Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2009. gada 23. aprīlis - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē (debates)
 4.Pacientu drošība (debates)
 5.Eiropas pasākumi reto slimību jomā (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Europas Parlaments (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Tiesa (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Revīzijas palāta (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Ombuds (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - EUROJUST (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Zāļu aģentūra (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Padome (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.ES aģentūru finanšu pārvaldība un kontrole (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.– Balsošanas laiks (turpinājums)
  8.1.Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum (pārstrādāts dokuments) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Piekļuve starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāts dokuments) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Ēku energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Kredītvērtējuma aģentūras (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Autobusu pasažieru tiesības (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņi (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.„Marco Polo II” programma (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Pacienta tiesības pārrobežu veselības aprūpē (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Pacientu drošība (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Eiropas pasākumi reto slimību jomā (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Komisija (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - 7., 8. un 9. Eiropas Attīstības fonds (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Reģionu komiteja (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Izglītības fonds (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Policijas akadēmija (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas GNSS uzraudzības iestāde (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Dzelzceļa aģentūra (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Jūras drošības aģentūra (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Vides aģentūra (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.2007. gada budžeta izpildes apstiprināšana - Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Atmežošanas un meža degradācijas radīto problēmu risinājumi cīņai ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu (B6-0191/2009)
  8.33.Rīcības plāns attiecībā uz mobilitāti pilsētā (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Automatizēto transporta sistēmu rīcības plāns (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Klimata un enerģētikas pakete un pakete par jūras transportu (dokumentu parakstīšana)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (debates)
 14.Atbalsts Speciālajai olimpiādei Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija) (sk. protokolu)
 15.Stāvoklis Moldovas republikā (debates)
 16.Stabilitātes un labklājības nostiprināšana Rietumbalkānos - Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā (debates)
 17.Kodolieroču neizplatīšana un Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) nākotne (debates)
 18.Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām - Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām - Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (fakultatīvais protokols) (debates)
 19.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 20.Ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (debates)
 21.Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi (debates)
 22.Tādu ienākumu aplikšana ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem - Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz nodokļu nemaksāšanu, kas saistīta ar importu un citiem pārrobežu darījumiem (debates)
 23.Informācijas klasificēšana, jo īpaši ņemot vērā tautību un rasi, terorisma apkarošanas, tiesībaizsardzības, imigrācijas, muitas un robežkontroles jomā (debates)
 24.Statistika par augu aizsardzības līdzekļiem (debates)
 25.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (854 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1670 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika