Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0003(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0239/2009

Внесени текстове :

A6-0239/2009

Разисквания :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0287

Разисквания
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

4. Безопасност на пациентите (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът (A6-0239/2009) на г-жа Sartori – от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно предложението за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS)).

Докладчикът не може да присъства, затова първоначалното представяне ще направи г-жа Grossetête.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, заместник-докладчик.(FR) Да, г-н председател, аз замествам г-жа Sartori, която е задържана в Италия, и от нейно име се извинявам, защото тя имаше голямо желание да присъства тук днес.

Ще говорим предимно за медицински процедури, защото понякога те могат да имат опасни последствия за здравето на пациентите заради нежелани въздействия на лекарства, заради лекарска грешка или заради инфекции, получени в здравното заведение.

От тези рискове можем да споменем най-вече вътреболничните инфекции, които възникват при един на всеки 20 болнични пациенти, или с други думи 4 100 000 души на година. Данните на Европейската комисия по този въпрос са наистина обезпокоителни.

Нежелани събития възникват при 8 % до 12 % от болничните пациенти в държавите-членки на Европейския съюз. Това се равнява на приблизително между 7 и 15 милиона болнични пациенти годишно, към които могат да бъдат добавени около 37 милиона пациенти, които ползват първична здравна помощ.

Само вътреболничните инфекции възникват при един на всеки 20 болнични пациенти, което се равнява на над 4 милиона пациенти годишно. Всяка година вътреболничните инфекции причиняват смъртта на приблизително 37 000 души в Европа.

За да се постигне целта броят на тези инфекции да се намали до 900 000 случая годишно до 2015 г. – с други думи намаление от 20 % – държавите-членки и европейските институции се приканват да въведат необходимите мерки.

По-специално докладът препоръчва: насърчаване на образованието и обучението на здравните служители и парамедицинския персонал, като се обърне специално внимание на вътреболничните инфекции и резистентността към антивирусни лекарства на вирусите, които ги причиняват; подобряване на информираността сред пациентите, като се изиска от Комисията да изготви документ за пациентите въз основа на практическото ръководство за предотвратяване на вътреболнични инфекции на Световната здравна организация (СЗО) от 2003 г.; подкрепяне на изследвания в тази област, като се обърне специално внимание на новите технологии, нанотехнологиите и наноматериалите; и увеличаване на присъствието на медицинските сестри и болногледачите, специализирани в контрола на инфекциите.

Накрая, както текстът подчертава – а г-жа Sartori беше особено настоятелна в това отношение – важно е да се подобри обучението на пациентите във връзка с този въпрос.

Наложително е да се поиска Комисията да изготви документ за превенцията на вътреболничните инфекции, предназначен за пациентите, който да бъде представен на Парламента и Съвета. Комисията трябва да осигури и мониторинг на напредъка, постигнат в областта, от държавите-членки и Европейският съюз, който да се осъществява три пъти годишно.

Така например в допитване, осъществено във Франция, се казва, че 83 % от участниците в допитването знаят за съществуването на вътреболнични инфекции, както и че тези рискове са основният източник на безпокойство сред френските граждани при постъпването им в болница. От друга страна, обществото не смята, че разполага с нужната информация за причините и последствията от вътреболничните инфекции.

През следващите няколко години усилията за превенция на вътреболничните инфекции трябва да се насочат по-специално към информацията за професионално заетите в сферата на здравеопазването лица и за населението като цяло.

 
  
MPphoto
 

  Даниела Филипова , действащ председател на Съвета. – (CS) Госпожи и господа, областта на безопасността на пациентите и качеството на здравните грижи е един от основните приоритети на чешкото председателство в областта на общественото здраве. Ние осъзнаваме значението на непрекъснатото подобряване на безопасността на пациентите и свързаните с това подобрения в качеството на здравните грижи във връзка с презграничното здравно обслужване.

Основната цел на проекта на предложение на Съвета относно безопасността на пациентите и качеството на здравните грижи, включително превенцията и контрола на вътреболничните инфекции, е да се дефинира интегриран подход, съобразно който пациентите могат безопасно да се прехвърлят към здравни центрове, предлагащи по-високо качество на обслужване, и където всички оказващи въздействие фактори ще бъдат взети предвид.

Инициативата възникна въз основа на тревожното нарастване на случаите на нежелани събития в цяла Европа, като най-често срещаните такива биват вътреболничните инфекции. Това е голямо предизвикателство, което е свързано с нарастващите очаквания на гражданите в тази област, застаряващото население в Европа и постоянния напредък в медицината и медицинските науки като цяло. Също така вътреболничните инфекции привличат все по-голямо внимание от страна на медиите и политиците.

Това бяха причините за решението на чешкото председателство да организира министерската конференция, която се проведе в Прага на 15-16 април и която беше посветена на бактериалните заплахи за безопасността на пациентите в Европа. Обсъжданите теми включваха антибиотичните програми в болниците, влиянието на параметрите на системата на здравеопазване върху случаите на резистентност към антибиотици и вътреболничните инфекции, както и управлението и отговорностите в тази област.

Но нека се върнем към проектопредложението. Чешкото председателство е наясно, че организацията от здравни системи попада изцяло в компетентността на държавите-членки. Разбира се, според мен тази инициатива ще предложи подходящ стимул за по-нататъшно развитие на националните политики за по-добра грижа за здравето и живота на гражданите.

Като цяло Съветът споделя мнението за необходимостта от по-добро сътрудничество и координация в тази област на всички равнища, включително на местно, регионално и национално равнище, и на равнище на Европейския съюз, както и за необходимостта от обмен на нужната информация. Затова и създаването на система за съобщаване на нежелани събития представлява мярка от изключително значение. Системата, разбира се, ще гарантира имунитет, за да насърчи съобщаването на тези събития.

Обръща се специално внимание и на по-доброто обучение на здравните работници в областта на безопасността на пациентите и създаването на общи определения и терминология, както и на сравними показатели, които ще позволят по-лесното идентифициране на проблемите. Това ще позволи да се направи последваща оценка на ефективността на мерките и интервенциите, които целят увеличаване на безопасността на пациентите и по-добър обмен на опит и информация между държавите-членки.

Чешкото председателство в момента приключва преговорите за проекта на предложение в работните органи на Съвета и ще се опита той да бъде приет от Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси през юни тази година. Разбира се, точно поради значимостта на този въпрос Съветът реши да проведе консултации и с Европейския парламент, защото неговото мнение значително допринася за провеждащата се в момента дискусия.

Аз съм твърдо убедена, че Съветът и Парламентът споделят общата цел за по-висока безопасност на пациентите в Европейския съюз. В този дух Съветът внимателно ще разгледа и предложенията за изменения, които се съдържат във вашия доклад относно проекта на предложение.

В заключение бих искала отново да благодаря на всички участвали в подготовката на доклада на Европейския парламент и на докладчика Amalia Sartori, която изготви доклада.

 
  
MPphoto
 

  Андрула Василиу, член на Комисията. (EN) Г-н председател, първо бих искала да благодаря на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за работата й по това досие, и най-вече на докладчика, г-жа Amalia Sartori, за нейните усилия във връзка с един от най-големите приоритети в областта на здравеопазването.

Безопасността на пациентите означава намаляване на броя нежелани събития, които възникват във всякаква среда за предоставяне на здравни грижи – в болниците, в първичната помощ, в дългосрочните здравни грижи и в общността.

Изчислено е, че в държавите-членки на Европейския съюз между 8 % и 12 % от пациентите, постъпили в болница, страдат от нежелани реакции, докато получават здравни грижи. Тази цифра е неприемливо висока. Тя обрисува една обезпокоителна картина, която оказва влияние не само върху пациентите, но и върху техните семейства и близки. Също така нежеланите събития представляват и огромна тежест върху здравните бюджети и икономиката като цяло.

Вътреболничните инфекции са специфичен пример за едно често срещано нежелано събитие. Общият брой хоспитализирани пациенти с поне една вътреболнична инфекция в Европейския съюз всяка година се равнява на 4,1 млн. евро – което отговаря на 1 на всеки 20 хоспитализирани пациенти.

Изчислено е, че приблизително 37 000 смъртни случая се регистрират всяка година в резултат от тези инфекции. Несъмнено ние трябва да се стремим значително да подобрим това положение.

Всички държави-членки са осъзнали предизвикателството, свързано с безопасността на пациентите, пред което са изправени, и са предприели мерки за справяне с проблема. Ние знаем обаче, че сред 27-те държави-членки са налице различни равнища на информираност, налични ресурси и експертни познания за борба с проблема.

Известно е, че не във всички държави-членки пациентите могат да се възползват от най-новите научни изследвания и систематичния обмен на най-добри практики и знания. Затова и считам, че безопасността на пациентите е още една област, в която Европейският съюз може да предложи действителна добавена стойност, за да предостави по-голяма безопасност на всички пациенти в Европа, като, разбира се, уважава отговорността на държавите-членки да предоставят здравни грижи на своя територия.

Затова Европейската комисия излезе със своето съобщение и предложение за препоръка на Съвета относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи. Очаквам с нетърпение вашето становище.

 
  
MPphoto
 

  Antonios Trakatellis, от името на групата PPE-DE. (EL) Г-н председател, цифрите, цитирани от г-жа Grossetête и члена на Комисията, са наистина изумителни и показват, че много пациенти са изложени на обезпокоителни инциденти в болниците, най-често срещаните от които са инфекциите, свързани със здравни грижи.

Броят инфекции несъмнено може да бъде намален значително; първо, необходима е по-голяма дисциплина в болниците, защото, от една страна, хората посещават пациенти в болниците и винаги съществува риск от пренасяне на бактерии, а от друга страна, хигиенните правила трябва да бъдат прилагани стриктно от пациентите и болничния персонал, а здравните служители се нуждаят от постоянна информация и обучение относно инфекциите, свързани със здравни грижи.

Считам обаче, че основният проблем днес е, че трябва да събираме точни сведения, защото всяка болница и всяка клиника се различава от другите, дори и в същата държава; например, необходимо е да знаем дали вътреболничните инфекции се срещат по-често при пациенти в хирургията или в клиниките по вътрешни болести, необходимо е да знаем щама и резистентността на бактериите; всички тези сведения са много важни, ако искаме да установим причините и по този начин да постигнем ефективно намаляване на вътреболничните инфекции.

Затова е необходимо да събираме подробна информация, за да се справим с вътреболничните инфекции.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, от името на групата PSE. (EN) Г-н председател, считам, че тази препоръка е един много добър пример за добавената стойност, която Европейският съюз може да внесе в здравеопазването, където въпреки че разполага с ограничени правомощия, той може да обедини експертите от държавите-членки, което може да има огромно значение за живота на гражданите. Както г-н Trakatellis заяви, цифрите, споменати от члена на Комисията, относно нежеланите реакции към здравните грижи и вътреболничните инфекции, са наистина шокиращи. Не трябва хората, които влизат в болница, да бъдат изписвани по-болни, отколкото при постъпването си, а мнозина от нас познават хора, имали този проблем. Това е проблем на целия Европейския съюз и затова е от съществено значение вашата инициатива, свързана с вътреболничните инфекции, да бъде подкрепена.

Считам, че има много какво да научим един от друг и със сигурност можем да избегнем редица проблеми за гражданите, ако работим заедно за справяне с този проблем и съберем най-добрите умове в Европа.

Вторият въпрос, по който искам да говоря и който е споменат накратко в парламентарния доклад, са нараняванията, причинени от спринцовки. Знам, че Комисията разглежда въпроса от доста време и във връзка с него съществува сътрудничество между работодателите и професионалните съюзи, но все още положението е такова, че приблизително един милион работници в здравното обслужване в цяла Европа са засегнати от наранявания, причинени от спринцовки. Това може да бъде избегнато, ако използваните от тях спринцовки бъдат заменени с по-безопасни.

Г-жо член на Комисията, надявам се, че ще се завърнете в Комисията и че на новата сесия на Парламента ще внесете предложение, свързано с нараняванията, причинени от спринцовки, което е от голямо значение за здравните работници и представлява проблем на здравната ни система, който лесно може да бъде избегнат.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, от името на групата ALDE. (EN) Г-н председател, приблизително 10 % от приетите в болница пациенти и близо 15 % от пациентите, които получават първична помощ в Европейския съюз, претърпяват някакъв вид нежелано събитие – от леко, лечимо заболяване до болести с потенциално летален изход. С други думи, близо един на всеки четирима пациенти страда в резултат на лечението, а не заради заболяването. Тази статистика е още по-обезпокоителна ако вземем предвид факта, че броят на смъртните случаи, свързани със здравни грижи в Европа, е близо два пъти по-голям от броя на смъртните случаи, причинени от пътни произшествия.

Докладът на г-жа Sartori може да помогне много за подобряване на това положение, но както винаги, успехът на дадена политика зависи най-вече от нейното прилагане, а в това отношение националните правителства имат отговорността да покажат с действия дали наистина ги е грижа за техните граждани. Здравните системи, особено в 12-те най-скоро присъединили се държави-членки, в много случаи се нуждаят от основен ремонт, като трябва да се обърне внимание на подобрение на структурата на болниците, модернизация на оборудването и съобразено със съвременните стандарти обучение на здравните работници. Такива промени могат да настъпят единствено с помощта на Европейския съюз, по отношение както на финансите, така и на експертния опит, като те трябва да бъдат налични за всички, с оглед безопасността на пациентите.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Свободните здравни грижи са основна полза и право. 37 000 смъртни случаи годишно, причинени от инфекции, придобити вследствие на здравни грижи, са твърде много и като граждани на Европейския съюз ние не можем да позволим или да приемем това. Въз основа на принципа на субсидиарност институциите на Европейския съюз, и най-вече Комисията, трябва да изиграят важна роля да се насърчи разпространението на информация и най-добри практики.

Трябва да подчертая колко е важно да се предложат специфични и скоростни решения за незабавното и окончателно намаляване на вътреболничните инфекции в Европа. В тази област подкрепям препоръките на докладчика в документа.

 
  
MPphoto
 

  Даниела Филипова, действащ председател на Съвета. – (CS) Г-н председател, госпожи и господа, бих искала да благодаря на всички членове на Парламента за техните коментари, предложения и наблюдения. Трябва да кажа, че със задоволство отбелязах, че становищата на Европейския парламент и Съвета принципно съвпадат по този въпрос. Разбира се, Съветът внимателно ще разгледа всички предложения за изменения на Европейския парламент и въз основа на това ще прецени дали да ги включи в окончателния вариант на проекта за предложение.

 
  
MPphoto
 

  Андрула Василиу, член на Комисията. – (EN) Г-н председател, днешното разискване илюстрира големия интерес и грижа на Европейския парламент относно безопасността на пациентите. То изпраща и сигнал, че това е област с голям потенциал за добавената стойност на Европейския съюз.

Комисията приветства по-голямата част от предложените изменения: например, приветстваме предложението държавите-членки да назначават компетентни органи за безопасност на пациентите на различни нива от държавната или местна администрация. Това отразява факта, че някои държави-членки разполагат с децентрализирани здравни системи. Съгласни сме и че мащабът и разходите за събирането на данни не трябва да бъдат непропорционални на очакваните ползи.

Във връзка с предложените изменения, свързани с вътреболничните инфекции, приветстваме разпоредбата за адекватна защита на здравните работници. Подкрепяме и изтъкването на заболеваемостта и смъртността вследствие на вътреболнични инфекции и необходимостта от назначаване на по-голям брой медицински сестри, специализирани в контрола на инфекциите.

Трябва обаче да изляза и с някои уговорки и възражения по отношение на намаляването на целите. Някои заявиха, че държавите-членки трябва да предоставят необходимите средства за постигане на намаление от 20 % на броя на хората, пострадали от нежелани събития, включително общо намаление в Европейския съюз от 900 000 случая годишно. Комисията не счита, че е подходящо да се поставят такива цели на равнището на Европейския съюз, защото държавите-членки се намират на различни етапи и би било много трудно да се поставят съответстващи, реалистични и постижими цели, които да бъдат подходящи за всички.

Внимателно си отбелязах казаното от г-жа McAvan относно нараняванията, причинени от спринцовки, и ще обмисля предложение за специална инициатива. Г-жа Филипова спомена отговорността на държавите-членки в този аспект. Нашата инициатива за безопасността на пациентите и вътреболничните инфекции напълно зачита правомощията на държавите-членки за финансиране на структури и предлагане на здравни грижи по начин, който те считат за уместен. Целта на нашето предложение е да помогнем на държавите-членки да изготвят правилни и адекватни стратегии за намаляване или избягване на нежеланите събития в здравеопазването, включително вътреболничните инфекции, като обединява най-добрата информация и експертен опит в Европейския съюз и като предлага подкрепата на Комисията за постигането на икономии от мащаба в тази област.

След като препоръката за безопасността на пациентите бъде приета в Съвета, това ще е знак за безпрецедентен политически ангажимент от страна на правителствата на държавите-членки да направят безопасността на пациентите приоритет в своите здравни политики. Намаляването на всички видове нежелани събития, включително вътреболнични инфекции, във всички среди, които предлагат здравни грижи, и във всички държави-членки на Европейския съюз е цел, която всички споделяме. Предложението може да изиграе важна роля за постигането на тази цел.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, докладчик.(FR) Г-н председател, бих искала да благодаря на всички членове на Парламента, които говориха по доклада на г-жа Sartori. Бих искала да им благодаря за техните предложения.

Искам също да кажа на г-жа Василиу, която изглежда не споделя количествено изразените цели в доклада на г-жа Sartori, че ние, разбира се, вземаме забележката й под внимание, но във всеки случай за нас е важно да направим всичко необходимо, за да гарантираме високо ниво на безопасност както за пациентите, така и за здравните работници. Също така, въпреки че не е желателно да имаме количествено определено предложение, като се има предвид разнообразието на грижите, предоставяни в Европейския съюз, аз считам, че е също толкова важно да направим всичко необходимо, за да гарантираме възможно най-високите нива на безопасност.

Това е добавената стойност на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес от 12,00 ч.

 
Правна информация - Политика за поверителност