Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 23. apríla 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
 4.Bezpečnosť pacientov (rozprava)
 5.Zriedkavé choroby (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Absolutórium za rok 2007: Európsky parlament (A6-0184/2009, Paulo Casaca)
  6.2.Absolutórium za rok 2007: Súdny dvor (A6-0151/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.3.Absolutórium za rok 2007: Dvor audítorov (A6-0152/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.4.Absolutórium za rok 2007: Európsky ombudsman (A6-0156/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.5.Absolutórium za rok 2007: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A6-0154/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.6.Absolutórium za rok 2007: EUROJUST (A6-0161/2009, Christofer Fjellner)
  6.7.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre lieky (A6-0162/2009, Christofer Fjellner)
  6.8.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (A6-0163/2009, Christofer Fjellner)
  6.9.Absolutórium za rok 2007: FRONTEX (A6-0166/2009, Christofer Fjellner)
  6.10.Absolutórium za rok 2007: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (A6-0170/2009, Christofer Fjellner)
  6.11.Absolutórium za rok 2007: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (A6-0175/2009, Christofer Fjellner)
  6.12.Absolutórium za rok 2007: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A6-0177/2009, Christofer Fjellner)
  6.13.Absolutórium za rok 2007: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie (A6-0178/2009, Christofer Fjellner)
  6.14.Absolutórium za rok 2007: Všeobecný rozpočet EÚ – Rada (A6-0150/2009, Søren Bo Søndergaard)
  6.15.Finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (A6-0148/2009, Christofer Fjellner)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  8.1.Prístup na medzinárodný trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) (A6-0215/2009, Mathieu Grosch)
  8.2.Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (A6-0210/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.3.Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) (A6-0211/2009, Mathieu Grosch)
  8.4.Energetická hospodárnosť budov (A6-0254/2009, Silvia-Adriana Ţicău)
  8.5.Ratingové agentúry (A6-0191/2009, Jean-Paul Gauzès)
  8.6.Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave (A6-0209/2009, Michel Teychenné)
  8.7.Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (A6-0250/2009, Gabriele Albertini)
  8.8.Lehota ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (A6-0070/2009, Brian Crowley)
  8.9.Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy (A6-0226/2009, Anne E. Jensen)
  8.10.Program Marco Polo II (A6-0217/2009, Ulrich Stockmann)
  8.11.Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (A6-0220/2009, Petr Duchoň)
  8.12.Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (A6-0233/2009, John Bowis)
  8.13.Bezpečnosť pacientov (A6-0239/2009, Amalia Sartori)
  8.14.Zriedkavé choroby (A6-0231/2009, Antonios Trakatellis)
  8.15.Absolutórium za rok 2007: Komisia (A6-0168/2009, Jean-Pierre Audy)
  8.16.Absolutórium za rok 2007: Siedmy, ôsmy a deviaty Európsky rozvojový fond (ERF) (A6-0159/2009, Bogusław Liberadzki)
  8.17.Absolutórium za rok 2007: Hospodársky a sociálny výbor (A6-0155/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.18.Absolutórium za rok 2007: Výbor regiónov (A6-0153/2009, Søren Bo Søndergaard)
  8.19.Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (A6-0157/2009, Christofer Fjellner)
  8.20.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) (A6-0158/2009, Christofer Fjellner)
  8.21.Absolutórium za rok 2007: Európska policajná akadémia (A6-0160/2009, Christofer Fjellner)
  8.22.Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (A6-0164/2009, Christofer Fjellner)
  8.23.Absolutórium za rok 2007: Európska železničná agentúra (A6-0165/2009, Christofer Fjellner)
  8.24.Absolutórium za rok 2007: Európska námorná bezpečnostná agentúra (A6-0167/2009, Christofer Fjellner)
  8.25.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre obnovu (A6-0169/2009, Christofer Fjellner)
  8.26.Absolutórium za rok 2007: Európska environmentálna agentúra (A6-0171/2009, Christofer Fjellner)
  8.27.Absolutórium za rok 2007: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (A6-0172/2009, Christofer Fjellner)
  8.28.Absolutórium za rok 2007: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (A6-0173/2009, Christofer Fjellner)
  8.29.Absolutórium za rok 2007: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (A6-0174/2009, Christofer Fjellner)
  8.30.Absolutórium za rok 2007: Agentúra pre základné práva (A6-0176/2009, Christofer Fjellner)
  8.31.Absolutórium za rok 2007: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (A6-0179/2009, Christofer Fjellner)
  8.32.Riešenie výziev súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity (B6-0191/2009)
  8.33.Akčný plán pre mestskú mobilitu (A6-0199/2009)
  8.34.Akčný plán pre inteligentné dopravné systémy (A6-0227/2009, Anne E. Jensen)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Klimaticko-energetický balík a balík o námornej doprave (podpis aktov)
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Závery samitu G20 (rozprava)
 14.Podpora organizácie Special Olympics v Európskej únii (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 15.Situácia v Moldavsku (rozprava)
 16.Upevňovanie stability a prosperity na západnom Balkáne – Situácia v Bosne a Hercegovine (rozprava)
 17.Nešírenie jadrových zbraní a budúcnosť Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) (rozprava)
 18.Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím – Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (opčný protokol) (rozprava)
 19.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 20.Požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie) (rozprava)
 21.Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (rozprava)
 22.Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov – Spoločný systém DPH, pokiaľ ide o daňové podvody súvisiace s dovozom a inými cezhraničnými transakciami (rozprava)
 23.Vytváranie profilov, najmä na základe etnického pôvodu a rasy, v rámci boja proti terorizmu, presadzovania práva, prisťahovalectva, colných a hraničných kontrol (rozprava)
 24.Štatistika o prípravkoch na ochranu rastlín (rozprava)
 25.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (884 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1867 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia