Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0194(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0053/2009

Rozpravy :

PV 24/04/2009 - 3
CRE 24/04/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 24/04/2009 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0321

Rozpravy
Piatok, 24. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Pristúpme teraz k vysvetleniam hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Vážená pani predsedajúca, dnes by som sa chcel vyjadriť k vážnemu obvineniu poslancov Európskeho parlamentu, ktoré bolo v tejto rokovacej sále vyslovené, a k urážke Európskeho parlamentu zo strany pána Martina, ktorý uviedol, že niektorí poslanci EP nehlasujú sami, ale posielajú za seba zástupcov, ktorí hlasujú pomocou hlasovacích kariet poslancov EP. Takéto správanie je neprijateľné, pretože dianie v Európskom parlamente sa naživo vysiela. Na balkóne sedia európski občania a dnes, vo volebnom roku, si vypočuli čosi mimoriadne. Ide o nactiutŕhanie a chcel by som požiadať, aby predsedníctvo na našej najbližšej schôdzi poučilo pána Martina, aby odvolal svoje slová a ospravedlnil sa všetkým poslancom, ktorí sedia v tomto Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vážený pán Rogalski, ako ste videli, požiadala som, aby sa okamžite prešetrilo, či je to pravda alebo nie.

Je to teda v zázname. Nebola to pravda. Je to preto zaznamenané v úradnom vestníku. Teraz požiadam predsedu Parlamentu o prijatie potrebných opatrení a budeme o tom rokovať na schôdzi predsedníctva.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, konali ste naozaj veľmi rýchlo. Ja si však myslím, že je neprijateľné, aby sa poslanec mohol postaviť zo svojho miesta a vzniesť takéto vážne obvinenie proti iným poslancom tohto Parlamentu. Nepodporujem pánov z extrémnej pravice, no predseda Parlamentu musí dodržiavať a chrániť práva poslancov. Sú proti nám vznášané najrôznejšie urážlivé obvinenia a máme právo na náležité zaobchádzanie a etické správanie zo strany kolegov tu v Parlamente a, samozrejme, aj mimo neho.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ak dovolíte, zaznamenala som všetko, čo ste povedali. Videli ste, že sme sa v tejto veci usilovali konať rýchlo, pretože je to dôležité. Úplne s vami súhlasím a uvidíme, aké opatrenia budú prijaté.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, v nadväznosti na túto diskusiu a vašu veľmi užitočnú odpoveď by som chcel povedať, že včera sa mi nepodarilo zachytiť pohľad vášho kolegu a informovať, že ten istý pán poslanec – odmietam použiť slovo „vážený“ – uverejnil v rakúskej tlači článok, v ktorom menoval jedného z pracovníkov Parlamentu. Či už sú obvinenia pravdivé alebo nie, zdá sa mi, že toto je ďalší príklad úplne neprimeraného správania. Je dosť dobre možné, že dotknutej osobe nebude preskúmané osvedčenie o zvolení za poslanca, ak budú rakúski voliči takí nerozumní, že ju podporia.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vážený pán Beazley, vaše slová som zaznamenala. Všetci sa zhodneme na tom, že k tejto veci je potrebné pristupovať citlivo, ale máte pravdu, pán Beazley, že takéto veci sa väčšinou nakoniec obrátia proti osobe, ktorá je za ne zodpovedná.

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, táto správa je o právach zdravotne postihnutých osôb a ja by som chcel uviesť do záznamu a oceniť prácu, ktorú odviedol labouristický poslanec tohto Parlamentu pán Richard Howitt v boji za ľudí so zdravotným postihnutím.

Vždy som bol veľkým prívržencom vytvárania možností športovať ľuďom so zdravotným postihnutím. Všetci sme počuli o paraolympijskom hnutí, no Európsky parlament a Komisia tento rok po prvý raz oceňujú úžasnú prácu, ktorú pre ľudí s duševným postihnutím odvádza hnutie špeciálnych olympiád pod vedením pána Tima Shrivera. Má programy po celom svete a jeden z nich bude teraz čiastočne financovaný z rozpočtu Európskej únie.

Mal som tú výsadu, že som mohol ísť na svetové letné hry do Šanghaja a na tohtoročné zimné hry v meste Boise v štáte Idaho, a je ťažké popísať všetky pocity, ktoré človek má, keď sleduje atlétov, ako súťažia a zúčastňujú sa na pretekoch. Chcel som len uviesť do záznamu, že toto uznesenie má moju plnú podporu.

 
  
  

– Správa: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, opäť si raz myslím, že toto je jedna zo správ, ktoré môžu mnohí ľudia uvítať. Myslím, že v boji za väčšie úspory energie a účinnejšie využívanie energie si všetci želáme zvýšenie počtu energeticky účinných výrobkov. Opäť však raz musím upozorniť na skutočnosť, že tento Parlament by mal ísť príkladom.

Keď hovoríme o energetickej účinnosti, mali by sme najprv dať do poriadku náš Parlament. Európsky parlament má tri budovy – dve budovy Parlamentu a jednu administratívnu budovu – jednu v Bruseli, druhú v Štrasburgu a tretiu v Luxemburgu. To jasne ukazuje, že pokiaľ ide o energetickú účinnosť, my sami pijeme víno a kážeme vodu.

Je čas ísť príkladom. Je čas posunúť boj za energetickú účinnosť na prvé miesto. Musíme zatvoriť štrasburský parlament, zatvoriť administratívne budovy v Luxemburgu a zostať v Bruseli.

 
  
  

– Správa: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, požiadal som o slovo, pretože tieto cezhraničné platby sú veľmi výhodné a ukazujú, že pomocou pozitívneho riešenia a odstránenia ďalších bariér Európska únia vedome berie ohľad na občanov a zavádza právne predpisy, ktoré im tieto veci v každodennom živote uľahčia. Som o tejto správe neochvejne presvedčený, a preto ma teší, že sme tu urobili významný krok vpred, čo sa týka zjednodušenia aktivít v rámci Európskej únie. Dúfam, že sa tým vytvorí precedens pre ďalšie oblasti.

 
  
  

– Správa: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, dúfam, že vysvetlením svojho hlasovania nevyvolám také malicherné odpovede, aké sa dajú čakať z druhej strany Parlamentu.

Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že je potrebné bojovať proti daňovým podvodom. Zároveň však musíme pochopiť, že v prípade podnikateľov, ktorí tvrdo pracujú, vytvárajú pracovné miesta a blahobyt pre ostatných a potom sú za to vysoko zdaňovaní, je celkom pochopiteľné, ak chcú legálne previesť svoje peniaze do režimov s nižšími daňami.

Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že je potrebné bojovať proti podvodom. Nebojujme však proti legálnym peňažným prevodom. Mohli by sme sa nazdávať, že takéto opatrenia povedú k zrušeniu režimov s nízkymi daňami a všetci budeme musieť platiť vyššie dane. Viem, že niečo také ľudia vítajú, najmä na druhej strane Parlamentu. Niekedy však musíme porozumieť aj neplánovaným dôsledkom svojich činov a ak sa budeme príliš usilovať bojovať proti režimom a oblastiam s nižšími daňami namiesto jednoduchého presúvania peňazí z jednej krajiny do druhej, vyženieme veľmi potrebný kapitál, veľmi potrebné inovácie a veľmi potrebnú podnikavosť úplne mimo Európy.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (FR) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som, samozrejme, proti správe pána Hamona, ktorá je ešte horšia než návrh Komisie o zdaňovaní úspor, pretože väčšina Parlamentu – hoci ani zďaleka nereprezentuje väčšinu poslancov tohto Parlamentu – hlasovala proti všetkým zákonom logiky za zrušenie systému zdaňovania pri zdroji, ktorý funguje, aby sa zachoval len systém výmeny informácií, ktorý je nákladný, byrokratický a neefektívny. Je to nepochopiteľné.

Rada pripustím, že väčšina prítomných poslancov túto problematiku dobre nepozná, lebo inak by nemohli hlasovať za zrušenie systému, ktorý je účinný, lacný a zabezpečuje, že všetci platia daň z kapitálových príjmov, a namiesto neho presadiť výmenu informácií.

Pán Hamon mi povedal, že ho nezaujíma, či každý platí dane. Včera mi povedal: „Chcem vedieť, že Francúzi...“

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, ide o tú istú problematiku v súvislosti so slobodou hlasovania. V zásade nemám námietky voči systému zrážkovej dane, ale naozaj si myslím, že musíme dať najavo, že daňové podvody sú neprijateľné.

Súhlasím s prednesenými poznámkami, podľa ktorých je daňová súťaž dobrá vec. Myslím, že to dobrá vec je. Myslím, že každý, kto sa na to pozrel nezávisle, by povedal, že je to dobrá vec. Ľudia často hovoria: „No, pre vás je to ľahké, máte v Írsku 12,5 % daň z príjmu právnických osôb.“ A ja na to: „Tak prečo nemáte 12,5 % daň z príjmu právnických osôb vo vašej krajine, ak je problém len v tom?“ Ide však o významnú vec a musíme dať najavo svoje zámery v súvislosti s daňovými podvodmi. Je to trestný čin a naozaj musíme zabezpečiť, aby sme sa príliš nepriblížili k tým, ktorí tento druh daňových podvodov robia.

V minulosti sme videli, kam zlá regulácia a zlá prax priviedli finančný svet. V zásade teda nie som proti zrážkovej dani, ale chcem naozaj jasne vyjadriť, že k celej otázke daňových podvodov musíme pristupovať rozhodnejšie.

 
  
  

– Správa: Catherine Neris (A6-0068/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská, v mene skupiny PPE-DE. – (SK) Moja politická skupina PPE-DE víta výsledky dnešného hlasovania k správe Catherine Nerisovej o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh.

Dohoda v prvom čítaní s Radou nebola možná, pretože časť členských štátov nesúhlasila s povinnosťou zostavovať vyhlásenie o zhode. Z dnešného hlasovania vychádza pozícia Európskeho parlamentu v oblasti politicky citlivých otázok, hlavne označenia CE, ktorá by mohla presvedčiť Radu, aby dosiahla spoločnú pozíciu a následne s Európskym parlamentom a Komisiou aj dohodu v druhom čítaní.

Moja politická skupina PPE-DE v dohode s politickými skupinami PSE, ALDE, Verts podporila len technické vylepšenie textu a dodatočnými pozmeňovacími návrhmi sme priblížili text odhlasovaný vo výbore IMCO k pracovnému textu Rady. PPE-DE nepodporila pozmeňovacie návrhy číslo 17 a 54 odhlasované vo výbore, pretože sa stotožnila s návrhom Komisie – sme proti zavedeniu vnútroštátnych označení, pretože predstavujú skôr bariéry na vnútornom trhu, a súhlasíme, aby členské štáty odstránili všetky iné národné odkazy na preukázanie zhody ako označenie CE.

Teší ma, že vo včerajšej rozprave túto pozíciu veľmi jasne potvrdil aj komisár Verheugen. Želám tejto legislatíve úspech.

 
  
  

– Návrh uznesenia – B6-0192/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Toto uznesenie bezpochyby obsahuje zopár pozitívnych prvkov, napríklad výzvu na posilnenie mandátu agentúry Frontex a prijatie iniciatív v európskej politike vnútornej bezpečnosti, ktorá by mala dopĺňať národné bezpečnostné plány. Napokon som sa však rozhodol hlasovať proti nemu, pretože považujem za úplne neprijateľné, aby tento Parlament, ktorý má, koniec koncov, zastupovať občanov Európy, húževnato lipol na Lisabonskej zmluve. Neschvaľujem ani výzvu na čo najrýchlejšie predloženie návrhov na zjednodušenie dovozu zahraničných pracovníkov, ktorá je podľa môjho názoru dôvodom na hlasovanie proti.

 
  
  

– Správa: Angelika Beer (A6-0234/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, tak ako ďalší poslanci tohto Parlamentu, aj ja vítam nové úsilie o oživenie zmluvy o nešírení jadrových zbraní vrátane rezolúcie Bezpečnostnej rady o odstránení medzier v existujúcom právnom rámci.

Odmietam však priamy dôsledok tejto správy, že Európska únia by mala nahradiť kľúčové členské štáty ako hlavný aktér tohto osobitného procesu. Podľa mňa je neuveriteľné, že sa táto inštitúcia pokúša roztiahnuť svoje chápadlá do tejto oblasti a myslí si, že by to mala urobiť, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že len dva členské štáty vlastnia jadrové zbrane a ďalšie štyri sa zúčastňujú na programe jadrových zbraní NATO.

Táto správa sa zaujíma predovšetkým o využitie šance na nahradenie členských štátov na významnom fóre medzinárodného riadenia a nevenuje dostatočnú pozornosť nebezpečenstvu šírenia jadrových zbraní teroristami a problémovými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, myslím, že ak začneme od základných zásad, všetci sa zhodneme na tom, že jadrové zbrane sú zlé. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že vojna je zlá vec – je to úplne samozrejmé. Ako raz povedal významný filozof Edwin Starr: „Vojna, hm, na čo je dobrá? Vôbec na nič.“

Keď sa však pozrieme na toto, musíme sa opýtať: mala by EÚ v celom procese nešírenia jadrových zbraní naozaj nahradiť dva členské štáty vlastniace jadrové zbrane, ak vezmeme do úvahy, že ostatné členské štáty v tomto smere nemajú skúsenosti? Nie je predčasné navrhovať, že Spojené kráľovstvo by malo zlikvidovať výrobu štiepneho materiálu, keď sa také veľké množstvo tohto materiálu môže dostať do rúk teroristov a ďalších problémových členských štátov?

Nie je to nič iné než úsilie o moc a v skutočnosti to omnoho menej prispeje k boju proti šíreniu jadrových zbraní. Mali by sme zabudnúť na mocenské boje a naozaj sa venovať samotnému problému.

 
  
  

– Správa: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, pred niekoľkými týždňami som jedol jedno zo svojich obľúbených jedál, karí, v dedinke Long Buckby neďaleko miesta, kde žijem, a spolu so skupinou osôb, ktoré sú v politike nové, som viedol politickú debatu. Ako každý – a to všetci dobre poznáte – si o poslancoch Európskeho parlamentu okamžite myslia množstvo vecí. Po prvé, že sú už za vodou a v skutočnosti sa veľmi nezaujímajú o obyčajných ľudí, a po druhé, že Európa nefunguje: je v nej príliš veľa nariadení. V niektorých veciach majú možno pravdu – bolo by potrebné urobiť analýzu nákladov a prínosov, čo sa týka nariadení. Nie sú správne vykonávané, ich vykonávanie dokonca nie je jednotné na celom kontinente.

Táto správa hovorí o monitorovaní právnych predpisov Spoločenstva a to je dobrá vec. Ak si pozriete internetovú stránku Eurobarometra, uvidíte, koľko prípadov porušenia Komisia otvára proti jednotlivým členským štátom. Toto nedostatočné vykonávanie a nejednotné vykonávanie patria medzi najväčšie problémy, ktorým budú musieť v budúcnosti čeliť ľudia v tejto rokovacej sále, ktorí nie sú ako ja – ktorí sú eurofili a nie euroskeptici.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, opäť si raz myslím, že keď sa pozrieme na túto problematiku, existuje priestor na konsenzus bez ohľadu na to, či niekto vidí budúcu európsku integráciu skepticky, alebo si želá, aby sa jeho krajina stala súčasťou nadnárodného štátu. Myslím, že v tejto chvíli sa všetci zhodneme na tom, že každý z nás je členom Európskej únie a mali by sme dodržiavať právne predpisy Spoločenstva, pretože prebehli príslušné postupy, rozpravy a právne konania.

Je preto potrebné lepšie monitorovať uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva – myslím, že s tým všetci súhlasia. Keď sa mi teda sťažujú londýnski voliči a predajcovia syra, že napríklad museli investovať veľké sumy peňazí, aby zabezpečili, že zariadenia, ktoré používajú na predaj syra, spĺňajú európske normy, ktoré britskí štátni úradníci presadzujú do posledného písmena, a potom cestujú po ďalších členských štátoch a vidia, ako sa syr predáva vonku na pouličných trhoch a roztápa sa, a pýtajú sa, ako je to s uplatňovaním právnych predpisov Spoločenstva v iných krajinách, je čas, aby sme ukázali svoj prísny postoj k uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva v celej EÚ.

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážená pani predsedajúca, kladiem si len otázku, či je naozaj v poriadku, keď pán Kamall naliehavo žiada Európsky parlament, aby ignoroval Zmluvy a svoje právne záväzky a navyše zvýšil právomoci Európskeho parlamentu v súvislosti s problematikou budov na troch rozličných miestach. Veľmi dobre vie, že o sídlach inštitúcií rozhodujú, žiaľ, vlády členských štátov a že pod vedením bývalého predsedu jeho strany Johna Majora na samite v Edinburghu v roku 1992, žiaľ, uložili Európskemu parlamentu právny záväzok uskutočniť 12 schôdzí ročne v Štrasburgu.

Je to poľutovaniahodné, ale som si istý, že riešením nie je porušenie predpisov. Dá sa to určite vyriešiť tak, že požiadame vlády, aby prehodnotili toto nešťastné rozhodnutie, ktoré bolo prijaté pod vedením bývalého predsedu jeho strany.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Práva žien v Afganistane (RC-B6-0197/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o právach žien v Afganistane, lebo som presvedčená, že nový návrh zákona o osobnom postavení šiítskych žien je neprijateľný. Tento právny predpis, ktorý prednedávnom schválili obe komory afganského parlamentu, ustanovuje prísne obmedzenia slobodného pohybu žien, povoľuje „manželské znásilnenie“ a presadzuje diskrimináciu žien v oblasti manželstva, rozvodu, dedenia a prístupu k vzdelaniu. Nie je to v súlade s medzinárodnými normami ľudských práv vo všeobecnosti ani práv žien.

Som presvedčená, že Európska únia musí vyslať jasný signál, že tento návrh zákona je potrebné zrušiť, pretože jeho obsah je v rozpore so zásadou rodovej rovnosti zakotvenou v medzinárodných dohovoroch.

 
  
  

Podpora pre Osobitný tribunál pre Sierru Leone (RC-B6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o podpore pre Osobitný tribunál pre Sierru Leone, pretože je nevyhnutný na to, aby boli páchatelia násilných trestných činov podľa medzinárodného humanitárneho práva, najmä vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, potrestaní a odpykali si svoje tresty.

Zriadila ho v roku 2000 Organizácia Spojených národov a vláda Sierry Leone, čím sa stal prvým medzinárodným súdom financovaným dobrovoľnými príspevkami, prvým súdom zriadeným v tej istej krajine, kde došlo k údajným trestným činom, a prvým súdom, ktorý obžaloval hlavu afrického štátu vo výkone funkcie z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

 
  
  

Humanitárna situácia obyvateľov tábora Ašraf (RC-B6-0248/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Obyvatelia tábora Ašraf sú jednou z viditeľných stránok útlaku zo strany iránskeho režimu a odboja proti tomuto násiliu.

Ako preukázali noviny, politici a súdy, spojenie medzi členmi iránskeho odboja a terorizmom, ktoré sa ľudia opakovane pokúšali dokázať, je neopodstatnené. Naopak, situácia v tábore Ašraf je vecou verejnou a mnohí ľudia vrátane poslancov a novinárov tábor navštívili a vyvodili si vlastné závery. Obyvatelia tábora Ašraf sú chránenými osobami podľa Ženevského dohovoru. Z týchto dôvodov je signál, ktorý vyslal Európsky parlament, mimoriadne dôležitý: obyvatelia tábora Ašraf majú právo na ochranu a za žiadnych okolností nesmú byť vydaní iránskemu režimu. Je to otázka najzákladnejšieho dodržiavania ľudských práv. Preto dúfame, že toto uznesenie prinesie ovocie.

Nakoniec by som ešte chcel podotknúť jednu vec, čo sa týka iránskeho režimu. Je nevyhnutné, aby sa chyby, ku ktorým došlo na začiatku zásahu spojencov Spojených štátov v Iraku a počas neho, teraz ešte neboli znásobené chybami, ktorých by sa mohli dopustiť pri svojom odchode. Ak bude po ukončení tohto procesu vplyv iránskeho fundamentalistického režimu v regióne posilnený najmä prostredníctvom kontroly vnútorných vecí Iraku, mier v regióne bude ešte viac vzdialený a svet bude čeliť väčšej hrozbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. – Vážená pani predsedajúca, našich liberálnych kolegov som žiadal, aby hlasovali proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré predložili Verts/ALE a PSE. Návrh uznesenia bol totiž dobre vyvážený a tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli v súlade s duchom a podstatou uznesenia.

Kritizovanie a obviňovanie PMOI, jedného z najprominentnejších opozičných hnutí iránskeho ľudu, sa bez významnejších dôkazov veľmi podobá na pokus o uchlácholenie autoritárskeho režimu Iránskej islamskej republiky. Neviem si predstaviť, ako môže niekto s čistým svedomím preukázať láskavosť tomuto utláčateľskému režimu tým, že podporí pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré dávajú Iránu možnosť napádať a oslabovať opozičné hnutie, ktoré v krajine presadzuje ľudské práva a demokraciu.

Rád by som poďakoval všetkým kolegom, ktorí podporili pôvodný návrh uznesenia, ktoré nijakým spôsobom neohrozovalo životy a integritu ľudí v tábore Ašraf. Musíme ich zaviazať k tomu, aby v Iráne prispeli k transformácii režimu, ktorá zabezpečí mier a bezpečnosť v regióne, ktorý celé desaťročia patril medzi najnepredvídateľnejšie a najnestabilnejšie.

 
  
  

– Správa: Rumiana Jeleva (A6-0229/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu.

V posledných desaťročiach dozrel a na medzinárodnej úrovni bol široko prijatý trend pristupovať k problematike osôb so zdravotným postihnutím z pohľadu založeného na právach.

Dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím bolo vždy jedným z kľúčových hľadísk európskej sociálnej politiky a dohovor Organizácie Spojených národov o ľudských právach v tomto zmysle predstavuje krok rovnakým smerom.

Zásadami dohovoru sú rešpektovanie dôstojnosti, nezávislosť, sloboda voľby, samostatnosť, nediskriminácia, začlenenie do spoločnosti, rešpektovanie odlišnosti, rovnosť príležitostí, prístupnosť a rovnosť mužov a žien.

Vzhľadom na podporu sociálneho začleňovania sú osobitne dôležité články 24, 27 a 28, ktorých predmetom sú témy súvisiace so vzdelaním, zamestnaním a sociálnou ochranou. Dúfam preto, že dohovor bude prijatý čo najvyšším počtom hlasov a že ho všetky členské štáty čo najskôr ratifikujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani Jelevovej o dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, za ktorý budú po prvý raz spoločne zodpovedné Spoločenstvo a jeho členské štáty. Obhajuje totiž rešpektovanie dôstojnosti a osobnej nezávislosti a presadzuje nediskrimináciu, začlenenie do spoločnosti a prijatie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. – (PL) Hlasoval som za prijatie správy pani Jelevovej o dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. Tieto témy sú pre mňa mimoriadne dôležité, čo som dokázal už veľakrát, napríklad na zasadnutiach takzvaného Rehabilitačného parlamentu Podkarpatského vojvodstva, ktorých sa uskutočnilo 18.

Neustále zdôrazňujem, že so zdravotne postihnutými osobami treba zaobchádzať tak, ako s ľuďmi bez zdravotného postihnutia. Vzťahuje sa to nielen na vznešené vyhlásenia a právne predpisy, no predovšetkým na praktické aspekty každodenného života. Dohovor zakotvuje tieto zásady: rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávislosti vrátane slobody voľby a samostatnosti osôb, nediskriminácia, plné a účinné zapojenie a začlenenie do spoločnosti, rešpektovanie odlišnosti a prijímanie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti, rovnosť príležitostí, prístupnosť, rovnosť mužov a žien, rešpektovanie rozvíjajúcich sa schopností detí so zdravotným postihnutím a rešpektovanie práva detí so zdravotným postihnutím na zachovanie vlastnej identity.

Myslím, že v tejto súvislosti sú ustanovenia dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím veľmi pozitívne. V EÚ sa vzťahujú približne na 50 miliónov osôb a odhadovaný počet na celom svete je 650 miliónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. (EL) Grécka komunistická strana nehlasovala za správu o pristúpení EÚ k dohovoru a protokolu OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nazdáva sa totiž, že EÚ nemá oprávnenie na podpis a ratifikáciu takýchto dohôd s OSN v mene 27 členských štátov. Ich podpísanie zo strany EÚ predstavuje porušenie celej koncepcie nezávislosti a zvrchovanosti členských štátov EÚ, ktoré sú členmi OSN a majú právo a povinnosť podpisovať takéto dokumenty. V tomto konkrétnom prípade Grécka komunistická strana podporuje dohovor a protokol o právach osôb so zdravotným postihnutím a povinnosť členských štátov uplatňovať ho napriek skutočnosti, že táto problematika súvisí s celkovou politikou kapitalistických krajín uplatňujúcich nehumánnu politiku voči ľuďom, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť.

 
  
  

– Správa: Sarah Ludford (A6-0222/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. – Britskí konzervatívci do istej miery súhlasia s obavami vyjadrenými v tejto správe, podľa ktorých existujú v malom počte prípadov vážne problémy v súvislosti s občianskymi slobodami, pokiaľ ide o zneužívanie vytvárania profilov v praxi. Vítajú tiež skutočnosť, že Európsky parlament sa na to usiluje upozorniť vlády členských štátov. Sme však presvedčení, že naše orgány činné v trestom konaní musia mať k dispozícii primerané nástroje na účinné vykonávanie svojich úloh, medzi ktoré patrí aj vytváranie profilov predovšetkým zo strany tajných služieb.

Tento konkrétny text však nemôžeme podporiť, pretože najmä tón odôvodnení je nevyvážený a príliš poplašný. Pani spravodajkyňa vyzýva, aby sa dodržiavala zásada proporcionality. Je preto veľmi poľutovaniahodné, že táto zásada nebola dodržaná pri vypracovaní správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu.

Jednou z povinností každého právneho štátu je zabezpečiť, aby činnosti uskutočňované v rámci prevencie pre bezpečnosť civilného obyvateľstva neboli založené na etnickej identite osôb, ale na ich správaní.

Z morálneho hľadiska nikto žiadnym spôsobom nesmie alebo by nemal byť zadržiavaný, ak nedošlo k skutkom, na základe ktorých môže byť daná osoba obvinená alebo ktoré poskytujú dôkazy o jej vine. Aby sme zvládli problém prisťahovalectva a terorizmu, dospeli sme v súčasnosti do fázy vytvárania „profilov“: túto metódu vyvinuli policajné organizácie a dajú sa pomocou nej v predstihu identifikovať združenia osôb, ktoré sú považované za potenciálnych stúpencov terorizmu a trestnej činnosti. Jedným z najúčinnejších spôsobov profilovania je automatické získavanie údajov, ktoré spočíva vo vyhľadávaní osôb pomocou počítačových databáz na základe vopred určených ukazovateľov vychádzajúcich z rasového a etnického pôvodu, náboženstva a štátnej príslušnosti.

Musíme zabezpečiť reguláciu profilovania pomocou zákonných parametrov s nástrojom zaručujúcim práva každej osoby bez ohľadu na jej rasu alebo náboženstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Vytváranie profilov sa už teraz používa v mnohých oblastiach od zabezpečovania pokoja až po správnu a colnú kontrolu hraníc a tiež v boji proti terorizmu.

Záujem o využívanie tejto vyšetrovacej techniky sa stále zvyšuje. Je založená na zbere informácií o osobách z rôznych zdrojov, ktoré môžu obsahovať aj citlivejšie údaje, ako sú etnický pôvod, rasa, štátna príslušnosť a náboženstvo.

Využívanie týchto techník sa však značne rozvinulo bez toho, aby najprv existovala príležitosť diskutovať o nich a dospieť k záveru o tom, ako a kedy ich možno používať a kedy sa ich použitie dá považovať za nevyhnutné, oprávnené a primerané.

Je tiež jasné, že je potrebné vytvoriť nevyhnutné záruky na ochranu základných práv a slobôd jednotlivcov.

Táto situácia je ešte znepokojivejšia, ak vezmeme do úvahy nevyhnutnosť krížových odkazov medzi rôznymi databázami, napríklad SIS II (Schengenský informačný systém), VIS (Vízový informačný systém) a Eurodac.

Blahoželám preto pani spravodajkyni Ludfordovej k jej iniciatíve a k príležitosti začať túto rozpravu, ktorú nám poskytla, na základe správy, ktorá je podľa mňa správne vyvážená a rešpektuje záväzky, na ktorých sme sa dohodli.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Júnové hnutie podporuje znenie, ktoré vyjadruje potrebu viesť politickú diskusiu o vytváraní profilov pomocou automatického získavania údajov. Ide totiž o odklon od všeobecného pravidla, podľa ktorého musia byť rozhodnutia súvisiace s bojom proti trestnej činnosti založené na správaní osôb. Sme zásadne proti vytváraniu etnických profilov, ktoré má za následok svojvoľné využívanie informácií úradmi okrem iného na základe rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva, štátnej príslušnosti a etnického pôvodu. Je tu podľa nás jednoznačné riziko svojvoľného zadržiavania nevinných osôb.

Nemyslíme si však, že tento problém sa dá najlepšie vyriešiť na úrovni EÚ. Mal by sa riešiť na medzinárodnej úrovni prostredníctvom medzinárodných zmlúv a dohovorov možno tak, ako je to v prípade Organizácie Spojených národov.

Podporujeme mnohé časti tejto správy, no z vyššie uvedených dôvodov sme sa rozhodli hlasovať proti správe ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. (EL) Správa sa venuje metódam používaným represívnymi zložkami a tajnými službami v EÚ na základe noriem pre podobné mechanizmy v USA, aby sa osoby štandardizovali a zatriedili ako podozrivé z „terorizmu“ a trestnej činnosti na základe svojho etnického pôvodu alebo rasy, správania, politického, sociálneho, náboženského a ideologického presvedčenia a spoločenskej činnosti. Táto metóda, samozrejme, nie je nová. Buržoázne represívne zložky majú bohatú históriu trestnej činnosti proti komunistom a sociálnym bojovníkom, pre ktorých sa táto klasifikácia používala, aby sa onálepkovali ako nebezpeční pre „verejný poriadok a bezpečnosť“. Dnes sú pod zámienkou „terorizmu“ opäť vyťahované z najtemnejších období dejín buržoázie v Európe.

Hoci sa správa k týmto metódam stavia kriticky, odmieta ich kategoricky odsúdiť a požadovať ich okamžitý zákaz. Naopak, považuje ich za legitímne metódy policajného vyšetrovania za predpokladu, že spĺňajú prísne podmienky a obmedzenia. Pre takéto metódy pripomínajúce fašizmus neexistujú a ani nemôžu existovať záruky a obmedzenia.

Grécka komunistická strana preto hlasovala proti správe. Vyzývame pracujúcich, aby zdvihli hlavy, postavili sa na odpor, vzbúrili sa a zvrhli EÚ predstavujúcu potláčanie, prenasledovanie, terorizmus a porušovanie demokratických práv a slobôd.

 
  
  

– Správa: Antonio De Blasio (A6-0180/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), písomne. – Britskí konzervatívci podporujú iniciatívy na zabezpečenie úspešného boja proti podvodom v súvislosti s rozpočtom EÚ. Správa v tomto smere obsahuje množstvo rozumných návrhov vrátane posilnenia nezávislosti úradu OLAF.

Chceme však jasne vyjadriť náš nesúhlas s vytvorením európskej prokuratúry, a teda aj s návrhom obsiahnutým v odseku 57 správy.

 
  
  

– Odporúčanie do druhého čítania: Bart Staes (A6-0256/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), písomne. – Minulý týždeň som navštívil záhradníckeho výrobcu Johnson v obci Wixley v našom volebnom obvode, kde som si vypočul obavy v súvislosti s niektorými prvkami nedávno prijatého balíka o pesticídoch, najmä čo sa týka prísnych limitných kritérií pre niektoré pesticídy, za ktoré doposiaľ neexistujú žiadne náhradné prípravky.

Potešilo ma však, že v tomto prípade je návrh zrejme menej kontroverzný. Zdá sa, že Parlament a Rada dosiahli konsenzus, a ja som s radosťou podporil text predložený Radou a dohodnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, hoci napokon neboli prijaté.

Riadny zber a šírenie údajov o používaní pesticídov by mali prispieť k zvýšeniu informovanosti a kontroly používania pesticídov a tiež zohrať malú, ale dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti pesticídov pre ľudské zdravie a životné prostredie. Zároveň sa predíde obavám vyjadreným v súvislosti s predchádzajúcim balíkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy odporúčania do druhého čítania v správe o štatistike prípravkov na ochranu rastlín. Verím, že táto správa nahradí ďalšie existujúce iniciatívy týkajúce sa pesticídov, ktoré boli dohodnuté na konci minulého roka.

Správa prináša viacero dôležitých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, napríklad zmenu výrazu „prípravky na ochranu rastlín“ na „pesticídy“. Predmet úpravy sa tým rozšíri na biocídne prípravky vrátane pesticídov na komerčné nepoľnohospodárske využitie. Týmto nariadením zabezpečí Európska únia omnoho bezpečnejšie používanie pesticídov.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písomne. – (DE) Nariadenie o štatistike prípravkov na ochranu rastlín je súčasťou revízie európskej politiky prípravkov na ochranu rastlín, do ktorej patrí aj nariadenie o schvaľovaní a smernica o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, ktoré boli úspešne prijaté začiatkom roka.

Cieľom je prostredníctvom obmedzenia rizík čo najvýraznejšie znížiť negatívne účinky prípravkov na ochranu rastlín. Aby sme to mohli zmerať, potrebujeme ukazovatele a na vývin týchto ukazovateľov potrebujeme spoľahlivé údaje vychádzajúce zo štatistík, ktoré zaručujú porovnateľnosť medzi členskými štátmi. Z tohto dôvodu som hlasovala za správu. Nesmieme však zabudnúť, že údaje poskytnú len tí, ktorí uvádzajú prípravky na trh v súlade s predpismi. Aktuálne správy o celoeurópskom nezákonnom obchode s pesticídmi ukazujú, že sa na túto problematiku musíme lepšie pozrieť. To isté platí pre dovoz prípravkov z tretích krajín. V tomto smere musíme zintenzívniť kontroly.

Prísne európske schvaľovacie konanie je zárukou komplexnej ochrany osôb a životného prostredia. Ten, kto predáva alebo používa prípravky na ochranu rastlín bez schválenia a kto nerobí náležitú kontrolu limitov rezíduí, nielenže vytvára zbytočné riziká, ale aj vrhá zlé svetlo na výrobcov prípravkov a odvetvie poľnohospodárstva. Existujúce právne predpisy poskytujú v tomto smere dostatočnú úroveň ochrany. Je však potrebné ich dodržiavanie a monitorovanie.

 
  
  

– Správa: Magor Imre Csibi (A6-0096/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za návrh o ekodizajne energeticky významných výrobkov, pretože súčasné vzorce spotreby veľmi významným spôsobom vplývajú na životné prostredie najmä prostredníctvom emisií skleníkových plynov a znečistenia.

Som presvedčená, že je dôležité zmeniť spotrebiteľské a výrobné návyky bez toho, aby to viedlo k výraznému zvýšeniu nákladov pre podniky a domácnosti.

 
  
  

– Správa: Catherine Neris (A6-0068/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na trh s cieľom podporiť pohyb a používanie tohto druhu výrobkov. Použitím spoločného odborného jazyka na označenie úžitkových vlastností stavebných výrobkov sa objasnia a zjednodušia podmienky získania označenia CE, čím sa zabezpečí zvýšenie bezpečnosti používateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písomne. – (CS) Som veľmi spokojná s tým, že sme dnes na plenárnom zasadnutí odstránili z návrhu nariadenia o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na trh vážne nedostatky, ktoré do tejto technickej normy začlenila spravodajkyňa socialistov. Pani tieňová spravodajkyňa Zita Pleštinská si zaslúži náš potlesk. Vďaka jej odborným skúsenostiam a usilovnej práci vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa má súčasné znenie profesionálnu úroveň. Harmonizáciou a označením CE pre sériovú výrobu sa dosiahne zjednodušenie a zníženie nákladov najmä pre malé podniky. Nejednotné požiadavky 27 členských štátov sa už nebudú uplatňovať. Označenie zhody CE pre sériovú výrobu poskytuje dostatočnú záruku, že výrobok spĺňa európske normy. V prípade prototypov a špecifických výrobkov harmonizácia nie je potrebná. Len ak sa stavebné výrobky dovážajú do krajín, kde napríklad hrozia zemetrasenia, budú musieť spĺňať aj požiadavky na tieto špecifické podmienky. Oceňujem podporu tohto znenia zo strany českého predsedníctva.

 
  
  

– Správa: Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Ďakujem, pani predsedajúca. Hlasoval som za správu.

Základným predmetom nariadenia (ES) č. 2560/2001 sú cezhraničné prevody a uskutočňovanie cezhraničných elektronických platieb. Nariadenie bolo prijaté 19. decembra 2001 a má zabezpečiť, aby bola cena cezhraničnej platby rovnaká ako cena platby uskutočnenej v rámci členského štátu.

Do 1. januára 2006 sa vzťahovalo len na prevody, výbery z bankomatov a platby uskutočnené debetnou alebo kreditnou kartou do výšky 12 500 EUR v krajinách EÚ. Od tohto dátumu sa suma zvýšila na 50 000 EUR. Táto zmena viedla k poklesu cien a zvýšeniu hospodárskej súťaže na trhoch s platobnými službami. Nariadenie (ES) č. 2560/2001 však má aj nedostatky, napríklad nedefinuje výraz „zodpovedajúce platby“ a neobsahuje doložku o preskúmaní. V týchto bodoch sú potrebné okamžité opatrenia.

Na záver by som rád povedal, že sme za návrhy na aktualizáciu a novelizáciu nariadenia (ES) č. 2560/2001, pretože je našou povinnosťou zabezpečiť, aby boli cezhraničné platobné transakcie jednoduchšie a lacnejšie.

 
  
  

– Správa: Horst Schnellhardt (A6-0087/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pána Schnellhardta o nariadení, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu. Myslím si totiž, že návrhy obsiahnuté v tomto dokumente podstatným spôsobom zvýšia bezpečnosť týchto produktov predovšetkým vďaka zabezpečeniu sledovateľnosti počas celého procesu spracovania. Posilní sa tým potravinová bezpečnosť a ochrana spotrebiteľa v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne. (FR) Táto správa umožní Európskej únii vyzbrojiť sa podrobnejším legislatívnym rámcom, ktorým bude môcť zvýšiť úroveň bezpečnosti vo výrobe potravín a v distribučnom reťazci. Klady tohto textu spočívajú v tom, že navrhuje metódu založenú viac na rizikách a kontrole a zvyšuje súdržnosť právnych predpisov o živočíšnych vedľajších produktoch a hygiene. Zároveň zavádza aj dodatočné pravidlá pre sledovateľnosť živočíšnych vedľajších produktov.

Môžem tiež uviesť, že predchádzajúca správa pána Schnellhardta o hygiene potravinových výrobkov (2002) mala veľmi pozitívny vplyv v tom, že európskych lovcov zveriny upozornila na ich zodpovednosť. Transpozícia tohto nariadenia do vnútroštátnych právnych predpisov mala v zásade pozitívny vplyv. Okrem iného sa zlepšilo vzdelávanie siedmich miliónov európskych poľovníkov, ktorí vďaka tomu, že po celý čas pracovali v takom prostredí, dokážu rýchlo a účinne identifikovať zdravotné krízy voľne žijúcich zvierat.

Podporujem preto túto správu, ktorá Európskej únii umožní lepšie predvídať a reagovať na potenciálne potravinové krízy súvisiace s výrobkami živočíšneho pôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu, pretože v Rumunsku, ako aj v ďalších členských štátoch, niekedy čelíme krízam, ktoré v súvislosti so živočíšnymi produktmi ovplyvňujú bezpečnosť verejnosti a zdravie zvierat, napríklad prenosná spongiformná encefalopatia, dioxín, prasací mor a slintačka a krívačka. Takéto krízy môžu mať aj širší negatívny vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu poľnohospodárov a zasiahnuté priemyselné odvetvia vrátane poklesu dôvery spotrebiteľov v bezpečnosť živočíšnych výrobkov. Výskyt chorôb môže negatívne ovplyvniť aj životné prostredie: likvidácia tiel a biodiverzita. Nariadenie o živočíšnych vedľajších produktoch neurčených na ľudskú spotrebu bolo potrebné prehodnotiť z legislatívneho hľadiska.

Tým sa teda vyriešia problémy spojené s rozdielnym výkladom rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a z toho vyplývajúce problémy, ako napríklad deformovanie hospodárskej súťaže a rôzne úrovne ochrany proti rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat, klasifikácia živočíšnych vedľajších produktov na základe väčšieho rozsahu rizík, vyjasnenie výnimiek (napr. vplyv živočíšnych vedľajších produktov na výskum, výskyt chorôb, prírodné katastrofy), zníženie administratívnej záťaže vďaka odstráneniu duplicitných povolení pre niektoré druhy hospodárskych subjektov.

Revízia dodržiava zásady, ktoré sa v EÚ používajú pri regulácii používania, spracovania, likvidácie, sledovania a prideľovania živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a tým zabezpečuje vysoký stupeň potravinovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa.

 
  
  

– Správa: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Táto správa sa týka legislatívneho návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Hlasovala som za správu o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, pretože posilňuje zásadu transparentnosti a daňovej spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. (FR) Správa pána Hamona presadzuje všeobecné využívanie výmeny informácií. Ide o byrokratický a nanajvýš neefektívny systém. Som za zrážkovú daň, čiže umožnenie občanom, aby zaplatili celú daň v členskom štáte, v ktorom sú daňovníkmi. Išlo by o primeranú sadzbu dane (20 alebo až 25 %). Táto daň by sa mala vzťahovať na fyzické a právnické osoby, mal by ju vyberať pri zdroji finančný orgán spravujúci peniaze (cenné papiere, dlhopisy atď.) a mala by byť poukazovaná príslušnému daňovému úradu, pod ktorý daňovník patrí. V ideálnom prípade by sa mala stať zdrojom Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Je nevyhnutné, aby sme bojovali proti daňovým podvodom v členských štátoch EÚ. Návrh Komisie a správa výboru však boli zahltené ustanoveniami, ktoré by prispeli len k prílišnej regulácii spolupráce v EÚ, keby ich tento Parlament podporil.

Hlasovali sme proti správe ako celku a žiadame dôkladné prepracovanie celého legislatívneho návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. – Podporujem tento návrh o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov s cieľom odstrániť existujúce medzery a zabrániť daňovým podvodom. Prax ukázala, že súčasnú smernicu možno obísť, čo tým najbohatším umožňuje vyhnúť sa plateniu daní, zatiaľ čo tí, ktorí zarábajú omnoho menej, dane naďalej platia. Tento návrh ukončí takýto stav vecí.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Táto správa uznáva reakciu popredných svetových predstaviteľov, že daňové raje sú súčasťou svetového hospodárstva, ktorá by mala pozitívnym spôsobom prispieť k širším záujmom. V oblasti zrážkovej dane už bolo vykonanej veľa práce a táto správa prispieva k momentálnemu záujmu o zvýšenie transparentnosti úspor a transakcií v takýchto daňových rajoch. Je to obzvlášť dôležité, pokiaľ ide o problematiku predchádzania daňovým únikom podnikov a jednotlivcov.

 
  
  

– Správa: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Vytvorenie spoľahlivých systémov na predchádzanie daňovým podvodom je veľmi dôležité. Týka sa to predovšetkým dane z pridanej hodnoty. Sme však presvedčení, že súčasné znenie návrhu Komisie a predloženej správy viac otázok vyvoláva, než zodpovedá. EÚ má dlhodobú ambíciu znižovať regulačnú záťaž. Zdá sa, že návrh Komisie sa uberá opačným smerom a prináša riziko zvýšenia administratívnej záťaže najmä pre malé podniky v Európe. Návrh tiež obsahuje ustanovenia, ktoré spôsobia veľké zmeny švédskych právnych predpisov.

Rozhodli sme sa v prvom čítaní hlasovať proti tejto správe. Tešíme sa však na to, že Komisia svoj pôvodný návrh ďalej konštruktívne rozpracuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Európska parlamentárna labouristická strana (EPLP) víta správu pána Vissera o daňových podvodoch súvisiacich s dovozom a inými cezhraničnými transakciami. Hoci DPH je niekedy komplexná, jej cezhraničné účinky môžu vyvolať špecifické problémy, ktoré táto správa pomáha identifikovať a objasniť.

 
  
  

– Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (B6-0256/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Strana EPLP môže podporiť túto správu, čo sa týka širšej perspektívy hospodárskych opatrení členských štátov počas súčasnej hospodárskej krízy. Eurobondy sa síce môžu považovať za rozumný nápad, ktorý môže vládam zabezpečiť peniaze, no zdá sa, že neexistuje právny základ, pomocou ktorého by sa to dalo dosiahnuť. Je preto nepravdepodobné, že by sa táto možnosť mohla realizovať.

 
  
  

– Správa: Carl Schlyter (A6-0255/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o nanomateriáloch, pretože nanotechnológie sú prísľubom fantastických výsledkov predovšetkým v energetike a rozvoji biomedicíny. Myslím však, že je dôležité zabezpečiť bezpečnosť výrobkov ešte pred ich uvedením na trh vzhľadom na to, že nanotechnológie prinášajú riziká, ktorým zatiaľ úplne nerozumieme.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), písomne. – (PL) Materiály vyrobené z častíc, ktoré merajú menej než 10-9 m, sa nazývajú nanomateriály. Vyskytujú sa vo voľnej podobe alebo ako emisie nanočastíc v hmote iných materiálov, napríklad kompozitov.

Sú to nanomateriály získané technológiou „zhora nadol“ a vysoko energetickým trením.

Nanočastice majú veľkú povrchovú oblasť a značnú povrchovú energiu, vďaka čomu majú nasledovné vlastnosti:

– schopnosť katalyzovať chemické reakcie,

– vysoká reaktivita (potenciál),

– môžu ľahko prenikať do živých buniek.

Nekontrolované vypustenie voľných nanočastíc do životného prostredia môže byť zdraviu nebezpečné. Ak voľné nanočastice rozličných materiálov preniknú do živých buniek, môžu vyvolať karcinogénne chemické reakcie. Toto však nie je potvrdené.

Medzi zdroje vypúšťania nanočastíc do životného prostredia patria:

– produkty vyrábané metódou „zhora nadol“, napríklad nanočastice oxidu zinočnatého používaného na výrobu krémov s UV filtrom a baktericídne prísady, napríklad nanočastice striebra,

– neplánované vedľajšie produkty v podobe nanočastíc, napríklad produkty spaľovania, trenia pneumatík a ďalších nekontrolovaných procesov, ktoré Brownovým pohybom vytvárajú nanoaerosóly.

Bude mať použitie nanočastíc v opaľovacích mliekach, ktorých úlohou je blokovať ultrafialové žiarenie, vedľajšie zdravotné účinky? To je možné a potrebné prešetriť.

Má katalytická činnosť nanoaerosólov, ktoré sa okolo nás nachádzajú, nebezpečné účinky na zdravie? Aj to si vyžaduje súrny vedecký výskum, ktorého uskutočnenie je však z fyzikálnych a chemických dôvodov zložité.

 
  
  

– Výročná rozprava o pokroku dosiahnutom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (B6-0192/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne. (NL) Toto uznesenie bezpochyby obsahuje zopár pozitívnych prvkov, napríklad výzvu na posilnenie mandátu agentúry Frontex a prijatie iniciatív v európskej politike vnútornej bezpečnosti, ktorá by mala dopĺňať národné bezpečnostné plány. Napokon som sa však rozhodol hlasovať proti nemu, pretože považujem za úplne neprijateľné, aby tento Parlament, ktorý má, koniec koncov, zastupovať občanov Európy, húževnato lipol na Lisabonskej zmluve. Neschvaľujem ani výzvu na čo najrýchlejšie predloženie návrhov na zjednodušenie dovozu zahraničných pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), písomne. (NL) Hoci som hlasoval proti tomuto uzneseniu, chcel by som objasniť, že bezpochyby obsahuje veľa pozitívnych prvkov – v neposlednom rade, čo sa týka posilnenia agentúry Frontex a lepšej doplnkovej európskej politiky vnútornej bezpečnosti. Kľúčovým problémom však pre mňa zostáva skutočnosť, že Parlament vytrvalo lipne na Lisabonskej zmluve, akoby predstavovala najväčšie spasenie. Prirodzene, v tomto smere nedosiahneme žiadny pokrok. Bojovať sa bude až do konca a napokon bude trpieť len demokracia a dôveryhodnosť projektu demokratickej Európy. Ani netreba hovoriť, že absolútne nesúhlasím s rozšírením uplatňovania systému takzvanej modrej karty. Niečoho takého som sa bál od začiatku a táto obava sa stala skutočnosťou. Ako zvyčajne musíme preglgnúť typickú európsku salámovú politiku, pri ktorej sa rozhodnutia prijímajú v postupných krokoch a účinky následných rozhodnutí sa medzičasom držia v tajnosti.

 
  
  

– Závery samitu G20 (RC-B6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Samit G20 a uvedomenie si potreby koordinovanej spoločnej reakcie na hospodársku situáciu súčasného sveta sú prejavom pozitívnej stránky globalizácie. Už neexistujú žiadne izolované mocnosti, nezávislé hospodárstva ani nepotrebné globalizované krajiny. Naopak, krajiny, v ktorých sú podmienky omnoho horšie než v tých, ktoré sa stali „obeťami“ krízy, no ktoré neboli súčasťou globalizácie, napríklad väčšina afrických štátov, majú stále svoje problémy a zostávajú mimo riešenia. Tento problém sa nerieši.

Ďalšie ponaučenie týchto časov spočíva v tom, že jedinou alternatívou trhového hospodárstva je lepšie fungujúce trhové hospodárstvo. Touto cestou sa musíme uberať.

Na záver musím zdôrazniť, že schopnosť reagovať na krízu do veľkej miery závisí od schopnosti reformovať národné hospodárstva a vytvárať flexibilné podmienky. Súčasne s reakciou na finančnú krízu musíme reagovať aj na zmenu vzorca svetového hospodárstva. V opačnom prípade zažijeme hlbokú cyklickú krízu a nevyriešime štrukturálne problémy našich hospodárstiev.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Súhlasím s odporúčaniami vyplývajúcimi z tohto uznesenia, ktoré prichádza v čase, keď treba súrne riešiť finančnú krízu.

Na začiatok je potrebné uviesť, že kríza sa ešte neskončila a úrady nesmú začať oddychovať v domnienke, že kríza prejde.

Je potrebné venovať sa niekoľkým kľúčovým aspektom.

Po prvé, riešiť „systémové riziká“: medzinárodné inštitúcie je potrebné posilniť, aby mohli čeliť budúcim hrozbám. V rámci EÚ je potrebné brať pre prípad súrnej potreby koordinácie účinných opatrení do úvahy jediný orgán, napríklad Európsku centrálnu banku.

Po druhé, oživenie existujúcich právnych predpisov a zavedenie nových právnych predpisov, ktoré uznávajú špecifické potreby odvetví finančných služieb, najmä Solventnosti II a smernice o kapitálových požiadavkách (CRD), sú mimoriadne dôležitými prvkami, ktoré prispejú k riadeniu rizík. Aj úverové ratingové agentúry budú odteraz podliehať regulácii.

Pokiaľ ide o daňové opatrenia, ktoré momentálne plánujú jednotlivé členské štáty, je dôležité pokračovať v rozumnom a vyváženom prístupe, ktorým sa neposilní protekcionizmus.

Budeme čeliť nárastu nezamestnanosti a poklesu dopytu. Aj sociálna politika musí odrážať obavy európskych občanov a musí sa jej venovať mimoriadna pozornosť, ktorá sa z doposiaľ známych odporúčaní javí ako jednoznačná.

 
  
  

– Správa: Anna Ibrisagic (A6-0212/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Región západného Balkánu bol celé roky scénou najbarbarskejších masakrov v Európe. Vyhliadky na členstvo v EÚ predstavujú za momentálneho stavu vecí hlavnú záruku stability a reforiem.

V niektorých oblastiach je ešte potrebný pokrok: nesmieme zabúdať, že politika susedstva a spolupráce podporuje pokrok regiónu smerom k členstvu v EÚ a že na západnom Balkáne ešte stále zostávajú nevyriešené niektoré bilaterálne problémy medzi rozličnými štátmi, členmi aj nečlenmi Spoločenstva.

Vplyv EÚ a jej schopnosť zohrať úlohu prostredníka na podporu prebiehajúcich reforiem na Balkáne však týmto štátom umožní úplne splniť kodanské kritériá a vstúpiť do EÚ ako plnoprávni členovia.

Ak chceme podporiť stále väčšiu integráciu najmä medzi mladými ľuďmi, je našou povinnosťou podporiť zvýšenie financovania a počtu študijných grantov, ktoré sú v EÚ k dispozícii pre študentov a výskumných pracovníkov zo západného Balkánu v rámci programu Erasmus Mundus. Bude to nielen ďalšou príležitosťou na vzdelávanie mnohých mladých ľudí, ale veľkému počtu mladých sa tým umožní aj osobne sa zoznámiť s ich rovesníkmi v EÚ, aby sa mohli cítiť ako ozajstní občania Európy, každý s vlastnou identitou, no spojení v rozmanitosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne. (NL) Celkovo je návrh tohto uznesenia vyvážený. Hlasoval som však proti nemu, pretože hlasovanie za by znamenalo, že podporujem Lisabonskú zmluvu a vstup krajín západného Balkánu. Moja strana i drvivá väčšina Európanov sú proti Lisabonskej zmluve, keby mali možnosť hlasovať, aj proti ďalšiemu rozširovaniu. Tento Parlament môže ignorovať želania a sťažnosti európskych občanov, ale ja ich určite ignorovať nebudem.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Eleni Koppa (PSE), písomne. (EL) Parlamentná skupina PASOK v Európskom parlamente hlasovala za správu o situácii na západnom Balkáne, pretože ide o významnú správu, v ktorej sa jednoznačne zdôrazňujú európske vyhliadky pre Balkán. Ide o štandardný názor skupiny PASOK. Zároveň však poznamenáva, že nájdenie riešenia bilaterálnych sporov je v rámci dobrých susedských vzťahov potrebné a musí byť podmienkou začatia a napredovania prístupových rokovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), písomne. (NL) Dva kľúčové dôvody mi zabránili podporiť toto uznesenie. Po prvé, myslím, že je potrebný absolútny zákaz rozširovania s výnimkou Chorvátska. Najprv by sme sa mali pousilovať o pokrok v 25 alebo 26 momentálnych členských štátoch EÚ a o ich efektívne fungovanie. Úsilie o ďalšie rozširovanie a Lisabonská zmluva, ktorá vznikla nedemokraticky, v žiadnom prípade nie sú cestou vpred. Je nepochybné, že v blížiacich sa európskych voľbách sa opäť raz ukáže rozsiahla apatia voličov v súvislosti s európskymi záležitosťami. Čo však očakávame, keď voliči vidia, že ich názory sa vôbec neberú do úvahy?

 
  
  

– Situácia v Bosne a Hercegovine (B6-0183/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne. (NL) Hlasoval som proti tejto správe. Napokon odsek, podľa ktorého je európska integrácia v centre najvyššieho záujmu celej populácie západného Balkánu a ktorý vyjadruje poľutovanie nad tým, že politici Bosny a Hercegoviny nie sú pre krátkozraký nacionalizmus schopní dohodnúť sa na cieli pripojiť sa k Európskej únii, ukazuje, že hlasovanie o tomto uznesení by bolo hlasovaním o vstupe Bosny do EÚ.

Vzhľadom na to, že zastavenie rozširovania je pre Európu súrne potrebné, hlasoval som proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Bosnu a Hercegovinu obývajú predovšetkým tri národy, z ktorých ani jeden nemá v krajine väčšinu. Niektorí z týchto ľudí pociťujú silné puto k Srbsku, ďalší k Chorvátsku a tretia skupina by rada zdôraznila vlastnú nezávislú bosniansku identitu. V podstate ide o Juhosláviu v malom, federáciu, v ktorej si jednotlivé národy môžu vybrať medzi mierovým spolunažívaním a bojmi vo vnútorných sporoch o územie.

Od rozpadu Juhoslávie v roku 1992 sa uskutočnili pokusy vytvoriť z Bosny a Hercegoviny jednotný štát, no bez úspechu. Myslím si, že sa to nepodarí v blízkej ani vzdialenej budúcnosti. Dohoda troch národov a ich politických predstaviteľov o účinnom riadení bude možná, len ak sa už nikto nebude cítiť ohrozený ostatnými alebo vonkajším svetom.

Kompromis bude možný, len keď z tejto krajiny odíde vysoký predstaviteľ EÚ a zahraničné vojská. Dovtedy bude trvať obdobie stagnácie. Preto nesúhlasím s navrhovaným uznesením o tejto krajine, ktoré môže viesť jedine k pokračovaniu protektorátu, a teda k stagnácii.

 
  
  

– Správa: Angelika Beer (A6-0234/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Podporil som správu pani Beerovej o nešírení jadrových zbraní vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 5 a 8, ktoré vyzývajú, aby sa Európa stala zónou bez jadrových zbraní, pretože som za jadrové odzbrojovanie. Vítam iniciatívu prezidenta Obamu v tomto smere. USA a ďalšie štáty to však stále popierajú, predovšetkým čo sa týka obrovského arzenálu jadrových zbraní v Izraeli, v dôsledku čoho sa Irán chce stať jadrovou mocnosťou.

Po druhé, hlavným šíriteľom jadrových zbraní na svete nebol v posledných desaťročiach Pchjongjang, ale Pakistan. A. Q. Chán a pakistanskí predstavitelia, ktorí sú považovaní za spojencov Západu, prispeli k zvýšeniu nebezpečenstva na svete omnoho viac než ktorýkoľvek z „problémových štátov“ alebo celá „os zla“ dohromady.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), písomne. – Labouristickí poslanci EP stoja za svojimi záväzkami o odzbrojovaní a za opatreniami ustanovenými v článku VI Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ), ktorá je základným kameňom celosvetového režimu nešírenia jadrových zbraní a odzbrojovania. Labouristickým poslancom EP záleží na svete, v ktorom nie sú jadrové zbrane potrebné.

Hoci uznávame návrh dohovoru o jadrových zbraniach, Veľká Británia sa obáva, aby v tomto čase nehrozilo odvrátenie pozornosti od ZNJZ alebo jej oslabenie, a tak srdečne víta uznesenie Európskeho parlamentu potvrdzujúce našu parlamentnú podporu tejto zmluve. Srdečne vítame nedávne vyhlásenia prezidenta Obamu a premiéra Gordona Browna vyzývajúce na obmedzenie počtu jadrových zbraní. Labouristickí poslanci EP budú naďalej plne podporovať všetky kroky na zníženie jadrových zásob a zabránenie šíreniu jadrových zbraní. Budeme tiež naďalej brať jednotlivé štáty na zodpovednosť, čo sa týka záväzkov vyplývajúcich zo ZNJZ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), písomne. (RO) Našu opodstatnenú túžbu zbaviť svet a kontinent jadrových zbraní musí sprevádzať dôkaz o zodpovednom a zrelom chápaní okolitej skutočnosti. Je jednoznačné, že najväčšie hrozby prichádzajú z dvoch smerov: jadrové zbrane v rukách nedemokratických režimov, ktoré nikomu neskladajú účty, a nezodpovedné využívanie civilných jadrových zdrojov. Zmluva o nešírení jadrových zbraní je správnym rámcom, v ktorom sa venujeme týmto obavám a ktorý môžeme naďalej budovať.

Hlasoval som za správu pani Beerovej a chcel by som zdôrazniť, že význam tohto dokumentu spočíva práve v jasnej potrebe zvýšiť využitie jadrovej energie na civilné účely. Veľmi dobre si uvedomujeme problémy vyplývajúce z nedostatočnej energetickej nezávislosti. Rovnako dobre si uvedomujeme prínos jadrovej energie ako čistej formy energie v boji proti globálnemu otepľovaniu. V súčasnosti je využitie jadrovej energie jediným spôsobom výroby čistej energie vo veľkom meradle. Dúfam, že budeme mať rámec na jej bezpečné využívanie, aby sme uspokojili potreby rozvíjajúcich sa hospodárstiev a európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. – Konzervatívci neustále presadzujú prísny režim nešírenia jadrových zbraní a mnohostranný prístup k znižovaniu počtu jadrových zbraní. Sú rozhodne proti akýmkoľvek návrhom na jednostranné jadrové odzbrojovanie. Vítame nové úsilie o vylepšenie zmluvy o nešírení jadrových zbraní vrátane rezolúcie Bezpečnostnej rady o odstránení medzier v existujúcom právnom rámci. Odmietame však dôsledok tejto správy, ktorý spočíva v tom, že EÚ by mala nahradiť členské štáty ako hlavný aktér tohto procesu. Len dva členské štáty EÚ vlastnia jadrové zbrane a ďalšie štyri sa zúčastňujú na programe jadrových zbraní NATO. Nepodporujeme návrh, že Spojené kráľovstvo by malo zlikvidovať zariadenia na výrobu štiepneho materiálu. Táto správa nevenuje dostatočnú pozornosť ani nebezpečenstvu šírenia jadrových zbraní teroristami a problémovými štátmi, pretože je proti zachovaniu či premiestneniu zbraní existujúcimi piatimi štátmi vlastniacimi jadrové zbrane. Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by kvalitu správy výrazne zhoršili, napríklad návrh, že EÚ sa má stať zónou bez jadrových zbraní. Keďže mnohé časti správy by sme mohli podporiť, delegácia britských konzervatívcov sa z tohto dôvodu zdržala hlasovania.

 
  
  

– Správa: Monica Frassoni (A6-0245/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. (IT) Výbor pre právne veci.

Ďakujem, pani predsedajúca. Hlasujem za správu pani Frassoniovej, ktorá nám pripomína významnú úlohu, ktorú Európsky parlament, národné parlamenty a vnútroštátne súdy musia zohrať pri uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva.

Súhlasím s tým, že musíme Komisii pripomenúť možnosť mať k dispozícii systém, ktorý jasne ukazuje jednotlivé opravné prostriedky, ktoré môžu občania využiť. Tento systém by mohol mať podobu spoločného portálu EÚ alebo jednotného kontaktného bodu online, ktorý by občanom poskytoval poradenstvo.

Stupeň transparentnosti by mal byť rovnaký bez ohľadu na to, či občania podávajú oficiálnu sťažnosť, alebo si uplatňujú právo na predloženie petície na základe Zmluvy. Výbor pre petície by mal preto dostať jasné informácie o stave napredovania konaní vo veci porušenia právnych predpisov, ktoré sú dôležité aj v prípade prebiehajúcich petícií. Signatári musia byť pri uplynutí jednotlivých stanovených lehôt plne informovaní o stave napredovania svojich sťažností.

Mali by sa vypracovávať súhrny a je potrebné zverejňovať ich prostredníctvom jedného prístupového miesta. Tieto súhrny by navyše po ukončení legislatívneho procesu nemali zmiznúť, pretože práve v tej chvíli získavajú na význame pre verejnosť a podniky.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia