Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0209/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0280

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážené dámy, vážení páni, chcel by som vysloviť jeden návrh: keďže mnohí z vás požiadali o niekoľko vysvetlení hlasovania, po udelení slova uveďte, prosím, všetky vaše vysvetlenia postupne v jednom prejave.

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Paulo Casaca (A6-0184/2009).

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, každý deň je stále viac mojich voličov v situácii, keď im už sotva vystačia peniaze na živobytie. Potom otvorím túto správu a zistím, že na túto budovu, ktorou je Európsky parlament, sa minie 1,6 miliardy EUR z peňazí európskych daňových poplatníkov, ďalej zistím, že 9,3 milióna EUR utratia politické strany v Európskom parlamente a nakoniec v nej nájdem opätovné potvrdenie záväzku 30 % zníženia uhlíkových emisií do roku 2020, ale nie je tu ani jediná zmienka o najhorších emisiách zo všetkých, o emisiách, ktoré vznikajú zbytočným cestovaním do tohto Parlamentu, ktoré musíme absolvovať až 12-krát za rok. Táto správa vyvoláva hrôzu, lebo odhaľuje správanie tohto Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som pripomienky pána Allistera uviedol do kontextu: Európsky parlament stojí ročne každého občana 1,74 GBP – kvôli pánovi Allisterovi schválne uvádzam tieto údaje v librách. Na porovnanie, každého občana Spojeného kráľovstva stojí Dolná snemovňa 5,75 GBP a Horná snemovňa 1,77 GBP ročne. Inak povedané, fungovanie tohto Parlamentu je v prepočte na jedného občana oveľa lacnejšie.

To však neznamená, že musíme zaspať na vavrínoch. Samozrejme by sme mali byť prezieraví a mali by sme znižovať náklady. Poznámka pána Allistera, že 12 schôdzí v Štrasburgu ročne stojí veľa peňazí je, samozrejme, správny postreh. Toto rozhodnutie však nie je v rukách Európskeho parlamentu. Je v rukách členských štátov, ktoré sa, žiaľ, v Edinburghu za predsedníctva Johna Majora právne zaviazali navštíviť Európsky parlament 12-krát za rok. Chcel by som vyzvať členské štáty, aby zvážili toto rozhodnutie.

 
  
  

– Správa: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009).

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, táto správa sa týka otázky udelenia absolutória Rade. Opäť dáva do popredia túto džentlmenskú dohodu, ktorá pochádza z obdobia pred priamymi voľbami, aby si Parlament a Rada ako dve vetvy zákonodarného orgánu uchovali v plnej miere zodpovednosť za svoj vlastný vnútorný rozpočet bez toho, aby si navzájom nahliadali do rozpočtov alebo ich kritizovali.

Myslím si, že nadišiel čas, aby sme prehodnotili túto džentlmenskú dohodu, keďže rozpočet Rady ako inštitúcie, ako nášho spoluzákonodarcu, v súčasnosti nezahŕňa len administratívny rozpočet, ale skladá sa aj z rozpočtu, ktorý sa v budúcnosti možno zvýši vzhľadom na výkonné funkcie v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Džentlmenská dohoda sa nikdy nemala týkať výkonných funkcií. Jej cieľom nikdy nebola ochrana rozpočtu pred parlamentnou kontrolou a myslím si, že je najvyšší čas, aby sme začali s Radou diskutovať o opätovnom posúdení tejto dohody.

 
  
  

– Správa: Paulo Casaca (A6-0184/2009).

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (FR) Vážený pán predsedajúci, zdržujem sa hlasovania o absolutóriu rozpočtu Európskeho parlamentu za rok 2007, keďže niektoré odseky v tejto správe, ktoré sú ovplyvnené dezinformáciami a nepravdami uverejnenými v médiách, sa týkajú aj dobrovoľného dôchodkového fondu poslancov EP.

Pán Cohn-Bendit môže pokojne spávať, keďže ho ako daňového poplatníka nikto nevyzve, aby zabezpečil dodržiavanie práv členov fondu, ktorí sú už na dôchodku, ani práv ich vdov alebo závislých osôb, ani práv poslancov, ktorí tu ukončia činnosť 14. júla.

Ak si myslí, že poslanci, ktorí sú členmi dobrovoľného dôchodkového fondu, by sa nemali zúčastniť hlasovania o absolutóriu, mal by si upratať pred vlastným prahom. Navyše sa ochotne zúčastňuje hlasovania o úveroch z nášho rozpočtu, ktoré sa používajú na financovanie jeho príjmov, hoci na základe vyžadovanej transparentnosti vieme, že sa napríklad len raz za päť rokov zúčastnil zasadnutia výboru, ktorého je členom. Jeho povestná horlivosť za legislatívnu činnosť tohto Parlamentu – nestačí však tárať hlúposti a organizovať tlačové konferencie – by ho mala priviesť k väčšej diskrétnosti, ale keďže je už 68-ročný dedko, v žiadnom prípade nemôžeme čakať, že sa zmení k lepšiemu.

Navyše, vážený pán predsedajúci, žiadne vyhlásenia, hoci pochádzajú od predsedov skupín, nezmenia žiadnu časť právnych zodpovedností tohto Parlamentu, ktoré sú trvalé a nemenné.

 
  
  

– Správa: Christofer Fjellner (A6-0148/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, práve sme odhlasovali financovanie rozsiahleho radu európskych agentúr a pseudo-mimovládnych inštitúcií, napr. Agentúry pre lieky, Agentúry pre vonkajšie hranice, Agentúry pre bezpečnosť letectva atď., proti ktorým mám výhrady z troch dôvodov. Je to dôvod euroskeptický, právny a demokratický.

Euroskeptický dôvod nebude mať podľa mňa v tomto Parlamente veľkú podporu. Je celkom jasné, že tieto záležitosti sa nemusia riešiť na úrovni Bruselu. Neočakávam ani podporu právneho dôvodu. Množstvo týchto agentúr, hoci by im bola daná právna moc na základe Lisabonskej zmluvy alebo Európskej ústavy, nemá v súčasnosti riadny právny základ. Demokratický dôvod by však podľa mňa mohol mať určitú hodnovernú odozvu aj od kolegov federalistov a je to teda tento dôvod. Ak parlament podobný nášmu uzavrie zmluvu o stálej administratíve svojich politických stratégií s organizáciami, ktoré sotva navštívime, ktoré takmer nepoznáme, možno raz za rok uskutočníme príležitostnú návštevu výboru, a očakávame od nich, že po našom každoročnom ochotnom podpísaní šeku budú realizovať naše politické stratégie, oslabujeme tým našu demokraciu.

Hayek povedal, že prevod právomoci na externé, hoci aj profesionálne agentúry znamená prvý krok, ktorým demokracia o túto právomoc príde. Vážení kolegovia, federalisti či euroskeptici, by si mali byť vedomí tejto hrozby.

 
  
  

– Správa: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Musím priznať, že mám množstvo pripomienok. Nikdy som ich nepovažovala za také dôležité ako dnes. V prvom rade by som chcela hovoriť o správe pána Groscha, za ktorú som hlasovala, a o podpore odporúčaní komisie pre dopravu, keďže si myslím, že by sa malo prijať jedno preformulované a aktualizované nariadenie namiesto dvoch súčasných nariadení, ktoré sa týkajú autobusovej dopravy. Tento krok napomôže prehľadnosti a menšej byrokracii.

 
  
  

– Správa: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Ďalšou správou je správa pani Silvie-Adriany Ţicăovej, ktorú som taktiež podporila, keďže umožňuje zabezpečenie jednotnejšieho plnenia nového nariadenia o cestnej doprave. Vzhľadom na medzinárodný charakter tejto oblasti si myslím, že by sme mali sprístupniť údaje z registrov, aby boli klienti lepšie chránení pred nespravodlivou hospodárskou súťažou.

 
  
  

– Správa: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Podporila som aj správu pána Groscha, lebo sa venuje doprave a pomáha zlepšiť účinnosť a právnu ochranu, znížiť administratívne náklady a umožniť spravodlivejšiu hospodársku súťaž. Myslím si, že v rámci integrácie spoločného európskeho trhu by sme v budúcnosti mali zrušiť obmedzenia prístupu na vnútorné trhy členských štátov.

 
  
  

– Správa: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Druhá správa pani Ţicăovej o energetickej účinnosti budov získala moju podporu, lebo pomáha riešiť problémy, ktorým čelí Európa v oblasti dodávok energie a dopytu po energii. To znamená, že pomôže usporiť 20 % spotreby energie prostredníctvom zvýšenej energetickej účinnosti. Investície do energetickej účinnosti dnes pomôžu oživiť európske hospodárstvo, lebo vytvoria takmer toľko pracovných miest, a možno ešte viac, než investície do tradičných infraštruktúr. Zvýšenie energetickej účinnosti je najefektívnejším prostriedkom pre Európsku úniu na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2, vytvorenie pracovných miest a zníženie narastajúcej závislosti Európskej únie od vonkajších dodávateľov energie.

 
  
  

– Správa: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Správa pána Gauzèsa – neviem, či som správne vyslovila jeho meno – sa týka ratingových agentúr a ja som túto správu podporila, lebo nedostatky a chyby v ratingoch a ich kontrole prispeli k rastu súčasnej finančnej krízy. Skutočnosť, že existuje len pár ratingových agentúr, ktorých oblasť činnosti je globálna a ktorých ústredia sa často nachádzajú mimo EÚ, vyvoláva vo mne pochybnosti o účinnosti právnych predpisov v tejto oblasti. Súhlasím s tým, že je nevyhnutné zintenzívniť spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami s cieľom vyriešiť tento problém a že je to jediný prostriedok na dosiahnutie harmonizovaného regulačného základu.

 
  
  

– Správa: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Pokiaľ ide o správu o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, nariadenie v tejto oblasti je naozaj vítané, lebo tento krok by taktiež pomohol zvýšiť práva Európanov cestujúcich týmito dopravnými prostriedkami a zaručil by našim spotrebiteľom rovnaké práva pri používaní odlišných spôsobov dopravy.

 
  
  

– Správa: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Správa pána Albertiniho o právach cestujúcich v autobusovej doprave získala moju podporu, lebo opatrenia, ktoré chránia cestujúcich v autobusovej doprave nakoniec pomôžu odstrániť nepomer, ktorý prevláda v Európskej únii, a zabezpečia rovnaké zaobchádzanie so všetkými cestujúcimi ako v prípade cestujúcich leteckej a železničnej dopravy. Keďže sa tento právny predpis týka prevádzkovateľov aj cestujúcich a stanovuje množstvo nových povinností pre prevádzkovateľov dopravy, je rozumné, aby sa poskytovateľom služieb poskytlo dlhšie obdobie na jeho implementáciu s cieľom dosiahnuť lepší výsledok.

 
  
  

– Správa: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Pokiaľ ide o správu pani Jensenovej o inteligentných dopravných systémoch, implementácia týchto systémov preukázala ich účinnosť, doprava je efektívnejšia, spoľahlivejšia a bezpečnejšia a pomocou týchto systémov možno dosiahnuť politický cieľ čistejšej dopravy. Z týchto dôvodov som hlasovala za túto správu.

 
  
  

– Správa: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Správu pána Ulricha Stockmanna o programe Marco Polo II sa oplatí podporiť, lebo umožňuje znížiť preťaženie vozoviek, zlepšiť metódy dopravných systémov na ochranu životného prostredia a podporiť kombináciu druhov dopravy. Znepokojuje ma však skutočnosť, že každý rok je stále menej žiadostí o finančnú pomoc a tým aj navrhovaných projektov, ktoré by mohli byť financované v rámci tohto programu.

 
  
  

– Správa: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Podporila som správu pána Duchoňa, lebo aj v súčasnosti hrá železničná doprava veľmi dôležitú úlohu v rámci európskej dopravy napriek neustálemu znižovaniu využitia nákladnej dopravy. Správu som podporila aj preto, že súhlasím s pánom spravodajcom, aby sa tento právny predpis navrhol tak, aby bola v budúcnosti železničná sieť efektívnejšia pre všetkých používateľov.

 
  
  

– Správa: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Dnes ráno sme taktiež diskutovali a hlasovali o niektorých správach týkajúcich sa balíka zdravotnej starostlivosti. Podporila som ochranu práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, lebo si myslím, že zvoleným zástupcom v Európskom parlamente až príliš dlho vyhovujú právnici, ktorí tvoria právne predpisy v tejto oblasti – právne predpisy by mali vytvárať politici, teda poslanci Parlamentu zvolení európskymi voličmi. Toto je posledná príležitosť zaoberať sa touto smernicou a schváliť ju.

 
  
  

– Správa: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Správa pána Trakatellisa o zriedkavých chorobách je ako dodatok k správe o právach pacientov, ktorú som podporila, hoci som nepodporila odporúčanie 15 v tejto správe, keďže toto odporúčanie patrí do minulého storočia a politici by nemali ovplyvňovať genetický výskum.

 
  
  

– Správa: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Správa týkajúca sa mestskej dopravy a akčného plánu v tejto oblasti si získala môj hlas, lebo mestská doprava hrá veľmi dôležitú úlohu v nákladnej a osobnej doprave v EÚ. Z tohto dôvodu je príprava osobitnej stratégie mestskej dopravy úplne oprávnená.

 
  
  

– Správa: Anne Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Nakoniec by som chcela spomenúť správu pani Anny Jensenovej o akčnom pláne pre inteligentné dopravné systémy, keďže sa tento akčný plán zameriava na zemepisnú konzistenciu.

 
  
  

– Správa: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Dnes si pripomíname výročie najväčšieho zo všetkých Angličanov a zrejme najväčšieho dramatika a spisovateľa, ktorého splodilo ľudstvo. Charakteristické pre Shakespearove diela je to, že akékoľvek skúsenosti s nimi stotožníme, tieto diela skôr odhalia naše skúsenosti, než naše skúsenosti jeho hry. Najlepšie urobím, ak teraz odcitujem reč umierajúceho Johna z Gauntu z Richarda II, ktorá nielen nádherne opisuje naše problémy s rozpočtom v Británii, ale aj našu situáciu tu v Európe.

Najprv o rozpočte:

„ten domov vzácnych duší, vzácna vlasť […]

sa dáva do prenájmu – božemôj! – tak ako dáka chalupa či lán.“

Teraz si vypočujte opis Lisabonskej zmluvy alebo Európskej ústavy:

„Anglicko, slávnym morom spútané,

a skalným brehom odrážajúce nájazd vĺn,

spútala ťa potupa!

[…]

To Anglicko, čo chcelo dobyť svet,

hanebne samo seba dobylo.“

Ak existuje lepší opis než tento, ešte som ho nepočula.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Nevedel som, že máte také nadanie na prednes. Recitovali ste veľmi pekne.

 
  
  

– Správa: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, keď hlasujeme o záležitostiach v Európskom parlamente, mali by sme si byť vždy istí, že stojíme na čele, pokiaľ ide o morálku.

Je celkom správne, že hovoríme o energetickej účinnosti. Aby som povedal pravdu, nevidím problém na európskej, národnej ani miestnej úrovni. Myslím si, že viac možno urobiť na úrovni miestnych orgánov, ale je dobré podeliť sa o najlepšie praktiky a myšlienky aj na európskej a národnej úrovni.

Pri prevzatí vedúceho postavenia však musíme ukázať aj svoju morálku. Ako môžeme hovoriť o energetickej účinnosti budov, ak stále pracujeme v dvoch rokovacích sálach Parlamentu, v jednej tu v Štrasburgu a v druhej v Bruseli? A čo emisie CO2 z Parlamentu v Štrasburgu, keď hovoríme o každoročne vyprodukovaných desiatkach tisícov ton emisií CO2? Nadišiel čas skončiť s týmto pokrytectvom, ukázať naše vedúce postavenie a zatvoriť Parlament v Štrasburgu.

 
  
  

– Správa: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci dovoľte, aby som na začiatku vzdal hold môjmu kolegovi Johnovi Bowisovi, a som presvedčený, že mu všetci želáme rýchle uzdravenie. Vďakabohu, že mohol využiť systém zdravotnej starostlivosti inej krajiny. Ako britský občan mohol využiť vynikajúce služby zdravotnej starostlivosti v Belgicku.

Pre občanov EÚ je to niekoľko krokov správnym smerom, aby mohli rozhodnúť o tom, kam ísť za službami zdravotnej starostlivosti. Ak pacienti dostanú informácie o poplatkoch za liečbu rozličných chorôb v množstve rozličných krajín a majú na výber, potom si môžu zvoliť krajinu, v ktorej by im bola poskytnutá najlepšia zdravotná starostlivosť. Využitie takýchto služieb zdravotnej starostlivosti je pozitívnym krokom správnym smerom.

Často kritizujem niektoré iniciatívy, o ktorých tu diskutujeme, ale myslím si, že táto je pozitívnym krokom. Sme radi, že k právam pacientov v celej Európskej únii môžeme pridať možnosť voľby a poskytovanie kvalitnejších služieb.

 
  
  

– Správa: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Chcela by som predniesť vysvetlenie hlasovania o správe pána Crowleyho – Lehota ochrany autorského práva. Hlasovala som proti správe, ktorá nie je riadne domyslená, ale má ďalších 45 rokov ovplyvňovať ceny hudby pre koncových spotrebiteľov. Chcela by som pomôcť bežným umelcom, na čo sú nevyhnutné právne predpisy v oblasti regulácie zmluvných podmienok a kolektívneho riadenia a zavedenie systému sociálnej starostlivosti, dôchodkových systémov alebo zmeny sadzieb za licencie. Štúdie vplyvu ukazujú, že len 2 % príjmov sa rozdelia medzi bežných umelcov a zvyšok získajú nahrávacie spoločnosti a najväčší umelci. Následná redistribúcia poškodí mladých nádejných umelcov a spotrebitelia a daňoví poplatníci zaplatia navyše stovky miliónov eur. Tento návrh komplikuje život knižniciam, archívom, umeleckým školám a nezávislým filmárom. Nie je jasný vplyv na audiovizuálnych umelcov. Všetky právne orgány varujú pred týmto návrhom a z tohto dôvodu som hlasovala proti.

 
  
  

– Správa: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE). (FR) Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o správu pani Jensenovej, teda správu o návrhu smernice o zavedení inteligentných dopravných systémov, hlasovala som za túto správu. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť interoperabilitu informačných a komunikačných technológií používaných v dopravných systémoch.

Treba podporiť inováciu v oblasti dopravy, najmä ak sa tým môže zlepšiť bezpečnosť vozidiel. Pravdou je, že inovácia prestane byť užitočná, ak nezabezpečíme jej uplatnenie v celej Európe.

Táto smernica by nám mala dať možnosť prispieť k zníženiu počtu mŕtvych na európskych cestách znížením rizika zrážky aj závažnosti nehôd. Chcela by som vám pripomenúť, že sama Európska únia si stanovila cieľ znížiť počet mŕtvych na cestách na polovicu do roku 2010 v porovnaní s údajmi z roku 2000.

V tejto súvislosti ľutujem, že smernicu o cezhraničnej spolupráci v oblasti bezpečnosti na cestách, ktorú sme prijali pred niekoľkými mesiacmi, ešte stále neprijali ministri dopravy Európskej únie, keďže zjednodušenie vymáhania pokút od motoristov, ktorí porušili právny predpis v členskom štáte inom, než v ktorom majú evidované svoje vozidlo, by taktiež pomohlo zachrániť ľudské životy.

 
  
  

– Správa: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Fouré (PPE-DE). (FR) Pokiaľ ide o správu pána Duchoňa o koridoroch železničnej nákladnej dopravy, chcela by som povedať, že Európsky parlament práve prijal túto správu o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu. Hlasovala som za túto správu, ktorá by umožnila intenzívnejšiu a kvalitnejšiu dopravu tovaru železnicou.

Európska iniciatíva v tejto oblasti bola nevyhnutná. Spôsob, akým železničná nákladná doprava funguje, je nevyhovujúci; spoločnostiam, ktoré chcú využiť železnicu na dopravu tovaru, ponúka príliš málo záruk, pokiaľ ide o spoľahlivý jazdný plán.

Našou úlohou je teraz ponúknuť spoločnostiam výhodnejšiu železničnú nákladnú dopravu, lebo ak sa tovar prestane prepravovať po ceste a začne sa prepravovať železnicou, bude to znamenať menej skleníkových plynov a na cestách a diaľniciach uviazne menej nákladných áut v dopravnej zápche.

Z tohto dôvodu dúfam, že ministri dopravy členských štátov budú kráčať po ceste, ktorú im ukázal Európsky parlament a ktorá vedie k lepšiemu fungovaniu európskej železničnej siete pre nákladnú dopravu.

 
  
  

– Správa: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pána Trakatellisa vzhľadom na pohoršujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15, ktorý zamieňa liečbu chorôb za vraždu nenarodených ľudských bytostí a zaváňa eugenikou. V tejto oblasti musíme mať jasno: ľudské bytosti majú právo na život od chvíle spojenia vajíčka a spermie až po prirodzenú smrť a tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podstatne spochybňuje toto právo na život. Nenarodená ľudská bytosť by už nemala právo na život len z toho dôvodu, že on alebo ona trpí chorobou. Je to presný opak lekárskej vedy – je to vražda.

Z tohto dôvodu je správa pána Trakatellisa neprijateľná a tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je hanbou, ktorá diskredituje tento Parlament, ktorý mal inak vždy slúžil bioetike a ochrane nenarodeného ľudského života.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, po prvý raz, odkedy som poslankyňou tohto Parlamentu, som v hlasovaní o absolutóriu hlasovala proti absolutóriu Komisii a teraz by som chcela vysvetliť svoje dôvody. Znepokojuje ma najmä spôsob, akým sa Európska komisia postavila k pristúpeniu dvoch nových krajín Rumunska a Bulharska.

Máme mnoho problémov, s ktorými musíme v Rumunsku a Bulharsku zápasiť – s rozsiahlou korupciou, s množstvom peňazí, množstvom európskych peňazí, ktoré zmizli. Európska komisia začala zmrazovať tieto peniaze až v roku 2008. V roku 2007 sme stratili veľké množstvo peňazí a teraz musíme zápasiť s kontrolnými systémami, ktoré tam takmer neexistujú alebo fungujú len občas. V Rumunsku musíme zápasiť s rozsiahlou korupciou a problémami s justíciou. Vinu za to musí niesť predvstupový proces.

Chcem naznačiť, povedať Európskej komisii, že v budúcnosti musí riešiť otázku prístupu odlišne a chcem ešte dodať, že keby chcela, mohla po minulých skúsenostiach z iných krajín postupovať úspešnejšie.

Chcela by som vyzvať Komisiu, aby pomohla obidvom krajinám pri zavedení systémov finančnej kontroly, ktoré si zaslúžia tento názov, a pomohla odstrániť slabé stránky systému v týchto krajinách. V opačnom prípade tu budeme mať trvalý problém, trvalé boľavé miesto týkajúce sa celej Európy.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Paulo Casaca (A6-0184/2009).

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE), písomne. (DE) Európsky parlament dnes hlasoval o správe pána Casacu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2007. Správa sa taktiež zaoberala otázkou dôchodkového fondu Európskeho parlamentu.

Dôchodkový fond Európskeho parlamentu je dobrovoľný dôchodkový fond. Tento fond sa teraz dostal do finančných ťažkostí a vznikol deficit.

Slobodná demokratická strana v Európskom parlamente je proti použitiu daňových prostriedkov na vyrovnanie deficitu. Je nezodpovedné očakávať od európskych daňových poplatníkov, aby zaplatili tieto straty. Takýmto zámerom by sa malo zabrániť. Slobodná demokratická strana v Európskom parlamente hlasovala proti absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2007. Možnosť použitia daňových prostriedkov na vyrovnanie deficitu však nemožno úplne vylúčiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. – Britskí konzervatívci nemôžu schváliť absolutórium za európsky rozpočet za rok 2007, oddiel I, Európsky parlament. Trváme na tom, aby parlamentný rozpočet dokázal európskemu daňovému poplatníkovi, že je hoden jeho peňazí, a z tohto dôvodu podporujeme väčšiu časť správy pána spravodajcu. Predovšetkým schvaľujeme pokrok, ktorý nastal pri plnení rozpočtu Parlamentu, ako zaznamenala správa Dvora audítorov z roku 2007. Podporujeme taktiež pripomienky pána spravodajcu týkajúce sa dobrovoľného dôchodkového fondu poslancov EP. Avšak v súlade s naším tradičným prístupom budeme naďalej hlasovať proti udeleniu absolutória, pokiaľ neuvidíme skutočný pokrok smerom k dosiahnutiu jednoznačného vyhlásenia vierohodnosti Európskym dvorom audítorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE) , písomne. – Dnes hlasovala Skupina zelených za správu pána Casacu o absolutóriu Európskemu parlamentu za rok 2007.

Chceme zdôrazniť, že prijatím tejto správy v pléne by malo predsedníctvo tohto Parlamentu prevziať zodpovednosť a ihneď konať v súlade s prijatým textom, pokiaľ ide o dobrovoľný dôchodkový fond, aby sa prijali jednoznačné rozhodnutia, ktoré by mali zabrániť tomu, aby za žiadnych okolností nedostal dobrovoľný dôchodkový fond pomoc v podobe ďalších peňazí z rozpočtu Parlamentu, ani priamo ani nepriamo, a aby bol bez ďalšieho odkladu zverejnený zoznam účastníkov fondu.

Mali by sme si ujasniť, že pokiaľ má Parlament zaručiť dôchodkové práva svojich poslancov, mal by mať taktiež úplnú kontrolu nad fondom a jeho investičnou politikou. Očakávame, že tieto rozhodnutia budú prijaté do konca apríla 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. – Zdržala som sa hlasovania, keďže som členkou dôchodkového fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Hlasovali sme proti správe Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2007, ktorú predložil pán Casaca, z troch dôvodov. Po prvé, sme proti situácii, keď je dobrovoľný dôchodkový fond poslancov Európskeho parlamentu financovaný z peňazí daňových poplatníkov. Po druhé, sme proti situácii, keď peniaze daňových poplatníkov možno dať do súkromných dôchodkových fondov, v ktorých sa tají zoznam účastníkov a príjemcov a nezverejní sa.

Po tretie, úplne odmietame, aby sa ešte ďalšie peniaze daňových poplatníkov použili na krytie súčasného deficitu dôchodkového fondu, ktorý je následkom špekulatívnych investícií. Podporujeme odseky 105 a 109 v správe pána Casacu, ktoré riešia niektoré námietky voči dôchodkovému fondu poslancov EP, ktoré nás znepokojili. Keďže však správa pána Casacu nemení existujúci stav, hlasovali sme proti tomu, aby bolo udelené absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. – Hlasovali sme proti správe Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2007, ktorú predložil pán Casaca, z troch dôvodov. Po prvé, sme proti situácii, keď je dobrovoľný dôchodkový fond poslancov Európskeho parlamentu financovaný z peňazí daňových poplatníkov. Po druhé, sme proti situácii, keď peniaze daňových poplatníkov možno dať do súkromných dôchodkových fondov, v ktorých sa tají zoznam účastníkov a príjemcov a nezverejní sa.

Po tretie, úplne odmietame, aby sa ešte ďalšie peniaze daňových poplatníkov použili na krytie súčasného deficitu dôchodkových fondov, ktorý je následkom špekulatívnych investícií. Podporujeme odseky 105 a 109 v správe pána Casacu, ktoré riešia niektoré námietky voči dôchodkovému fondu poslancov EP, ktoré nás znepokojili. Keďže však správa pána Casacu nemení existujúci stav, hlasovali sme proti tomu, aby bolo udelené absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), písomne. (NL) Bohužiaľ som zmeškal začiatok hlasovania, ale v plnej miere súhlasím s obsahom správ o absolutóriu a najmä so správou pána Casacu. Bolo by nezodpovedné, aby sme hlavne v tejto dobe vyrovnali deficit v dôchodkovom fonde peniazmi daňových poplatníkov. Prípadný deficit vo fonde je záležitosťou fondu a jeho členov a nie európskych daňových poplatníkov.

Poslanci Parlamentu sú príkladom a musia byť opatrní pri používaní prostriedkov Spoločenstva. Týka sa to ich príjmov, dôchodkov a výdavkov. Z tohto dôvodu som rád, že Parlament súhlasil s touto správou.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne. (SV) Odmietam poskytnúť absolutórium inštitúcii, ktorá utráca viac než 1 miliardu EUR na dodatočné dôchodkové poistenie, z ktorého dve tretiny sú financované z verejných peňazí. Poslanci Európskeho parlamentu, ktorých sa týka tento dodatočný dôchodkový fond, musia akceptovať zníženie týchto luxusných dôchodkov rovnako ako ľudia s nízkymi zárobkami musia akceptovať zníženie svojich dôchodkov. Absolutórium sa týka roku 2007, my však nemôžeme čakať jeden rok, aby sme vyjadrili kritiku rozhodnutia z roku 2008 o dodatočných platbách do dôchodkového fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. – (SV) Zdržal som sa hlasovania, pretože som dobrovoľný dôchodkový fond opustil 21. apríla 2009, a teda som nechcel ovplyvniť výsledok hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písomne. – My ako poslanci Európskeho parlamentu máme zastupovať občanov Európy a slúžiť im. Všetci naši voliči trpia následkami hospodárskej krízy, najmä pokiaľ ide o stratu či zníženie ich dôchodkov. V mojom volebnom obvode v Munstri v Írsku mnoho pracovníkov čelí veľmi neistej starobe, pretože dôchodkové fondy, do ktorých platili, stratili veľkú časť svojej hodnoty. V niektorých prípadoch v dôsledku zatvorenia spoločností, v ktorých pracovali, stratili celé svoje dôchodky.

Pri hlasovaní o tejto správe s radosťou vyhlasujem, že mám záujem, ako to vyžaduje rokovací poriadok Parlamentu. Ako poslankyňa platím do dôchodkového fondu. Nevnímam to však ako konflikt záujmov.

Zdá sa mi neprimerané, aby poslanci Európskeho parlamentu očakávali imunitu. Bremeno hospodárskej krízy by sme mali niesť rovnakým dielom. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu uprednostňujem záujmy občanov pred vlastnými záujmami.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. – Hlasoval som proti správe Európskeho parlamentu o absolutóriu za rok 2007, ktorú predložil pán Casaca, z troch dôvodov. Po prvé, som proti situácii, keď sa dobrovoľný dôchodkový fond poslancov Európskeho parlamentu financuje z peňazí daňových poplatníkov. Po druhé, som proti situácii, keď peniaze daňových poplatníkov možno dať do súkromných dôchodkových fondov, v ktorých sa tají zoznam účastníkov a potenciálnych príjemcov a nezverejní sa.

Po tretie, úplne odmietam, aby sa ešte ďalšie peniaze daňových poplatníkov použili na krytie súčasného deficitu dôchodkových fondov, ktorý je výsledkom špekulatívnych investícií. V plnej miere podporujem odseky105 a 109 v správe kolegu Casacu, ktorá rieši niektoré námietky voči dôchodkovému fondu poslancov EP, ktoré ma znepokojili. Keďže však správa kolegu Casacu nemení existujúci stav, hlasoval som proti tomu, aby bolo udelené absolutórium s ohľadom na plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007.

 
  
  

- Odporúčanie do druhého čítania: Silvia-Adriana Ţicãu (A6-0210/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Tento návrh vysvetľuje pravidlá, ako sa stať prevádzkovateľom cestnej dopravy.

Navrhli sa nové pravidlá s cieľom zvýšenia bezpečnosti a zdokonalenia tejto činnosti a tiež zabezpečiť kritéria pre spoločný finančný manažment týchto podnikov.

Povinnosti mať zaškoleného vedúceho pracovníka, ktorý je zodpovedný za riadenie dopravnej činnosti podniku, a preukázať finančnú spôsobilosť podniku sú známky tohto nového prístupu k tejto činnosti.

Ďalšie dôležité prvky tohto textu sú body týkajúce sa ochrany osobných údajov, vytvorenia registra s verejne dostupnou časťou a časťou s dôvernými údajmi, ako aj body týkajúce sa skoncovania so spoločnosťami fungujúcimi len prostredníctvom poštovej schránky.

Požiadavky na vstup do tohto povolania, a to povesť, finančná spôsobilosť a odborná spôsobilosť, prispievajú k vyjasneniu tejto činnosti, čo, ako dúfame, jej umožní prosperovať transparentnejším spôsobom a čo zákazníkom zabezpečí lepšiu ochranu a bezpečnosť.

 
  
  

- Odporúčanie do druhého čítania: Mathieu Grosch (A6-0211/2009),

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE), písomne. – Som proti kompromisu medzi spravodajcom a Radou o pravidlách prístupu na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Myslíme si, že vytvorením nových hraníc a nových obmedzení pre kabotáž v odvetví dopravy nie je riešením problémov, ktorým čelí odvetvie cestnej dopravy v dôsledku hospodárskej krízy. Z environmentálneho hľadiska navyše nemôžeme prijať obmedzenia, napríklad požiadavku, aby tovar prepravovaný pri dovoze v medzinárodnej doprave musel byť úplne doručený predtým, než sa takáto kabotážna preprava začne vykonávať. To je úplne v rozpore s realitou v cestnej doprave a prekáža účinnej organizácii nákladnej dopravy. Prispeje to k zvýšeniu počtu prázdnych nákladných vozidiel.

Dôrazne však podporujem veľmi prísny postoj v otázke prístupu k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Ak budeme mať prísne pravidlá pre prístup k povolaniu, nemusíme sa obávať otvoreného európskeho dopravného trhu.

 
  
  

– Správa: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Akceptujem potrebu zlepšenia energetickej účinnosti budov a som presvedčený, že EÚ môže v tomto smere zohrať pozitívnu úlohu. Myslím, že táto správa v skutočnosti nepripisuje energetickej účinnosti budov dostatočný význam v širšom kontexte riešenia otázok životného prostredia, ako je napríklad zmena klímy.

Zlepšovanie energetickej účinnosti budov je pomerne jednoduché, s pomerne nízkymi nákladmi a pomerne užitočné. Zlepšovanie energetickej účinnosti budov by malo aj rozsiahly pozitívny vplyv na emisie uhlíka v EÚ. Európska komisia však sústavne odsúva energetickú účinnosť ako prvoradú stratégiu do úzadia a radšej udiera do automobilového priemyslu. Som presvedčený, že robiť z výrobcov automobilov jediných zodpovedných za zmenu klímy je mimoriadne zlá a kontraproduktívna stratégia.

V mojom volebnom obvode v severovýchodnom Anglicku spoločnosť Nissan, žiaľ, nedávno oznámila prepúšťanie a znižovanie výroby. Bolo by naivné ignorovať úlohu regulácie zo strany EÚ v súčasnej kríze, ktorá ohrozuje automobilový priemysel. Tejto kríze sa vo veľkej miere dalo predísť vyváženejšou environmentálnou politikou EÚ, ktorá by prikladala primeraný význam energetickej účinnosti budov.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) , písomne. (RO) Hlasoval som za správu pani Ţicăovej, pretože si myslím, že zlepšenie energetickej hospodárnosti budov je dôležité pre ochranu životného prostredia, rovnako ako pre znižovanie energetických strát, ktoré znášajú spotrebitelia.

Zároveň európski občania nesmú znášať všetky náklady na zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov sami. EÚ a členské štáty musia na tento účel vyčleniť potrebné finančné zdroje. Do roku 2014 musia vytvoriť Fond pre energetickú účinnosť financovaný rozpočtom Spoločenstva, Európskou investičnou bankou (EIB) a členskými štátmi s výhľadom na podporu verejných a súkromných investícií v projektoch zameraných na zlepšenie energetickej účinnosti budov, na uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na tovary a služby v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie, ako aj na rozšírenie kvalifikačných kritérií na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a zlepšenia v oblasti energetickej hospodárnosti budov, a to nielen obytných. Ďalšie nástroje zahŕňajú projekty priameho financovania verejných výdavkov, záruky za úvery a pôžičky, ako aj dotácie do sociálnej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Cena a spoľahlivosť dodávok energie sú rozhodujúce faktory pre konkurencieschopnosť EÚ. Zvýšenie energetickej účinnosti je pre Európsku úniu jeden z nákladovo najefektívnejších spôsobov realizácie jej cieľov v oblastiach emisií CO2, vytvárania pracovných miest, znižovania nákladov na podnikanie, riešenia sociálnych dosahov rastu cien energií a znižovania rastúcej závislosti EÚ od externých dodávateľov energií.

Energetická hospodárnosť budov v súčasnosti predstavuje okolo 40 % celkovej spotreby energie a po prepracovaní znenia tejto smernice bude možné zlepšiť súčasnú situáciu. Všetci dôležití účastníci si musia uvedomiť výhody zlepšenia energetickej hospodárnosti a musia mať prístup k dôležitým informáciám, ako v tejto oblasti postupovať. Je preto nevyhnutné, aby finančné nástroje na podporu zlepšenia energetickej účinnosti budov boli dostupné miestnym a regionálnym orgánom.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Vítam iniciatívu na zabezpečenie účinnosti energetickej hospodárnosti budov. Určite je potrebné nájsť rovnováhu medzi potrebou konať v oblasti zákazu emisií CO2, kde to je možné, a hospodárskymi nákladmi. Myšlienka energetickej certifikácie týchto budov je jednou z kľúčových otázok, ktoré môžu napomôcť rozhýbať spotrebu informovanosťou.

 
  
  

– Správa: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Plne podporujeme prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o finančné činnosti a úverové ratingové agentúry. Dnes sme sa však rozhodli hlasovať proti správe pána Gauzèsa. Správa je totiž nepostačujúca a nekladie dostatočný dôraz na správne otázky. Existuje silná potreba verejných úverových ratingových agentúr, ktoré netvoria zisk, keďže to je jediný spôsob, ako sa vyhnúť konfliktu záujmov v procese úverového ratingu. Správa nepoukázala na túto otázku v dostatočnej miere.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. (FR) Bez váhania podporujem správu pána Gauzèsa. Opäť potvrdil svoje kvality ako vyjednávač. Našťastie sa kompromis o tomto texte dosiahol rýchlo.

Vďaka tomu, že správa v sebe obsahuje regulačný rámec pre ratingové agentúry, je Európa v čele a ukazuje cestu, zatiaľ čo Spojené štáty v tejto oblasti ešte neurobili prakticky žiadne kroky. Časť dôveryhodnosti a dôvery v kapitálové trhy leží na ratingoch, ktoré tieto agentúry pripravujú a uverejňujú.

Regulačný rámec, ktorý tu dnes stanovujeme, by mal byť schopný zlepšiť podmienky, za ktorých sa tieto ratingy vytvárajú, za predpokladu, že sa používajú v dozornom rámci na regulované činnosti.

Pre prijatie kompromisného návrhu však bolo dôležité neprebrať také podoby riešení, ktoré smerujú iba k zákazu akejkoľvek zmienky o ratingoch v akejkoľvek súvislosti, pričom toto nebolo zahrnuté do rámca tohto nariadenia. Okrem toho, že takýto prístup do určitej miery škodí hlavným slobodám, napríklad slobode prejavu a slobode podnikania, pravdepodobne by uprednostňoval mimoeurópske trhy v neprospech tých, ktoré sídlia v Európe, a pravdepodobne by tiež uprednostňoval súkromné a dôverné finančné operácie v neprospech verejných operácií, ktoré sa musia podrobovať pravidlám transparentnosti. So zvoleným riešením preto plne súhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Situácia vo svetovom hospodárstve je stále búrlivá a len včera Medzinárodný menový fond oznámil, že je možné, že finančná kríza sa ešte prehĺbi. Len ťažko kohosi presvedčíme, že je tu čas oslavovať pre tých, čo sa usilujú o reguláciu a kontrolu.

Začať však s návrhmi rozsiahlych kontrolných systémov pre operácie na finančnom trhu ešte pred uskutočnením vyšetrovania a ukončením analýz je strašnou chybou. Niekoľko dôležitých hráčov vrátane banky Bank of Sweden verí, že Komisia neuspela celkom vierohodným spôsobom v tom, že poukázala na zlyhanie trhu, ktoré je dôvodom na ďalšiu reguláciu úverových ratingových agentúr.

EÚ to jednoznačne netrápi. Zákonodarcovia v Bruseli sú pripravení ponúknuť EÚ namiesto turbulencií na svetových trhoch dôvod na zlepšenie svojich vlastných pozícií. Ak v dnešnom svete existuje systém, ktorý je v pravom zmysle slova globálny, potom sú to finančné trhy. Napríklad dodatočná kontrola úverových ratingových agentúr by sa preto mala, ak a keď je to nevyhnutné, iniciovať a plánovať na globálnej úrovni. Keďže tento Parlament sa usiluje o riešenia v rámci spolupráce EÚ, rozhodol som sa hlasovať v neprospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. – Plne podporujem prísnejšie pravidlá týkajúce sa finančných činností a úverových ratingových agentúr.

Dnes som sa však rozhodla hlasovať proti správe pána Gauzèsa. Správa je totiž nepostačujúca a nekladie dostatočný dôraz na správne otázky. Existuje silná potreba verejných úverových ratingových agentúr, ktoré netvoria zisk, keďže to je jediný spôsob, ako sa vyhnúť konfliktu záujmov v procese úverového ratingu. Správa nepoukázala na túto otázku v dostatočnej miere. To je len jeden príklad zlyhania tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Teraz odstraňujeme sivé oblasti na finančných trhoch a ukladáme prísnejšie požiadavky, na čo je najvyšší čas. Rieši to však len dôsledky, nie príčiny. Deregulácia v posledných rokoch umožnila, že sa nové a vďaka ich komplexnosti nejasné produkty peňažného trhu značne rozšírili. V tomto zmysle som hlasoval za prísnejší finančný dozor, hoci ten sám nebude ani v najmenšom postačovať.

Ak chceme zabezpečiť, aby sa takéto domčeky z karát v budúcnosti už nestavali, jediné, čo treba urobiť, je zakázať riskantné finančné produkty. Náš vlastný orgán dohľadu by však určite vytváral viac byrokracie a nemal by hlbší hospodársky zmysel, ani by nedal bodku za hazardným zmýšľaním.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), písomne. – Hoci úverové ratingové agentúry musia vziať na seba istý stupeň viny za zlyhanie sekuritizácie rizikových hypoték, ktoré viedlo k finančnej kríze, je do istej miery poľutovaniahodné, že konzervatívna delegácia Spojeného kráľovstva hlasovala za prijatie plánov na reguláciu úverových ratingových agentúr navrhovaných v správe pána Gauzèsa. Úverové ratingové agentúry nesmieme považovať za jediných vinníkov, keďže rovnakú zodpovednosť mali aj banková a regulačná kultúra, ktoré presúvali rizikové stratégie do úzadia.

Dúfame, že EÚ, Spojené štáty a úverové ratingové agentúry dokážu spolupracovať na vytvorení systému, ktorý bude riadne fungovať. Ak sa to má uskutočniť, ťažkopádny prístup k regulácii musí ustúpiť prístupu, ktorý akceptuje prvok rizika vo všetkých investíciách a ktorý pripustí istý stupeň prijatia ratingov s garanciou mimo pôsobnosti toho, za čo sme tu dnes hlasovali. Tento prístup musí byť predovšetkým dostatočne flexibilný, aby sa mohol prispôsobovať novým okolnostiam a nechal trh voľne dýchať.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. – (SV) Nezúčastnil som sa tohto hlasovania z dôvodu môjho osobného prepojenia s odvetvím úverových ratingov.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Odporúčania stretnutia G20 pre pracovnú skupinu pre finančné služby jasne požadujú väčšiu transparentnosť a reguláciu úverových ratingových agentúr. Táto správa, ktorá bola reakciou Európskeho parlamentu na samit G20, je správne vyvážená. Ostáva však ešte otázka týkajúca sa stupňa právomoci, ktorý úverové ratingové agentúry budú musieť preukázať, ak majú zohrávať v tomto nariadení ústrednú úlohu.

 
  
  

– Správa: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasoval som za túto správu.

Nariadenia Rady (ES) č. 11/98 a č. 12/98 viedli k vytvoreniu jednotného trhu pre medzinárodnú dopravu osôb autobusmi a autokarmi. Táto liberalizácia prispievala k neustálemu nárastu objemu dopravy v tomto odvetví, ktoré od polovice deväťdesiatych rokov až dodnes neustále narastá.

K tomuto pozitívnemu trendu sa však nepripojila ochrana a presadzovanie práv cestujúcich. Cestujúci poukazujú na mnohé problémy vrátane rušenia spojov, prekročenia kapacity rezervácií, straty batožiny a meškaní.

Na rozdiel od cestujúcich, ktorí si zvolili iný druh dopravy, užívatelia autobusovej a autokarovej dopravy ostali nechránení v dôsledku medzery v právnych predpisoch Spoločenstva.

Vítam preto návrh Výboru pre dopravu a cestovný ruch, ktorého cieľom je stanoviť ich práva prostredníctvom dokumentu, o ktorom máme hlasovať. Návrh je zaujímavý zvlášť tým, že považuje prepravcov za zodpovedných v prípade smrti alebo zranenia, navrhuje náhradu a pomoc v prípade zrušenia spoja a meškania, uznáva práva ľudí so zníženou pohyblivosťou alebo s iným zdravotným postihnutím a stanovuje orgány, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad týmto nariadením a za vybavovanie sťažností.

To je dôležitý krok smerom k rovnakým právam pre všetkých cestujúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), písomne. – Európska únia vytvorila úspešný vnútorný trh s bezprecedentným pohybom kapitálu, služieb a ľudí. Ustanovenie tejto slobody pohybu však samo osebe nestačí. Musíme chrániť občanov krajín EÚ na ich cestách po celej Únii a musíme zabezpečiť rovnaký prístup k našim dopravným službám.

Doteraz sme boli svedkami úspechu politiky EÚ v otázke prístupnosti a práva cestujúcich na kompenzáciu v odvetví leteckej dopravy a s potešením vítam skutočnosť, že EÚ prišla s rovnakými návrhmi aj pre ostatné odvetvia dopravy. Je však dôležité, aby sme zakaždým rešpektovali osobitnosť každého jedného odvetvia dopravy. Hoci pre všetky formy dopravy by sa mali uplatňovať rovnaké zásady práva a spravodlivého prístupu a rovnaké právne predpisy, musíme brať do úvahy špecifiká každej jednej formy. Inak neuspejeme ani u cestujúceho, ani u prevádzkovateľa.

Som rád, že v tomto balíku práv cestujúcich, ktorý zahŕňa námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu a autokarovú a autobusovú dopravu, Európsky parlament ustanovil právny predpis, ktorý je spravodlivý a vyvážený a ktorý bude nesmierne účinný pri ochrane a zvyšovaní práv cestujúcich v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), písomne. – Konzervatívci vítajú celkový cieľ zlepšenia práva cestujúcich, prístupu pre zdravotne postihnutých spoluobčanov a vytvorenia rovnakých podmienok pre užívateľov medzinárodnej autobusovej dopravy, a preto hlasovali za túto správu. Boli by sme však uvítali výnimky pre regionálne služby, keďže Spojené kráľovstvo liberalizovalo trhy, ktoré prešli od verejných zákaziek na služby k otvorenej hospodárskej súťaži. Okrem toho sa zdá, že návrh neberie ohľad na miestnu povahu služieb autobusovej dopravy, ktoré pôsobia v pohraničných oblastiach. Konzervatívci majú obavy aj o proporcionalitu určitých aspektov navrhovaného nariadenia, konkrétne ustanovení o zodpovednosti. Na rozdiel od odvetvia železničnej a leteckej dopravy pozostáva odvetvie autobusovej a autokarovej dopravy z veľkého počtu malých a stredných podnikov s obmedzenými zdrojmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písomne. (FR) Cestujúci v autobusovej a autokarovej doprave by mali mať rovnaké práva ako cestujúci v železničnej a leteckej doprave. Toto je filozofia, ktorá je zakotvená v tejto správe.

V skutočnosti všetci cestujúci, a to zo zásady, musia byť rovnocenní pred zákonom. Existujú však mnohé výhrady.

Vyplývajú z vlastnej podstaty tohto odvetvia, v ktorom dominujú mikropodniky a malé a stredné podniky. Nemôžeme byť spokojní s opatreniami, napríklad s tými, ktoré boli navrhnuté v pléne a ktoré pod zámienkou zvýšenej ochrany práv cestujúcich zaviedli na jednej strane nezvládnuteľné obmedzenia pre vodičov autobusov a autokarov a na druhej strane len nevyhnutný nárast cestovného pre samotných cestujúcich.

Prečo by sme mali očakávať, že vodič, ktorého prácou je jazdiť bezpečne, bude navštevovať špeciálny kurz, ktorý mu umožní poskytovať pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou alebo s iným zdravotným postihnutím?

Prečo neurčiť jasnú výnimku z rozsahu nového európskeho nariadenia pre pravidelné služby v oblasti mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy, ktoré už upravujú verejné zákazky na služby?

Prečo sa snažiť vytvárať práva na náhradu škody vo výške 200 % ceny cestovného lístka v prípadoch, keď sa nepovolí nástup z dôvodu prekročenia kapacity rezervácií?

Vo Francúzsku navrhla Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (Národná federácia prevádzkovateľov osobnej dopravy) pragmatické riešenia všetkých týchto problémov. Niektoré tu odzneli. Nie všetky. To je škoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Správa pána Albertiniho má za cieľ vytvoriť podmienky pre jasnejší rámec používania a prevádzkovania služieb autobusovej a autokarovej dopravy. Táto správa pomáha zvýšiť bezpečnosť nielen cestujúcich, ale aj podnikov tým, že rieši otázky týkajúce sa práv osôb so zníženou pohyblivosťou a stanovuje jasné pravidlá pre prípad smrti alebo zranenia cestujúcich, ako aj pre prípad straty alebo poškodenia batožiny. Ukazuje aj riešenia prípadov náhrady škôd a poskytnutia pomoci v prípade zrušenia spoja, meškania alebo prerušenia cesty.

Vytvoria sa tak podmienky pre lepšie informácie cestujúcim pred, počas a po ukončení cesty. Sú tu vysvetlené ich práva, ako aj povinnosti prevádzkovateľov, aby boli konkurencieschopnejší a bezpečnejší.

 
  
  

– Správa: Brian Crowley (A6-0070/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pána Briana Crowleyho o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv, pretože podporuje európskych výkonných umelcov a európsku hudbu.

Návrh Európskeho parlamentu zavádza rozšírenie výhod pre výkonných umelcov, ktorí budú chránení počas celého života na rovnakej úrovni ako v Spojených štátoch a v súlade s európskymi princípmi oceňovania tvorivosti a kultúry.

Myslím, že predĺžením lehoty ochrany z 50 na 70 rokov podporíme investície do hudobných inovácií a výsledkom bude väčší výber pre spotrebiteľov, čo umožní, aby Európa ostala konkurencieschopná s najväčšími svetovými hudobnými trhmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), písomne. (PT) Portugalskí manažéri v tomto odvetví to považujú za nesmierne dôležitú otázku pre európsky a portugalský hudobný priemysel. Môžu potvrdiť, že návrh Komisie predĺžiť lehotu ochrany pre výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov pre nahrané diela splní potrebu, aby Európa ostala konkurencieschopná s najväčšími svetovými hudobnými trhmi.

Výkonní umelci a producenti tento návrh, samozrejme, podporujú, keďže 40 000 výkonných umelcov a hudobníkov podpísalo petíciu, v ktorej žiadajú Európsku úniu, aby znižovala rozdiely v porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré už majú dlhšiu lehotu ochrany.

Očakávame, že predĺženie lehoty ochrany povzbudí opätovné investície do veľmi širokej škály novej hudby a výsledkom bude väčší výber pre spotrebiteľov. Je tiež potrebné poznamenať, že hudobný priemysel je obrovským prínosom v oblasti zamestnanosti a výnosov z daní a je hlavným exportérom duševného vlastníctva.

Z týchto dôvodov, ako ich nastolili vyššie spomenutí manažéri, som hlasoval za kompromisný text, o ktorom sme dnes hlasovali. Toto schválenie umožní, aby sa medzi Radou a Parlamentom vytvoril konsenzus, a napomôže, aby Rada túto smernicu prijala.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), písomne. – Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79, aby sa návrh o predĺžení lehoty ochrany autorského práva hudobných diel nad 50 rokov vrátil späť do výboru.

Podľa môjho názoru musí byť návrh Komisie lepšie pripravený, preto by Parlament mal mať viac času, aby o ňom rozhodol. Zdá sa, že návrh Komisie vo svojej súčasnej podobe poskytuje reálnu pôdu na vytváranie umelých monopolov s umeleckými dielami.

Plne súhlasím, že mnohí umelci získavajú príliš málo zo svojej práce. Riešením však nie je rozmaznávať výrobné spoločnosti, ale skutočne presunúť výhody z týchto spoločností na autorov umeleckých diel a na výkonných umelcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), písomne. – Nie je spravodlivé, že skladatelia skladieb alebo dizajnér, ktorý robí umeleckú prácu pre CD, má chránené svoje práva počas života vyše 70 rokov, no výkonný umelec v súčasnosti má túto ochranu len 50 rokov od vydania diela. Lehota sa nepridŕža ani dĺžky života, čo znamená, že hudobníci strácajú výhody zo svojich diel, len čo idú do dôchodku, a väčšina z nich potrebuje mať ďalší príjem. Súčasný systém talentovaných hudobníkov okráda. Až 38 000 výkonných umelcov nás požiadalo o podporu pri náprave tejto diskriminácie. Ide tu o zrovnoprávnenie bežných pracujúcich hudobníkov.

Mrzí ma, že sa tu objavili mnohé nepravdivé tvrdenia o tomto právnom predpise. V čase hospodárskeho úpadku potrebujeme podporiť náš tvorivý priemysel a umelcov, ktorí prispievajú do nášho HDP, k zvýšeniu počtu pracovných miest, k rastu a celosvetovému vývozu. Tento zákon veľmi pomôže chudobným hudobníkom, ktorí si zaslúžia rovnocenný prístup. Dúfam, že Rada a Komisia môžu prijať hlasovanie Parlamentu, aby sa tento zákon zaviedol pred koncom tohto volebného obdobia Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE), písomne. – (NL) Holandská labouristická strana (Socialistická skupina v Európskom parlamente) podporuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože obsahuje významný počet pozitívnych prvkov pre umelcov, napríklad ochranu integrity umelca a fond pre štúdiových hudobníkov. Hlasovali sme za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, podľa ktorých majú umelci dostať 100 % svojho príjmu, čo vyplýva z predĺženia lehoty. Dosiahnutý kompromis predstavuje krok správnym smerom, avšak určite ešte nie je optimálny.

Holandská labouristická strana má však vážne obavy o postavenie menšinových umelcov, ktorí sa na výmenu za nahrávku skladby musia vzdať akéhokoľvek príjmu z nahrávania, ktorý prekročí ich zálohu. Dúfame preto, že Komisia už čoskoro príde s návrhmi na zlepšenie postavenia umelcov voči nahrávacím spoločnostiam najmä pokiaľ ide o zmluvy týkajúce sa prvých 50 rokov prislúchajúcich práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), písomne. – Napriek tomu, že veľmi podporujem myšlienku predĺženia lehoty autorských práv, tento návrh nie je vhodný na daný účel. EÚ ukázala svoju neschopnosť pri riešení problému logickým a účinným spôsobom, preto som hlasoval za jeho zamietnutie.

 
  
  

– Správa: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Zavedenie druhého programu Marco Polo je dôležitý krok, pretože zabezpečuje potrebnú finančnú pomoc v záujme opatrení na zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy.

Tento návrh nasleduje po hodnotení účinnosti prvého programu Marco Polo, z ktorého vyplynulo, že sa doteraz dosiahlo len 64 % z plánovaného presunu na iné druhy dopravy, čo má ďaleko od očakávaných cieľov.

Očakávame, že nový program Marco Polo využije zlepšené finančné podmienky, aby dosiahol stanovené ciele, ktoré budú teraz zahŕňať aj projekty pre námorné diaľnice a projekty pre opatrenia na zníženie dopravného preťaženia.

Myslím si, že tento program, ktorý sa snaží povzbudiť a podporiť projekty, ktoré presúvajú cestnú nákladnú dopravu na more, železnice a vnútrozemskú vodnú dopravu, určite dokáže pomôcť znížiť preťaženie a znečistené ovzdušie a zabezpečiť účinnú a trvalo udržateľnejšiu ekologickú dopravu.

 
  
  

– Správa: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), písomne. (DE) Správa Výboru pre dopravu a cestovný ruch neberie dostatočne na vedomie skutočné záujmy železničnej dopravy ako celku, aby sa lepšie využívali jej dostupné kapacity.

Prevádzkovatelia infraštruktúry majú byť zodpovední za zachovanie kapacitných rezerv pre nepravidelnú dopravu vo svojich ročných časových harmonogramoch pre svoje siete. Táto predbežná požiadavka neposkytuje prevádzkovateľom infraštruktúry žiadnu flexibilitu na to, aby rozhodli o týchto opatreniach v reálnom čase. Pôvodný návrh Komisie bol ešte prísnejší, pretože kapacitné rezervy museli zaručovať aj primeranú kvalitu pre medzinárodné zrýchlené trasy nákladnej dopravy.

Rozsah, v akom sa v skutočnosti požiadavky železničných spoločností na trasy používajú, nemožno na účely plánovania približne odhadnúť. Tieto kapacity sa vopred odoberú z časových harmonogramov s tým výsledkom, že ďalšie, neskoršie požiadavky na trasy nemožno uspokojiť. Ak dopravné spoločnosti už vytvorené okrajové kapacity sietí nevyužívajú, úplne sa eliminujú, pričom sa znevýhodnia všetci užívatelia. Toto nariadenie by dosiahlo presný opak skutočného cieľa, ktorým je lepšie využívanie dostupných kapacít.

Na obmedzenie negatívneho vplyvu na osobnú a nákladnú dopravu požadovanú v krátkodobom horizonte je potrebné nariadenie, ktoré umožní prevádzkovateľom infraštruktúry rozhodnúť sa, či takéto opatrenie je vhodné, keď sa vezmú do úvahy požiadavky na železničnú osobnú dopravu, alebo ako možno lepšie zvážiť potreby železničnej nákladnej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Stále viac cezhraničnej diaľkovej nákladnej dopravy sa presúva zo železníc na cesty. Dôležitými dôvodmi tohto stavu sú skutočnosti, že sa stavia viac diaľnic, priame železničné spojenia do výrobných spoločností sa rušia a cestná doprava je v pomere k železničnej stále lacnejšia. Na tieto príčiny sa všeobecne zabúda. Všetka naša pozornosť sa sústreďuje na dva ďalšie dôvody. Jedným dôvodom je, že koordinácia medzi železničnými spoločnosťami v rôznych členských štátoch nie je dostatočná, následkom čoho nákladné vozne musia čakať zbytočne dlho, kým ich zapoja za lokomotívu, s ktorou pokračujú ďalej. Tento problém má teraz riešenie vo forme kyvadlových vlakov s pravidelným časovým harmonogramom.

Ďalším kritickým bodom je, že táto doprava je pomalá, pretože musí čakať na osobné vlaky, ktoré majú prednosť. Správa pána Duchoňa mala za cieľ zrušiť prednosť osobnej dopravy. Ak to preženiem, môže to znamenať, že EÚ bude mať stanovenú povinnosť obísť pravidelné časové harmonogramy zrušením množstva vlakov. Voliči si skoro uvedomia, že za zhoršenie služieb vďačia Európe. Namiesto obmedzenia osobnej dopravy sa musí riešenie zaoberať problémami a nedostatkami v kapacite železníc. Je dobré, že sa text v tomto zmysle zmiernil.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V súčasnosti sa nákladná doprava sústreďuje najmä na cestách a pomer železničnej, vodnej či vzdušnej nákladnej dopravy klesá. V časoch neustále sa znižujúcich marží a extrémnej konkurencie predstavujú manévre predchádzania, ktoré vodiči nákladných vozidiel pri jazde robia, v kombinácii s nadmernou únavou vodičov a preťažením fatálnu zmes rizikových faktorov. Odhliadnuc od nebezpečenstva dopravných nehôd je nákladná doprava so sklonom k zlyhávaniu nezvládnuteľná aj z hľadiska preťaženia, hluku a znečisťovania životného prostredia.

Je najvyšší čas začať používať na nákladnú dopravu železnice, na to však budeme potrebovať lepšie technické riešenia a logistické modely na koordináciu a vytváranie organizačných sietí. Táto správa predstavuje krok správnym smerom, a preto som za ňu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Vytvorenie skutočného vnútorného železničného trhu má obrovský význam pre ciele európskej politiky v oblasti trvalo udržateľnej dopravy, inými slovami, pre budúcnosť Európy a dopravu v nej. Takisto má veľký význam z hľadiska pomoci tomuto sektoru, aby sa stal neoddeliteľnou súčasťou opatrení, ktoré pomôžu zabezpečiť úspech lisabonskej stratégie.

Železničná nákladná doprava je takisto veľmi dôležitým faktorom v rôznych oblastiach prevádzkovania dopravy.

Vytvorenie európskej železničnej siete pre nákladnú dopravu, v ktorej bude prejazd vlakov a ich prechod z jednej vnútroštátnej siete do druhej bezproblémový a jednoduchý, by mohlo umožniť lepšie využívanie infraštruktúr a podporiť konkurencieschopnosť nákladnej dopravy.

Som presvedčený, že podpora opatrení zameraných na zlepšenie situácie v sektore železničnej nákladnej dopravy je mimoriadne dôležitá, pričom existuje nádej, že sa tento sektor stane plne integrovaným a neoddeliteľne patriacim do celej budúcej európskej dopravnej siete.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. – Blahoželám pánovi spravodajcovi a Európskej komisii k ich odvážnemu pokusu o zaradenie železničnej nákladnej dopravy medzi priority v celej EÚ.

Osobne by som bol uvítal o niečo radikálnejší návrh, ktorý by zavádzal stratégiu zahŕňajúcu prednostné trasy na určitých cestách, a súčasne uznanie zo strany ostatných predstaviteľov železničného priemyslu, že železničná nákladná doprava je dôležitá a potrebuje rozvoj a podporu.

Železničnú nákladnú dopravu v Európe brzdia dve oblasti. Prvou je skutočne nedostatočná interoperabilita, najmä z hľadiska návestných systémov; a druhou je samotný železničný priemysel – najmä prevádzkovatelia osobnej dopravy a poskytovatelia infraštruktúry, ktorí navzájom uzatvárajú tajné dohody, aby zaistili, že sa železničná nákladná doprava pri určovaní trás a časových harmonogramov dostane na posledné miesto.

Táto správa znamená minimálne začiatok konca tohto pohodlného vzájomného spojenectva a poskytuje prevádzkovateľom železničnej nákladnej dopravy aspoň príležitosť na rozvoj obchodnej činnosti.

Ak dopustíme, aby aktuálny stav pretrval, o dvadsať rokov bude železničná nákladná doprava už len minulosťou. Musíme začať konať a zabezpečiť, aby sa železničná nákladná doprava stala životaschopnou, príťažlivou a konkurencieschopnou, inak sa nám nákladnú dopravu nikdy nepodarí odstrániť z ciest.

 
  
  

– Správa: John Bowis (A6-0233/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Oceňujem prácu pána kolegu Johna Bowisa na tomto spise, ktorý predstavuje prelom v uplatňovaní práv pacientov. Konzervatívci podporujú myšlienku mobility pacientov v rámci EÚ a považujú ju za spôsob, ako posilniť poskytovanie verejnej zdravotníckej starostlivosti.

Hovorí zrejme samo za seba, že sa táto otázka dostala po prvýkrát do popredia na základe prípadu vo vnútroštátnom zdravotníckom systéme Spojeného kráľovstva. Istej žene, ktorá sa rozhodla podstúpiť výmenu bedrového kĺbu vo Francúzsku, keďže ju miestny zdravotnícky orgán nechal čakať príliš dlho, bola po návrate úhrada nákladov za tento zákrok zamietnutá. Predložila však svoj prípad Európskemu súdnemu dvoru a ten zaviedol dôležitú zásadu, podľa ktorej majú pacienti právo vycestovať za ošetrením do iného členského štátu EÚ, pričom vnútroštátny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti následne uhradí náklady za príslušné ošetrenie.

Nie som zástancom Európskeho súdneho dvora, ktorý je hlavným faktorom neustáleho hromadenia nových právomocí v EÚ, tento rozsudok však mal mimoriadny význam. Dúfam, že mnohým mojim voličom, ktorých vnútroštátny zdravotnícky systém pre zlé riadenie zo strany labouristickej vlády už neraz sklamal, prinesie táto správa zlepšenie situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), písomne. (FR) Hlasovala som proti správe o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pretože nespĺňa ani cieľ EÚ o vysokej úrovni verejného zdravia v zmysle článku 152 Zmluvy, ani požiadavku európskych občanov na bezpečnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť blízko domova.

Správa nezavádza systém predchádzajúceho povoľovania ako pravidlo, ak sa chce pacient dať ošetriť v inom členskom štáte EÚ. Systém predchádzajúceho povolenia umožňuje riadiť finančnú rovnováhu sociálnych systémov, pričom pacientom poskytuje zaručené podmienky úhrady nákladov, ako aj informácie, ktoré pred vyhľadaním nemocničnej starostlivosti v zahraničí požadujú.

Takisto nie je prijateľné, aby sa zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti dosahovalo podporou vzájomnej konkurencie jej poskytovateľov, ani obhajovaním zásady voľného pohybu pacientov: ten závisí najmä od ich zdravotného stavu.

Prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú príliš nejednoznačné a otvárajú cestu riešeniu problémov prostredníctvom Európskeho súdneho dvora.

Táto smernica nerovnosti v oblasti zdravia medzi európskymi občanmi ešte posilňuje, pretože len pacienti, ktorí si budú môcť dovoliť uhradiť náklady za starostlivosť vopred, budú mať možnosť zvoliť si kvalitné služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlavným problémom je, že táto správa bola prijatá bez úpravy základnej časti článku 95, alebo inak povedané, že sa zdravotná starostlivosť v rámci voľného trhu považuje za tovar, a to je neprijateľné. Preto by bolo lepšie, keby sa návrh Komisie zamietol, ako sme presadzovali. Väčšina poslancov však s naším stanoviskom, žiaľ, nesúhlasila.

Dôsledkom je, že práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti nezaručujú výlučné právomoci členských štátov z hľadiska rozhodovania o organizácii a financovaní systémov zdravotnej starostlivosti. Týka sa to aj ich právomoci z hľadiska zavádzania systému predchádzajúceho povoľovania na účely využívania nemocničnej starostlivosti poskytovanej v zahraničí.

Právo občanov na zdravie, ani práva občanov pracujúcich v tomto sektore nie sú zabezpečené. Bolo potrebné zvýšiť solidaritu a koordináciu medzi systémami sociálneho zabezpečenia v jednotlivých členských štátoch EÚ, a to najmä uplatňovaním a posilňovaním práv užívateľov zdravotnej starostlivosti a primeranejšími reakciami na ich potreby.

Hlasovali sme preto proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písomne. (DE) Hlasovala som za smernicu o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pretože pacientom poskytuje väčšiu právnu istotu. Najmä v tých oblastiach Európskej únie, ktoré sa nachádzajú blízko hraníc, príkladom je aj moje rodné mesto, na veľkom území Nemecka, Belgicka, Luxemburska a Francúzska, či vo vidieckych regiónoch, kde je nedostatok zdravotníckych služieb, predstavuje podpora mobility pacientov dôležitý prvok na zlepšenie a zvýšenie efektivity zdravotníckych služieb.

Cezhraničná mobilita pacientov bude znamenať pre sektor zdravotnej starostlivosti v Nemecku prínos, ak budú pacienti z iných členských štátov viac využívať vysoký štandard našej zdravotnej starostlivosti, napríklad v oblasti rehabilitácie. Zvrchovanosť členských štátov však musí ostať zachovaná. Členské štáty samy zodpovedajú za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za organizáciu svojich zdravotníckych systémov. V súlade so zásadou subsidiarity by mala smernica upravovať len oblasti, ktoré sa týkajú cezhraničnej mobility pacientov. Vysoká úroveň kvality týchto služieb ani bezpečnostné normy, ktoré v Nemecku máme, sa nesmú oslabiť. Etické normy, na ktorých dodržiavanie majú členské štáty pádny dôvod, týkajúce sa napríklad otázky umelého oplodňovania, analýzy DNA alebo asistovanej samovraždy, sa nesmú spochybňovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. (FR) Vítam ciele tejto správy, ktorá sa snaží o zjednodušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom v inom členskom štáte ako štát, z ktorého pochádzajú, a súčasne sa snaží ujasniť postupy pri uhrádzaní nákladov za ošetrenie po jej absolvovaní, ktoré aktuálne v európskych právnych predpisoch chýbajú. Bezpečná, efektívna a kvalitná starostlivosť by preto mala byť prostredníctvom kooperačných mechanizmov medzi členskými štátmi sprístupnená všetkým európskym občanom.

Trvám však na tom, že členské štáty musia mať výlučné právomoci v oblasti organizácie a financovania zdravotníckych systémov. Systém predchádzajúceho povolenia pri nemocničnej starostlivosti predstavuje nástroj, ktorý je kľúčom k výkonu týchto právomocí. Nie je potrebné zdôrazňovať, že pri uplatňovaní tohto práv je potrebné dodržiavať zásady proporcionality, potreby a nediskriminácie.

Pokiaľ ide o právny základ, zastávam myšlienku dvojitého právneho základu, ktorý by zabezpečil dodržiavanie vnútroštátnych právomocí. V skutočnosti návrh Komisie obsahoval mnoho pokusov o zásah do tejto oblasti cez zadné vrátka.

Konečná podoba textu musí v sektore zdravotníctva vytvárať správnu rovnováhu medzi právami pacientov a vnútroštátnymi právomocami členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE), písomne. – V mene delegácie britských labouristov v Európskom parlamente vítam mnoho pozitívnych aspektov správy Parlamentu o návrhu smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Podporujeme predovšetkým pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré jasne stanovujú, že národné vlády budú aj naďalej plne zodpovedné za organizáciu vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a za stanovovanie pravidiel poskytovania starostlivosti.

Naďalej nás však znepokojuje, že navrhnuté pravidlá nie sú dostatočne jasné. Pacienti, ktorí cestujú za ošetrením do iného štátu EÚ, musia vedieť, či im náklady za toto ošetrenie budú uhradené a musia disponovať všetkými potrebnými informáciami o type a kvalite zdravotnej starostlivosti v hostiteľskom štáte. Delegácia labouristov preto vyzýva, aby sa v smernici jasne stanovilo, že členské štáty môžu zaviesť systém predchádzajúceho povoľovania. Taktiež podporujeme dvojitý právny základ článkov 152 a 95 s cieľom zabezpečiť prioritu pre otázky zdravotníctva a nie pre otázky vnútorného trhu. Delegácia labouristov sa v záverečnom hlasovaní zdržala hlasovania, aby vyjadrila, že týmto dvom otázkam je potrebné venovať sa v druhom čítaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), písomne. – Zdržala som sa hlasovania o tejto správe, pretože nezaručuje dostatočnú ochranu integrity a financovania britského vnútroštátneho zdravotného systému a neposkytuje ani istotu či transparentnosť pre menšinový počet pacientov, ktorí si môžu dovoliť cestovať za zdravotnou starostlivosťou do iného členského štátu EÚ.

Konzervatívni poslanci Európskeho parlamentu svojím návrhom sledujú iba jeden cieľ a tým je opätovné zavedenie zdiskreditovaného systému zdravotných poukazov cez zadné dvierka Európy. Podľa ich návrhov by pár bohatých pacientov mohlo získať poukazy a následne peniaze z vnútroštátneho zdravotníckeho systému (NHS) Spojeného kráľovstva použiť na ošetrenie v súkromných zariadeniach inde v Európe. Daňoví poplatníci očakávajú, že sa ich peniaze investujú do NHS v ich krajine, a nie do zdravotníckych systémov iných členských štátov EÚ. Nie je žiadnym prekvapením, že pán Dan Hannan, konzervatívny poslanec, iba nedávno obhajoval myšlienku privatizácie systému zdravotnej starostlivosti.

V nedávnej diskusii na tému cezhraničných úhrad zdravotnej starostlivosti medzi Britániou a Írskom, povedal konzervatívny tieňový minister Andrew Lansley, že prostriedky vnútroštátneho zdravotného systému sú vždy vzácne a napadol úhradu 180 miliónov GBP Írsku z prostriedkov NHS. Konzervatívni poslanci však nepodporili náš návrh na zavedenie jasného systému predchádzajúceho povoľovania, ktorý je pre ochranu prostriedkov NHS a služieb NHS mimoriadne dôležitý.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som proti správe pána Bowisa a proti návrhu Komisie, pretože ich právny základ dokazuje, že finančné záujmy a nekontrolovaný trh majú prednosť pred právami pacientov na lepšiu a úplnejšiu zdravotnú starostlivosť. Tento návrh popiera prognózy o sociálnej Európe a solidarite, pričom na jeho základe budú vznikať situácie, keď prístup k tomu silne propagovanému systému cezhraničnej zdravotnej starostlivosti budú mať len tí najbohatší.

Jeho výsledkom bude úplné narušenie vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti a odchod našich pacientov pri hľadaní zdravotnej starostlivosti za hranice. Za zdravotnú starostlivosť sú, a mali by aj naďalej ostať, zodpovedné členské štáty. Chápanie zdravotnej starostlivosti ako obchodovateľnej komodity, a nie ako verejnej služby, je neprijateľné. Návrh smernice navyše navrhuje systém kompenzácie výdavkov za cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorý je zbytočný vzhľadom na to, že kompenzácia výdavkov za zdravotnú starostlivosť bola zavedená v roku 1971 v zmysle nariadenia o spolupráci medzi systémami sociálneho zabezpečenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písomne. – Zdržala som sa hlasovania o tejto správe, pretože si zúfalo želám, aby ľudia dostali starostlivosť, ktorú naliehavo potrebujú. Otázka predchádzajúceho povoľovania ma však znepokojuje. Systém predchádzajúceho povoľovania v tejto smernici popiera práva pacientov. Predstavuje dôvod, pre ktorý pacienti najčastejšie prichádzali pred súdy, a rozhodnutia týchto súdov sú dôvodom, pre ktorý tu my dnes hlasujeme o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ak zahrnieme do tejto smernice systém predchádzajúceho povoľovania, dostaneme sa späť na úplný začiatok. Zemepisná smrť bude aj naďalej pravidlom a pacienti budú musieť čeliť rovnakým prekážkam, akým čelia v súčasnosti, keď sa snažia získať povolenie vycestovať za ošetrením.

Takisto vyjadrujem veľkú ľútosť nad skutočnosťou, že táto správa nezachováva právny základ, podľa ktorého je zdravie pacientov prvoradé. Namiesto toho je táto správa premárnenou príležitosťou, kde sa zdravie pacientov používa ako komodita na dosiahnutie zisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Kľúčové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k predchádzajúcemu povoľovaniu neboli úspešné. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli veľmi dôležité v záujme zachovania NHS v Škótsku a v celom Spojenom kráľovstve. Prehrali sme hlasovanie o dvojitom právnom základe, ktorý by bol skôr umožnil zahrnúť oblasť verejného zdravia ako jediný právny základ vzhľadom na existenciu jednotného trhu. V dôsledku prehratého hlasovania v týchto dvoch kľúčových oblastiach, ako aj skutočnosti, že ide o prvé čítanie, som bola nútená zdržať sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písomne. (NL) Mobilita pacientov je skutočnosťou, ale potrebná právna istota pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov tu ešte stále nie je. Z tohto dôvodu je návrh smernice Komisie pozitívnou vecou. Takisto oceňujem snahu pána Bowisa dosiahnuť v tejto nesmierne ťažkej otázke kompromis. Vďake jeho snahe bol návrh Komisie upravený výrazným spôsobom k lepšiemu. Predsa som však nemohla podporiť záverečnú správu, pretože dva body súvisiace s právomocou členských štátov v oblasti organizácie a financovania systému zdravotnej starostlivosti v nej ešte stále neboli zahrnuté.

Žiadali sme o začlenenie právneho základu, ktorý by členským štátom umožňoval, aby zahraničným pacientom účtovali skutočné náklady a aby od nich mohli žiadať spolufinancovanie starostlivosti, ktorá im v našej krajine bude poskytnutá. Navyše stále podporujeme myšlienku, aby bolo členským štátom umožnené odmietnuť za určitých okolností pacientov, napríklad ak na dané ošetrenie čaká dlhý rad pacientov. Toto je mimoriadne dôležité najmä v Belgicku, keďže do tejto malej krajiny prichádza pomerne veľké množstvo zahraničných pacientov.

Text v podobe, v akej ho dnes prijímame na tomto plenárnom zasadnutí, neposkytuje v uvedenom zmysle dostatočnú ochranu. Z týchto dôvodov som sa v záverečnom hlasovaní zdržala hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Protiľudová politika EÚ a buržoáznych vlád namierená proti jednoduchým občanom znižuje štandard verejných zdravotníckych služieb, čoho výsledkom je stres pre pacientov, zoznamy čakateľov, nedostatok niektorých služieb, obrovské daňové zaťaženie, nedostatočné krytie osôb bez zdravotného poistenia či prisťahovalcov a podobne.

Prudké zníženie sociálnych dávok, komercializácia a ďalšia privatizácia zdravotníckych systémov, ako aj útok na poistné práva uľahčujú veľkým obchodným konglomerátom ryžovať z lukratívneho sektoru zdravotníctva obrovské zisky.

Smernica o „mobilite pacientov“ podporuje jednotný trh so zdravotníckymi službami, uplatňovanie slobôd Maastrichtskej zmluvy, ako aj mobility pacientov a odborníkov v oblasti zdravotníctva s cieľom zabezpečiť komercializáciu zdravotníctva.

Úhrada časti nákladov za starostlivosť v cudzine je len pascou na získanie súhlasu jednoduchých občanov s komercializáciou a mnohostranným smerovaním zdravotnej starostlivosti a zároveň s triednou diskrimináciou v práve na život.

Práva pacientov zaistí jedine bezplatný systém verejného zdravotníctva pokrývajúci všetky požiadavky všetkých ľudí v oblasti zdravotníckych služieb (potreba špecialistu alebo iné) bez ohľadu na ich postavenie z finančného hľadiska alebo z hľadiska poistenia. Jedine takýto systém, ktorý sa môže rozvíjať v rámci ľudového hospodárstva a z moci ľudu, môže zaistiť primerané množstvo služieb a zlepšenie ich kvality, ako aj účinnú ochranu zdravia a života pracovníkov.

 
  
  

– Správa: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu.

Sektorové štúdie významným spôsobom preukázali, že ročne 10 – 12 % pacientov, ktorí sú v európskych nemocniciach hospitalizovaní v dôsledku choroby, trpí infekciou získanou v nemocnici. Číselné vyjadrenie týchto percentuálnych podielov je ešte hrozivejšie. Podľa výpočtov počet pacientov v Európskej únii, ktorí sa infekciami nakazili v nemocnici, dosahuje až 5 miliónov.

Vrátim sa k prejavu pani kolegyne Sartoriovej a opäť pripomeniem, že bezpečnosť a efektivitu zdravotnej starostlivosti je možné zvýšiť zavedením programu, ktorý zohľadňuje najmä tieto základné body: 1) zvyšovanie počtu zdravotných sestier a ošetrovateľov špecializovaných na kontrolu infekcií; 2) zavádzanie vzdelávania a odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov a pomocného zdravotného personálu s osobitnou pozornosťou venovanou nozokomiálnym infekciám a odolnosti vírusov, ktoré ich vyvolávajú, proti antibiotikám; 3) podpora nových objavov na základe výskumu v oblasti týchto chorôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh o bezpečnosti pacientov. Hoci sa kvalita zdravotnej starostlivosti v Európe vďaka pokroku v lekárskej vede podstatne zvýšila, lekárske postupy niekedy môžu poškodiť zdravie pacientov. Určité nežiaduce účinky vznikajú na základe zbytočných lekárskych omylov alebo v dôsledku infekcií objavujúcich sa v priebehu liečby.

Správa obsahuje tieto významné návrhy: lepšie zhromažďovanie informácií na regionálnej a vnútroštátnej úrovni; lepšie poskytovanie informácií pacientom; vyšší počet zdravotných sestier a ošetrovateľov špecializovaných na kontrolu infekcií; podpora vzdelávania a odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov a zameranie pozornosti na infekcie získané v nemocnici. Plne podporujem tieto opatrenia.

 
  
  

– Správa: Antonios Trakatellis (A6-0231/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), písomne. – Vítam navrhovanú iniciatívu na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí trpiacich zriedkavými chorobami. Vzhľadom na zvláštny charakter zriedkavých chorôb ako zriedkavé druhy rakoviny, autoimúnne ochorenia, toxické a infekčné choroby neexistuje v tejto oblasti dostatok odborných poznatkov a ani dostatok prostriedkov, a to napriek tomu, že postihujú 36 miliónov občanov EÚ.

Posilňovanie spolupráce medzi odborníkmi a výskumnými strediskami v celej Európe, ako aj výmena informácií a služieb je prirodzený spôsob, ako môže Európska únia pomôcť svojim občanom. Je to priamy spôsob, ako vám poskytnúť výhody. Tento návrh je naliehavou výzvou pre členské štáty, aby zriadili nové strediská a organizovali školenia s cieľom maximálne zvýšiť potenciál vedeckých zdrojov v oblasti zriedkavých chorôb a aby spojili jestvujúce výskumné strediská a informačné siete o jednotlivých chorobách. Podporujem tieto opatrenia a nabádam členské štáty k väčšej spolupráci, čím sa umožní väčšia mobilita pacientov a odborníkov a poslúži vám, občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu o zriedkavých chorobách, pretože koordinované opatrenia v oblasti zriedkavých chorôb na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej úrovni považujem za absolútne nevyhnutné. Hoci je výskyt jednotlivých zriedkavých chorôb veľmi nízky, sú nimi postihnuté milióny Európanov, pretože zriedkavých chorôb existuje veľmi veľa.

Som presvedčená, že podpora nezávislých organizácií, zabezpečenie ľahšieho prístupu k informáciám o zriedkavých chorobách, vytváranie špecializovaných stredísk v jednotlivých členských štátoch, organizácia školení v jestvujúcich strediskách a mobilizácia odborníkov a špecialistov sú mimoriadne dôležitými faktormi. Musíme vyčleniť primerané množstvo prostriedkov na zavedenie okamžitých opatrení v oblasti zriedkavých chorôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Budem hlasovať za správu vypracovanú pánom Trakatellisom. Uznávam skutočnosť, že existuje množstvo zriedkavých chorôb, ktoré akoby boli pri výskume odsúvané nabok, pretože medicínske ústavy robia čosi ako selekciu, pričom ignorujú zložitú situáciu pacientov trpiacich neobvyklými chorobami vzhľadom na to, že ich výskum je z hľadiska ziskovosti menej zaujímavý ako výskum bežných chorôb.

Osobitne sa to týka zriedkavých genetických chorôb, ktoré sú dedičné. Zastávam názor, že by sme výskum v tejto oblasti mali podporiť, a to väčším záujmom o otázku nákladov na výskum. Týmto vyjadrujem záujem o jednu zo zriedkavých chorôb, ktorá sa vyskytla aj v mojej rodine.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE), písomne. (DE) Výslovná výzva uvedená v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 15, aby sa zriedkavé genetické choroby eliminovali prostredníctvom genetického poradenstva pre rodičov, ktorí sú nositeľmi choroby, a výberu zdravých embryí pomocou diagnostiky pred implantáciou (PID) je výrazne v rozpore s platnými zákonmi v Nemecku. Najmä v súvislosti s históriou Nemecka by bolo zo zásady neprijateľné a neprípustné žiadať alebo odporúčať, aby sa odstraňovali a selektovali zdravotne postihnuté osoby, hoci aj pred ich narodením.

Tieto návrhy a formulácie svedčia o znepokojujúcom nedostatku úcty ku každému ľudskému životu bez ohľadu na to, či ide o zdravého alebo chorého jedinca. V predloženom dodatku sa namiesto požiadavky na liečbu zriedkavých chorôb uvádza myšlienka, ktorej cieľom je predchádzať narodeniu chorých ľudí.

Tieto názory sú v rozpore s podstatou a znením európskych a medzinárodných deklarácii ľudských práv. Skutočným cieľom presvedčivej európskej politiky by mala byť pomoc ľuďom trpiacim alebo ohrozeným príslušnou chorobou a nie selekcia na základe kvalitatívnych kritérií v ranom štádiu ich vývinu.

Správa a jednotlivé pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, najmä pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 15, odporujú mojim kresťanským hodnotám. Z toho dôvodu som hlasovala proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. – Toto uznesenie sa venuje mnohým bodom, ktoré podporujem. Nemohla som však podporiť túto správu ako celok, pretože sa venuje otázkam, ktoré považujem za záležitosti subsidiarity a ktoré nimi aj sú, čo znamená, že patria do právomoci členských štátov a nejde teda o otázky, ku ktorým by mal Európsky parlament zaujímať stanovisko. Otázka eugenických praktík je jednou z otázok tohto druhu a bola do uznesenia zahrnutá v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 15. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 15 som nepodporila. Táto otázka je záležitosťou subsidiarity a nepatrí do pôsobnosti Európskej únie, ktorá neschvaľuje zákony o eugenických praktikách. Preto som túto správu ako celok podporiť nemohla.

 
  
  

– Správa: Jean-Pierre Audy (A6-0168/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. – Britskí konzervatívci nemôžu schváliť absolutórium za plnenie európskeho rozpočtu za rok 2007, oddiel III, Európska komisia. Trváme na tom, aby parlamentný rozpočet musel daňovému poplatníkovi poskytnúť hodnotu za jeho peniaze a z tohto dôvodu podporujeme správu pána spravodajcu. Podporujeme najmä kritiku pána spravodajcu v súvislosti s neúspechom Komisie pri zabezpečovaní, aby Bulharsko a Rumunsko dosiahli primeranú úroveň finančnej kontroly. Chceli by sme však zdôrazniť skutočnosť, že v priebehu štrnástich za sebou nasledujúcich rokov Európsky dvor audítorov nemohol vydať bezvýhradné vyhlásenie o vierohodnosti vedenia všeobecného európskeho účtovníctva. Európska komisia nesie rozhodujúcu zodpovednosť za účtovníctvo, a preto aj tentoraz zaujmeme svoj tradičný postoj a budeme opäť hlasovať proti udeľovaniu absolutória. Náš postoj sa nezmení dovtedy, kým nezaznamenáme skutočný pokrok na ceste k získaniu bezvýhradného vyhlásenia o vierohodnosti vedenia účtovníctva od Európskeho dvora audítorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) , písomne. (RO) Hlasoval som, tak ako aj zvyšok rumunského kontingentu skupiny PPE-DE, proti správe Jeana-Pierra Audyho o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, keďže pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 13 nebol prijatý. Správa Európskeho dvora audítorov za finančný rok 2007 sa týka výlučne projektov za obdobie rokov 2000 – 2006, keďže rok 2007 bol v zásade prípravnou fázou implementácie programov na obdobie 2007 – 2013. Preto dôsledky nových nariadení stanovených na programové obdobie 2007 – 2013, ktoré sú jednoduchšie a prísnejšie ako nariadenia platné do roku 2006, ešte nemožno hodnotiť.

Rád by som zdôraznil potrebu zjednodušiť postupy uplatňovania štrukturálnych fondov, najmä riadiace a kontrolné systémy. Zložitosť tohto systému predstavuje jednu z príčin, prečo medzi členskými štátmi existujú nezrovnalosti. Taktiež by som chcel zdôrazniť potrebu zjednodušiť opatrenia navrhované Komisiou počas prehodnocovania nariadení, ktoré sa vzťahujú na štrukturálne fondy na obdobie 2007 – 2013 vzhľadom na aktuálnu finančnú krízu. Zjednodušenie týchto postupov má mimoriadny význam pre zníženie administratívneho zaťaženia na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Je dôležité zaistiť, aby takéto zjednodušenie postupov v budúcnosti pomohlo znížiť mieru chybovosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders a Jan Mulder (ALDE), písomne. (NL) Holandská Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) hlasovala proti udeleniu absolutória Európskej komisii. Strana VVD zastáva názor, že Komisia urobila príliš malý pokrok v zavádzaní povinnosti podávania národných vyhlásení zo strany členských štátov. V súčasnosti si túto povinnosť splnili len štyri štáty, medzi ktoré patrí aj Holandsko. Ďalej strana VVD zastáva názor, že členské štáty EÚ sa pri prideľovaní prostriedkov z Európskej únie stále dopúšťajú mnohých chýb, čo jasne vyplynulo aj z auditov, ktoré uskutočnil Európsky dvor audítorov. Okrem iných otázok súvisiacich s vidieckou politikou, súdržnosťou a štrukturálnou politikou bolo stanovisko audítora vydané Dvorom audítorov zamietavé. Strana VVD zastáva názor, že systémy kontroly v týchto oblastiach sa musia zlepšiť. Pokrok zaznamenaný za posledných päť rokov bol veľmi slabý.

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE), písomne. (BG) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za udelenie absolutória Európskej komisii v súvislosti s plnením rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2007.

Súčasne však nemôžem nespomenúť skutočnosť, že som hlasovala proti tým textom v správe, ktorých cieľom bolo zaviesť povinnosť vypracovať štvrťročné správy o riadení prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu, najmä pre Bulharsko a Rumunsko. Hlasovala som proti nim, pretože podľa môjho názoru by sa v oblastiach, v ktorých potrebujeme viac kontroly, mali podobné povinnosti zavádzať súčasne a do rovnakej miery pre všetky členské štáty, a nie iba pre jeden alebo dva z nich. Stotožňujem sa so znepokojením Parlamentu a pána spravodajcu, ktorý uvádza, že Komisia pozastavila alebo odňala platby určené Bulharsku vo výške takmer 1 miliardy EUR.

Ako sa uvádza v správe, uvedené straty a pozastavenie prostriedkov boli v podstate nariadené na základe nezrovnalosti vo výberových konaniach a v oprávnenosti výdavkov, nesprávneho použitia investičných prostriedkov, nedostatočnej administratívnej kapacity a pod. Na záver by som sa s vami chcela podeliť o obavu, že bulharskí občania prídu o nástroje na podporu európskej solidarity a že budú nezaslúžene pykať za omyly svojej vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. – Hlasovala som za absolutórium pre Európsku komisiu za rozpočtový rok 2007, urobila som to však s niekoľkými výhradami.

Pred piatimi rokmi pán predseda Barroso prisľúbil, že toto volebné obdobie ukončíme s čistým štítom z hľadiska kontroly rozpočtu a formálneho vyhlásenia vierohodnosti. Napriek určitému pokroku v tomto procese stále existujú medzery.

Doposiaľ predložilo ročný súhrn 22 krajín, čím splnili základnú požiadavku finančných nariadení, nie všetky sú však uspokojujúce. Iba 8 štátov zrýchlilo pri zabezpečovaní formálnejšej analýzy či vyhlásenia o vierohodnosti tempo a Írsko, žiaľ, medzi nimi nie je. Musíme zabezpečiť, aby sa zaznamenal podstatne väčší pokrok, pokiaľ ide o absolutórium za rozpočtový rok 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne. (RO) Predstavitelia Liberálnodemokratickej strany Rumunska (PD-L) v skupine PPE-DE hlasovali proti správe o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, ktorá sa zaoberá otázkou riadenia európskych fondov v Rumunsku a Bulharsku.

Správa o absolutóriu, ktorá poukazuje na nezrovnalosti týkajúce sa prístupu k prostriedkom z fondu PHARE pred rokom 2007, naďalej obsahuje ustanovenie o vypracovaní osobitnej správy o riadení fondov Spoločenstva v Rumunsku a o prijatých opatreniach v boji proti korupcii. Preto teda skupina PD-L v Európskom parlamente hlasovala proti tejto správe.

Vypracovanie osobitnej správy nie je opodstatnené, pretože v súčasnosti už existuje mechanizmus spolupráce a overovania, ktorý v decembri 2006 schválila Európska rada. Vypracúvanie ďalších správ znižuje dôveryhodnosť mechanizmu spolupráce a overovania, ktorý sa už používa. V skutočnosti aj reakcia Európskej komisie prostredníctvom jej hovorcu Marka Graya potvrdzuje nezmyselnosť tohto opatrenia vzhľadom na to, že už disponujeme overenými a odskúšanými mechanizmami zisťovania nezrovnalostí v riadení fondov Spoločenstva.

 
  
  

– Správa: Søren Bo Søndergaard (A6-0153/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), písomne. (NL) Hlasoval som proti udeleniu absolutória, pretože Výbor regiónov v jeho súčasnej podobe nemôže nikto brať vážne. Okrem iného aj pre nejasnú definíciu pojmu región predstavuje Výbor pre regióny mimoriadne rôznorodú organizáciu, v ktorej majú zastúpenie nielen európske národy, ale napríklad aj mestské aglomerácie. Taktiež je veľmi nezvyčajné, že sa regióny v poslednej dobe začali organizovať do politických skupín bez toho, aby na to získali demokratický mandát od voličov.

 
  
  

– Správa: Christofer Fjellner (A6-0176/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Britskí konzervatívci nesúhlasia s Chartou základných práv Európskej únie. Namietam proti myšlienke, že by EÚ prináležalo udeľovať či upravovať základné práva. Taktiež osobitne nesúhlasím s existenciou Charty základných práv Európskej únie, pretože bola prijatá napriek skutočnosti, že ani jeden z nástrojov, ktoré mali slúžiť na uplatňovanie charty – Ústava EÚ ani Lisabonská zmluva – neboli ratifikované.

Zriadenie agentúry pre dohľad nad Chartou základných práv bolo poburujúcim plytvaním peniazmi daňových poplatníkov a prejavom márnivosti. V skutočnosti sa to isté dá povedať o mnohých agentúrach EÚ, ktoré na vnútroštátnej úrovni robia dvojitú prácu a nehanebne podporujú federalistickú agendu EÚ. Mnohí ľudia v mojom volebnom obvode sledujú, ako sa obrovské sumy peňazí míňajú na túto a na iné agentúry, a vnímajú to ako ponižujúci kopanec, najmä v čase hospodárskej krízy, keď musia čoraz vyššími sumami zo svojich daní financovať vrtochy EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), písomne. (NL) Hlasoval som proti udeleniu absolutória vzhľadom na to, že Agentúra Európskej únie pre základné práva je zbytočnou inštitúciou, ktorá má navyše nepriaznivý vplyv na slobodu prejavu.

 
  
  

– Návrh uznesenia (B6-0191/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o riešení problémov súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa, pretože podľa môjho názoru odlesňovanie vážne poškodzuje životné prostredie, pričom je toto poškodenie len ťažko reverzibilné. Ide napríklad o narúšanie hydrologických podmienok, dezertifikáciu, ovplyvňovanie klímy a stratu biodiverzity.

Je potrebná väčšia súdržnosť medzi politikami ochrany lesov a trvalo udržateľného lesného hospodárstva a ostatnými vnútornými a vonkajšími politikami EÚ. Z tohto dôvodu potrebujeme vyhodnotenie vplyvu, ktorý majú na lesy politiky EÚ v oblasti energetiky (najmä čo sa týka biopalív), poľnohospodárstva a obchodu.

Takisto som presvedčená, že finančná podpora rozvojovým krajinám má pre zastavenie odlesňovania tropických oblastí mimoriadny význam. Obmedzenie odlesňovania bude mať dôležitú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy a pri prispôsobovaní sa tejto zmene.

 
  
  

– Správa: Gilles Savary (A6-0199/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Hlasoval som za túto správu.

Riadenie dopravy na základe potrieb a požiadaviek občanov je jednou z kľúčových tém na diskusiu o politike Európskej únie. Prostredníctvom programu CIVITAS (vyhlásenom v roku 2002), ktorého cieľom bolo podporiť rozsiahle rozšírenie mestskej dopravy, a bielej knihy: „Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť“ (zverejnenej v roku 2001), ktorá navrhovala vytvorenie optimálneho systému mestskej dopravy, už Komisia navrhla jasný akčný plán s cieľom zlepšiť kvalitu európskej dopravy. Ten navrhuje systém na postupné oddeľovanie zvyšovania dopytu po mobilite od hospodárskeho rastu s cieľom viac alebo menej účinne kontrolovať znečisťovanie životného prostredia, nezabúdajúc na ochranu európskeho systému výroby. Komisia sa tým, že uznala túto situáciu, zaväzuje zabezpečiť pre všetkých občanov Spoločenstva dopravnú sieť, ktorá bude efektívna a mimoriadne bezpečná zároveň.

Pozornosť musíme upriamiť na týchto päť bodov: 1) ochranu práv a povinností cestujúcich; 2) zvýšenie bezpečnosti na cestách; 3) podporu bezpečnosti; 4) obmedzenie cestnej dopravy s cieľom zastaviť preťažovanie pozemnej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Táto správa Európskeho parlamentu sa snaží o analýzu skutočností, ako je súčasný rýchly rast miest v kombinácii s koncentráciou európskej populácie v centrách miest, a prispieť tým k nesmiernemu objemu práce, ktorú je v tejto oblasti potrebné urobiť.

So zreteľom na dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality táto správa predstavuje návrhy, ktoré považujem za dôležité.

Najvýznamnejším bodom stanoviska, ktoré Parlament zaujal, je upozornenie na nepravidelné prijímanie opatrení, pričom im následne môže chýbať súdržnosť, a to nielen ako súboru právnych predpisov, ale najmä z hľadiska ich uplatňovania.

Súhlasím s názorom, že potrebujeme koherentný prístup vrátane podpory optimalizácie jednotlivých spôsobov dopravy zlepšením mestského plánovania. Ďalej podporujem neustály výskum a inovácie v tejto špecifickej oblasti, ako aj spoluprácu Komisie s členskými štátmi. Takáto spolupráca prispieva tam, kde je to potrebné, k výmene informácií o osvedčených postupoch, ktoré je možné uplatniť v jednotlivých krajinách. Napokon by som rád zdôraznil význam európskeho priemyslu v oblasti vývoja technológií, ktoré by mohli zlepšiť riadenie, bezpečnosť a energetickú účinnosť mestskej dopravy v európskych mestách.

 
  
  

– Správa: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasoval som za správu pani Jensenovej, ktorá poskytuje komplexný politický rámec, a vymedzuje opatrenia pre koordinované zavádzanie a využívanie inteligentných dopravných systémov (IDS) na úrovni EÚ.

Preťaženie cestnej dopravy, zvyšovanie emisií CO2 a počet smrteľných úrazov na cestách predstavujú najvýznamnejšie problémy, ktoré musí doprava v Európe prekonať, a som presvedčený, že inteligentné dopravné systémy sú kľúčovým nástrojom na zvýšenie účinnosti a bezpečnosti dopravy, ako aj na dosiahnutie ekologickejšej dopravy, pričom zároveň prispievajú k rozvoju trvalo udržateľnej mobility občanov a k rozvoju hospodárstva.

Súhlasím s názorom, že IDS môžu prispieť k zlepšeniu životných podmienok európskych občanov, ako aj k zvýšeniu bezpečnosti na cestách a zároveň znížiť objem škodlivých emisií i znečisťovanie životného prostredia. Pevne verím, že inteligentné dopravné systémy pomôžu zvýšiť efektivitu dopravy, čím sa zníži objem dopravy.

Hoci sa pre rozličné druhy dopravy vyvíjali viaceré aplikácie (pre železničnú, námornú a leteckú dopravu), pre cestnú dopravu podobný koherentný európsky rámec neexistuje.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia