Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδριάσεως
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δικαιώματα ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (συζήτηση)
 4.Ασφάλεια των ασθενών (συζήτηση)
 5.Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.Απαλλαγή 2007: Δικαστήριο (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.Απαλλαγή 2007: Ελεγκτικό Συνέδριο (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.Απαλλαγή 2007: EUROJUST (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.Απαλλαγή 2007: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.Απαλλαγή 2007: Συμβούλιο (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.Δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  8.1.Πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Πρόσβαση στη αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Πρόγραμμα Marco Polo II (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Ασφάλεια των ασθενών (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.Απαλλαγή 2007: Επιτροπή (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.Απαλλαγή 2007: έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.Απαλλαγή 2007: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.Απαλλαγή 2007: Επιτροπή των Περιφερειών (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.Απαλλαγή 2007: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.Απαλλαγή 2007: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.Απαλλαγή 2007: Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Αντιμετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας (B6-0191/2009)
  8.33.Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Σχέδιο δράσης για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
 11.Δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και δέσμη μέτρων για τις θαλάσσιες μεταφορές (υπογραφή των πράξεων)
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της G20 (συζήτηση)
 14.Στήριξη των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (συζήτηση)
 16.Εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Bαλκάνια - Κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 17.Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) (συζήτηση)
 18.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (προαιρετικό πρωτόκολλο) (συζήτηση)
 19.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 20.Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 21.Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών (συζήτηση)
 22.Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις - Κοινό σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγή και άλλες διασυνοριακές συναλλαγές (συζήτηση)
 23.Διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα (συζήτηση)
 24.Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (συζήτηση)
 25.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1451 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1538 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου