Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0003(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0239/2009

Indgivne tekster :

A6-0239/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0287

Forhandlinger
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

4. Patientsikkerhed (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0239/2009) af Sartori for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Rådets henstilling om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (KOM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS)).

Ordføreren kunne ikke være til stede her i dag og repræsenteres af fru Grossetête, som vil indlede forhandlingen.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, for ordføreren. – (FR) Hr. formand! Ja, jeg repræsenterer fru Sartori, som er holdt tilbage i Italien, og jeg skal viderebringe hendes uforbeholdne undskyldning, for hun ville særdeles gerne have været til stede i dag.

Vi skal primært tale om medicinske procedurer, for de kan i visse tilfælde medføre skader på patienternes helbred, enten på grund af lægemidlernes utilsigtede virkninger, lægefejl eller infektioner, der opstår på behandlingsstedet.

Blandt disse risici kan vi især nævne nosocomiale infektioner, som hvert år rammer en ud af 20 hospitalspatienter eller i alt 4 100 000 patienter om året. Derudover er Kommissionens tal på dette område særdeles bekymrende.

Mellem 8 % og 12 % af hospitalspatienterne i EU's medlemsstater udsættes for utilsigtede hændelser. Det svarer til mellem næsten 7 mio. og 15 mio. af de patienter, der indlægges hvert år, hvortil kommer de omkring 37 mio. patienter, der modtager primære sundhedsydelser.

Alene de nosocomiale infektioner rammer i gennemsnit en ud af 20 hospitalspatienter, hvilket svarer til over 4 mio. patienter om året. I alt er de nosocomiale infektioner hvert år årsag til 37 000 dødsfald i Europa.

Med henblik på at nå målet om at nedbringe antallet af infektioner med 900 000 tilfælde om året frem til 2015 (med andre ord en nedbringelse på 20 %) opfordres medlemsstaterne og de europæiske institutioner til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger.

I betænkningen anbefales det navnlig at fremme uddannelse og videreuddannelse af sundhedspersonale og paramedicinsk personale med særlig fokus på nosocomiale infektioner og de bagvedliggende viras resistens over for antibiotika, at forbedre patienternes viden om dette problem ved at opfordre Kommissionen til på basis af den praktiske vejledning om forebyggelse af nosocomiale infektioner, der blev udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen – WHO – i 2003, at udarbejde et dokument rettet mod patienter, at støtte forskning på området med særlig fokus på nye teknologier, nanoteknologier og nanomaterialer og at øge tilstedeværelsen af sygeplejersker, der er specialiserede i infektionskontrol.

Endelig er det vigtigt, som det understreges i teksten – og fru Sartori har været meget vedholdende på dette punkt – at forbedre oplysningerne til patienterne.

Det er nødvendigt at opfordre Kommissionen til at udarbejde et dokument vedrørende forebyggelse af nosocomiale infektioner, som er rettet mod patienterne, og forelægge det for Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør endvidere aflægge rapport, inden der er gået tre år, om de fremskridt, som medlemsstaterne og EU har opnået på området.

En fransk undersøgelse har f.eks. påvist, at 83 % af de adspurgte har hørt om nosocomiale infektioner, og at disse risici er den primære kilde til bekymring blandt franskmænd, når de hospitalsindlægges. På den anden side føler den brede offentlighed ikke, at den underrettes nok om årsagerne til og følgerne af nosocomiale infektioner.

I de kommende år skal indsatsen for at forebygge nosocomiale infektioner i højere grad fokusere på oplysninger til sundhedsprofessionelle og til befolkningen som helhed.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová , formand for Rådet. – (CS) Hr. formand, mine damer og herrer! Området patientsikkerhed og sundhedsydelser af høj kvalitet er en af det tjekkiske formandskabs største prioriteter på folkesundhedsområdet. Vi er bevidst om betydningen af hele tiden at forbedre patientsikkerheden og af tilhørende forbedringer af kvaliteten af de grænseoverskridende sundhedsydelser.

Det primære formål med Rådets forslag om patientsikkerhed og kvaliteten af sundhedsydelser, herunder forebyggelse og bekæmpelse af hospitalserhvervede infektioner, er at fastlægge en integreret tilgang, hvorunder patienter sikkert kan overføres til sundhedscentre af høj kvalitet, og hvor alle de faktorer, der har betydning derfor, tages i betragtning.

Initiativet blev til på baggrund af resultater, der påviste en alarmerende vækst i de utilsigtede hændelser i hele Europa, hvor hospitalserhvervede infektioner var blandt de hyppigste utilsigtede hændelser. Dette er en stor udfordring, som hænger sammen med offentlighedens stigende forventninger på dette område, den europæiske befolknings aldring og de konstante medicinske og generelle lægevidenskabelige fremskridt. Hospitalserhvervede infektioner tiltrækker også i stigende grad mediernes og politikernes opmærksomhed.

De var grunden til, at det tjekkiske formandskab besluttede at afholde den ministerkonference, der fandt sted i Prag den 15.-16. april om mikrobielle trusler mod patientsikkerheden i Europa. Den fokuserede navnlig på hospitalernes antibiotikaprogrammer, sundhedssystemparametrenes indflydelse på antibiotisk resistens og hospitalserhvervede infektioner samt forvaltning og ansvar på dette område.

Men lad os vende tilbage til forslaget. Det tjekkiske formandskab er bevidst om, at sundhedssystemernes organisation falder ind under medlemsstaternes kompetenceområde. Dette initiativ er efter min mening et passende incitament til videreudvikling af de nationale politikker, som er rettet mod en højere grad af beskyttelse af borgernes liv og helbred.

Generelt er Rådet enig i behovet for bedre samarbejde og koordination på området på alle niveauer, dvs. lokalt, regionalt, nationalt og i EU, samt behovet for at dele relevante oplysninger. Oprettelsen af et system til indberetning af utilsigtede hændelser er derfor en væsentlig foranstaltning. Systemet vil naturligvis sikre immunitet for at opmuntre til indberetning.

Der lægges endvidere vægt på bedre uddannelse af sundhedsarbejdere inden for området patientsikkerhed og udarbejdelse af fælles definitioner og terminologi samt sammenlignelige indikatorer, som gør det lettere at identificere problemer. Dette vil give mulighed for efterfølgende at vurdere effektiviteten af foranstaltninger og indgreb rettet mod at øge patientsikkerheden og lette formidlingen af erfaringer og oplysninger mellem medlemsstaterne.

Det tjekkiske formandskab er for øjeblikket i færd med at afslutte forhandlingerne om forslaget i Rådets arbejdende organer og vil forsøge at få det accepteret på EPSCO-Rådets møde til juni. Det var netop på grund af dette spørgsmåls betydning, at Rådet endvidere besluttede at høre Europa-Parlamentet, da dets udtalelse i vid udstrækning har bidraget til de igangværende drøftelser.

Jeg tror fuldt og fast på, at Rådet og Parlamentet er enige om det fælles mål om at øge patientsikkerheden i EU. I denne ånd vil Rådet endvidere omhyggeligt overveje ændringsforslagene i Deres betænkning om forslaget.

Afslutningsvis vil jeg gerne igen takke alle, der har deltaget i det forberedende arbejde med Europa-Parlamentets betænkning, og ordføreren, fru Sartori, som udarbejdede betænkningen.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, medlem af Kommissionen. − (EN) Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne takke Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed for dets arbejde med denne sag, og især ordføreren, fru Sartori, for hendes indsats inden for et område, der er et af de højst prioriterede inden for sundhed.

Patientsikkerhed handler om at mindske de utilsigtede hændelser, der opstår i alle dele af sundhedsvæsenet – på hospitaler, i forbindelse med primær pleje, langtidspleje og i samfundet.

Det skønnes, at mellem 8 % og 12 % af de patienter, der indlægges på EU's hospitaler, udsættes for utilsigtede hændelser i forbindelse med deres behandling. Disse tal er uacceptabelt høje. De maler et foruroligende billede, der ikke blot påvirker patienterne, men også deres familier og venner. Derudover udgør de utilsigtede hændelser ligeledes en enorm belastning for sundhedsbudgetterne og for økonomien som helhed.

Infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet er et specifikt eksempel på en meget almindelig utilsigtet hændelse. Det samlede antal hospitalspatienter, der hvert år rammes af mindst én infektion erhvervet i sundhedsvæsenet i EU, skønnes at ligge på 4,1 mio. EUR – hvilket svarer til en ud af 20 hospitalspatienter.

Ca. 37 000 dødsfald om året skyldes følgevirkningerne af en sådan infektion. Vi skal helt bestemt stræbe efter at forbedre denne situation markant.

Medlemsstaterne har alle erkendt, at de står over for en udfordring med hensyn til patientsikkerhed, og har iværksat foranstaltninger for at tackle problemet. Vi ved imidlertid, at niveauerne for opmærksomhed, ressourcer og ekspertviden til at løse problemet er forskellige i de 27 medlemsstater.

Det er sandsynligt, at ikke alle patienter i de forskellige medlemsstater drager fordel af de aktuelle forskningsresultater og den systematiske udveksling af bedste praksis og ekspertviden. Derfor mener jeg, at patientsikkerhed er endnu et område, hvor EU kan bidrage med en reel merværdi med henblik på at give alle europæiske patienter større sikkerhed og samtidig respektere medlemsstaternes ansvar for at levere sundhedsydelser på deres territorier.

Derfor kom Kommissionen med sin meddelelse og et forslag til Rådets henstilling om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet. Jeg ser frem til at høre Deres synspunkter.

 
  
MPphoto
 

  Antonios Trakatellis, for PPE-DE-Gruppen. – (EL) Hr. formand! De tal, som fru Grossetête og kommissæren nævnte, er i sandhed overvældende, og de viser, at mange patienter udsættes for bekymrende hændelser på hospitaler, hvoraf de hyppigste er infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet.

Antallet af infektioner kunne naturligvis mindskes mærkbart. Først og fremmest er der behov for mere disciplin på hospitalerne, for på den ene side er der folk, der besøger patienter på hospitalet, og der er altid risiko for, at der overføres bakterier, og på den anden side skal hygiejnereglerne følges nøje af såvel patienter som personale, og personalet skal hele tiden informeres og undervises i infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet.

Jeg mener dog, at sagens kerne i dag er, at vi bør indsamle nøjagtige data, da der er forskelle fra et hospital til et andet og fra en klinik til en anden, også i det samme land. Vi skal f.eks. finde ud af, om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet er hyppigere i forbindelse med kirurgiske patienter eller hos praktiserende læger, og vi skal blotlægge bakteriernes herkomst og resistens. Alle disse data er yderst vigtige, hvis vi vil kunne fastslå årsagerne til og dermed effektivt mindske infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet.

Vi skal derfor indsamle detaljerede oplysninger for at bekæmpe infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, for PSE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg synes, denne henstilling er et meget godt eksempel på den merværdi, EU kan bibringe inden for sundhedsvæsenet, hvor vi, selv om vores beføjelser er begrænsede, virkelig kan gøre en forskel for folks liv ved at bringe medlemsstaternes eksperter sammen. Som hr. Trakatellis sagde, er de tal, som kommissæren nævnte om utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinsk behandling og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, ganske chokerende. Ingen burde tage på hospitalet for at blive mere syge, end de var fra starten af, og mange af os kender folk, der har haft dette problem. Det er et problem i hele EU, og derfor er det ekstremt vigtigt, at Deres initiativ om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet kommer videre.

Jeg mener, vi kan lære meget af hinanden, og vi kan bestemt undgå en masse problemer for vores borgere, hvis vi arbejder sammen om at tackle dette problem og bringer de klogeste hoveder i Europa sammen.

Det andet punkt, jeg gerne vil tale om, nævnes meget kort i Parlamentets betænkning, og det er skader ved stik med kanyler. Jeg ved, at Kommissionen nu har overvejet dette spørgsmål i lang tid, og der er indledt et samarbejde mellem arbejdsgivere og fagforeninger på dette område, men vi har fortsat en situation, hvor det skønnes, at 1 mio. arbejdere inden for sundhedsvæsenet i EU rammes af skader ved stik med kanyler. Disse skader kunne undgås, hvis de anvendte kanyler blev skiftet ud med sikrere kanyler.

Jeg håber, at kommissæren vil vende tilbage til Kommissionen, og at De i Parlamentets kommende valgperiode vil stille forslag om skader ved stik med kanyler, som er et meget vigtigt emne for mange sundhedsarbejdere, og som i høj grad er et problem, der kan undgås i vores sundhedssystem.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Ca. 10 % af de patienter, der indlægges på et hospital, og ca. 15 % af de patienter, der modtager primær pleje i EU, rammes af en eller anden form for utilsigtede hændelser, som rangerer fra milde sygdomme, som patienterne kommer sig helt over, til livstruende sygdomme eller sygdomme med dødelig udgang. Med andre ord rammes hver fjerde patient af skader pga. behandlingen og ikke pga. deres sygdom. Denne statistik bliver endnu mere dramatisk, når man tænker på, at antallet af dødsfald som følge af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet i Europa er næsten dobbelt så stort som antallet af dødsfald i trafikken.

Fru Sartoris betænkning kan gøre meget for at forbedre tingene, men som altid afhænger enhver politiks succes i høj grad af dens gennemførelse, og i denne henseende påhviler det de nationale regeringer at bevise gennem deres gerninger, om de rent faktisk er interesserede i deres borgere. Sundhedssystemerne, især i de 12 nye medlemsstater, har i mange tilfælde brug for en gennemgribende revision med fokus på strukturel forbedring af hospitalerne, modernisering af udstyret og opdateret uddannelse af sundhedspersonalet. Sådanne ændringer kan kun gennemføres med EU's hjælp, både ud fra et økonomisk og et ekspertisemæssigt synspunkt, og sådan hjælp skal omgående stilles til rådighed af hensyn til patientsikkerheden.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE) . – (ET) Hr. formand! Adgang til sundhedsydelser er et primærprodukt og en rettighed. 37 000 dødsfald om året som følge af infektioner efter behandlinger er et for højt tal, og som borgere i EU kan vi ikke tillade eller acceptere dette. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet skal de europæiske institutioner og især Kommissionen spille en væsentlig rolle i at fremme udveksling af data og bedste praksis.

Jeg skal understrege betydningen af at finde konkrete og hurtige løsninger, som kan bibringe en punktuel og varig reduktion af antallet af nosocomiale infektioner i Europa. På dette punkt støtter jeg ordførerens anbefalinger i betænkningen.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Filipiová , formand for Rådet. – (CS) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke alle Parlamentets medlemmer for deres kommentarer, forslag og bemærkninger. Jeg må sige, at det glædede mig meget at høre, at Europa-Parlamentets og Rådets holdninger i princippet falder sammen på dette område. Rådet skal naturligvis overveje alle Europa-Parlamentets ændringsforslag nøje, og med udgangspunkt heri vil det vurdere, hvorvidt de skal indarbejdes i den endelige udgave af forslaget.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, medlem af Kommissionen. − (EN) Hr. formand! Dagens forhandling er bevis for Parlamentets store interesse i og bekymring over patientsikkerheden. Den udsender endvidere et signal om, at dette er et område med stort potentiale for EU-merværdi.

Kommissionen glæder sig over langt de fleste ændringsforslag. Vi glæder os f.eks. over forslaget om, at medlemsstaterne udpeger ansvarlige myndigheder for patientsikkerhed på de forskellige niveauer inden for den statslige og kommunale forvaltning. Dette viser, at nogle medlemsstater har decentraliseret deres sundhedssystemer. Vi er endvidere enige i, at omfanget af og midlerne til dataindsamling skal tilpasses den forventede nyttevirkning.

For så vidt angår ændringsforslagene om infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, glæder vi os over bestemmelsen om hensigtsmæssig beskyttelse af sundhedspersonalet. Vi støtter ligeledes understregningen af den sygeligheds- og dødelighedsbyrde, som infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet repræsenterer, og behovet for at ansætte flere sygeplejersker, som er specialiseret i infektionskontrol.

Jeg må dog tage en del forbehold for og gøre en del indvendinger imod nedbringelsen af målene. Nogle foreslår, at medlemsstaterne bør indføre de nødvendige redskaber til at nedbringe det årlige antal personer, der udsættes for utilsigtede hændelser, med 20 %, hvilket svarer til en generel nedbringelse af disse hændelser på EU-plan med 900 000 om året. Kommissionen mener ikke, det er hensigtsmæssigt at fastsætte sådanne mål på EU-plan, da medlemsstaterne befinder sig på forskellige stadier, og da det ville være meget vanskeligt at fastsætte egnede, realistiske og opnåelige mål, som ville være hensigtsmæssige for dem alle.

Jeg har meget nøje noteret mig det, fru McAvan sagde om skader ved stik med kanyler, og jeg vil overveje et forslag til et særligt initiativ. Minister Filipiová henviste til medlemsstaternes ansvar på dette område. Vores initiativ vedrørende patientsikkerhed og infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet respekterer fuldt ud medlemsstaternes kompetence til at finansiere, strukturere og levere sundhedsydelser, som de ønsker. Formålet med vores forslag er at hjælpe medlemsstaterne med at indføre de rigtige og passende strategier for at reducere eller undgå utilsigtede hændelser på sundhedsområdet, herunder infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, ved at samle den bedste tilgængelige dokumentation og ekspertviden i EU og give Kommissionens støtte med henblik på at opnå stordriftsfordele på dette område.

Når denne henstilling om patientsikkerhed er blevet vedtaget i Rådet, vil den signalere et hidtil uset politisk engagement fra medlemsstaternes regeringers side med hensyn til at prioritere patientsikkerheden i deres sundhedspolitikker. Nedbringelsen af utilsigtede hændelser af enhver art, herunder infektioner erhvervet i alle dele af sundhedsvæsenet og i alle EU-medlemsstater, er et mål, vi alle forfølger. Dette forslag kan spille en vigtig rolle med hensyn til at nå dette mål.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, ordfører. – (FR) Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne takke alle de medlemmer, der har talt om fru Sartoris betænkning. Jeg vil gerne takke dem for de forslag, de er kommet med.

Jeg vil endvidere gerne sige til fru Vassiliou, som ikke synes at være enig i de kvantificerede mål i fru Sartoris betænkning, at vi selvfølgelig tager højde for hendes bemærkning, men at det under alle omstændigheder er vigtigt for os at gøre vores yderste for at sikre et højt beskyttelsesniveau for såvel patienter som sundhedspersonale. Selv om det ikke er ønskeligt at have et kvantificeret forslag i lyset af forskelligartetheden af den pleje, der leveres i EU, mener jeg ikke desto mindre, det er vigtigt for os at gøre vores yderste for at sikre de højst mulige sikkerhedsniveauer.

Det er EU's merværdi.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 12.00.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik