Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0218(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0231/2009

Keskustelut :

PV 23/04/2009 - 5
CRE 23/04/2009 - 5

Äänestykset :

PV 23/04/2009 - 8.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0288

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 23. huhtikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

9. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. − (ES) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan ehdottaa seuraavaa: koska monet teistä ovat esittäneet pyynnön useiden äänestysselitysten antamisesta, pyydän, että puheenvuoron saadessanne annatte kaikki äänestysselityksenne peräkkäin yhdessä puheenvuorossa.

 
  
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, joka päivä yhä useampien vaalipiirissäni asuvien ihmisten on lähes mahdotonta saada rahat riittämään. Sitten saan käsiini tällaisen mietinnön ja huomaan, että 1,6 miljardia euroa eurooppalaisten veronmaksajien rahoja on käytetty tähän mahtavaan rakennelmaan, toisin sanoen Euroopan parlamenttiin, ja että 9,3 miljoonaa euroa on syydetty Euroopan parlamentin poliittisille ryhmille. Mietinnössä myös vahvistetaan sitoumus vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, mutta siinä ei mainita sanallakaan kaikista suurinta päästölähdettä – päästöjä, joita syntyy turhasta kulkemisesta tänne Strasbourgiin 12 kertaa vuodessa. Mietintöön sisältyy kauhistuttavia paljastuksia Euroopan parlamentin toimintatavoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan suhteuttaa jäsen Allisterin huomautukset todellisuuteen: Euroopan parlamentista aiheutuvat kustannukset ovat 1,74 Englannin puntaa vuodessa kansalaista kohti – puhun punnista, jotta jäsen Allisterin on helpompi seurata tätä. Vertailun vuoksi todettakoon, että Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen kustannukset ovat 5,75 puntaa ja ylähuoneen 1,77 puntaa vuodessa kansalaista kohti. Toisin sanoen, Euroopan parlamentin pyörittäminen tulee paljon halvemmaksi kansalaista kohti.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voimme levätä laakereillamme. Meidän olisi tietysti oltava valppaita ja leikattava menojamme. Jäsen Allisterin huomautus siitä, miten kalliiksi Strasbourgissa pidettävät 12 täysistuntoa vuodessa tulevat, pitää tietenkin paikkansa. Tämä päätös ei kuitenkaan ole Euroopan parlamentin käsissä: siitä päättävät jäsenvaltiot, jotka valitettavasti asettivat – Edinburghissa John Majorin toimiessa neuvoston puheenjohtajana – Euroopan parlamentille lakisääteisen velvoitteen tulla tänne 12 kertaa vuodessa. Kehotan jäsenvaltioita harkitsemaan tätä päätöstä uudelleen.

 
  
  

– Mietintö: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, mietintö koskee vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle. Siinä otetaan jälleen esille tämä suoria vaaleja edeltävältä ajalta peräisin oleva herrasmiessopimus, jonka mukaan parlamentti ja neuvosto lainsäädäntövallan käyttäjinä ovat kumpikin täysin vastuussa omasta sisäisestä talousarviostaan eikä kumpikaan tutki toisen talousarviota sisäisesti tai arvostele sitä.

Meidän on mielestäni aika tarkastella uudelleen herrasmiessopimusta, etenkin kun neuvoston talousarvio käsittää nyt paitsi sille toimielimenä ja toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä kuuluvan hallinnollisen talousarvion myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla toteutettavia täytäntöönpanotehtäviä koskevan talousarvion, joka saattaa kasvaa tulevaisuudessa.

Herrasmiessopimusta ei ollut koskaan tarkoitus soveltaa täytäntöönpanotehtäviin. Sen ei ollut koskaan määrä suojata niitä parlamentin valvonnalta, ja mielestäni on korkea aika aloittaa keskustelut neuvoston kanssa tämän sopimuksen uudelleentarkastelusta.

 
  
  

– Mietintö: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, äänestin tyhjää vuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan parlamentin talousarvion osalta joidenkin mietintöön sisältyvien kohtien vuoksi. Niiden taustalla ovat jäsenten vapaaehtoisesta eläkerahastosta tiedotusvälineissä, erityisesti täällä, julkaistut väärät tiedot ja perättömät väitteet.

Jäsen Cohn-Bendit voi nukkua rauhassa, koska veronmaksajana häntä ei pyydetä takaamaan jo eläkkeellä olevien rahaston jäsenten eikä heidän leskiensä tai huolettavanaan olevien perheenjäsenten eläkeoikeuksia, kuten ei myöskään sellaisten jäsenten eläkeoikeuksia, joiden toimikausi parlamentissa päättyy 14. heinäkuuta.

Jos hän on sitä mieltä, ettei vapaaehtoiseen eläkerahastoon kuuluvien jäsenten pitäisi ottaa osaa vastuuvapaudesta toimitettavaan äänestykseen, hänen kannattaisi panna ensin omat asiansa kuntoon. Sitä paitsi hän osallistuu mielihyvin äänestykseen talousarviostamme myönnettävistä luotoista, joita käytetään hänelle maksettavien korvausten rahoittamiseen, vaikka tietoon on äskettäin tullut, kuten avoimuus edellyttää, että hän on esimerkiksi osallistunut vain kerran viiden vuoden aikana sellaisen valiokunnan kokoukseen, jonka jäsen hän on. Hänen legendaarisen uutteruutensa tämän parlamentin lainsäädäntötyössä – ei riitä, että puhuu kovalla äänellä puuta heinää ja pitää lehdistötilaisuuksia – pitäisi kannustaa häntä suurempaan tahdikkuuteen, mutta koska hän on 68-vuotias jäänne, häneltä tuskin voidaan odottaa parempaakaan.

Arvoisa puhemies, lisäksi mitkään lausumat, vaikka niitä esittävätkin ryhmien puheenjohtajat, eivät muuta millään tavalla tämän parlamentin lakisääteisiä velvoitteita, jotka on hakattu kiveen.

 
  
  

– Mietintö: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, hyväksyimme hetki sitten äänestyksessä rahoituksen suunnattomalle joukolle EU:n virastoja ja laitoksia – lääkevirasto, ulkorajavirasto, lentoturvallisuusvirasto ja niin edelleen. Näitä virastoja ja laitoksia voidaan nähdäkseni vastustaa kolmesta syystä. Niitä vastaan voidaan esittää ensinnäkin euroskeptinen perustelu, toiseksi oikeudellinen perustelu ja kolmanneksi demokraattinen perustelu.

Euroskeptiselle perustelulle en odota kovinkaan suurta tukea täällä parlamentissa. Kyse on siitä ilmiselvästä seikasta, ettei näitä asioita tarvitse hoitaa Brysselistä käsin. En odota kovinkaan suurta kannatusta myöskään oikeudelliselle perustelulle: sen mukaan monilta näistä virastoista, vaikka niille olisikin annettu oikeusvaikutus Lissabonin sopimuksessa tai Euroopan perustuslaissa, puuttuu tällä hetkellä asianmukainen oikeusperusta. Demokraattista perustelua voivat kuitenkin uskoakseni pitää perusteltuna jopa liittovaltiota kannattavat kollegat. Tässä perustelussa on kyse siitä, että kun Euroopan parlamentti ulkoistaa politiikanalojensa päivittäisen hallinnoinnin organisaatioille, joissa käymme tuskin koskaan ja joita näemme tuskin koskaan – omituinen komitea vierailee täällä ehkä kerran vuodessa –, ja kun odotamme niiden toteuttavan politiikkaa meidän kirjoittaessamme sekkejä avuliaasti joka vuosi, olemme heikentäneet demokratiaamme.

Hayek totesi, että vallan siirtäminen ulkoisille virastoille, vaikka onkin hyvin tavallista, on ensimmäinen askel, jolla demokratia luopuu vallastaan. Kollegoideni, olivat he sitten liittovaltion kannattajia tai euroskeptikkoja, pitäisi kaikkien olla tietoisia tästä vaarasta.

 
  
  

– Mietintö: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Minulla on todellakin paljon sanottavaa. En ole koskaan aiemmin antanut äänestysselitystä, mutta tänään se oli minusta tärkeää. Haluan nimittäin puhua ensin jäsen Groschin mietinnöstä, jonka puolesta äänestin. Tuin myös liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksia, koska katson, että kaksi nykyistä linja-autoliikenteen palveluja koskevaa asetusta olisi korvattava yhdellä uudelleen laaditulla ja ajantasaistetulla asetuksella. Tämä askel auttaa varmistamaan selkeyden ja vähentämään byrokratiaa.

 
  
  

– Mietintö: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Seuraavana on Silvia-Adriana Ţicăun mietintö, jonka puolesta myös äänestin, koska sen avulla voidaan varmistaa maantieliikennettä koskevan uuden asetuksen entistäkin yhdenmukaisempi täytäntöönpano. Katson, että ottaen huomioon tämän alan kansainvälinen luonne meidän olisi tehtävä suunnitelmia, jotka mahdollistavat Euroopan laajuiset haut rekistereistä, jotta asiakkaita voidaan suojella paremmin epäoikeudenmukaiselta kilpailulta.

 
  
  

– Mietintö: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Minäkin äänestin jäsen Groschin mietinnön puolesta, koska siinä käsitellään liikennettä ja se auttaa parantamaan maantieliikenteen sisämarkkinoiden tehokkuutta ja oikeusvarmuutta, vähentämään hallinnollisia kustannuksia ja edistämään oikeudenmukaisempaa kilpailua. Katson, että Euroopan yhtenäismarkkinoiden yhdentyessä meidän olisi tulevina vuosina myös poistettava rajoitukset, jotka koskevat jäsenvaltioiden sisäisille markkinoille pääsyä.

 
  
  

– Mietintö: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Jäsen Ţicăun toinen mietintö rakennusten energiatehokkuudesta ansaitsi tukeni, koska se auttaa ymmärtämään Euroopassa energian tarjontaan ja kysyntään liittyviä haasteita. Tämä tarkoittaa, että se auttaa säästämään energiankulutusta 20 prosenttia energiatehokkuuden lisääntymisen myötä. Energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit auttavat elvyttämään EU:n taloutta, koska ne työllistävät lähes yhtä paljon, ja ehkä enemmänkin, kuin perinteisiin infrastruktuureihin tehtävät investoinnit. Energiatehokkuuden lisääminen on tehokkain keino, jolla Euroopan unioni voi saavuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen, luoda työpaikkoja ja vähentää kasvavaa riippuvuuttaan ulkoisista energiantoimittajista.

 
  
  

– Mietintö: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Jäsen Gauzès’n mietintö – en ole varma, äänsinkö hänen nimensä oikein – koskee luottoluokituslaitoksia, ja tuin sitä, koska luottoluokituslaitoksissa ja niiden valvonnassa havaitut puutteet ja virheet ovat osaltaan vaikuttaneet nykyisen talouskriisin syntyyn. Se, että luottoluokituslaitoksia on lukumääräisesti hyvin vähän, niillä on globaali toimintakenttä ja niiden pääkonttorit sijaitsevat usein EU:n ulkopuolella, saa minut pohtimaan, miten tehokasta EU:n lainsäädäntö voi olla tällä alalla. Olen samaa mieltä siitä, että EU:n ja kolmansien maiden välistä yhteistyötä on tehostettava ongelman ratkaisemiseksi ja että tämä on ainoa keino saada aikaan yhdenmukainen sääntelyperusta.

 
  
  

– Mietintö: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Mietinnössä käsitellään matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä. Edellä mainittua alaa koskeva asetus on erittäin tervetullut, koska se auttaa myös parantamaan näitä liikennevälineitä käyttävien eurooppalaisten oikeuksia ja takaa kuluttajillemme yhtäläiset oikeudet eri liikennemuotoja käytettäessä.

 
  
  

– Mietintö: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Jäsen Albertinin mietintö matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä ansaitsi tukeni, koska toimilla, joilla suojellaan linja-autoliikenteen matkustajia, autetaan viimeinkin poistamaan Euroopan unionissa vallitseva eriarvoisuus ja varmistamaan kaikkien matkustajien yhtäläinen kohtelu, kuten on jo tapahtunut lento- ja rautatieliikenteessä. Koska tämä asetus koskee sekä linja-autoliikenteen harjoittajia että matkustajia ja siinä asetetaan linja-autoliikenteen harjoittajille monia uusia velvoitteita, on järkevää, että palveluntarjoajille annetaan hieman enemmän aikaa vaatimusten noudattamiseen paremman tuloksen saavuttamiseksi.

 
  
  

– Mietintö: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Seuraavaksi vuorossa on jäsen Jensenin mietintö älykkäistä liikennejärjestelmistä. Näiden järjestelmien käyttöönotto on osoittanut niiden tehon tekemällä liikenteestä tehokkaampaa ja turvallisempaa. Se myös auttaa osaltaan puhtaampaa liikennettä koskevan poliittisen tavoitteen saavuttamisessa. Näistä syistä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
  

– Mietintö: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Ulrich Stockmannin mietintö toisesta Marco Polo -ohjelmasta on tukemisen arvoinen, koska ohjelman avulla on mahdollista vähentää teiden ruuhkautumista, parantaa liikennejärjestelmien ympäristönsuojelua koskevia menetelmiä ja edistää liikennemuotojen yhdistelmää. Olen kuitenkin huolestunut siitä, että vuosi vuodelta esitetään yhä vähemmän rahoitustukihakemuksia ja siten suunniteltuja hankkeita, joita voitaisiin rahoittaa tästä ohjelmasta.

 
  
  

– Mietintö: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Äänestin jäsen Duchoňin mietinnön puolesta, koska rautatieliikenteellä on erittäin tärkeä asema eurooppalaisessa liikenteessä yhä nykyäänkin huolimatta tavaraliikenteen jatkuvasta vähenemisestä. Äänestin mietinnön puolesta myös siksi, että olen samaa mieltä esittelijän kanssa, jonka mukaan tämä säädös olisi laadittava siten, että se lisää tulevaisuudessa koko rautatieverkon tehokkuutta kaikille käyttäjille.

 
  
  

– Mietintö: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Tänä aamuna keskustelimme myös tietyistä terveydenhuoltopakettiin kuuluvista mietinnöistä, joista äänestimme äsken. Äänestin rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavien potilaiden oikeuksien suojelemisen puolesta, koska katson, että Euroopan parlamenttiin vaaleilla valitut edustajat ovat liian pitkään olleet tyytyväisiä siihen, että lakimiehet laativat lainsäädäntöä tällä alalla – lainsäädännön laatiminen on poliitikkojen, toisin sanoen eurooppalaisten äänestäjien valitsemien parlamentin jäsenten, tehtävä. Tämä on viimeinen tilaisuus käsitellä tätä direktiiviä ja hyväksyä se.

 
  
  

– Mietintö: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Jäsen Trakatellisin mietintö harvinaisista sairauksista on ikään kuin lisäys potilaiden oikeuksia käsittelevään mietintöön, jonka puolesta äänestin. En kuitenkaan tue siihen sisältyvää suositusta 15, koska se kuuluu viime vuosisadalle eikä politiikan pitäisi vaikuttaa geneettiseen tutkimukseen.

 
  
  

– Mietintö: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Mietintö kaupunkiliikennettä koskevasta toimintasuunnitelmasta sai ääneni, koska kaupunkiliikenteellä on erittäin tärkeä asema EU:n tavara- ja matkustajaliikenteessä. Näin ollen erillisen kaupunkiliikennettä koskevan strategian laatiminen on täysin perusteltua.

 
  
  

– Mietintö: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Lopuksi haluan mainita Anne Jensenin mietinnön älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevasta toimintasuunnitelmasta, koska toimintasuunnitelmassa keskitytään maantieteelliseen jatkuvuuteen.

 
  
  

– Mietintö: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Tänään on kaikkien aikojen merkittävimmän englantilaisen ja kenties ihmiskunnan tärkeimmän näytelmäkirjailijan ja runoilijan syntymän vuosipäivä. Shakespearen työlle on ominaista, että ovatpa omat kokemuksemme millaisia tahansa, hänen näytelmänsä valaisevat aina kokemuksiamme enemmän kuin kokemuksemme valaisevat niitä. Parasta, mitä voin tänään tehdä, on siteerata Richard II -näytelmästä John of Gauntin vähän ennen kuolemaansa lausumia sanoja, jotka kuvaavat kauniisti paitsi talousarvioon liittyviä ongelmiamme Britanniassa myös tilannettamme täällä Euroopassa.

Ensin talousarviosta:

"tämä suurten sielujen maa, armas, kallis maa – –

on nyt luovutettu vuokralle – tuo sana surmaa minut – luovutettu vieraalle kuin vuokratila tahi pieni kurja torppa".

Mutta kuunnelkaapa hänen kuvaustaan Lissabonin sopimuksesta tai Euroopan perustuslaista:

"Englanti, jota rannattomat meret vyöttävät

ja jonka lohkareinen ranta torjuu

pahansuovan Neptunuksen saarron,

on nyt musteen tahrimin ja haurain

pergamentein vangittuna häpeäänsä;

meidän Englantimme, alistamaan tottunut,

on häpeällisesti alistanut itse itsensä."

Jos on olemassa tätä parempi kuvaus, en ole vielä kuullut sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) En tiennytkään, että teillä on tuollaisia lausujan lahjoja. Lausuitte sen erittäin hyvin.

 
  
  

– Mietintö: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, kun äänestämme eri aiheista täällä Euroopan parlamentissa, meidän olisi aina pidettävä huoli siitä, että näytämme moraalista esimerkkiä.

On aivan oikein, että puhumme energiatehokkuudesta. Se ei ole minulle mikään ongelma EU:ssa sen enempää kuin kansallisella tai paikallisellakaan tasolla. Katson, että asian hyväksi voidaan tehdä enemmän paikallishallinnossa, mutta on hyvä jakaa parhaita käytäntöjä ja ajatuksia EU:ssa ja jäsenvaltioissa.

Näyttäessämme esimerkkiä meidän on kuitenkin osoitettava moraalista johtajuutta. Miten voimme puhua rakennusten energiatehokkuudesta, kun jatkamme toimintaa kahdesta parlamentin istuntosalista käsin, joista toinen sijaitsee täällä Strasbourgissa ja toinen Brysselissä? Entä parlamentin Strasbourgissa sijaitsevan toimipaikan hiilidioksidipäästöt, kun puhutaan kymmenistätuhansista tonneista hiilidioksidia vuosittain? On aika lopettaa teeskentely, osoittaa johtajuutta ja sulkea parlamentin toimipaikka Strasbourgissa.

 
  
  

– Mietintö: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää kollegaani John Bowisia ja olen varma, että me kaikki toivomme hänelle pikaista paranemista. Onneksi hän pystyi hyödyntämään toisen maan terveydenhuoltojärjestelmää. Hän, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, pystyi käyttämään Belgian erinomaisia terveydenhuoltopalveluja.

Nämä ovat joitakin askelia oikeaan suuntaan, jotta kansalaiset kaikkialla EU:ssa voivat päättää, missä käyttävät terveydenhuoltopalveluja. Jos potilaille annetaan tietoa eri sairauksien toipumisprosenteista useissa eri maissa ja mahdollisuus valita, he voivat päättää, missä maassa heidän toipumisensa edistyisi parhaiten. Se, että kansalainen voi käyttää valitsemiaan terveydenhuoltopalveluja, on myönteinen askel oikeaan suuntaan.

Olen usein arvostellut aloitteita, joista keskustelemme täällä parlamentissa, mutta tätä ehdotusta pidän myönteisenä. Odotamme sitä, että voimme tarjota valinnanvapauden ja parempia palveluja potilaille kaikkialla Euroopan unionissa.

 
  
  

– Mietintö: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Minäkin haluan antaa äänestysselityksen Crowleyn mietinnöstä, jossa käsitellään tekijänoikeuden suojan voimassaoloaikaa. Äänestin mietintöä vastaan, koska sitä ei ole harkittu riittävästi ja koska sen pitäisi vaikuttaa hintaan, jonka kuluttajat ovat maksaneet musiikista viimeisten 45 vuoden ajan. Haluan auttaa tavallisia artisteja, ja sitä varten tarvitsemme lainsäädäntöä, jolla säännellään sopimusehtoja ja oikeuksien kollektiivista hallinnointia sekä luodaan sosiaaliturvajärjestelmä, eläkejärjestelmät tai tehdään muutoksia lisenssimaksuihin. Vaikutustutkimukset osoittavat, että pienet artistit saavat vain 2 prosenttia tuloista, kun loput menevät levy-yhtiöille ja suurimmille artisteille. Myöhemmin tapahtuva uudelleenlevitys vahingoittaa lupaavia pieniä artisteja, ja kuluttajat ja veronmaksajat joutuvat myös maksamaan satoja miljoonia euroja lisää. Ehdotus tekee asioista monimutkaisempia kirjastoille, arkistoille, taidekouluille ja riippumattomille elokuvantekijöille. Sillä ei ole selkeää vaikutusta audiovisuaalialan taiteilijoihin. Kaikki oikeusviranomaiset varoittavat ehdotuksesta, joten äänestin sitä vastaan.

 
  
  

– Mietintö: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, jäsen Jensenin mietinnössä käsitellään ehdotusta direktiiviksi älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta, ja äänestin sen puolesta. Direktiivin tavoitteena on taata liikennejärjestelmissä sovellettavan tieto- ja viestintätekniikan yhteentoimivuus.

Liikennealaa koskevaa innovointia on kannustettava, erityisesti kun se voi parantaa ajoneuvojen turvallisuutta. Tosiasia on, että innovaatio menettää hyödyllisyytensä, ellemme varmista, että sitä voidaan soveltaa koko EU:n alueella.

Direktiivin pitäisi antaa meille mahdollisuus vaikuttaa liikennekuolemien vähenemiseen Euroopassa alentamalla sekä törmäysriskiä että mahdollisten onnettomuuksien vakavuutta. Muistutan teitä, että Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen puolittaa liikennekuolemien määrän vuoteen 2010 mennessä vuoden 2000 tasoon verrattuna.

Tältä osin pahoittelen sitä, etteivät Euroopan unionin liikenneministerit ole vieläkään hyväksyneet rajatylittävää yhteistyötä tieliikenneturvallisuuden alalla koskevaa direktiiviä, jonka hyväksyimme useita kuukausia sitten. Myös sen avulla voitaisiin pelastaa ihmishenkiä helpottamalla sellaisille kuljettajille määrättyjen seuraamusten toimeenpanoa, jotka rikkovat lakia muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa heidän ajoneuvonsa on rekisteröity.

 
  
  

– Mietintö: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE).(FR) Jäsen Duchoňin tavaraliikennekäytäviä käsittelevästä mietinnöstä haluan todeta, että Euroopan parlamentti on äsken hyväksynyt tämän mietinnön kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta. Kannatin äänestyksessä mietintöä, jonka pitäisi mahdollistaa rautateiden tavaraliikenteen lisääntyminen ja paraneminen.

Tällä alalla tarvittiin EU:n toimia. Tapa, jolla rautateiden tavaraliikenne tällä hetkellä toimii, on itse asiassa epätyydyttävä ja tarjoaa liian vähän takeita luotettavien aikataulujen muodossa yrityksille, jotka haluavat kuljettaa tavaroitaan rautateitse.

Nyt meidän on tehtävä rautateiden tavaraliikenteestä houkuttelevampaa yrityksille, koska jos osa tavaroiden kuljetuksista siirtyy maanteiltä rautateille, tämä merkitsee sitä, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja että maanteiden ruuhkissa seisoo vähemmän rekkoja ja kuorma-autoja.

Toivonkin nyt, että jäsenvaltioiden liikenneministerit seuraavat Euroopan parlamentin viitoittamaa polkua kohti toimivampaa tavaraliikenteen eurooppalaista rautatieverkkoa.

 
  
  

– Mietintö: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, äänestin jäsen Trakatellisin mietintöä vastaan. Syynä tähän oli häpeällinen tarkistus 15, jossa sekoitetaan sairauksien parantaminen syntymättömien ihmisten murhaamiseen ja joka haiskahtaa rodunjalostusopilta. Meidän on tehtävä tämä asia selväksi: ihmisillä on oikeus elämään munasolun hedelmöittymisestä luonnolliseen kuolemaansa saakka, ja kyseisessä tarkistuksessa kyseenalaistetaan pohjimmiltaan tämä oikeus elämään. Syntymättömällä ihmisellä ei olisi enää oikeutta elämään vain sen vuoksi, että hänellä on jokin sairaus. Tämä on lääketieteen vastakohta – kyse on murhasta.

Tästä syystä Trakatellisin mietintöä ei voida hyväksyä, ja kyseinen tarkistus on skandaali, joka tahraa Euroopan parlamentin maineen. Parlamenttihan on toistuvasti edistänyt ansiokkaasti bioetiikkaa ja syntymättömien ihmisten elämän suojelua.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). - (DE) Arvoisa puhemies, ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun minusta tuli tämän parlamentin jäsen, äänestin vastuuvapautta koskevassa äänestyksessä komission vastuuvapautta vastaan. Haluan kertoa syyt tähän: kyse on tavasta, jolla Euroopan komissio hoiti kahden uuden jäsenvaltion, nimittäin Romanian ja Bulgarian, liittymisen.

Meillä on erittäin paljon ongelmia ratkaistavana Romaniassa ja Bulgariassa, joissa korruptio on levinnyt laajalle ja suuria summia EU:n varoja on hävinnyt. Euroopan komissio aloitti näiden varojen jäädyttämisen vasta vuonna 2008. Menetimme suuria summia vuonna 2007, ja joudumme nyt kamppailemaan valvontajärjestelmien kanssa, joita on tuskin edes olemassa tai jotka toimivat vain ajoittain. Romaniassa korruptio on erittäin laajaa ja oikeusjärjestelmässä on ongelmia. Kaikesta tästä on syyttäminen liittymistä edeltänyttä prosessia.

Haluan antaa Euroopan komissiolle merkin ja sanoa, että tulevaisuudessa sen on hoidettava liittymiset toisin. Haluan myös sanoa komissiolle, että jos näihin seikkoihin olisi kiinnitetty aiemmin huomiota muissa maissa, Romania voisi halutessaan edistyä paljon paremmin.

Kehotan komissiota auttamaan molempia maita ottamaan käyttöön varainhoitoa koskevia valvontajärjestelmiä, jotka ansaitsevat tämän nimityksen, sekä korjaamaan näiden kahden maan järjestelmissä olevat heikkoudet. Muuten niistä tulee pysyvä ongelma ja riesa koko Euroopalle.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Paulo Casaca (A6-0184/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), kirjallinen. (DE) Euroopan parlamentti äänesti tänään jäsen Casacan mietinnöstä, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007. Mietinnössä käsiteltiin myös Euroopan parlamentin eläkerahastoa.

Euroopan parlamentin eläkerahasto on vapaaehtoinen eläkerahasto. Rahasto on nyt ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, ja siihen on syntynyt alijäämä.

FDP-puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet vastustavat verotulojen käyttämistä alijäämän kattamiseen. On vastuutonta odottaa eurooppalaisten veronmaksajien maksavan nämä tappiot. Tällaiset suunnitelmat olisi estettävä. FDP-puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät vastuuvapauden myöntämistä vastaan Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamisen osalta. Mahdollisuutta käyttää verotuloja alijäämän kattamiseen ei ole suljettu täysin pois.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Brittiläiset konservatiivit eivät voineet hyväksyä vastuuvapauden myöntämistä EU:n yleisen talousarvion pääluokan I – Euroopan parlamentti – toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007. Vaadimme, että parlamentin talousarvion on annettava vastinetta eurooppalaisen veronmaksajan rahoille, ja tuemme tästä syystä useimpia mietinnön esittelijän näkemyksiä. Erityisesti panemme tyytyväisinä merkille edistyksen, jota parlamentin talousarvion toteuttamisessa on saavutettu, kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa vuodelta 2007 todettiin. Tuemme myös esittelijän huomautuksia jäsenten vapaaehtoisesta eläkerahastosta. Perinteisen lähestymistapamme mukaisesti äänestämme kuitenkin jatkossakin vastuuvapauden myöntämistä vastaan, kunnes havaitsemme todellista edistymistä kohti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen varauksettoman tarkastuslausuman saamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Vihreät äänestivät tänään vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentille varainhoitovuodelta 2007 käsittelevän jäsen Casacan mietinnön puolesta.

Haluamme korostaa, että täysistunnon hyväksyttyä mietinnön parlamentin puheenjohtajiston pitäisi kantaa vastuunsa ja ryhtyä välittömästi toimiin vapaaehtoisen eläkerahaston osalta hyväksytyn tekstin pohjalta. Parlamentissa olisi tehtävä selkeä päätös siitä, ettei vapaaehtoisen eläkerahaston alijäämää kateta missään olosuhteissa parlamentin talousarviosta suoraan tai välillisesti osoitettavalla ylimääräisellä rahoituksella ja että rahaston jäsenluettelo julkistetaan viipymättä.

On tehtävä selväksi, että sikäli kuin parlamentin on taattava jäsentensä eläkeoikeudet, sillä olisi myös oltava täysi valvontavalta rahastoon ja sen investointipolitiikkaan nähden. Odotamme, että nämä päätökset tehdään huhtikuun 2009 loppuun mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), kirjallinen. (EN) Äänestin tyhjää, koska olen eläkerahaston jäsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Äänestimme vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentille varainhoitovuodelta 2007 käsittelevää Casacan mietintöä vastaan kolmesta syystä. Ensinnäkin vastustamme tilannetta, jossa Euroopan parlamentin jäsenten vapaaehtoista eläkerahastoa rahoitetaan veronmaksajien rahoilla. Toiseksi vastustamme tilannetta, jossa veronmaksajien rahoja voidaan myöntää yksityiselle eläkerahastolle, jonka jäsen- ja edunsaajaluettelo on salainen, eikä sitä julkisteta.

Kolmanneksi vastustamme ehdottomasti sitä, että veronmaksajien rahoja käytettäisiin vieläkin enemmän keinotteluun tähtäävien investointien seurauksena syntyneen eläkerahaston alijäämän kattamiseen. Tuemme Casacan mietinnön 105 ja 109 kohtaa, joissa puututaan joihinkin vapaaehtoiseen eläkerahastoon liittyviin näkökohtiin, joita vastustamme. Casacan mietintö ei kuitenkaan muuta nykyistä tilannetta, joten äänestimme vastuuvapauden myöntämistä vastaan Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Äänestimme vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentille varainhoitovuodelta 2007 käsittelevää Casacan mietintöä vastaan kolmesta syystä. Ensinnäkin vastustamme tilannetta, jossa Euroopan parlamentin jäsenten vapaaehtoista eläkerahastoa rahoitetaan veronmaksajien rahoilla. Toiseksi vastustamme tilannetta, jossa veronmaksajien rahoja voidaan myöntää yksityiselle eläkerahastolle, jonka jäsen- ja edunsaajaluettelo on salainen, eikä sitä julkisteta.

Kolmanneksi vastustamme ehdottomasti sitä, että veronmaksajien rahoja käytettäisiin vieläkin enemmän keinotteluun tähtäävien investointien seurauksena syntyneen eläkerahaston alijäämän kattamiseen. Tuemme Casacan mietinnön 105 ja 109 kohtaa, joissa puututaan joihinkin vapaaehtoiseen eläkerahastoon liittyviin näkökohtiin, joita vastustamme. Casacan mietintö ei kuitenkaan muuta nykyistä tilannetta, joten äänestimme vastuuvapauden myöntämistä vastaan Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE) , kirjallinen. – (NL) En valitettavasti ehtinyt äänestyksen alkuun, mutta olen täysin samaa mieltä vastuuvapauden myöntämistä koskevien mietintöjen ja erityisesti jäsen Casacan mietinnön keskeisestä sisällöstä. Olisi vastuutonta, jos me, erityisesti tällaisena aikana, kattaisimme eläkerahaston alijäämän verovaroilla. Rahaston mahdollinen alijäämä on rahaston ja sen jäsenten asia, ei eurooppalaisen veronmaksajan asia.

Parlamentaarikkoja pidetään esimerkkeinä muille, ja heidän on oltava varovaisia käyttäessään yhteisön varoja. Tämä pätee heidän tuloihinsa, eläkkeisiinsä ja kuluihinsa. Olenkin tyytyväinen, että parlamentti on hyväksynyt tämän mietinnön.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Kieltäydyn myöntämästä vastuuvapautta toimielimelle, joka syytää yli miljardi euroa ylimääräiseen eläkevakuutukseen, josta kaksi kolmasosaa rahoitetaan julkisin varoin. Niiden Euroopan parlamentin jäsenten, jotka ovat ylimääräisen eläkerahaston jäseniä, on hyväksyttävä näiden ylellisten eläkkeiden pieneneminen, aivan kuten pienituloisten on ollut pakko hyväksyä omien eläkkeidensä pieneneminen. Vastuuvapauden myöntäminen koskee vuotta 2007, mutta emme voi odottaa vuotta arvostellaksemme vuonna 2008 tehtyä päätöstä, joka koskee ylimääräisiä maksuja eläkerahastoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Äänestin tyhjää, koska erosin vapaaehtoisesta eläkerahastosta 21. huhtikuuta 2009 enkä siten halunnut vaikuttaa äänestyksen tulokseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), kirjallinen. (EN) Meidän, Euroopan parlamentin jäsenten, on tarkoitus edustaa ja palvella Euroopan unionin kansalaisia. Kaikki vaalipiirimme kärsivät parhaillaan talouskriisin vaikutuksista, erityisesti eläkkeidensä supistumisen ja menettämisen muodossa. Omassa vaalipiirissäni Irlannin Munsterissa monilla työntekijöillä on edessään hyvin epävarma vanhuus, koska eläkkeet, joita he ovat maksaneet, ovat menettäneet suuren osan arvostaan, tai joissain tapauksissa he ovat menettäneet eläkkeensä kokonaan vakuutusyhtiöiden lopetettua toimintansa.

Äänestäessämme tästä mietinnöstä ilmoitan mielihyvin, kuten parlamentin työjärjestyksessä edellytetään, että minulla on taloudellisia etuja käsiteltävän asian suhteen. Jäsenenä suoritan maksuja eläkerahastoon. En kuitenkaan näe tässä eturistiriitaa.

Minusta on kohtuutonta, että Euroopan parlamentin jäsenet odottavat koskemattomuutta, ja meidän olisi kannettava oma osamme talouskriisin aiheuttamasta taakasta. Euroopan parlamentin jäsenenä asetan kansalaisten edut omien etujeni edelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Äänestin vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentille varainhoitovuodelta 2007 käsittelevää Casacan mietintöä vastaan kolmesta syystä. Ensinnäkin vastustan tilannetta, jossa Euroopan parlamentin jäsenten vapaaehtoista eläkerahastoa rahoitetaan veronmaksajien rahoilla. Toiseksi vastustan tilannetta, jossa veronmaksajien rahoja voidaan myöntää yksityiselle eläkerahastolle, jonka jäsen- ja edunsaajaluettelo on salainen, eikä sitä julkisteta.

Kolmanneksi vastustan ehdottomasti sitä, että veronmaksajien rahoja käytettäisiin vieläkin enemmän keinotteluun tähtäävien investointien seurauksena syntyneen eläkerahaston alijäämän kattamiseen. Tuen Casacan mietinnön 105 ja 109 kohtaa, joissa puututaan joihinkin vapaaehtoiseen eläkerahastoon liittyviin näkökohtiin, joita vastustamme. Casacan mietintö ei kuitenkaan muuta nykyistä tilannetta, joten äänestin vastuuvapauden myöntämistä vastaan Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007.

 
  
  

– Suositus toiseen käsittelyyn: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tässä ehdotuksessa selvennetään maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevia sääntöjä.

Siinä ehdotetaan uusia sääntöjä, joiden tavoitteena on parantaa tämän toiminnan turvallisuutta ja laatua sekä myös varmistaa yhteisten rahoitusta koskevien kriteerien käyttöönotto asianomaisia yrityksiä varten.

Velvoitteet, joiden mukaan yrityksessä on oltava koulutettu liikenteestä vastaava henkilö, joka on vastuussa yrityksen kuljetustoimintojen johtamisesta, ja yrityksen on osoitettava vakavaraisuutensa, ovat merkkejä tästä uudesta lähestymistavasta kyseiseen toimintaan.

Suosituksen muita tärkeitä osatekijöitä ovat kohdat, jotka koskevat henkilötietojen suojaa, sellaisen rekisterin perustamista, jossa on julkinen ja luottamuksellinen osa, sekä myös niin sanottujen pöytälaatikkoyritysten toiminnan lopettamista.

Ammatin harjoittamisen edellytykset, nimittäin hyvämaineisuus, vakavaraisuus ja ammatillinen pätevyys, ovat sopusoinnussa toiminnan selkeyttämisen kanssa. Toivomme selkeyttämisen antavan kuljetusyrityksille mahdollisuuden toimia menestyksekkäästi aiempaa avoimemmassa toimintaympäristössä, jossa asiakkaille voidaan taata entistä parempi suojelu ja turvallisuus.

 
  
  

– Suositus toiseen käsittelyyn: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE), kirjallinen. (EN) Vastustan esittelijän ja neuvoston aikaansaamaa kompromissia maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista säännöistä. Katsomme, ettei uusien rajojen ja rajoitusten asettaminen kabotaasiliikenteelle ole ratkaisu ongelmiin, joita maantiekuljetusalalla on talouskriisin seurauksena. Lisäksi ympäristön näkökulmasta emme voi hyväksyä näitä rajoituksia, kuten vaatimusta siitä, että saapuvassa kansainvälisessä kuljetuksessa kuljetettavat tavarat on toimitettava kokonaisuudessaan ennen kuin kabotaasimatka voi alkaa. Tämä on täysin ristiriidassa maantiekuljetusten todellisuuden kanssa ja esteenä tavaraliikenteen tehokkaalle järjestämiselle.

Tuen kuitenkin painokkaasti erittäin tiukkaa lähestymistapaa maantieliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyn osalta. Jos meillä on tiukat ammattiin pääsyä koskevat säännöt, meidän ei tarvitse pelätä avoimia eurooppalaisia liikennemarkkinoita.

 
  
  

– Mietintö: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Hyväksyn sen, että rakennusten energiatehokkuutta on tarpeen parantaa, ja olen vakuuttunut siitä, että EU:lla voi olla myönteinen rooli tässä. Itse asiassa mietinnössä ei mielestäni panna riittävästi painoarvoa rakennusten energiatehokkuudelle esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisten ympäristöön liittyvien huolenaiheiden käsittelyn laajemmassa yhteydessä.

Rakennusten energiatehokkuuden lisääminen on verrattain yksinkertaista, edullista ja hyödyllistä. Rakennusten energiatehokkuuden lisäämisellä olisi myös suunnaton myönteinen vaikutus EU:n hiilidioksidipäästöihin. Euroopan komissio ei kuitenkaan ole johdonmukaisesti ottanut energiatehokkuutta johtavaksi toimintalinjakseen ja on sen sijaan keskittynyt moukaroimaan autoteollisuutta. Olen varma, että se, että autonvalmistajista tehdään ilmastonmuutoksen syntipukkeja, on täysin väärä politiikka, jolla on kielteisiä vaikutuksia.

Vaalipiirissäni Koillis-Englannissa Nissan on valitettavasti äskettäin ilmoittanut työpaikkojen vähentämisestä ja tuotannon supistamisesta. Olisi naiivia sivuuttaa EU:n sääntelyn rooli autoteollisuutta tällä hetkellä koettelevassa kriisissä. Tämä kriisi olisi voitu suurelta osin välttää tasapainoisemmalla EU:n ympäristöpolitiikalla, jossa annetaan asianmukainen painoarvo rakennusten energiatehokkuudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin jäsen Ţicăun mietinnön puolesta, koska katson, että rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on erittäin tärkeää ympäristön suojelemisen sekä kuluttajien energiahäviön supistamisen kannalta.

Samanaikaisesti EU:n kansalaisten ei pidä vastata yksin kaikista rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvista kustannuksista. EU:n ja jäsenvaltioiden on varattava tarvittava rahoitus tähän tarkoitukseen. Niiden on perustettava vuoteen 2014 mennessä energiatehokkuusrahasto, jota rahoitetaan yhteisön talousarviosta, Euroopan investointipankista (EIP) ja jäsenvaltioista saatavilla rahoitusosuuksilla ja jonka tavoitteena on lisätä yksityisiä ja julkisia investointeja rakennusten energiatehokkuutta lisääviin hankkeisiin, alentaa energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvien palvelujen ja tuotteiden arvonlisäverokantaa sekä laajentaa myös muiden kuin asuinrakennusten energiatehokkuutta lisäävien hankkeiden tukikelpoisuutta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Muihin välineisiin lukeutuvat suoraan julkisista menoista rahoitettavat hankkeet, lainatakaukset ja tukilainat sekä sosiaaliavustukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Energiantoimitusten hinta ja luotettavuus ovat ratkaisevia tekijöitä EU:n kilpailukyvyn kannalta. Energiatehokkuuden lisääminen on yksi kustannustehokkaimmista keinoista, joiden avulla EU voi saavuttaa hiilidioksidipäästöjä koskevat tavoitteensa, luoda työpaikkoja, vähentää yritysten kustannuksia, puuttua energianhintojen nousun sosiaalisiin vaikutuksiin ja vähentää kasvavaa riippuvuuttaan ulkoisista energiantoimittajista.

Rakennusten osuus energiankulutuksesta on tällä hetkellä noin 40 prosenttia, ja tämän direktiivin uudelleenlaatimisen myötä on mahdollista parantaa nykytilannetta. Kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden on oltava tietoisia energiatehokkuuden parantamisen hyödyistä ja saatava asianmukaista tietoa siitä, miten niiden on toimittava. Näin ollen on erittäin tärkeää, että paikallis- ja alueviranomaisten saatavilla on rahoitusvälineet, joilla tuetaan rakennusten energiatehokkuuden parantamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) Pidän myönteisenä aloitetta, jolla pyritään varmistamaan rakennusten energiatehokkuuden vaikuttavuus. Välttämättömän hiilidioksidipäästöjen ehkäisemisen ja siitä aiheutuvien taloudellisten kustannusten on oltava selkeässä tasapainossa. Ajatus rakennusten energiasertifioinnista on yksi niistä keskeisistä kysymyksistä, jotka voivat edistää tiedostavaa energiankulutusta.

 
  
  

– Mietintö: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Tuemme täysin tiukempien sääntöjen käyttöönottoa rahoitustoimien ja luottoluokituslaitosten osalta. Päätimme kuitenkin äänestää tänään jäsen Gauzès'n mietintöä vastaan. Syynä tähän on se, että mietintö on puutteellinen eikä siinä painoteta riittävästi oikeita kysymyksiä. Tarvitaan kipeästi julkisia, voittoa tavoittelemattomia luottoluokituslaitoksia, koska se on ainoa keino välttää eturistiriidat luokitusprosessissa. Tätä kysymystä ei käsitelty mietinnössä tyydyttävällä tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Annan varauksettoman tukeni jäsen Gauzès’n mietinnölle. Hän on jälleen osoittanut kykynsä neuvottelijana. On onni, että tästä tekstistä päästiin pian kompromissiin.

Luomalla itselleen luottoluokituslaitoksia koskevan sääntelykehyksen EU toimii tienraivaajana ja tiennäyttäjänä, samaan aikaan kun Yhdysvallat ei ole edelleenkään ryhtynyt käytännön toimiin tällä alalla. Pääomamarkkinoiden uskottavuus ja luottamus niitä kohtaan riippuvat osittain näiden laitosten laatimista ja julkaisemista luokituksista.

Sääntelykehyksen, jota olemme tänään luomassa, pitäisi pystyä parantamaan edellytyksiä, joiden perusteella luokitukset laaditaan, edellyttäen että niitä käytetään säänneltyjen toimien valvontakehyksessä.

Oli kuitenkin tärkeää, ettei kompromissi koostu ratkaisuista, joilla pyritään pelkästään estämään missä tahansa yhteydessä tehtävät viittaukset luokituksiin, jos niitä ei ole tehty tämän asetuksen mukaisesti. Tällainen lähestymistapa olisi jokseenkin vahingollinen tärkeimpien vapauksien, kuten ilmaisunvapauden ja kaupan vapauden, kannalta. Lisäksi se olisi todennäköisesti suosinut yhteisön ulkopuolisia markkinoita EU:n kotimarkkinoiden sijaan ja olisi todennäköisesti myös suosinut yksityisiä ja luottamuksellisia rahoitustoimia avoimuussääntöjen piiriin kuuluvien julkisten toimien kustannuksella. Annan siten täyden hyväksyntäni valitulle ratkaisulle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Tilanne maailmantaloudessa on edelleen levoton, ja vasta eilen Kansainvälinen valuuttarahasto ilmoitti, että talouskriisi saattaa hyvinkin vielä pahentua. Tuskin kenellekään tulee yllätyksenä, että tämä on juhlaa sääntely- ja valvontaintoilijoille.

On kuitenkin hirveä virhe alkaa hahmotella laajoja valvontajärjestelmiä rahoitusmarkkinoiden toimintaa varten ennen kuin tutkimukset ja analyysit on edes tehty. Useat tärkeät toimijat, Ruotsin pankki mukaan luettuna, katsovat, ettei komissio ole onnistunut osoittamaan uskottavasti markkinoiden toiminnan epäonnistumista, joka oikeuttaisi luottoluokituslaitoksia koskevan sääntelyn lisäämisen.

Tämä ei selvästikään huoleta EU:ta. Lainsäätäjät Brysselissä ovat sen sijaan asennoituneet siihen, että levottomuus maailmanmarkkinoilla antaa EU:lle aiheen vahvistaa omia asemiaan. Jos nykymaailmassa on järjestelmä, joka on maailmanlaajuinen sanan todellisessa merkityksessä, niin se on juuri rahoitusmarkkinat. Esimerkiksi luottoluokituslaitoksia koskevan valvonnan lisäämistä, jos ja kun se katsotaan tarpeelliseksi, pitäisi näin ollen käynnistää ja suunnitella maailmanlaajuisesti. Koska Euroopan parlamentti etsii ratkaisuja EU:n yhteistyön piiristä, olen päättänyt äänestää mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Tuen täysin tiukempien sääntöjen käyttöönottoa rahoitustoimien ja luottoluokituslaitosten osalta.

Päätin kuitenkin äänestää tänään jäsen Gauzès'n mietintöä vastaan. Syynä tähän on se, että mietintö on puutteellinen eikä siinä painoteta riittävästi oikeita kysymyksiä. Tarvitaan kipeästi julkisia, voittoa tavoittelemattomia luottoluokituslaitoksia, koska se on ainoa keino välttää eturistiriidat luokitusprosessissa. Tätä kysymystä ei käsitelty mietinnössä tyydyttävällä tavalla. Tämä on vain yksi esimerkki mietinnön puutteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Olemme nyt poistamassa harmaita alueita rahoitusmarkkinoilta ja asettamassa entistä tiukempia vaatimuksia, mikä olisi pitänyt tehdä jo paljon aiemmin. Tällä kuitenkin hoidetaan vain sairauden oireita, ei sen syitä. Sääntelyn purkaminen viime vuosina on mahdollistanut uusien – ja niiden monimutkaisuuden ansiosta epämääräisten – rahoitusmarkkinatuotteiden putkahtamisen esiin. Tässä mielessä äänestin tiukemman rahoitusvalvonnan puolesta, vaikkei pelkästään se riitä alkuunkaan.

Jos haluamme estää tällaisten korttitalojen rakentamisen tulevaisuudessa, voimme vain kieltää riskialttiit rahoitustuotteet. EU:n oma valvontaviranomainen lisäisi varmasti byrokratiaa mutta ei takaisi järkevää taloudenhoitoa eikä kasinomentaliteetista luopumista.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Luottoluokituslaitosten on hyväksyttävä osasyyllisyytensä subprime-luottojen arvopaperistamisen epäonnistumiseen, mikä johti talouskriisin syntyyn. Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien valtuuskunta ei kuitenkaan äänestänyt täysin varauksetta Gauzès'n mietintöön sisältyvien, luottoluokituslaitosten sääntelyä koskevien suunnitelmien hyväksymisen puolesta. Luottoluokituslaitoksia ei tulisi pitää syntipukkeina, koska aivan yhtä syyllinen tilanteeseen oli pankki- ja sääntelykulttuuri, jossa riskistrategiat haudattiin takahuoneisiin.

Toivomme, että EU, Yhdysvallat ja luottoluokituslaitokset voivat tehdä yhteistyötä asianmukaisesti toimivan järjestelmän luomiseksi. Tämä edellyttää, että raskassoutuinen sääntelylähestymistapa tekee tietä lähestymistavalle, jossa hyväksytään kaikkiin investointeihin sisältyvä riskitekijä ja joka mahdollistaa sellaisten luokitusten jonkinasteisen hyväksymisen, joita tekeviin luokituslaitoksiin ei sovelleta tänään äänestettävänämme ollutta asetusta. Ennen kaikkea lähestymistavan on oltava riittävän joustava mukautuakseen uusiin olosuhteisiin ja antaakseen markkinoiden hengittää.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) En osallistunut tähän äänestykseen, koska minulla on erityisiä yhteyksiä luottoluokitusalaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) G20-ryhmän rahoituspalveluja käsittelevälle työryhmälle esittämissä suosituksissa vaaditaan selkeästi avoimuuden ja luottoluokituslaitoksia koskevan sääntelyn lisäämistä. Tämä mietintö, joka oli Euroopan parlamentin vastaus G20-ryhmälle, kuvastaa oikeaa tasapainoa. Vielä ei ole kuitenkaan päästy selvyyteen sen pätevyyden tasosta, jota Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean on osoitettava, jos sillä on määrä olla keskeinen asema tällaisessa sääntelyssä.

 
  
  

– Mietintö: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Kiitoksia, arvoisa puhemies. Äänestin mietinnön puolesta.

Neuvoston asetuksilla (EY) N:o 11/98 ja N:o 12/98 on luotu yhtenäismarkkinat kansainväliselle linja-autoliikenteelle. Tämä vapauttaminen on osaltaan vaikuttanut liikennemäärän tasaiseen kasvuun alalla, joka on kasvanut jatkuvasti 1990-luvun puolivälistä näihin päiviin saakka.

Tähän myönteiseen suuntaukseen ei kuitenkaan ole liittynyt riittäviä toimenpiteitä matkustajien oikeuksien suojelemiseksi ja vahvistamiseksi: matkustajat ovat kiinnittäneet huomiota moniin ongelmiin, kuten peruutuksiin, ylivarauksiin, matkatavaroiden katoamisiin ja viivästymisiin.

Toisin kuin matkustajat, jotka valitsevat jonkin toisen liikennemuodon, linja-automatkustajat jäävät vaille suojaa yhteisön lainsäädännössä olevien puutteiden vuoksi.

Pidänkin myönteisenä liikenne- ja matkailuvaliokunnan ehdotusta. Valiokunta pyrkii laatimaan linja-automatkustajien oikeudet asiakirjalla, josta meidän on määrä äänestää. Ehdotus on erityisen mielenkiintoinen, koska siinä asetetaan liikenteenharjoittajat vastuuseen matkustajien kuolemasta tai loukkaantumisesta, otetaan käyttöön korvaus ja avunanto matkan peruuntumisen ja viivästymisen yhteydessä, tunnustetaan liikuntarajoitteisten tai vammaisten henkilöiden oikeudet sekä velvoitetaan jäsenvaltiot perustamaan elimet, jotka takaavat tämän asetuksen täytäntöönpanon ja käsittelevät matkustajien valitukset.

Se on tärkeä askel kohti kaikkien matkustajien yhtäläisiä oikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), kirjallinen. (EN) Euroopan unioni on luonut toimivat sisämarkkinat, joilla pääoma, palvelut ja ihmiset voivat liikkua ennennäkemättömän vapaasti. Vapaan liikkuvuuden mahdollistaminen sinänsä ei kuitenkaan vielä riitä. Meidän on suojeltava EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia heidän matkustaessaan unionin alueella ja varmistettava yhtäläinen pääsy liikennepalveluihimme.

Olemme nähneet, miten EU:n politiikan ansiosta lentoliikennealalla on otettu käyttöön matkustajien esteetöntä pääsyä ja korvauksia koskevat oikeudet, ja pidän erittäin myönteisenä, että EU on esittänyt samantapaisia ehdotuksia muiden liikennealojen osalta. On kuitenkin tärkeää, että kunnioitamme aina kunkin erilaisen liikennealan erityisluonnetta. Vaikka matkustajien esteetöntä pääsyä ja yhtäläisiä oikeuksia koskevien samojen periaatteiden pitäisikin päteä kaikkiin liikennemuotoihin, meidän on otettava huomioon kunkin liikennemuodon ominaispiirteet. Muutoin petämme sekä matkustajat että liikenteenharjoittajat.

Olen iloinen, että tässä matkustajien oikeuksia koskevassa paketissa, joka käsittää meri- ja sisävesiliikenteen sekä linja-autoliikenteen, Euroopan parlamentti on laatinut lainsäädäntöä, joka on tasapuolista ja tasapainoista ja joka osoittautuu äärimmäisen tehokkaaksi matkustajien oikeuksien suojelussa ja edistämisessä EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Konservatiivit pitävät myönteisenä kokonaistavoitetta, joka on parantaa matkustajien oikeuksia, taata esteetön pääsy vammaisille ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisen linja-autoliikenteen harjoittajille, ja tästä syystä äänestimme mietinnön puolesta. Olisimme kuitenkin toivoneet poikkeusta alueellisten palvelujen osalta, koska Yhdistynyt kuningaskunta on vapauttanut markkinat, joilla on siirrytty julkisia palveluhankintoja koskevista sopimuksista avoimeen kilpailuun. Lisäksi ehdotuksessa ei nähdäksemme tunnusteta raja-alueilla tarjottavien linja-autoliikennepalvelujen paikallista luonnetta. Konservatiivit ovat myös huolissaan tiettyjen ehdotettuun asetukseen sisältyvien näkökohtien, erityisesti korvausvastuuta koskevien säännösten, oikeasuhteisuudesta. Rautatie- ja lentoliikennealasta poiketen linja-autoliikenneala koostuu huomattavasta määrästä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden resurssit ovat rajalliset.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. (FR) Linja-automatkustajien pitäisi nauttia samoista oikeuksista kuin rautatie- ja lentomatkustajienkin. Tämä on mietinnön pääajatus.

Itse asiassa kaikkien matkustajien on periaatteessa oltava yhdenvertaisia lain edessä.

En voi kuitenkaan hyväksyä mietintöä varauksetta.

Tähän on syynä juuri alan luonne, sillä suurin osa alan toimijoista on mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä. Emme voi olla tyytyväisiä täysistunnossa ehdotettujen kaltaisiin toimiin, jotka matkustajien oikeuksien lisääntyvän suojelun verukkeella merkitsevät pelkästään hankalia rajoituksia linja-autonkuljettajille ja väistämättömiä korotuksia matkustajien maksamiin matkalippujen hintoihin.

Miksi meidän pitäisi edellyttää, että kuljettaja, jonka tehtävä on ajaa turvallisesti, käy erityiskurssin, jonka ansiosta hän voi auttaa liikuntarajoitteisia tai vammaisia henkilöitä?

Miksei tämän uuden EU:n asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätettäisi selkeästi kaupunki-, lähi- ja alueliikenteen palveluja, jotka kuuluvat julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten piiriin?

Miksi pyrkiä antamaan oikeudet korvaukseen, joka on 200 prosenttia korkeampi kuin matkalipun hinta, niissä tapauksissa, joissa matkustajalta evätään matkustusoikeus ylivarauksen vuoksi?

Ranskassa Fédération nationale des transporteurs de voyageurs on ehdottanut käytännöllisiä ratkaisuja kaikkiin näihin ongelmiin. Osa niistä on otettu huomioon. Ei kuitenkaan kaikkia. Se on sääli.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Jäsen Albertinin mietinnöllä pyritään luomaan edellytykset linja-autoliikenteen käyttöä ja harjoittamista koskevalle selkeämmälle kehykselle. Ratkaisemalla liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksiin liittyvät kysymykset ja myös laatimalla aiempaa selkeämmät säännöt sellaisia tapauksia varten, joissa matkustaja kuolee tai loukkaantuu ja joissa matkatavarat katoavat tai vahingoittuvat, mietinnöllä lisätään osaltaan sekä matkustajien että liikenneyritysten turvallisuutta. Ratkaisuja esitetään myös niitä tapauksia varten, joissa matkustajalle on maksettava korvaus ja tätä on autettava matkan peruuntuessa, viivästyessä tai keskeytyessä.

Näin on luotu edellytykset entistä parempien tietojen antamiseksi matkustajille ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Lisäksi selvennetään matkustajien oikeuksia, kuten myös liikenteenharjoittajan vastuuta, jotta toiminta olisi aiempaa kilpailukykyisempää ja turvallisempaa.

 
  
  

– Mietintö: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin Brian Crowleyn tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaikaa koskevan mietinnön puolesta, koska se tukee eurooppalaisia esittäjiä ja eurooppalaista musiikkia.

Euroopan parlamentin ehdotus tuo laajennettuja etuja esittäjille, jotka saavat elinikäistä suojaa yhdenvertaisesti Yhdysvaltojen tilanteen kanssa sekä eurooppalaisia luovuutta ja kulttuuria kunnioittavien periaatteiden mukaisesti.

Olen sitä mieltä, että suoja-ajan pidentäminen 50 vuodesta 70 vuoteen kannustaa musiikilliseen innovaatioon sijoittamista ja sen seurauksena kuluttajat saavat enemmän valinnanvaraa. Tällöin Eurooppa säilyttää kilpailukykynsä maailman suurimmilla musiikkimarkkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Tällä alalla toimivat portugalilaiset managerit pitävät tätä äärimmäisen tärkeänä kysymyksenä Euroopan ja Portugalin musiikkiteollisuudelle. He vahvistavat, että komission ehdotus esiintyjien ja äänitetuottajien tallenteita koskevien oikeuksien suoja-ajan pidentämiseksi tulee tarpeeseen. Se mahdollistaa Euroopan pysymisen kilpailukykyisenä maailman suurimmilla musiikkimarkkinoilla.

Esittäjien ja tuottajien tuki on kiistatonta, sillä lähes 40 000 esittäjää ja muusikkoa on allekirjoittanut adressin, jossa kehotetaan Euroopan unionia karsimaan eroavaisuuksia muihin maihin, joissa suoja-aika on jo pidempi, nähden.

On toivottovaa, että suoja-ajan pidentäminen kannustaa sijoittamaan jälleen monipuoliseen uuteen musiikkiin, minkä ansiosta kuluttajat saavat enemmän valinnanvaraa. Olisi myös pantava merkille, että ääniteteollisuus on suuri työllistäjä ja verotulojen lähde ja että se on henkisen omaisuuden suurin viejä.

Näistä syistä, jotka edellä mainitut managerit ovat esittäneet, äänestin tänään äänestettävänä olleen kompromissitekstin puolesta. Tämä hyväksyminen tuo yhteisymmärrystä neuvoston ja parlamentin välille ja helpottaa neuvoston direktiivin hyväksymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE) , kirjallinen. (EN) Äänestin tarkistuksen 79 puolesta, jotta äänitteitä koskevien tekijänoikeuksien suoja-ajan pidentämistä yli 50 vuoteen koskeva ehdotus palautetaan valiokuntaan.

Mielestäni komission luonnos vaatii enemmän valmistelua ja parlamentin olisi siksi varattava enemmän aikaa päätöksen tekemiseen. Nykyisessä muodossaan komission luonnos näyttäisi tarjoavan puolueettoman perustan keinotekoisten monopolien luomiseksi kulttuuriteosten markkinoilla.

Olen täysin samaa mieltä siitä, että monet taiteilijat saavat työstään liian vähän hyötyä. Ratkaisu ei ole kuitenkaan siinä, että tuotantoyhtiöitä suositaan lisää, vaan siinä, että niiltä todella siirretään etuja taiteilijoille ja esittäjille.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), kirjallinen. Ei ole oikeudenmukaista, että laulujen säveltäjien tai CD-ROM -levyn kuvamateriaalin suunnittelijan oikeuksien suoja-aika on eliniän lisäksi 70 vuotta, kun taas esittäjän oikeuksien suoja-aika on tällä hetkellä vain 50 vuotta julkaisusta lukien. Suoja-aika on jäänyt jälkeen odotettavissa olevan elinajan ennusteesta, mikä tarkoittaa sitä, että muusikot menettävät työstään saamansa hyödyn juuri silloin, kun he jäävät eläkkeelle ja tarvitsevat tuloja eniten. Nykyisellä järjestelmällä huijataan lahjakkaita muusikoita. 38 000 esittäjää on pyytänyt tukeamme tämän syrjinnän poistamiseksi. Kyse on tavallisten työtä tekevien muusikkojen oikeuksien yhdenvertaistamisesta.

Minua harmittaa, että kyseessä olevasta säädöksestä on esitetty useita totuudenvastaisia väitteitä. Taloudellisen taantuman aikana meidän on tuettava luovia teollisuudenalaoja ja taiteilijoita, jotka myötävaikuttavat bruttokansantuotteeseemme, työpaikkoihin, kasvuun ja maailmanlaajuisiin vienteihin. Tämä säädös on suuri apu köyhille muusikoille, jotka ansaitsevat yhdenvertaisen kohtelun. Toivon, että neuvosto ja komissio voivat hyväksyä parlamentin äänestyksen, jotta tästä säädöksestä voidaan päättää ennen tämän istuntokauden päättymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), kirjallinen. – (NL) Alankomaiden työväenpuolue (Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä) tukee tarkistettua ehdotusta, koska se sisältää huomattavan määrän taiteilijoille myönteisiä asioita, kuten esimerkiksi taiteilijan loukkaamattomuuden suoja ja rahaston perustaminen taustamuusikoita varten. Äänestimme tarkistusten, jotka on tarkoitettu antamaan taiteilijoille 100 prosenttia suoja-ajan pidennyksestä johtuvista tuloista, puolesta. Saavutettu sovintoratkaisu on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei ole vielä paras mahdollinen ratkaisu.

Alankomaiden työväenpuolue on kuitenkin erittäin huolestunut huonompiosaisten taitelijoiden asemasta, sillä heidän on luovuttava tallenteen tekoa vastaan kaikista tallenteesta saatavista tuloista, jotka ylittävät heidän saamansa ennakon. Siksi toivomme, että komissio antaa pian ehdotuksia taitelijoiden aseman parantamiseksi levy-yhtiöihin nähden, mukaan lukien lähioikeuksien ensimmäisen 50 vuoden suoja-aikaa koskeviin sopimukseen liittyvät ehdotukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), kirjallinen. (EN) Huolimatta siitä, että tuen voimakkaasti ajatusta tekijänoikeuden laajentamisesta, tämä ehdotus ei ole enää sopiva siihen tarkoitukseen. EU on näyttänyt kyvyttömyytensä puuttua ongelmaan järkevällä ja tehokkaalla tavalla ja niinpä olen äänestänyt mietintöä vastaan.

 
  
  

– Mietintö: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Toisen Marco Polo ohjelman perustaminen on tärkeä vaihe siksi, että sillä taataan tarpeellinen rahoitustuki tavaraliikennejärjestelmän ympäristönsuojelun tason lisäämiseen ja parantamiseen tarkoitetuille keinoille.

Tämä ehdotus on jatkoa ensimmäisen Marco Polo -ohjelman tehokkuuden arvioinnille, joka osoitti, että liikennemuotosiirtymätavoitteesta on saavutettu tähän päivään mennessä vain 64 prosenttia, mikä on kaukana arvioiduista tavoitteista.

On toivottavaa, että uusi Marco Polo -ohjelma hyötyy parannetuista rahoitusolosuhteista saavuttaakseen asetetut tavoitteet, joihin kuuluvat nyt myös merten moottoritiet sekä liikenneruuhkien vähentämiseksi tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät hankkeet.

Uskon, että tämän ohjelman, jonka tarkoituksena on kannustaa ja tukea hankkeita, joilla maanteiden tavaraliikennettä siirretään merelle, rautateille ja sisävesireiteille, on oltava täysin kykenevä vähentämään ruuhkaa ja saastumista sekä varmistamaan tehokas ja ympäristön kannalta kestävä tavaraliikenne.

 
  
  

– Mietintö: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnössä ei oteta riittävästi huomioon koko rautatietavaraliikenteen kannalta todellista kiinnostusta herättävään asiaan, eli käytettävissä olevan välityskyvyn tehokkaampaa käyttöä.

Infrastruktuurin haltijat on velvoitettava jättämään vuosittaisessa verkkoaikataulussaan varakapasiteettia satunnaista liikennettä varten. Tämä ennakkovaatimus ei jätä infrastruktuurin haltijoille joustovaraa tehdä tällaisia toimenpiteitä koskevia päätöksiä reaaliajassa. Komission alkuperäistä ehdotusta on jopa tiukennettu, sillä varakapasiteetin on taattava riittävä laadullinen taso kansainvälisen helpotetun tavaraliikenteen reittejä varten.

Sitä, missä määrin rautatieyhtiöiden jättämiä reittihakemuksia todella käytetään, ei voida arvioida likimääräisesti suunnittelutarkoituksia varten. Nämä kapasiteetit poistetaan etukäteen aikataulun laadintamenettelystä, mistä seuraa, että muita myöhemmin jätettyjä reittihakemuksia ei voida toteuttaa. Mikäli rahtiyritykset eivät käytä jo valmiiksi vähäisiä verkkokapasiteetteja, ne häviävät lopulta kokonaan kaikkien käyttäjien haitaksi. Tällä säädöksellä saataisiin aikaan täysin päinvastainen vaikutus kuin mikä todellinen tavoite on, eli käytettävissä olevien kapasiteettien tehokkaampi käyttö.

Matkustajaliikenteelle ja lyhyellä aikavälillä pyydetylle tavaraliikenteelle haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi tarvitaan säädös, joka sallii infrastruktuurin haltijoiden päättää tällaisen toimenpiteen sopivuudesta, kun otetaan huomioon rautateiden matkustajaliikenteen tarpeet tai se, miten rautateiden tavaraliikenteen tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Rajatylittävä kaukotavaraliikenne siirtyy yhä enemmän ja enemmän rautateiltä maanteille. Tähän liittyviä tärkeitä syitä ovat: moottoriteitä rakennetaan enemmän, suoria rautatieyhteyksiä yrityksiin ollaan hylkäämässä ja maantiekuljetus on suhteessa halventunut pysyvästi. Nämä syyt on yleisesti unohdettu. Koko huomiomme on kiinnittynyt kahteen muuhun syyhyn. Yksi on se, että eri jäsenvaltioissa sijaitsevien rautatieyhtiöiden välinen koordinointi on puutteellista, minkä johdosta rahtivaunujen on odotettava tarpeettomasti pitkiä aikoja ennen niiden liittämistä veturiin, joka kuljettaa niitä eteenpäin. Tähän ongelmaan on nyt ratkaisu säännöllisesti kulkevien paikallisjunien muodossa.

Toinen epäkohta on se, että tämä liikenne kulkee hitaasti, koska sen on odotettava etusijalla olevia matkustajajunia. Duchoňin mietinnön tarkoituksena oli poistaa matkustajaliikenteen etusija. Ruuhkaisilla välimatkoilla tämä voi tarkoittaa EU:n asettamaa velvoitetta sivuuttaa säännölliset aikataulut joistakin junista luopumalla. Äänestäjät käsittävät pian, että tällainen palvelun huononeminen on Euroopan syytä. Matkustajaliikenteen rajoittamisen sijaan tarvitaan ratkaisu, jonka avulla selvitään rautateiden pullonkauloista ja kapasiteettivajeista. On hyvä, että tekstin yleissävyä on lievennetty tältä osin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Tällä hetkellä tavaraliikenne painottuu pääosin maanteille ja raide-, vesi- tai ilmateitse kuljetettavan tavaran osuus pienenee. Jatkuvasti pienenevien voittojen ja äärimmäisen kilpailun aikoina rekkakuskien ohitusmanööverit yhdessä yliväsyneiden kuljettajien ja ylikuorman kanssa muodostavat kohtalokkaan yhtälön. Onnettomuusvaaran lisäksi häiriöihin taipuvaista tavaraliikennettä on mahdotonta puolustaa ruuhkautumisen, melun ja ympäristön saastuttamisen kannalta katsottuna.

On korkea aika saada tavaraliikenne siirrettyä rautateille, mutta tarvitsemme sitä varten parempia teknillisiä ratkaisuja ja logistiikkamalleja koordinointia ja organisatorista verkottamista varten. Tämä mietintö on askel oikeaan suuntaan ja sen vuoksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Todella sisäisen rautatiemarkkinan luominen on erittäin tärkeää eurooppalaisen kestävän kehityksen liikennepolitiikan tavoitteille tai, toisin sanottuna, Euroopan ja liikenteen tulevaisuudelle. Se on tärkeää myös sen mahdollistamisessa, että tämä ala tulee erottamattomaksi osaksi toimenpiteitä, joilla autetaan varmistamaan Lissabonin strategian onnistuminen.

Rautatietavaraliikenne on myös hyvin tärkeä tekijä liikenteen eri toiminta-alueilla.

Euroopan rautatieliikenneverkon, jossa junat liikkuvat saumattomasti ja siirtyvät helposti kansallisesta verkosta toiseen, luominen mahdollistaa toivottavasti parannusten tekemisen infrastruktuurien hyödyntämisessä ja edistää kilpailukykyisempää tavaraliikennettä.

Uskon, että on tärkeää tukea toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa rautateiden tavaraliikennealan tilannetta, kun tulevaisuudennäkymänä on, että tämä ala tulee kokonaan yhteiseksi ja osaksi koko tulevaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. − (EN) Onnittelen esittelijää ja Euroopan komissiota heidän rohkeudestaan yrittää tehdä rautateiden tavaraliikenteestä ensisijainen kuljetusmuoto EU:ssa.

Itse olisin toivonut jyrkempää ehdotusta; strategiaa, johon kuuluvat ensisijaiset reitit tietyillä rahtiväylillä ja muun rautatieteollisuuden hyväksyntä sille, että rautatietavaraliikenne on tärkeä ja se vaatii kehittämistä sekä tukea.

Euroopan rautatietavaraliikennettä tukahduttaa kaksi asiaa. Ensinnäkin yhteentoimivuuden todellinen puute erityisesti viestityksen alalla ja toisaalta itse rautatieteollisuus, erityisesti matkustajaliikennetoimijat ja infrastruktuurin haltijat, jotka tukevat salaa toisiaan varmistaakseen, että rautatietavaraliikenne on reittien ja aikataulujen suunnittelussa tärkeysjärjestyksessä viimeisenä.

Ainakin mietintö on alku tuon mukavuusliiton päättämiselle ja rautatietavaraliikennetoimijoille annetaan ainakin mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa.

Mikäli me sallimme vallitsevan tilan pysyä ennallaan, rautatietavaraliikennettä ei enää ole kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Meidän on toimittava nyt tehdäksemme rautatietavaraliikenteestä toimivaa, houkuttelevaa ja kilpailukykyistä, tai emme koskaan pysty siirtämään tavaraliikennettä pois maanteiltä.

 
  
  

– Mietintö: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Kiitän kollegani John Bowisin tekemää työtä asiassa, joka merkitsee virstanpylvästä potilaan oikeuksien kehittämisessä. Konservatiivit tukevat potilaan liikkuvuutta EU:n sisäpuolella ja näkevät sen keinona vahvistaa julkisen terveydenhuollon tarjoamista.

Asiaa saattaa valaista se, että kyseinen asia sai ensimmäisen kerran huomiota erään Yhdistyneen kuningaskunnan terveydenhuoltopalvelua koskeneen asian johdosta. Eräältä naishenkilöltä, joka oli päättänyt matkustaa Ranskaan lonkkaproteesileikkausta varten, koska paikalliset terveysviranomaiset antoivat hänen odottaa liian kauan, evättiin korvaus hänen kotiinpaluunsa jälkeen. Mutta hän saattoi juttunsa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka vahvisti tärkeän periaatteen: potilailla on oikeus matkustaa toiseen EU:n jäsenvaltioon hoitoa varten ja saada sen jälkeen korvaus kansalliselta julkisen terveydenhuollon tarjoajalta.

En ihaile EYT:tä, jolla on suuri rooli toimivaltojen jatkuvassa kasautumisessa EU:ssa, mutta tämä ratkaisu oli äärettömän merkittävä. Toivon, että monet äänestäjistäni, jotka ovat tulleet pahoin petetyiksi työväenpuoleen hallituksen julkisen terveydenhoitojärjestelmän huonon hoitamisen johdosta, voivat hyötyä tässä mietinnössä esitetyistä ideoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), kirjallinen. (FR) Äänestin rajatylittävää terveydenhoitoa koskevaa mietintöä vastaan, sillä se ei vastaa EU:n tavoitetta terveyden korkeasta tasosta EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan mukaisesti, eikä Euroopan kansalaisten tarvetta voida nauttia turvallisesta ja laadukkaasta terveydenhuollosta lähellä kotia.

Mietinnössä ei tehdä ennakkoluvasta sääntöä hoidon saamiseksi toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Ennakkolupa sallii sosiaalijärjestelmän rahoitustasapainotilan hoitamisen ja antaa samalla potilaille takuuvarmat korvausehdot ja tiedot, joita he tarvitsevat ennen sairaalahoidon saamista ulkomailla.

Ei ole hyväksyttävää, että terveydenhuollon laadun parantaminen pitäisi saavuttaa pakottamalla hoitopalvelujen tarjoajat kilpailemaan, tai kiistellä potilaiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta: jälkimmäinen riippuu ennen kaikkean heidän terveydentilastaan.

Hyväksytyt tarkistukset ovat liian epämääräisiä, mikä aiheuttaa ongelmia, jotka Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen on lopulta ratkaistava.

Tämä direktiivi vain korostaa Euroopan kansalaisten välillä olevia terveysepäsuhtia, sillä vain ne, jotka voivat maksaa hoitokulut etukäteen, voivat valita laatupalveluja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Oleellisena ongelmana on se, että tämä mietintö hyväksyttiin muuttamatta 95 artiklan oikeusperustaa, tai toisin sanoen, terveyden katsottiin olevan sisämarkkinoilla kauppatavara, mikä ei ole hyväksyttävää. Näin ollen olisi ollut parempi hylätä komission ehdotus, kuten olemme ilmaisseet. Valitettavasti enemmistö ei kuitenkaan ollut meidän kanssamme samaa mieltä.

Sen seurauksena potilaan oikeudet rajatylittävässä terveydenhuollossa eivät turvaa jäsenvaltioiden yksinomaista toimivaltaa päättää siitä, miten niiden terveydenhoitojärjestelmät organisoidaan ja rahoitetaan. Tämä sisältää myös heidän toimivaltansa perustaa ennakkolupajärjestelmiä ulkomailla tehtävää sairaalahoitoa varten.

Kansalaisten oikeutta terveyteen sekä alalla työskentelevien oikeuksia ei ole turvattu. Olisimme tarvinneet yhteenkuuluvuuden ja koordinaation lisäämistä EU:n eri jäsenvaltioissa toimivien sosiaaliturvajärjestelmien välillä, etenkin soveltamalla, täytäntöönpanemalla ja reagoimalla soveliaammin terveydenhoitopalvelujen käyttäjien oikeuksiin ja tarpeisiin.

Tämän vuoksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Äänestin potilaan oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa koskevan direktiivin puolesta, koska siinä annetaan potilaille korkeampi oikeusturvataso. Erityisesti Euroopan unionin alueilla, jotka ovat rajojen läheisyydessä, kuten kotikaupunkini Saksan suuralueella, Belgiassa, Luxemburgissa tai Ranskassa, tai maaseutualueilla, joilla on puute terveyspalveluista, potilaan liikkuvuuden edistäminen on tärkeä osa terveyspalvelujen tehokkuuden parantamista ja lisäämistä.

Saksan terveydenhoitoala hyötyy potilaiden rajatylittävästä liikkuvuudesta, jos muista EU:n jäsenvaltioista tulevat potilaat käyttävät korkeasti arvostettuja terveyspalvelujamme, kuten esimerkiksi kuntouttamispalveluja, enemmän hyväkseen. Jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeus on kuitenkin säilytettävä. Jäsenvaltiot ovat itse vastuussa terveyspalvelujen tarjoamisesta ja terveydenhoitojärjestelmiensä järjestämisestä. Direktiivissä pitäisi, toissijaisuusperiaatetta noudattaen, säätää vain sellaisista aiheista, jotka koskevat potilaiden rajatylittävää liikkuvuutta. Saksassa voimassaolevia korkeatasoisia laatu- ja turvallisuusnormeja ei saa vaarantaa. Jäsenvaltioiden hyvästä syystä noudattamia eettisiä normeja, kuten esimerkiksi keinosiemennyksessä, DNA-analyysissä tai avustetussa itsemurhassa, ei pidä sekoittaa asiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Olen tyytyväinen tämän mietinnön tavoitteisiin, jotka pyrkivät helpottamaan potilaiden hoitoa muussa jäsenvaltiossa kuin heidän omassaan ja selkiyttämään korvausmenettelyjen jälkikäsittelyä, jota koskeva sääntely puuttuu Euroopan lainsäädännöstä. Turvallinen, tehokas ja laadukas hoito pitäisi siten olla kaikkien Euroopan kansalaisten ulottuvilla jäsenvaltioiden välisten yhteistyömekanismien avulla.

Minun olisi kuitenkin vaadittava, että jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta terveydenhuoltojärjestelmien järjestämisessä ja rahoittamisessa. Ennakkolupa sairaalahoitoa varten on ratkaiseva väline tämän toimivallan soveltamisen toteuttamiseksi. On itsestään selvää, että tämän oikeuden käyttämisessä on kunnioitettava suhteellisuusperiaatteita, tarpeellisuus- ja syrjimättömyysperiaatetta.

Mitä tulee oikeusperustaan, vetoaisin kaksinkertaisen oikeusperustan puolesta kansallisten toimivaltojen kunnioittamisen takaamiseksi. Itse asiassa komission ehdotukseen sisältyi monia yrityksiä tällaisten toimivaltojen kaventamiseksi huomiota herättämättä.

Lopullisessa tekstissä potilaan oikeuksien ja jäsenvaltioiden terveydenhuoltoalaan liittyvien kansallisten toimivaltojen on oltava kohtalaisessa tasapainossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), kirjallinen. (EN) Ilmoitan Euroopan parlamentin brittiläisen työväenpuolueen valtuuskunnan puolesta, että olen tyytyväinen rajatylittävän terveydenhuollon direktiivistä annettua ehdotusta koskevan parlamentin mietinnön myönteisiin puoliin. Olemme etenkin sellaisten tarkistusten kannalla, joissa selvennetään sitä, että kansallisten hallitusten vastuu niiden kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien järjestämisestä sekä hoitoa koskevista säännöistä pysyy täydellisenä.

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että luonnoksen sisältämät säännöt eivät ole riittävän selkeitä. Toiseen EU:n jäsenvaltioon hoidettaviksi matkustavien potilaiden täytyy tietää, saavatko he korvauksia ja onko heillä kaikki tarvittava tieto isäntämaan tarjoaman terveydenhuollon muodosta ja laadusta. Työväenpuolueen valtuuskunta vaatii siten direktiiviä, jossa on selkiytetty se, että jäsenvaltiot voivat perustaa ennakkolupajärjestelmän. Olemme myös 152 ja 95 artiklaan perustuvan kaksoisoikeusperustan kannalla sen varmistamiseksi, että etusijalla ovat terveydenhuolto-ongelmat eivätkä sisämarkkinaongelmat. Työväen valtuuskunta äänesti loppuäänestyksessä tyhjää osoittaakseen, että näihin kahteen ongelmaan on keskityttävä toisessa käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tyhjää, koska mietintö ei anna riittävää takuuta Yhdistyneen kuningaskunnan julkisen terveydenhuoltojärjestelmän yhtenäisyyden ja rahoituksen suojasta, eikä tarjoa varmuutta ja selvyyttä potilasvähemmistölle, jolla on varaa matkustaa terveydenhuoltopalvelujen saamiseksi toisessa EU:n jäsenvaltiossa.

Euroopan parlamentin konservatiivisillä jäsenillä on yksi tavoite mielessään heidän ehdottaessaan huonoon valoon joutuneen terveydenhuoltosetelijärjestelmän palauttamista eurooppalaisen takaoven kautta: heidän ehdotustensa perusteella muutamat varakkaat saisivat seteleitä viedäkseen julkisen terveydenhuoltojärjestelmän rahat pois Yhdistyneestä kuningaskunnasta muualla Euroopassa tehtävää yksityistä hoitoa varten. Veronmaksajat odottavat saavansa julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään sijoitetuille rahoilleen vastinetta paikallisen terveydenhuollon muodossa, eivät tulevansa ohjatuiksi EU:n muihin terveydenhuoltojärjestelmiin. Se ei ole yllätys, että juuri hiljattain konservatiivinen jäsen Dan Hannan kannatti yksityistämistä terveydenhuollon lähestymistapana.

Konservatiivisen varjohallituksen terveysministeri Andrew Lansley sanoi viimeaikaisissa rajatylittäviä terveydenhuoltomaksuja koskeneissa keskusteluissa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välillä, että julkisen terveydenhuoltojärjestelmän resurssit ovat aina arvokkaita ja vastusti voimakkaasti 180 miljoonan Englannin punnan maksua julkisen terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n varoista Irlannille. Konservatiivit ovat kuitenkin jättäneet tukematta meidän ehdotustamme selkeästä ennakkolupajärjestelmästä, joka on välttämätön NHS:n arvokkaiden resurssien ja palvelujen suojaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Äänestin Bowisin mietintöä ja komission ehdotusta vastaan, koska niiden oikeusperusta osoittaa, että taloudelliset edut ja kontrolloimattomat markkinat asetetaan potilaan oikeuksien, jotka koskevat parempaa ja kokonaisvaltaisempaa terveydenhuoltoa, edelle. Tämä ehdotus murentaa ennusteet sosiaalisesta Euroopasta ja yhteenkuuluvuudesta ja synnyttää tilanteita, joissa vain kaikkein varakkaimmat voivat käyttää suuresti mainostettuja rajatylittäviä terveydenhuoltopalveluja.

Se johtaa kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien lakkauttamiseen ja ajaa potilaat ulkomaille terveydenhuollon saamiseksi. Terveydenhuolto on ja pysyy jäsenvaltioiden vastuualueena. Ei ole hyväksyttävää pitää terveydenhuoltoa enemmän hyödykkeenä kuin julkisena palveluna. Lisäksi direktiiviluonnoksessa ehdotetaan rajatylittävän terveydenhuollon kustannuksien korvaamiseen tarkoitettua järjestelmää, mikä on liikaa, kun otetaan huomioon, että terveydenhuoltokulujen korvaus otettiin käyttöön vuonna 1971 sosiaaliturvajärjestelmien välistä yhteistyötä koskevan asetuksen nojalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), kirjallinen. − Äänestin tyhjää, koska haluan kovasti, että ihmiset saavat kiireellisesti tarvitsemaansa hoitoa. Ennakkolupa kuitenkin huolestuttaa minua. Tässä direktiivissä säädetty ennakkolupa tekee potilaiden oikeudet tyhjiksi. Se on syynä sille, miksi potilaat ensitilassa veivät asiansa tuomioistuimiin ja tuomioistuimien ratkaisut ovat syynä siihen, että äänestämme tänään rajatylittävästä terveydenhuollosta. Ennakoluvan sisällyttäminen tähän direktiiviin palauttaa meidät lähtöruutuun. Maantieteellinen vaikutus kuolemaan pysyy sääntönä ja potilaat kohtaavat samoja esteitä kuin nyt heidän hakiessaan lupaa hoitoa varten matkustamiselle.

Olen myös syvästi pahoillani siitä, että tässä mietinnössä ei pysytetä oikeusperustaa, joka asettaisi potilaan oikeudet etusijalle. Se on sen sijaan hukkaan heitetty mahdollisuus, jossa potilaiden terveyttä on käytetty hyödykkeen tavoin voiton tavoittelemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE) , kirjallinen. − (EN) Keskeiset ennakkolupaa koskevat tarkistukset ovat epäonnistuneita. Kyseiset tarkistukset olivat olennaisia julkisen terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n säilyttämiselle Skotlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yleensä. Hävisimme äänestyksen kaksoisoikeusperustasta, joka olisi mahdollistanut julkisen terveydenhuollon mukaan lukemisen sen sijaan, että oikeusperustana ovat ainoastaan yhteismarkkinat. Minun oli pakko äänestää tyhjää, sillä nämä molemmat keskeiset asiat on menetetty ja kyseessä on ensimmäinen käsittely.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), kirjallinen. – (NL) Potilaiden liikkuvuus on tosiasia, mutta potilaille ja terveydenhuoltoalan työntekijöille välttämätön oikeusvarmuus ei vielä ole sitä. Tästä syystä komission direktiiviehdotus on hyvä asia. Arvostan myös John Bowisin yritystä saada sovinnollinen ratkaisu aikaan tässä hirvittävän vaikeassa asiassa. Hänen ponnistelujensa johdosta komission ehdotukseen on tehty huomattavia parannuksia. Siitä huolimatta en voinut tukea lopullista mietintöä, koska siitä puuttuivat kaksi kohtaa, jotka liittyvät jäsenvaltioiden toimivaltaan järjestää ja rahoittaa terveydenhuoltojärjestelmänsä itse.

Vetosimme siihen, että mietintöön on sisällytettävä oikeusperusta, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat veloittaa todellisia kuluja vastaavan maksun ulkomaalaisilta potilailta ja sekä velvoittaa heidät osallistumaan maassamme saadusta hoidosta aiheutuviin maksuihin. Lisäksi olemme aina olleet sen puolesta, että jäsenvaltioiden sallitaan olla ottamatta potilaita vastaan tietyissä olosuhteissa, kuten esimerkiksi odotuslistan pituuden ollessa hyvin suuri. Tämä on erityisen tärkeää Belgiassa, johon saapuu suhteellisen suuri määrä ulkomaalaisia potilaita maan pieneen kokoon verrattuna.

Tässä täysistunnossa tänään hyväksytty teksti ei tarjoa riittäviä takuita tällaisen vaikutuksen osalta. Näistä syistä äänestin lopullisessa äänestyksessä tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) EU:n ja porvarihallitusten ruohonjuuritason vastainen politiikka mataloittaa julkisten terveydenhuoltopalvelujen vaatimustasoa, mikä johtaa potilaiden stressaantumiseen, odotuslistoihin, erilaisten palveluiden puuttumiseen, raskaaseen verotukseen, vakuuttamattomien henkilöiden ja maahanmuuttajien suojan puuttumiseen jne.

Sosiaalietuuksien jyrkkä kaventaminen, terveydenhuoltojärjestelmien kaupallistuminen ja lisäyksityistäminen sekä vakuutusoikeuksien vastustaminen tekevät isojen voittojen keräämisen tuottoisalta terveydenhuoltoalalta isoille monialayrityksille helpommaksi.

Potilaiden liikkuvuutta koskeva direktiivi edistää terveydenhuollon yhtenäismarkkinoita, Euroopan unionista tehtyyn Maastrichtin sopimukseen perustuvien vapauksien soveltamista ja potilaiden sekä terveydenhuoltoammattilaisten liikkuvuutta terveydenhuollon kaupallistumisen turvaamiseksi.

Ulkomailla saadusta hoidosta aiheutuvien kulujen osittainen korvaaminen on ansa, jonka tavoitteena on saada ruohonjuuritasolla hyväksyntä terveydenhuollon kaupallistumiselle ja monikanavoitumiselle sekä luokkasyrjintään oikeudesta elämään.

Potilaan oikeudet voidaan taata ainoastaan täysin riippumattomalla julkisella terveydenhuoltojärjestelmällä, joka kattaa yleisesti kansan kaikki terveydenhuoltovaatimukset (erikoislääkärit ja tavalliset lääkärit) heidän taloudelliseen tilanteeseensa tai vakuutustasoonsa katsomatta. Vain sellainen järjestelmä, joka voi kehittyä ruohonjuuritasolla olevan talouden puitteissa, ruohonjuuritason vahvuudesta, voi taata palveluille määrällisen riittävyyden ja laadullisia parannuksia sekä työntekijöiden terveyden ja elämän tehokkaan suojan.

 
  
  

– Mietintö: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. − (IT) Äänestin mietinnön puolesta.

Alakohtaiset tutkimukset ovat kokonaisvaltaisesti osoittaneet, miten 10–12 prosenttia Euroopassa sairauden johdosta sairaalahoitoa saavista sairastuu sairaalainfektioiden seurauksena. Kun nämä prosenttiluvut muunnetaan numeroiksi, ne näyttävät vielä pelottavammilta: laskujen mukaan Euroopan unionissa sijaitsevassa sairaalassa infektiotartunnan saaneiden potilaiden määrä on noin 5 miljoonaa ihmistä.

Palatakseni kollegani Amalia Sartorin puheeseeen, turvallisuuden ja terveydenhuollon tehokkuutta voidaan parantaa ohjelmalla, jossa huomioidaan etenkin seuraavat elintärkeät kohdat: 1) infektioiden hallintaan erikoistuneiden sairaanhoitajien lisääminen; 2) terveydenhuollon ja avustavan henkilökunnan kouluttaminen, jossa keskitytään erityisesti sairaalainfektioihin ja niitä mahdollisesti aiheuttavien virusten antibiootin vastustuskykyyn; 3) tällaisia tauteja koskevista tutkimuksista saatujen uusien löydösten mahdollistaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin potilasturvallisuutta koskevan ehdotuksen puolesta. Huolimatta siitä, että terveydenhuollon laatu on parantunut Euroopassa huomattavasti lääketieteen kehittymisen johdosta, lääketieteelliset toimenpiteet voivat joskus vahingoittaa potilaan terveyttä. Jotkut haittavaikutukset johtuvat vältettävissä olevista lääketieteellisistä virheistä tai infektioista, jotka tarttuvat hoidon aikana.

Tämä mietintö sisältää seuraavat tärkeät ehdotukset: parempi tiedonkeruu paikallisella ja alueellisella tasolla; potilaiden parempi tiedottaminen; infektioiden hallintaan erikoistuneiden sairaanhoitajien lisääminen; terveydenhuollon työntekijöiden koulutuksen ja harjoittelun kannustaminen; ja sairaalahoitoon liittyviin infektioihin keskittymisen lisääminen. Puollan näitä toimenpiteitä varauksettomasti.

 
  
  

– Mietintö: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), kirjallinen. (EN) Olen mielissäni ehdotetusta aloitteesta harvinaisia sairauksia sairastavien henkilöiden terveydenhuollon parantamiseksi. Sairauksien, kuten esimerkiksi harvinaiset syövät, autoimmuunisairaudet, myrkytys- ja infektiotaudit, erityisen luonteen johdosta niitä varten ei ole olemassa riittävästi asiantuntemusta ja voimavaroja siitä huolimatta, että ne vaikuttavat 36 miljoonaan EU:n kansalaiseen.

Eurooppalaisten asiantuntijoiden ja tutkimuskeskusten välisen yhteistyön vahvistaminen ja tietojen ja palvelujen vaihtamiset ovat Euroopan unionille luonnollinen tapa sen kansalaisten auttamiseksi. Se on suora tapa tarjota etuja sinulle. Tässä ehdotuksessa jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan uusia keskuksia ja harjoituskursseja harvinaisten sairauksien alalla piilevien tieteellisten voimavarojen enimmäistämiseksi ja yhdistämään olemassa olevat tutkimuskeskukset ja sairaustietoverkot. Tuen näitä toimenpiteitä ja toivon lisää jäsenvaltioiden yhteistyötä, joka sallii enemmän liikkuvuutta potilaille ja sinua palveleville asiantuntijoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin harvinaisia sairauksia koskevan mietinnön puolesta, koska mielestäni yhteistoiminta harvinaisten sairauksien alalla on ehdottoman välttämätöntä Euroopan unionin tasolla ja kansallisella tasolla. Huolimatta siitä, että kunkin harvinaisen sairauden esiintymistiheys on hyvin pieni, ne koskettavat miljoonia eurooppalaisia, koska harvinaisia sairauksia on monenlaisia.

Mielestäni on elintärkeää tukea riippumattomia järjestöjä, tuoda harvinaisia sairauksia koskevia tietoja ihmisten ulottuville, luoda asiantuntijakeskuksia eri jäsenvaltioihin, järjestää harjoituskursseja olemassa olevissa keskuksissa ja saada asiantuntijat ja ammattilaiset liikkeelle. Välittömän toiminnan varmistamiseen harvinaisten sairauksien alalla on annettava riittävästi resursseja.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestän Antonios Trakatellisin mietinnön puolesta. Olen tietoinen siitä tosiasiasta, että olemassa on monia harvinaisia sairauksia, jotka ovat jääneet tutkimuksen ulkopuolelle lääketieteellisten laitosten harrastaessa eräänlaista potilasluokittelua, välittämättä yleisistä sairauksista mahdollisesti saataviin tuottoihin verrattuna epätuottoisista epätavallisista sairauksista kärsivien ahdingosta.

Tämä on totta etenkin harvinaisten periytyvien geneettisten sairausten kohdalla. Uskon, että meidän pitäisi kannustaa tutkimusta näillä aloilla tukemalla osaa tutkimuskuluista. Näin tekemällä ilmaisen intressin siinä, että yksi tällaisista sairauksista löydetään perheestäni.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Tarkistuskohdan 15 selkeä kehotus harvinaisten sairauksien hävittämiseen keinoilla, joita ovat tautia kantavien vanhempien geneettisen neuvonta ja terveiden alkioiden valitseminen ennen niiden istuttamista (pre-implantation diagnostics, PID), ei ole pelkästään Saksan voimassa olevien lakien vastainen. Erityisesti Saksan historiaa tarkasteltaessa vaikuttaisi mahdottomalta hyväksyä ja sietää periaatteessa vaatimusta tai suositusta vammaisten hävittämiseen ja valikoimiseen, vaikka he eivät olisi vielä syntyneetkään.

Nämä ehdotukset ja sanamuodot paljastavat huolestuttavasti kunnioituksen puutteen jokaisen ihmiselämän arvoa kohtaan huolimatta siitä, puhummeko sairaista vai terveistä ihmisistä. Käsiteltävänä oleva liite korvaa harvinaisten tautien terapeuttista hoitoa koskevan vaatimuksen sairaiden ihmisten syntymistä estävällä tavoitteella.

Tämä ei ole yhdenmukaista eurooppalaisten ja kansainvälisten ihmisoikeusjulistusten tarkoituksen ja sisällön kanssa. Vakuuttavan eurooppalaisen politiikan todellisen tavoitteen pitäisi olla sairastuneiden tai sairastumisvaaran alaisten ihmisten auttaminen, eikä heidän valitsemisensa varhaisessa vaiheessa laatukriteerien perusteella.

Mietintö ja yksittäiset tarkistukset, etenkin tarkistus 15, ovat minun kristillisten arvojeni vastaisia. Tästä syystä äänestin tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Kannatan monia tähän päätöslauselmaan kuuluvia asioita. En kuitenkaan voisi kannattaa koko mietintöä, koska siihen sisältyy asioita, joiden uskon kuuluvan ja jotka todella kuuluvat toissijaisuuden piiriin. Kyseiset asiat kuuluvat siten jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tästä syystä Euroopan parlamentin ei pitäisi ottaa niihin kantaa. Eugeenisten käytännöt ovat sellainen asia, joka sisällytettiin tähän päätöslauselmaan tarkistuksen 15 hyväksymisen keinoin. En ollut tarkistuksen 15 kannalla. Tämä aihepiiri kuuluu toissijaisuuteen eikä Euroopan unionille, joka ei säädä eikä sen pitäisikään säätää eugeenisista käytännöistä. En siis voinut tukea koko mietintöä.

 
  
  

– Mietintö: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Brittiläiset konservatiivit eivät hyväksyneet ehdotusta vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III, Euroopan komissio. Vaadimme, että parlamentin talousarvion on annettava eurooppalaiselle veronmaksajalle paras vastine rahalle ja tästä syystä kannatamme esittelijän mietintöä. Tuemme etenkin esittelijän ilmaisemaa kritiikkiä komission epäonnistumisesta sen varmistamisessa, että Bulgaria ja Romania saavuttavat riittävät varainhoidon valvontaa koskevat säännöt. Meidän täytyy kuitenkin korostaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole neljänätoista peräkkäisenä vuotena kyennyt antamaan täydellistä tarkastuslausumaa Euroopan unionin yleiselle tilinpäätökselle. Euroopan komissio kantaa lopullisen vastuun tilinpäätöksestä ja tästä syystä, yhdenmukaisesti perinteisen lähestysmistavamme kanssa, jatkamme äänestämistä vastuuvapautusta vastaan, kunnes näemme todellista edistystä täydellisen tarkastuslausuman saamiseksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin yhdessä muiden Romanian valtuuskuntaan PPE-DE-ryhmässä kuuluvien kanssa Jean-Pierre Audyn mietintöä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 vastaan, koska tarkitusta 13 ei hyväksytty. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mietinnössä vuodelle 2007 viitataan yhä yksinomaaan hankkeisiin vuosilta 2000–2006, kun vuosi 2007 oli suurimmaksi osin valmisteluvaihe vuosien 2007–2013 ohjelmien täytäntöönpanoa varten. Tämän seurauksena uusien, ohjelmakautta 2007–2013 varten säädettyjen säädösten, jotka ovat yksinkertaisimpia ja tiukempia kuin vuoteen 2006 saakka sovelletetut säädökset, vaikutusta ei voida vielä arvioida.

Haluaisin painottaa rakennerahastojen toteuttamista koskevien menettelytapojen yksinkertaistamista, etenkin johtamis- ja valvontajärjestelmiä. Järjestelmän monimutkaisuus on yksi jäsenvaltioiden epäsäännöllisyyksien aiheuttaja. Haluaisin myös korostaa komission ehdottamien yksinkertaistamistoimenpiteiden tarvetta rakennerahastoihin vuosina 2007–2013 sovellettavien säädösten tarkistamisen yhteydessä vastauksena nykyiselle finanssikriisille. Tällaiset yksinkertaistamismenettelyt ovat ratkaisevia hallinnollisen taakan vähentämisessä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. On tärkeää varmistaa, että tällaiset yksinkertaistamismenettelyt auttavat vähentämään virhemääriä tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders and Jan Mulder (ALDE), kirjallinen. – (NL) Alankomaiden vapauden ja demokratian kansanpuolue (VVD) äänesti vastuuvapauden myöntämistä Euroopan komissiolle vastaan. VVD:n mielipide on, että komissio on edistynyt liian vähän kansallisen julistuksen käyttöönoton edistämiseksi jäsenvaltioissa. Tähän päivään mennessä vain neljä maata ovat tehneet niin, ja Alankomaat on yksi niistä. Lisäksi VVD:n mielestä EU:n jäsenvaltiot tekevät yhä liian paljon virheitä eurooppalaisen rahan käyttämisessä, kuten selkisi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suorittamissa tarkastuksissa. Tilintarkastustuomioistuin antoi tappiollisen tarkastuslausunnon mm. mitä tulee maatalouspolitiikkaan, yhtenäisyyteen ja rakennepolitiikkaan. VVD:n mielestä tarkastusjärjestelmiä pitäisi parantaa näillä alueilla. Edistyminen on ollut liian vähäistä viiden viime vuoden aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), kirjallinen. (BG) Arvoisa puhemies, äänestin komission vastuuvapauden myöntämistä EU:n talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 puolesta.

Samaan hengenvetoon minun on huomautettava, että äänestin tässä mietinnössä olevia tekstejä, jotka oli suunnattu rakennerahastoista ja koheesiorahastoista tulevien varojen hoitamista koskevien mietintöjen neljännesvuosittaisten kokoelmien käyttöönottamiseksi etenkin Bulgarian ja Romanian tapauksessa, vastaan. Äänestin niitä vastaan, koska uskon vakaasti, että tapauksissa, joissa vaadimme enemmän valvontaa, on hyvä ajatus toteuttaa se yhtäaikaisesti ja samantasoisena kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla, eikä vain yhdelle tai kahdelle. Yhdyn myös parlamentin ja esittelijän huoleen siitä, että Bulgarialle tarkoitetut varat, jotka on jäädytetty tai peruutettu Euroopan komission toimesta, ovat jo lähes miljardi euroa.

Kuten mietinnössä todetaan, nämä menetykset ja jäädytetyt varat määrättiin mm. tarjouskilpailuja ja menojen hyväksymistä koskevien säännönvastaisuuksien, sijoitusrahastojen aiottuun tarkoitukseen käyttämättä jättämisen ja hallinnollisten valmiuksien puuttumisen johdosta. Haluaisin lopettaa jakamalla kanssanne huoleni siitä, että Bulgarian kansalaisilta riistetään välineet eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen ja heidän on maksettava aiheettomasti hallituksensa tekemistä virheistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Äänestin Euroopan komission vastuuvapauden myöntämisen puolesta varainhoitovuoden 2007 osalta, mutta en aivan varauksetta.

Puhemies Barroso lupasi viisi vuotta sitten huomautuksettoman terveystodistuksen ennen puheenjohtajakautensa päättymistä, mitä tulee talousarvion valvontaan ja virallisiin tarkastuslausumiin. Jonkin verran tapahtuneesta edistyksestä huolimatta menettelyssä on vielä aukkokohtia.

Tähän saakka 22 maata ovat jättäneet vuosittaisen yhteenvedon, joka täyttää varainhoitoasetuksen välttämättömät vähimmäisvaatimukset, mutta kaikki eivät ole tyydyttäviä. Vain 8 maata ovat täyttäneet vaatimukset antamalla virallisemman analyysin tai tarkastuslausuman, ja valitettavasti Irlanti ei kuulu niihin. Meidän on varmistettava, että kun kyseessä on vastuuvapautus varainhoitovuoden 2008 osalta, edistymistä tapahtuu merkittävästi enemmän.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), kirjallinen. (RO) PD-L:n (Romanian liberaalidemokraattien puolue) valtuuskunta PPE-DE-ryhmässä äänesti vastuuvapauden myöntämistä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 koskevaa mietintöä, jossa viitataan Euroopan varojen hoitoon Romanian ja Bulgarian toimesta, vastaan.

Vastuuvapauden myöntämistä koskevaan mietintöön, jossa viitataan PHARE-rahaston käyttöön liittyviin säännönvastaisuuksiin ennen vuotta 2007, on jätetty säännös erikoismietinnön laatimisesta yhteisön varojen hoitamisesta Romaniassa ja arkistoiduista toimenpiteistä korruption torjunnassa. PD-L-ryhmä Euroopan parlamentissa on siten äänestänyt mietintöä vastaan.

Tämä erikoismietintö ei ole oikeutettu, sikäli kuin käytettävissä on jo yhteistyö- ja tarkistusmekanismi, jonka Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2006. Lisämietinnön laatiminen nakertaa käynnissä olevan yhteistyö- ja tarkistusmekanismin uskottavuutta. Itse asiassa, jopa Euroopan komission reaktio, jonka ilmaisi sen puhemies Mark Gray, vahvistaa tällaisen toimenpiteen hyödyttömyyden, kunhan käytettävissä on valmiiksi kokeiltuja ja testattuja mekanismeja, joilla yhteisön varojenhoidossa olevat säännönvastaisuudet voidaan havaita.

 
  
  

– Mietintö: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , kirjallinen. – (NL) Äänestin vastuuvapauden myöntämistä vastaan, koska kukaan ei voi ottaa alueiden komiteaa vakavasti sellaisena kuin se on nykyisessä muodossaan. Muun muassa alue-nimityksen vaikeaselkoisen määritelmän vuoksi alueiden komitea on äärimmäisen epäyhtenäinen kokonaisuus, jossa on edustettuna eurooppalaisten kansojen lisäksi esimerkiksi kaupunkitaajamia. On myös hyvin outoa, että alueet ovat viime aikoina järjestäneet itsensä poliittisiksi ryhmiksi ilman, että niillä on äänestäjiltä mitään demokraattista mandaattia sen tekemiseen.

 
  
  

– Mietintö: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Brittiläiset konservatiivit vastustavat Euroopan unionin perusoikeuskirjaa. Kiistän ajatuksen siitä, että EU voi antaa ja säädellä perusoikeuksia. Vastustan perusoikeuskirjaa myös erityisesti siksi, että EU on hyväksynyt sen siitä huolimatta, että kumpaakaan perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa varten tarkoitetuista apukeinoista – EU:n perustuslaki ja Lissabonin sopimus – ei ole ratifioitu.

Perusoikeuskirjaa valvovan viraston perustaminen oli veronmaksajien rahojen jättimäistä tuhlausta ja turhaa touhua. Itse asiassa, samaa voitaisiin sanoa monista EU:n virastoista, jotka kopioivat kansallisella tasolla tehtyä työtä ja tukevat häpeämättömästi EU:n federalistista tavoiteohjelmaa. Minun äänestäjäkunnassani monet ihmiset pitävät suurien summien tuhlaamista tähän ja muihin virastoihin potkuna päin kasvoja varsinkin talouskriisin aikana, kun he antavat yhä suurempia summia omia rahojaan veroina rahoittaakseen EU:n rahojen tuhlausta.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , kirjallinen. – (NL) Äänestin vastuuvapauden myöntämistä vastaan, kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin perusoikeusvirasto on ylimääräinen laitos, joka on lisäksi vihamielinen sananvapautta kohtaan.

 
  
  

EN– Päätöslauselmaesitys (B6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin metsäkadon ja metsien heikkenemisen torjumisesta annetun esityksen puolesta, sillä uskon, että metsäkato aiheuttaa hyvin vakavia ympäristövahinkoja, joita on vaikea peruuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vesiolosuhteiden häiriöt, aavikoituminen, ilmastovaikutukset ja luonnon monimuotoisuuden katoaminen.

Metsänsuojelun ja kestävien hoitopolitiikkojen sekä muiden EU:n sisä- ja ulkopolitiikkojen välistä johdonmukaisuutta on parannettava. Tästä syystä meidän on arvioitava EU:n energiapolitiikkojen (etenkin biopolttoaineet), maatalouden ja kaupan vaikutusta metsiin.

Uskon myös, että kehittyville maille annettava rahoitustuki on ehdottoman tärkeää trooppisen metsäkadon pysäyttämiseksi. Metsäkadon vähentämisellä on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen lieventämisessä ja siihen sopeutumisessa.

 
  
  

– Mietintö: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. − (IT) Äänestin mietinnön puolesta.

Liikenteen hoitaminen kansalaisten tarpeiden ja vaatimusten perusteella on yksi Euroopan unionin politiikan perimmäisiä keskustelunaiheita. Tutkimus- ja kehitysohjelma Civitas:n (perustettu vuonna 2002), jonka tarkoituksena on edistää kaupunkiliikenteen laaja-alaista levittäytyneisyyttä, ja valkoisen kirjan: "Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika." (julkaistu vuonna 2001), jossa ehdotettiin optimaalisemman kaupunkiliikennejärjestelmän luomista, keinoin komissio on jo ehdottanut todellista toimintasuunnitelmaa eurooppalaisen liikenteen laadun optimoimiseksi. Se on luonut järjestelmän, jolla erotetaan asteittain liikkuvuuden kysynnän kasvu talouskasvusta ympäristön saastumisen torjumiseksi enemmän tai vähemmän tehokkaalla tavalla, ottaen samalla huomioon Euroopan tuotantojärjestelmän turvaamisen. Komissio on tämän tilanteen tiedostaessaan ryhtynyt toimeen taatakseen kaikille yhteisön kansalaisille liikenneverkoston, joka on sekä tehokas että äärimmäisen turvallinen.

Meidän on kiinnitettävä huomiota viiteen kohtaan: 1) matkustajien oikeuksien ja velvollisuuksien turvaaminen; 2) tieturvallisuuden parantaminen; 3) turvallisuuteen kannustaminen; 4) tieliikenteen rajoittaminen maakuljetuksen ruuhkautumisen lopettamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Kaupunkien nykyinen nopea kasvu yhdessä Euroopan väestöjen kaupunkikeskuksiin keskittymisen kanssa ovat tosiseikkoja, joita tässä Euroopan parlamentin mietinössä yritetään analysoida tällä aihealueella vaadittavan valtavan työmäärän helpottamiseksi.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita kunnioittaen, tämä mietintö sisältää tärkeinä pitämiäni ehdotuksia.

Parlamentin hyväksymän kannan tärkein kohta on huomio, jota se kiinnittää toimenpiteiden hajauttamiseen, jolloin niiltä saattaa siten puuttua yhtenäisyys niin lainsäädäntörungon kuin niiden täytäntöönpanon osalta.

Olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan yhtenäinen lähestysmistapa, joka sisältää eri liikennemuotojen optimaalisen käytön edistämiseen kaupunkikeskuksissa kaupunkisuunnittelua parantamalla. Lisäksi tuen tällä erikoisalalla tehtävää jatkuvaa tutkimusta ja innovaatiota sekä komission yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, panostaen tarvittaessa eri maissa sovellettavia hyviä tapoja koskevien tietojen vaihtamiseen. Lopuksi haluan korostaa Euroopan teollisuuden tärkeyttä kaupunkiliikenteen hallintaa, turvallisuutta ja energiatehokkuutta parantavien teknologioiden kehittämisessä.

 
  
  

– Mietintö: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. – (IT) Kiitos, arvoisa puhemies. Äänestin Jensenin mietinnön, jossa tarjoataan kokonaisvaltaiset poliittiset puitteet ja määritellään toimenpiteet älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan suunnitelman (Intelligent Transport Systems, ITSs) koordinoitua kehittämistä varten EU:n tasolla, puolesta.

Tieliikenteen ruuhkautuminen, hiilidioksidipäästöjen ja kuolemaan johtavien tieonnettomuuksien lisääntyminen ovat eurooppalaisen liikenteen suurimpia haasteita ja luulen, että ITS on ratkaisuväline liikenteen tekemiseksi tehokkaaksi, turvallisemmaksi ja varmaksi sekä ympäristölle puhtaammaksi, edistäen siten kestävän liikkuvuuden kehitystä kansalaisia ja taloutta varten.

Olen samaa mieltä siitä, että älykkäät liikennejärjestelmät voivat parantaa Euroopan kansalaisten elinoloja ja myös edistää parannettua tieturvallisuutta sekä vähentää haitallisia päästöjä ja ympäristön saastumista. Uskon vakaasti siihen, että älykkäät liikennejärjestelmät lisäävät liikenteen tehokkuutta ja siten vähentävät liikennettä.

Huolimatta siitä, että useita sovelluksia on kehitetty tai käyttöönotettu erilaisia liikennemuotoja (rautatie-, merenkulku- ja lentoliikenne) varten, samanlaiset yhtenäiset eurooppalaiset puitteet puuttuvat tieliikenteen osalta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö