Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0194(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0053/2009

Forhandlinger :

PV 24/04/2009 - 3
CRE 24/04/2009 - 3

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0321

Forhandlinger
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg EUT-udgave

8. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi går nu over til stemmeforklaringerne.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN).(PL) Fru formand! Jeg vil gerne i dag kommentere den alvorlige anklage, som blev fremført her i Parlamentet mod medlemmer af Europa-Parlamentet, og den krænkelse af Parlamentet, som hr. Martin gav udtryk for, da han sagde, at nogle parlamentsmedlemmer ikke selv stemmer, men sender stedfortrædere, som stemmer ved at bruge parlamentsmedlemmernes stemmekort. Det er en uacceptabel opførsel, for Europa-Parlamentets forhandlinger transmitteres live. EU's borgere sidder på balkonen, og de hørte i dag, i et valgår, noget bemærkelsesværdigt. Det er ærekrænkende, og jeg vil gerne bede Præsidiet om på sit næste møde at give hr. Martin pålæg om at trække sine ord tilbage og undskylde over for alle Parlamentets medlemmer.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Hr. Rogalski! De så, at jeg bad om, at det straks blev undersøgt, om det var sandt eller ej.

Det er derfor ført til protokols. Det var ikke sandt. Det er derfor ført til protokols i EU-Tidende. Jeg beder nu Parlamentets formand om at træffe de nødvendige foranstaltninger, og vi vil drøfte det i Præsidiet.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Fru formand! De tog rigtignok fat på det meget hurtigt, men jeg synes virkelig, at det er uacceptabelt, at et medlem rejser sig fra sin plads og retter en så alvorlig beskyldning mod andre medlemmer af Parlamentet. Jeg støtter ikke de herrer fra den yderste højrefløj, men Parlamentets formand skal værne om og beskytte medlemmernes rettigheder. Vi bliver beskyldt for alt muligt horribelt, og vi må forlange, at vores kolleger udviser en ordentlig og etisk opførsel her i Parlamentet og faktisk også uden for Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Bemærk venligst, at jeg har noteret alt, hvad De har sagt. De har set, at vi har forsøgt at reagere hurtigt på disse forhold, fordi de er vigtige. Jeg er fuldstændig enig med Dem, og vi får se, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Beazley (PPE-DE).(EN) Fru formand! I forlængelse af denne ordveksling og Deres meget brugbare svar var jeg i går ikke i stand til at fange Deres kollegas blik for at meddele, at det samme medlem – jeg nægter at bruge ordet ærede – har offentliggjort en artikel i den østrigske presse, hvor han har nævnt en person ansat i Parlamentet ved navn. Hvad enten beskyldningerne er sande eller ej, er det for mig endnu et eksempel på en aldeles utilstedelig opførsel. Det kan meget vel ske, at den omtalte personage ikke ville bestå valgs prøvelse, hvis de østrigske vælgere er tåbelige nok til at støtte ham.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg har noteret, hvad De har sagt, hr. Beazley. Vi er alle enige om, at vi skal være fornuftige her, men De har ret i, hr. Beazley, at den slags ting generelt altid giver bagslag for den person, der er ansvarlig.

 
  
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

- Betænkning: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Fru formand! Denne betænkning handlede om handicappede menneskers rettigheder, og jeg ønskede, at det arbejde, Richard Howitt udfører som Labour-medlem i Parlamentet i sin kamp for handicappede mennesker, anerkendes og føres til protokols.

Jeg har altid været en stor tilhænger af at åbne mulighed for, at handicappede mennesker kan dyrke sport. Vi har alle hørt om den paraolympiske bevægelse, men i år anerkender Parlamentet og Kommissionen for første gang det strålende arbejde, der gøres i bevægelsen for mentalt handicappede, Special Olympics, som ledes af Tim Shriver. Den har programmer over hele kloden, og ét af dem bliver nu delvis finansieret via EU's budget.

Jeg har haft det privilegium at overvære både World Summer Games i Shanghai og dette års Winter Games i Boise, Idaho, og det er svært at beskrive de mange følelser, man fyldes af, når man ser atleterne konkurrere og deltage. Jeg ønskede blot at få min absolutte støtte til dette forslag ført til protokols.

 
  
  

- Betænkning: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Fru formand! Jeg tror, at dette igen er én af de betænkninger, som mange kan bifalde. I kampen for større energibesparelser og mere effektiv anvendelse af energi tror jeg, at vi alle ønsker at se mere energieffektive produkter. Men endnu en gang er jeg nødt til at gøre opmærksom på, at vi bør føre an med et godt eksempel her i Parlamentet.

Når vi taler om energieffektivitet, bør vi sikre os, at vi holder orden i eget hus. Parlamentet har tre bygninger – to parlamentsbygninger og en administrationsbygning – én i Bruxelles, én i Strasbourg og én i Luxembourg. Det viser klart, at vi selv ikke viser vejen, når det drejer sig om energieffektivitet.

Det er på tide at bruge eksemplets magt. Det er på tide at føre kampen for energieffektivitet i allerforreste linje. Vi er nødt til at lukke Parlamentet i Strasbourg, lukke administrationsbygningerne i Luxembourg og blive i Bruxelles.

 
  
  

- Betænkning: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(DE) Fru formand! Jeg har ønsket at tale, fordi disse grænseoverskridende betalinger er meget fordelagtige og viser, at EU med en positiv løsning og fjernelse af yderligere barrierer forholder sig bevidst til borgerne og indfører forordninger, der vil gøre deres dagligdag lettere. Jeg er helt overbevist i forbindelse med denne betænkning og mener derfor klart, at vi har taget et væsentligt skridt fremad med hensyn til at fremme aktiviteterne inden for EU. Jeg håber, at det vil skabe præcedens på andre områder.

 
  
  

- Betænkning: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Fru formand! Når jeg afgiver min stemmeforklaring, håber jeg, at jeg ikke fremprovokerer den samme slags smålige reaktioner, som man kan forvente fra den anden side af forsamlingen.

Jeg tror, vi alle er enige om, at vi skal tackle afgiftssvig, men samtidig er vi nødt til at forstå, at hvor det drejer sig om de iværksættere, som arbejder hårdt, som skaber job og velstand for andre og så bliver beskattet voldsomt for at gøre det, er det helt forståeligt, når de på lovlig vis ønsker at overføre deres penge til regimer med lavere beskatning.

Jeg tror, vi alle er enige om, at vi skal bekæmpe besvigelser, men vi skal ikke slå ned på lovlige overførsler af penge. Vi tror måske, at resultatet af sådanne handlinger vil bevirke, at regimer med lav beskatning vil forsvinde, og at vi alle vil skulle betale højere skatter, og jeg ved, at det er noget, folk fra især den anden side af Parlamentet bifalder. Men vi skal også forstå de utilsigtede følger, vores handlinger sommetider får, og hvis vi prøver at slå for hårdt ned på regimer og områder med lavere beskatning i stedet for blot at jage penge fra det ene land til det andet, vil den kapital, den innovation og den iværksætterånd, der er så hårdt brug for, blive jaget helt ud af EU.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Fru formand! Jeg stemte naturligvis imod Hamon-betænkningen, som er endnu værre end Kommissionens forslag om beskatning af indtægter fra opsparinger, for imod al logik stemte et flertal i Parlamentet – selv om det langt fra repræsenterer flertallet af parlamentsmedlemmerne – for at afskaffe kildeskattesystemet, der fungerer, for kun at bibeholde informationsudvekslingssystemet, hvilket er dyrt, bureaukratisk og ineffektivitet. Det er uforståeligt!

Jeg er glad for at medgive, at flertallet af medlemmerne her ikke havde noget godt kendskab til emnet, ellers ville de ikke have kunnet stemme for at afskaffe et system, der er effektivt og billigt, og som sikrer, at alle betaler skat af kapitalindkomst, idet de i stedet slår til lyd for informationsudveksling.

Hr. Hamon har fortalt mig, at han ikke er interesseret i, om alle betaler deres skatter. I aftes fortalte han mig, at han ønskede at vide, at franskmænd...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Fru formand! Dette angår det samme spørgsmål i forbindelse med den frie afstemning. Jeg har i princippet ikke noget at indvende imod systemet med kildeskat, men jeg mener, at vi skal markere, at afgiftssvig ikke er acceptabelt.

Jeg er enig i de kommentarer, der er fremsat, om at skattekonkurrence er en god ting. Jeg synes, det er en god ting. Jeg tror, at enhver, der så på dette for sig, ville sige, at det er en god ting. Folk siger ofte, jamen, er det ikke let for jer – I har 12,5 % selskabsskat i Irland, og jeg siger, jamen hvorfor har I ikke en selskabsskat på 12,5 % i jeres land, hvis det er det, der er problemet? Men der er et problem her, og vi er nødt til at markere med hensyn til skatteunddragelse. Det er en kriminel forseelse, og vi skal virkelig passe på, at vi ikke kommer for tæt på dem, der praktiserer den slags unddragelser.

Vi har før set, hvor finansverdenen er endt efter dårlig styring og dårlig praksis. Så jeg er principielt ikke imod kildeskat, men jeg ønsker at markere, at vi afgjort er nødt til at være mere bestemte i behandlingen af hele spørgsmålet om skatteunddragelse.

 
  
  

- Betænkning: Catherine Neris (A6-0068/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská, for PPE-DE-Gruppen. – (SK) Fru formand! Min politiske gruppe, Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, bifalder resultatet af dagens afstemning om Catherine Neris' betænkning om harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer.

Det var ikke muligt at opnå godkendelse hos Rådet efter førstebehandlingen, fordi nogle af medlemsstaterne ikke ville gå med til en tvungen erklæring om overensstemmelse. Med dagens afstemning fastslås Parlamentets holdning i nogle politisk følsomme spørgsmål, især CE-mærket, hvilket bør få Rådet til at nå frem til en fælles holdning med efterfølgende godkendelse i Parlamentet og Kommissionen ved andenbehandlingen.

Min politiske gruppe, PPE-DE, har efter aftale med De Europæiske Socialdemokraters Gruppe, Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa og Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance kun støttet tekniske forbedringer af teksten, og med ændringsforslagene har vi tilnærmet den tekst, der er vedtaget af Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, til Rådets arbejdstekst. PPE-DE støttede ikke ændringsforslag 17 og 54, der blev vedtaget i Udvalget, fordi den var enig i Kommissionens forslag – vi er imod indførelse af mærkninger inden for staterne, fordi de udgør en barriere for det indre marked, og vi er enige i, at medlemsstaterne bør fjerne alle nationale overensstemmelsesreferencer bortset fra CE-mærket.

Jeg er begejstret over, at kommissær Verheugen bakkede klart op om denne holdning under gårsdagens forhandling. Jeg ønsker lovgivningen held og lykke.

 
  
  

- Forslag til beslutning – B6-0192/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Fru formand! Dette beslutningsforslag indeholder absolut enkelte positive elementer, som f.eks. opfordringen til at styrke FRONTEX' mandat og til at tage initiativ til en europæisk indre sikkerhedspolitik, som bør supplere nationale sikkerhedsplaner. I sidste ende besluttede jeg dog at stemme imod det, fordi jeg finder det fuldstændig uacceptabelt, at dette Parlament, som, når alt kommer til alt, skal forestille at repræsentere EU's borgere, hårdnakket klynger sig til Lissabontraktaten. Jeg kunne ligeledes heller ikke godkende opfordringen om snarest muligt at fremsætte forslag til lempelse af import af udenlandsk arbejdskraft, og efter min mening berettiger opfordringen til en nejafstemning.

 
  
  

- Betænkning: Angelika Beer (A6-0234/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Fru formand! Lige som andre her i Parlamentet bifalder jeg det nye fremstød for at genoplive traktaten om ikkespredning af kernevåben, herunder Sikkerhedsrådets resolution om at lukke smuthuller i de eksisterende juridiske rammer.

Jeg afviser imidlertid den direkte virkning, betænkningen vil få, nemlig at EU skal erstatte nøglemedlemsstaterne som hovedaktør i denne særlige proces. Jeg synes, det er helt utroligt, at stedet her tror, det skal udstrække sine fangarme til dette område, især når man tager i betragtning, at kun to medlemsstater har kernevåben, mens yderligere fire deler kernevåben i NATO-regi.

Med denne betænkning er man mere interesseret i at gribe chancen for at udskifte medlemsstater omkring hovedbordet i den internationale ledelse end i at lægge tilstrækkelig mærke til risikoen for spredning af kernevåben via terrorister og slyngelstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Fru formand! Jeg tror, at vi som udgangspunkt alle er enige om, at kernevåben er noget skidt. Jeg tror, vi alle er enige om, at krig er noget skidt – det siger sig selv. Som den store filosof Edwin Starr sagde en gang, så er krig ikke godt for noget som helst.

Men når vi ser på det, er vi nødt til at stille det spørgsmål, om EU virkelig bør indtage pladsen i stedet for de to medlemsstater, der har kernevåben, i hele processen om ikkespredning, når man betænker den manglende ekspertviden uden for disse medlemsstater? Er det ikke overilet at foreslå, at UK bør demontere sine faciliteter til fremstilling af fissile materialer, når der er så meget af dette materiale, der kan falde i hænderne på terrorister og andre skurkagtige medlemsstater?

Dette er ikke andet end et forsøg på at få mere magt, og det vil faktisk give meget mindre magt i kampen mod spredning af kernevåben. Vi bør glemme det med at forsøge at få mere magt og faktisk tackle selve problemet.

 
  
  

- Betænkning: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Fru formand! For et par uger siden sad jeg og indtog en af mine yndlingsretter, en karryret, i landsbyen Long Buckby i nærheden af, hvor jeg bor, og jeg var vært for en gruppe mennesker, som er uvante med politik i en politisk diskussion. Som alle andre – og det ved De alle sammen – når man er medlem af Europa-Parlamentet, tror de straks en hel masse. For det første, at man tjener fedt og ikke reelt bekymrer sig om almindelige mennesker, og for det andet, at EU ikke fungerer, fordi der er for mange forordninger. Måske har de ret i nogle tilfælde – der burde foretages en beregning af lønsomheden med hensyn til forordningernes funktion – og de er dårligt gennemført, faktisk ikke gennemført på samme måde på hele kontinentet.

I denne betænkning tales der om kontrol af fællesskabsretten, og det er en god ting. Hvis man ser på Eurobarometer-hjemmesiden, kan man se den række af sager om overtrædelse, som Kommissionen rejser mod de enkelte medlemsstater. Men denne mangel på gennemførelse og ens gennemførelse er et af de største problemer, som folk her i Parlamentet, der ikke er som mig – som er eurofile snarere end euroskeptiske – er nødt til at se i øjnene fremover.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Fru formand! Jeg tror endnu en gang, at der kan skabes enighed, når vi ser på dette spørgsmål, hvad enten man er skeptisk over for fremtidig europæisk integration, eller man ønsker at se sit eget land indordnet under en overnational stat. Jeg tror, vi alle er enige om nu, at vi alle er medlemmer af EU, og at vi bør rette os efter fællesskabsretten, for vi har været igennem den behørige proces, forhandlingerne og de juridiske processer.

Vi har derfor brug for – det tror jeg, vi alle er enige om – en bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten. Så når jeg har vælgere i London og ostehandlere, der klager til mig over, at de har været nødt til at investere mange penge for f.eks. at sikre, at de afdelinger, de bruger til salg af ost, lever op til EU-standarder, som er blevet rost i høje toner af britiske embedsmænd, og de så rejser over til andre medlemsstater og ser, at ost sælges åbent på gademarker og smelter, og de undrer sig over, hvordan fællesskabsretten gennemføres i andre lande, er det på tide, at vi viser, at vi mener det alvorligt med hensyn til gennemførelse af fællesskabsretten i hele EU.

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Fru formand! Jeg spekulerer lige på, om det egentlig var i orden, at hr. Kamall indtrængende opfordrede Parlamentet til at ignorere traktaterne og ignorere dets juridiske forpligtelser og faktisk øge Parlamentets beføjelser ved at tage fat på spørgsmålet om bygninger på tre forskellige steder. Han ved udmærket, at det desværre er regeringerne i medlemsstaterne, der træffer afgørelse om institutionernes placering, og at de under John Majors formandskab, den tidligere leder af hans parti, på topmødet i Edinburgh i 1992 desværre pålagde Europa-Parlamentet den juridiske forpligtelse at holde 12 mødeperioder om året i Strasbourg.

Det er beklageligt, men løsningen er da forhåbentlig ikke at bryde loven. Løsningen er forhåbentlig at bede regeringerne om at revidere denne uheldige beslutning, der blev truffet under ledelse af hans tidligere partileder.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Kvinders rettigheder i Afghanistan (RC-B6-0197/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Parlamentets beslutningsforslag om kvinders rettigheder i Afghanistan, fordi jeg mener, at det nye lovforslag om de shiitiske kvinders personlige status er uacceptabelt. Denne lovgivning, som for nylig blev vedtaget af det afghanske parlaments to kamre, indeholder alvorlige begrænsninger af kvindernes fri bevægelighed, legitimerer voldtægt i ægteskabet og fremmer diskrimination af kvinder i forbindelse med ægteskab, skilsmisse, arv og adgang til uddannelse. Det er ikke i overensstemmelse med hverken internationale menneskerettighedsstandarder generelt eller kvinders rettigheder.

Jeg mener, at EU skal sende et klart signal om, at dette lovforslag skal tilbagekaldes, da dets indhold modsiger ligestillingsprincippet, der er fastlagt i de internationale konventioner.

 
  
  

Støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone (RC-B6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for det fælles beslutningsforslag om støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone, da det er afgørende at sikre, at de, der begår voldelige forbrydelser jf. den humanitære folkeret, især krigsforbrydelser og forbrydelser imod menneskeheden, bliver straffet og udstår deres straffe.

Denne domstol, der blev oprettet i 2000 af FN og regeringen i Sierra Leone, var den første internationale domstol finansieret via frivillige bidrag, den første, der blev oprettet i et land, hvor de påståede forbrydelser fandt sted, og den første, der har rejst tiltale mod en siddende regeringsleder i Afrika for krigsforbrydelser og forbrydelser imod menneskeheden.

 
  
  

Den humanitære situation i Camp Ashraf (RC-B6-0248/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. – (PT) Beboerne i Camp Ashraf er et af de synlige udtryk for det iranske regimes undertrykkelse og for modstanden mod denne vold.

Den forbindelse, som folk gentagne gange har forsøgt at lave mellem medlemmerne af den iranske modstandsbevægelse og terrorisme, er uberettiget, hvilket aviser, politikere og domstole har kunnet bevise. Tværtimod ligger situationen i Camp Ashraf åben for offentligheden, og talrige personer, herunder parlamentsmedlemmer og journalister, har besøgt lejren og draget deres egne konklusioner. Beboerne i Camp Ashraf er beskyttede personer i henhold til Genèvekonventionen. Af disse grunde er det signal, Parlamentet har sendt, afgørende vigtigt. Beboerne i Camp Ashraf har ret til beskyttelse og til under ingen omstændigheder at blive overdraget til det iranske regime. Dette er et spørgsmål om den mest grundlæggende respekt for menneskerettighederne. Vi håber derfor, at denne beslutning vil bære frugt.

Endelig har jeg en bemærkning om det iranske regime. Det er afgørende, at de fejl, der blev begået i begyndelsen af og under interventionen af USA's allierede i Irak, nu ikke gøres værre på grund af fejl under deres afgang. Hvis det iranske fundamentalistiske regime ved slutningen af denne proces har styrket sin indflydelse i regionen, særligt ved at kontrollere Iraks indre anliggender, så vil denne region have fjernet sig længere fra freden, og verden vil stå over for en større trussel.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), skriftlig. − (EN) Jeg opfordrede alle mine liberale kolleger til at stemme imod ændringsforslagene fra De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance og De Europæiske Socialdemokraters Gruppe, da udkastet til beslutning allerede var afbalanceret, og da disse ændringsforslag ikke var i samklang med beslutningens ånd.

At kritisere og anklage PMOI, en af det iranske folks mest prominente modstandsbevægelser, uden vægtige beviser ser i frygtelig grad ud som et forsøg på at stille det autoritære regime i den islamiske republik Iran tilfreds. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan nogen kunne have det godt med at gøre dette undertrykkende regime en tjeneste ved at støtte ændringsforslagene, som giver Iran mulighed for at angribe og svække den modstandsbevægelse, der har forfægtet menneskerettigheder og demokrati i Iran.

Jeg vil gerne takke alle mine kolleger, som støttede det oprindelige beslutningsudkast, der på ingen måde truede Camp Ashrafs beboere på deres liv og integritet. Vi skal få dem til at engagere sig i at udvirke et regimeskifte i Iran, der kan sikre fred og sikkerhed i en region, som har været en af de mest uforudsigelige og ustabile igennem mere end årtier.

 
  
  

- Betænkning: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for betænkningen.

I de seneste årtier har der været en øget tendens til at tackle spørgsmålet om handicappede ud fra et perspektiv baseret på rettigheder, og tendensen er trængt igennem i brede kredse på internationalt plan.

Respekten for handicappedes rettigheder har altid været et af de væsentlige aspekter i europæisk socialpolitik, og hvad det angår, er FN's konvention om menneskerettigheder et skridt i den retning.

Konventionens principper er respekt for værdighed, selvbestemmelse, valgfrihed, uafhængighed, ikke-diskrimination, social integration, respekt for forskellighed, lige muligheder, tilgængelighed og lighed mellem mænd og kvinder.

Af særlig betydning for fremme af social integration er artiklerne 24, 27 og 28 om emner i forbindelse med uddannelse, arbejde og beskæftigelse samt social tryghed. Jeg håber derfor, at konventionen vedtages med så mange stemmer som muligt, og at alle medlemsstaterne vil ratificere den hurtigst muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for fru Jelevas betænkning om De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder. Ansvaret herfor vil for første gang ligge hos både Fællesskabet og dets medlemsstater, idet den værner om respekten for værdighed og personlig selvbestemmelse samt fremmer ikke-diskrimination, social integration og accept af handicappede som en del af den menneskelige forskellighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), skriftlig. – (PL) Jeg stemte ja til at vedtage Jeleva-betænkningen om De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder. Disse forhold er særlig vigtige for mig, og det har jeg vist mange gange, f.eks. på møder i det, der kaldes Voivodeship-parlamentet for rehabilitering i Subkarpatien – der har været 18 af dem.

Jeg understreger hele tiden, at handicappede skal behandles, ligesom ikke-handicappede behandles. Det vil sige ikke kun med fine erklæringer og lovmæssige forordninger, men frem for alt i det praktiske liv i hverdagen. Principperne i konventionen er som følger: respekt for iboende værdighed, personlig selvbestemmelse inklusive frihed til at træffe egne valg og respekt for menneskers uafhængighed, ikke-diskriminering, fuld og effektiv deltagelse og integration i samfundet, respekt for forskelligheder og accept af handicappede som en del af den menneskelige forskellighed og humanitet, lige muligheder, tilgængelighed, lighed mellem mænd og kvinder, respekt for handicappede børns udviklingsevner og respekt for handicappede børns ret til at bevare deres identitet.

I denne sammenhæng finder jeg, at bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder er meget positive. I EU gælder de omkring 50 millioner mennesker, og i hele verden anslås antallet til at være 650 millioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Grækenlands Kommunistiske Parti stemte ikke for betænkningen om EU's konklusion på De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, idet det mener, at EU ikke er berettiget til at undertegne og ratificere sådanne aftaler med FN på vegne af de 27 medlemsstater. EU's undertegnelse krænker enhver idé om EU-medlemsstaternes uafhængighed og suverænitet, idet de er medlemmer af FN og har ret og forpligtelse til at undertegne. I dette særlige tilfælde støtter Grækenlands Kommunistiske Parti konventionen og protokollen om handicappedes rettigheder samt medlemsstaternes forpligtelse til at anvende den, på trods af, at dette anliggende gælder den generelle politik i de kapitalistiske lande, som fører en inhuman politik over for mennesker, der har behov for særlig pleje.

 
  
  

- Betænkning: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), skriftlig. − (EN) De britiske Konservative deler i nogen grad bekymringerne i denne betænkning om, at der er alvorlige problemer, hvad angår borgerlige frihedsrettigheder, i forbindelse med nogle tilfælde af misbrug af profilanalyser i enkelte situationer, og bifalder, at Parlamentet søger at gøre regeringerne i medlemsstaterne opmærksomme på det. Vi mener dog, at vores retshåndhævende myndigheder skal være i stand til at anvende passende værktøjer, så de kan udføre deres opgaver effektivt. En af disse opgaver er profilanalyser, især profilanalyser foretaget under ledelse af efterretningstjenester.

Vi kunne imidlertid ikke støtte denne specifikke tekst, da tonen især i punkterne er ude af balance og overdrevent alarmerende. Ordføreren opfordrer til, at proportionalitetsprincippet iagttages, hvilket gør det det ekstra beklageligt, at dette princip ikke blev respekteret ved udarbejdelsen af betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for denne betænkning.

En af de forpligtelser, der skal overholdes af enhver stat, hvor folkeretten hersker, er at sikre, at forebyggelsesforanstaltninger til gavn for civile borgeres sikkerhed udføres ikke på grundlag af en persons etniske identitet, men på grundlag af personens adfærd.

Rent etisk kan eller bør ingen person tilbageholdes under nogen form, med mindre der foreligger handlinger, som begrunder en anklage mod ham, eller som beviser hans skyld. For at kunne rumme immigrations- og terrorismeproblemet har vi nu nået det punkt, hvor vi udvikler profilanalyser. Denne metode er udviklet af politiorganisationer og gør, at man på forhånd kan identificere grupper af mennesker, som anses for at være potentielle udøvere af terror- og kriminelle handlinger. En af de mest effektive profilanalysemetoder kaldes dataminering. Ved hjælp af computerdatabaser kan man med denne metode finde frem til personer ud fra kriterier, som er blevet fastlagt på forhånd, og som er baseret på race, etnicitet, religion og nationalitet.

Vi skal reagere for at styre profilanalyserne via juridiske parametre, så alles rettigheder sikres, uanset en persons race eller religion.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. – (PT) Profilanalyser anvendes allerede nu på adskillige områder fra fredsbevarelse til administrativ kontrol og toldkontrol ved grænserne og også i kampen mod terrorisme.

Der er en øget interesse for at bruge denne undersøgelsesteknik, der er baseret på indsamling af oplysninger om enkeltpersoner fra forskellige kilder. Oplysningerne kan indeholde mere følsomme data som f.eks. etnisk oprindelse, race, nationalitet eller religion.

Brugen af disse teknikker har imidlertid udviklet sig betydeligt, uden at der tidligere har været mulighed for at drøfte dem og konkludere, hvordan og hvornår de kan anvendes, og hvornår det kan anses som nødvendigt, legitimt og rimeligt at anvende dem.

Det er også klart, at der skal oprettes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte individets grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Denne situation er endog mere bekymrende, hvis vi tager i betragtning, at der skal foretages krydsreferencer mellem de forskellige databaser, som f.eks. Schengeninformationssystemet, visuminformationssystemet og Eurodac.

Jeg lykønsker derfor ordføreren, fru Ludford, med initiativet og med den mulighed, vi her har fået for at indlede denne forhandling ud fra betænkningen, som efter min opfattelse er rimeligt afbalanceret og afspejler de forpligtelser, vi har forhandlet om sammen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − (SV) Junilisten støtter den ordlyd, der udtrykker, at der er behov for at tage profilanalyser foretaget via automatisk dataminering op i en politisk forhandling, da de afviger fra den generelle regel om, at beslutninger i relation til kriminalitetsbekæmpelse bør være funderet på en persons adfærd. Vi er stærke modstandere af etniske profilanalyser, som indebærer myndigheders vilkårlige brug af oplysninger på grundlag af bl.a. race, hudfarve, sprog, religion, nationalitet og etnisk oprindelse, og vi ser en åbenlys risiko for, at uskyldige mennesker kan blive udsat for vilkårlig tilbageholdelse.

Vi tror imidlertid ikke, at dette problem løses bedst på EU-niveau. Det bør løses på internationalt niveau via internationale aftaler og konventioner, f.eks. via FN.

Vi støtter mange formuleringer i denne betænkning, men af ovennævnte grunde har vi valgt at stemme imod betænkningen som helhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Betænkningen omhandler den metode, der anvendes af undertrykkende mekanismer og hemmelige tjenester i EU på basis af standarder for lignende mekanismer i USA for at fastsætte normer og klassificere personer som mistænkte i forbindelse med "terror"- og kriminel aktivitet ud fra deres etnicitet eller race, deres adfærd, deres politiske, sociale, religiøse og ideologiske overbevisninger og deres sociale adfærd. Denne metode er selvfølgelig ikke ny. Bourgeoisiets undertrykkende mekanismer har en historie, der er rig på kriminelle handlinger mod kommunister og sociale forkæmpere, mod hvem denne klassifikation blev brugt til at stemple dem som farlige for den offentlige orden og sikkerhed. Under påskuddet om terrorisme bliver disse mekanismer hevet ind igen i dag fra de mørkeste tider i det europæiske bourgeoisis historie.

Selv om man i betænkningen forholder sig kritisk til disse metoder, vil man ikke kategorisk fordømme dem eller kræve, at de forbydes øjeblikkeligt. Tværtimod anses de for at være legitime politiundersøgelsesmetoder, forudsat at de underlægges strenge betingelser og begrænsninger. Der er ingen garantier og begrænsninger for sådanne fascistlignende metoder, og det kan der heller ikke være.

Derfor stemte Grækenlands Kommunistiske Parti imod betænkningen. Det opfordrer arbejderne til at løfte hovedet og i ulydighed knække og vælte det EU, der undertrykker, forfølger, terroriserer og krænker de demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder.

 
  
  

- Betænkning: Antonio De Blasio (A6-0180/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), skriftlig. − (EN) De britiske Konservative støtter initiativer, der skal sikre, at man har succes i kampen mod svig inden for EU's budget. I den henseende er der en række fornuftige forslag i denne betænkning, herunder styrkelse af OLAF's uafhængighed.

Vi ønsker imidlertid at gøre det klart, at vi er imod at oprette en offentlig anklagemyndighed i EU og dermed imod forslaget i betænkningens punkt 57.

 
  
  

- Indstilling ved andenbehandling Bart Staes (A6-0256/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), skriftlig. − (EN) Jeg besøgte gartnerivirksomheden Johnson i Wixley i min valgkreds sidste uge. Her udtrykte man bekymring over nogle punkter i den seneste pakke om pesticider, især de strenge grænsekriterier for visse pesticider, hvor der endnu ikke findes erstatningsmidler.

Jeg var dog glad for, at forslaget i dette tilfælde synes at være mindre kontroversielt. Da der tilsyneladende ville blive tale om enighed mellem Parlamentet og Rådet, var jeg glad for at kunne støtte Rådets tekst og de aftalte ændringsforslag, også selv om de sidstnævnte i sidste ende ikke blev vedtaget.

Regelmæssig indsamling og udbredelse af oplysninger om brugen af pesticider bør kunne bidrage til at øge kendskabet til og kontrollen med brugen af pesticider og spille en lille, men vigtig rolle med hensyn til at sikre, at pesticider er sikre for både menneskers helbred og miljøet, samtidig med at man undgår de bekymringer, der er udtrykt om den foregående pakke.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for ændringsforslagene til indstillingen ved andenbehandling af betænkningen om statistik over plantebeskyttelsesmidler. Jeg tror, at denne betænkning vil supplere andre eksisterende tiltag i forbindelse med pesticider, som blev aftalt i slutningen af sidste år.

Der er adskillige, vigtige ændringer i denne betænkning, som f.eks. en ændring af ordet plantebeskyttelsesmidler til pesticider, en udvidelse af området, så det dækker biocidholdige produkter, og en indbefatning af kommercielle anvendelser af pesticider uden for landbruget. Med denne forordning vil EU sikre en meget sikrere anvendelse af pesticider.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), skriftlig. − (DE) Forordningen om statistik over plantebeskyttelsesmidler er en del af gennemgangen af EU's politik for plantebeskyttelsesmidler. Denne gennemgang omfatter også godkendelsesforordningen og direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider, som det lykkedes at vedtage i begyndelsen af året.

Målet er at mindske de negative virkninger af plantebeskyttelsesmidler så meget som muligt ved at mindske risiciene. For at kunne måle dette har vi brug for indikatorer, og for at kunne udvikle disse indikatorer har vi brug for pålidelige oplysninger baseret på statistik, som sikrer sammenlignelighed mellem medlemsstaterne. Derfor stemte jeg for betænkningen. Vi skal imidlertid ikke glemme, at kun de, der markedsfører produkterne i overensstemmelse med forordningerne, vil levere oplysninger. Nye rapporter om den ulovlige handel med pesticider i hele EU viser, at det er nødvendigt, at vi kigger mere indgående på problemet. Det samme gælder for import af produkter fra tredjelande. Her skal vi optrappe vores kontrol.

Med vores stringente godkendelsesprocedure i EU får mennesker og miljø en garanti for omfattende beskyttelse. Alle, der sælger eller anvender plantebeskyttelsesmidler uden godkendelse, og alle, der ikke i fornødent omfang tjekker grænseværdierne for pesticidrester, skaber ikke blot risici, der kunne undgås, de giver også producenterne af produkterne og landbrugsbranchen et dårligt ry. Den eksisterende lovgivning yder tilstrækkelig beskyttelse på dette område, men den skal overholdes og overvåges.

 
  
  

- Betænkning: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for forslaget om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, da de nuværende forbrugsmønstre har meget betydelige indvirkninger på miljøet, hovedsagelig i form af udledning af drivhusgasser og forurening.

Jeg mener, det er vigtigt at ændre forbrugs- og produktionsvaner, uden at dette medfører væsentlige meromkostninger for virksomheder og husholdninger.

 
  
  

- Betænkning: Catherine Neris (A6-0068/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer for at fremme omsætning og brug af denne slags varer. Anvendelse af et fælles teknisk sprog for at angive en byggevares ydeevne tydeliggør og forenkler betingelserne for at få adgang til CE-mærket, hvilket sikrer brugerne større sikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), skriftlig. – (CS) Jeg er meget glad for, at der med dagens plenarmøde er fjernet nogle alvorlige utilstrækkeligheder i den foreslåede forordning om harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer, som blev indføjet i denne tekniske standard af den socialdemokratiske ordfører. Skyggeordfører Zita Pleštinská fortjener vores bifald. Det er takket være hendes professionelle erfaring og flid og omhu i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, at den aktuelle version er af professionel standard. Med harmonisering og CE-mærkning for serieproduktion vil der blive tale om forenkling og reducerede omkostninger for især små virksomheder. De uensartede krav i de 27 medlemsstater vil ikke længere være gældende. CE-overensstemmelsesmærkningen for serieproduktion giver tilstrækkelig sikkerhed for, at produkter er i overensstemmelse med EU-standarder. Harmonisering er ikke nødvendig for prototyper og specialprodukter. Kun hvis byggevarer importeres i lande, hvor der f.eks. er risiko for jordskælv, skal de også opfylde de krav, der gælder for disse særlige forhold. Jeg bifalder det tjekkiske formandskabs støtte til denne version.

 
  
  

- Betænkning: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for betænkningen.

Det væsentligste emne i forordning (EF) nr. 2560/2001 er grænseoverskridende pengeoverførsler og grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner. Forordningen blev vedtaget den 19. december 2001, og formålet med den er at sikre, at prisen for en grænseoverskridende betaling er den samme som for en betaling foretaget i en medlemsstat.

Frem til 1. januar 2006 fandt den kun anvendelse på pengeoverførsler, hævninger i kontantautomater og betalinger ved hjælp af debet- og kreditkort op til 12 500 EUR i EU-landene, hvorimod beløbet fra den dato er øget til 50 000 EUR. Denne ændring har medført prisfald og større konkurrence på markederne for betalingstjenester. Der er dog også ulemper ved forordning (EF) nr. 2560/2001, idet den f.eks. mangler en definition af "tilsvarende betalinger" og en revisionsklausul, og det er nødvendigt straks at tage fat på disse punkter.

Jeg vil gerne afslutte med at sige, at vi bakker op om forslagene om at ajourføre og ændre forordning (EF) nr. 2560/2001, eftersom det er vores pligt at gøre grænseoverskridende betalinger lettere og mere økonomiske.

 
  
  

- Betænkning: Horst Schnellhardt (A6-0087/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Schnellhardt-betænkningen om forordningen om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, idet jeg finder, at forslagene i dette dokument vil bidrage til en væsentlig forbedring af sikkerheden ved disse produkter, især ved at sikre sporbarhed i hele forarbejdningsprocessen. Fødevaresikkerheden og forbrugerbeskyttelsen i EU vil således blive styrket.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Med denne betænkning vil EU blive i stand til at udstyre sig selv med mere præcise lovrammer, som kan bidrage til at øge sikkerheden i hele fødevareproduktions- og distributionskæden. Tekstens fortjeneste er, at den foreslår en metode, der i højere grad er baseret på risici og kontroller og gør forordningerne om animalske biprodukter og lovgivningen om hygiejne mere konsekvente, samtidig med at den også introducerer nye regler for sporbarhed af animalske biprodukter.

Jeg kan også fortælle Dem, at hr. Schnellhardts foregående betænkning om fødevarehygiejne (2002) har haft en meget positiv virkning, idet vildtbranchen i EU er blevet klar over sit ansvar. Gennemførelse i national ret af denne forordning har haft positiv indvirkning på stedet, bl.a. ved at forbedre uddannelsen af syv millioner jægere i Europa, der som resultat af, at de arbejder i dette miljø hele tiden, hurtigt og effektivt kan opdage sundhedskriser hos vildtlevende dyr.

Jeg støtter derfor denne betænkning, der vil bidrage til, at EU bedre kan forudse og reagere på eventuelle fødevarekriser, der har forbindelse til produkter af animalsk oprindelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, fordi vi i Rumænien såvel som i andre medlemsstater undertiden står over for kriser, der vedrører sundhedssikkerhed for mennesker og dyr i forbindelse med animalske produkter, som f.eks. transmissible spongiforme encephalopatier, dioxin, svineinfluenza og mund- og klovesyge. Sådanne kriser kan også få en større, negativ effekt på landmænds socioøkonomiske situation og på de berørte sektorer i branchen, herunder forringet tillid hos forbrugerne til sikkerheden ved animalske produkter. Sygdomsudbrud kan også få negative konsekvenser for miljøet på grund af bortskaffelse af kroppe og i relation til biodiversitet. Ud fra et lovgivningsmæssigt perspektiv havde vi brug for en revision af forordningen om animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

Dette vil derfor bidrage til at løse problemerne i forbindelse med forskellige tolkninger af forordningens rækkevidde og de problemer, det medfører, som f.eks. konkurrenceforvridning og forskellige grader af beskyttelse mod risici for menneskers og dyrs sundhed, klassifikation af animalske biprodukter, der i højere grad er baseret på risici, afklaring af dispensationer (f.eks. animalske biprodukters indvirkning på forskning, sygdomsudbrud, naturkatastrofer), reduktion af den administrative byrde via eliminering af dobbelttilladelser for visse typer økonomiske enheder.

Med revisionen opretholdes de principper, der anvendes i EU til at regulere anvendelse, forarbejdning, bortskaffelse, sporbarhed og fordeling af animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, således at der sikres et højt niveau inden for fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse.

 
  
  

- Betænkning: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Denne betænkning omhandler forslag til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

Jeg stemte for denne betænkning om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, fordi den forstærker principperne om gennemsigtighed og skattemæssig retfærdighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), skriftlig. – (FR) I Hamon-betænkningen slås der til lyd for generelt at udveksle oplysninger, hvilket er et bureaukratisk og i sidste ende ineffektivt system. Jeg går ind for kildeskat, dvs. at man lader hver borger betale sin skat fuldt ud til den medlemsstat, hvor han eller hun er skatteyder, ved at betale en rimelig skat (20 eller endog 25 %). Denne skat bør gælde for fysiske og juridiske personer, bør inddrives ved kilden af det finansielle organ, der forvalter penge (værdipapirer, obligationer osv.), og bør overføres til skatteyderens skattedepartement. Ideelt set burde det gøres til en ressource i Fællesskabet.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − (SV) Det er afgørende, at vi tackler skattesvig inden for EU's medlemsstater. Kommissionens forslag og Udvalgets betænkning er imidlertid blevet overlæsset med formuleringer, som, hvis de fandt opbakning i Parlamentet, kun ville bidrage til overregulering af EU-samarbejdet.

Vi har stemt imod betænkningen som helhed og anmoder om et gennemgribende eftersyn at hele lovgivningsforslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) Jeg støtter dette forslag om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, der skal bidrage til at lukke eksisterende smuthuller og eliminere afgiftssvig. Erfaringen viser, at det nuværende direktiv kan omgås, så de rigeste kan undgå at betale skat, mens de, der tjener meget mindre, fortsat betaler deres skatter. Med dette forslag begynder vi at få gjort en ende på denne fremgangsmåde.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), skriftlig. − (EN) I denne betænkning anerkendes globale lederes meldinger om, at skattely er en del af en global økonomi, der burde bidrage positivt i bred forstand. Der er allerede gjort meget på kildeskatteområdet, og med denne betænkning styrkes den aktuelle interesse for at øge gennemsigtigheden ved opsparinger og transaktioner i sådanne skattely. Det er særlig vigtigt, når det drejer sig om virksomheders og personers skatteunddragelse.

 
  
  

- Betænkning: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − (SV) Det er meget vigtigt at skabe sunde systemer, som forebygger skattesvig. Det gælder især merværdiafgift. Dog mener vi, at Kommissionens forslag og den foreliggende betænkning i deres nuværende form rejser flere spørgsmål, end de giver svar. EU har en langsigtet ambition om at mindske antallet af forordninger. Kommissionens forslag ser ud til at være på vej i den modsatte retning, og det risikerer at øge den administrative byrde for især små virksomheder i EU. Forslaget indeholder også formuleringer, som vil betyde store ændringer i den svenske lovgivning.

Vi har valgt at stemme imod denne betænkning ved førstebehandlingen, men ser ikke desto mindre frem til, at Kommissionens oprindelige forslag udvikles yderligere på en konstruktiv måde.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), skriftlig. − (EN) Labour-Partiet i Europa-Parlamentet bifalder hr. Vissers betænkning om afgiftssvig i forbindelse med import og andre grænseoverskridende transaktioner. Selv om moms sommetider er en kompleks sag, kan dens virkninger hen over grænserne skabe særlige problemer, som denne betænkning bidrager til at identificere og afklare.

 
  
  

- Mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (B6-0256/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), skriftlig. − (EN) Labour-Partiet i Europa-Parlamentet kan støtte denne betænkning ud fra et bredt perspektiv på medlemsstaternes økonomiske tiltag under den aktuelle økonomiske krise. Euroobligationer kan måske ses som en smart idé, der kan give midler til regeringerne, men der lader til ikke at være noget lovhjemlet grundlag for dem, så det forekommer usandsynligt, at denne mulighed kan udnyttes.

 
  
  

- Betænkning: Carl Schlyter (A6-0255/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om nanomaterialer, fordi nanoteknologierne giver løfte om fantastiske resultater, særligt inden for energi og udvikling af biomedicin. Jeg mener dog, at det er vigtigt at sikre sikkerheden ved produkter, før de markedsføres, idet nanoteknologierne indebærer risici, som man endnu ikke helt forstår.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), skriftlig. – (PL) Materialer, der består af partikler, som måler mindre end 10-9 m, kaldes nanomaterialer. De forekommer i fri form eller som emission af nanopartikler i en matrix bestående af andre materialer som f.eks. kompositmaterialer.

Disse materialer er nanomaterialer baseret på "topstyret" teknologi og anvendelse af højenergi-gnidning.

Nanopartikler har en stor overflade og betydelig overfladeenergi, hvilket giver dem følgende karakteristika:

– evne til at katalysere kemiske reaktioner

– signifikant reaktivitet (potentiel)

– kan let trænge ind i levende celler.

Ukontrolleret udledning af frie nanopartikler i miljøet kan være sundhedsfarligt. Frie nanopartikler fra forskellige materialer kan måske forårsage kræftfremkaldende kemiske reaktioner, hvis de trænger ind i levende celler, men dette er ikke bekræftet.

Kilder til nanopartikler udledt i miljøet omfatter:

– produkter fremstillet med "topstyret" metode, f.eks. nanozinkoxidpartikler anvendt i cremer med UV-filtre og bakteriedræbende tilsætningsstoffer som f.eks. sølvnanopartikler

– utilsigtede biprodukter i form af nanopartikler, f.eks. som resultat af forbrænding, dækfriktion og andre ukontrollerede processer, der skaber nano-aerosoler ved brownsk bevægelse.

Vil brug af nanopartikler i solcremer, hvis formål er at blokere for ultraviolet stråling, forårsage helbredsmæssige bivirkninger? Det kan og bør undersøges.

Har den katalytiske virkning af nano-aerosolerne, som er overalt omkring os, farlige helbredsmæssige virkninger? Også her haster det med den videnskabelige forskning, som imidlertid er vanskelig at udføre af både fysiske og kemiske årsager.

 
  
  

- Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (B6-0192/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , skriftlig. – (NL) Dette beslutningsforslag indeholder absolut enkelte positive elementer, som f.eks. opfordring til at styrke FRONTEX' mandat og til at tage initiativ til en europæisk indre sikkerhedspolitik, som bør supplere nationale sikkerhedsplaner. I sidste ende besluttede jeg dog at stemme imod det, fordi jeg finder det fuldstændig uacceptabelt, at dette Parlament, som, når alt kommer til alt, skal forestille at repræsentere EU's borgere, hårdnakket klynger sig til Lissabontraktaten. Jeg kunne ligeledes heller ikke godkende opfordringen om snarest muligt at fremsætte forslag til at gøre det lettere at importere udenlandsk arbejdskraft.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), skriftlig. – (NL) Selv om jeg stemte imod dette beslutningsforslag, har jeg ønsket at gøre det klart, at den bestemt indeholder mange positive elementer, ikke mindst hvad angår styrkelse af FRONTEX og en bedre og supplerende europæisk indre sikkerhedspolitik. Hovedproblemet for mig er dog stadig, at Parlamentet hårdnakket klynger sig til Lissabontraktaten, som om den var den store redningsmand. På den måde skaber vi naturligvis ikke noget fremskridt. Det forbliver en kamp til det sidste, og i sidste ende er det kun demokratiet og troværdigheden i et demokratisk europæisk projekt, der vil lide under det. Det er overflødigt at sige, at jeg er fuldstændig uenig i en udvidelse af "blue card"-systemet. Det er noget, jeg har frygtet fra begyndelsen, og denne frygt er nu blevet en realitet. Som altid skal den typiske salamipolitik i EU, hvor beslutningerne træffes stykkevis, og hvor virkningerne af efterfølgende beslutninger hemmeligholdes i mellemtiden, trækkes ned over hovedet på os.

 
  
  

- Konklusioner fra G20-topmødet (RC-B6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. – (PT) G20-topmødet og erkendelsen af, at der er behov for samarbejde om en koordineret reaktion på den aktuelle økonomiske situation i verden, er et udtryk for globaliseringens positive side. Der er ikke længere enkeltstående magter, uafhængige økonomier eller undværlige, globaliserede lande. Tværtimod har de lande, der har meget værre forhold end disse "ofre" for krisen, men som ikke har været involveret i globaliseringen, som det er tilfældet med de fleste lande i Afrika, stadig deres problemer, og de er stadig ikke omfattet af løsningen. Dét problem gives der ingen løsning på.

Den anden lektie, vi lærer i disse tider, er, at det eneste alternativ til markedsøkonomi er en markedsøkonomi, der fungerer bedre. Det er den vej, vi skal gå.

Endelig skal jeg understrege, at evnen til at håndtere krisen i høj grad afhænger af, om der er evne til at reformere de nationale økonomier og skabe fleksible betingelser. Samtidig med håndtering af finanskrisen skal vi også håndtere paradigmeskiftet i verdensøkonomien. Ellers kommer vi til at opleve en dyb, men konjunkturbestemt krise, hvor vi ikke får løst de strukturelle problemer i vores økonomier.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), skriftlig. − (EN) Jeg er enig i anbefalingerne i dette beslutningsforslag, som kommer på et tidspunkt, hvor det haster med at tackle den økonomiske krise.

Først skal det siges, at vi ikke har overstået krisen endnu, og at myndighederne ikke kan slappe af i den tro, at den går over.

Der er adskillige, væsentlige forhold, som det er vigtigt at reagere på.

For det første systemiske risici: De internationale institutioner skal styrkes, så de kan stå rustet over for fremtidige trusler. Inden for EU skal man overveje én enkelt myndighed som f.eks. ECB til at koordinere stærke tiltag, når der er presserende behov for det.

For det andet er justering af eksisterende lovgivning og indførelse af ny lovgivning, hvori man anerkender de særlige behov i sektorerne inden for branchen for finansielle tjenester, særlig Solvens II og kapitalkravsdirektivet, afgørende elementer i risikostyringen. Desuden vil kreditvurderingsbureauer nu også blive reguleret.

Med hensyn til de skattemæssige foranstaltninger, medlemsstaterne i øjeblikket forestiller sig, er det vigtigt at fortsætte med fornuftige og afbalancerede holdninger, som heller ikke bliver til protektionisme.

Vi står over for en stigende arbejdsløshed og faldende efterspørgsel. De sociale politikker skal også afspejle EU-borgernes bekymringer og skal tages mere alvorligt, end det fremgår af de anbefalinger, der kendes på nuværende tidspunkt.

 
  
  

- Betænkning: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. − (IT) Det vestlige Balkan har i årevis været skueplads for de mest barbariske massakrer i Europa. Som forholdene er nu, er udsigten til medlemskab af EU den væsentligste garanti for stabilitet og reformer.

Der er stadig behov for fremskridt. Vi bør huske, at naboskabs- og samarbejdspolitikker understøtter regionens fremskridt hen imod medlemskab af EU, og at der i det vestlige Balkan stadig er visse bilaterale spørgsmål mellem de forskellige stater, som skal løses, og som både er og ikke er fællesskabsanliggender.

Imidlertid vil EU's indflydelse og Unionens evne til at fungere som mellemmand, der støtter de reformer, der er på vej i Balkan, gøre, at disse stater i fuldt omfang kan leve op til Københavnerkriterierne og komme med i EU som fuldgyldige medlemmer.

For at støtte den stadigt stigende integration mellem hovedsagelig unge mennesker er det vores pligt at bakke op om en øget finansiering og øge antallet af stipendier, der er til rådighed i EU for studerende og forskere fra det vestlige Balkan under Erasmus Mundus-programmet. Det vil ikke blot være endnu en uddannelsesmulighed for mange unge mennesker, det vil også bevirke, at mange unge mennesker lærer andre unge på deres egen alder i EU at kende, så de selv føler, at de helt og fuldt er EU-borgere, hver med sin egen identitet, men forenet i forskellighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , skriftlig. − (NL) Alt i alt er der balance i udarbejdelsen af dette beslutningsforslag. Ikke desto mindre stemte jeg imod det, fordi en jastemme ville betyde, at jeg støtter Lissabontraktaten, og at alle landene i det vestlige Balkan kan tiltræde EU. Både mit parti og det absolutte flertal af EU-borgerne er imod Lissabontraktaten, hvis de skulle få mulighed for at stemme, og imod yderligere tiltrædelser. Parlamentet ignorerer måske EU-borgernes ønsker og klager, men det gør jeg i hvert fald ikke.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Eleni Koppa (PSE), skriftlig. – (EL) PASOK's gruppe i Parlamentet stemte for betænkningen om det vestlige Balkan, fordi det er en vigtig betænkning, idet man i den klart understreger Balkans udsigter til EU-medlemskab, hvilket er PASOK's standardholdning. Samtidig bemærkes det dog i den, at en løsning på de bilaterale uenigheder skal findes inden for rammerne af gode naboskabsforbindelser, og at dette skal være en forudsætning for, at tiltrædelsesforhandlinger kan indledes og fremmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), skriftlig. (NL) To væsentlige grunde hindrede mig i at støtte dette beslutningsforslag. Først og fremmest mener jeg, at vi har brug for et absolut stop for udvidelser, med undtagelse af Kroatien. Vi bør først prøve at holde de 25 eller 26 nuværende EU-medlemsstater på sporet og få dem til at fungere effektivt. At styrte ud i yderligere udvidelser og en Lissabontraktat, der er blevet til på udemokratisk vis, er absolut ikke vejen frem. Der er ingen tvivl om, at det forestående EU-valg endnu en gang vil afsløre vælgernes udbredte apati, hvad angår EU-spørgsmål. Men hvad kan vi forvente, når vælgerne ser, at deres synspunkter alligevel ikke bliver taget i betragtning?

 
  
  

- Situationen i Bosnien og Hercegovina (B6-0183/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , skriftlig. – (NL) Jeg stemte imod denne betænkning. Når alt kommer til alt, viser det punkt, hvori der står, at europæisk integration er til bedste for hele befolkningen i det vestlige Balkan, og hvori det beklages, at politikerne i Bosnien-Hercegovina erklærer det som deres mål at tiltræde EU ud fra kortsigtede og nationalistiske motiver, at en stemme for dette beslutningsforslag ville have været en stemme for Bosniens tiltrædelse af EU.

Idet jeg er af den opfattelse, at EU har et presserende behov for at standse udvidelserne, har jeg stemt imod dette beslutningsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), skriftlig. − (NL) Bosnien-Hercegovina er beboet af hovedsagelig tre folkeslag, hvoraf ingen er i flertal i landet. Nogle af disse mennesker har en meget stærk tilknytning til Serbien, andre til Kroatien, og en tredje gruppe vil gerne understrege sin egen uafhængige, bosniske identitet. Faktisk er dette et Jugoslavien i lommeformat, en føderation, hvor forskellige folkeslag kan vælge imellem enten at leve fredeligt sammen eller at udkæmpe interne konflikter om deres territorium.

Siden Jugoslavien faldt fra hinanden i 1992, har man forsøgt at lave en forenet stat ud af Bosnien-Hercegovina, men forgæves. Jeg forventer ikke, at dette bliver muligt på kort eller langt sigt. Det vil først være muligt at opnå enighed mellem tre folkeslag og deres politiske ledere om en effektiv ledelse, når ingen længere føler sig truet af de andre eller af verden udenfor.

Først når EU's høje repræsentant og udenlandsk militær har trukket sig tilbage fra dette land, vil et kompromis blive muliggjort. Indtil da vil denne stagnationsperiode fortsætte. Derfor er jeg ikke enig i den foreslåede beslutning om dette land, som kun kan medføre, at protektoratet og følgelig stagnationen fortsætter.

 
  
  

- Betænkning: Angelika Beer (A6-0234/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. − (EN) Jeg støttede Beer-betænkningen om ikkespredning af kernevåben, herunder ændringsforslag 5 og 8, hvori man opfordrer til, at Europa bliver et kernevåbenfrit område, for jeg går ind for nuklear nedrustning. Jeg bifalder præsident Obamas initiativ i så henseende. Dog er USA og andre stadig selvfornægtende, først og fremmest hvad angår Israels vældige kernevåbenkapacitet, som understøtter Irans bestræbelser på at blive en kernevåbenmagt.

For det andet har den største kilde til spredning i verden i de seneste årtier ikke været Pyongyang, men Pakistan. A. Q. Khan og lederne af Pakistan, der skal forestille at være vestens allierede, har gjort mere for at gøre vores verden farligere end nogen af "slyngelstaterne" eller hele "den onde akse" tilsammen.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), skriftlig. − (EN) Labour-medlemmerne i Parlamentet står ved vores forpligtelser med hensyn til nedrustning og de tilsagn, der er fastlagt i artikel VI i traktaten om ikkespredning af kernevåben (NPT), som er hjørnestenen i den globale ikkesprednings- og nedrustningsordning. Labour-medlemmerne i Parlamentet arbejder for en verden, hvor der ikke er brug for kernevåben.

Selv om vi anerkender forslaget om en kernevåbenkonvention, ligger det Storbritannien på sinde, at vi ikke på dette tidspunkt risikerer at aflede opmærksomheden fra eller underminerer NPT, og derfor bifalder vi varmt Parlamentets beslutning om at gentage vores opbakning som Parlament til denne traktat. Vi bifalder varmt præsident Obamas og premierminister Gordon Browns nylige erklæringer med opfordring til kernevåbenreduktioner, og Labour-medlemmerne i Parlamentet vil fortsat bakke stærkt op om alle tiltag til at nedbringe kernevåbenlagrene og undgå spredning og vil fortsat holde alle stater ansvarlige for at overholde deres NPT-forpligtelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), skriftlig. – (RO) Vores berettigede ønske om at se en verden og et kontinent befriet for kernevåben skal sammenholdes med et bevis på en ansvarlig og moden forståelse af virkeligheden omkring os. Det er klart, at de største trusler kommer fra to retninger, nemlig kernevåben i hænderne på udemokratiske regimer, som ikke står til ansvar for nogen, og uansvarlig anvendelse af civile nukleare ressourcer. Traktaten om ikkespredning er den rigtige ramme, hvor vi har behandlet disse spørgsmål, og som vi kan bygge videre på.

Jeg stemte for fru Beers betænkning, og jeg vil gerne understrege, at vigtigheden af dette dokument skyldes netop det åbenlyse behov for at øge brugen af atomenergi til civile formål. Vi er udmærket klar over de problemer, der opstår på grund af manglende energiuafhængighed. Vi er i lige så høj grad klar over atomenergiens bidrag som en ren energiform i kampen mod den globale opvarmning. I dag er den eneste metode til produktion af ren energi i stort omfang at anvende atomenergi. Jeg håber, vi får de rammer, der skal til for at anvende den sikkert, så vi kan dække behovet hos udviklingsøkonomierne og EU's borgere.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), skriftlig. − (EN) De konservative har konsekvent været fortalere for en stærk ikkespredningsordning og en multilateral holdning til reduktion af atomvåbenbeholdninger, idet de med bestemthed er gået imod alle forslag, der har været rettet mod ensidig nuklear nedrustning. Vi bifalder en ny indsats for at forbedre traktaten om ikkespredning af kernevåben, herunder Sikkerhedsrådets resolution om at lukke smuthuller i de eksisterende juridiske rammer. Vi afviser imidlertid, at EU dermed skal erstatte medlemsstaterne som hovedaktør i processen. Kun to medlemsstater er kernevåbenstater, og yderligere fire deler kernevåben i NATO-regi. Vi støtter ikke det forslag, at Det Forenede Kongerige bør demontere sine faciliteter til fremstilling af fissile materialer. I betænkningen lægges der desuden for lidt vægt på faren ved spredning gennem terrorister og slyngelstater i modsætning til opretholdelse eller udskiftning af våbenlagre i de eksisterende fem kernevåbenstater. Flere ændringsforslag ville have forringet betænkningen betydeligt, herunder forslaget om at EU bør blive et kernevåbenfrit område. Af disse grunde og i betragtning af, at der er meget i betænkningen, vi kan støtte, har den britiske konservative delegation undladt at stemme.

 
  
  

- Betænkning: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. − (IT) Retsudvalget.

Jeg stemmer for Frassoni-betænkningen, der minder os om den grundlæggende rolle, som Parlamentet, de nationale parlamenter og de nationale domstole skal spille i gennemførelsen af fællesskabsretten.

Jeg er enig i, at vi skal minde Kommissionen om muligheden af at få et system, som klart viser de forskellige muligheder, borgerne har for at klage. Dette system kunne f.eks. være en fælles EU-portal eller ét enkelt sted, som borgerne kan kontakte for at få onlinebistand.

Borgerne bør have den samme grad af gennemsigtighed, hvad enten de indsender en formel klage eller udøver deres ret til at indgive et andragende på basis af traktaten. Udvalget om Andragender skal derfor have adgang til klare oplysninger om status for overtrædelsesprocedurer, som også er relevante for uafgjorte andragender. Underskriverne skal holdes fuldt underrettet om udviklingen i deres klager ved udløbet af hver forud fastsat frist.

Resuméer bør udarbejdes og gøres tilgængelige for offentligheden via én enkelt adgangsportal. Desuden bør disse resuméer ikke forsvinde, efter at lovgivningsproceduren er tilendebragt, på netop det tidspunkt, hvor de får større betydning for offentligheden og virksomhederne.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik