόχους να μειώσουν τις χρεώσεις για την περιαγωγή, αυτοί πρέπει να βρουν τα λεφτά από κάπου αλλού, και αυτό συνήθως σημαίνει αύξηση των χρεώσεων για όσους δεν ταξιδεύουν.

Αυτό είναι, με άλλα λόγια, ένας φόρος στους μη-ταξιδιώτες προς όφελος των ταξιδιωτών. Θα υπάρχουν έφηβοι στην εκλογική μου περιφέρεια που θα υποστούν υψηλότερες χρεώσεις έτσι ώστε ένας αριθμός επιχειρηματιών, Ευρωβουλευτών και Επιτρόπων να μπορούν να μιλούν πιο φτηνά όταν βρίσκονται στο εξωτερικό.

Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε ανιοδοτελείς. Όλοι μας που συμμετέχουμε σε αυτή την ψηφοφορία έχουμε πολλά να κερδίσουμε από το είδος των κανονισμών που προωθούσαμε σε αυτόν τον τομέα τον τελευταίο χρόνο. Εάν θέλετε να καταλάβατε πως έχει μετατοπιστεί η δύναμη στην Ευρώπη, χρειάζεται μόνο να διαβάσετε αυτή την έκθεση. «Ποιος ποιόν;» ρώτησε ο Λένιν στην πιο μεστή ίσως δήλωση πολιτικής φιλοσοφίας που έχει ποτέ ειπωθεί. Ποιος έχει την εξουσία και σε ποιόν την ασκεί; Δεν μπορεί να υπάρχει πλέον αμφιβολία ποιος έχει την εξουσία: εμείς την έχουμε – οι Ευρωκράτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ψήφισα για αυτή την έκθεση καθώς πιστεύω ότι όσα έχουν γίνει στη σφαίρα της κινητής τηλεπικοινωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όταν θυμάμαι τις πρώτες μου μέρες που δούλευα στις Βρυξέλλες, το ένα λεπτό ομιλίας κόστιζε τρία ευρώ ή περισσότερο· τώρα, χάρη σε αυτούς τους κανονισμούς, πληρώνουμε αυτά τα περιορισμένα ποσά, και αυτό έχει ωφελήσει το Ευρωπαϊκό κοινό γενικότερα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτές οι χρεώσεις περιαγωγής είναι αρκετά ασαφείς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα μηνύματα. Ενώ έχουν υπάρξει μεγάλες μειώσεις στις κλήσεις, κατά καιρούς οι εταιρείες έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη από τα μηνύματα, και αυτό δεν ήταν προς όφελος των πολιτών. Πιστεύω ότι μέσω αυτής της οδηγίας και του κανονισμού, έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του καταναλωτή, και επίσης σήμερα που η μετάδοση δεδομένων είναι τόσο σημαντική που ο κόσμος λαμβάνει δεδομένα στο κινητό του, το γεγονός ότι αυτές οι χρεώσεις έχουν μειωθεί, αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
  

- Έκθεση: Peter Skinner (A6-0413/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Skinner για την έκθεση αυτή. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα αλλά έκανε μια πραγματικά καλή δουλειά σε αυτή την περίπλοκη νομοθεσία. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα Κράτη Μέλη, που μας παρέδωσαν την επιτυχή σύναψη της Φερεγγυότητας II.

Είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη για να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη. Οι επιβαρύνσεις θα είναι κοινές, όπως και οι λύσεις. Αυτή η εγκεκριμένη Ευρωπαϊκή απάντηση αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στενότερης σχέσης για την οικονομική συνεργασία. Πρέπει να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι δε θα υπάρξει ξανά τραπεζική κρίση όπως αυτή που βιώνουμε επί του παρόντος.

Παρατήρησα με μεγάλο ενδιαφέρον την έγκριση της Επιτροπής ενός σχεδίου στήριξης των ενυπόθηκων δανείων για ιδιοκτήτες σπιτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχέδιο αυτό θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την πληρωμή των ενυπόθηκων δανείων τους, να αναβάλλουν όλες τις αποπληρωμές του κεφαλαίου τους και μέχρι και 70% των αποπληρωμών των τόκων για μια περίοδο δύο χρόνων. Πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά την πρόοδο αυτού του σχεδίου και να μάθουμε και να εφαρμόσουμε όποια αποτελεσματικά μέτρα θα μπορούσαν να μας απαλλάξουν από το βάρος που φέρουμε.

Πιστεύω ότι είναι κάτι που όλα τα Κράτη Μέλη μπορούν να εξετάσουν, αλλά πιστεύω επίσης ότι τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στα ίδια τα Κράτη Μέλη θα μπορούσαν να διευκολύνουν, όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να μετακινηθούν προς ενυπόθηκα δάνεια με αποπληρωμή μόνο των τόκων. Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, δεδομένης της στήριξης που έχουν από τις κυβερνήσεις των Κρατών Μελών, θα μπορούσαν να κάνουν πολλά για να βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της κρίσης.

 
  
  

- Έκθεση: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, πριν εξηγήσω τους λόγους της ψήφου μου, θα ήθελα να συγχαρώ το συνάδελφό μου, τον κύριο Kamall, ο οποίος ολοκλήρωσε μόλις την 100η ομιλία του στην ολομέλεια. Ορισμένοι θα εκπλαγείτε ότι χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα! Είναι πάντως ωραία να τον έχουμε στην ομάδα των «εκατόνταρχων».

Υπερψήφισα την έκθεση Hökmark για διάφορους λόγους. Κυρίως γιατί, ποιος θα μπορούσε να είναι κατά της πυρηνικής ασφάλειας; Και, φαντάζομαι, εάν πρόκειται να μιλήσουμε για πυρηνική ασφάλεια και πως παρέχουμε ενέργεια για το μέλλον, θα θέλαμε να παρέχεται όσο το δυνατόν ασφαλέστερα και να διαχειρίζεται όσο το δυνατόν ασφαλέστερα. Αλλά την υπερψήφισα επίσης γιατί θέλω να υπάρχει περισσότερη πυρηνική ενέργεια διαθέσιμη στο μέλλον – περισσότερη στο Ηνωμένο Βασίλειο – γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω ανεμόμυλους και ανεμογεννήτριες να ξεπηδούν από όμορφα μέρη της Ευρωπαϊκής υπαίθρου, που δεν προσθέτουν τίποτα στα εθνικά μας δίκτυα – στην πραγματικότητα προκαλούν επιπλέον ζημιά στα δίκτυα αυτά – και δεν παρέχουν ανανεώσιμη ενέργεια: παρέχουν απλά μια ελαφρώς εναλλακτική ενέργεια για σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαι υπέρ της πυρηνικής ασφάλειας και υπέρ της πυρηνικής ενέργειας.

 
  
  

- Έκθεση: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Κύριε Πρόεδρε, η αφελής εισήγηση της Επιτροπής, στην αρχική της πρόταση ότι πρέπει να ελέγχουν την ερασιτεχνική αλιεία και να ζητούν δηλώσεις και άδειες και όλα όσα συνεπάγονται από μια τέτοια γραφειοκρατία, ήταν μία από αυτές τις προτάσεις που, δικαιολογημένα, προκάλεσαν τεράστια αντίδραση, όχι μόνο σε αυτό τον τομέα, αλλά και μεταξύ όσων έχουν όφελος από ζητήματα που αφορούν την αλιεία και τη γραφειοκρατία της ΕΕ.

Είμαι συνεπώς ευτυχής που σήμερά εγκρίθηκε η Τροπολογία 48. Αυτό τουλάχιστον επαναφέρει στη διακριτικότητα του Κράτους Μέλους το κατά πόσο θα λάβει μέτρα ως προς την αδειοδότηση και την καταγραφή της ερασιτεχνικής αλιείας, αφήνοντάς το στην κρίση των Κρατών Μελών το κατά πόσο υπάρχουν επιπτώσεις – όταν στα περισσότερα Κράτη Μέλη δεν υπάρχουν – στα ψάρια από την ερασιτεχνική αλιεία. Χαίρομαι έτσι για το ότι απορρίφθηκε η πρόταση της Επιτροπής και για το ότι κάτι που ξεκίνησε ως αρνητικό, βελτιώθηκε σε κάποιο βαθμό.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Κύριε Πρόεδρε, έπειτα από 10 χρόνια στο Κοινοβούλιο δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να με ξαφνιάσει κάτι πλέον, αλλά συγκλονίστηκα από τη βλακεία της πρότασης επέκτασης της κοινής αλιευτικής πολιτικής στους μη επαγγελματίες αλιείς, απαιτώντας από αυτούς να καταγράφουν κάθε ψαριά τους και να υπολογίζεται στις εθνικές τους ποσοστώσεις.

Η πρόταση δεν έχει διαγραφεί, παρόλο που έχει βελτιωθεί σημαντικά χάρη σε ένα μακρύ και εξουθενωτικό πόλεμο φθοράς που διεξήχθη στην επιτροπή από τέσσερις ψυχωμένους και πατριώτες Σκοτσέζους που εκπροσώπευαν τα κύρια κόμματα της χώρας: οι κυρίες Attwooll και Stihler, και οι κύριοι Stevenson και Hudghton. Θέλω επίσης να αποτίσω φόρο τιμής στον καλύτερο φίλο από τη Βόρεια Ιρλανδία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Jim Allister, ο οποίος είναι μεγάλος υποστηρικτής των συμφερόντων και των δύο κοινοτήτων και των παραδόσεων στην επαρχία του.

Το πρόβλημα εδώ ήταν η εφαρμογή. Το πρόβλημα ήταν ότι ο κόσμος δεν εφάρμοζε τους υπάρχοντες νόμους. Το ένστικτό μας εδώ στο Κοινοβούλιο είναι πάντα να νομοθετούμε, αντί να χρησιμοποιούμε το νομικό οπλοστάσιο που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Εύχομαι να εφαρμόζαμε – πιο ευρέως από απλά στον τομέα της αλιείας – την αρχή ότι δεν είναι πάντα καλύτερο να περνάς ένα νέο νόμο, πριν έχεις τελείως εξαντλήσει τη νομική ισχύ που ήδη έχεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, η ψηφοφορία σήμερα για την έκθεση Romeva πρέπει, ελπίζω, να καθησυχάζει τους Ευρωπαίους αλιείς ότι οι ανησυχίες τους αναγνωρίστηκαν. Οι Τροπολογίες 7 και 11 πέρασαν χωρίς αντιθέσεις· η Τροπολογία 48 πέρασε με 608 ψήφους προς 37· η Τροπολογία 49 πέρασε με 580 ψήφους προς 54· η Τροπολογία 50 έτυχε ευρείας στήριξης· η Τροπολογία 2 πέρασε καθώς ήταν μέρος συνολικής ψηφοφορίας με τις Τροπολογίες 7 και 11· η Τροπολογία 92 απορρίφθηκε και η Τροπολογία 93 απορρίφθηκε επίσης, κάτι που ζητούσε η κοινότητα των ερασιτεχνών αλιέων.

Το επόμενο βήμα θα είναι ο τρόπος που θα χειριστεί το Συμβούλιο την αναδιατύπωση του Άρθρου 47. Θα υιοθετήσουν την αναδιατύπωση του Κοινοβουλίου ή θα υιοθετήσουν διαφορετική προσέγγιση; Είναι κρίμα που δεν είναι κανείς εδώ από το Συμβούλιο για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Αλλά η σημερινή παρουσίαση της πράσινης βίβλου για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής μας δίνει σε όλους μια ευκαιρία για αλλαγή της πολιτικής αυτής, και ελπίζω ότι οι Βουλευτές θα αδράξουν την ευκαιρία να κάνουν γνωστή την πράσινη βίβλο σε όσο το δυνατόν περισσότερους εκλογείς της περιφέρειάς τους προκειμένου να ακουστεί η φωνή τους.

 
  
  

- Έκθεση: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το επίτευγμα.

Η έκθεση έχει έναν ενδιαφέροντα τίτλο: Η διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων». Γιατί, πρέπει να πω ότι, εάν θέλουμε πραγματικά το καλύτερο τεχνικό μέτρο για τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, αυτό δε θα βρεθεί στην κοινή αλιευτική πολιτική. Υπάρχουν αποτελέσματα: η κοινή αλιευτική πολιτική απέτυχε ως προς τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων. Ήρθε η ώρα – εδώ και πολύ καιρό – να δούμε τα αποτελέσματα από όλο τον κόσμο που είχαν επιτυχία.

Ας δούμε το παράδειγμα της Ισλανδίας, όπου διατύπωσαν λύσεις με βάση την ιδιοκτησία και άδειες που μπορούν να μεταβιβαστούν. Ας δούμε το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας, όπου οι άδειες για τα αλιευτικά πεδία περνούν από γενιά σε γενιά. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται ότι, εάν υπάρχει εμπιστοσύνη στην αγορά, υπάρχει και εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου και στις περιουσιακές σχέσεις, και έτσι θα βρεθεί μια καλύτερη λύση από ένα κεντρικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Σοβιετικού τύπου, όπως η κοινή αλιευτική πολιτική, που αποδείχτηκε καταστροφική. Ήρθε η ώρα να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στην αγορά.

 
  
  

- Έκθεση: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Μια γρήγορη επεξήγηση της ψηφοφορίας της ομάδας μας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, για την έκθεσή μου για μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση. Έγιναν δύο ψηφοφορίες, η μία για εναλλακτική πρόταση και η άλλη για την ίδια την έκθεση. Υπερψηφίσαμε την πρώτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποσύρουμε μια παράγραφο που προστέθηκε από τη σοσιαλιστική ομάδα του Σώματος που προβλέπει το δικαίωμα ψήφου των μεταναστών. Αυτό είναι κάτι με το οποίο δε συμφωνούμε, και το καταψηφίσαμε και σε επίπεδο επιτροπής.

Ωστόσο, είναι κρίμα που δεν πέρασε η πρόταση γιατί, αν είχε γίνει έτσι, θα είχε αποσυρθεί η παράγραφος αυτή. Τουναντίον, υπερψηφίσαμε την έκθεση γενικά, καθώς πιστεύουμε ότι αποτελεί μια καλή έκθεση που περιλαμβάνει το συνολικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα μιας κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κύριε Πρόεδρε, οι αρχές, οι δράσεις και τα εργαλεία μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση: αυτό είναι το τεράστιο αντικείμενο της έκθεσης του κυρίου Busuttil.

Οι αρχές ; Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί θεωρητικά επιπλέον 60 εκατομμύρια μη-Ευρωπαίους μετανάστες μέχρι το 2050, παρά τα εκατομμύρια ήδη άνεργων και φτωχών πολιτών της, τις ομαδικές απολύσεις και το κλείσιμο των επιχειρήσεων.

Οι δράσεις; Η παροχή περισσότερων δικαιωμάτων στους πληθυσμούς μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου ειδικά και του δικαιώματος ψήφου, και η απεριόριστη πρόσβαση στο έδαφος της Ευρώπης και της αγοράς εργασίας.

Τα εργαλεία; Η λεγόμενη «θετική» διάκριση ή η αναγνώριση άτυπων προσόντων, όποια και αν είναι αυτά, ενώ οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν τυπικά προσόντα· η αναγνώριση μιας νέας κατηγορίας πρόσφυγα, του περιβαλλοντικού πρόσφυγα· και η υποχρέωση των Ευρωπαίων πολιτών να προσαρμοστούν σε έναν αναπόφευκτο κατακλυσμό τους, όπως ενορχηστρώνεται και σχεδιάζεται από τους Ευρωκράτες, με τη συνεργία του Κοινοβουλίου.

Αντί όλων αυτών, πρέπει επειγόντως να αντιστρέψουμε αυτή τη μεταναστευτική ροή, να αποκαταστήσουμε τα εσωτερικά σύνορα, να εφαρμόσουμε μια πραγματική πολιτική με επίκεντρο την οικογένεια για την αύξηση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού, και να επιβάλλουμε εθνική και Ευρωπαϊκή προτίμηση σε όλους τους τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω πολλούς ενδοιασμούς για αυτή την έκθεση, ο πρώτος εκ των οποίων, όπως ειπώθηκε πριν από λίγο, αφορά μια διάταξη που μοιάζει μπερδεμένη σε μια περίοδο που η Ευρώπη αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ταμείου διασφάλισης των ημερομισθίων ή των απολύσεων εκατομμυρίων εργατών. Η πρόβλεψη για την έλευση 60 εκατομμυρίων νέων μεταναστών για να εργαστούν στην Ευρώπη, είναι κατά τη γνώμη μου, ένα εξωφρενικό μέτρο.

Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι, ενώ εμείς συζητούμε για τη ρύθμιση και την οργάνωση του μέλλοντος της μετανάστευσης, λαμβάνουν χώρα τραγωδίες – αποφεύχθηκε, δόξα τω Θεώ, από την ανθρωπιά της Ιταλίας και την καλή διακυβέρνηση του κυρίου Maroni– όπως ότι θα μπορούσε να είχε γίνει στην περίπτωση του Τουρκικού πλοίου Pinar.

Τι θα κάνει η Ευρώπη; Σε 600 περιπτώσεις – όπως σωστά δήλωσε ο κύριος Maroni – η Μάλτα, παρόλο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εκπλήρωσε το καθήκον της να δεχτεί όσους ταξίδεψαν από την ακτή της Βόρειας Αφρικής και έφτασαν στις ακτές τους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Ιταλία, παρόλο που το κέντρο υποδοχής μας στην Lampedusa έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητά του, όπως όλοι γνωρίζουμε.

Οπότε, Ευρώπη, πρέπει να παρέμβεις, να ορίσεις σαφείς κανόνες! Ζητούμε μια σημαντική αύξηση στη χρηματοδότηση για τη χώρα μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή την πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει και να ρυθμίσει τη μεταναστευτική ροή με σοβαρότητα: δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι!

 
  
  

- Έκθεση: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη μου για την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας – την έκθεση του κυρίου Visser – για ζητήματα διατήρησης της αλιείας. Κύριε Πρόεδρε, για τη χώρα μου – τη Λετονία – η αλιεία είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς έχουμε 550 χλμ ακτογραμμής. Καθώς η Λετονία εκπροσωπείται από οκτώ Ευρωβουλευτές, δεν μπορούμε να είμαστε σε όλες τις επιτροπές, αλλά αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά τόσο για την οικονομία μας όσο και για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής μας. Ο υπάρχων κανονισμός, που ρυθμίζεται επίσης στην έκθεση, δεν επαρκεί για να προστατεύσει την παράκτια αλιεία. Κατανοώ ότι η υπεραλίευση είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, αλλά λόγω της ύπαρξης υπερβολικής ρύθμισης η παράκτια αλιεία μας απειλείται, και στην πράξη οι ψαράδες μας εκδιώχνονται από τις Βαλτικές ακτές. Πιστεύω ότι η επόμενη προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι να δει ότι αυτά τα κράτη που συνορεύουν απευθείας με τη θάλασσα μπορούν και να διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους και, πρακτικά, να ασχολούνται με την αλιεία, καθώς αυτό που συμβαίνει συχνά σήμερα είναι ότι τα ψαροχώρια μας αναγκάζονται να αγοράζουν προϊόντα από μεγάλες εταιρείες, που ψαρεύουν σε μακρινούς ωκεανούς. Εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες, όσων διαμένουν σε παράκτιες περιοχές χάνουν τις δουλείες τους, παρόλο που για αιώνες αυτό ήταν το κύριο μέσο διαβίωσής τους. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα τη σύσταση για προσχώρηση στην Οικονομική Eπιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών Κανονισμός Αριθ. 61 σχετικά με τις κοινές διατάξεις για την έγκριση των επαγγελματικών οχημάτων ως προς τις εξωτερικές προεξοχές που βρίσκονται μπροστά από το πίσω φάτνωμα του θαλάμου οδήγησης (Αναθεωρημένη Συμφωνία) που αποτελεί στόχο της κοινής πολιτικής για το εμπόριο σύμφωνα με το Άρθρο 113 της Σύμβασης για απαλοιφή των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο οχημάτων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Η συμμετοχή της Κοινότητας θα προσθέσει βάρος στις δράσεις εναρμόνισης που διεξάγονται σύμφωνα με αυτή τη Συμφωνία και θα επιτρέψει έτσι την ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών. Αυτή η συμμετοχή πρέπει να καταλήξει στην ύπαρξη συνέπειας μεταξύ των οργάνων που αναφέρονται ως «κανονισμοί» που έχουν εγκριθεί από την Αναθεωρημένη Συμφωνία και την Κοινοτική νομοθεσία σε αυτό τον τομέα. Η έγκριση ενός κανονισμού τέτοιου τύπου σημαίνει στην πράξη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο.

 
  
  

- Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Jan Cremers (A6-0207/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Ψηφίζω υπέρ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδινε πάντα μεγάλη σημασία στη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών που μετακινούνται, πάνω από όλα ως προς τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη σφαίρα της κοινωνικής ασφάλισης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της Κοινότητας είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εσωτερικής οικονομίας των Κρατών Μελών.

Για αυτό το λόγο η Επιτροπή προσπαθεί να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της έτσι ώστε οι πολίτες της ΕΕ και οι οικογένειές τους να μπορούν πραγματικά να απολαύσουν τα δικαιώματα που υπάρχουν υπό τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό νόμο. Παρόλο που σε ορισμένους τομείς, η εθνική νομοθεσία επιφυλάσσει καλύτερη μεταχείριση του Κοινοτικού πληθυσμού και των οικογενειών τους από ότι απαιτείται από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, κανένα Κράτος Μέλος δεν έχει στην πράξη επικυρώσει σωστά όλες τις οδηγίες που υπάρχουν για αυτό το ζήτημα.

Η συχνή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων πολιτών της ΕΕ ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία σε Ευρωπαϊκό έδαφος είναι εμφανής, πάνω από όλα σε σχέση με τις ακόλουθες καταστάσεις: το δικαίωμα εισόδου και διαμονής μελών της οικογένειας που είναι πολίτες τρίτων χωρών, και η έλλειψη βοήθειας σε περίπτωση ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.

Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει την τεχνική συνεργασία της με τα Κράτη Μέλη, που έχει οδηγήσει στον εντοπισμό διαφόρων σημείων προς συζήτηση και περαιτέρω διευκρίνιση, ειδικά όσον αφορά τις κακοποιήσεις.

 
  
  

- Έκθεση: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Υπερψήφισα την έκθεση καθώς στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στο επόμενο Κοινοβούλιο ότι το ζήτημα της παράνομης υλοτομίας και της αποψίλωσης των δασών πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά.

Αυτή η πρόταση έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. Εκτιμάται ότι σχεδόν το 20%-40% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής ξύλου προέρχεται από παράνομες πηγές, και μέχρι και 20% αυτής της ποσότητας έρχεται στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Αυτό πιέζει την τιμή της ξυλείας, αποστερεί εθνικούς πόρους και φορολογικά έσοδα, και αυξάνει τη φτώχεια γηγενών πληθυσμών σε όλο τον κόσμο. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι ακόμη πιο σοβαρές, καθώς η αποψίλωση, της οποίας κύρια αιτία είναι η παράνομη υλοτομία, ευθύνεται για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Οι τροπολογίες στην έκθεση Lucas αναφέρουν ότι αποτελεί παραβίαση του νόμου η κατοχή ή πώληση παράνομης ξυλείας μόνο εάν έδρασες από αμέλεια, απερισκεψία ή εσκεμμένα – δεν τιμωρεί εταιρείες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της «δέουσας επιμέλειας». Συνεπώς δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη διασφάλισης της νομιμότητας των εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την απόφαση για την υποχρέωση των φορέων που εμπορεύονται ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, καθώς η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα αυξανόμενα σοβαρό πρόβλημα με πολύ ανησυχητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως απώλεια της βιοποικιλότητας, αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών. Επιπλέον, ευθύνεται για σχεδόν 20% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σημαντικός καταναλωτής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, έχει υποχρέωση να λάβει αποτελεσματική δράση κατά της αποψίλωσης και της παράνομης υλοτομίας, που πρέπει ξεκάθαρα να περιλαμβάνει την παύση ύπαρξης αγοράς για παράνομα προϊόντα ξυλείας.

Πρέπει να υιοθετήσουμε νομοθεσία κατά της παράνομης υλοτομίας έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα προέρχονται από νόμιμες πηγές, οι εταιρείες που συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες δε θα μειονεκτούν, και οι εταιρείες που θα επιλέγουν παράνομα προϊόντα ξυλείας, δε θα μπορούν να βρουν αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Χαιρετίζω την έκθεση της Caroline Lucas που θέτει ορισμένες υποχρεώσεις στους φορείς που εμπορεύονται ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Ήμουν ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα στην επιτροπή.

Για εμάς, ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσει το εμπόριο παράνομης ξυλείας ήταν η ενδυνάμωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και η βελτίωση των νομικών μέσων δίωξης της κατοχής και πώλησης από φορείς που εμπορεύονται παράνομη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, ως αποτρεπτικό μέτρο.

Πρέπει να συνεργαστούμε με μεγάλες καταναλώτριες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η Ιαπωνία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο σύστημα προειδοποίησης και καταγραφής της παράνομης υλοτομίας και των χωρών ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας την Interpol, ένα κατάλληλο σώμα του ΟΗΕ που χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα συστήματα δορυφορικής τεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Επέλεξα να απέχω από την ψηφοφορία για πρόταση κανονισμού που ορίζει τις υποχρεώσεις φορέων που εμπορεύονται ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.

Παρόλο που πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξήσουμε τον έλεγχο των εισαγωγών ξυλείας στα σύνορα της κοινής αγοράς, πιστεύω ότι η έκθεση προτείνει ένα πολύ επαχθές και γραφειοκρατικό σύστημα, που θα τιμωρήσει ουσιαστικά τους δικούς μας Ευρωπαϊκούς τομείς δασοκομίας.

Αντί να προτείνουμε ένα περίπλοκο και δαπανηρό σύστημα επισήμανσης των προϊόντων που θα ήταν επιζήμιο για τον τομέα και την ξυλεία ως υλικό, θα έπρεπε να αυξήσουμε τους ελέγχους και να στοχεύουμε την αλυσίδα εφοδιασμού που φέρνει στην Ευρωπαϊκή αγορά τα προϊόντα αυτά, προκειμένου να καταπολεμήσουμε την παράνομη υλοτομία.

Ο κύριος στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι η εφαρμογή μιας νέας κοινής κουλτούρας ελέγχου και υπευθυνότητας αντί η επιβολή μιας γραφειοκρατικής και δαπανηρής διαδικασίας ελέγχου του κάθε προϊόντος. Δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας, δεν πρέπει να επιβαρύνουμε την ξυλεία περισσότερο από άλλα υλικά και ενεργειακές πηγές με υπερβολικά δεσμευτικούς κανόνες για τη διάθεσή της στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. − Επισημαίνω ότι αυτός ο κανονισμός είναι πολυαναμενόμενος και αναγκαίος. Η παράνομη υλοτομία είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, όχι μόνο για κλιματικούς λόγους αλλά και για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. Παρόλα αυτά, έπρεπε να τον καταψηφίσω σήμερα. Η έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) έχει χάσει το στόχο της και έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και τα καθήκοντά της πέρα από τον αρχικό σκοπό της. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, από τη στιγμή που θα εισαχθούν τα προϊόντα ξυλείας και θα λάβουν άδεια στα σύνορα της κοινής αγοράς, ότι είναι προφανώς νόμιμα και δε χρειάζεται έτσι να εισάγουμε επιπλέον δυσανάλογες γραφειοκρατικές και οικονομικές επιβαρύνσεις σε όλους τους φορείς στην ΕΕ.

Αλλά η έκθεση ENVI προβλέπει δαπανηρή επισήμανση, επιπλέον απαιτήσεις βιωσιμότητας, καθιστά τον ορισμό της νομιμότητας ανέφικτο και θέτει την επιβάρυνση της δέουσας επιμέλειας σε όλους τους φορείς στην εσωτερική αγορά. Ο κανονισμός αυτός θα έπρεπε να καταπολεμά την παράνομη υλοτομία στα σύνορα όπως ήταν ο αρχικός στόχος. Αλλά το να επηρεάζονται όλοι οι φορείς της εσωτερικής αγοράς, όσοι δε χρησιμοποιούν ή διανέμουν παράνομα υλοτομημένη ξυλεία, επηρεάζοντας έτσι πιθανώς την ανταγωνιστικότητά τους στις παγκόσμιες αγορές, σίγουρα δεν ήταν ο στόχος του κανονισμού αυτού και δεν μπορεί έτσι να λάβει τη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Τάχθηκα υπέρ της έκθεσης, που θέτει κανόνες για φορείς που εμπορεύονται ξυλεία στην αγορά της ΕΕ για πρώτη φορά. Οι φορείς θα πρέπει να ακολουθούν ένα σύστημα «δέουσας επιμέλειας» έτσι ώστε όλη η ξυλεία να υλοτομείται σύμφωνα με το σχετικό τοπικό, εθνικό και διεθνές δίκαιο. Χαίρομαι και για το ότι οι φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με κριτήρια βιωσιμότητας και νόμους για το γηγενή πληθυσμό. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανεξάρτητη εξακρίβωση συμμόρφωσης από τρίτο μέρος, και χαίρομαι που η έκθεση υπογραμμίζει το σημείο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy (PPE-DE), γραπτώς. − Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να σταματήσει το εμπόριο παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, προς το συμφέρον του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος.

Το σύστημα «δέουσας επιμέλειας» που προτάθηκε από την Επιτροπή (το οποίο ήδη εφαρμόζεται με καλά αποτελέσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο), περιλαμβάνει μέτρα και διαδικασίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στους φορείς να εντοπίζουν την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση στην εφαρμοστέα νομοθεσία και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο εμπορίας παράνομης ξυλείας και προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. Αυτό θα δώσει επίσης στους καταναλωτές τη βεβαιότητα ότι αγοράζοντας ξυλεία και προϊόντα ξυλείας δε συμβάλλουν στο πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας και του σχετικού εμπορίου.

Ενώ στηρίζουμε την πρόταση καταρχήν, δε στηρίζουμε την ενίσχυση των απαιτήσεων προς όλους τους φορείς όπως προτείνεται από τον εισηγητή, κάτι που πιστεύουμε ότι εισάγει δυσανάλογες γραφειοκρατικές και οικονομικές επιβαρύνσεις σε όλους του φορείς στην ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ευέλικτη δέουσα επιμέλεια με βάση την εκτίμηση κινδύνου και την ανάλυση των στοιχείων και είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πρακτική προσέγγιση.

 
  
  

- Έκθεση: Miloslav Randsdorf (A6-0214/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς.? – (LT) Το πετρέλαιο είναι η πιο σημαντική πηγή ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομία βασίζεται στη συνεχή, αξιόπιστη και προσβάσιμη παροχή του. Δεδομένης της μεγάλης και όλο και αυξανόμενης εξάρτησης από την εισαγωγή πετρελαίου, η ασφάλεια της παροχής πετρελαίου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η ζήτηση πετρελαίου εντός της ΕΕ θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι το 2030, αν και μόνο με ποσοστό 0.25% κάθε χρόνο. Το 2030, το πετρέλαιο θα συνεχίζει να αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας στην ΕΕ και θα αποτελεί σχεδόν το 35% της ενέργειας που καταναλώνεται. Δεδομένου ότι η παροχή πετρελαίου και οι δυνατότητες επεξεργασίας δεν μπορούν, επί του παρόντος, να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση, η κατάσταση στην αγορά θα παραμείνει τεταμένη.

Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης και πραγματικής Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Μέρος αυτής της πολιτικής πρέπει να είναι η ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε πιθανή ξαφνική κρίση παροχής. Τα αποθέματα αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα, μειώνοντας τις επιπτώσεις αναπάντεχων προβλημάτων με την παροχή, καθώς χωρίς πετρέλαιο ορισμένοι, ή ακόμη και όλοι, οι τομείς της οικονομίας θα παρέλυαν. Σε αυτή την κατεύθυνση, η κατοχή αποθεμάτων είναι ζήτημα βασικής εθνικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίσαμε την έκθεση αυτή καθώς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να διατηρούμε ορισμένα ελάχιστα αποθέματα αργού πετρελαίου και/ή πετρελαϊκών προϊόντων. Η ύπαρξη ελάχιστων αποθεμάτων είναι ένα ζήτημα τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας για κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειάς της. Ως αποτέλεσμα, οποιοδήποτε είδος κερδοσκοπίας σε αυτά τα αποθέματα πρέπει να απαγορεύεται, αντίθετα με ότι συνέβαινε. Η ιδιοκτησία και διαχείρισή τους πρέπει να είναι σε δημόσια χέρια, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Ωστόσο, δε συμφωνούμε με τις αρμοδιότητες που παρέχει αυτή η πρόταση οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά τη δυνατότητα τμημάτων της Επιτροπής να διεξάγουν «δράσεις ελέγχου σχετικά με τα αποθέματα εκτάκτου ανάγκης και τα ειδικά αποθέματα» στα Κράτη Μέλη. Οι χώρες πρέπει να δημιουργήσουν αποθέματα αυτών των προϊόντων, αλλά η διαχείριση αυτών των αποθεμάτων και ο ορισμός των κατώτατων και ανώτατων επιπέδων τους αποτελεί κρατικό ζήτημα. Διαφωνούμε επίσης με όποια προσπάθεια χρησιμοποίησης της δημιουργίας αυτών των αποθεμάτων ως μία ακόμη δικαιολογία, αν και μετριασμένη, για μια πολιτική παρέμβασης, όπως μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα από τη δημιουργία «ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος για την έρευνα και εκμετάλλευση πετρελαϊκών αποθεμάτων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 
  
  

- Έκθεση: Luca Romagnoli (A6-0228/009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. − Αν και αντιμετωπίζουμε ευνοϊκά τη συνεργασία μεταξύ Κρατών Μελών για αυτά τα ζητήματα, πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο πρέπει να παραμείνει ζήτημα επικουρικότητας και να μην υπόκειται σε δράσεις της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μια παγκόσμιας στρατηγικής για την προστασία των ζωτικών υποδομών. Η οικονομία της ΕΕ και η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών της βασίζονται στην ύπαρξη και την ομαλή λειτουργία μιας σειράς υποδομών που παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες υγείας, τηλεπικοινωνιών, δικτύων ενέργειας και μεταφορών, οικονομικών υπηρεσιών, παροχής τροφίμων και νερού κ.ο.κ.

Ενώ ορισμένα Κράτη Μέλη ήδη έχουν εύρωστα μέτρα προστασίας και δομές, σε άλλα Κράτη Μέλη η κατάσταση παραμένει πολύ επισφαλής. Είναι έτσι ζωτικής σημασίας να υπάρχει καλύτερη και πιο αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, που θα καταστεί δυνατό μόνο μέσω της δημιουργίας αυτού του συστήματος πληροφόρησης και επικοινωνιών.

Το σύστημα αυτό θα ενδυναμώσει το διάλογο και θα αυξήσει τη διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά με κοινές απειλές και αδυναμίες, καθώς και θα διευκολύνει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των Κρατών Μελών. Την ίδια στιγμή, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων και στρατηγικών για να αμβλυνθούν οι κίνδυνοι και να προωθηθεί επαρκής προστασία, ενώ θα αυξήσει και την ασφάλεια των πολιτών.

Στηρίζω επίσης τη συμπερίληψη μιας τριετούς ρήτρας αναθεώρησης, που θα επιτρέψει να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, ειδικά την πιθανότητα συμπερίληψης μιας ταχείας λειτουργικότητας του συστήματος προειδοποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Τάχθηκα υπέρ της πρότασης για ένα Δίκτυο Πληροφοριών Προειδοποίησης για την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ). Ορισμένες από τις υποδομές των Κρατών Μελών αποτελούνται από υλικούς και πληροφοριακούς μηχανισμούς για τις τεχνολογίες, υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία που, εάν διαταραχθούν, μπορεί να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, την ασφάλεια και την οικονομική ή κοινωνική ευημερία.

Συστήματα συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια αποτελούν τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των Κρατών Μελών και είναι όλο και περισσότερο αλληλοσυνδεόμενοι, με εξάρτηση ορισμένων Κρατών Μελών από άλλα. Για αυτό το λόγο, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ύπαρξη ενός μοναδικού συστήματος πρόσβασης και κοινής χρήσης πληροφοριών ανάμεσα στις διαφορετικές αρχές για την προστασία των ζωτικών υποδομών, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών καθώς και ενός ταχέως συστήματος προειδοποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η πρόταση της Επιτροπής, με την οποία συντάσσεται η έκθεση, δημιουργεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ένα Δίκτυο πληροφοριών και προειδοποίησης κινδύνων σχετικά με τις υποδομές τους δημόσιες και ιδιωτικές που χαρακτηρίζονται ως "Ζωτικής Σημασίας".

Το δίκτυο αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα, ώστε οι ιδιώτες, δηλαδή οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις, που οι εγκαταστάσεις τους θα χαρακτηρίζονται ως υποδομές ζωτικής σημασίας, να αποκτούν αρμοδιότητες σε ζητήματα ασφάλειας, που σήμερα αποτελούν αποκλειστικά κρατική ευθύνη.

Ανοίγει τον δρόμο για να χαρακτηριστούν "τρομοκρατικές ενέργειες" κινητοποιήσεις του εργατικού και μαζικού κινήματος που επηρεάζουν οποιαδήποτε υποδομή "ζωτικής σημασίας", ακόμη και ιδιωτικές εγκαταστάσεις (όπως π.χ. η απεργία σε κρίσιμους τομείς - ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κλπ- ή συμβολική κατάληψη εργοστασίων, επιχειρήσεων κλπ, περιφρούρηση απεργίας, κινητοποιήσεων κ.α.).

Υπονομεύει την άμυνα και την κυριαρχία των κρατών μελών, καταργεί τον διαχωρισμό εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειάς τους και αναγνωρίζει τον άμεσο ρόλο και ανάμιξη της ΕΕ σ' αυτήν.

H αντιμετώπιση της "τρομοκρατικής απειλής" αναδεικνύεται ακόμη μία φορά ως το απαραίτητο πρόσχημα της ΕΕ για την ολοκλήρωση του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου της που στρέφεται ουσιαστικά ενάντια στο εργατικό- λαϊκό κίνημα και θωρακίζει την εξουσία του κεφαλαίου, υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE), γραπτώς. (BG) Σήμερα, η ΕΕ υιοθέτησε την έκθεση του κυρίου Romagnoli για τη δημιουργία ενός Δικτύου Πληροφοριών Προειδοποίησης για την Υποδομή Ζωτικής Σημασίας (ΔΠΠΥΖΣ) στην ΕΕ, που δε συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της ολομέλειας. Πιστεύω ότι η προστασία των πολιτών της ΕΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και οι πολίτες πρέπει να το γνωρίζουν αυτό.

Η δημιουργία αυτού του δικτύου πληροφόρησης θα καταστήσει δυνατή, με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθής πρακτικής μεταξύ των χωρών της ΕΕ, την επίτευξη καλύτερης κατανόησης και υψηλότερων προτύπων για την προστασία χώρων και δραστηριοτήτων ζωτικής σημασίας που αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία για τις χώρες και τους πληθυσμούς τους.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι, ως σκιώδης εισηγητής για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, χαίρομαι για την ομόφωνη υιοθέτηση από όλες τις πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο της απαίτησης για την υποχρεωτική συμμετοχή στο νέο σύστημα των Κρατών Μελών, κάτι που τονίζει τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας από μια Ευρωπαϊκή οπτική.

Εκφράζω επίσης την πεποίθησή μου ότι ακόμη και έπειτα από τα πρώτα χρόνια της επιτυχούς λειτουργίας του συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να συμπληρώσει στο σύστημα αυτό επιπλέον λειτουργίες, καθιστώντας δυνατή την ταχεία διάθεση επειγόντων πληροφοριών σχετικά με απειλές που πιθανώς θα έχουν προκύψει επηρεάζοντας υποδομές ζωτικής σημασίας σε οποιαδήποτε περιοχή της ΕΕ.

Θα έχουμε τότε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών που θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για τους πολίτες της Ευρώπης.

 
  
  

- Έκθεση: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Ψηφίζω υπέρ.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία των πολιτικών που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής για την προστασία υψηλών προσώπων. Η έννοια του «υψηλού προσώπου» είναι φυσικά πολύ ευρεία, αλλά σήμερα έχουμε επιτύχει ένα κοινό ορισμό που σημαίνει ένα πρόσωπο, επίσημο ή μη επίσημο, που μπορεί να απειλείται λόγω της συμβολής του στη δημόσια συζήτηση.

Αξιοσημείωτες περιπτώσεις αποτελούν το πρώην μέλος του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, Hirshi Ali, η οποία απειλήθηκε το Φεβρουάριο 2008 έπειτα από μια σημαντική της ομιλία στο εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα της Ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη, και ο πολύ γνωστός Βρετανό-Ινδός συγγραφέας, Salman Rushdie, που διώχθηκε λόγω των αμφιλεγόμενων απόψεών του για το Ισλάμ.

Επιθυμία μας είναι έτσι, όποιος αγωνίζεται για τη διεύρυνση του ορίζοντα της δημόσιας συζήτησης με θετικό τρόπο, να έχει το δικαίωμα προστασίας όταν επισκέπτεται ένα κράτος στο οποίο το πρόσωπο αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει απειλές ή επιθέσεις· πάνω από όλα σε περιπτώσεις όπως του Salman Rushdie, στον οποίο έχει ήδη επιβληθεί θανατική καταδίκη σε μια τρίτη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η προστασία υψηλών προσώπων παραμένει ευθύνη του κράτους υποδοχής, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα.

Το 2002, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Υψηλών Προσώπων για να βελτιώσει την επικοινωνία και τη διαβούλευση μεταξύ των Κρατών Μελών στην περιοχή.

Η παρούσα πρωτοβουλία στοχεύει στην διεύρυνση του ορισμού του «υψηλού προσώπου», όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 της Απόφασης του Συμβουλίου 2002/956/ΔΕΥ, προκειμένου να περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο, άσχετα από το εάν είναι επίσημο ή όχι, που θεωρείται ότι απειλείται λόγω της συμβολής του ή του αντίκτυπου που έχει στη δημόσια συζήτηση.

Η Ολλανδική αυτή πρόταση προέκυψε έπειτα από ένα περιστατικό το 2008, όταν ένα πρώην μέλος του Ολλανδικού Κοινοβουλίου δέχθηκε απειλές κατά της σωματικής της ακεραιότητας έπειτα από μια ομιλία της για την Ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ως σκιώδης εισηγητής για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, στηρίζω αυτή την πρωτοβουλία, που στοχεύει στη διεύρυνση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ιδιαίτερα, της προώθησης του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Τα Κράτη Μέλη συνεργάζονται στον τομέα της προστασίας των υψηλών προσώπων εντός των ισχυόντων νομικών διατάξεων στην κάθε χώρα καθώς και σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες. Η υπό συζήτηση Απόφαση του Συμβουλίου (2002/956/ΔΕΥ) προβλέπει την προστασία υψηλών προσώπων όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία του Κράτους Μέλους ή σύμφωνα με τους κανονισμούς ενός διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού ή ιδρύματος. Η προστασία των υψηλών προσώπων αποτελεί ευθύνη του κράτους υποδοχής.

Εν όψει απειλών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κατά υψηλών προσώπων, στηρίζω πλήρως τη ληφθείσα απόφαση για τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας Απόφασης του Συμβουλίου για ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Υψηλών Προσώπων. Ο κύριος σκοπός του είναι η διεύρυνση του Άρθρου 2 ορίζοντας «υψηλό πρόσωπο» κάποιον με επίσημη ή όχι θέση που θεωρείται ότι απειλείται λόγω της συμβολής του και του αντίκτυπου που έχει στη δημόσια συζήτηση.

Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα αυξήσει την ασφάλεια των υψηλών προσώπων και θα έχει ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη της δημοκρατίας.

 
  
  

- Έκθεση: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η ύπαρξη παραγωγής βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η Ένωση πρέπει να δει την παγκόσμια αγορά βαμβακιού ως σύνολο και να δώσει στους καταναλωτές στην ΕΕ τη δυνατότητα να αγοράζουν βαμβάκι όσο το δυνατόν πιο φτηνά χωρίς να χρειάζεται να σκέφτονται που παράχθηκε, δεδομένου ότι έχει παραχθεί υπό ορισμένους, ηθικά και περιβαλλοντικά αποδεκτούς, όρους..

Είμαι αντίθετος προς αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να τονίσω ακόμη μία φορά ότι είναι θετικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα συναπόφασης για την αγροτική πολιτική της ΕΕ. Διαφορετικά, η ΕΕ θα έπεφτε στην παγίδα του προστατευτισμού και των μεγάλων επιδοτήσεων στις διάφορες ομάδες της αγροτικής βιομηχανίας.

 
  
  

- Έκθεση: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ.

Η περιοχή των Άλπεων είναι μια από τις πιο σημαντικές και εύπορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εκτείνεται σε οκτώ κράτη, τα οποία έχουν ήδη υπογράψει, στις 4 Απριλίου 1998, κοινές συμφωνίες σχετικά με την προστασία και τη διατήρηση της περιοχής καθώς και μια κοινή πολιτική διαχείρισης των μεταφορών. Όντως, όσον αφορά τις μεταφορές, το «Πρωτόκολλο για την Εκτέλεση της Σύμβασης των Άλπεων στον τομέα των Μεταφορών» θεσπίστηκε στις 24-26 Μαΐου 2000, με πρωταρχικό σκοπό την παροχή ενός νομικού πλαισίου για βιώσιμη κινητικότητα στις Άλπεις.

Παρόλο που το πρωτόκολλο αυτό δεν έχει ακόμη εγκριθεί και από τα οκτώ κράτη της Σύμβασης των Άλπεων, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να επικυρωθεί σύντομα από τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής έτσι ώστε η επικύρωση αυτή του «Πρωτοκόλλου Μεταφορών» να γίνει μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
  

- Έκθεση: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Αυτή η έκθεση είναι στην πράξη μια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, καθώς σε ορισμένα σημεία αναφέρεται και εκθειάζει τη Συνθήκη της Λισαβόνας και εκφράζει ελπίδες ότι σύντομα θα επικυρωθεί, επέλεξα να καταψηφίσω την έκθεση στο σύνολό της.

Πιστεύω ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει, καταρχήν, απορριφθεί, εφόσον οι πολίτες ενός Κράτους Μέλους την καταψήφισαν σε δημοψήφισμα. Επιπλέον, υπάρχει ένας αριθμός άλλων Κρατών Μελών στα οποία η πλειοψηφία των ψηφοφόρων θα είχε σίγουρα ταχθεί κατά της Συνθήκης της Λισαβόνας, εάν τους είχε δοθεί η ευκαιρία.

Δεν μπορώ να στηρίξω την άγνοια που επιδεικνύεται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διατύπωση αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου στην παράγραφο 17 αυτής της έκθεσης, που αποτελεί ακόμη μια ενσάρκωση της εκστρατείας κατά της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Θα ήθελα να τονίσω τα εξής ως προς αυτό:

Καταρχάς, η επιλογή του Στρασβούργου ήταν, εξαρχής, μια καθαρά συμβολική απόφαση συνδεόμενη με την ιστορία της Ευρώπης. Η πρόθεση ήταν να τονιστεί ο στόχος μιας Ευρωπαϊκής διαδικασίας, ως μιας δύναμης ειρήνης και για την προσέγγιση των εθνών. Καθώς πιστεύω ότι αυτός ο στόχος παραμένει επίκαιρος, υποστηρίζω τη διαφύλαξη του συμβόλου του Στρασβούργου.

Κατά δεύτερον, επαναλαμβάνω την επιθυμία μου να δω την ανάδειξη μιας Ευρώπης που θα στηρίζει την ποικιλομορφία των πολιτισμών που χαρακτηρίζουν τα έθνη που την αποτελούν. Γιατί να μην υπάρχει ένα σημαντικό θεσμικό όργανο στη Βαρσοβία, ένα άλλο στη Βαρκελώνη και ένα άλλο στη Στοκχόλμη, πέρα από την Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο;

Εάν ο σκοπός μας δεν είναι να έχουμε απλά μια Ευρώπη με επιχειρηματικό προσανατολισμό, τίποτα δε δικαιολογεί τη συγκέντρωση των πάντων σε ένα μέρος, κάτι που αναπόφευκτα είναι μακριά από τους λαούς της Ευρώπης.

Αυτοί είναι οι λόγοι που αντιτίθεμαι στην παράγραφο 17 της έκθεσης McGuinness, η οποία κατά τ’ άλλα είναι άψογη.

 
  
  

- Έκθεση: Anna Záborská (A6-0198/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Τάχθηκα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας σηματοδοτεί την πρόοδο που σημειώνεται στις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες και επαναλαμβάνει την ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής μιας στρατηγικής ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Η έκκληση για την ισότητα των φύλων δεν αποτελεί επίθεση κατά των ανδρών. Αφορά την κοινωνία ως σύνολο, ωφελώντας έτσι τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, καθώς και τις οικογένειες. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας ανδρών και γυναικών προϋποθέτει την αναδιοργάνωση, τη βελτίωση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των πολιτικών, προκειμένου σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια εφαρμογής οι παράγοντες που κατά κανόνα συμμετέχουν στις πολιτικές αποφάσεις να ενσωματώνουν τη διάσταση της ισότητας σε όλες τις πολιτικές.

Είναι συνεπώς απαραίτητο να εγκριθεί και να εφαρμοστεί μια στρατηγική που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στις Κοινοτικές πολιτικές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών.

 
  
  

- Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. − Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας στο Yorkshire και στο Humberside θα εξοικονομήσουν χρήματα από τους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ως αποτέλεσμα αυτής της νομοθεσίας. Τα μέτρα θα συνδυάζουν αυξημένη ενεργειακή απόδοση με χαμηλότερο κόστος.

Παρόλο που δεν έχει επιτευχθεί πλήρως ξεχωριστή χρέωση, η νομοθεσία αυτή θα κινηθεί προς τη δημιουργία ενός δικτύου όπου οι εταιρείες δε θα επιτρέπεται να κατέχουν τόσο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τη διανομή της, δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα να υπερχρεώνουν τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, χαιρετίζω το γεγονός ότι θα δώσει επίσης το δικαίωμα αλλαγής του παρόχου φυσικού αερίου και ηλεκτρικού σε διάστημα τριών εβδομάδων χωρίς χρέωση, και παρέχει και το δικαίωμα αποζημίωσης σε περιπτώσεις που δίνονται ανακριβείς ή καθυστερημένοι λογαριασμοί. Θα εγκατασταθούν επίσης ενεργειακά αποδοτικοί «έξυπνοι μετρητές».

Αυτοί οι νέοι κανόνες αποτελούν μια χάρτα δικαιωμάτων για τους χρήστες φυσικού αερίου και ηλεκτρικού. Για πάρα πολύ καιρό, οι εταιρείες μπορούσαν να πιέζουν τους καταναλωτές να πληρώνουν υπέρ του δέοντος για το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Οι πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας θα επωφεληθούν από αυτή τη νομοθεσία μέσω της μείωσης των λογαριασμών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), γραπτώς. (ES) Εμείς, στην Ισπανική σοσιαλιστική αντιπροσωπεία, υποστηρίζουμε το μοντέλο αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων  των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων στο φυσικό αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς πιστεύουμε ότι διαχωρίζοντας τις εταιρείες παροχής/παραγωγής από τις εταιρείες μεταφοράς, παρέχεται μια πραγματική επιλογή στους Ευρωπαίους καταναλωτές και τονώνεται η επένδυση που χρειάζεται σε αυτό τον τομέα, κάτι που σημαίνει ότι η ενέργεια θα μπορεί να φτάνει σε όλο το έδαφος της ΕΕ χωρίς διακοπές. Παρόλα αυτά, υπερψήφισα τη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας γιατί:

(1) τα συμφέροντα των καταναλωτών έχουν τεθεί στο επίκεντρο της αναθεώρησης της νομοθετικής δέσμης μέτρων·

(2) συμπεριλάβαμε την έννοια της ενεργειακής ένδειας και ζητήσαμε από τα Κράτη Μέλη να συμπεριλάβουν βήματα για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή ένδεια στα εθνικά ενεργειακά προγράμματα δράσης και όχι μόνο να διασφαλίζουν ότι οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές έχουν την ενέργεια που χρειάζονται, αλλά να απαγορεύουν τη διακοπή σε δύσκολες περιόδους αυτών των καταναλωτών· και

(3) εφόσον η αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων θα αποτελεί πραγματικότητα σε λίγα χρόνια μέσω των αντιμονοπωλιακών διαδικασιών που λαμβάνονται από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, δώσαμε έμφαση στη θεσμική αρχιτεκτονική, ενδυναμώνοντας τις ευθύνες του νέου Ευρωπαϊκού οργανισμού και την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), γραπτώς. − Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της εσωτερικής αγοράς είναι η αποτυχία δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς για την ενέργεια. Οι εθνικές ενεργειακές πολιτικές έχουν οδηγήσει την Ευρώπη σε αδιέξοδο με μια μεγάλη εξάρτηση από ακριβά εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Δεν υπάρχει ούτε ένα Ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο ούτε μια στρατηγική πολιτική αποθήκευσης ενέργειας. Πρέπει επειγόντως να υπάρξει ενεργειακή διαφοροποίηση, να μειωθεί η κατανάλωση, να ενθαρρυνθεί η ενέργεια χαμηλών εκπομπών και να δημιουργηθεί μια σταθερή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά.

Για αυτούς τους λόγους, στηρίζω τις εκθέσεις, όντας παράλληλα ανήσυχος ότι η προσπάθεια εξεύρεσης ενός κοινά αποδεκτού συμβιβασμού, μπορεί να αμβλύνει την αποτελεσματικότητα αυτής της νομοθεσίας, συνεπώς είναι ζωτικής σημασίας ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής της.

Στηρίζω τις αυξημένες διατάξεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών και χαιρετίζω την αναγνώριση της ενεργειακής ένδειας ως ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Παραμένω ανήσυχος για τη μη-δεσμευτική φύση του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της ΕΕ. Ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε μια εσωτερική αγορά ενέργειας είναι εάν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή με πραγματική ισχύ.

Συγχαίρω το Κοινοβούλιο για την πίεση που άσκησε στα Κράτη Μέλη να κάνουν περισσότερα βήματα προς τα εμπρός από όσα ήθελαν να κάνουν. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα από πλευράς του Κοινοβουλίου της επικράτησης της ευρύτερης Ευρωπαϊκής ιδέας έναντι των εθνικών συμφερόντων και του προστατευτισμού.

 
  
  

- Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Giles Chichester (A6-0235/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια πρέπει σταδιακά να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, η οποία μέχρι πρόσφατα βασιζόταν σε μονοπωλιακό σύστημα. Η προσπάθεια ελευθέρωσης απαιτεί πραγματικό και βιώσιμο ανταγωνισμό και τονίζει τη σημασία ενός πιο ισχυρού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με καθαρά ανεξάρτητη ισχύ.

Ο κύριος στόχος του Οργανισμού θα είναι η παροχή βοήθειας προς τις ρυθμιστικές αρχές για να φέρουν εις πέρας, σε Κοινοτικό επίπεδο, τις εργασίες των Κρατών Μελών και, εάν κριθεί απαραίτητο, να συντονίσουν τη δράση τους. Ο Οργανισμός θα επιβλέπει επίσης τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες που γίνονται για να βελτιωθεί η ενεργειακή τους ασφάλεια.

Θα τόνιζα επίσης το ζωτικό ρόλο του Οργανισμού αυτού για το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη, που επιθυμούμε να χαρακτηρίζεται από πιο ανταγωνιστικές και ποικίλλες συνθήκες, μακριά από τα μονοπώλια του παρελθόντος, με συνθήκες αυξημένης ασφάλειας και καλύτερης αποτελεσματικότητας, προς όφελος των καταναλωτών.

Αυτοί είναι οι λόγοι που με ώθησαν να υπερψηφίσω την έκθεση.

 
  
  

- Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης αυτής, που αποτελεί ζωτικό τμήμα της δέσμης μέτρων για την ενέργεια που υιοθετήθηκε σήμερα, καθώς κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

Η δυνατότητα καλύτερων διασυνδέσεων μεταξύ των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και η ύπαρξη ισχυρών και ικανών ρυθμιστικών αρχών που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια της αγοράς και τη διεθνική συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για τη διασφάλιση ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν μια πραγματικά δίκαιη και ανταγωνιστική υπηρεσία.

Η από κοινού ευθύνη και συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ύπαρξη μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, με στόχο να είναι δίκαιη, δυναμική και βιώσιμη.

 
  
  

- Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Στηρίζω ένθερμα την ιδέα εισαγωγής της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου στον ανταγωνισμό. Ωστόσο, είναι λάθος να ορίζεται ότι τα Κράτη Μέλη πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να ενισχύσουν την ευρεία χρήση βιοαερίου και αερίου από βιομάζα. Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο πρέπει να αποφασίσει το κάθε Κράτος Μέλος. Καταψήφισα έτσι την πρόταση που υποβλήθηκε από την επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια καλύπτει πολλά από τα δομικά κενά του παρελθόντος. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις διακρίσεις που υπήρχαν εναντίον νέων παρόχων ενέργειας ή την απουσία διαφάνειας στις τιμές και την επιλογή παρόχου. Με αυτή τη δέσμη μέτρων, μπορούμε να ελπίζουμε επιτέλους στην ολοκλήρωση της ελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ.

Η έγκριση της τρίτης αυτής δέσμης μέτρων, και ειδικά της συγκεκριμένης πρότασης, θα οδηγήσει σε πιο ανταγωνιστικές, πιο βιώσιμες και ασφαλείς Ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας.

Αναμένεται ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών θα βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας ανοίγματος των αγορών λόγω της επιτευχθείσας συμφωνίας, η οποία καλύπτει τα ζητήματα του διαχωρισμού ιδιοκτησίας και ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς επίσης και τους όρους που ξεκαθαρίζουν τις ευθύνες μεταξύ των εθνικών αρχών, του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς.

Τάχθηκα υπέρ αυτής της έκθεσης με την ελπίδα ότι η αγορά θα γίνει πιο διαφανής για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες και τη δυνατότητα αλλαγής παρόχου ενέργειας χωρίς κόστος.

 
  
  

- Έκθεση: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του κυρίου David σχετικά με τις λύσεις διαλειτουργικότητας για τις Ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), ο στόχος των οποίων είναι η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών δημοσίων διοικήσεων.

Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή και διατομεακή ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μεταξύ των Ευρωπαϊκών διοικήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες που μπορούν να τους βοηθήσουν να εκτελούν τις δραστηριότητές τους και να εφαρμόζουν Κοινοτικές πολιτικές για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτό θα διευκολύνει την ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία, εγκατάσταση και απασχόληση των πολιτών στα Κράτη Μέλη προκειμένου να παρέχουν καλύτερες, πιο αποδοτικές και πιο εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες στους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις.

Πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διεθνή συνεργασία, και έτσι το πρόγραμμα ISA πρέπει να είναι επίσης ανοικτό στη συμμετοχή χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των υποψηφίων χωρών. Συμφωνώ επίσης ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς.

Η συμμετοχή των υποψήφιων χωρών στο πρόγραμμα ISA είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προετοιμασία της δημόσιας διοίκησής τους για τα καθήκοντα και τις εργασιακές μεθόδους που προκύπτουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ. Πιστεύω ότι η πρέπει να εξεταστεί σε βάθος η πιθανότητα χρήσης προ-ενταξιακών κεφαλαίων για αυτό το σκοπό.

 
  
  

- Συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση: Eluned Morgan (A6-0216/2009), Giles Chichester (A6-0235/2009), Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009), Antonio Mussa (A6-0238/2009), Atanas Paparizov (A6-0238/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. − Δε μπορούσα να στηρίξω τις σημερινές εκθέσεις, οι οποίες βασικά ενισχύουν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η εμπειρία στην Ιρλανδία έχει δείξει ότι η ελευθέρωση και η επακόλουθη ιδιωτικοποίηση δεν έχουν δώσει λύσεις στα προβλήματα του ενεργειακού τομέα.

Οι τιμές για την ενέργεια στην Ιρλανδία αυξήθηκαν, επηρεάζοντας τη μέση οικογένεια και τους εργάτες περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την περίοδο οικονομικής ύφεσης, η προσπάθεια της ΕΕ να επιβάλει ελευθέρωση σε βασικούς τομείς της οικονομίας φαίνεται, λιγότερο από ποτέ, λογική. Η Επιτροπή και η ΕΕ πρέπει να σταματήσουν τις παλιές, αποτυχημένες, νέο-φιλελεύθερες πολιτικές.

Λυπάμαι που η «δέσμη μέτρων για την ενέργεια» κέρδισε σήμερα τόση υποστήριξη μεταξύ των Ευρωβουλευτών.

 
  
  

- Έκθεση: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Υπερψήφισα την έκθεση.

Οι περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις της χρήσης φυτοφαρμάκων αποτέλεσαν το θέμα συζήτησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε οδηγίες για την αδειοδότηση και πώληση φυτοφαρμάκων.

Το μέτρο αυτό θέτει βασικές απαιτήσεις, για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας, στις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων που εμπορεύονται στην εσωτερική αγορά προκειμένου να απολαμβάνουν ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας. Πέραν της προστασίας των καταναλωτών, η νομοθεσία στοχεύει επίσης και στην προφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργατών.

Το κόστος που θα επιβαρύνει τους κατασκευαστές, είναι πιθανό να μετακυληθεί στους χρήστες μέσω της αύξησης των τιμών. Ωστόσο, η απορρέουσα μέση ετήσια μείωση στην κατανάλωση φυτοφαρμάκων θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξοικονομήσουν χρήματα που θα αντισταθμίσουν την όποια αύξηση στις τιμές.

Η προτεινόμενη οδηγία επιτυγχάνει το στόχο της διασφάλισης ενός κοινού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, αποφεύγοντας παράλληλα τον κατακερματισμό του νομοθετικού πλαισίου σε Κοινοτικό επίπεδο, που θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένο κόστος για όσες επιχειρήσεις σκόπευαν να λειτουργήσουν εκτός των εθνικών τους συνόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou and Andreas Schwab (PPE-DE), γραπτώς. − Στο πλαίσιο της τροποποίησης της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ της 17ης Μαΐου 2006 για τα μηχανήματα και συγκεκριμένα τα μηχανήματα για την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για τα μηχανήματα το 2006, επισημαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει την Οδηγία για τους ελκυστήρες προκειμένου να υπάρξει μια συνεκτική προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι οι ελκυστήρες δεν υποπίπτουν στον ορισμό των μηχανημάτων όπως ορίζεται στην οδηγία για τα μηχανήματα. Η υπάρχουσα οδηγία για τους ελκυστήρες μπορεί έτσι και πρέπει να αντικατασταθεί από έναν λιγότερο περίπλοκο κανονισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Είναι γεγονός ότι η χρήση φυτοφαρμάκων είναι απειλή τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον. Ο σκοπός της «Θεματικής στρατηγικής για την Αειφόρο Χρήση των Φυτοφαρμάκων» είναι η μείωση του κινδύνου στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που προκαλείται από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Η εναρμόνιση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας όσον αφορά μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη του ίδιου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας σε όλη την ΕΕ, αλλά και για τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων εντός της Κοινότητας.

Ο σωστός σχεδιασμός και η κατασκευή αυτών των μηχανημάτων διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Υποθέτοντας ότι ένας ψεκαστήρας φυτοφαρμάκων έχει μέση διάρκεια ζωής 12 με 15 χρόνια, εκτιμάται ότι σχεδόν 125 000 με 250 000 νέοι ψεκαστήρες αγοράζονται κάθε χρόνο στην Κοινότητα. Χάρη στη μεγαλύτερη αποδοτικότητά τους, οι ψεκαστήρες που συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, χρησιμοποιούν λιγότερο φυτοφάρμακο, μειώνοντας έτσι το χρόνο που δαπανάται για εργασίες ανάμειξης, πλήρωσης, ψεκασμού και καθαρισμού, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την εξοικονόμηση που προκύπτει για τους χρήστες, που θα αντισταθμίσει την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών σε ορισμένα μηχανήματα ψεκασμού.

Για αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, που τροποποιεί την Οδηγία 2006/42/ΕΚ της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα, εισάγει μια πολύ σημαντική τροπολογία στη νομοθεσία.

Στοχεύει στην εναρμόνιση των προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας και ανθρώπινης υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η εναρμόνιση της νομοθεσίας θα καταστήσει δυνατή τη διασυνοριακή κυκλοφορία των μηχανημάτων εντός της ΕΕ σε ισότιμη βάση, και αυτό θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η οδηγία θα επιβάλει στα Κράτη Μέλη απαίτηση διεξαγωγής τακτικών ελέγχων του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται επαγγελματικά για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, καθώς και απαίτηση δημιουργίας συστήματος τακτικής συντήρησης και περιοδικού ελέγχου του εξοπλισμού. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέσω της οδηγίας θα μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων (χάρη στην οποία θα μειωθούν και οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον) και θα επηρεαστούν ευεργετικά η υγεία των καταναλωτών και των πολιτών που έρχονται σε άμεση επαφή με φυτοφάρμακα κατά την εργασία τους.

 
  
  

- Έκθεση: Ivo Belet (A6-0218/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Καθώς οι οδικές μεταφορές εκπέμπουν σχεδόν το 25% του συνόλου του CO2, η μεγαλύτερη πρόκληση της ΕΕ είναι η μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης από τα μέσα μεταφοράς και της ποσότητας ενώσεων του άνθρακα που αυτά εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα. Τα ελαστικά επίσωτρα αποτελούν το 20-30% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου από τα μέσα μεταφοράς, συνεπώς μια μεγαλύτερη σταθερότητα των ελαστικών επισώτρων πρέπει να θεωρείται μέρος μιας ολοκληρωμένης μεθόδου, που θα στοχεύει στη μείωση του καυσίμου που χρησιμοποιείται από τις οδικές μεταφορές και των ρύπων που εκπέμπουν. Στη λίστα των δράσεων, που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, με στόχο τη μείωση της χρήσης κατά 20% μέχρι το 2020, τονίζεται επίσης ότι ένας από τους πιθανούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η σήμανση των ελαστικών επισώτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Χαιρετίζω την έκθεση αυτή, με την πεποίθηση ότι θα αποδειχθεί ένα ακόμη μέσο βελτίωσης των παρεχόμενων πληροφοριών προς τους καταναλωτές, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο διάφανη αγορά στην οποία θα μπορεί να γίνει μια πληροφορημένη και συνειδητή επιλογή μεταξύ των προϊόντων, με βάση απλά πρότυπα που θα είναι, παρόλα αυτά, επιστημονικά και τεχνολογικά δικαιολογημένα.

Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια βιώσιμη ενεργειακά Ευρώπη, επιτρέποντας στους καταναλωτές να επιλέγουν ελαστικά επίσωτρα που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου των οχημάτων τους.

Επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής ενός ελαστικού επίσωτρου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόδοσή του, αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προστατευθούν και να εξοπλίσουν τα οχήματά τους με τρόπο που ταιριάζει στον τρόπο οδήγησής τους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες οδηγούν.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης τον ευεργετικό και τεχνολογικά προσανατολισμένο ανταγωνισμό που θα φέρει στην αγορά ελαστικών επισώτρων αυτό το σύστημα, με την έννοια ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στις διάφορες εταιρείες μπορούν να συγκριθούν – και να γίνουν κατανοητές – από τους καταναλωτές με ένα ξεκάθαρο και αντικειμενικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Τάχθηκα υπέρ της απόφασης για τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου. Με το 25% των συνολικών εκπομπών CO2 να προέρχεται από τις οδικές μεταφορές, η μείωση της ενεργειακής έντασης των οχημάτων αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ΕΕ.

Η δημιουργία ενός συστήματος σήμανσης που θα διασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και την πρόσφυση, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, θα επιτρέψει στους καταναλωτές να λάβουν πληροφορημένες αποφάσεις κατά την αγορά ελαστικών επισώτρων.

Καθώς τα ελαστικά ευθύνονται για το 20% με 30% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων, η βελτίωση της βιωσιμότητά τους πρέπει να αποτελέσει μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου και, ως αποτέλεσμα, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα λογικό συμβιβασμό που θα δώσει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να λάβουν μια πληροφορημένη απόφαση κατά την αγορά των ελαστικών τους, ειδικά όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την πρόσφυση στο υγρό οδόστρωμα και τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης των ελαστικών.

Χαιρετίζω την αυξημένη ευελιξία σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού αυτού, καθώς θα δώσει έτσι στους παραγωγούς μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή των αποθεμάτων ελαστικών. Αυτό θα ήταν ενάντια στους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Τα πιο ευαίσθητα σημεία ως προς τα ελαστικά ήταν, αναμφίβολα, η υποχρεωτική ανάγλυφη παρουσίαση στο πλευρικό τοίχωμα, η ενεργειακή απόδοση, ο δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και οι εκπομπές θορύβου. Η απαίτηση αυτή θα είχε υποχρεώσει τους παραγωγούς ελαστικών να αντικαταστήσουν όλες τις μήτρες κάτι που θα συνεπαγόταν εξωφρενικό κόστος. Πιστεύω ότι μια τέτοια απαίτηση θα έβαζε σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη βιομηχανία ελαστικών, η οποία ήδη πλήττεται σημαντικά από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για την επίτευξη βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και χαμηλότερων εκπομπών από τα οχήματά μας. Ωστόσο, παραμένει προβληματική η εναρμόνιση του συστήματος σήμανσης των ελαστικών για οχήματα στην ΕΕ. Οι προηγούμενες εμπειρίες σχετικά με τη σήμανση ιδιαίτερα, αποτελούν αιτίες για προσεκτική εξέταση του ζητήματος.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το σύστημα σήμανσης των οικιακών συσκευών. Η απροθυμία της βιομηχανίας να αυξάνει συνεχώς τις απαιτήσεις για μια συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειακής σήμανσης, για τα ψυγεία για παράδειγμα, είχε ως αποτέλεσμα ένα σύστημα σήμανσης που είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δυσνόητο. Αυτό που οι πολιτικοί έλπιζαν ότι θα ενθάρρυνε συνεχή εξέλιξη και θα έδινε στους καταναλωτές την πολυπόθητη καθοδήγηση, οδήγησε αντιθέτως στον περιορισμό της εξέλιξης καλύτερων προϊόντων και κατέστησε πιο δύσκολη τη λήψη σωστών αποφάσεων από τους καταναλωτές.

Πιστεύω ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη μείωση της επίπτωσης που έχουν τα οχήματα στο περιβάλλον. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αρμόδια επιτροπή, θα τασσόμουν υπέρ μιας αύξησης των ελάχιστων απαιτήσεων για όσους κατασκευαστές ελαστικών επισώτρων επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην εσωτερική αγορά, αντί ενός λεπτομερούς κανονισμού. Οι πολιτικοί στην ΕΕ πρέπει να δημιουργήσουν βιώσιμο και χρήσιμο πλαίσιο για την κοινωνία και τις εταιρείες αντί να εμπλέκονται στον έλεγχο κάθε λεπτομέρειας. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αρμόδια επιτροπή δε φαίνεται να συμμερίζονται τις απόψεις μου, αποφάσισα να καταψηφίσω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), γραπτώς. − Χαιρετίζω την έκθεση αυτή ως μια απαραίτητη προσθήκη στην έγκριση τύπου για τη νομοθεσία σχετικά με τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων που εγκρίθηκε στις αρχές του έτους, η οποία σχετίζεται κυρίως με περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας για ελαστικά επίσωτρα.

Χρειαζόμαστε πιο ασφαλή ελαστικά, με μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και πιο αθόρυβα. Ο θόρυβος της οδικής κυκλοφορίας, της οποίας σημαντικό ποσοστό αποτελεί ο θόρυβος των ελαστικών, είναι σημαντική αιτία της κακής κατάστασης της υγείας. Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου θα ωφελήσει σημαντικά τον καταναλωτή ιδίως σε περίοδο αυξανόμενης λιτότητας αλλά θα μειώσει επίσης και τις εκπομπές CO2 και θα συμβάλλει στους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για τη μείωση των κλιματικών αλλαγών.

Με τη διαδικασία σήμανσης, οι καταναλωτές θα μπορούν να λάβουν μια ενημερωμένη απόφαση κατά την αγορά ελαστικών αλλά και όταν αποφασίζουν ποιο αυτοκίνητο να αγοράσουν.

Πρέπει να ελέγχουμε, ωστόσο, πόσο αποτελεσματικές είναι οι σημάνσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές τις κατανοούν, αλλιώς το όλο εγχείρημα θα είναι ανούσιο.

 
  
  

- Έκθεση: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ ότι ο κανονισμός για τις τιμές των φωνητικών κλήσεων πρέπει να έχει συνέχεια. Όταν ο Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 717/2007 εγκρίθηκε, η τιμή των κλήσεων μεταξύ των δικτύων δε μειώθηκε σημαντικά, αλλά παρέμεινε κοντά στο ανώτατο όριο που έθετε ο κανονισμός.

Πιστεύω ότι ο τομέας εφαρμογής του κανονισμού πρέπει να επεκταθεί και να περιλαμβάνει και τα SMS. Ως αποτέλεσμα των υπέρμετρα υψηλών τιμών που υποχρεώνονται να πληρώνουν οι καταναλωτές, φαίνεται ότι, δυστυχώς, στην παρούσα φάση, ο κανονισμός για τις τιμές χονδρικής και λιανικής των SMS είναι απαραίτητος, και έτσι υπερψηφίζω τον κανονισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Καταρχήν, διαφωνώ με την παρέμβαση του νομοθέτη στην αγορά και τον ορισμό τιμών. Πιστεύω ότι η αγορά πρέπει να ορίσει μόνη της τις τιμές σύμφωνα με τις βασικές αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

Αυτό είναι ακριβώς ότι λείπει όσον αφορά την περιαγωγή και δικαιολογεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καθορισμό μέγιστων τιμών κάτω από τις οποίες είναι υποχρεωμένοι τώρα να ανταγωνίζονται οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς. Ψήφισα για να μην περιορίζεται αυτός ο κανονισμός μόνο στις εξερχόμενες ή εισερχόμενες κλήσεις, αλλά να περιλαμβάνει τα SMS και την περιαγωγή δεδομένων.

Μια ΕΕ που προωθεί την ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών της, δεν είναι συνεπής με τους κανόνες της αγοράς όταν αυτοί σταματούν ή περιορίζονται στα σύνορα.

Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου είναι λίγο επιφυλακτικοί στη χρήση κινητών τηλεφώνων όταν βρίσκονται στο εξωτερικό λόγω του φόβου του λογαριασμού περιαγωγής. Υπερψήφισα αυτό τον κανονισμό ακριβώς για να διασφαλιστούν χαμηλότερες χρεώσεις για όσους χρησιμοποιούν την περιαγωγή, ενδυναμώνοντας την ίδια στιγμή τους κανόνες για τη διαφάνεια στην τιμολόγηση.

Αυτό είναι ένα απτό παράδειγμα του τρόπου που η ΕΕ επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Εφεξής, οι Ευρωπαίοι πολίτες, όταν επιστρέφουν από διακοπές ή από επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό, θα θυμούνται ότι ο χαμηλότερος λογαριασμός του κινητού τους τηλεφώνου θα οφείλεται στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Kωvσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ΕΕ προωθεί την επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στον χώρο των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών με την διεύρυνση εφαρμογής του σχετικού κανονισμού στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Η οδηγία ενισχύει την θέση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων απέναντι στους διεθνείς ανταγωνιστές τους. Δίνει παράταση ισχύος στον κανονισμό για να διευκολυνθούν εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη στο κεφάλαιο.

Η εφαρμογή της οδηγίας ενίσχυσε τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Το υποτιθέμενο ανώτατο όριο τιμολόγησης της περιαγωγής καταστρατηγείται με τη χρησιμοποίηση μεθόδων μίνιμουμ χρόνου τιμολόγησης αυξάνοντας την τιμή χρέωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και τα κέρδη των εταιριών, όπως ομολογούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η προβλεπόμενη οριοθέτηση των τιμών χονδρικής των υπολοίπων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, όπως SMS και φωνητικά μηνύματα, δεν θα έχουν όφελος για τους καταναλωτές αλλά θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τη κερδοφορία του κεφαλαίου.

Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των αγορών τηλεπικοινωνιών που οδηγούν στην ποιοτική υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και το ξεπούλημα της λαϊκής περιουσίας. Καλούμε τους εργαζόμενους να εκφράσουν την καθολική τους αντίθεση στην ΕΕ και την αντιλαϊκή πολιτική της. Να αλλάξουν τους συσχετισμούς δύναμης στο πολιτικό επίπεδο, και αυτό να εκφραστεί και στις προσεχείς εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Επιτροπή επιθυμεί ο υπάρχων τιμολογιακός κανονισμός για την περιαγωγή να επεκταθεί και να καλύψει όχι μόνο τις φωνητικές κλήσεις αλλά και τα SMS και την περιαγωγή δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μια πιο περιορισμένη μορφή κανονισμού και τονίζει ότι η ομαλοποίηση της τιμής πρέπει να είναι προσωρινή και μακροπρόθεσμα η αγορά πρέπει να εξαλείψει τις υψηλές χρεώσεις για την περιαγωγή. Ψήφισα υπέρ της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς είναι ελαφρώς πιο φιλελεύθερη από την πρόταση της Επιτροπής. Καταψήφισα τη νομοθετική απόφαση, καθώς η ομαλοποίηση της τιμής θα οδηγήσει, de facto, σε λάθος κατεύθυνση μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής, και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν πηγαίνουν πουθενά χωρίς αυτά. Το αν χρησιμοποιούνται για δουλειά ή για προσωπικούς λόγους είναι δευτερεύουσας σημασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλα τα είδη της επικοινωνίας, είτε είναι τηλεφωνικές κλήσεις, γραπτά μηνύματα ή μηνύματα πολυμέσων, επικοινωνία μέσω Διαδικτύου ή πλοήγηση, υπάρχει κόστος που οι πάροχοι χρεώνουν στους πελάτες.

Είναι κατανοητό αυτό το κόστος να είναι υψηλότερο σε ξένο δίκτυο – δηλαδή όχι το οικείο δίκτυο του παρόχου – αλλά από την έλευση την διεθνούς κινητής τηλεφωνίας, έχουμε δει επανειλλημένα κατάχρηση αυτών των χρεώσεων περιαγωγής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταναλωτές αναγκάστηκαν να αποδεχτούν εξωφρενικούς λογαριασμούς που δε στηρίζονταν σε κανένα κοινώς εφαρμοστέο υπολογισμό. Με τη μορφή αυτής της πρωτοβουλίας, που όχι μόνο καθιστά ευκολότερο για τους πολίτες να κινηθούν στη ζούγκλα των χρεώσεων αλλά τυποποιεί και τα κόστη, η Ένωση κάνει τελικά κάτι για το συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης. Για αυτό το λόγο, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση καθώς ο νέος κανονισμός εισάγει προληπτικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς για τη διασφάλιση της διαφάνειας των τιμών για υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων έτσι ώστε οι πολίτες/πελάτες να κατανοούν καλύτερα τη μέθοδο χρέωσης που χρησιμοποιείται, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν το κόστος και να αποφεύγουν το «σοκ του λογαριασμού».

Ο καθορισμός ορίων για υπηρεσίες περιαγωγής ομιλίας και SMS, η υιοθέτηση μέτρων που εγγυώνται τη διαφάνεια και ο προληπτικός μηχανισμός που εισήχθη για τιμολόγια χονδρικής για υπηρεσίες δεδομένων αφήνουν ακόμη ελεύθερους τους παρόχους να ανταγωνιστούν στην αγορά και να διαφοροποιούν τις προσφορές τους εντός των ορίων που έχουν επιβληθεί. Ως αποτέλεσμα, οι νέες μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν τα τεράστια τιμολόγια χονδρικής των μεγάλων παρόχων.

Οι ισχύουσες πρακτικές χρεώσεων που εφαρμόζονται στις κλήσεις περιαγωγής και τιμολογούνται με βάση μονάδες 60 δευτερολέπτων εμπεριέχουν ένα κρυφό κόστος για τους καταναλωτές, προσθέτοντας σχεδόν 24% στο λογαριασμό για εξερχόμενες κλήσεις και 19% για εισερχόμενες, σε σύγκριση με ένα τυπικό λογαριασμό ευρωχρέωσης για υπηρεσίες περιαγωγής.

Ο κανονισμός πρέπει να προσφέρει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές, επιτρέποντάς τους τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων με πρόσφορο τρόπο και χωρίς να υπάρχουν αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι ένα από τους πιο θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ και για αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικές οι κοινές μας προσπάθειες επίτευξης των καλύτερων δυνατών όρων του ανταγωνισμού στους διάφορους οικονομικούς τομείς. Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, των επιχειρήσεων και των τηλεπικοινωνιών αποτελούν όλα μέρος αυτού. Ως αποτέλεσμα, είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή για την αγορά κινητής τηλεφωνίας.

Αποτελεί νίκη για το Κοινοβούλιο το αποτέλεσμα συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, έτσι ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός τον Ιούλιο 2009. Αυτή η έκθεση όχι μόνο θέτει τους όρους για βελτιωμένη διαφάνεια και προστασία του καταναλωτή, αλλά και για πιο δίκαιο και ξεκάθαρο ανταγωνισμό για όλους, από τη βιομηχανία έως τους καταναλωτές.

Υπερψήφισα έτσι αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Επέλεξα σήμερα να απέχω από την ψηφοφορία για τον Κανονισμό Περιαγωγής II, σύμφωνα με τον οποίο προτείνεται ρύθμιση των τιμών για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στο εξωτερικό. Η πρόταση, που αποτελεί ένα συμβιβασμό που επιτεύχθηκε από τις μεγάλες ομάδες, περιέχει πολλές καλές ιδέες, συμπεριλαμβανομένης και μεγαλύτερης πληροφόρησης για τους πελάτες προκειμένου να μπορέσουν να αποφύγουν τους τεράστιους τηλεφωνικούς λογαριασμούς έπειτα από μια επίσκεψη στο εξωτερικό.

Ο λόγος που απείχα δεν είναι περίπλοκος. Δεν πιστεύω ότι οι πολιτικοί στην ΕΕ πρέπει να ορίζουν τις τιμές στην ελεύθερη αγορά. Το νόημα της οικονομίας αγοράς είναι ότι οι τιμές ορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση, όχι από ότι θεωρούν οι πολιτικοί στις Βρυξέλλες ως «δίκαιο». Έχουμε ήδη ρύθμιση των τιμών ως αποτέλεσμα του Κανονισμού Περιαγωγής I. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι πάροχοι συγκεντρώνονται γύρω από αυτό το ανώτατο όριο, κάτι που δεν ωφελεί τους καταναλωτές.

Το καθήκον μας ως πολιτικοί είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά. Συμφωνώ ότι αυτό δε συμβαίνει με τις υπηρεσίες περιαγωγής, αλλά αντί για Σοβιετικού τύπου ρυθμίσεις των τιμών, θα ήταν καλύτερα να έχουμε μέτρα που προωθούν τον ανταγωνισμό, όπως για παράδειγμα απαγόρευση στους μεγάλους παρόχους χρήσης τιμολογιακών διακρίσεων κατά των μικρότερων παρόχων που επιθυμούν πρόσβαση σε ξένα δίκτυα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Οι υψηλές τιμές των υπηρεσιών περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελούν ένα πρόβλημα που δυσχεραίνει τη διαδικασία Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και περιορίζει την ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη σημερινή ψηφοφορία υποστήριξα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 717/2007 και την Οδηγία 2002/21/ΕΚ, που θα μειώσει σταδιακά από την 1η Ιουλίου 2009 μέχρι το 2011 το μέγιστο κόστος χρήσης περιαγωγής εντός ΕΕ.

Η μέγιστη τιμή για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις θα μειώνεται κάθε χρόνο κατά 4 σεντς, και το 2011 θα ανέρχεται στα EUR 0.35 και EUR 0.11 αντίστοιχα ανά λεπτό. Επιπλέον, από την 1η Ιουλίου 2009 οι πάροχοι θα πρέπει να χρεώνουν ανά δευτερόλεπτο, και η αποστολή γραπτού μηνύματος δε θα στοιχίζει περισσότερο από EUR 0.11. Το κόστος μετάδοσης δεδομένων θα μειωθεί επίσης, στα EUR 0.50 ανά megabyte το 2011.

Στηρίζω αναμφισβήτητα την έκθεση. Είναι ένα ακόμη βήμα προς μια κοινωνική Ευρώπη, όπου θα δίνεται προτεραιότητα στον άνθρωπο, την ελευθερία του, το δικαίωμα επιλογής και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του.

 
  
  

- Έκθεση: Renate Weber (A6-0247/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. – (PL) Η Τρίτη και η Έκτη Οδηγία (78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ) σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις ανωνύμων εταιρειών περιέχουν σήμερα μια λίστα αναλυτικών απαιτήσεων ως προς την υποβολή εκθέσεων που πρέπει να τηρούν οι εταιρείες που συγχωνεύονται ή διασπώνται. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικό κόστος. Τα μέσα που προβλέπονται στις οδηγίες για αποστολή πληροφοριών στους μετόχους ορίστηκαν πριν από 30 χρόνια, και δεν περιλαμβάνουν τις τεχνολογικές δυνατότητες του σήμερα. Αυτό προκαλεί περιττά έξοδα που πρέπει να τα επωμιστούν οι εταιρείες.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να χαιρετίσουμε την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης ως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων.

Πρέπει να δοθεί ειδική στήριξη στις προσπάθειες που έχουν στόχο την αναπροσαρμογή των διατάξεων και των δύο οδηγιών όσο το δυνατό περισσότερο στους τομείς της κατάργησης της επανάληψης απαιτήσεων για υποβολή εκθέσεων εμπειρογνωμόνων, της κοινοποίησης των σχεδίων συγχωνεύσεων, και  της αναπροσαρμογής των διατάξεων της Τρίτης και της Έκτης Οδηγίας στη Δεύτερη Οδηγία όσον αφορά την προστασία των πιστωτών.

Θα ήταν επίσης δικαιολογημένη η εισαγωγή υποχρέωσης, εκ μέρους των εταιρειών, για δημοσίευση πληροφοριών στις Ιστοσελίδες τους και η ύπαρξη ζεύξης προς αυτές τις Ιστοσελίδες σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την οποία θα δοθεί σύντομα τελική έγκριση από την Επιτροπή. Αυτή η απαίτηση θα συμβάλλει αναμφίβολα σε αυξημένη διαφάνεια, ειδικά με την εισαγωγή μιας επιπλέον υποχρέωσης ενημέρωσης των δημοσιευμένων δεδομένων. Οι λύσεις που προτείνονται στοχεύουν να διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία των Ευρωπαϊκών εταιρειών. Παρόλα αυτά, η πραγματική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων εξαρτάται από τον τρόπο που θα εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις από τα Κράτη Μέλη, τις εταιρείες, και τους ίδιους τους μετόχους.

 
  
  

- Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο με το Τουρκμενιστάν (B6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), γραπτώς. − Οι Βρετανοί Συντηρητικοί δεν μπόρεσαν να εγκρίνουν απαλλαγή από την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού του 2007, τμήμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για 14η συνεχόμενη χρονιά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μπόρεσε να δώσει μόνο μια δήλωση αξιοπιστίας με επιφυλάξεις  για τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζουμε τις παρατηρήσεις των ελεγκτών ότι περίπου το 80 τοις εκατό των συναλλαγών της ΕΕ διεξάγονται από οργανισμούς που λειτουργούν στους κόλπους των Κρατών Μελών υπό συμφωνίες μεικτής διαχείρισης. Οι ελεγκτές αναφέρουν επανειλημμένα ότι τα επίπεδα ελέγχου της χρήσης των ταμείων της ΕΕ στα Κράτη Μέλη είναι ανεπαρκή. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το συνεχιζόμενο πρόβλημα, το Συμβούλιο κατέληξε σε μια διοργανική συμφωνία το 2006, που υποχρέωνε τα Κράτη Μέλη να παρέχουν πιστοποίηση για τις συναλλαγές για τις οποίες ευθύνονται. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι, μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των Κρατών Μελών δεν έχουν παρουσιάσει ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την υποχρέωση αυτή και έτσι, παρά την παραδοσιακή «συμφωνία κυρίων» μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, δε θα χορηγήσουμε απαλλαγή μέχρι τα Κράτη Μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υπερψήφισα αυτή την απόφαση, η οποία εξετάζει την εμπορική σχέση μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν. Σύμφωνα με πολύ αναλυτικές εκθέσεις του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Διεθνούς Αμνηστίας και του Ινστιτούτου Ανοικτής Κοινωνίας, το Τουρκμενιστάν βρίσκεται παγκοσμίως στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης ως προς πολλές βασικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του τύπου, της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Χαίρομαι που η απόφαση αυτή τονίζει ότι, παρόλο που είναι ευπρόσδεκτες κάποιες μικρές αλλαγές που επέφερε ο Πρόεδρος Berdymukhamedov, η ΕΕ αναμένει σημαντικές βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν.

 
  
  

- Έκθεση: Daniel Caspary (A6-0085/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Καταψήφισα την Ενδιάμεση Συμφωνία με το Τουρκμενιστάν παρά το θαυμασμό που τρέφω για το έργο του εισηγητή, κυρίου Caspary. Είχα την ευκαιρία να επισκεπτώ τη χώρα με μια αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πριν από κάποια χρόνια όταν στην ηγεσία βρισκόταν ο Turkmenbashi και το βιβλίο του, το Ruhnama. Από τότε η κατάσταση έχει βελτιωθεί οριακά, αλλά η Διεθνής Αμνηστία, ανάμεσα σε άλλους ΜΚΟ, τονίζει ακόμη τα σοβαρά προβλήματα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Οι βελτιώσεις δεν έχουν προχωρήσει αρκετά για να είμαι ικανοποιημένος σε αυτό το στάδιο και να ψηφίσω υπέρ της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Καταψήφισα την Έκθεση που επιζητούσε την έγκριση του Κοινοβουλίου (σύμφωνη γνώμη) για την Ενδιάμεση Συμφωνία για το Εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πέρυσι από το Τουρκμενιστάν την επίτευξη πέντε σημείων αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν δώσει τη σύμφωνη γνώμη για τη Συμφωνία.. Αυτά τα σημεία αναφοράς είναι: η άδεια στον Ερυθρό ελεύθερης λειτουργίας στη χώρα· η ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με τα διεθνή πρότυπα· η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων λόγω πεποιθήσεων· η εξάλειψη των κυβερνητικών εμποδίων στα ταξίδια στο εξωτερικό· και τέλος, η ελεύθερη πρόσβαση των ανεξάρτητων ΜΚΟ και η αδειοδότηση των οργάνων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόοδο στη χώρα. Πιστεύω ότι το Τουρκμενιστάν δεν έχει επιτύχει κανένα από αυτά τα σημεία αναφοράς και είμαι συνεπώς απογοητευμένος για το ότι δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη συμπερίληψη αυτής της Ενδιάμεσης Συμφωνίας για το Εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς. − Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Caspary για το έργο που έχει παρουσιάσει στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για τη συγκεκριμένη νομοθεσία που έχει στόχο τη βελτίωση της σχέσης της ΕΕ με το Τουρκμενιστάν.

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με αυτή τη χώρα, οι οποίες είναι αμετάβλητες για 20 χρόνια, πρέπει να εκσυγχρονιστούν ειδικά σε δύσκολες οικονομικά περιόδους παγκοσμίως.

Όχι μόνο θα υπάρχουν εμπορικά και οικονομικά οφέλη από αυτή τη νέα ενδιάμεση συμφωνία με το Τουρκμενιστάν, αλλά αναμένουμε να δούμε μια βελτίωση της περιφερειακής ασφάλειας σε όλους τους τομείς: από καλύτερη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατία μέχρι καλύτερα αποτελέσματα στη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών και ανθρώπων και μέχρι μια συνεχή συμμετοχή του Τουρκμενιστάν στην ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν προσφέροντας στήριξη στις δράσεις των Κρατών Μελών της ΕΕ στη χώρα. Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι καλύτερες σχέσεις με το Τουρκμενιστάν θα αποτελέσουν ένα βήμα για την ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους στηρίζω τη νομοθεσία που προτάθηκε από τον κύριο Caspary. Θα χρειαστεί να λάβουμε όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η χώρα αυτή θα διαδραματίσει το ρόλο της σε αυτή την από κοινού προσπάθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Οι σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Τουρκμενιστάν διέπονται σήμερα από τη Συμφωνία για το Εμπόριο και την Οικονομική και Εμπορική Συνεργασία που συνάφθηκε μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της ΕΣΣΔ το 1989.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και ειδικά της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν δεν είναι ικανοποιητικά. Το Τουρκμενιστάν δεν έχει ικανοποιήσει μια σειρά ανθρωπιστικών απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν επιτρέπεται ακόμη στον Ερυθρό Σταυρό να δραστηριοποιείται στο Τουρκμενιστάν).

Πιστεύω ότι η μονογράφηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας για το Εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Τουρκμενιστάν, και την ίδια στιγμή ο ξεκάθαρος ορισμός χρονικού περιορισμού πέντε χρόνων για την εισαγωγή δημοκρατικών αρχών και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρόμοια με της ΕΕ, θα αποτελέσει κίνητρο και σημάδι καλής θέλησης από την πλευρά της Κοινότητας. Η μονογράφηση της συμφωνίας θα βοηθήσει τη βελτίωση της ζωής των πολιτών του Τουρκμενιστάν και θα φέρει επίσης και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας θα εξεταστεί μόνο εάν υπάρχει ορατή βελτίωση στον τομέα του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. − Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να εξηγήσω έναν από τους πολλούς λόγους για τους οποίους ψήφισα σήμερα υπέρ της στήριξης πιο στενών εμπορικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και του Τουρκμενιστάν. Η κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, την οποία στηρίζουν πλήρως οι Βρετανοί Συντηρητικοί, αναγνωρίζει τη σημασία νέων διακασπιακών οδών για τους αγωγούς για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτές οι διακασπιακές οδοί πρέπει να συμπίπτουν με τους αγωγούς του «νότιου διαδρόμου» συμπεριλαμβανομένων των Nabucco, Southstream και Whitestream. Η μείωση της εξάρτησής μας από τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική μας ενεργειακή ασφάλεια και εξωτερική πολιτική.

Για αυτό το λόγο πρέπει να αναλάβουμε προληπτικές δράσεις και να δεσμευτούμε για την οικοδόμηση μιας εταιρικής σχέσης με το Τουρκμενιστάν στηρίζοντας την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο που βοηθάει τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τις βελτιώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

 
  
  

- Έκθεση: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς. − Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί πραγματικότητα στην Ευρώπη. Είναι μια πραγματικότητα με την οποία εμείς στην Ιρλανδία δεν αισθανόμαστε άνετα, αλλά αποδεχόμαστε το δικαίωμα όλων των χωρών να επιλέγουν την ενέργεια που επιθυμούν και το γεγονός ότι οι γείτονές μας χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ζήτημα αυτό.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Sellafield, και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρηνικών υλικών στο Sellafield – η δεξαμενή B30 – είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Η δεξαμενή B30 στεγάζει σοβαρές ποσότητες πυρηνικών υλικών που δεν έχουν διαχειριστεί επαρκώς για δεκαετίες.

Στηρίζω έτσι την πρόταση ενός πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια στην ΕΕ που θα ενισχύει την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και θα διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας στην ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Στήριξα τις τροπολογίες που προτάθηκαν για αυτή την έκθεση, οι οποίες θα ενδυναμώσουν περαιτέρω τις διατάξεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Ακόμη κι αν δεν έχουμε πυρηνικά εργοστάσια στην Ιρλανδία, οι πολίτες μας μπορούν να πληγούν από παραβιάσεις ασφαλείας αλλού, και η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολίτες μας απολαμβάνουν την υψηλότερη δυνατή προστασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), γραπτώς(GA) Πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια παράγεται και θα παράγεται στην Ευρώπη. Δεν αισθανόμαστε άνετα με αυτό στην Ιρλανδία, αλλά σεβόμαστε το δικαίωμα κάθε Κράτους Μέλους να επιλέγει τις πηγές ενέργειας που επιθυμεί. Όσο υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί ενέργειας σε γειτονικές μας χώρες, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ζήτημα αυτό.

Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια παραβίαση ασφαλείας στο Sellafield και η εγκατάσταση αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων του Sellafield – που αποκαλείται «δεξαμενή B30» – είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πυρηνικού τομέα στην Ευρώπη. Υπάρχουν τεράστιες ποσότητες μη επεξεργασμένων πυρηνικών αποβλήτων αποθηκευμένες στη δεξαμενή B30.

Συνεπώς, στηρίζω πλήρως την πρόταση σχετικά με το Κοινοτικό Πλαίσιο για την Πυρηνική Ενέργεια που θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο και διαφανή πρότυπα ασφάλειας για τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας.

Υπερψήφισα τις τροπολογίες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της πρότασης αυτής. Παρόλο που δεν έχουμε σταθμούς πυρηνικής ενέργειας στην Ιρλανδία, προβλήματα ασφαλείας σε σταθμούς ενέργειας σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον πληθυσμό της Ιρλανδίας. Υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι οι πολίτες των χωρών μας είναι πλήρως προστατευμένοι ως προς αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Ως κάποιος που έχει ενδοιασμούς ως προς τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των σταθμών πυρηνικής ενέργειας, δεν είμαι πλήρως ευχαριστημένος με αυτή την έκθεση. Δέχομαι ότι όσοι εργάζονται στη βιομηχανία αυτή είναι αφοσιωμένοι επαγγελματίες. Δέχομαι ότι τα ατυχήματα είναι εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι οι συνέπειες όταν γίνεται ένα ατύχημα είναι πιθανώς βαρύτατες. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το πυρηνικό ατύχημα στα Ουράλια που αποκαλύφθηκε από τον Roy Medvedev, το ατύχημα στο Three Mile Island τα γεγονότα στο οποίο συνέπιπταν με αυτά της ταινίας The China Syndrome που είχε προβληθεί λίγες ημέρες πριν το ατύχημα, ούτε το ατύχημα Tokaimura στην Ιαπωνία, ούτε τέλος το Chernobyl, τις συνέπειες του οποίου βιώνουμε όλοι μας σήμερα αλλά περισσότερο έχουν πλήξει τους ανθρώπους και τα παιδιά που ζουν κοντά στην περιοχή ή γεννήθηκαν από γονείς που βρίσκονταν εκεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η πυρηνική ενέργεια θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στο μέλλον της ενέργειας στις κοινωνίες μας. Ως αποτέλεσμα, και δεδομένων των σχεδίων για μελλοντικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να τεθεί ένα Κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια.

Η έκθεση του κύριου Hökmark θα διασφαλίσει ότι θα δημιουργηθούν οι καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες στις μελλοντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Θα δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο με ανεξάρτητες και ισχυρές ρυθμιστικές αρχές, μαζί με ένα σύστημα έκδοσης αδειών για πυρηνικές εγκαταστάσεις και ένα σύστημα ελέγχου αυτών των εγκαταστάσεων.

Η μελλοντική σημασία της πυρηνικής ενέργειας απαιτεί αρτιότητα των συνθηκών εφαρμογής της και των συνθηκών για την ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν ομοιόμορφες συνθήκες ασφάλειας υψηλής ποιότητας.

Συνεπώς, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η αντιπροσωπεία του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) στηρίζει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας με τη νομικά δεσμευτική δυνατότητα αποσύνδεσης των επικίνδυνων εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας από το δίκτυο.

 
  
  

- Έκθεση: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση για ένα σύστημα ελέγχου στα πλαίσια της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Φυσικά, χαιρετίζουμε προτάσεις για αυξημένα μέτρα διασφάλισης της τήρησης των κανόνων, αλλά είμαστε επικριτικοί για την έμφαση που δίδεται στον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας. Είναι παράλογο να ρυθμίζεται η ερασιτεχνική αλιεία όταν, στην πραγματικότητα, η βιομηχανική αλιεία είναι που ευθύνεται για προβλήματα όπως υπεραλίευση των θαλασσών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Λυπούμαστε για την ευρεία απόρριψη από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου της προτεινόμενης τροπολογίας μας, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας – με άλλα λόγια τις διατάξεις που αφορούν την εθνική κυριαρχία – και ως μέρος της προσπάθειας διασφάλισης του σεβασμού αυτών των διατάξεων, όριζε ότι η πρόταση αυτή πρέπει να σέβεται και όχι να απειλεί την αρμοδιότητα και την ευθύνη των Κρατών Μελών σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Λυπούμαστε για την ευρεία απόρριψη από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου των προτεινόμενων τροπολογιών μας, που θα εμπόδιζαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να μπορεί να διεξάγει ανεξάρτητα ελέγχους χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ) και περιοχές των Κρατών Μελών, και από το να είναι στην κρίση της να απαγορεύει αλιευτικές δραστηριότητες και να αναστέλλει ή να ακυρώνει πληρωμές της Κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για ένα Κράτος Μέλος, και που θα εμπόδιζε επίσης ένα Κράτος Μέλος να μπορεί να ελέγχει τα αλιευτικά του σκάφη στις ΑΟΖ οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους, χωρίς την άδεια του τελευταίου.

Αυτή η πρόταση κανονισμού – η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα – εάν εγκριθεί με την παρούσα μορφή της, θα αποτελεί μία ακόμη επίθεση στην εθνική κυριαρχία, ενσωματώνοντας απαιτήσεις όσον αφορά εξοπλισμό και διαδικασίες που έχουν κριθεί τελείως ακατάλληλες για την Πορτογαλική αλιεία.

Για αυτό το λόγο ταχθήκαμε κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Το 2008 διαλύθηκαν 165 μηχανότρατες. Για το 2009 ανακοινώθηκε ήδη ότι θα διαλυθούν 225.

Ο τομέας της αλιείας στη Γαλλία υφίσταται μεγάλες ζημίες, διότι η Γαλλική Κυβέρνηση και οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να θυσιάσουν τους γάλλους αλιείς προς όφελος της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής.

Συνεπώς, στη Νορβηγία μόνο, μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η οποία έχει διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την τελευταία για οικονομικές συμφωνίες που αφορούν το αέριο, παρέχεται το 80% της ποσόστωσης γάδου, ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε 500.000 τόνους ετησίως. Η Γαλλία από μέρους της έχει πρόσβαση μόνο σε 9.000 τόνους ετησίως, εκ των οποίων μόνο 700 τόνοι προέρχονται από τη θάλασσα της Μάγχης και τη Βόρεια Θάλασσα.

Πώς, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν μπορεί κάποιος παρά να νιώθει αποστροφή, όταν γίνεται μάρτυρας της εξαφάνισης των γάλλων αλιέων; Γιατί, λοιπόν, οι Βρυξέλλες και η Γαλλική κυβέρνηση προσπαθούν να καταστρώσουν την καταστροφή ολόκληρου του τομέα της οικονομίας μας; Οι λόγοι είναι τα συμφέροντα των θιασωτών της ΕΕ και της παγκοσμιοποίησης και το δόγμα του ελεύθερου εμπορίου.

Δεν είναι ο φάκελος με τα 4 εκατομμύρια ευρώ που υποσχέθηκε ο υπουργός γεωργίας και αλιείας ως οικονομική αποζημίωση που συνδέεται με την αποτροπή σκαφών που έχουν φτάσει την ποσόστωση ψαριών τους που θα λύσει το εν λόγω πρόβλημα. Υφίσταται επείγουσα, σημαντική ανάγκη να αποδεσμευτούν οι γάλλοι αλιείς από αυτές τις καταστροφικές ευρωπαϊκές ποσοστώσεις που κάνουν διακρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ του να συμπεριλάβει την αθλητική και την ερασιτεχνική αλιεία στην κοινή αλιευτική πολιτική. Με αυτή την πράξη, η ΕΕ ξεκίνησε τη ρύθμιση μιας από τις δημοφιλέστερες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.

Η πρόταση είναι εξωφρενική. Πρώτον, τα αλιευτικά ύδατα ανήκουν σε κάθε χώρα, όχι στις Βρυξέλλες. Δεύτερον, οι δραστηριότητες των ερασιτεχνών αλιέων δεν επηρεάζουν τα αποθέματα σε μεγάλο βαθμό. Τρίτον, θα είναι αδύνατο να συμμορφωθούμε με την εν λόγω νομοθεσία. Χρειάζεται μόνο να δείτε τη Σουηδία, η οποία έχει 11.500 χλμ. ακτογραμμή. Πιστεύουν οι γραφειοκράτες της ΕΕ και τα μέλη του παρόντος Κοινοβουλίου ότι θα είναι πραγματικά πιθανό να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή και σε όλα τα μέρη; Ένας νόμος που είναι αδύνατο να εφαρμοστεί είναι ένας πολύ κακός νόμος.

Από την άλλη πλευρά, δεν εκπλήσσομαι ιδιαίτερα από την πρόταση. Η ΕΕ είναι σαν μια ατμομηχανή που ξεκίνησε να κυλάει προς την κατεύθυνση του στόχου της να καταστεί πλήρως αυτόνομο ομοσπονδιακό κράτος. Είναι μεγάλη, βαριά και είναι πολύ δύσκολο να τη σταματήσεις, αφού ξεκίνησε να κυλάει. Όποιος μπει στο δρόμο της θα εξολοθρευτεί.

Σήμερα είναι σκοτεινή μέρα για εκείνους από εμάς που επιθυμούμε μεστή και αποτελεσματική συνεργασία, αλλά πάνω από όλα είναι μια πολύ σκοτεινή ημέρα για τους ερασιτέχνες αλιείς σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), γραπτώς. – (IT) Ο στόχος της παρούσας πρότασης κανονισμού, δηλαδή να εγγυηθεί ένα κοινοτικό σύστημα ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω ενός ευρωπαϊκού οργανισμού, είναι σίγουρα αξιέπαινος και εγκύπτει στις πολυάριθμες απαιτήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κανονισμός, επίσης, προτείνει – αν και δειλά – τη μεταφορά και εφαρμογή των προαναφερθέντων κανόνων με ενιαίο τρόπο στα 27 κράτη μέλη.

Αν και επικροτώ το συνολικό πνεύμα του κειμένου (διατηρώντας την καλλιέργεια της νοοτροπίας σεβασμού για τους κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σωστά η Κοινή Αλιευτική Πολιτική), αισθάνομαι ότι στην παρούσα περίπτωση δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη τα χαρακτηριστική της μεσογειακής αλιείας.

Ένα μόνο παράδειγμα αυτού είναι η απαίτηση για τοποθέτηση δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης σκαφών για σκάφη με μήκος μεγαλύτερο των 10 μέτρων. Αυτό μπορεί να είναι εν γένει πολύ καλό για τα μεγάλα αλιευτικά πλοία της Βόρειας Θάλασσας, αλλά όχι και για εκείνα της Μεσογείου, τα οποία είναι μικρά, συχνά χωρίς καμπίνα και χρησιμοποιούνται για «αλιεία μικρής κλίμακας». Αυτό, επίσης, θέτει το πρόβλημα του σημαντικού κόστους που προκύπτει, το οποίο, ωστόσο, μπορεί να ξεπεραστεί, εάν η Επιτροπή παρέχει συγχρηματοδότηση ύψους 80%, όπως σωστά προτάθηκε στην τροπολογία αριθ. 20.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − Θα υποστηρίξω την παρούσα έκθεση, διότι δεχτήκαμε τις τροπολογίες 48 και 49 και απορρίψαμε την τροπολογία 93 σε σχέση με την ερασιτεχνική αλιεία.

Το να συμπεριλάβουμε την ερασιτεχνική αλιεία στην ποσόστωση αλιείας ενός κράτους μέλος είναι για εμένα απαράδεκτο.

Εάν ισχυριζόμαστε σοβαρά ότι η ερασιτεχνική αλιεία καταστρέφει τα αποθέματα ιχθύων μας, τότε, κατά τη γνώμη μου, τους διαφεύγει ένα βασικό θέμα όσον αφορά τα φθίνοντα αποθέματα ιχθύων. Αυτό το θέμα είναι η υπεραλίευση των επιχειρήσεων βιομηχανικής αλιείας στα αλιευτικά πλοία-εργοστάσια.

Αυτοί είναι που απαιτούμε να συμμορφωθούν με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) και όχι οι ερασιτέχνες αλιείς που κάνουν το χόμπι τους.

 
  
  

- Έκθεση: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman και Thomas Wise (NI), γραπτώς. − Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική έχει αμαυρωθεί βαθιά και έβλαψε σημαντικά τη βρετανική οικονομία και το περιβάλλον. Ενώ αναγνωρίζουμε την ανάγκη για νέα καινοτομία για να βελτιωθεί η κατάσταση, οι περισσότερες τέτοιες καινοτομίες και οι καλύτερες πρακτικές προήρθαν σαφέστατα από τα κράτη μέλη και τους ίδιους τους αλιείς. Ως εκ τούτου, ψηφίσαμε κατά της παρούσας έκθεσης που δίνει αυξημένη δικαιοδοσία στην Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), γραπτώς. − Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική έχει αμαυρωθεί βαθιά και έβλαψε σημαντικά τη βρετανική οικονομία και το περιβάλλον. Ενώ αναγνωρίζω την ανάγκη για νέα καινοτομία για να βελτιωθεί η κατάσταση, οι περισσότερες τέτοιες καινοτομίες και οι καλύτερες πρακτικές προήρθαν σαφέστατα από τα κράτη μέλη και τους ίδιους τους αλιείς. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατά της παρούσας έκθεσης που δίνει αυξημένη δικαιοδοσία στην Επιτροπή.

 
  
  

- Έκθεση: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto και Louis Grech (PSE), γραπτώς. − Εξ ονόματος εμού και του συναδέλφου μου, Louis Grech, θα ήθελα να πω ότι αν και ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης, θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής σημεία:

υποστηρίζουμε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική·

πιστεύουμε ότι ως προς το εθνικό συμφέρον το σύμφωνο για τη μετανάστευση δεν ήταν ικανοποιητικό·

διαπιστώνουμε απογοήτευση, διότι η έκθεση δεν κάνει άμεση και σαφή αναφορά στην υποχρεωτική/αναγκαστική κατανομή των βαρών·

σημειώνουμε ότι εκτιμάται οποιαδήποτε συνεργασία, αλλά η ΕΕ δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε ποιον τύπο διμερών συμφωνιών συνάπτονται μεταξύ μιας χώρας προέλευσης και μιας χώρας διέλευσης·

δεν συμφωνούμε με το δικαίωμα ψήφου των παράνομων μεταναστών λόγω της δημογραφικής κατάστασης της Μάλτας·

δεν συμφωνούμε με το ενιαίο σύστημα θεωρήσεων Σένγκεν αντί των εθνικών συστημάτων, εάν αυτό αυξάνει τη γραφειοκρατία και το σύστημα καθίσταται λιγότερο ευέλικτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Boursier (PSE), γραπτώς. (FR) Επικροτώ την έγκριση της έκθεσης Busuttil, αν και ομολογώ ότι δεν υποστηρίζω όλα τα σημεία που θίγονται, ειδικότερα την ευνοϊκή στάση που τηρείται σχετικά με τη σύναψη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο: η ομάδα μου ψήφισε υπέρ της διαγραφής της εν λόγω αναφοράς στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά ήμαστε μειοψηφία σε αυτό το ζήτημα, και το ίδιο ίσχυε σχετικά με τον αυξημένο ρόλο του FRONTEX στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το τελικό αποτέλεσμα, ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης για να μιλήσω άφοβα υπέρ του ανοίγματος νομικών οδών για τη μετανάστευση. Συνεπώς, υποστηρίζω: την αναγνώριση της ανάγκης για εργασία των μεταναστών εντός της ΕΕ, την ανάγκη για αυξημένες διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, την ελευθερία κυκλοφορίας εντός της ΕΕ μετά από μια περίοδο διαμονής πέντε ετών, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την εφαρμογή ευνοϊκότερων μέτρων στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή και, τελευταίο και σημαντικότερο, το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές, ένα σημείο στο οποίο αντιτάσσεται εντονότατα η ευρωπαϊκή δεξιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. − Οι Βρετανοί Συντηρητικοί καταψήφισαν την παρούσα έκθεση λόγω του ότι δεν δεχόμαστε την ανάγκη για κοινή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και ότι το ΗΒ πρέπει να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο επί των εθνικών του συνόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , γραπτώς. - (NL) Καταψήφισα την παρούσα έκθεση, καθώς περιέχει ορισμένα στοιχεία που είναι απαράδεκτα. Αρχικά, εικάζεται ότι η ΕΕ θα χρειαστεί 60 εκατομμύρια νέους μετανάστες έως το 2050. Δεδομένων των υφιστάμενων προβλημάτων με τη μαζική μετανάστευση, είναι παράλογη η πρόταση. Προτείνεται, επίσης, ότι η μπλε κάρτα δεν πρέπει να περιορίζεται σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, επίσης να ανοίξουμε τελείως τους κρουνούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Είναι επιτακτική μια κοινή προσέγγιση για τη μετανάστευση στην ΕΕ. Δεν μπορεί να επιτρέπεται μια αποσπασματική και στερούμενη συνοχής προσέγγιση σε μια κοινή περιοχή χωρίς εσωτερικά σύνορα, διότι οποιαδήποτε μεταναστευτική δράση ή πολιτική που εφαρμόζεται από ένα κράτος μέλος απαραίτητα έχει συνέπειες για όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Συνεπώς, υποστηρίζω τη θέσπιση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής που θεμελιώνεται σε υψηλό επίπεδο πολιτικής και επιχειρησιακής αλληλεγγύης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινής ευθύνης.

Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο ήταν ένα τεράστιο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μια μεταναστευτική πολιτική που είναι περισσότερο συνεκτική, ελεγχόμενη και συνδεδεμένη με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στις ευρωπαϊκές χώρες και επίσης με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι σε σχέση με τη στέγαση, την υγεία και την εκπαίδευση. Στόχος του είναι, επίσης, η σθεναρή καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Η εξαιρετική έκθεση του κύριου Busuttil σέβεται αυτή την προσέγγιση. Το μοναδικό της πρόβλημα έγκειται σε μια τροπολογία που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία απειλεί την αποφασιστικότητα του αγώνα μας κατά της παράνομης μετανάστευσης, καθώς δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία ότι οποιοσδήποτε μετανάστης διαμένει νόμιμα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους θα έχει το δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν. Για αυτό το λόγο, υποστηρίζω το εναλλακτικό ψήφισμα που κατέθεσε ο εισηγητής, ο οποίος για άλλη μια φορά προσπάθησε να επιτύχει συμβιβασμό που να είναι αποδεκτός από όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη, καθώς η μετανάστευση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος της μετανάστευσης, μπορούμε να υιοθετήσουμε πολιτικές που το μετατρέπουν σε ευκαιρία.

Η μετανάστευση αποτελεί κοινό μέλημα των χωρών της ΕΕ, και για το λόγο αυτό πρέπει να δράσουν συντονισμένα για να βρουν μια κατάλληλη απάντηση στο εν λόγω πρόβλημα. Η παρούσα έκθεση προσπαθεί να καλύψει ολόκληρο το φάσμα της μετανάστευσης υποστηρίζοντας τη θέσπιση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής που να θεμελιώνεται σε υψηλό επίπεδο πολιτικής και επιχειρησιακής αλληλεγγύης.

Επιπλέον, περιλαμβάνει επίσης μέτρα που επιτρέπουν στους μετανάστες να συμμετέχουν στη ζωή των πολιτών και την πολιτική ζωή της κοινωνίας στην οποία ζουν, ειδικότερα στα πολιτικά κόμματα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, και που τους δίνουν την ευκαιρία να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μια έκθεση με 91 άρθρα σίγουρα περιλαμβάνει ορισμένες πτυχές με τις οποίες συμφωνούμε. Ωστόσο, η παρούσα έκθεση, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να «χρυσώσει το χάπι», είναι έντονα αρνητική, και για αυτό το λόγο προφανώς την απορρίπτουμε.

«Υποστηρίζει έντονα τη θέσπιση μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής», εκφράζοντας ικανοποίησή για τις «θεσμικές επιπτώσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδίως την επέκταση της συναπόφασης και της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για όλες τις μεταναστευτικές πολιτικές» και «την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβώνου για τη Μετανάστευση», με άλλα λόγια μια απάνθρωπη μεταναστευτική πολιτική που βασίζεται στην ασφάλεια, η οποία ποινικοποιεί, εκμεταλλεύεται και επιλέγει μετανάστες.

Εάν υπήρχαν τυχόν αμφιβολίες για τους στόχους της ΕΕ, τότε η παρούσα έκθεση τις διαλύει: η μετανάστευση «εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της Ευρώπης…της αγοράς εργασίας» (κατά προσέγγιση «60 εκατομμύρια διακινούμενους εργαζόμενους μέχρι το 2050»). Για το λόγο αυτό πρέπει να αναπτυχθούν «χαρακτηριστικά μετανάστευσης» - «με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας να αποτελούν κεντρική πτυχή αυτών των χαρακτηριστικών» - και γι’ αυτό υπάρχει η ανάγκη «να αυξηθεί η ελκυστικότητα της ΕΕ για τους εργαζόμενους με υψηλά επίπεδα ειδίκευσης», ειδικότερα μέσω της «μπλε κάρτας»· με άλλα λόγια πρόκειται για μια απάνθρωπη θεώρηση των μεταναστών, η οποία τους θεωρεί μόνο ως εργασία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε.

Περισσότερο από μια κοινή πολιτική χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική η οποία να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μεταναστών και να καταπολεμά τις βασικές αιτίες της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης Busuttil. Είναι μια σημαντική έκθεση, διότι η μετανάστευση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ομολογήσουμε ότι δεν είμαστε πλήρως σε θέση να επωφεληθούμε από τις θετικές πτυχές της μετανάστευσης ή να αποτρέψουμε εκείνες τις καταστάσεις που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευεργετικές.

Μια επιπλέον δυσκολία είναι ότι η μετανάστευση εκδηλώνεται διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη και οι διαφορές από αυτή την άποψη είναι μεγάλες. Για ορισμένες χώρες η μετανάστευση αποτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Για άλλες είναι φαινόμενο ελάσσονος σημασίας που δεν προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Για αυτό το λόγο, μεταξύ άλλων, είναι τόσο δύσκολο να θεσπίσουμε και να εισηγηθούμε μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι για πολλούς ανθρώπους που διαμένουν στην Ευρώπη είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου - κυριολεκτικά. Στέλνοντάς τους πίσω στη χώρα προέλευσής τους μπορεί στην πραγματικότητα να τους καταδικάζουμε σε θάνατο. Συνεπώς, τα εργαλεία της μεταναστευτικής πολιτικής πρέπει να είναι ευέλικτα, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις μεμονωμένες περιπτώσεις συγκεκριμένων ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Μια κοινή μεταναστευτική πολιτική που βασίζεται στη διευκόλυνση του ανοίγματος των διόδων της νόμιμης μετανάστευσης δεν είναι δυνατό να λάβει την υποστήριξή μας. Η πολιτική θα πρέπει να είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτήν.

Η παρούσα έκθεση βασίζεται για άλλη μια φορά στις επικίνδυνες συστάσεις της Επιτροπής που παρουσιάζονται στο Πράσινο Βιβλίο της τελευταίας της 11ης Ιανουαρίου 2005 για την οικονομική μετανάστευση. Πρόκειται για μια έκθεση που ορίζει τον αριθμό των μεταναστών εργαζομένων που υποθετικά θα χρειαστεί η ΕΕ σε έως 60 εκατομμύρια και που παρομοίως επισημαίνει την ανάγκη για το άνοιγμα των διόδων για τη νόμιμη μετανάστευση.

Πώς να μην τη θεωρήσει κάποιος αισχρή όταν, εν μέσω οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης, συνιστάται να ανοίξουμε τις αγορές μας κι άλλο σε ξένους εργαζόμενους, σε μια περίοδο που απειλούνται οι εθνικές θέσεις εργασίας μας και μαίνεται η ανεργία;

Εν μέσω μιας κρίσης, αυτό που χρειάζεται, αντιθέτως, είναι η εφαρμογή οικονομικών και κοινωνικών προστατευτικών μέτρων και η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, αλλά και της κοινωνικής μέριμνας, για τους ημεδαπούς υπηκόους.

Για να κλείσω, η παρούσα έκθεση βασίζεται στη λανθασμένη εικασία ότι ανοίγοντας τους κρουνούς για τη νόμιμη μετανάστευση, θα μειωθεί σημαντικά η λαθρομετανάστευση ή θα εξαφανιστεί τελείως. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι, αντιθέτως, η νόμιμη μετανάστευση είναι ο πρόδρομος της μετανάστευσης ευρείας κλίμακας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το δικαίωμα του ασύλου πρόκειται να γίνει το μέσο της μαζικής μετανάστευσης σε μια κλίμακα άνευ προηγουμένου. Οι πόρτες της Ευρώπης θα ανοίξουν διάπλατα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Εάν περάσει η γνώμη των πολυπολιτισμικών οραματιστών, η έννοια της οικογένειας θα διευρυνθεί, ώστε να συνεπάγεται ότι ολόκληρες φυλές θα μπορούν να μεταναστεύσουν χωρίς καμία δυσκολία.

Επιπροσθέτως, η δυνατότητα κράτησης πριν την απέλαση πρόκειται να περιοριστεί, θα δοθεί πρόσβαση στην αγορά εργασίας στους αιτούντες άσυλο και πρόκειται να διευρυνθούν οι βασικές παροχές για αυτούς. Αυτό θα ασκούσε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην εγχώρια αγορά εργασίας – ειδικότερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης – και οι φορολογούμενοι θα έπρεπε να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη τους. Για αυτούς τους λόγους, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να απορρίψουμε την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) H έκθεση σχετικά με την κοινή μεταναστευτική πολιτική εκτιμά θετικά τη φιλομονοπωλιακή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και τη συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου σ' αυτή. Ταυτόχρονα, προτείνει τη λήψη μέτρων για το επόμενο διάστημα, σε βάρος των μεταναστών σε ακόμη πιο αντιδραστική κατεύθυνση.

Η έκθεση υιοθετεί τη βασική αρχή της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, δηλαδή της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Για τον σκοπό αυτό, προκρίνει την εφαρμογή μιας πολιτικής «μαστίγιου και καρότου» απέναντι στους μετανάστες. Έτσι, από τη μια μεριά χαιρετίζει το απαράδεκτο «Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», ζητά την αναβάθμιση του FRONTEX, την ενίσχυση των μέτρων φακελώματος και καταστολής σε βάρος των μεταναστών που δεν είναι χρήσιμοι στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Από την άλλη, επικροτεί την προσέλκυση και νομιμοποίηση μεταναστών «υψηλής ειδίκευσης», την κυκλική και προσωρινή μετανάστευση που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και προτείνει μέτρα ένταξης των νόμιμων μεταναστών, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμοι στους εργοδότες τους.

Απάντηση σ' αυτή την αντιδραστική πολιτική μπορεί να είναι μόνο η ένταξη των μεταναστών στο ταξικό εργατικό κίνημα, η κοινή πάλη με τους ντόπιους εργάτες ενάντια στην αντιλαϊκή και αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και του κεφαλαίου, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και του πλούτου που παράγουν.

 
  
  

- Έκθεση: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για την πολιτική ΔΕΔ-Μ, η οποία βασίζεται σε δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας, για να εκφράσει σωστά τους στόχους και τα μέτρα της. Πρέπει να επανεξετάσουμε έργα και μέτρα, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο συντονισμό της ΕΕ και να στοχεύουμε σε πιο δεσμευτικές υποσχέσεις από την πλευρά των κρατών μελών κατά την υλοποίηση έργων προτεραιότητας για τα οποία συμφώνησαν.

Τα έργα προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ και οι χάρτες αποτελούνται κυρίως από μεγάλα και δαπανηρά εθνικά έργα υποδομής για μεταφορές και μερικά από τα πρώτα 30 έργα ΔΕΔ-Μ ήταν φυσικά αδύνατο να υλοποιηθούν, ενώ άλλα έργα, ειδικότερα μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, έγιναν ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά δεν κατάφεραν να μπουν στον κατάλογο.

Η τρέχουσα οικονομική κρίση πρέπει για άλλη μια φορά να μας ενθαρρύνει να ακολουθήσουμε αυτή τη λογική αναφορικά με την υποδομή των μεταφορών. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε τα έργα και τις επενδύσεις στον τομέα των υποδομών των μεταφορών της ΕΕ για να εξελιχθεί περαιτέρω τα επόμενα 10-20 χρόνια. Οι αποφάσεις για τα έργα υποδομών των μεταφορών πρέπει να βασίζονται σε σωστή εκτίμηση του κόστους και του οφέλους, στη σταθερότητα και την ευρωπαϊκή διασυνοριακή προστιθέμενη αξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση περιγράφει τους προσανατολισμούς «για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών» (ΔΕΔ-Μ). Περιλαμβάνει προς το παρόν 30 έργα προτεραιότητας «εμπνευσμένα κυρίως από τα εθνικά συμφέροντα» - ποια άλλα συμφέροντα θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη, εκείνα των πολυεθνικών; – τα οποία θα λάβουν κοινοτική συγχρηματοδότηση ύψους περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η παρούσα έκθεση ταιριάζει με το όραμα των «διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών» που βασίζονται στη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς και την αύξηση του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και της συγκέντρωσης. Συνεπώς, «επισημαίνει την ανάγκη να ενσωματωθούν οι στόχοι … της στρατηγικής της Λισαβόνας» και υπερασπίζεται την προσαρμογή των ΔΕΔ-Μ «στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς» σύμφωνα με «τα ακόλουθα κριτήρια: οικονομική βιωσιμότητα, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, προώθηση της ενιαίας αγοράς» και αναπτύσσονται μέσω «συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα» (για παράδειγμα διαθέτοντας «ένα ποσοστό των εσόδων διοδίων από τις οδικές υποδομές στη χρηματοδότηση έργων ΔΕΔ-Μ»).

Μόλις ένα μήνα από το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, η πλειοψηφία του παρόντος Κοινοβουλίου δεν μπορεί να αντισταθεί να ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «να υποβάλει -έως το τέλος της θητείας της- νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με το άνοιγμα των εγχώριων σιδηροδρομικών αγορών επιβατών από την 1η Ιανουαρίου 2012».

Τέλος, για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομάδων σε σχέση με την επέκταση του ελέγχου τους προς την Ανατολική Ευρώπη, υπογραμμίζει ότι η σύνδεση Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η ανάπτυξη και επέκταση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών είναι απολύτως απαραίτητες για τη σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς και την προώθηση της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό επέλεξα την εναλλακτική λύση «Γ» που πρότεινε η εισηγήτρια, Eva Lichtenberger. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέπει να χρησιμοποιούνται όλοι οι τύποι χρηματοδοτικών πόρων που θα είναι διαθέσιμοι στο μέλλον για τις μεταφορές και την υποδομή, αν και δεν προσφέρει απολύτως το μέσο για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική υλοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα πολυάριθμα αποκλίνοντα εθνικά συμφέροντα.

Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής που προτείνεται από την εναλλακτική πρόταση της ομάδας PPE-DE, θα καθιστούσε αδύνατο να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη τα ταμεία συνοχής, ως μέρος της πολιτικής συνοχής, για έργα υποδομής μεταφορών εκτός από τα έργα προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ και ως συνέπεια αυτό θα στερούσε τη δυνατότητα από τη Ρουμανία να χρησιμοποιεί τα ταμεία συνοχής για τον τομέα των μεταφορών, τα οποία χρειάζεται πολύ η Ρουμανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αξιολογεί την υλοποίηση των 30 έργων προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ, στα οποία οι καθυστερήσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο μέλλον της ευρωπαϊκής βιώσιμης πολιτικής μεταφορών. Παρά τις δυσκολίες, είναι σημαντικό να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας για τις αλλαγές που απαιτούνται για τη δημιουργία συνδυαστικών συνδέσεων, ειδικότερα για πολίτες και εμπορεύματα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες υφιστάμενες προκλήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από θέματα ασφάλειας και περιφερειακά θέματα, κοινωνικές, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνήθειες και το περιβάλλον. Πρέπει συνεπώς να επισημαίνεται η ανάγκη για ενιαία και περισσότερο συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με το δίκτυο μεταφορών.

Η σημασία των διασυνοριακών συνδέσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών είναι σαφής, το οποίο εξηγεί γιατί υποστηρίζουμε τη βελτίωση των διασυνδέσεων μεταξύ όλων των τρόπων μεταφοράς, ειδικότερα εκείνων που δυσκολεύτηκαν να τροποποιηθούν και να εξελιχθούν, όπως ο σιδηρόδρομος ή οι θαλάσσιες μεταφορές. Πρέπει να δημιουργηθούν καλύτερες συνδέσεις με τους θαλάσσιους λιμένες και τους αερολιμένες και η σωστή υλοποίηση των έργων του διευρωπαϊκού δικτύου θα συμβάλλει σίγουρα σε αυτό το στόχο.

Η έκθεση αντανακλά ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες, αλλά η σειρά των προτεραιοτήτων που θεωρώ σωστή δεν τηρείται σε ολόκληρο το κείμενο. Ως εκ τούτου, την καταψήφισα.

 

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

10. Σεισμός στην Κεντρική Ιταλία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το σεισμό στην Κεντρική Ιταλία.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή στέλνει τα συλλυπητήριά της προς όλες τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους ανθρώπους τους στον πρόσφατο σεισμό στην Ιταλία.

Η Επιτροπή ήταν σε στενή επαφή με τις ιταλικές αρχές πολιτικής προστασίας από τις πρώτες ώρες μετά το σεισμό. Τα κράτη μέλη άρχισαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους μέσω του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε πολύ πρώιμο στάδιο της καταστροφής.

Ενώ αυτός ο σεισμός ήταν εξαιρετικά ισχυρός και επέφερε μεγάλες καταστροφές, το δυναμικό του έθνους μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει με άμεση αντίδραση σε καταστροφές.

Ωστόσο, στις 10 Απριλίου η Ιταλία ζήτησε τεχνικούς εμπειρογνώμονες που θα μπορούσαν να στηρίξουν τη χώρα αναλύοντας τη σταθερότητα των κτιρίων που επέστησαν ζημιές από το σεισμό. Επιλέχθηκε μια ομάδα οκτώ εθνικών εμπειρογνωμόνων και εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής. Η ομάδα απεστάλη στο μέρος του σεισμού στις 18 Απριλίου. Εκτός από την εκτίμηση σταθερότητας των κτιρίων, η ομάδα θα προτείνει λύσεις σε σχέση με τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

Η Επιτροπή συνεργάζεται τώρα με τις ιταλικές αρχές για να εντοπίσουν τις εναλλακτικές λύσεις για άλλη υποστήριξη της ΕΕ. Μεταξύ άλλων μπορεί να περιλαμβάνονται το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ ή ο επαναπρογραμματισμός των διαρθρωτικών και αγροτικών ταμείων ανάπτυξης.

Ο σεισμός αυτός αποτελεί δυσάρεστη υπενθύμιση ότι οι φυσικές καταστροφές αποτελούν μια διαρκή απειλή για όλα τα κράτη μέλη. Την τελευταία δεκαετία σεισμοί, κύματα καύσωνα, πυρκαγιές δασικών εκτάσεων, πλημμύρες και καταιγίδες σκότωσαν πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη και κατέστρεψαν πολυδάπανες υποδομές και πολύτιμους φυσικούς χώρους.

Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα πρέπει να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους για να αποτρέψουν καταστροφές και τις επιπτώσεις τους και να εγγυηθούν μια γρήγορη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή αντίδραση σε μεγάλες καταστροφές. Η εμπειρία έδειξε ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ενιαία προσέγγιση πολλαπλών κινδύνων για να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέτρα τόσο ως προς την πρόληψη και την άμεση αντίδραση στις καταστροφές, όπως περιγράφηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Μαρτίου 2008 σχετικά με την ενίσχυση της ικανότητας για αντίδραση της Ένωσης στις καταστροφές.

Επιπλέον, το Φεβρουάριο του 2009 η Επιτροπή ενέκρινε μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών που παρουσιάζει τη στάθμη της τεχνικής και ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Προτείνει τη βελτίωση της συνοχής των υφιστάμενων προληπτικών μέσων και τη συμπλήρωσή τους, ενισχύοντας έτσι την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα καλωσόριζε τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προσέγγιση που προτάθηκε στην εν λόγω σημαντική ανακοίνωση. Επιπροσθέτως, χάρη στις προπαρασκευαστικές ενέργειες της ικανότητας της ΕΕ για άμεση αντίδραση που εισηγήθηκαν οι προϋπολογισμοί του 2008 και του 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δοκιμάζει σήμερα, με τα κράτη μέλη, τρόπους για να βελτιώσει τη συνολική ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης της ΕΕ. Συνολικά, οι εν λόγω πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής διαχείρισης καταστροφών για όλους τους τύπους καταστροφών.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ευχαριστώ, κύριε Kallas. Επιτρέψτε μου να αδράξω την παρούσα ευκαιρία για να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κύριο Tajani, και για να μην με κατηγορήσετε ότι είμαι αδιάφορος ή στερούμαι ευαισθησιών, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τηρήσαμε ήδη ενός λεπτού σιγή, χτες, προς τιμή των θυμάτων αυτής της καταστροφής.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του 2002 και του 2007, οι σεισμοί ήταν η τέταρτη σε συχνότητα φυσική καταστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτή την πιο πρόσφατη και πιο σοβαρή τραγωδία στην Κεντρική Ιταλία, πρέπει να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τρομερά γεγονότα που είναι συχνά σε πολλά κράτη της Ένωσης.

Έως σήμερα, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και τον κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας: δύο εργαλεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αλλά ανεπαρκή για μια περιοχή, όπως η Ευρώπη, η οποία κινδυνεύει από τους σεισμούς. Στην περίπτωση της Κεντρικής Ιταλίας, βρίσκεται υπό επεξεργασία μια εφαρμογή για πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών. Ο αριθμός θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 500 εκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε στον τύπο ο Αντιπρόεδρος Antonio Tajani. Δεν ήταν ακόμα εφικτό να προσδιοριστεί ο βαθμός αυτού του σεισμού και της ζημιάς που προκλήθηκε: η Κεντρική Ιταλία χρειάζεται επείγουσα και ουσιαστική παρέμβαση, την οποία η Ιταλική Κυβέρνηση διαχειρίζεται άμεσα και σχολαστικά μόλις μερικά λεπτά μετά το σεισμό.

Αυτή η δράση απαιτεί, ωστόσο, ευρωπαϊκό συντονισμό, ενώ σέβεται τις εθνικές και τοπικές αρμοδιότητες. Στις 14 Νοεμβρίου 2007 το ίδιο το Κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ένα ψήφισμα για τον περιφερειακό αντίκτυπο των σεισμών αναφορικά με την πρόληψη και τη διαχείριση της ζημιάς που προκλήθηκε από τραγικά γεγονότα αυτού του είδους. Το παρόν έγγραφο θα πρέπει να λειτουργεί ως σημείο αφετηρίας για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτή την υπόθεση, όπως δηλώθηκε στη γραπτή ερώτηση του κύριου Βακάλη, την οποία συνυπέγραψαν περίπου 50 μέλη του παρόντος Κοινοβουλίου. Συνεπώς, ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις ιδέες που εκφράστηκαν στο εν λόγω ψήφισμα και θα τις εφαρμόσει για να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ατζέντα για την πρόληψη και τη διαχείριση σεισμών.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, εξ ονόματος της ομάδας PSE. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου για άλλη μια φορά εξ ονόματος των μελών του Ιταλικού Κοινοβουλίου και όλων των μελών της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις οικογένειες των θυμάτων, στην Κεντρική Ιταλία και τους πολίτες της και στην Ιταλία. Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι η ομάδα μας, η οποία από την αρχή ήταν κοντά στους ανθρώπους που επλήγησαν τόσο τραγικά, θα αποστείλει μια αντιπροσωπεία στην Κεντρική Ιταλία υπό την ηγεσία του προέδρου μας, κύριου Schulz. Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί: είναι αλήθεια, όπως δήλωσε ο κύριος Albertini, ότι δεν υπάρχει τελικός αριθμός έως σήμερα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι υπήρξαν περίπου 300 θάνατοι. Είναι τραγωδία: 50.000 άνθρωποι που εκκένωσαν τα σπίτια τους, χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια, εκατοντάδες ερημωμένα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, και μια πολιτιστική, αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική κληρονομιά αναγνωρισμένου κύρους σε συντρίμια.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Giorgio Napolitano, η αντίδραση στα γεγονότα ήταν άμεση και αποτελεσματική. Αυτή η αντίδραση προήλθε από το κράτος, αλλά και από μη κρατικούς παράγοντες· από τον κόσμο, από εθελοντές, από κοινότητες της Ιταλίας και άλλα μέρη, από τις επαρχίες, από τις περιφέρειες, από τον Ερυθρό Σταυρό και από την πυροσβεστική υπηρεσία: μια πραγματικά εντυπωσιακή επίδειξη αλληλεγγύης. Ίσως η Ιταλική Κυβέρνηση – παραλείψτε το «ίσως» - η Ιταλική Κυβέρνηση καλά θα έκανε να δεχτεί την πρόταση να συνδυάσει το δημοψήφισμα με τις ευρωπαϊκές εκλογές και τις δημοτικές εκλογές για να εξοικονομήσει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια που θα μπορούσαν να δαπανηθούν για να βοηθηθούν εκείνοι που επλήγησαν από το σεισμό.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους πρέπει να αντιδράσει η Ευρώπη: πρώτον, πρέπει να ενεργοποιήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης· μιλήσαμε για αυτό στον Αντιπρόεδρο Tajani μόλις μερικές ώρες μετά τα τραγικά γεγονότα. Δεύτερον, πρέπει να αναδιοργανώσει τα διαρθρωτικά ταμεία, και τρίτον, Επίτροποι, πρέπει να αξιοποιήσει τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια από τις προηγούμενες και τις νέες περιόδους προγραμματισμού. Τέταρτον, πρέπει να τροποποιήσει τους κανόνες για την πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία αναφορικά με τη δυνατότητα αποκατάστασης σύμφωνα με τον πρώτο στόχο, δηλαδή στις μειονεκτούσες, υποανάπτυκτες περιοχές, οι οποίες λόγω των εκτάκτως σοβαρών φυσικών γεγονότων, είδαν το ΑΕγχΠ τους, ή τον πλούτο, να πέφτει κάτω από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου. Έτσι, λοιπόν, δεν θέλουμε ένα νόμο επί τούτου για την Κεντρική Ιταλία, αλλά ένα νόμο εφαρμοστέο σε κάθε περιοχή που μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Πέμπτον, πρέπει να εξετάσουμε με την Επιτροπή τη δυνατότητα μείωσης των φόρων για τις οικονομικές δραστηριότητες και τις κατασκευαστικές εργασίας, οι οποίες θα πρέπει, όπως όλοι ελπίζουμε, να ξεκινήσουν εκ νέου στην Κεντρική Ιταλία. Τέλος, ζητώ την εφαρμογή της οδηγίας για τα δομικά υλικά, η οποία ενημερώθηκε και βελτιώθηκε πρόσφατα από το Κοινοβούλιο.

Για να κλείσω, μια τραγωδία όπως αυτή δεν απαιτεί ρητορική, αλλά απατελεσματική και ουσιαστική αντίδραση, καθώς και στενό έλεγχο για να εξασφαλιστεί ότι τα συντρίμμια του σεισμού δεν θα γίνουν μέρος για περαιτέρω κερδοσκοπία και παράνομες πρακτικές που γεμίζουν τις τσέπες των μεγάλων εγκληματικών ομάδων. Πρέπει να επαγρυπνούμε και να καταβάλλουμε τις καλύτερες προσπάθειές μας: πρέπει όλοι να εργαστούμε έτσι ώστε, με τη βοήθειά μας, οι φίλοι μας στην Κεντρική Ιταλία να μπορούν και πάλι να χαμογελάσουν.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μια τρομερή τραγωδία χτύπησε στη χώρα μου τη σημαντική κεντρική περιοχή Abruzzo και την πόλη Aquila. Ήταν μια καταστροφή που έπληξε ανθρώπινες ζωές, συμπεριλαμβανομένων νέων ανθρώπων, κατέστρεψε σπίτια, τα σπίτια μας· εκκλησίες, τα μέρη λατρείας μας, μνηνεία, τον πολιτισμό μας, εταιρείες, τους χώρους εργασίας μας, πανεπιστήμια, τα κέντρα μάθησής μας και άφησε πίσω του μεγάλο όλεθρο.

Ανασυνταχτήκαμε όλοι γύρω από αυτούς τους ανθρώπους και τώρα μπορούμε να πούμε το εξής: πρώτον, ότι αντέδρασαν με μεγάλη αξιοπρέπεια, παρά το ότι επλήγησαν τόσο βαθιά και τόσο πρακτικά, χάνοντας το πολυτιμότερο αγαθό τους όπως το σπίτι τους - και, όπως γνωρίζουμε, το σπίτι είναι βασικό για τον ιταλικό πολιτισμό - ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι αντέδρασαν με αξιοπρέπεια και θέλουν να ξεκινήσουν να ζουν και πάλι, ξαναχτίζοντας ό,τι είχαν, τις κοινότητές τους, στα μέρη που εκπροσωπούν αυτή την κοινότητα και σε συμφωνία με την παράδοση και τη συνέχεια. Μου υπενθύμισαν τη σημασία του πανεπιστημίου και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για αυτή την περιοχή, η οποία υφίσταται σήμερα σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και έλλειψη ανάκαμψης.

Θα πρέπει επίσης να πω ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά των θεσμικών οργάνων: της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, όλων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, καθώς και της πλειοψηφίας που, με μεγάλη σοφία και ευθύνη, παρατηρούν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε πνεύμα ομοφωνίας: των τοπικών θεσμικών οργάνων, της πολιτικής προστασίας, των χιλιάδων επί χιλιάδων νέων ανθρώπων και ενήλικων που πήγαν στο Abruzzo, οι οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικές ομάδες, ενώσεις και την καθολική κοινότητα· όλοι συνέβαλαν. Ακόμα και εκείνοι που δεν ταξίδεψαν ως εκεί, έκαναν κάτι: οικονομικά, πολιτιστικά, ολόκληρος ο πολιτιστικός, κοινωνικός και οικονομικός μηχανισμός της χώρας μας έχει κινητοποιηθεί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.

Θα είναι, ωστόσο, σημαντικό να θυμόμαστε αυτό, όπως δήλωσε ο κύριος Pitella, όσον αφορά την ανοικοδόμηση, διότι εκτός από αυτές τις θετικές πτυχές της τραγωδίας, αποκαλύφτηκε η δομική αδυναμία των μεθόδων μας στα κτίρια και πιστεύω ότι σχετικά με αυτό το θέμα, μαζί με εκκλήσεις για δικαιοσύνη, πρέπει να υπάρχει δέσμευση για τον εντοπισμό των ευθυνών και για ανοικοδόμηση.

Δύο λόγια για την Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε: όταν έγινε η καταστροφή,η Ευρώπη ήταν εκεί, όπως θα είναι στο μέλλον μέσω των κεφαλαίων και άλλων ενεργειών που αναφέρθηκαν. Ελπίζω να υπάρχει και μια ορατή παρουσία, επίσης, ώστε η Ευρώπη να μην αναγνωρίζεται μόνο από τα χρήματα που καταφτάνουν, αλλά και από τα πρόσωπα και από τα θεσμικά όργανα. Προτείνω να σταλεί μια κοινή αντιπροσωπεία από το παρόν Κοινοβούλιο για να επισκεφτεί την περιοχή, χωρίς επισημότητα, χωρίς δημοσιότητα, αλλά για να πει ότι η Ευρώπη αποτελείται από θεσμικά όργανα και ανθρώπους, και ότι αυτά τα θεσμικά όργανα και οι άνθρωποι θέλουν να υποστηρίξουν και θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Aquila, το Abruzzo και τη χώρα μου επίσης, η οποία επλήγη τόσο σφοδρά.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα κοινοτικά θεσμικά όργανα για την υποστήριξη που έδειξαν για την Ιταλία και τους ανθρώπους που επλήγησαν από το σεισμό. Ήταν δύσκολες ημέρες, οι οποίες επιδεινώθηκαν από τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων 48 ωρών.

Αλλά μετά τη θλίψη και την καταστροφή έρχεται η ώρα για πρακτικές προτάσεις και ανασυγκρότηση, η ώρα να επαναφέρουμε το μέλλον στην περιοχή Abruzzo. Ζητούμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να πράξουν το χρέος τους· στην πραγματικότητα η Επιτροπή έδωσε ήδη την εγγύησή της μέσω του Αντιπροέδρου Tajani, ο οποίος μας διαβεβαίωσε πολύ άμεσα για τη δέσμευσή του την αμέσως επομένη της καταστροφής.

Όπως επιβεβαίωσε σήμερα η ίδια η Επιτροπή, πρώτα από όλα πρέπει να εξακριβώσουμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοοικονομικούς πόρους, να εγγυηθούμε τη γρήγορη ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για φυσικές καταστροφές και έπειτα να εξετάσουμε τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης και εκ νέου προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων για τη στήριξη της απασχόλησης και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, κάνουμε έκκληση ιδιαίτερα για τη δυνατότητα θέσπισης έκτακτων νομοθετικών μέτρων, μείωσης των φόρων, κινήτρων και ενίσχυσης ενδεχομένως ως εξαίρεση στις τρέχουσες ελάχιστες διατάξεις. Αυτά θα μπορούσαν να είναι μέτρα εξουσιοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ισχύ δύο ή τριών ετών, δηλαδή για το χρόνο που απαιτείται έως το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και αναδόμησης.

Αναφορικά με τα εν λόγω ζητήματα και τους στόχους, όπως έδειξε η σημερινή συζήτηση, συμφωνούμε όλοι, δεν υπάρχει διχασμός. Θα ήθελα επίσης να κλείσω με εγκάρδιες σκέψεις για τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους ανθρώπους που επλήγησαν, αλλά είμαι ιδιαίτερα περήφανη ως Ιταλίδα από αυτή την περιοχή, που εκφράζω ιδιαίτερες ευχαριστίες για άλλη μια φορά για τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα θεσμικά όργανα, όλες οι πολιτικές ομάδες και κυρίως οι ομάδες διάσωσης, η πολιτική προστασία και ο Ερυθρός Σταυρός. Ευχαριστώ, επίσης, όλες τις εθελοντικές οργανώσεις και τους πολίτες που έκαναν ό,τι μπορούσαν και συνέβαλαν προσωπικά ή έδωσαν χρήματα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να παράσχουν πραγματική βοήθεια· αποτελούν ένα πραγματικά εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεσματικότητας και ανθρωπιάς.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα των Πρασίvωv/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας συμπράττει με όλα τα μέλη που μίλησαν πριν από εμένα για να εκφράσει τα συλληπητήριά της, την ισχυρή αίσθηση αλληλεγγύης και την υποστήριξή μας για εκείνους που υπέφεραν ως αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης τραγωδίας, αυτής της καταστροφής, αυτού του φυσικού γεγονότος, που, ωστόσο, προκλήθηκε από σωρεία πραγμάτων και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με ορατό τρόπο θα είναι σε θέση να συμβάλει θετικά στην παρούσα κατάσταση.

Υπάρχει ένα πράγμα, το οποίο δεν μπορούμε να αρνηθούμε: οι επιπτώσεις αυτού του σεισμού θα μπορούσαν να είναι πιο ήπιες, η τραγωδία δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη, διότι είναι σαφές ότι μια ολόκληρη σειρά κτιρίων και κατοικιών κατέρρευσε και δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Υπήρχε αμέλεια, υπήρχε απάτη και υπήρχε παραπλάνηση και πρέπει να εξακριβώσουμε ποιος είναι υπεύθυνος, διότι αυτό, επίσης, αποτελεί ουσιαστικό μέρος της αναδόμησης, η οποία συνιστά και την ηθική αναδόμηση του Abruzzo, των ανθρώπων του και της χώρας μας εν γένει. Η αναδόμηση θα πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για τεράστια καινοτομία στη βιώσιμη ανάπτυξη για εκείνους τους ανθρώπους που έδειξαν σε όλους μας ότι δεν έχουν μόνο μεγάλη αξιοπρέπεια, αλλά και μεγάλο κουράγιο και ακαταμάχητη επιθυμία να ξεκινήσουν από την αρχή.

Σε αυτό το σημείο, η λιγότερο δημαγωγική, πιο πρακτική προσέγγιση που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να αναλάβει γρήγορη δράση για να υποστηρίξει τις προσπάθειες έκτακτης ανάγκης και την αναδόμηση στο Abruzzo είναι να αναθεωρήσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιοχής για το 2007-2013, δηλαδή τα διαρθρωτικά ταμεία. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Abruzzo παρέχει σήμερα 140 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση από το συνολικό κόστος του προγράμματος ύψους 345 εκατομμυρίων ευρώ με τη διαφορά να αναπληρώνεται από κρατική συγχρηματοδότηση.

Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι εκείνο της οργάνωσης της Ιταλίας ως προς τη συγχρηματοδότηση των κεφαλαίων που σίγουρα θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το σημείο εμείς τα μέλη πρέπει να είμαστε σε πλήρη εγρήγορση.

Όπως έλεγα, πρώτα από όλα, πρέπει να ζητήσουμε να αναθεωρηθούν και να ανανεωθούν τα λοιπά ευρωπαϊκά ταμεία που είχαν σχεδιαστεί για το Abruzzo, όπως το Κοινωνικό Ταμείο, προς την κατεύθυνση των μέτρων και προτεραιοτήτων που εξυπηρετούν την αναδόμηση. Σε αυτό το πλαίσιο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Abruzzo θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανακατανομή των πόρων του διαρθρωτικού ταμείου που προορίζονταν για άλλες ιταλικές περιοχές που είναι σήμερα περισσότερο ανταγωνιστικές. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να εκτιμήσει τις επιδοτήσεις και αυτός ο ίδιος μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα κράτη μέλη.

Κατόπιν αυτού, οι ιταλικές αρχές, πρωταρχικώς η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλα τα σχετικά τοπικά όργανα, πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να υπολογίσει το κόστος της άμεσης ζημίας που προκλήθηκε για να ανταποκριθεί στην προθεσμία της 15ης Ιουνίου 2009 για την υποβολή αίτησης για ταμεία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης. Το ποσό της στήριξης που θα χορηγηθεί εξαρτάται από τη ζημία που προκλήθηκε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα λίγα εκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω ταμείο υφίσταται για να παρέχει γρήγορη, αποτελεσματική και ευέλικτη οικονομική βοήθεια, συνεπώς, είναι σημαντικό οι ιταλικές αρχές να υπολογίσουν αυτή τη ζημία, διαφορετικά θα είναι δύσκολο να λάβουν χρηματοδότηση.

Οι εθνικές αρχές πρέπει, επίσης, να αρχίσουν να εργάζονται για τη χορήγηση πιστώσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορούν να χορηγηθούν επαρκή ποσά για γρήγορη και βιώσιμη αναδόμηση σε αυτή την περιοχή.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα έρχεται η θλίψη για τόσα αθώα θύματα, έπειτα η δέσμευση να βοηθήσουμε στις προσπάθειες αντιμετωπίζοντας επιτυχώς την επείγουσα κατάσταση και την αναδόμηση, για τα οποία η Ιταλία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.

Η ευρωπαϊκή βοήθεια για αυτό είναι σημαντική, αλλά χρειαζόμαστε και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να βοηθήσουμε την πρόληψη αυτών των καταστροφών, οι οποίες συνήθως δεν έχουν μόνο φυσικά αίτια· συνεπώς, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο πρόληψης, ένα συστημα προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές, στο οποίο να οικοδομήσουμε ένα δίκτυο πολιτικής προστασίας και πρόληψης. Εκτός από αυτό, χρειαζόμαστε μια χωροταξική πολιτική που θα παρέχει εγγυημένες προδιαγραφές για τη χρήση της γης που να σέβεται την ισορροπία της, καθώς και προδιαγραφές ασφάλειας των κτιρίων.

Ο σεισμός του Abruzzo περιλαμβάνει και αυτό, και χωρίς να θέλω να γίνω εριστικός, πρέπει να διερευνήσουμε όλες τις ευθύνες, έτσι ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη αυτών των σοβαρών γεγονότων και πάνω από όλα πρέπει να εστιάσουμε στην αξιοποίηση της γης παρά στις νέες εργασίες κατεδάφισης. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να εγκριθεί η οδηγία πλαίσιο για το έδαφος, η οποία θα παρέχει διαρθρωτική στήριξη για την κατάλληλη διαχείριση της ευρωπαϊκής γης και τα ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να αναδιαμορφωθούν σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χωροταξική πολιτική, δημιουργώντας έτσι υγιές περιβάλλον και καλές θέσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, οι ιταλοί συνάδελφοι μας ορθώς θεώρησαν την παρούσα συζήτηση πολύ σημαντική για τη χώρα τους και ζητησαν το βήμα, αλλά είναι επίσης συζήτηση για όλους τους Ευρωπαίους. Εξάλλου, έχουμε μια ευρωπαϊκή κοινότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι που παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες από το Ταμείο Αλληλεγγύης και θα θέλαμε η χρησιμοποίησή του να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη – συμπεριλαμβάνοντας την Ιταλική Κυβέρνηση και τις περιφερειακές αρχές. Θα θέλαμε να εκφράσουμε για άλλη μια φορά τα συλλυπητήρια μας για τα πολυάριθμα θύματα και ελπίζουμε ότι η Ευρώπη είναι ικανή να βοηθήσει να έρθει η ανακούφιση όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 

  Armando Veneto (PPE-DE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη σπλαχνική αντίδραση στο τραγικό γεγονός σε όλη την Ιταλία και επίσης στην Ευρώπη. Όταν συμβαίνουν πράγματα σαν αυτό, μας επιτρέπουν να παρατηρούμε τη συνοχή της χώρας και της Κοινότητας, που μπορούν μόνο να τρέφουν την ελπίδα της γενικής αλληλεγγύης και της ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής ειρήνης, που απολαμβάνουμε στην Ευρώπη.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι πρέπει αναμφισβήτητα, ανοιχτά και επειγόντως να αντιμετωπίσουμε τους υπευθύνους για τα κακής ποιότητας κατασκευαστικά έργα που έκαναν τα γειτονικά κτίρια να αντιδράσουν διαφορετικά. Τέλος, στο περιθώριο υπήρξε κάποια διαφωνία σχετικά με την προβλεψιμότητα των σεισμών· δεν θα το αναλύσω τώρα, αλλά θα πω απλώς ότι οι μελέτες ραδονίου υποδεικνύουν ότι οι σεισμοί έπονται μιας αύξησης σε αυτό το αέριο. Σκέφτομαι, συνεπώς, ότι, όπως αρμόζει σε κάθε επιστημονική έρευνα, η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις δομές της για να ενθαρρύνει περαιτέρω τις μελέτες αυτές διότι, όπως είναι η φύση της επιστήμης, μπορεί κάποτε να συμβάλλει στην εντελώς υποθετική δυνατότητα της πρόβλεψης τέτοιων ολέθριων γεγονότων.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένα ισχυρό αίσθημα αλληλεγγύης σε όλα τα κράτη μέλη και στην Επιτροπή επίσης, αναφορικά με αυτό τον τρομερό σεισμό. Υπάρχουν μηχανισμοί για την παροχή βοήθειας, και οι υπηρεσίες της Επιτροπής έδρασαν άμεσα. Όλα πρέπει να γίνουν σε στενή συνεργασία με τις ιταλικές αρχές. Πέρυσι είχαμε τη μεγάλη καταστροφή από τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και πριν από αυτές είχαμε δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και τις πλημμύρες στη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε αλληλεγγύη και βοήθησε όσο μπορούσε. Θα το πράξει και σε αυτή την περίπτωση.

Πρώτα από όλα, περιμένουμε υπολογισμούς για την έκταση της ζημιάς και έπειτα μπορούμε να αποφασίσουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης. Η ίδια η Επιτροπή δεν μπορεί να χορηγήσει χρήματα από το Ταμείο Αλληλεγγύης· αυτό μπορεί να γίνει μόνο αφού λάβει το αίτημα από το κράτος μέλος και μετά τον υπολογισμό της έκτασης της ζημιάς.

Πολλά μέλη έθιξαν το ζήτημα του επαναπρογραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων και η ΓΔ REGIO το συζητάει. Η συνάδελφός μου Danuta Hόbner θα επισκεφτεί σύντομα την περιοχή και θα συζητήσει συγκεκριμένες δυνατότητες. Είμαστε σε διαρκή επαφή με το τμήμα πολιτικής προστασίας στη Ρώμη για να βοηθήσουμε, και επίσης για να βοηθήσουμε στην προετοιμασία της εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης, έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι η Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τα θύματα αυτής της καταστροφής.

Αναφορικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας των κτιρίων, οι εν λόγω προδιαγραφές υπάρχουν, αλλά το ζήτημα είναι πόσο πιστά τηρούνται από τα κράτη μέλη. Οι προδιαγραφές σίγουρα υπάρχουν: υπάρχουν σε οδηγίες και υπάρχουν και στην εθνική νομοθεσία.

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας μας, στην καρδιά του οποίου υπάρχει ένα κέντρο παρακολούθησης και πληροφόρησης που λειτουργεί όλο το 24ωρο, θα συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την πρόληψη καταστροφών και επίσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών.

Για άλλη μια φορά εξ ονόματος της Επιτροπής εκφράζω τα συλλυπητήριά μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε αυτή την περιοχή της καταστροφής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Για να ολοκληρώσουμε την παρούσα συζήτηση, με μια προσωπική σημείωση και επίσης εξ ονόματος του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δράττομαι της παρούσας ευκαιρίας για να εκφράσω τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου για άλλη μια φορά για τα θύματα και τις οικογένειες που επλήγησαν και φυσικά για να υποσχεθώ κάθε δυνατή υποστήριξη προς τους ανθρώπους της περιοχής που επλήγη τόσο άσχημα.

Η συζήτηση έληξε.

 

11. Απαλλαγή 2007: Συμβούλιο (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση (A6-0150/2009) του κ. Søndergaard εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2007 Τμήμα II – Συμβούλιο (C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)).

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας αρχικά, διότι θέλω να είμαι πολύ σίγουρος ότι προσκλήθηκε το Συμβούλιο για αυτό το σημείο. Καθώς πρόκειται να συζητήσουμε το πρόβλημα του Συμβουλίου, θα ήταν πολύ άσχημο εάν το Συμβούλιο δεν ήταν προσκεκλημένο για αυτό το σημείο. Θα ήθελα ο Πρόεδρος να εγγυηθεί ότι προσκλήθηκε το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Søndergaard, μπορώ να επιβεβαιώσω εξ ονόματος της Προεδρίας ότι το Συμβούλιο είναι πράγματι προσκεκλημένο να παραβρεθεί στη συζήτηση σχετικά με το εν λόγω σημείο. Παρά την πρόσκληση, με την ειλικρινή λύπη της Προεδρίας και εξ ονόματος του Κοινοβουλίου συνολικά διαπιστώνω την απουσία του Συμβουλίου. Πιστεύω ότι το ίδιο συνέβη σήμερα το πρωί, όταν ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου καλωσόρισε το Συμβούλιο, αλλά δεν έλαβε καμία απολύτως απάντηση Αν και λυπάμαι για αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να διορθώσω την κατάσταση και είμαστε, συνεπώς, υποχρεωμένοι να διεξαγάγουμε τη συζήτηση όπως προγραμματίστηκε. Σας καλώ, λοιπόν, να λάβετε το λόγο και πάλι ως εισηγητής για να εισηγηθείτε της συζήτησης σχετικά με την εν λόγω έκθεση και το εν λόγω σημείο.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι λυπάμαι πολύ για το γεγονός ότι πρόκειται να διεξαγάγουμε την παρούσα συζήτηση απουσία του Συμβουλίου – του ίδιου του Συμβουλίου τον προϋπολογισμό του οποίου πρόκεται να συζητήσουμε. Είναι, φυσικά, παράλογο ότι το Συμβούλιο επέλεξε απλώς να αγνοήσει την παρούσα συζήτηση κατά αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία να προτείνει στο Κοινοβούλιο να αναβάλλει την απόφαση απαλλαγής του για τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου για το έτος 2007.

Γιατί το κάναμε αυτό; Είναι επειδή υποπτευόμαστε κάποια απάτη ή παρατυπία; Η απάντηση είναι «όχι», διότι δεν έχουμε καμία ένδειξη ή πληροφορία που δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Τότε γιατί το κάναμε; Προτείναμε να αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής του Συμβουλίου, επειδή η επιτροπή μας δεν έλαβε καμία επίσημη απάντηση από το Συμβούλιο αναφορικά με μια σειρά ασαφειών στον προϋπολογισμό. Οι εν λόγω ασάφειες μπορεί κάλλιστα στην πραγματικότητα να είναι αποτέλεσμα παρερμηνειών, αλλά το Συμβούλιο αρνήθηκε να αποσαφηνίσει αυτές τις παρερμηνείες. Φυσικά, θα μπορούσε να το είχε πράξει απαντώντας στις ερωτήσεις μας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 42 της διοργανικής συμφωνίας, στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου δεν πρέπει να παρουσιάζονται επιχειρησιακές πιστώσεις για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Ως εκπρόσωποι του ευρωπαίου φορολογούμενου, έχουμε το καθήκον να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με την εν λόγω συμφωνία. Ωστόσο, για να το πράξουμε, πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία όχι μόνο να θέσουμε ερωτήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου, αλλά και να λάβουμε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις.

Στο παράρτημα της έκθεσης παραθέσαμε έναν αριθμό ερωτήσεων, ορισμένες εκ των οποίων είναι πραγματικά πολύ σαφείς και δεν θα ήταν δύσκολο να δοθεί μια απάντηση σε αυτές. Για παράδειγμα: πόσους λογαριασμούς εκτός του προϋπολογισμού είχε το Συμβούλιο το 2007; Ποια κεφάλαια κάλυπταν και σε τι δαπανήθηκαν; Άλλη ερώτηση είναι: μπορεί το Συμβούλιο να προσφέρει μια εξήγηση ως προς το πώς ο εσωτερικός της ελεγκτής θα μπορούσε να συμπεράνει ότι υπήρχαν ελλείψεις ως προς τον έλεγχο και την επαλήθευση των τιμολογίων; Και ακόμα μία: υπάρχει εξήγηση για το λόγο που ήταν απαραίτητο να μεταφερθούν σημαντικά ποσά από το κονδύλι του προϋπολογισμού για τη μετάφραση στο κονδύλι του προϋπολογισμού για τα ταξίδια, χρόνο μετά το χρόνο; Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις από μέρους μου, ως εισηγητής, και από την επιτροπή συνολικά, το Συμβούλιο δεν έχει δώσει έως σήμερα καμία επίσημη απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις.

Αυτό δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες, φυσικά, όχι μόνο στην επιτροπή, αλλά και σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο, επίσης, διότι πώς μπορούμε να χορηγήσουμε απαλλαγή για έναν προϋπολογισμό, με άλλα λόγια να ισχυριστούμε υπεύθυνα στο εκλογικό μας σώμα ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι σωστός χωρίς να γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς; Αυτό θα ήταν παράλογο.

Εμείς στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών είμαστε καθωσπρέπει άνθρωποι. Για το λόγο αυτό δίνουμε στο Συμβούλιο μια ακόμα ευκαιρία για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Ως εκ τούτου, προτείνουμε στο Κοινοβούλιο να αναβάλλει τη χορήγηση απαλλαγής για τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να θίξουμε ξανά το θέμα το Νοέμβριο και θα δώσει στο Συμβούλιο μερικούς μήνες να εξετάσει εάν η διαφάνεια είναι καλύτερη από τη μυστικότητα ή όχι.

Ελπίζω ότι με τη σημερινή συζήτηση και την αυριανή ψηφοφορία θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θέλουμε να είμαστε υποχείριο των σκοτεινών δυνάμεων. Θέλουμε ανοιχτές διαδικασίες, θέλουμε διαφάνεια και θέλουμε να έχουμε πλήρη γνώση για το πώς δαπανούνται τα χρήματα του φορολογούμενου. Αυτό θέλουμε σήμερα και αυτό θέλουμε μετά τις εκλογές του Ιουνίου.

 
  
MPphoto
 

  José Javier Pomés Ruiz, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. (ES) Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω στον εφαρμοστέο δημοσιονομικό κανονισμό ότι ο Γενικός Γραμματέας και Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, ο οποίος υποβοηθάται από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, θα φέρει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των πιστώσεων που εισάγονται στο Τμήμα ΙΙ – Συμβούλιο – του προϋπολογισμού και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυάται ότι διαχειρίζονται σωστά.

Πού είναι ο Javier Solana; Πού είναι ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, αν όχι στην παρούσα συζήτηση; Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η μόνη πηγή πληροφοριών που διαθέτουμε, δηλαδή η έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή, δηλώνει ότι υπάρχει ένας λογαριασμός Β, ενάς λογαριασμός εκτός προϋπολογισμού στο Συμβούλιο. Σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό, δεν είναι η Τσεχική ή η Γαλλική Προεδρία που φέρουν την ευθύνη, αλλά ο Javier Solana που είναι υπεύθυνος για το Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του.

Τι είναι αυτός ο λογαριασμός εκτός προϋπολογισμού;

Ο ελεγκτής λέει ότι το εν λόγω τμήμα πρέπει να απαλειφθεί. Θα θέλαμε να μάθουμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιήθηκε και γιατί.

Θα θέλαμε να μάθουμε γιατί, από τα 650 εκατομμύρια ευρώ που διαχειριζόταν ο κύριος Solana, και για τα οποία είναι υπεύθυνος, τα 13 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν από τις δαπάνες διερμηνείας στις δαπάνες ταξιδιών το 2006, αλλά το 2007 η κατανομή για τις δαπάνες ταξιδιών δεν αυξήθηκε. Το ίδιο συμβαίνει και πάλι και δεν γνωρίζουμε τι σημαίνουν τα τόσα ταξίδια και πού πρόκειται να καταλήξουν αυτά τα κεφάλαια.

Είμαστε θυμωμένοι, διότι υπάρχει μόνο μια εξαίρεση στο δημοκρατικό έλεγχο που ασκεί το παρόν Κοινοβούλιο επί του συνόλου των λογαριασμών που χρηματοδοτούνται από φορολογούμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: οι λογαριασμοί που διατηρεί το Συμβούλιο. Αυτοί δεν ελέγχονται. Εμείς, τα μέλη του παρόντος Κοινοβουλίου, δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε έστω μία επίσημη συνεδρίαση με το Συμβούλιο για να συζητήσουμε για τους λογαριασμούς.

Αρνήθηκαν να μας δώσουν αποδεικτικά. Αρνήθηκαν να μας δώσουν έγγραφα. Καταλαβαίνουν ότι δεν έχουμε δικαιοδοσία να ελέγχουμε το Συμβούλιο· αυτό ήταν μια χαρά, όταν το Συμβούλιο διεξήγαγε μόνο διοικητικά καθήκοντα, αλλά σήμερα η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας εκπροσωπεί επιχειρησιακές δαπάνες και δεν κατανοούμε γιατί αυτό πρέπει να εξαιρείται από το δημοκρατικό έλεγχο.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να δηλώσω επί του παρόντος ότι η στάση του Γενικού Γραμματέα, κύριου Solana, είναι απαράδεκτη και ότι συνεπώς σε αυτή την περίσταση το παρόν Κοινοβούλιο πρόκειται να προτείνει να μην εγκριθούν οι λογαριασμοί του Συμβουλίου, όπως συνέβη πριν από δέκα χρόνια, όταν ο κύριος Elles δήλωσε ότι αρνούταν να εγκρίνει τους λογαριασμούς της Επιτροπής προκαλώντας την παραίτηση της Επιτροπής Santer.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos, εξ ονόματος της ομάδας PSE. Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση που πρόκειται να λάβουμε είναι πολύ σημαντική. Η Ομάδα των Σοσιαλιστών τάσσεται υπέρ της αναβολής για τέσσερις λόγους αρχής.

Ο πρώτος είναι η αξιοπιστία και ο ρόλος του Κοινοβουλίου μας. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε, από την αρχή, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο. Αυτό που μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει είναι να ελέγχει δημοκρατικά τους λογαριασμούς του Συμβουλίου, επίσης, παρά τη συμφωνία κυριών που τέθηκε σε εφαρμογή.

Ο δεύτερος λόγος είναι η διοργανική ισορροπία. Είναι σημαντικό να μην πράξουμε κάτι που δεν μπορούμε να πράξουμε ως Κοινοβούλιο, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να δηλώνουμε ότι είναι δικαίωμά μας να έχουμε άποψη, να έχουμε γνώμη για τους λογαριασμούς του Συμβουλίου, όταν οι εν λόγω λογαριασμοί είναι επιχειρησιακοί και στις περιπτώσεις που οι εν λόγω επιχειρησιακοί λογαριασμοί πρέπει να ελέγχονται. Αυτή είναι η δημοκρατική αρχή και αυτό πρόκειται να πράξουμε. Συνεπώς, δεν λέμε ότι θέλουμε να πράξουμε κάτι άλλο. Λέμε ότι θέλουμε να πράξουμε το καθήκον μας.

Ο τρίτος λόγος είναι ο σεβασμός και η προετοιμασία για τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Γνωρίζετε πολύ καλά, συνάδελφοι, ότι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η κοινή εξωτερική πολιτική αποκτά πολύ μεγαλύτερο βάθος και πολύ μεγαλύτερη κεκτημένη ταχύτητα. Πρόκειται για πολύ σημαντικότερη κοινή πολιτική και δεν μπορούμε να λέμε από την αρχή ότι το Κοινοβούλιο δεν θα έχει καμία σχέση με την πολιτική αυτή. Πρέπει να έχουμε την ευκαιρία σήμερα να πούμε ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου.

Το τελευταίο - και ίσως το σημαντικότερο σημείο – είναι η διαφάνεια έναντι των πολιτών.

Ο ρόλος μας ως Κοινοβούλιο είναι η λογοδοσία έναντι των πολιτών.

Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λέμε στους πολίτες ότι οι μεγάλες κοινές πολιτικές, όπως η εξωτερική και η αμυντική πολιτική, θα βρίσκονται εκτός του δημοκρατικού ελέγχου του Κοινοβουλίου μας.

Συνεπώς, για τους προαναφερθέντες τέσσερις σημαντικούς λόγους αρχής πιστεύουμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ της αναβολής.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. (FI) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Søndergaard για την εξαιρετική του έκθεση.

Η έκθεση για την απαλλαγή του Συμβουλίου είναι πολύ εκτενής και εμπεριστατωμένη. Βασίζεται, επίσης, σε παραπομπές σε έγγραφα και τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Το πιο προβληματικό θέμα είναι η διαφάνεια. Ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου αφορά μόνο εν μέρει τη διοίκηση, καθώς μεγάλο μερίδιο των κεφαλαίων πηγαίνει σε δράσεις, όπως την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Το Συμβούλιο είναι αρκετά απρόθυμο να συζητήσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και δεν είναι πρόθυμο να παραδώσει τα έγγραφα που ζητήθηκαν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με το Συμβούλιο, είναι η αρμόδια αρχή για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το καθήκον του είναι επίσης να επιβλέπει τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων και τη γενική εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εξ όσων καταλαβαίνω, αυτή η έλλειψη συνεργασίας ανάγκασε την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να προτείνει την αναβολή της απαλλαγής και όχι τόσο ο εικαζόμενος τρόπος διαχείρισης των κεφαλαίων. Η κατάσταση είναι δυσάρεστη, διότι το καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η ζωτική δύναμη της γόνιμης ευρωπαϊκής πολιτικής. Για το λόγο αυτό η ομάδα μου θα λάβει την τελική της απόφαση σχετικά με τη θέση της σήμερα το απόγευμα.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. (NL) Ευχαριστούμε, κύριε Søndergaard, η έκθεσή σας είναι αριστούργημα, καθώς καλύπτει όλα τα συναφή σημεία. Θα ήθελα, ωστόσο, να ζητήσω από τον Πρόεδρο και το παρόν Προεδρείο του Κοινοβουλίου να λάβει υπόψη την απουσία του Συμβουλίου και να μην το αφήσουν έτσι. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να μας κρεμάσουν κουδούνια. Θα ήθελα να παροτρύνω το Προεδρείο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής μιας πολύ επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας με το μήνυμα ότι αυτό είναι απαράδεκτο.

Πράγματι, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αρνούμαστε να χορηγήσουμε παράταση. Αυτό είναι πέραν αμφιβολίας σήμερα. Δεν μπορούμε να χορηγήσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Δεν πρόκειται τόσο για την απάτη, καθώς είναι θέμα αρχής, δηλαδή διαφάνειας. 650 εκατομμύρια ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό διαχειρίζονται από τον κύριο Solana στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, αλλά χωρίς καμία μορφή ελέγχου. Δεν είναι αποδεκτό αυτό σε μια δημοκρατία. Δεν έχει τέλος. Από αυτό απορρέουν οι δικαιολογημένες απαιτήσεις για έκθεση επί των δραστηριοτήτων, διαφάνεια και σαφήνεια.

Δεν τελειώνει εκεί, όμως. Ως εισηγητής για την απάτη σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας, στην έκθεσή μου που εγκρίθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, ζήτησα με σαφήνεια από το Συμβούλιο να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις. Έχουν περάσει τώρα τέσσερις ή πέντε μήνες και αυτή η περίοδος σηματοδοτήθηκε από εκκωφαντική σιωπή εκ μέρους του Συμβουλίου, ενώ η εκτιμώμενη απάτη είναι μεταξύ 60 και 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το Συμβούλιο πρέπει να δράσει. Αυτό που απαιτείται είναι συντονισμός για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας και εφόσον δεν υπάρχει προθυμία για δράση από την πλευρά τους, δεν θα χορηγήσω απαλλαγή προς το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να θέσω την ίδια ερώτηση και αυτή είναι πού είναι το Συμβούλιο στην παρούσα συζήτηση; Πρόκειται φυσικά να ασκήσουμε έλεγχο στο Συμβούλιο και στη διαχείριση του προϋπολογισμού του. Θεωρώ αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει κανένας από το Συμβούλιο για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Εμείς, στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, ειδικότερα ο συντάκτης γνωμοδότησής μας, κύριος Søndergaard, θέσαμε αρκετά ερωτηματικά σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών εκ μέρους του Συμβουλίου Υπουργών. Επισημάναμε αρκετές περιπτώσεις, αλλά δεν λάβαμε καμία ικανοποιητική απάντηση.

Επιτρέψτε μου να παραθέσω δύο παραδείγματα. Το 2006 το Συμβούλιο δαπάνησε 12,6 εκατομμύρια ευρώ σε ταξίδια. Αυτά τα χρήματα προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για τη διερμηνεία. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση προς το Συμβούλιο, αλλά εάν δεν μπορεί να απαντήσει το Συμβούλιο, ίσως μπορεί η Επιτροπή: πού ταξίδεψε το Συμβούλιο το 2006; Σε τι αντιστοιχούν αυτά τα 12 εκατομμύρια ευρώ;

Το Συμβούλιο, επίσης, έχει απόρρητους λογαριασμούς, το λεγόμενο «comptes hors budget». Ο εσωτερικός ελεγκτής σύστησε στο Συμβούλιο να καταργήσει αυτούς τους λογαριασμούς, αλλά μάταια. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν συνέβη αυτό. Πόσοι τέτοιοι λογαριασμοί υπάρχουν ταυτόχρονα με τον προϋπολογισμό; Τι περιέχουν αυτοί οι λογαριασμοί;

Η δουλειά μας ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να εξετάζουμε τη χρησιμοποίηση των πόρων του προϋπολογισμού εκ μέρους του Συμβουλίου. Αυτό το πράττουμε, επειδή εκπροσωπούμε τους φορολογούμενους. Η δουλειά του Συμβουλίου είναι να απαντάει στις ερωτήσεις μας. Θέλουμε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις τώρα! Τι συνέβη με αυτά τα 12 εκατομμύρια ευρώ; Τι περιέχουν οι απόρρητοι λογαριασμοί; Πόσοι απόρρητοι λογαριασμοί υπάρχουν;

Εάν δεν λάβουμε ικανοποιητική απάντηση – που δεν έχουμε λάβει έως τώρα – τότε δεν θα χορηγήσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, ασχολούμαστε με ένα από τα σημαντικότερα, πιο θεμελιώδη ζητήματα εδώ. Θα μπορούσατε να πείτε ότι, ως εκπρόσωπος μιας ευρωσκεπτικιστικής ομάδας, πιστεύω ότι θα έπρεπε πάντα να κυριαρχεί το Συμβούλιο στην ευρωπαϊκή συνεργασία και ότι το παρόν Κοινοβούλιο πρέπει να επικεντρώνεται στην εσωτερική αγορά και τα διασυνοριακά περιβαλλοντικά θέματα. Ωστόσο, τώρα υπάρχει ένα τρίτο θέμα που έρχεται στο προσκήνιο. Το Συμβούλιο και το παρόν Κοινοβούλιο είναι καταρχήν εξίσου υπεύθυνα για τον προϋπολογισμό και τη χρήση η οποία γίνεται με τα χρήματα των φορολογούμενων. Σήμερα αυτό που κατά τη γνώμη μου αποτελεί γεγονός άνευ προηγουμένου συνίσταται στο ότι το Συμβούλιο διατηρεί μυστική τη χρήση των χρημάτων. Συνεπώς, δεν έχουμε διαφάνεια. Οι πολίτες δεν είναι σε θέση να πουν «το δέχομαι, διότι γνωρίζω το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα». Συνεπώς, θα έλεγα – και από όσο καταλαβαίνω, όλοι οι ομιλητές στο παρόν Κοινοβούλιο συμφωνούν για μία μοναδική φορά - ότι δεν μπορεί να υπάρχει ζήτημα χορήγησης απαλλαγής προς το Συμβούλιο έως ότου μάθουμε πού πήγαν τα χρήματα.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο ως ένθερμος υποστηρικτής της Ευρώπης, και είμαι πεπεισμένος ότι σήμερα παίρνουμε ένα μάθημα για το πώς δεν πρέπει να είναι η δημοκρατία της ΕΕ. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν το κρίνει σε καμία περίπτωση απαραίτητο να ανταποκριθεί στις πολύ ξεκάθαρες επικρίσεις του Κοινοβουλίου με οποιαδήποτε αποδεκτή μορφή δυστυχώς αποδεικνύει ότι όλες οι επικρίσεις της ΕΕ, και επίσης εκείνων που τώρα απορρίπτουν το θεσμικό όργανο, είναι σωστές, καθώς αγνοούμε κατάφωρα τις ίδιες τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η δημοκρατία.

Με κάθε Συνθήκη, επιτρέψαμε το κέντρο της εξουσίας να παραμείνει χωρίς καμία επίβλεψη στην πραγματικότητα και το Συμβούλιο – και αυτό μπορεί να αποδειχτεί – να είναι νωθρό και ανεπαρκές και να λειτουργεί κατά κύριο λόγο μυστικά. Λέω «νωθρό», διότι μπορεί να αποδειχτεί ότι η πλειοψηφία των υπουργών – δηλαδή, εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις που είναι εξαιρετικά σημαντικές για την Ευρώπη κεκλεισμένων των θυρών – συχνά δεν είναι καν παρών και οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με εξαιρετικά θεμελιώδη θέματα. Αυτό συνέβαινε στην Αυστρία έως το 1848 και μετά από αυτό το έτος η κατάσταση βελτιώθηκε κάπως. Αυτό δεν είναι δημοκρατία.

Το Συμβούλιο δεν είναι καν πρόθυμο να παραχωρήσει πρόσβαση στα σημεία της ημερήσιας διάταξης που συζητούνται. Τα μέλη μπορούν να την επεξεργαστούν επακριβώς, λεπτομερώς, με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις – όπως έπραξα εγώ – και τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά. Αυτοί οι άνθρωποι απλώς τεμπελιάζουν. Εκείνοι που είναι σημαντικότεροι ως προς τη νομοθετική διαδικασία από ό,τι εμείς τα μέλη του Κοινοβουλίου αφήνουν άλλους να παρουσιάζονται στη θέση τους.

Προβάλλεται, επίσης, ο ισχυρισμός ότι σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο Συμβούλιο, όταν στην πραγματικότητα υπάρχει λιγότερη διαφάνεια στο εν λόγω θεσμικό όργανο από την απόφαση του Συμβουλίου του 2006. Ένα και μοναδικό σημείο της ημερήσιας διάταξης από τα 130 συζητήθηκε δημοσίως στο σημαντικότερο Συμβούλιο - το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων - το 2008. Όλα τα υπόλοιπα συζητήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών. Όλα τα άλλα είναι λιγότερο διαφανή από ό,τι η μαφία.

Έπειτα υπάρχει η χρήση των ταμείων. Πού πηγαίνουν πολλά εκατομμύρια ευρώ; Γιατί αρνείται το Συμβούλιο να συνεργαστεί ως προς αυτό; Ποια είναι η στάση του Κοινοβουλίου έναντι μιας μυστικής υπηρεσίας που επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο υπό την ηγεσία του Javier Solana; Ο Javier Solana έχει τη βάση του στην Ισπανία, η οποία παραδέχεται φυσικά ότι υπάρχει μια μυστική υπηρεσία της ΕΕ. Πού πηγαίνουν τα χρήματα; Πόσο διεφθαρμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και πόσο υστερούν σε διαφάνεια;

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δύο πράγματα εξ ονόματος της επιτροπής. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, ο οποίος έθεσε ευθέως ερωτήσεις και δεν έλαβε απαντήσεις. Συγχαρητήρια στην επιτροπή που ενέκρινε την έκθεση του κύριου Søndergaard με συντριπτική πλειοψηφία – 27:2. Τα κράτη μέλη είναι αισθητά δια της απουσίας τους σήμερα, αν και, όπως θα σας υπενθύμιζα κύριε Πρόεδρε, θέσαμε το παρόν σημείο στην ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα ειδικά για να εξυπηρετήσουμε τα προβλήματα του Συμβουλίου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Τα κράτη μέλη κάνουν πράγματα εδώ που δεν θα τολμούσαν να πράξουν στη χώρα τους.

Τώρα θα διεξαγάγουμε μια προεκλογική εκστρατεία όπου τα πράγματα μετατίθενται πάλι στις Βρυξέλλες. Τα προβλήματα έγκεινται στις πρωτεύουσες, όχι στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να δω την Επιτροπή να μας προσφέρει μεγαλύτερη υποστήριξη ως προς αυτό κατά καιρούς. Κατά την άποψη μου, η στάση της είναι ορισμένες φορές υπερβολικά άτολμη. Εάν, όπως λέει ο εισηγητής, έχουμε comptes hors budget – στη χώρα μου τους λέμε «μαύρους λογαριασμούς» - αυτό φέρνει στο νου τη Eurostat και παρόμοιες ιστορίες. Αυτό δεν θα λειτουργήσει για πολύ. Ήταν καθήκον της εν λόγω επιτροπής να προειδοποιήσει για μια τέτοια εξέλιξη και είμαι περήφανος που το έπραξε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία. Πιστεύω – και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα που θα αποκομίσω, εάν το Κοινοβούλιο ακολουθήσει το παράδειγμά μας με αυτό που ελπίζω ότι θα είναι μια εξίσου μεγάλη πλειοψηφία αύριο – ότι εγγυηθήκαμε ότι ο έλεγχος πράγματι λειτουργεί. Υπάρχει κάποιος που θα το φροντίσει. Μετά από αυτό, θα εξετάσουμε τις συνέπειες.

 
  
MPphoto
 <