Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 23 kwietnia 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (debata)
 4.Bezpieczeństwo pacjentów (debata)
 5.Działania na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Absolutorium za rok budżetowy 2007: Parlament Europejski (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.Absolutorium budżetowe 2007:Trybunał Sprawiedliwości (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.Absolutorium budżetowe 2007: Trybunał Obrachunkowy (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.Absolutorium budżetowe za rok 2007: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.Absolutorium budżetowe 2007:Europejski Inspektor Ochrony Danych (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.Absolutorium budżetowe 2007: Eurojust (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Leków (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.Absolutorium budżetowe 2007: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.Absolutorium budżetowe 2007: Rada (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.Zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Powitanie
 8.Głosowanie (kontynuacja)
  8.1.Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przekształcenie) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Wydajność energetyczna budynków (przekształcenie) (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Agencje ratingowe (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Czas ochrony prawa autorskiego i niektóre prawa pokrewne (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Program Marco Polo II (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Bezpieczeństwo pacjentów (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Działania na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.Absolutorium za rok 2007 : Komisja (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.Absolutorium za rok 2007: 7, 8 i 9 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.Absolutorium budżetowe 2007: Komitet Regionów (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Fundacja Kształcenia (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Kolegium Policyjne (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Organ Nadzoru GNSS (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Kolejowa (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Odbudowy (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Środowiska (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.Absolutorium budżetowe 2007: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.Absolutorium budżetowe 2007: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Walka z wylesianiem i degradacją lasów w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej (B6-0191/2009)
  8.33.Plan działania na rzecz mobilności w mieście (A6-0199/2009, Gilles Savary)
  8.34.Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportu (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Pakiet energetyczno-klimatyczny oraz pakiet transportu morskiego (podpisanie aktów prawnych)
 12.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz: protokół
 13.Podsumowanie szczytu G20 (debata)
 14.Wsparcie na rzecz olimpiad specjalnych w Unii Europejskiej (oświadczenie pisemne): patrz protokół
 15.Sytuacja w Republice Mołdawii (debata)
 16.Umacnianie stabilności i dobrobytu na Bałkanach Zachodnich - Sytuacja w Bośni-Hercegowinie (debata)
 17.Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz przyszłość układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (debata)
 18.Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych - Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych - Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (debata)
 19.Tura pytań (pytania do Rady)
 20.Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią (debata)
 21.Zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych (debata)
 22.Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek – Wspólny system VAT w odniesieniu do uchylania się od płacenia podatków związanego z importem i innymi transakcjami transgranicznymi (debata)
 23.Problem tworzenia profili – zwłaszcza w oparciu o pochodzenie etniczne i rasę – w dziedzinie walki z terroryzmem, egzekwowania prawa, imigracji, ceł i kontroli granicznej (debata)
 24.Statystyki dotyczące środków ochrony roślin (debata)
 25.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (902 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (2072 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności