Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0003(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0239/2009

Předložené texty :

A6-0239/2009

Rozpravy :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0287

Rozpravy
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

4. Bezpečnost pacientů (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva (A6-0239/2009), kterou předložila paní Sartoriová jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o návrhu doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče (KOM(2008)0837 – C6–0032/3009 – 2009/0003(CNS)).

Zpravodajka zde nemůže být a v úvodním vystoupení jí nahradí paní Grossetêteová.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, zastupující zpravodajku.(FR) Pane předsedající, ano, zastupuji paní Sartoriovou, která se zdržela v Itálii a předávám její omluvu, protože si velmi přála být dnes zde přítomna.

Budeme hovořit zejména o lékařských postupech, protože mohou mít někdy pro pacientovo zdraví škodlivé důsledky, ať již z důvodu nežádoucích účinků léků, lékařské chyby nebo kvůli infekcím získaných v místě léčby.

Z těchto rizik můžeme jmenovat zejména nozokomiální infekce, které postihují jednoho z 20 hospitalizovaných pacientů, jinými slovy 4 100 000 osob ročně. Tato čísla Evropské komise jsou velmi znepokojivá.

Nepříznivé události se v členských zemích Evropské unie vyskytují u 8% až 12% nemocničních pacientů. To ročně dává číslo mezi 7 až 15 miliony hospitalizovaných pacientů, k nimž lze přidat nějakých 37 milionů pacientů v primární zdravotní péči.

Jen nozokomiální infekce zasáhnou v průměru jednoho z 20 nemocničních pacientů, což je celkově přes 4 milionů pacientů ročně. Každý rok v Evropě nozokomiální infekce způsobují úmrtí celkem asi 37 000 lidí.

Aby bylo možné splnit cíl snížení těchto infekcí do roku 2015 o 900 000 případů ročně – jinými slovy se jedná o 20 % snížení – jsou členské státy a evropské instituce vyzvány k tomu, aby zavedly nezbytná opatření.

Zpráva zejména doporučuje: podporu vzdělávání a školení zdravotnického a nemocničního personálu se zvláštním zřetelem k nozokomiálním infekcím a rezistenci virů, které je způsobují, vůči antivirotikům; zlepšení vědomostí o tomto problému mezi pacienty a žádá, aby Komise připravila pro pacienty dokument na základě manuálu pro prevenci nozokomiálních infekcí, který vydala Světová zdravotnická organizace – WHO – v roce 2003; podporu výzkumu v této oblasti zvláště zaměřeného na nové technologie, nanotechnologie a nanomateriály; a zvýšení počtu sester a sester specializovaných na kontrolu infekcí.

A nakonec je důležité, jak zdůrazňuje text – a paní Sartoriová na tomto bodu velmi trvala – zlepšit v této záležitosti výchovu pacientů.

Je nezbytné požádat Komisi, aby připravila dokument zaměřený na pacienty a prevenci nozokomiálních infekcí a aby jej předložila Parlamentu a Radě. Komise by také měla učinit opatření na tříleté monitorování pokroku dosaženého v této oblasti členskými státy a Evropskou unií.

Například výzkum realizovaný ve Francii ukazuje, že 83 % z dotázaných lidí o nozokomiálních infekcích slyšelo a že tato rizika jsou pro Francouze hlavním zdrojem obav při přijetí do nemocnice. Na druhé straně veřejnost nemá pocit, že je o příčinách a důsledcích nozokomiálních infekcí řádně informována.

V několika dalších letech je nutno při úsilí o prevenci nozokomiálních infekcí klást větší důraz na informovanost odborného zdravotního personálu a populace jako celku.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová , úřadující předsedkyně Rady. − Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, oblast bezpečnosti pacientů a kvality poskytované péče je jednou z hlavních priorit českého předsednictví v oblasti veřejného zdraví. Uvědomujeme si význam kontinuálního zvyšování bezpečí pacientů a s tím související zlepšování kvality zdravotní péče, a to i v souvislosti s poskytováním přeshraniční zdravotní péče.

Hlavním cílem návrhu doporučení Rady o bezpečnosti pacientů a kvalitě zdravotních služeb včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče je vymezit integrovaný přístup, v němž se bezpečí pacientů posune do centra vysoce kvalitních zdravotnických systémů tím, že se bude přihlížet ke všem faktorům, jež na ni mají dopad.

Tato iniciativa vznikla na základě zjištění, že nárůst výskytu nežádoucích událostí je v celé Evropě alarmující, přičemž mezi nejčastější nežádoucí události patří infekce spojené s poskytováním právě zdravotní péče. Jedná se o velkou výzvu, s kterou souvisí i rostoucí očekávání veřejnosti v této oblasti, stárnoucí populace v Evropě či neustálý pokrok v léčbě a lékařské vědě obecně. Infekcím spojeným s poskytováním zdravotní péče věnují také stále větší pozornost média i politici.

I toto jsou důvody pro rozhodnutí českého předsednictví uspořádat ministerskou konferenci, jež se uskutečnila ve dnech 15.–16. dubna v Praze pod názvem „Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě“. Zaměřila se zejména na nemocniční antibiotické programy, vliv systémových parametrů zdravotní péče na výskyt antibiotické rezistence a infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče a dále na řízení a odpovědnost v této oblasti.

Ale zpět k návrhu doporučení. České předsednictví si uvědomuje, že organizace zdravotních systémů spadá do plné kompetence členských států. Ovšem tato iniciativa, podle mého názoru, vhodně stimuluje další rozvoj národních politik směrem k vyšší ochraně zdraví a životů naších občanů.

Obecně lze říci, že Rada souhlasí s potřebou lepší spolupráce a koordinace v této oblasti na všech úrovních, tzn. místní, regionální, národní i na úrovni Společenství, stejně tak jako s nutností výměny relevantních informací. Významným opatřením je tak proto vznik systému hlášení výskytu nežádoucích událostí, který ovšem bude beztrestný, tak aby podpořil intenzitu hlášení.

Důraz je dále kladen na další vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti bezpečnosti pacientů, vznik společných definic a terminologie stejně jako porovnatelných indikátorů, které by umožnily lepší identifikaci problémů. Stejně tak bude možné posléze zhodnotit účinnost opatření a intervencí směřujících ke zvýšení bezpečnosti pacientů a snadnějšímu sdílení zkušeností a poznatků mezi členskými státy.

České předsednictví v současné době dokončuje jednání o návrhu doporučení v pracovních orgánech Rady a bude usilovat o jeho přijetí Radou EPSCO v červnu tohoto roku. Ovšem právě vzhledem k významu problematiky se Rada rozhodla konzultovat také Evropský parlament, neboť jeho stanovisko významně přispěje k probíhající diskuzi.

Jsem přesvědčena, že Rada i Parlament sdílí společný cíl, tedy zvýšení bezpečí pacientů v EU. V tomto duchu také Rada pečlivě zváží pozměňovací návrhy obsažené ve vaší zprávě k návrhu předmětných doporučení.

Na závěr mi ještě dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě zprávy EP podíleli, a zvláště pak zpravodajce Amalii Sartoriové, která tuto zprávu zpracovala.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komise. − Pane předsedající, nejdříve bych ráda poděkovala Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin za práci na tomto spisu a zejména pak zpravodajce, paní Amalii Sartoriové, za její úsilí v tom, co je ve zdravotnictví prioritou nejvyššího řádu.

Bezpečnost pacientů je o snižování počtu nepříznivých událostí, které se vyskytují ve všech zdravotnických zařízeních – v nemocnicích, v primární péči, v dlouhodobé péči nebo ve společnosti.

Odhaduje se, že v členských státech EU, asi u 8 % až 12 % pacientů přijatých do nemocnic se v průběhu léčby vyskytují nežádoucí příhody. Tato čísla jsou nepřijatelně vysoká. Vytváří znepokojivý obraz, jenž má vliv nejen na pacienty, ale i jejich rodiny a přátele. Kromě toho jsou nepříznivé události obrovským břemenem zdravotnických rozpočtů i ekonomiky jako celku.

Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče jsou zvláštním příkladem velmi běžné nepříznivé události. Celkový počet hospitalizovaných pacientů, u nichž se vyskytla alespoň jedna infekce spojená s poskytováním zdravotní péče, je v EU každým rokem odhadován na 4,1 milionů euro – což je každý dvacátý hospitalizovaný pacient.

Odhaduje se, že každým rokem z důvodu těchto infekcí dochází k přibližně 37 000 úmrtím. Je zřejmé, že se musíme všemožně snažit tuto situaci zlepšit.

Všechny členské státy uznaly problém týkající se bezpečí pacientů a přijaly opatření na řešení tohoto problému. Víme ale, že úroveň znalosti problému je mezi 27 členskými státy různá, stejně jako zdroje a dostupné odborné způsobilosti k řešení problému.

Je pravděpodobné, že pacienti ve všech členských státech nemají prospěch ze stávajících výsledků výzkumu ani ze systematických výměn nejlepších postupů a odborné způsobilosti. Proto je podle mne bezpečí pacientů další oblastí, kde může EU poskytnout skutečnou přidanou hodnotu k tomu, aby byli všichni evropští pacienti ve větším bezpečí, a to samozřejmě při respektování odpovědnosti členských států za poskytování zdravotní péče na jejich územích.

Proto Evropská komise představila své sdělení a návrh na doporučení Rady o bezpečnosti pacientů, včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Těším se na vaše názory.

 
  
MPphoto
 

  Antonios Trakatellis, jménem skupiny PPE-DE. (EL) Pane předsedající, čísla, která citovala paní Grossetêteová a paní komisařka jsou skutečně ohromující a ukazují, že je mnoho pacientů v nemocnicích vystaveno znepokojivým situacím, z nichž nejčastější jsou infekce spojené s poskytováním zdravotní péče.

Počet infekcí by samozřejmě mohl být významně snížen; zaprvé je v nemocnicích zapotřebí větší disciplíny, protože na jedné straně jsou zde lidé, kteří v nemocnicích pacienty navštěvují a vždy existuje riziko přenosu bakterií, a zadruhé musejí být přísně dodržována hygienická pravidla, a to jak pacienty, tak personálem. Personál také neustále potřebuje informace a školení týkající se infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.

Věřím ale, že těžištěm věci je to, že bychom měli získat přesné údaje, protože mezi nemocnicemi a klinikami existují rozdíly, a to i v rámci jedné země; potřebujeme například vědět, zda jsou infekce spojené s poskytováním zdravotní péče častější u pacientů na chirurgických odděleních a nebo na internách, potřebujeme znát kmen a rezistenci bakterií; všechny tyto údaje jsou velmi důležité, pokud máme být schopni zjistit příčiny, a tak dosáhnout účinného snížení výskytu infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.

Potřebujeme proto získat podrobné údaje, abychom infekce spojené s poskytováním zdravotní péče dokázali řešit.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, jménem skupiny PSE. Pane předsedající, myslím, že je toto doporučení dobrým příkladem přidané hodnoty, kterou Evropská unie může přinést do zdravotní péče, v níž, i když máme omezené kompetence, spojení odborníků z členských států může skutečně životy lidí změnit. Jak pan Trakatellis řekl, čísla, o nichž paní komisařka hovořila, týkající se nežádoucích reakcí na léčebnou péči a infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, jsou šokující. Především by nikdo neměl jít do nemocnice a odejít ještě více nemocný, než byl, a mnoho z nás asi zná lidi, kteří tento problém měli. Jedná se o problém napříč Evropskou unií, a proto je nesmírně důležité, aby vaše iniciativa týkající se infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče postoupila kupředu.

Myslím, že se máme vzájemně od sebe hodně co učit, a zajisté můžeme předejít mnoha problémům našich občanů, když na řešení této záležitosti budeme pracovat společně a svedeme dohromady nejlepší mozky Evropy.

Druhým bodem, o němž chci hovořit, je bod velmi stručně zmíněný v naší parlamentní zprávě týkající se poranění způsobených injekčními jehlami. Vím, že se Komise tímto tématem dlouho zabývala a že na tomto tématu spolupracují zaměstnavatelé a odbory, ale stále platí, že zhruba jeden milión pracovníků ve zdravotnictví v Evropě utrpí poranění způsobené injekčními jehlami. Tomu by se dalo zabránit, pokud by stávající jehly byly nahrazeny jehlami bezpečnějšími.

Doufám, paní komisařko, že se vrátíte do Komise a že na novém zasedání Parlamentu přednesete návrh týkající se poranění způsobených injekčními jehlami, což je pro mnoho pracovníků ve zdravotnictví velmi důležité, a zároveň se jedná o problém, jemuž lze ve zdravotnictví předejít.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, jménem skupiny ALDE. Pane předsedající, přibližně u 10 % hospitalizovaných pacientů a zhruba 15 % pacientů v rámci primární péče v EU se vyskytne nějaký druh nežádoucí příhody, a to od mírné, dobře léčitelné, až po život ohrožující nebo smrtelný případ. Jinými slovy, jeden ze čtyř pacientů utrpí újmu kvůli léčbě, a ne následkem nemoci. Tato statistika je o to dramatičtější, když si uvědomíme, že počet úmrtí spojených se zdravotní péčí v Evropě je téměř dvakrát tak vysoký než počet úmrtí způsobených silničními nehodami.

Zpráva paní Sartoriové může pro nápravu mnoho udělat, ale jako vždy úspěch jakékoliv politiky velmi záleží na jejím uplatňování, a v tomto ohledu mají národní vlády odpovědnost dokázat svými činy, že jim na jejich občanech opravdu záleží. Systémy zdravotní péče, zejména v 12 nových členských státech, potřebují v mnoha případech celkovou revizi a pozornost vyžaduje strukturální zlepšení nemocnic, modernizace vybavení a moderní školení zdravotního personálu. Tyto změny mohou nastat jen s pomocí EU, a to jak z hlediska financí, tak odbornosti, a taková pomoc musí být z důvodu bezpečnosti pacientů pohotově k dispozici.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Otevřená zdravotní péče je nejdůležitější výhodou a právem. 37 000 úmrtí ročně způsobených infekcemi získanými v důsledku zdravotní péče je příliš vysoké číslo a jako občané Evropské unie to nemůžeme dovolit ani přijmout. Na základě zásady subsidiarity musí instituce Evropské unie a především Komise přijmout důležitou úlohu při propagaci a šíření informací a nejlepších postupů.

Musím zdůraznit, že je důležité nabídnout zvláštní a rychlá řešení pro významné a stálé snížení výskytu nozokomiálních infekcí v Evropě. V této oblasti podporuji doporučení zpravodajky, která uvedla v této zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová, úřadující předsedkyně Rady. − Pane předsedající, vážení přítomní, děkuji všem poslancům a poslankyním za jejich komentáře, návrhy a připomínky. Musím říct, že jsem s radostí vyslechla, že v zásadě se v této otázce názory Evropského parlamentu a Rady shodují. Rada samozřejmě pečlivě zváží všechny pozměňovací návrhy Evropského parlamentu a na základě toho pak posoudí jejich zařazení do konečného znění návrhu doporučení.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komise. − Pane předsedající, v dnešní rozpravě je vidět vysoká míra zájmu a znepokojení Parlamentu týkající se bezpečnosti pacientů. Zpráva také naznačuje, že se jedná o oblast velkého potenciálu pro přidanou hodnotu EU.

Ve většině případů Komise vítá navrhované pozměňovací návrhy: například vítáme návrh, aby členské země určily v oblasti bezpečnosti pacientů odpovědné orgány, a to na různých úrovních státní a místní samosprávy. To odráží skutečnost, že některé členské státy mají přenesené systémy zdravotní péče. Také souhlasíme, že by rozsah a náklady na shromažďování údajů neměly být v nepoměru k očekávaným přínosům.

Co se týče předložených pozměňovacích návrhů týkajících se infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, vítáme ustanovení ohledně odpovídající ochrany zdravotního personálu. Také podporujeme zdůraznění břemena nemocnosti a úmrtnosti u infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče a potřeby získat více sester specializovaných na kontrolu infekcí.

Musím ale uvést některé výhrady a námitky týkající se snižování cílů. Někteří navrhli, aby členské státy poskytly prostředky nezbytné k dosažení 20% snížení v počtu osob postižených nežádoucími událostmi, včetně celkového snížení o 900 000 případů v EU ročně. Komise si nemyslí, že je vhodné na úrovni EU stanovit takovéto cíle, protože členské státy jsou na různé úrovni a bylo by velmi obtížné stanovit vhodné, realistické a dosažitelné cíle, které by byly vhodné pro všechny.

Pozorně jsem si všímala toho, co paní McAvanová řekla o poraněních způsobených injekčními jehlami, a budu přemýšlet o návrhu zvláštní iniciativy. Paní ministryně Filipiová v tomto ohledu zmínila odpovědnost členských států. Naše iniciativa týkající se bezpečnosti pacientů a infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče plně respektuje pravomoci členských států financovat infrastrukturu a poskytovat zdravotní služby tak, jak považují za vhodné. Účelem našeho návrhu je pomoci členským států zavést řádné a odpovídající strategie ke snížení nebo předcházení nežádoucích událostí ve zdravotní péči včetně infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče prostřednictvím shromáždění dostupných informací a odbornosti v EU a nabídkou podpory Komise pro dosažení úspor v této oblasti.

Jakmile bude doporučení ohledně bezpečnosti pacientů přijato v Radě, bude to znamenat bezprecedentní politické odhodlání vlád členských států dát bezpečnosti pacientů prioritu v rámci svých zdravotních politik. Kroky ke snížení počtu nežádoucích událostí všeho druhu, včetně infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech členský státech EU jsou cílem, který všichni sledujeme. Tento návrh může hrát velkou úlohu při dosahování tohoto cíle.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, zpravodajka.(FR) Pane předsedající, nejdříve bych ráda poděkovala všem poslancům, kteří o zprávě paní Sartoriové hovořili. Ráda bych jim poděkovala za jejich návrhy.

Ráda bych také řekla paní Vassiliouové, která, jak se zdá, nesdílí cíle stanovené čísly ve zprávě paní Sartoriové, že samozřejmě její komentář bereme v potaz, ale že je rozhodně důležité, abychom udělali, co je v našich silách pro zajištění vysoké úrovně ochrany, a to jak pro pacienty, tak pro zdravotní personál. I když je s ohledem na rozdílnou péči poskytovanou v Evropské unii nežádoucí mít cíle v podobě čísel, věřím, že je v každém případě důležité, abychom pro zajištění nejvyšší možné úrovně bezpečí udělali co nejvíce.

To je přidaná hodnota Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dnes ve 12:00.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí