Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 23. april 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (forhandling)
 4.Patientsikkerhed (forhandling)
 5.Sjældne sygdomme (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Decharge 2007: Europa-Parlamentet (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.Decharge 2007: Domstolen (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.Decharge 2007: Revisionsretten (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.Decharge 2007: Den Europæiske Ombudsmand (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.Decharge 2007: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.Decharge 2007: Eurojust (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.Decharge 2007: Det Europæiske Lægemiddelagentur (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.Decharge 2007: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.Decharge 2007: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.Decharge 2007: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.Decharge 2007: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.Decharge 2007: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.Decharge 2007: EU's almindelige budget – Rådet (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.Økonomisk forvaltning og kontrol af europæiske agenturer (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid (fortsat)
  8.1.Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel (omarbejdning) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdet) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Bygningers energimæssige ydeevne (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Kreditvurderingsinstitutter (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Buspassagerers rettigheder (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet samt etablering af kontaktflader med andre transportformer (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Det andet Marco-Polo-program (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Patientsikkerhed (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Sjældne sygdomme (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.Decharge 2007: Kommissionen
  8.16.Decharge 2007: Den 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.Decharge 2007: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.Decharge 2007: Regionsudvalget (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.Decharge 2007: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.Decharge 2007: Det Europæiske Politiakademi (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.Decharge 2007: Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.Decharge 2007: Det Europæiske Jernbaneagentur (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.Decharge 2007: Det Europæiske Genopbygningsagentur (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.Decharge 2007: Det Europæiske Miljøagentur (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.Decharge 2007: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.Decharge 2007: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.Decharge 2007: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.Decharge 2007: EF-Fiskerikontrolagenturet (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Skovrydning og skovødelæggelse (B6-0191/2009)
  8.33.Handlingsplan for mobilitet i byer (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Handlingsplan for intelligente transportsystemer (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Klima- og energipakken og søtransportpakken (undertegnelse af retsakter)
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Konklusionerne fra G20-topmødet (forhandling)
 14.Støtte til Special Olympics i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring): se protokollen
 15.Situation i Republikken Moldova (forhandling)
 16.Konsolidering af stabilitet og velstand på det vestlige Balkan – Situationen i Bosnien og Hercegovina (forhandling)
 17.Ikke-spredning af kernevåben og fremtiden for traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) (forhandling)
 18.De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder – De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder – De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (valgfri protokol) (forhandling)
 19.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 20.Miljøvenligt design af energirelaterede produkter (forhandling)
 21.Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (forhandling)
 22.Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger – Afgiftssvig i forbindelse med import og andre grænseoverskridende transaktioner (forhandling)
 23.Problemer i forbindelse med profilanalyser, især på grundlag af etnisk tilhørsforhold og race og i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme, retshåndhævelse, indvandring, told og grænsekontrol (forhandling)
 24.Statistik over plantebeskyttelsesmidler (forhandling)
 25.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (829 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1937 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik