Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 23. aprill 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius (arutelu)
 4.Patsiendi ohutus (arutelu)
 5.Euroopa tegevus haruldaste haiguste valdkonnas (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Parlament (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kohus (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kontrollikoda (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ombudsman (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Andmekaitseinspektor (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusamet (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Frontex (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Nõukogu (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.ELi ametite finantsjuhtimine ja -kontroll (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Tervitus
 8.Hääletused (jätkamine)
  8.1.Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (uuestisõnastamine) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimused (hääletus) (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (uuestisõnastamine) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Ehitiste energiatõhusus (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Reitinguagentuurid (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Bussireisijate õigused (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Programm Marco Polo II (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Patsiendi ohutus (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Euroopa tegevused haruldaste haiguste valdkonnas (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmise heakskiitmine: III jagu, Komisjon (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Seitsmes, kaheksas ja üheksas Euroopa Arengufond (EAF) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Regioonide Komitee (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSS Järelevalveamet (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Metsade raadamine ja metsade seisundi halvenemine (B6-0191/2009)
  8.33.Linnaliiklust käsitlev tegevuskava (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskava (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Kliima- ja energiapakett ning meretranspordi pakett (õigusaktidele allakirjutamine)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.G20 tippkohtumise tulemused (arutelu)
 14.Toetus eriolümpiamängudele Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon): (vt protokoll)
 15.Olukord Moldova Vabariigis (arutelu)
 16.Stabiilsuse ja heaolu tugevdamine Lääne-Balkani riikides – Olukord Bosnias ja Hertsegoviinas (arutelu)
 17.Tuumarelva leviku tõkestamine ja tuumarelva leviku tõkestamise lepingu tulevik (arutelu)
 18.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioon – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioon – ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli sõlmimine (arutelu)
 19.Infotund (küsimused nõukogule)
 20.Energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuded (uuestisõnastamine) (arutelu)
 21.Ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (arutelu)
 22.Hoiuste intresside maksustamine – Ühine käibemaksusüsteem seoses maksudest kõrvalehoidumisega importimisel ja muude piiriüleste tehingute tegemisel (arutelu)
 23.Etnilise päritolu ja rassi alusel profiilide koostamine terrorismivastase võitluse, õiguskaitse, sisserände ning tolli- ja piirikontrolli valdkonnas (arutelu)
 24.Taimekaitsevahendite statistika (arutelu)
 25.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (790 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1698 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika