Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0157(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0070/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0282

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

9. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. − Dámy a pánové, rád bych učinil návrh: protože mnoho z vás požádalo o několik vysvětlení hlasování, až vám předám slovo, předložte nám, prosím, všechna vaše vysvětlení postupně v rámci jednoho projevu.

 
  
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Pane předsedající, každý den se stále více a více mých voličů nachází v situaci, kdy je pro ně téměř nemožné vystačit si s příjmy. Pak se seznámím se zprávou, jako je tato, a zjistím, že 1,6 miliardy EUR z peněz evropských daňových poplatníků bylo vydáno na tuto velkou budovu, která představuje Evropský parlament, pak zjistím, že 9,3 milionu EUR bylo vyplýtváno na politické strany v Evropském parlamentu, a poté se podívám a vidím, že je znovu potvrzen závazek 30% snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2020, ale nenacházím ani jedinou zmínku o nejhorších emisích ze všech – o těch, které vyplývají ze zbytečného cestování na toto místo, a to 12krát v roce. Tato zpráva je otřesná v tom, co předkládá, pokud jde o chování tohoto Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - Pane předsedající, dovolte mi, abych uvedl poznámky pana Allistera do souvislostí: Evropský parlament stojí každého občana 1,74 GBP ročně – ve prospěch pana Allistera říkám „liber“. Pro srovnání: Dolní sněmovna Spojeného království stojí každého jeho občana 5,75 GBP ročně; Horní sněmovna Spojeného království stojí každého jeho občana 1,77 GBP. Jinými slovy je činnost tohoto Parlamentu v přepočtu na občana mnohem levnější.

To však neznamená, že bychom měli usnout na vavřínech. Samozřejmě bychom měli být ostražití a samozřejmě bychom měli snižovat náklady. Poznámka, kterou učinil pan Allister o 12 dílčích zasedáních, které se ročně konají ve Štrasburku a které stojí tolik peněz, je samozřejmě správným postřehem. Toto rozhodnutí však nespočívá v rukou Evropského parlamentu: spočívá v rukou členských států, které bohužel – v Edinburghu, pod předsednictvím Johna Majora – pro Evropský parlament stanovily právní povinnost sejít se 12krát ročně. Rád bych vyzval členské státy, aby toto rozhodnutí znovu uvážily.

 
  
  

- Zpráva: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - Pane předsedající, jde o otázku udělení absolutoria Radě. Zpráva se znovu odvolává na tuto džentlmenskou dohodu, která pochází z doby před přímými volbami, a stanoví, že Parlament a Rada nesou jakožto dva orgány zákonodárné moci plnou odpovědnost za jejich interní rozpočet, aniž by se interně zajímaly o rozpočet druhého orgánu nebo ho kritizovaly.

Domnívám se, že nastal čas, aby byla tato džentlmenská dohoda přešetřena v neposlední řadě proto, že rozpočet Rady nyní zahrnuje nejen její správní rozpočet jakožto rozpočet samotného orgánu, který je naším spolutvůrcem právních předpisů, ale zahrnuje také rozpočet, jenž se může v budoucnosti navýšit s ohledem na výkonnou moc v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

Nikdy nebylo zamýšleno uplatňovat džentlmenskou dohodu na výkonnou moc. Nikdy se nezamýšlelo chránit ji před parlamentní kontrolou a domnívám se, že nastal nejvyšší čas na to, abychom zahájili jednání s Radou a tuto dohodu znovu posoudili.

 
  
  

- Zpráva: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Pane předsedající, zdržela jsem se hlasování o udělení absolutoria rozpočtu Evropského parlamentu za rok 2007 kvůli některým odstavcům v této zprávě, které jsou inspirovány dezinformacemi a nepravdami zveřejněnými ve sdělovacích prostředcích, zejména zde, a týkají se dobrovolného důchodového fondu poslanců.

Pan Cohn-Bendit může spát klidně, protože po něm jako daňovém poplatníkovi nebude požadováno, aby garantoval nároky těch členů fondu, kteří jsou již v důchodu, ani nároky vdov po těchto členech, ani nároky závislých osob, ani nároky poslanců, kteří zde přestanou dne 14. července pracovat.

Pokud se domnívá, že by se poslanci, kteří jsou členy dobrovolného důchodového fondu, neměli účastnit hlasování o udělení absolutoria, bylo by dobré, kdyby si udělal pořádek sám u sebe. Navíc se ochotně účastní hlasování o prostředcích plynoucích z našeho rozpočtu, které jsou využívány k financování jeho příspěvků, ačkoli jsme se právě dověděli, jak je vyžadováno v zájmu transparentnosti, že například schůze výboru, jehož je členem, se zúčastnil v průběhu pěti let pouze jednou. Jeho legendární přičinlivost v otázce legislativní činnosti tohoto Parlamentu – nestačí vykřikovat hlouposti a pořádat tiskové konference – by ho měla povzbudit k tomu, aby byl diskrétnější, ale protože je památkou na rok 1968, jistě od něj nelze očekávat něco lepšího.

Navíc, pane předsedající, žádná prohlášení, ačkoli pocházejí od předsedů skupin, nezmění jakoukoli část právních povinností tohoto Parlamentu, které jsou pevně dány.

 
  
  

- Zpráva: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, právě jsme odhlasovali financování pro velký soubor evropských agentur a tzv. kvazi-nevládních organizací – agentura pro léčivé přípravky, agentura pro vnější hranice, agentura pro bezpečnost letectví atd. – a zdá se mi, že tyto agentury a organizace jsou problematické ze tří důvodů. Je zde proti nim euroskeptický argument, je zde proti nim právní argument a je tu i demokratický argument.

Nepředpokládám, že euroskeptický argument bude mít v tomto Parlamentu velkou podporu. Je zřejmé, že tyto věci není třeba dělat na bruselské úrovni. Ani u právního argumentu nepředpokládám, že bude mít velkou podporu: jedná se o to, že spousta z těchto agentur, ačkoli by získaly na základě Lisabonské smlouvy nebo evropské ústavy právní moc, nemá v současné době vlastní právní základ. Domnívám se však, že demokratický argument by mohl mít určitou hodnověrnou odezvu dokonce i u federalistických kolegů, a o to jde. Pokud Parlament, jako je tento, svěří každodenní správu svých politik organizacím, které zřídkakdy navštívíme, téměř nikdy do nich nevkročíme – možná, že jednou ročně se zde příležitostně zúčastníme návštěvy v rámci výboru – a očekáváme od nich, že budou provádět danou politiku s tím, že jim každý rok ochotně podepíšeme šek, pak oslabujeme naši demokracii.

Hayek řekl, že převedení pravomocí na externí agentury, ačkoli je obvyklým rysem, je nicméně prvním krokem, jehož prostřednictvím se demokracie svých pravomocí vzdává. Zde přítomní kolegové, federalisté či euroskeptici, všichni by si měli být tohoto nebezpečí vědomi.

 
  
  

- Zpráva: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Opravdu mám spoustu poznámek. Nikdy před tím jsem to neudělala, ale dnes považuji za důležité tak učinit. Nejdříve bych ráda hovořila konkrétně o zprávě pana poslance Grosche, v jejíž prospěch jsem hlasovala, a podpořila jsem také doporučení výboru pro dopravu, protože se domnívám, že by mělo být předloženo jedno přeformulované a aktualizované nařízení namísto stávajících dvou nařízení, která se týkají přepravy cestujících autobusy. Tento krok napomůže k zajištění přehlednosti a omezení byrokracie.

 
  
  

- Zpráva: Silvia-Adriana Ticău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Dále se jedná o zprávu poslankyně Silvie-Adriany Ţicăuové, kterou jsem rovněž podpořila, protože umožňuje zajištění ještě jednotnějšího provádění nového nařízení týkajícího se silniční dopravy. Domnívám se, že zvážíme-li mezinárodní povahu této oblasti, měli bychom naplánovat umožnění celoevropských žádostí o získání informací z rejstříků s cílem lépe chránit zákazníky před nekalou soutěží.

 
  
  

- Zpráva: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Podpořila jsem rovněž zprávu pana poslance Grosche, protože se věnuje dopravě a napomáhá ke zlepšení účinnosti a právní jistoty vnitřního trhu v oblasti silniční dopravy, ke snížení administrativních nákladů a umožňuje spravedlivější hospodářskou soutěž. Domnívám se, že v rámci integrace společného evropského trhu bychom měli v nadcházejících letech odstranit také omezení přístupu na vnitřní trhy členských států.

 
  
  

- Zpráva: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Druhá zpráva paní poslankyně Ţicăuové o energetické účinnosti budov si získala moji podporu, protože napomůže realizovat výzvy, kterým Evropa čelí v oblasti dodávek energií a poptávky po energiích. To znamená, že napomůže ke snížení spotřeby energií o 20 % díky zlepšení energetické účinnosti. Investice do energetické účinnosti v současnosti napomohou oživit evropské hospodářství, protože budou vytvářet téměř stejný počet pracovních míst a možná ještě více než investice do tradičních infrastruktur. Zvyšování energetické účinnosti je nejúčinnějším prostředkem, který Evropské unii umožní dosáhnout cílů v oblasti emisí CO2, vytváření pracovních míst a snížení rostoucí závislosti Evropské unie na vnějších dodavatelích energií.

 
  
  

- Zpráva: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Zpráva poslance Gauzèse – nejsem si jistá, zda jsem vyslovila jeho jméno správně – se týká ratingových agentur a já jsem tuto zprávu podpořila, protože nedostatky a chyby v ratinzích a dohledu nad nimi přispěly ke vzniku současné finanční krize. Skutečnost, že existuje pouze několik ratingových agentur, jejich oblast působnosti je celosvětová a že většina z nich má hlavní sídlo mimo EU, mě nutí pochybovat o tom, jak účinné mohou být v této oblasti evropské právní předpisy. Souhlasím s tím, že spolupráce mezi EU a třetími zeměmi musí být za účelem vyřešení tohoto problému posílena a že je to jediný způsob, jak dosáhnout harmonizovaného základu pro regulaci.

 
  
  

- Zpráva: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Pokud jde o zprávu týkající se práv cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách – nařízení v této oblasti je velmi vítáno, protože tento krok napomůže rovněž posílení práv Evropanů při cestování těmito dopravními prostředky a zajistí našim spotřebitelům rovná práva při využívání různých druhů dopravy.

 
  
  

- Zpráva: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Zpráva pana poslance Albertiniho o právech cestujících v autobusové dopravě si získala moji podporu, protože opatření, která chrání cestující v autobusové dopravě, konečně napomohou odstranit nerovnost, která v Evropské unii převládá, a zajistí rovné zacházení pro všechny cestující, jak je tomu již v případě uživatelů letecké nebo železniční dopravy. Vzhledem k tomu, že se tento právní předpis týká jak provozovatelů dopravy, tak cestujících a pro provozovatele dopravy stanoví mnoho nových povinností, je odůvodněné, aby byla poskytovatelům služeb poskytnuta o něco delší lhůta pro jeho provedení, a to s cílem dosáhnout lepšího výsledku.

 
  
  

- Zpráva: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Zpráva paní poslankyně Jensenové o inteligentních dopravních systémech – jejich uplatňování prokázalo jejich účinnost, tím, že zvýšily účinnost, bezpečnost a zajištění dopravy a rovněž napomohly k dosažení cíle politiky, tj. zajištění větší čistoty dopravy. Z těchto důvodů jsem hlasovala ve prospěch zprávy.

 
  
  

- Zpráva: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Zpráva pana poslance Ulricha Stockmanna o druhém programu „Marco Polo“ si zaslouží podporu, protože umožňuje snížit přetížení silniční dopravy, zlepšuje metody ochrany životního prostředí využívané dopravními systémy a podporuje kombinování různých druhů dopravy. Znepokojuje mě však, že každý rok je zde méně a méně žádostí o finanční pomoc, a tedy i plánovaných projektů, které by mohly být financovány v rámci tohoto programu.

 
  
  

- Zpráva: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Podpořila jsem zprávu pana poslance Duchoně, protože železniční doprava má v rámci evropské dopravy velmi důležitou roli i v současnosti navzdory neustálému snižování podílu dopravy zboží. Zprávu jsem podpořila také proto, že souhlasím se zpravodajem v tom, že tento právní předpis musí být připraven takovým způsobem, který by v budoucnosti zajistil výkonnost železniční sítě pro všechny uživatele.

 
  
  

- Zpráva: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Dnes dopoledne jsme projednávali a právě hlasovali o některých zprávách, které jsou součástí balíčku v oblasti zdravotní péče. Podpořila jsem ochranu práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, protože jsem toho názoru, že volení představitelé v Evropském parlamentu se příliš dlouho spokojovali s tím, že právní předpisy v této oblasti vytváří právníci – právní předpisy by měly být vytvářeny politiky, tj. poslanci Parlamentu, kteří jsou voleni evropskými voliči. Toto je poslední příležitost vypořádat se s touto záležitostí a schválit tuto směrnici.

 
  
  

- Zpráva: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Zpráva pana poslance Trakatellise o vzácných onemocněních je v podstatě dodatkem ke zprávě o právech pacientů. Podpořila jsem ji, ačkoli nesouhlasím s doporučením 15 v této zprávě, protože toto doporučení patří do minulého století a politika by neměla ovlivňovat oblast genetického výzkumu.

 
  
  

- Zpráva: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Zpráva týkající se městského provozu a akčního plánu v této oblasti získala můj hlas, protože městská doprava hraje velmi významnou roli v přepravě nákladu a cestujících v EU. V důsledku toho je příprava zvláštní strategie pro městskou dopravu naprosto oprávněná.

 
  
  

- Zpráva: Anne Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Na závěr bych ráda zmínila zprávu paní poslankyně Anny Jensenové o akčním plánu pro inteligentní dopravní systémy, protože tento akční plán se soustředí na geografickou soudržnost.

 
  
  

- Zpráva: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Dnes si připomínáme výročí nejslavnějšího Angličana a možná nejvýznamnějšího dramatika a spisovatele, kterého lidstvo zplodilo. Charakteristickým rysem Shakespearova díla je to, že jakékoli zážitky s ním máme spojeny, jeho dílo naše zážitky vždy ozáří více, než naše zážitky ozáří tyto hry. Dnes nemohu učinit nic lepšího než citovat řeč Jana z Gauntu pronášenou, když umírá, která pochází ze hry Richard II. a která nejen krásně popisuje naše rozpočtové problémy v Británii, ale rovněž naši situaci zde v Evropě.

Nejprve k rozpočtu:

„Ta drahých duší země předrahá [...]

Teď v nájmu jest (umírám slovem tím),

jak statek aneb dvorec mizerný.“

Ale poté si vyslechněte jeho popis Lisabonské smlouvy či evropské ústavy:

„Anglicko, ježto mořem vítězným

jest obvázáno, jehož břehy skalnaté

odrážejí zpět útok závistný

Neptuna vodnatého, kaňkami

teď ingoustu potupně svázáno,

a spuchřelými blánky páskami.

Anglicko, zvyklé jiných podmanit,

se samo podmanilo s potupou.“

Existuje-li lepší popis než tento, chtěl bych ho přece jen slyšet.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Netušil jsem, že máte takové nadání pro básnění. Recitoval jste to velmi dobře.

 
  
  

- Zpráva: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pane předsedající, když v Evropském parlamentu hlasujeme o různých záležitostech, měli bychom si být vždy jisti, že postupujeme morálně.

Je naprosto správné, abychom hovořili o energetické účinnosti. Upřímně s tím nemám žádný problém na evropské úrovni, vnitrostátní úrovni nebo na místní úrovni. Myslím, že na úrovni místních vlád by toho mohlo být učiněno více, ale je dobré sdílet osvědčené postupy a nápady na evropské a vnitrostátní úrovni.

Vydáme-li se však tímto směrem, musíme prokázat morální vedení. Jak můžeme hovořit o energetické účinnosti budov, když neustále působíme ve dvou parlamentních sněmovnách, jedné zde ve Štrasburku a jedné v Bruselu? Co takhle zamyslet se nad emisemi CO2 Parlamentu ve Štrasburku, když každoročně hovoříme o desítkách tisíc tun emisí CO2? Nastal čas přestat s pokrytectvím, ukázat naše vedoucí postavení a ukončit činnost Parlamentu ve Štrasburku.

 
  
  

- Zpráva: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Pane předsedající, dovolte mi nejprve, abych vzdal hold mému kolegovi, Johnu Bowisovi, a jsem si jistý, že my všichni mu přejeme rychlé zotavení. Bohudíky, že mohl využít systém zdravotní péče jiné země. Jako britský občan mohl využít vynikající služby zdravotní péče v Belgii.

Toto je několik kroků správným směrem pro to, aby se mohli občané v celé EU rozhodnout, kde využijí služeb zdravotní péče. Pokud mají pacienti informace o míře zotavení pro různé nemoci v řadě různých zemí a mají možnost volby, poté jsou schopni se rozhodnout, ve které zemi by se nejlépe zotavili. Možnost vybrat si z těchto služeb zdravotní péče je pozitivním krokem učiněným ve správném směru.

Často jsem kritizoval některé iniciativy, které zde projednáváme, ale myslím, že toto je pozitivní pokrok. Těšíme se, že pacientům v celé Evropské unii budeme moci nabídnout možnost volby a lepší služby.

 
  
  

- Zpráva: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Mám dále vysvětlení hlasování ke zprávě Crowley – Doba ochrany autorského práva. Hlasovala jsem proti zprávě, která je nedomyšlená, ale má ovlivňovat na 45 let dopředu ceny hudby pro koncové spotřebitele. Chci pomoci běžným umělcům a na to je potřeba legislativa v oblasti regulace smluvních podmínek a kolektivních správců a nastavení systému sociálního zabezpečení, důchodového pojištění či změny licenčních tarifů. Dopadové studie upozorňují, že jen 2 % příjmů se rozdělí mezi běžné umělce, zbytek získají nahrávací společnosti a největší umělci. Následná redistribuce poškodí mladé nadějné umělce a spotřebitele a daňoví poplatníci navíc zaplatí stovky milionů eur navíc. Návrh komplikuje život knihovnám, archivům, uměleckým školám a nezávislým filmařům. Není jasný dopad u audiovizuálních umělců. Všechny právní autority před návrhem varují, a proto jsem byla proti.

 
  
  

- Zpráva: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Pane předsedající, co se týče zprávy paní poslankyně Jensenové, tedy zprávy o návrhu směrnice o zavedení inteligentních dopravních systémů, hlasovala jsem pro. Cílem této směrnice je zajistit interoperabilitu informačních a komunikačních technologií využívaných v dopravních systémech.

Inovace v oblasti dopravy musí být podporovány, a to zejména tehdy, mohou-li zlepšit bezpečnost vozidel. Skutečností je to, že inovace ztratí svou důležitost, pokud nezajistíme, že mohou být uplatněny na celém území Evropy.

Tato směrnice by nám měla umožnit, abychom přispěli ke snížení počtu úmrtí na evropských silnicích tím, že snížíme jak nebezpečí kolize, tak závažnost jakýchkoli nehod. Ráda bych vám připomněla, že Evropská unie si stanovila za cíl snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2010 na polovinu ve srovnání s údaji z roku 2000.

V tomto ohledu lituji, že směrnice o přeshraniční spolupráci v oblasti bezpečnosti silničního provozu, kterou jsme přijali před několika měsíci, ještě nebyla přijata ministry dopravy Evropské unie, protože rovněž to by umožnilo zachránit životy prostřednictvím vymáhání pokut od řidičů motorových vozidel, kteří porušují právní předpisy v jiném členském státě, než je stát, v němž je jejich vozidlo zaregistrováno.

 
  
  

- Zpráva: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Co se týče zprávy pana poslance Duchoně o koridorech nákladní železniční dopravy, ráda bych uvedla, že Evropský parlament právě přijal tuto zprávu o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, která by měla umožnit intenzivnější a lepší přepravu zboží po železnici.

Evropská činnost byla v této oblasti nezbytná. Způsob, jakým v současnosti železniční nákladní doprava funguje, je opravdu neuspokojivý, nabízí společnostem, jež si přejí využívat železnici k přepravě jejich zboží, příliš málo záruk, pokud jde o spolehlivé jízdní řády.

Nyní musíme železniční dopravu pro společnosti zatraktivnit, protože má-li přeprava některého zboží přejít ze silniční přepravy do železniční přepravy, znamená to, že bude vypuštěno méně skleníkových plynů a na silnicích a dálnicích bude méně nákladních automobilů v dopravních zácpách.

Nyní tedy doufám, že ministři dopravy členských států budou následovat cestu, kterou otevřel Evropský parlament a která směřuje k lepšímu fungování evropské železniční sítě nákladní dopravy.

 
  
  

- Zpráva: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě pana poslance Trakatellise v důsledku skandálního pozměňovacího návrhu 15, který zaměňuje vyléčení nemocí s vraždou nenarozených lidských bytostí a je načichlý eugenikou. Toto si musíme ujasnit: lidské bytosti mají právo na život od momentu, kdy vajíčko a spermie splynou, až do jejich přirozené smrti, a tento pozměňovací návrh toto právo na život zásadním způsobem zpochybňuje. Nenarozená lidská bytost by již neměla právo na život jednoduše z toho důvodu, že on či ona trpí určitým onemocněním. Je to přesným opakem lékařství – je to vražda.

Z tohoto důvodu je zpráva pana poslance Trakatellise nepřijatelná a tento pozměňovací návrh je skandálem, který diskredituje tento Parlament, který má jinak stále velké zásluhy v oblasti bioetiky a ochrany budoucího lidského života.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - (DE) Pane předsedající, poprvé od doby, kdy jsem se stala poslankyní v tomto Parlamentu, jsem při hlasování o udělení absolutoria hlasovala proti udělení absolutoria Komisi a ráda bych vysvětlila své důvody: mojí hlavní obavou je způsob, jakým se Evropská komise zhostila záležitosti přistoupení nových dvou zemí, konkrétně Rumunska a Bulharska.

V případě Rumunska a Bulharska se musíme vypořádat s mnoha problémy, s obecně rozšířenou korupcí, se spoustou peněz, spoustou evropských peněz, které zmizely. Evropská komise začala příliv těchto peněz zmrazovat až v roce 2008. V roce 2007 jsme přišli o velkou částku peněz a nyní se musíme vypořádat s kontrolními systémy, které se tam stěží vyskytují, nebo kontrolními systémy, které fungují pouze občas. V Rumunsku dochází ke korupci v rozsáhlém měřítku a je třeba vypořádat se tam s problémy v soudnictví. Vina za toto všechno musí být přisouzena předvstupnímu procesu.

Chci dát znamení, říct Evropské komisi, že v budoucnosti se musí přistoupeními nových zemí zabývat jiným způsobem, a také jí říct, že jak bylo v minulosti pozorováno v jiných zemích, kdyby chtěla, mohla nyní postupovat mnohem úspěšněji.

Ráda bych vyzvala Komisi, aby oběma zemím pomohla zavést finanční kontrolní systémy, které budou hodny svého názvu, a aby pomohla napravit systémové slabé stránky těchto dvou zemí. Jinak zde budeme mít neustálý problém, neustále nás bude trápit bolest v krku, která bude sužovat celou Evropu.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), písemně. (DE) Evropský parlament dnes hlasoval o zprávě pana poslance Casacy o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2007. Zpráva se zabývala rovněž otázkou důchodového fondu Evropského parlamentu.

Důchodový fond Evropského parlamentu je dobrovolným důchodovým fondem. Důchodový fond se nyní dostal do finančních potíží a jeho deficit narostl.

Svobodná demokratická strana v Evropském parlamentu nesouhlasí s využíváním daňových příjmů na pokrytí deficitu. Je nezodpovědné očekávat, že za tyto ztráty zaplatí evropští daňoví poplatníci. Jakýmkoli takovým plánům by mělo být zabráněno. Svobodná demokratická strana v Evropském parlamentu hlasovala proti udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského parlamentu. Možnost využít daňové příjmy k pokrytí deficitu nebyla zcela vyloučena.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci nemohli schválit udělení absolutoria za plnění evropského rozpočtu na rok 2007, oddílu I – Evropský parlament. Trváme na tom, že rozpočet Parlamentu musí odpovídajícím způsobem využít prostředky evropských daňových poplatníků, a proto podporujeme většinu toho, co je uvedeno ve zprávě zpravodaje. Zejména souhlasně konstatujeme pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění rozpočtu Parlamentu, jak je uvedeno ve zprávě Účetního dvora na rok 2007. Podporujeme rovněž poznámky zpravodaje týkající se dobrovolného důchodového fondu poslanců. V souladu s naším tradičním přístupem však budeme i nadále hlasovat proti udělení absolutoria, dokud nezaznamenáme skutečný pokrok směrem k situaci, kdy od Evropského účetního dvora obdržíme prohlášení o věrohodnosti bez výhrad.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE), písemně. − Skupina Zelených dnes hlasovala ve prospěch zprávy poslance Casacy o udělení absolutoria Evropskému parlamentu za rok 2007.

Chceme zdůraznit, že na základě přijetí této zprávy na plenárním zasedání by se mělo předsednictví tohoto Parlamentu chopit své odpovědnosti a neprodleně jednat podle toho, co stanoví přijatý text, pokud jde o dobrovolný důchodový fond, a že by měla být učiněna jasná rozhodnutí za tím účelem, že problémy dobrovolného důchodového fondu nebudou za žádných okolností vyřešeny dalšími prostředky z rozpočtu Parlamentu, a to jak přímo, tak nepřímo, a že seznam účastníků fondu bude zveřejněn bez dalšího prodlení.

Mělo by být objasněno, že pokud má Parlament garantovat důchodové nároky svých poslanců, měl by rovněž mít nad fondem a jeho investiční politikou plnou kontrolu. Očekáváme, že tato rozhodnutí budou přijata do konce dubna 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písemně. − Zdržela jsem se hlasování, protože jsem členkou důchodového fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Hlasovali jsme proti zprávě poslance Casacy o udělení absolutoria Evropskému parlamentu na rok 2007 ze tří důvodů. Zaprvé nesouhlasíme se situací, kdy je dobrovolný důchodový fond poslanců Evropského parlamentu financován z prostředků daňových poplatníků. Zadruhé nesouhlasíme se situací, kdy mohou být prostředky daňových poplatníků použity v soukromém důchodovém fondu, v jehož případě je seznam účastníků a příjemců utajován a není zveřejněn.

Zatřetí naprosto nesouhlasíme s použitím dalších prostředků daňových poplatníků na pokrytí stávajícího deficitu důchodového fondu v důsledku spekulativních investic. Podporujeme odstavce 105 a 109 zprávy poslance Casacy, které napravují některé námitky, jež máme k dobrovolnému důchodovému fondu poslanců Evropského parlamentu, ale protože zpráva poslance Casacy nemění stávající situaci, hlasovali jsme proti udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. − Hlasovali jsme proti zprávě poslance Casacy o udělení absolutoria Evropskému parlamentu na rok 2007 ze tří důvodů. Zaprvé jsme proti situaci, kdy je dobrovolný důchodový fond poslanců Evropského parlamentu financován z prostředků daňových poplatníků. Zadruhé jsme proti situaci, kdy mohou být prostředky daňových poplatníků použity v soukromém důchodovém fondu, v jehož případě je seznam účastníků a příjemců utajován a není zveřejněn.

Zatřetí jsme zásadně proti použití dalších prostředků daňových poplatníků na pokrytí stávajícího deficitu důchodového fondu v důsledku spekulativních investic. Podporujeme odstavce 105 a 109 zprávy poslance Casacy, které napravují některé námitky, jež máme k dobrovolnému důchodovému fondu poslanců Evropského parlamentu, ale protože zpráva poslance Casacy nemění stávající situaci, hlasovali jsme proti udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE) , písemně. – (NL) Bohužel jsem musel zmeškat začátek hlasování, ale naprosto sdílím ráz zpráv o udělení absolutoria, a zejména zprávy poslance Casacy. Bylo by nezodpovědné, kdybychom měli zejména v této době pokrývat deficit důchodového fondu z prostředků plynoucích z daní. Možný deficit tohoto fondu je záležitostí fondu a jeho členů, nikoli evropského daňového poplatníka.

Poslanci Parlamentu jsou považováni za vzor a při využívání prostředků Společenství musí být opatrní. To se týká jejich příjmů, důchodů a výdajů. Proto jsem potěšen, že Parlament tuto zprávu schválil.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písemně. (SV) Odmítám udělení absolutoria orgánu, který vyplýtvá 1 miliardu EUR na zvláštní důchodové pojištění, jehož dvoutřetinový podíl je financován z veřejných prostředků. Poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou členy tohoto zvláštního důchodového fondu, musí přijmout snížení těchto luxusních důchodových částek, stejně jako byli ti, kteří mají nízké příjmy, nuceni přijmout snížení v jejich důchodových částkách. Udělení absolutoria se vztahuje na rok 2007, ale nemůžeme čekat celý rok na to, abychom vyjádřili naši kritiku vůči rozhodnutí učiněnému v roce 2008, jež se týkalo zvláštních příspěvků do důchodového fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Zdržel jsem se hlasování, protože jsem z dobrovolného důchodového fondu vystoupil dne 21. dubna 2009, a proto jsem nechtěl ovlivnit výsledek hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písemně. − My, jakožto poslanci Evropského parlamentu, máme zastupovat evropské občany a sloužit jim. Všichni naši voliči trpí důsledky hospodářské krize, zejména se jedná o ztrátu a snížení jejich důchodů. V mém volebním obvodu Munsteru v Irsku čelí mnoho pracovníků velmi nejistému období stáří, protože příspěvky, které zaplatili na důchodovém pojištění, ztratily z velké části hodnotu, nebo v některých případech o svůj důchod zcela přišli, když byly jejich společnosti uzavřeny.

Při hlasování o této zprávě s radostí prohlašuji, že jsem členkou fondu, jak to vyžadují pravidla Parlamentu. Jako poslankyně přispívám do důchodového fondu. Nespatřuji v tom však střet zájmů.

Zdá se mi neodůvodněné, aby poslanci Evropského parlamentu očekávali, že jsou chráněni imunitou, a břemeno hospodářské krize bychom měli nést rovným dílem. Jako poslankyně Evropského parlamentu kladu zájmy občanů před svoje vlastní.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písemně. − Hlasoval jsem proti zprávě poslance Casacy o udělení absolutoria Evropskému parlamentu na rok 2007 ze tří důvodů. Zaprvé jsem proti situaci, kdy je dobrovolný důchodový fond poslanců Evropského parlamentu financován z prostředků daňových poplatníků. Zadruhé jsem proti situaci, kdy mohou být prostředky daňových poplatníků použity v soukromém důchodovém fondu, v jehož případě je seznam účastníků a příjemců utajován a není zveřejněn.

Zatřetí jsem zásadně proti použití dalších prostředků daňových poplatníků na pokrytí stávajícího deficitu důchodového fondu v důsledku spekulativních investic. Podporuji odstavce 105 a 109 zprávy poslance Casacy, které napravují některé námitky, jež mám k dobrovolnému důchodovému fondu poslanců Evropského parlamentu, ale protože zpráva poslance Casacy nemění stávající situaci, hlasoval jsem proti udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2007.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení: Silvia-Adriana Ticău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Tento návrh objasňuje pravidla pro to, jak se stát provozovatelem silniční dopravy.

Nová pravidla jsou navržena s cílem zvýšení bezpečnosti a zdokonalení této činnosti a rovněž s cílem zajištění společných kritérií pro finanční správu těchto podniků.

Povinnost mít vyškoleného správce odpovědného za správu dopravní činnosti podniku a povinnost prokázat finanční způsobilost podniku jsou znakem tohoto nového přístupu k této činnosti.

Dalšími důležitými prvky tohoto textu jsou body týkající se ochrany osobních údajů, vytvoření rejstříku, který by měl obsahovat veřejně přístupnou část a část s důvěrnými údaji, a rovněž ukončení činnosti tzv. fiktivních společností.

Tyto požadavky pro vykonávání daného povolání, konkrétně bezúhonnost, finanční způsobilost a odborná způsobilost, odpovídají objasnění této činnosti a doufáme, že jí to umožní prosperovat transparentnějším způsobem a zákazníkům to poskytne lepší ochranu a bezpečnost.

 
  
  

- Doporučení pro druhé čtení: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE), písemně. − Nesouhlasím s kompromisem, kterého bylo dosaženo mezi zpravodajem a Radou o pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží. Domníváme se, že vytvářeních nových hranic a nových omezení ohledně kabotáže v dopravním odvětví není řešením problémů, kterým odvětví silniční dopravy v důsledku hospodářské krize čelí. Z hlediska životního prostředí navíc nemůžeme přijmout omezení, jako je například požadavek, že zboží převážené při dovozu v rámci mezinárodní přepravy musí být v plné míře dodáno před tím, než může být provedena kabotážní jízda. To je naprosto v nesouladu s realitou silniční dopravy a stojí to v cestě účinné organizaci nákladní dopravy. Povede to k většímu počtu prázdných nákladních automobilů.

Důrazně však podporuji velmi přísný postoj vůči přístupu k výkonu povolání provozovatele silniční dopravy. Máme-li přísná pravidla ohledně přístupu k danému povolání, nemusíme se obávat o otevřený evropský dopravní trh.

 
  
  

- Zpráva: Silvia-Adriana Ticău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − Souhlasím s potřebou zlepšit energetickou účinnost budov a jsem přesvědčen, že EU může hrát v tomto ohledu pozitivní roli. Ve skutečnosti se domnívám, že tato zpráva nepřikládá dostatečnou důležitost energetické účinnosti budov v širších souvislostech, které by se zabývaly obavami z oblasti životního prostředí, jako je změna klimatu.

Výstavba energeticky účinnějších budov je poměrně snadná, poměrně levná a poměrně prospěšná. Výstavba energeticky účinnějších budov by měla mít rovněž velmi pozitivní dopad na emise uhlíku v EU. Evropská komise však z energetické účinnosti důsledně vytvářela zásadní politiku pro napadání automobilového průmyslu. Jsem přesvědčen, že učinit z výrobců automobilů obětní beránky v otázce změny klimatu představuje velmi špatnou a kontraproduktivní politiku.

V mém volebním obvodu, severovýchodní Anglii, bohužel společnost Nissan nedávno oznámila ztráty pracovních míst a omezení výroby. Bylo by naivní přehlížet v současné krizi, která automobilový průmysl sužuje, regulaci ze strany EU. Tato krize mohla být z velké části odvrácena prostřednictvím vyváženější politiky EU v oblasti životního prostředí, která by energetické účinnosti budov přikládala odpovídající důležitost.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy paní poslankyně Ţicăuové, protože se domnívám, že zlepšení energetické náročnosti budov je zásadní pro ochranu životního prostředí stejně jako snížení energetických ztrát, kterým čelí spotřebitelé.

Evropští občané zároveň nesmí nést veškeré náklady na zlepšení energetické náročnosti budov sami. EU a členské státy musí za tímto účelem vyčlenit nezbytné finanční prostředky. Do roku 2014 musí vytvořit fond pro energetickou účinnost financovaný rozpočtem Společenství, Evropskou investiční bankou (EIB) a členskými státy, a to s cílem zvýšení investic soukromého a veřejného sektoru do projektů na zlepšování energetické účinnosti budov prostřednictvím snížení daně z přidané hodnoty (DPH) u výrobků a služeb, které souvisejí s energetickou účinností a energií z obnovitelných zdrojů, a prostřednictvím rozšíření kritérií pro možnosti financování zlepšení energetické náročnosti budov, a to nejen obytných, z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Dalšími nástroji jsou projekty přímých veřejných výdajů, zajištění úvěrů, dotace a také sociální granty.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Cena a spolehlivost dodávek energií jsou klíčovým faktorem konkurenceschopnosti EU. Zvyšování energetické účinnosti je jedním z nejúspornějších opatření, které EU umožní dosáhnout stanovených cílů v oblasti emisí CO2, vytvářet pracovní místa, snížit náklady pro podniky, řešit sociální dopady zvyšování cen energií a snížit rostoucí závislost EU na vnějších dodavatelích energií.

Energetická náročnost budov v současnosti představuje přibližně 40 % spotřeby energie a tím, že se přepracuje tato směrnice, bude možné stávající situaci zlepšit. Všechny zainteresované strany by měly mít povědomí o přínosech plynoucích ze snížení energetické náročnosti a musí mít k dispozici potřebné informace, jak takového snížení dosáhnout. Je proto nezbytné, aby byly finanční nástroje na podporu zlepšování energetické náročnosti budov přístupné pro orgány místní a regionální samosprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − Vítám iniciativu na zajištění účinnosti energetické náročnosti budov. Je zde jasně vyjádřena rovnováha mezi potřebou kroků vedoucích k zákazu emisí CO2 tam, kde je to možné, a ekonomickými náklady. Myšlenka energetické certifikace takových budov je jednou z klíčových otázek, které mohou pomoci řídit spotřebu způsobem založeným na dostatečných informacích.

 
  
  

- Zpráva: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. − Naprosto souhlasíme s přísnějšími pravidly týkajícími se finančních aktivit a ratingových agentur. Dnes jsme se ale rozhodli hlasovat proti zprávě pana poslance Gauzèse. Důvodem je to, že zpráva je nedostačující a neklade dostatečný důraz na správné otázky. Existuje zde silná potřeba vytvořit veřejné ratingové agentury, které nebudou fungovat za účelem zisku, protože to je jediný způsob, jak se v ratingovém procesu vyhnout střetu zájmů. O této otázce se ve zprávě nepojednává uspokojivým způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. (FR) Zprávu pana poslance Gauzèse bez váhání podporuji. Jakožto vyjednavač znovu prokázal svoje kvality. Je štěstí, že v případě tohoto textu mohlo být rychle dosaženo kompromisu.

Tím, že se Evropa vybaví regulačním rámcem pro ratingové agentury, se dostane do popředí a bude ukazovat cestu, zatímco Spojené státy v této oblasti prakticky ještě nereagovaly. Část spolehlivosti kapitálových trhů a důvěry v tyto trhy závisí na ratinzích vytvořených a zveřejněných těmito agenturami.

Regulační rámec, který dnes vytváříme, by měl být schopný zlepšit podmínky, v jakých jsou tyto ratingy připravovány, jsou-li využívány v kontrolním rámci pro regulované činnosti.

Pro kompromis však bylo důležité, aby neměl formu řešení zaměřených pouze na zákaz jakýchkoli odkazů na ratingy, a to v jakýchkoli souvislostech, pokud nebyly tyto ratingy stanoveny v rámci této regulace. Kromě toho, že by to bylo určitým způsobem na újmu vůči hlavním svobodám, jako je svoboda projevu a svoboda obchodu, by takový přístup pravděpodobně upřednostňoval neevropské trhy na úkor evropských trhů, a pravděpodobně by také upřednostňoval soukromé a tajné finanční operace na úkor veřejných operací, které podléhají pravidlům transparentnosti. Zvolené řešení tedy získalo můj plný souhlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Situace ve světovém hospodářství je stále neklidná a právě včera Mezinárodní měnový fond oznámil, že finanční krize se může ještě zhoršit. Stěží někoho překvapí, že je to sváteční doba pro ty, kteří jsou horlivými zastánci regulace a kontroly.

Avšak začít navrhovat rozsáhlé systémy kontroly pro činnost finančního trhu ještě před tím, než jsou provedena šetření a než jsou dokončeny analýzy, je hrozným omylem. Několik důležitých aktérů, včetně Švédské centrální banky, se domnívá, že Komise méně než věrohodným způsobem zvládla vysvětlit tržní selhání, které odůvodňuje další regulaci ratingových agentur.

To EU zjevně neznepokojuje. Tvůrci právních předpisů v Bruselu jsou připraveni místo na neklid na světových trzích na to, aby EU poskytli důvod k posilování jejich vlastních pozic. Pokud existuje v dnešním světě systém, který je v pravém slova smyslu globální, jedná se o finanční trhy. Například dodatečná kontrola ratingových agentur by tedy měla, pokud je považována za nezbytnou, být zahájena a plánována na globální úrovni. Vzhledem k tomu, že se tento Parlament snaží nacházet řešení v rámci spolupráce EU, rozhodl jsem se hlasovat proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. − Naprosto souhlasím s přísnějšími pravidly týkajícími se finančních aktivit a ratingových agentur.

Dnes jsem se ale rozhodla hlasovat proti zprávě pana poslance Gauzèse. Důvodem je to, že zpráva je nedostačující a neklade dostatečný důraz na správné otázky. Existuje zde silná potřeba vytvořit veřejné ratingové agentury, které nebudou fungovat za účelem zisku, protože to je jediný způsob, jak se v ratingovém procesu vyhnout střetu zájmů. O této otázce se ve zprávě nepojednává uspokojivým způsobem. To je pouze jeden příklad z nedostatků této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Nyní mažeme šedé zóny na finančních trzích a klademe přísnější požadavky, ale to už je pozdě. Vyléčí to bohužel pouze příznaky, nikoli příčiny. Deregulace, ke které docházelo v minulých letech, umožnila vznik nových – a díky jejich složitosti nejasných – produktů na peněžních trzích. V tomto smyslu jsem hlasoval ve prospěch přísnějšího finančního dohledu, ačkoli samotné to nebude zdaleka stačit.

Pokud chceme předejít tomu, aby byly v budoucnosti stavěny takové domečky z karet, jedinou věcí, kterou je třeba udělat, je zakázat riskantní finanční produkty. Vlastní orgán dohledu by však jistě vedl k větší byrokracii, ale nedospěl by k ekonomickému smýšlení a ukončení spekulativní mentality.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), písemně. − Ačkoli ratingové agentury musí přijmout určitý stupeň viny za selhání v sekuritizaci rizikových hypoték, které vedlo k finanční krizi, delegace konzervativců Spojeného království bohužel hlasovala ve prospěch plánů na regulaci ratingových agentur, jak je navrženo ve zprávě poslance Gauzèse. Ratingové agentury by neměly být považovány za obětní beránky, vezmeme-li v úvahu, že ve stejné míře chybovala také bankovní a regulační kultura, která odsunula rizikové strategie do zákulisí.

Doufáme, že EU, Spojené státy a ratingové agentury mohou spolupracovat na vytvoření systému, který bude správně fungovat. Aby se tak stalo, je třeba, aby tvrdý regulační přístup povolil vytvoření systému, který přijme určitý podíl rizika ve všech investicích a umožní určitou míru přijatelnosti ratingů provedených mimo rámec toho, co jsme dnes odhlasovali. Především musí být dostatečně pružný, aby se přizpůsobil novým okolnostem a nechal trh dýchat.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písemně. (SV) Nezúčastnil jsem se tohoto hlasování z důvodu mých zvláštních vazeb na ratingové odvětví.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − Doporučení skupiny G20 určená Pracovní skupině pro finanční služby jasně vyzývají k větší transparentnosti a regulaci ratingových agentur. Tato zpráva, jež byla odpovědí Evropského parlamentu skupině G20, nalezla správnou rovnováhu. Zůstává zde však otázka ohledně úrovně způsobilosti, kterou bude muset prokázat Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR), pokud má v takové regulaci hrát ústřední roli.

 
  
  

- Zpráva: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Děkuji, pane předsedající, hlasoval jsem ve prospěch zprávy.

Nařízení Rady (ES) č. 11/98 a č. 12/98 vedla k vytvoření jednotného trhu pro mezinárodní přepravu cestujících autobusy a autokary. Tato liberalizace přispěla ke stálému zvyšování hustoty dopravy související s tímto odvětvím, ve kterém docházelo ke stálému růstu od poloviny 90. let minulého století až do současnosti.

Tento pozitivní trend však nebyl doprovázen ochranou a podporou práv cestujících: cestující poukazovali na mnoho problémů, včetně zrušení přepravy, překnihování, ztráty zavazadel či zpoždění.

Na rozdíl od cestujících, kteří si zvolí jiný druh dopravy, jsou uživatelé autobusů a autokarů bez ochrany, protože v právních předpisech Společenství je mezera.

Proto vítám návrh Výboru pro dopravu a cestovní ruch, který se snaží stanovit práva těchto cestujících prostřednictvím dokumentu, o němž máme nyní hlasovat. Návrh je zajímavý zejména proto, že přepravce činí zodpovědnými v případě úmrtí a zranění, zavádí náhradu škody a pomoc v případě zrušení nebo zpoždění spoje, uznává práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace či s jinými onemocněními a zavádí orgány odpovědné za dohled nad tímto nařízením a vyřizováním stížností.

Je to významný krok směrem k rovným právům pro všechny cestující.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), písemně. Evropská unie vytvořila úspěšný vnitřní trh s nebývalým pohybem kapitálu, služeb a osob. Samotné vytvoření této svobody pohybu však není dostatečné. Musíme chránit občany zemí EU, pokud cestují v rámci Unie, a musíme jim zajistit rovný přístup k našim dopravním službám.

V odvětví letecké dopravy jsme byli svědky úspěchu politik EU zaměřených na přístup cestujících a práv na náhradu škody a já vřele vítám skutečnost, že EU předložila podobné návrhy pro ostatní dopravní odvětví. Je však důležité, abychom vždy respektovali zvláštní povahu každého jednotlivého dopravního odvětví. Zatímco tytéž zásady práv, spravedlivý přístup a rovná práva by měla platit pro všechny druhy dopravy, musíme zohlednit charakteristické rysy každého z nich. Jinak zklameme jak cestující, tak provozovatele.

Jsem rád, že v rámci tohoto balíčku zaměřeného na práva cestujících, který pokrývá námořní dopravu, dopravu po vnitrozemských vodních cestách a autokarovou a autobusovou dopravu, Evropský parlament vytvořil právní předpis, který je spravedlivý a vyvážený a který se prokáže jako velice účinný v oblasti ochrany a podpory práv cestujících v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), písemně. Konzervativci vítají celkový cíl zlepšení práv cestujících, přístupu ke zdravotně postiženým a vytvoření rovných podmínek pro uživatele mezinárodní autobusové dopravy, a z tohoto důvodu hlasovali ve prospěch zprávy. Uvítali bychom však výjimku pro regionální spoje, protože Spojené království liberalizovalo trhy, které pokročily od smluv o veřejné službě k otevřenému výběrovému řízení. Navíc se nezdá, že by návrh uznával místní povahu autobusových spojů působících v pohraničních oblastech. Konzervativci mají rovněž obavy ohledně některých aspektů navrhovaného nařízení, zejména se jedná o ustanovení o odpovědnosti. Na rozdíl od odvětví železniční a letecké dopravy se odvětví autobusové a autokarové dopravy skládá ze značného počtu malých a středních podniků s omezenými zdroji.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písemně. (FR) Cestující, kteří využívají autobusy a autokary, by měli požívat stejných práv jako cestující v železniční a letecké dopravě. To je filosofie obsažená v této zprávě.

Všichni cestující si musí být totiž v zásadě rovni před zákonem.

Je však třeba vyjádřit mnoho výhrad.

Ty vyplývají ze samotné povahy tohoto odvětví, kterému dominují mikropodniky a malé a střední podniky. Nemůžeme se spokojit s opatřeními, jako jsou ta, jež byla navrhována zde na plenárním zasedání a jež pod záminkou zvýšené ochrany práv cestujících zavádějí pouze nezvladatelná omezení určená pro řidiče autobusů a autokarů a nevyhnutelné navýšení jízdného pro samotné cestující.

Proč bychom měli očekávat od řidiče, jehož prací je bezpečné řízení, aby se účastnil zvláštních kurzů, které mu nebo jí umožní poskytnout pomoc osobám se sníženou pohyblivostí a orientací nebo osobám se zdravotním postižením?

Proč neudělit jasnou výjimku z pole působnosti tohoto nového evropského nařízení pravidelným městským, příměstským a regionálním dopravním spojům, které jsou samotné pokryty smlouvami o veřejné službě?

Proč usilovat o vytvoření práv na náhradu škody ve výši 200 % hodnoty ceny jízdenky v případech, kdy je odmítnuto nastoupení z důvodu překnihování?

Ve Francii navrhla Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (Národní federace přepravců cestujících) pragmatická řešení na všechny tyto problémy. Některá jste vyslechli. Nikoli všechny. Je to škoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Cílem zprávy pana poslance Albertiniho je napomoci k vytvoření podmínek pro jasnější rámec využívání a provozování autobusové a autokarové dopravy. Vyřešením otázek spojených s právy osob s omezenou schopností pohybu a orientace a také stanovením jasnějších pravidel v případě úmrtí a úrazu cestujících a také v případě ztráty či poškození zavazadel tato zpráva napomáhá zvýšit bezpečnost jak pro cestující, tak pro podniky. Řešení jsou naznačena rovněž pro případy náhrady škod a pomoc v případě zrušení přepravy, zpoždění nebo přerušení jízdy.

Jsou tedy vytvořeny podmínky pro to, aby byly cestujícím poskytovány lepší informace, a to před, v průběhu a po uskutečnění jízdy. Rovněž jsou vyjasněna jejich práva a stejně tak jsou vyjasněny povinnosti provozovatelů tak, aby tito byli konkurenceschopnější a bezpečnější.

 
  
  

- Zpráva: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy Briana Crowleyeho o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících, protože podporuje evropské výkonné umělce a evropskou hudbu.

Návrh Evropského parlamentu představuje rozšířené výhody pro výkonné umělce, kteří budou chráněni během celého jejich života, stejně jako je tomu ve Spojených státech a v souladu evropskými zásadami, které si cení tvořivosti a kultury.

Domnívám se, že prodloužení doby ochrany z 50 na 70 let podpoří investice do hudebních inovací a povede k možnosti většího výběru pro spotřebitele a zároveň Evropě umožní zůstat konkurenceschopnou na hlavních světových hudebních trzích.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), písemně. (PT) Vedoucí osoby tohoto odvětví v Portugalsku to považují za velice důležitou záležitost pro evropský a portugalský hudební průmysl. Potvrzují, že návrh Komise na prodloužení doby ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů na zaznamenaná díla splní daný požadavek a umožní Evropě, aby zůstala konkurenceschopnou na hlavních světových hudebních trzích.

Tato otázka se těší jasné podpoře ze strany výkonných umělců a výrobců, protože téměř 40 000 výkonných umělců a hudebníků podepsalo petici, kterou vyzývají Evropskou unii ke snížení rozdílů oproti ostatním zemím, které již mají delší dobu ochrany.

Doufáme, že prodloužení doby ochrany podpoří nové investice do velmi široké škály nové hudby a povede k možnosti většího výběru pro spotřebitele. Rovněž je třeba poznamenat, že průmysl hudebních nahrávek je významným přispěním, co se týče zaměstnanosti a daňových příjmů, a je hlavním vývozcem duševního vlastnictví.

Z těchto důvodů, jak zdůrazňují vedoucí osoby uvedené výše, jsem hlasoval ve prospěch kompromisního znění zprávy, které dnes bylo předloženo k hlasování. Toto schválení umožní konsensus mezi Radou a Parlamentem a usnadní přijetí směrnice Radou.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písemně. Hlasoval jsem ve prospěch pozměňovacího návrhu 79, aby byl návrh o prodloužení doby ochrany hudebních nahrávek chráněných autorským právem navrácen výboru.

Podle mého názoru musí být návrh Komise lépe připraven, a proto by měl Parlament svému rozhodnutí věnovat více času. Zdá se, že ve své stávající podobě návrh Komise poskytuje objektivní důvod k zavedení umělých monopolů v oblasti kulturních děl.

Naprosto souhlasím s tím, že mnoho umělců těží ze svých děl velmi málo. Řešením však není vyhovět spíše produkčním společnostem, ale skutečně přesunout výhody z jejich strany na stranu umělců a výkonných umělců.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), písemně. Není spravedlivé, aby se skladatelé písní a umělečtí designéři CD těšili ochraně jejich práv po dobu jejich života a 70 let po jejich smrti, zatímco výkonní umělci se v současnosti těší ochraně pouze 50 let po zveřejnění díla. Doba ochrany nezohledňuje předpokládanou délku života, což znamená, že hudebníci ztrácí přínos z jejich díla právě, když odcházejí do důchodu, a příjem tedy potřebují nejvíce. Nadaní hudebníci jsou stávajícím systémem šizeni. S cílem odstranit tuto diskriminaci požádalo o naši podporu 38 000 výkonných umělců. Jedná se o vytvoření rovných práv pro běžně pracující hudebníky.

Lituji, že v souvislosti s tímto právním předpisem zde bylo tolik neoprávněných požadavků. V době hospodářského poklesu musíme podpořit naše tvůrčí odvětví a umělce, kteří přispívají k našemu HDP, vytváření pracovních míst, hospodářskému růstu a celosvětovému vývozu. Tento právní předpis velmi napomůže nešťastným hudebníkům, kteří si zaslouží, aby s nimi bylo zacházeno rovným způsobem. Doufám, že Rada a Komise mohou akceptovat hlasování Parlamentu a předložit tento právní předpis ještě před koncem tohoto volebního období Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), písemně. – (NL) Nizozemská Strana práce (Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu) podporuje pozměněný návrh, protože obsahuje značný počet pozitivních prvků ve prospěch umělců, jako je ochrana nedotknutelnosti umělce a fond pro studiové hudebníky. Hlasovali jsme pro pozměňovací návrhy, jejichž účelem je poskytnout umělcům 100 % příjmu, který vyplývá z prodloužení doby ochrany. Dosažený kompromis je krokem správným směrem, ale jistě ještě není optimální.

Nizozemská Strana práce má však závažné obavy ohledně postavení menších umělců, kteří se výměnou za vytvoření nahrávky musí vzdát jakéhokoli příjmu z nahrávky, který překročí jejich zálohu. Proto doufáme, že Komise brzy předloží návrhy na zlepšení postavení umělců vůči nahrávacím společnostem, včetně návrhů ohledně smluv týkajících se prvních 50 let, v jejichž průběhu se uplatňují práva související s autorským právem.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), písemně. Ačkoli velmi podporuji myšlenku prodloužení doby ochrany autorského práva, tento návrh je pro daný účel nevhodný. EU ukázala svou neschopnost chopit se problému logickým a účinným způsobem, a proto jsem hlasoval pro jeho zamítnutí.

 
  
  

- Zpráva: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Zavedení druhého programu Marco Polo je významným krokem, protože zajišťuje nezbytnou finanční pomoc pro opatření, která mají posílit a zlepšit environmentální výkonnost systému nákladní dopravy.

Tento návrh vychází z hodnocení účinnosti prvního programu Marco Polo, který dospěl k závěru, že do současnosti byl cíl převodu na jiný druh dopravy splněn jen ze 64 %, to je daleko od odhadovaných cílů.

Doufáme, že nový program Marco Polo bude moci využít zlepšených finančních podmínek, aby mohl sledovat stanovené cíle, které nyní budou zahrnovat také projekty týkající se mořských dálnic a projekty týkající se opatření na snížení přetížení dopravy.

Domnívám se, že tento program, který usiluje o podnícení a podporu projektů, jež převádějí silniční nákladní dopravu na moře, železnice a vnitrozemské vodní cesty, musí být zcela schopen napomoci ke snížení přetížení a znečištění a zajistit účinnou a environmentálně udržitelnější dopravu.

 
  
  

- Zpráva: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), písemně. (DE) Zpráva Výboru pro dopravu a cestovní ruch dostatečným způsobem nezohledňuje skutečný zájem na tom, aby byla na základě dostupné kapacity lépe využívána železniční doprava jako celek.

Provozovatelé infrastruktury mají být nuceni uchovávat si v celoročním jízdním řádu své sítě rezervní kapacity pro příležitostný provoz. Tento předběžný požadavek neponechává provozovatelům infrastruktury žádnou pružnost, aby mohli přijímat aktuální rozhodnutí o takových opatřeních. Původní návrh Komise byl dokonce zpřísněn, protože rezervní kapacity musí zajistit odpovídající kvalitu pro mezinárodní zrychlené trasy nákladní dopravy.

Rozsah, v jakém jsou v současnosti železničními společnostmi využívány žádosti o trasy, nelze z důvodu plánování přibližně odhadnout. Tyto kapacity jsou předem odstraněny z procesu sestavování jízdních řádů, a to s takovým výsledkem, že další, pozdější žádosti o trasy nelze uspokojit. Pokud nejsou společnostmi nákladní dopravy využívány ani okrajové kapacity sítě, budou nakonec v neprospěch všech uživatelů vymýceny. Toto nařízení by dosáhlo přesného opaku stávajícího cíle, jímž je lepší využívání dostupných kapacit.

Za účelem omezení negativního dopadu na osobní dopravu a nákladní dopravu požadovanou v krátkém období je třeba sestavit nařízení, které provozovatelům infrastruktury umožní rozhodnout, zda je takové opatření vhodné, přičemž zohlední požadavky osobní železniční dopravy, nebo jim umožní rozhodnout, jak mohou být lépe zohledněny potřeby železniční nákladní dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně. – (NL) Stále větší objem přeshraniční dálkové nákladní dopravy je přesouván ze železnice na silnici. Významným důvodem tohoto jevu je to, že je budováno více dálnic, přímé železniční spoje pro obchodní společnosti jsou rušeny a silniční doprava se stává relativně stále levnější. Tyto příčiny jsou obecně opomínány. Veškerá naše pozornost je zaměřena na další dva důvody. Jedním je to, že koordinace mezi železničními společnostmi v různých členských státech je nedostatečná a v důsledku toho musí nákladní vlaky zbytečně dlouho čekat na to, než jsou napojeny na lokomotivu, která je poveze dále. Tento problém má nyní řešení v podobě kyvadlových vlaků s pravidelným jízdním řádem.

Dalším kritickým bodem je to, že tato doprava je pomalá, protože musí čekat na vlaky osobní dopravy, které mají přednost. Cílem zprávy poslance Duchoně bylo zrušit přednost osobní dopravy. Na rušných úsecích to může znamenat, že EU uloží povinnost změnit pravidelné jízdní řády s tím, že zruší několik vlaků. Voliči si brzy uvědomí, že toto zhoršení v oblasti služeb nastalo díky Evropě. Namísto omezení osobní dopravy je třeba nalézt řešení, které se vypořádá s omezeními a nedostatky v kapacitě železnic. Je správné, že tento text byl v tomto ohledu zmírněn.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Nákladní doprava se v současnosti soustředí hlavně na silnicích a podíl této dopravy provozovaný na železnicích a po vodě nebo letecky klesá. V době stále se zužujících marží a extrémní konkurence představují manévry řidičů nákladních automobilů při předjíždění společně s unavenými řidiči a přetížením nákladu smrtelnou kombinaci rizik. Mimo rizika nehody je nákladní doprava, která má tendenci zkolabovat, neudržitelná z hlediska přetížení dopravy, hluku a znečišťování životního prostředí.

Nastal nejvyšší čas přesunout nákladní dopravu na železnice, ale pro to budeme potřebovat lepší technická řešení a logistické modely pro koordinaci a organizační vytváření sítí. Zpráva představuje krok správným směrem, proto jsem hlasoval v její prospěch.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Vytvoření skutečného vnitřního trhu železniční dopravy je velmi důležité pro cíle evropské politiky v oblasti udržitelné dopravy nebo jinými slovy pro budoucnost Evropy a její dopravy. Je to rovněž důležité pro to, aby se mohlo toto odvětví stát nedílnou součástí opatření, která napomohou k zajištění úspěchu Lisabonské strategie.

Železniční nákladní doprava je rovněž velmi důležitým faktorem v různých oblastech provozu dopravy.

Doufejme, že vytvoření evropské železniční sítě pro nákladní dopravu, kde se budou moci vlaky bez problémů pohybovat a jednoduše přejíždět z jedné vnitrostátní sítě do druhé, umožní zlepšení ve využívání infrastruktur a usnadní konkurenceschopnější nákladní dopravu.

Domnívám se, že je zásadní podpořit opatření, jejichž cílem je zlepšení situace v odvětví železniční nákladní dopravy s vyhlídkou, že se toto odvětví stane zcela integrovanou a nedílnou součástí celé budoucí evropské dopravní sítě.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Blahopřeji zpravodaji a Evropské komisi za jejich odvahu při snaze dostat v celé EU do popředí železniční nákladní dopravu.

Osobně bych upřednostnil radikálnější návrh, takový, který by zavedl strategii, jež by zahrnovala prioritní trasy na některých tratích, a rád bych viděl ze strany zbývajícího železničního průmyslu uznání, že železniční nákladní doprava je důležitá, musí být rozvíjena a podporována.

Železniční nákladní doprava v Evropě je omezována dvěma oblastmi. Zaprvé jde o skutečný nedostatek interoperability především v oblasti signalizace a zadruhé jde o samotný železniční průmysl – zejména o provozovatele osobní dopravy a provozovatele infrastruktury, kteří jsou vzájemně domluveni na zajištění toho, že železniční nákladní doprava je umístěna na posledním místě, pokud se jedná o stanovování tras a jízdních řádů.

Tato zpráva je alespoň začátkem konce tohoto pohodlného výhodného svazku, který zde existuje, a dává provozovatelům nákladní dopravy přinejmenším možnost k rozvoji jejich činnosti.

Pokud dovolíme, aby byl zachován stávající stav, za dvacet let zde nezbude žádná železniční nákladní doprava. Abychom učinili železniční nákladní dopravu životaschopným, atraktivním a konkurenceschopným odvětvím, musíme jednat nyní, nebo se nám nikdy nepodaří odstranit nákladní dopravu ze silnice.

 
  
  

- Zpráva: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − Tleskám práci mého kolegy Johna Bowise na tomto dokumentu, který představuje mezník v oblasti práv pacientů. Konzervativci podporují mobilitu pacientů v rámci EU a považují ji za způsob posílení poskytování veřejné zdravotní péče.

Je možná poučné, že tato otázka získala důležitost kvůli případu ze Státního systému zdravotní péče Spojeného království (National Health Service, NHS). Ženě, která se rozhodla odcestovat do Francie kvůli náhradě kyčle, když ji její místní zdravotní orgán nechal čekat příliš dlouho, byla v její domovské zemi odmítnuta náhrada nákladů. Ona však předložila svůj případ Evropskému soudnímu dvoru (ESD), který zavedl významnou zásadu – že pacienti mají právo odcestovat do jiného členského státu z důvodu léčby a poté mají právo na náhradu nákladů, již má poskytnout jejich vnitrostátní veřejný poskytovatel zdravotní péče.

Nejsem žádným fanouškem ESD, který představuje hlavní faktor v neustálém hromadění nových pravomocí EU, ale toto rozhodnutí bylo velmi významné. Doufám, že mnoho mých voličů, kteří byli velmi zklamáni špatnou správou NHS vedenou labouristickou vládou, bude moci využít myšlenek této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), písemně. – (FR) Hlasovala jsem proti zprávě o přeshraničních zdravotních službách, protože nesplňuje ani cíle EU o vysoké úrovni zdravotnictví v souladu s článkem 152 Smlouvy, ani požadavek evropských občanů, aby mohli požívat bezpečné a kvalitní zdravotní péče v blízkosti jejich domova.

Z předchozího povolení zpráva nečiní pravidlo pro získání péče v jiném členském státě EU. Předchozí povolení umožňuje kontrolovat finanční rovnováhu sociálních systémů, zatímco pacientům zaručuje podmínky pro náhradu nákladů a poskytování informací, které požadují před tím, než v zahraničí obdrží jakoukoli nemocniční péči.

Není přijatelné ani to, že zlepšení kvality zdravotní péče by mělo být dosaženo prostřednictvím zavedení konkurence mezi poskytovateli této péče, ani prosazování zásady volného pohybu pacientů: volný pohyb pacientů závisí především na jejich zdravotním stavu.

Přijaté pozměňovací návrhy jsou příliš nepřesné a otevírají cestu k tomu, aby byly problémy řešeny Evropským soudním dvorem.

Tato směrnice pouze posiluje nerovnosti ve zdravotnictví mezi evropskými občany, protože pouze ti, kteří mohou zaplatit náklady na zdravotní péči předem, si budou moci zvolit kvalitní služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Podstatnou záležitostí je to, že tato zpráva byla přijata, aniž by byl změněn základ článku 95 nebo jinými slovy to, že na zdravotnictví na vnitřním trhu bylo pohlíženo jako na zboží, což je nepřijatelné. Bylo by tedy lepší, kdyby byl návrh Komise zamítnut, jak jsme prosazovali. Avšak většina bohužel s naším postojem nesouhlasila.

V důsledku toho práva pacientů v přeshraniční zdravotní péči nezaručují výhradní pravomoc členských států, co se týče rozhodování o tom, jak organizovat a financovat jejich systémy zdravotní péče. To zahrnuje rovněž jejich pravomoc ohledně zavedení systémů předchozího povolení pro účely nemocniční péče poskytnuté v zahraničí.

Právo občanů na zdraví a také práva osob pracujících ve zdravotnictví nejsou zaručena. Bylo potřeba zvýšit solidaritu a koordinaci mezi systémy sociálního zabezpečení v různých členských státech EU, zejména prostřednictvím uplatňování a posílení práv uživatelů zdravotních služeb a vhodnější reakce na práva a potřeby těchto uživatelů.

Hlasovali jsme tedy proti zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písemně. (DE) Hlasovala jsem ve prospěch směrnice o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči, protože pacientům poskytuje větší právní jistotu. Zejména v oblastech Evropské unie, které se nachází v blízkosti hranic, jako například moje domovské město ve velkém regionu Německa, Belgie, Lucemburska a Francie nebo ve venkovských regionech s nedostatkem lékařských služeb, je podpora mobility pacientů významným prvkem pro zlepšení a zvýšení účinnosti zdravotních služeb.

Německé odvětví zdravotních služeb bude mít z přeshraniční mobility pacientů prospěch, pokud pacienti z ostatních členských států EU budou více využívat našeho vysokého standardu lékařských služeb, například v oblasti rehabilitace. Svrchovanost členských států však musí být zachována. Za poskytování lékařské péče a organizaci svých zdravotních systémů jsou odpovědné samotné členské státy. V souladu se zásadou subsidiarity by měla směrnice upravovat pouze oblasti, které se týkají přeshraniční mobility pacientů. Naše vysoce kvalitní a bezpečné standardy v Německu nemohou být oslabeny. Etické standardy, kterým se členské státy z dobrého důvodu podrobují, jde například o umělé oplodnění, analýzy DNA nebo asistovaná sebevražda, nesmí být zpochybněny.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písemně. (FR) Vítám cíle této zprávy, která usiluje o usnadnění poskytování zdravotní péče pro pacienty v jiném členském státě, než je jejich domovský stát, a o objasnění postupů náhrady nákladů následně po léčbě, které v současnosti v evropských právních předpisech chybí. Bezpečná, účinná a kvalitní léčba by tedy měla být prostřednictvím mechanismů spolupráce mezi členskými státy přístupná všem evropským občanům.

Trvám však na tom, že členské státy mají výhradní pravomoc při organizaci a financování systémů zdravotnictví. Předchozí povolení pro nemocniční péči je nástrojem, který je pro výkon této pravomoci klíčový. Není nutné říkat, že výkon tohoto práva musí respektovat zásadu proporcionality, nezbytnosti a nediskriminace.

Co se týče právního základu, jsem zastánkyní dvojitého právního základu, aby byl zaručen respekt vnitrostátním pravomocím. Návrh Komise totiž zahrnoval mnoho pokusů o neoprávněné zasahování do této oblasti prostřednictvím obcházení předpisů.

Konečné znění musí nalézt správnou rovnováhu mezi právy pacientů a vnitrostátními pravomocemi členských států v odvětví zdravotnictví.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), písemně. Jménem britské delegace Labour Party v Evropském parlamentu vítám mnoho pozitivních aspektů zprávy Parlamentu o návrhu směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Podporujeme zejména pozměňovací návrhy, které objasňují, že vnitrostátní vlády budou i nadále plně odpovědné za organizaci svých vnitrostátních systémů zdravotní péče a stanovování pravidel léčby.

Nadále se však obáváme, že pravidla, tak jak jsou navržena, nejsou dostatečně jasná. Pacienti, kteří cestují za účelem léčby do jiné země EU, musí vědět, zda jim bude poskytnuta náhrada nákladů, a musí mít veškeré nezbytné informace o druhu a kvalitě zdravotní péče v hostitelské zemi. Delegace Labour Party proto vyzývá, aby směrnice objasnila, že členské státy mohou zavést systémy předchozího povolení. Rovněž podporujeme dvojitý právní základ článků 152 a 95 za účelem zajistit, že prioritou jsou spíše zdravotní záležitosti než obavy ohledně vnitřního trhu. Delegace Labour Party se zdržela závěrečného hlasování, aby naznačila, že tyto dvě obavy musí být v průběhu druhého čtení řešeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), písemně. Zdržela jsem se hlasování o této zprávě, protože neposkytuje dostatečné záruky ohledně ochrany nedotknutelnosti a financování britského Státního systému zdravotní péče a jistotu či jasnost neposkytne ani menšině pacientů, kteří si mohou dovolit cestovat do jiného členského státu EU s cílem využít zde lékařské péče.

Konzervativní poslanci v Evropském parlamentu mají v rámci svého návrhu jeden cíl, a to znovu představit svůj systém zdravotních poukázek zdiskreditovaný evropským přístupem; podle jejich návrhu by bohatá menšina dostávala poukázky na to, aby si vybrala prostředky z NHS na soukromou léčbu provedenou jinde v Evropě. Lidé, kteří platí daně, očekávají, že jejich peníze budou investovány do NHS, aby jim byla uhrazena zdravotní péče v domovské zemi, nikoli aby byly převedeny do jiných zdravotních systémů EU. Není překvapením, že zcela nedávno konzervativní poslanec Evropského parlamentu Dan Hannan obhajoval privatizovaný přístup ke zdravotní péči.

V nedávné rozpravě o přeshraničních platbách za zdravotní péči mezi Británií a Irskem uvedl konzervativní stínový ministr zdravotnictví Andrew Lansley, že zdroje NHS jsou vždy vzácné, a napadl skutečnost, že Irsku bylo z prostředků NHS vyplaceno 180 milionů GBP. Konzervativní poslanci však nepodpořili náš návrh na jasný systém předchozího povolení, který je zásadní pro ochranu vzácných zdrojů NHS a služeb NHS.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně.(EL) Hlasoval jsem proti zprávě poslance Bowise a návrhu Komise, protože samotný jejich právní základ prokazuje, že finančním zájmům a nekontrolovanému trhu je přisuzována přednost před právy pacientů na lepší a dokonalejší zdravotní péči. Tento návrh popírá vizi sociální Evropy a solidaritu a způsobí větší počet situací, ve kterých budou mít přístup k tolik propagované službě přeshraniční zdravotní péče pouze ti nejbohatší.

To vyústí v rozpad vnitrostátních systémů zdravotní péče a donutí pacienty, aby hledali zdravotní péči v zahraničí. Zdravotní péče je a musí zůstat odpovědností členských států. Zacházet se zdravotní péčí jako s tržní komoditou namísto toho, aby se s ní zacházelo jako s veřejnou službou, je nepřijatelné. Návrh směrnice navíc navrhuje systém náhrady nákladů v případě přeshraniční zdravotní péče, což je zbytečné, vzhledem k tomu, že v roce 1971 byly zavedeny náhrady nákladů za zdravotní péči v rámci nařízení o spolupráci mezi systémy sociálního zabezpečení.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písemně. Zdržela jsem se hlasování o této zprávě, protože si vážně přeji, aby lidé získali zdravotní péči, kterou naléhavě potřebují. Záležitost předchozího povolení je však pro mě obavou. Předchozí povolení navržené v této směrnici popírá práva pacientů. To je důvod, proč se pacienti obrátili nejprve na soudy, a rozsudky těchto soudů jsou důvodem, proč zde dnes hlasujeme o přeshraniční zdravotní péči. Tím, že do této směrnice zahrneme předchozí povolení, se vrátíme na začátek. Úmrtí zapříčiněná geografickým aspektem budou nadále pravidlem a pacienti budou čelit stejným překážkám jako nyní, budou-li usilovat o povolení cestovat za účelem léčby.

Rovněž hluboce lituji, že tato zpráva nedokázala zachovat právní základ, který klade na první místo zdraví pacientů. Namísto toho se stala promarněnou příležitostí, kde je zdraví pacientů používáno jako komodita za účelem zisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. Klíčové pozměňovací návrhy týkající se předchozího povolení byly neúspěšné. Tyto pozměňovací návrhy byly zásadní pro zachování NHS ve Skotsku a ve Spojeném království jako celku. Prohráli jsme při hlasování o dvojitém právním základu, který by umožnil, aby bylo zohledněno veřejné zdraví, spíše než aby byl právním základem pouze jednotný trh. Kvůli prohře v obou těchto klíčových oblastech a skutečnosti, že toto je první čtení, jsem neměla jinou volbu než zdržet se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písemně. – (NL) Mobilita pacientů je skutečností, ale nezbytná právní jistota pro pacienty a pracovníky v odvětví zdravotní péče zde již není. Z tohoto důvodu představuje návrh směrnice předložený Komisí dobrou věc. Rovněž oceňuji úsilí pana Bowise dosáhnout v této ďábelsky složité otázce kompromisu. Díky jeho úsilí byla v návrhu Komise učiněna podstatná vylepšení. Nicméně jsem konečnou zprávu nemohla podpořit, protože do ní nebyly zahrnuty dva body, které se týkaly pravomoci členských států organizovat a financovat jejich systémy zdravotní péče.

Žádali jsme o začlenění právního základu, který členským státům umožní účtovat zahraničním pacientům skutečné náklady a stanoví jim spoluúčast na úhradě péče, jíž se jim v naší zemi dostalo. Navíc jsme vždy podporovali, aby bylo členským státům umožněno za určitých okolností pacienty zamítnout, a to například tehdy, jsou-li seznamy čekatelů opravdu dlouhé. To je významné zejména v Belgii, malé zemi s relativně velkým přílivem zahraničních pacientů.

Znění zprávy v podobě, v jaké bylo dnes odhlasováno na tomto plenárním zasedání, nenabízí za tímto účelem dostatečné záruky. Z těchto důvodů jsem se závěrečného hlasování zdržela.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně.(EL) Tato politika EU a buržoazních vlád, která popírá přístup zdola, snižuje standardy služeb veřejného zdravotnictví a má za následek stres způsobený pacientům, seznamy čekatelů, nedostatek různých služeb, vysoké daně, nedostatečnou ochranu pro nepojištěné osoby a přistěhovalce atd.

Drastické snížení v sociálních dávkách, komercializace a další privatizace zdravotních systémů a útok na pojistná práva usnadňují velkým konglomerátům podniků sklízet díky lukrativnímu zdravotnímu odvětví obrovské zisky.

Směrnice o „mobilitě pacientů“ podporuje jednotný trh v oblasti zdravotnictví, uplatňování svobod stanovených Maastrichtskou smlouvou a mobilitu pacientů a zdravotnických pracovníků s cílem zajistit komercializaci zdravotnictví.

Náhrada části nákladů na péči získanou v zahraničí je léčkou, jak získat souhlas prostého lidu s komercializací a víceproudovou zdravotní péčí a třídní diskriminací ve vztahu k právu na život.

Práva pacientů mohou být zajištěna pouze v rámci zcela bezplatného systému veřejného zdravotnictví, který pokrývá veškeré zdravotní požadavky (ohledně odborných lékařů a jiné) celé populace bez ohledu na jejich postavení, co se týče finanční stránky nebo pojištění. Pouze takový systém, který se může rozvíjet v rámci hospodářství založeného na přístupu zdola, na moci zdola, může zajistit odpovídající kvantitu a kvalitativní zlepšení služeb a účinnou ochranu zdraví a životů pracovníků.

 
  
  

- Zpráva: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy.

Studie příslušných sektorů jasně ukázaly, že 10–12 % uživatelů, kteří se v Evropě přicházejí léčit do nemocnic, onemocní z infekcí získaných v nemocnicích. Když se tato procenta převedou v počty, jsou ještě hrozivější: odhaduje se, že počet pacientů v Evropské unii, kteří se nakazili infekcí v nemocnici, tvoří zhruba 5 milionů lidí.

Pokud jde o projev paní poslankyně Sartoriové, bezpečnost a účinnost zdravotní péče lze vylepšit pomocí zavedení programu, který zohledňuje především tyto základní body: 1) zvyšování počtu sester specializovaných na kontrolu infekcí; 2) provádění vzdělávání zdravotnických a nemocničních pracovníků, zaměřené zejména na infekce nemocničního původu a odolnost virů, které je způsobují, vůči antibiotikům; 3) umožnění nových objevů prostřednictvím výzkumu těchto nemocí.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch návrhu pro bezpečnost pacientů. Přestože kvalita zdravotní péče se v Evropě díky pokrokům v lékařské vědě významně zvýšila, někdy mohou lékařské postupy poškodit zdraví pacientů. Některé nepříznivé účinky jsou způsobeny lékařskými chybami, kterým lze předejít, nebo infekcemi vzniklými v průběhu léčby.

Tato zpráva obsahuje následující důležité návrhy: zlepšení sběru informací na místní a regionální úrovni; lepší informace od občanů; zvýšení počtů sester specializovaných na kontrolu infekce; podpora vzdělávání a školení pro zdravotnický personál; a větší zaměření na infekce získané v nemocnicích. Plně tato opatření podporuji.

 
  
  

- Zpráva: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písemně. Vítám navrhovanou snahu zlepšit zdravotní péči pro lidi trpící vzácnými onemocněními. Vzhledem ke specifické povaze onemocnění, jako jsou vzácné druhy rakoviny, autoimunitní onemocnění, toxická a infekční onemocnění, není v této oblasti dostatečná odbornost ani dostupné zdroje, přesto však postihují 36 milionů obyvatel EU.

Přirozeným způsobem, jak může Evropská unie pomoci svým obyvatelům, je posilování spolupráce mezi odborníky a výzkumnými centry po celé Evropě a výměny informací a služeb. Je to přímá cesta, jak zajistit přínos i pro vás. Tento návrh nabádá členské státy, aby zřizovaly školicí centra pro maximalizování potenciálu vědeckých výzkumů vzácných onemocnění a aby propojovaly stávající výzkumná centra a informační sítě pro daná onemocnění. Podporuji tato opatření a vyzývám členské státy k větší spolupráci, která umožní větší mobilitu pro pacienty a odborníky, aby posloužila vám, občanům.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy o vzácných onemocněních, protože se domnívám, že soustředěné úsilí na poli vzácných onemocnění na úrovni Evropské unie a na úrovni členských států je naprostou nezbytností. Přestože výskyt každého vzácného onemocnění je velmi nízký, zasaženy jsou miliony Evropanů, protože existuje mnoho druhů vzácných onemocnění.

Jsem přesvědčena, že je nezbytně důležité podporovat nezávislé organizace, poskytovat přístup k informacím o vzácných onemocněních, vytvářet odborná centra v různých členských státech, vytvářet školicí kurzy v existujících centrech, mobilizovat odborníky a profesionály. Je třeba poskytnout odpovídající zdroje pro zajištění okamžitého jednání na poli vzácných onemocnění.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Budu hlasovat pro zprávu pana Trakatellise. Uznávám skutečnost, že existuje mnoho onemocnění, o která se výzkum nezajímá, protože zdravotnické instituty je opomíjejí a ignorují stav těch, kdo trpí neobvyklými onemocněními, která ve srovnání s častými chorobami přinášejí malé zisky.

To platí zejména pro vzácná genetická onemocnění, která jsou dědičná. Domnívám se, že bychom měli podněcovat výzkum v těchto oblastech financováním části nákladů na něj. Tímto přiznávám zájem o tuto oblast, neboť jedno takové onemocnění se vyskytuje v mé rodině.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), písemně. (DE) Výslovné vyžadování v pozměňovacím návrhu 15, aby byly vzácné choroby eliminovány pomocí genetického poradenství pro rodiče-přenašeče a aby byla pomocí předimplantační diagnostiky vybrána zdravá embrya, není jen v rozporu se současnými právními předpisy v Německu. Zejména vzhledem k německé historii by se jevilo ze zásady jako nepřijatelné a nepřístojné vyžadovat nebo doporučovat vymýcení a selekci invalidních osob, přestože dosud nebyly narozeny.

Je alarmující, jak tyto návrhy a texty odhalují naprostý nedostatek úcty k hodnotě každého lidského života, ať již je řeč o nemocných či zdravých lidech. Předkládaný dodatek nahrazuje výzvu k terapeutické léčbě vzácných onemocnění s cílem zabraňovat narození nemocných lidí.

To není v souladu s duchem a zněním evropských a mezinárodních deklarací lidských práv. Skutečným cílem přesvědčivé evropské politiky by mělo být pomáhat lidem postiženým nebo vystaveným riziku onemocnění, a nikoli je předčasně vyřadit na základě kvalitativních kritérií.

Zpráva a jednotlivé pozměňovací návrhy nejsou v souladu s mými křesťanskými hodnotami. Proto jsem hlasovala proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písemně. V tomto nařízení je mnoho věcí, které podporuji. Nicméně celkově nemohu zprávu podpořit, protože obsahuje záležitosti, o nichž jsem přesvědčena, že by měly být, a vlastně i jsou, záležitostmi subsidiarity – tedy v kompetenci členských států –, a tudíž by o nich neměl rozhodovat Evropský parlament. Jedním z takových témat je téma eugenických praktik, které bylo přijetím pozměňovacího návrhu 15 začleněno do tohoto usnesení. Pozměňovací návrh 15 jsem nepodpořila. Toto téma je záležitostí subsidiarity, a nikoli Evropské unie, která nevydává a neměla by vydávat zákony pro eugenické praktiky. Proto jsem nemohla podpořit celou zprávu.

 
  
  

- Zpráva: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009) .

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písemně. – Britští konzervativci nemohli schválit absolutorium oddílu III evropského rozpočtu na rok 2007, Evropská komise. Trváme na tom, že parlamentní rozpočet musí evropskému daňovému poplatníkovi přinést efektivnost nákladů, a proto zprávu podporujeme. Zejména podporujeme zpravodajovu kritiku neschopnosti Komise zajistit, aby Bulharsko a Rumunsko dosáhly dostatečných norem finanční kontroly. Nicméně musíme upozornit, že po celých čtrnáct let Evropský účetní dvůr nedokázal poskytnout prohlášení o věrohodnosti bez výhrad pro obecné evropské účty. Evropská komise nese největší díl odpovědnosti za účty, a proto, v souladu s naším tradičním postojem, budeme nadále hlasovat proti udělení absolutoria, dokud neuvidíme skutečný pokrok na cestě k dosažení prohlášení o věrohodnosti bez výhrad od Evropského účetního dvora.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem spolu s ostatními zástupci Rumunska ve skupině PPE-DE proti zprávě pana Jean-Pierra Audyho o udělení absolutoria na plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2007, protože nebyl přijat pozměňovací návrh 13. Zpráva Evropského účetního dvora pro finanční rok 2007 se stále vztahuje výhradně k projektům z let 2000–2006, protože rok 2007 byl z většiny přípravným obdobím pro provádění programů období 2007–2013. Proto dopady nových nařízení pro programové období 2007–2013, která jsou jednodušší a přísnější než ta, která se uplatňovala do roku 2006, nemohou být zatím hodnoceny.

Rád bych zdůraznil potřebu zjednodušit postupy pro provádění strukturálních fondů, zvláště systémy správy a kontroly. Složitost systému je jednou z příčin nerovností mezi členskými státy. Rád bych také upozornil na potřebu zjednodušení opatření, která navrhla Komise během přezkumu nařízení uplatnitelných na strukturální fondy pro období 2007–2013 jako reakci na současnou finanční krizi. Takové zjednodušující postupy jsou nezbytné ke snížení administrativní zátěže na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Je důležité zajistit, aby tyto zjednodušující postupy pomáhaly v budoucnu snižovat četnost výskytu chyb.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders a Jan Mulder (ALDE), písemně. – (NL) Nizozemská Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) hlasovala proti udělení absolutoria Evropské komisi. VVD je toho názoru, že Komise dosáhla příliš malého pokroku v prosazování zavedení prohlášení členských států v jednotlivých státech. Dodnes tak učinily jen čtyři země, z nichž jednou je Nizozemsko. VVD se navíc domnívá, že se členské státy EU stále dopouštějí příliš mnoha chyb v přidělování evropských peněz, jak se ukázalo z auditů, které provedl Evropský účetní dvůr. Účetní dvůr vydal záporný auditorský výrok týkající se mimo jiné politiky rozvoje venkova, politiky soudržnosti a strukturální politiky. VVD se domnívá, že auditní systémy v těchto oblastech musí být vylepšeny. Pokrok za posledních pět let byl příliš malý.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), písemně. (BG) Pane předsedající, hlasovala jsem ve prospěch absolutoria pro Komisi v souvislosti s prováděním rozpočtu EU na rok 2007.

Zároveň se musím zmínit, že jsem hlasovala proti textům v této zprávě, které měly za cíl zavést vybírání čtvrtletních zpráv o řízení zdrojů od strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zejména v případě Bulharska a Rumunska. Hlasovala jsem proti nim, protože pevně věřím, že v případech, kdy vyžadujeme větší kontrolu, je dobré provádět ji současně a ve stejné míře u všech členských států, a nikoli jen u jednoho nebo dvou z nich. Také mě znepokojuje, stejně jako Parlament a pana zpravodaje, že prostředky pro Bulharsko, které byly Evropskou komisí zmrazeny nebo staženy, činí téměř 1 miliardu EUR.

Jak tvrdí zpráva, tyto ztráty a zmrazené prostředky byly v zásadě, kromě jiných důvodů, důsledkem nesouladu nabídkových řízení a způsobilosti výdajů, nesprávného využívání investičních fondů k jejich zamýšlenému účelu a nedostatku administrativní kapacity. Závěrem bych vám chtěla sdělit své obavy, že bulharští občané budou připraveni o nástroje podporující evropskou solidaritu a že budou neprávem platit za chyby své vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písemně. − Hlasovala jsem ve prospěch absolutoria pro Evropskou komisi pro rok 2007, ale učinila jsem tak s několika výhradami.

Před pěti lety pan předseda Barroso slíbil čistý výsledek před koncem svého volebního období, pokud jde o rozpočtovou kontrolu a  formální prohlášení o věrohodnosti. Přestože došlo k mírnému pokroku, jsou v tomto procesu stále mezery.

22 zemí dosud dodalo roční shrnutí, která splnila základní minimální požadavky finanční regulace, ale ne všechna jsou uspokojivá. Jen 8 zemí zvládlo poskytnout formálnější analýzu nebo prohlášení o věrohodnosti, a Irsko mezi ně bohužel nepatří. Je třeba zajistit větší pokrok, pokud jde o absolutorium rozpočtu pro rok 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písemně. (RO) Zástupci strany PD-L (Rumunská liberálně demokratická strana) ve skupině PPE-DE hlasovali proti zprávě o absolutoriu pro provádění souhrnného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2007, která se zmiňuje o spravování evropských fondů Rumunskem a Bulharskem.

Zpráva o absolutoriu, která se zabývá nesouměrnostmi zahrnujícími přístup k fondům PHARE před rokem 2007, zachovává nařízení pro navrhování zvláštní zprávy o spravování fondů Společenství v Rumunsku a o opatřeních zaznamenaných v boji proti korupci. Proto skupina PD-L v Evropském parlamentu hlasovala proti zprávě.

Tato zvláštní zpráva není odůvodněná, protože již je k dispozici mechanismus pro spolupráci a ověřování, který schválila Evropská rada v prosinci 2006. Návrh další zprávy oslabuje věrohodnost již zavedeného mechanismu pro spolupráci a ověřování. Ve skutečnosti i reakce Evropské komise, prostřednictvím mluvčího Marka Graye, potvrzuje zbytečnost tohoto opatření, když již existují ověřené mechanismy pro zjišťování veškerých nesrovnalostí v řízení fondů Společenství.

 
  
  

- Zpráva: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písemně. – (NL) Hlasoval jsem proti udělení absolutoria, protože Výbor regionů v jeho současné formě nemůže nikdo brát vážně. Mimo jiné kvůli nejasné definici pojmu region je Výbor regionů extrémně heterogenní jednotkou, která zastupuje, vedle evropských národů, například městské aglomerace. Je také velmi zvláštní, že regiony se v nedávných dobách sdružovaly do politických skupin, aniž by k tomu dostaly jakýkoli demokratický mandát od voličů.

 
  
  

- Zpráva: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − Britští konzervativci jsou proti Listině základních práv Evropské unie. Nesouhlasím s názorem, že EU může určovat a regulovat základní práva. Také jsem obzvláště proti Listině základních práv proto, že byla přijata EU navzdory skutečnosti, že ani jeden z nástrojů určených k provádění Listiny – Ústava EU a Lisabonská smlouva – nebyl ratifikován.

Zřízení agentury pro dohled nad Listinou základních práv EU bylo obrovské mrhání penězi daňových poplatníků a ukázka marnivosti. To by se vlastně dalo říci o mnoha agenturách EU, které znovu vykonávají práci, jež byla odvedena na vnitrostátní úrovni, a nepokrytě prosazují federalistický program EU. Mnoho lidí z mého volebního obvodu vnímá velké sumy promrhané v této nebo jiných agenturách jako velké zklamání, zejména v době hospodářské krize, kdy dávají v daních stále větší částky svých peněz, aby financovali marnotratnost EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , písemně. – (NL) Hlasoval jsem proti udělení absolutoria vzhledem k tomu, že Agentura Evropské unie pro základní práva je zbytečná instituce, která navíc odmítá právo na svobodu projevu.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem ve prospěch návrhu usnesení o problémech odlesňování a znehodnocování lesů, protože jsem přesvědčena, že odlesňování způsobuje velmi vážné škody na životním prostředí, které jsou těžko napravitelné, například narušení vodních podmínek, desertifikace, dopad na klima a ztráta biologické rozmanitosti.

Je třeba zajistit větší soudržnost mezi ochranou lesů a politikami udržitelného řízení a ostatními vnitřními a vnějšími politikami EU. Z toho důvodu potřebujeme zhodnotit, jaký dopad na lesy mají politika pro energetiku (zejména biopaliva), zemědělství a obchod.

Také jsem přesvědčena, že finanční podpora pro rozvojové země je naprosto nezbytná k zastavení odlesňování tropických oblastí. Omezení odlesňování bude hrát velmi důležitou roli ve zmírnění a přizpůsobení se změnám klimatu.

 
  
  

- Zpráva: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Hlasoval jsem ve prospěch.

Řízení dopravy na základě potřeb a požadavků občanů je jedním ze základních bodů pro diskusi o politice Evropské unie. Prostřednictvím programu CIVITAS (zveřejněného v roce 2002), který měl podpořit rozšíření městské dopravy, a bílé knihy „Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnout“ (zveřejněné v roce 2001), která navrhla vytvoření optimálnějšího systému městské dopravy, již Komise navrhla skutečný akční plán na optimalizaci kvality evropské dopravy. Navrhla systém, který má postupně oddělit nárůst poptávky po mobilitě od hospodářského růstu, aby bylo možné kontrolovat znečištění životního prostředí více či méně účinným způsobem a přitom zachovat ochranu evropského výrobního systému. Poté, co Komise tuto situaci uznala, hodlá všem občanům Společenství zajistit dopravní síť, která je účinná a zároveň velmi bezpečná.

Bude třeba soustředit naši pozornost na pět bodů: 1) ochrana práv a povinností cestujících; 2) zvýšení bezpečnosti silnic; 3) podpora bezpečnosti; 4) omezení silniční dopravy, abychom zastavili přetížení pozemní dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. (PT) Současný rychlý růst měst spolu s koncentrací evropského obyvatelstva v městských centrech jsou skutečnosti, které se tato zpráva Evropského parlamentu snaží analyzovat jakožto příspěvek k ohromnému množství práce, které je třeba v této oblasti vykonat.

Tato zpráva, která zohledňuje respekt k zásadám subsidiarity a proporcionality, představuje návrhy, které považuji za důležité.

Nejvýznamnějším bodem tohoto postoje, který přijal Parlament, je, jakou pozornost věnuje několika opatřením, čímž může postrádat soudržnost nejen jako soubor právních předpisů, ale zejména pokud jde o jeho provádění.

Souhlasím, že potřebujeme zaujmout soudržný přístup, který zahrnuje podporu optimalizaci různých druhů dopravy v městských centrech prostřednictvím zlepšení městského plánování. Kromě toho podporuji nepřetržitý výzkum a inovaci v této konkrétní oblasti a spolupráci Komise s členskými státy, která v případě potřeby přispěje k výměně informací o osvědčených postupech uplatňovaných v různých zemích. Konečně chci zdůraznit význam evropského průmyslu v rozvoji technologií, které by mohly zlepšit správu, bezpečnost a energetickou účinnost městské dopravy v evropských městech.

 
  
  

- Zpráva: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Děkuji vám, pane předsedající. Hlasoval jsem ve prospěch zprávy paní Jensenové, která poskytuje úplný politický rámec a definuje opatření pro koordinované zavedení inteligentních systémů dopravy (ITS) na úrovni EU.

Přetížení silniční dopravy, zvýšené emise CO2 a smrtelné dopravní nehody jsou považovány za hlavní problémy, které musí evropská doprava překonat, a já se domnívám, že ITS jsou hlavním nástrojem k dosažení účinnější, bezpečnější a čistší dopravě, čímž přispívají k rozvoji udržitelné mobility pro obyvatele i pro hospodářství.

Souhlasím, že ITS mohou zlepšit životní podmínky obyvatel Evropy a také přispějí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a sníží škodlivé emise a znečištění životního prostředí. Pevně věřím, že inteligentní systémy dopravy zlepší účinnost dopravy, čímž se sníží její hustota.

Přestože bylo vyvinuto nebo zavedeno několik aplikací pro různé druhy dopravy (železniční, námořní a vzdušnou), neexistuje žádný podobný soudržný evropský rámec pro silniční dopravu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí