Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0248(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0257/2009

Forhandlinger :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0360

Forhandlinger
Tirsdag den 5. maj 2009 - Strasbourg EUT-udgave

3. Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, beskyttelse af privatlivets fred og forbrugerbeskyttelse – Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester – Europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation – Frekvensbånd til mobilkommunikation (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om:

– indstilling ved andenbehandling (A6-0257/2009) fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)) (Ordfører: Malcolm Harbour),

– indstilling ved andenbehandling (A6-0272/2009) fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD)) (Ordfører: Catherine Trautmann),

– indstilling ved andenbehandling (A6-0271/2009) fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedsættelse af Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD)) (Ordfører: Pilar del Castillo Vera), og

– betænkning (A6-0276/2009) af Pleguezuelos Aguilar for Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvenser, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet (KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, ordfører. − (EN) Fru formand! Det er et privilegium at få lov til at åbne denne særdeles vigtige forhandling her til morgen og opfordre vores kolleger til at støtte forslaget til reform af regelsættet for elektronisk kommunikation.

Jeg understreger, at det er en reform. Som De hørte, har fire ordførere arbejdet med hver sin del af den. Hvad angår den centrale reform af regelsættet, vil jeg gerne udtrykke min anerkendelse af mine kolleger, Catherine Trautmann og Pilar del Castillo Vera, for det tætte samarbejde, vi har haft om at få regelsættet færdigt.

Det er en vigtig reform, fordi det nuværende regelsæt, som jeg arbejdede med sammen med kolleger i 2001 og 2002, har fungeret godt for den europæiske økonomi. Vi har en velfungerende og dynamisk kommunikationssektor med forbrugere, der er aktive på markedet. Med denne reform bliver den imidlertid ajourført, og mine kolleger vil redegøre for de områder, som de ønsker at arbejde videre med. Det vigtigste er, at den tilpasser regelsættet det kommende årtis udfordringer. Den indeholder omfattende forbedringer, som Parlamentet har indført under denne andenbehandling.

Jeg vil gerne på vegne af de andre tre sige, at vi takker det franske formandskab for at meddele os Rådets fælles holdning i november, således at vi kunne nå at fremlægge dette forbedrede regelsæt i dag under den sidste samling i denne valgperiode, da det er afgørende for de europæiske forbrugere og for den europæiske økonomi, at vi giver det en fuldtonet opbakning under afstemningen i morgen.

Som altid i disse komplekse sager har jeg haft et fremragende samarbejde med min egen gruppe af skyggeordførere – Bernadette Vergnaud, Cristian Buşoi og Heide Rühle. Jeg vil også gerne takke holdet fra Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under ledelse af Alexander Alvaro, fordi en vigtig del af mine reformer omfatter direktivet om elektronisk kommunikation, som de har arbejdet med.

Mine fire minutters taletid her til morgen rækker ikke til at gennemgå alle punkterne og alle de forbedringer, som vi har indført, i detaljer. Der vil være rigeligt med information herom senere. Jeg ønsker blot at give et overblik over, hvad vi har opnået, og hvad vi sigter efter.

I dette direktiv har vi forbedret forbrugernes og brugernes rettigheder i den elektroniske sfære betydeligt. Forbrugerne skal kunne træffe valg mellem de udbudte kommunikationstjenester, og derfor har de ret til oplysning. De har ret til rimelige aftalevilkår, som ikke binder dem til bestemte udbydere i lange perioder. De har ret til alarmtjenester af høj kvalitet, adgang til tjenester af samfundsmæssig betydning over internettet og taletelefoni. Frem for alt har de ret til beskyttelse af personoplysninger i den elektroniske kommunikationssfære. Det vil vi høre mere om senere. Vi skal også sørge for, at myndighederne kan tilse, at disse rettigheder bliver tildelt, som de skal. Alle disse punkter indgår i dette forslag.

Efter min mening er det meget vigtigt at understrege, at sigtet med dette forslag er at skabe muligheder og give handlemuligheder. Det er absolut ikke meningen med forslaget at begrænse folks rettigheder på internettet eller at hindre adgang til tjenesteydelser. Vi ønsker at sætte forbrugerne i stand til at træffe valg, så der på den måde vil blive åbnet op for tjenesteydelserne.

Jeg vil afslutte dette første indlæg fra min side med at nævne, at et meget stort antal mennesker har deltaget i arbejdet med dette forslag, og vi har fået stor opbakning. Jeg vil især nævne Peter Traung fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Luca Vusaggio, vores juridiske rådgiver, og Lindsay Gilbert fra vores gruppe, der alle har arbejdet tæt sammen med min assistent Sheena Gooroochum. Vi har fået stor støtte fra Kommissionen, fra Peter Rodford, kommissæren selv og hendes stab samt fra rådssekretariatet under ledelse af Eva Veivo. Dette nævner jeg, fordi jeg tror, at mange mennesker ikke er klar over, hvor omfattende og engageret en indsats der ligger i at udarbejde disse komplekse tekster. Jeg ser frem til Deres støtte til dette i morgen, fordi den er så vigtig for vores alles fremtid.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, ordfører. (FR) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! I morgen skal vi stemme om regelsættet for elektronisk kommunikation, hvilket er det endelige trin, der markerer, at vi er nået til vejs ende med måneders arbejde og forhandlinger for at nå frem til dette kompromis, som blev indgået efter mange bryderier med Rådet, fordi de tre institutioner som udgangspunkt repræsenterede vidt forskellige standpunkter

Først og fremmest ønsker jeg at rette en særdeles dybfølt tak til fru del Castillo Vera, hr. Harbour, fru Pleguezuelos Aguilar, skyggeordførerne, de politiske grupper, udvalgsformændene og deres sekretariater, formandskabet for Rådet og til Kommissionen for deres utrættelige arbejde gennem disse lange måneder, og jeg takker alle de medlemmer, der har valgt at vise mig tillid ved at støtte mig.

Denne pakke indeholder adskillige fremskridt. De er vigtige for forbrugerne, fordi de fører til bedre tjenesteydelser til lavere priser. Det kendetegnende for elektronisk kommunikation er, at den påvirker dagligdagen og spiller en klar rolle i samfundet som et redskab til udvikling og vækst.

Den elektroniske kommunikationssektor alene repræsenterer flere end 3,5 mio. arbejdspladser, og den udgør en voksende andel af den europæiske økonomi – næsten 3,5 %. Velreguleret konkurrence skaber balance mellem gamle og nye udbydere og sikrer en betragtelig vækst for sektoren, også som følge af lovgivningsmæssig sikkerhed, som ansporer til nye investeringer.

Derfor har vi i løbet af denne forhandlingsrunde sammen med mine ordførerkollegaer og vores skyggeordførere bestræbt os på at skabe en rammelovgivning, der er til gavn for alle. Udvalget for Industri, Forskning og Energi godkendte i april det næstsidste trin i lovgivningsprocessen, idet det med et meget stort flertal godkendte det samlede kompromis mellem min betænkning og fru del Castillo Veras betænkning.

Vi har skabt grundlaget for et solidt kompromis, der forhåbentlig sammen med hr. Harbours og fru Pleguezuelos Aguilars betænkninger vil modtage Deres fulde opbakning under afstemningen i morgen.

Jeg vil også gerne vende tilbage til ændringsforslag 138/46 og gøre det klart, hvad der er tekstens sigte og anvendelsesområde, som understøtter Parlamentets og Rådets enighed, det såkaldte "sidste-øjeblikskompromis". Siden afstemningen om dette ændringsforslag ved førstebehandlingen har Rådet fortsat afvist det, idet det har udeladt det fra den fælles holdning og hverken har villet nævne det i betragtningerne eller i artiklerne.

Europa-Parlamentet har vist, at det holder fast i dette ændringsforslag ved at indføje de centrale dele af ændringsforslag 46 i kompromiset: forsvar af frihedsrettigheder, ret til en vurdering og behandling af en domstol – det udtryk, der ligger tættest på en juridisk myndighed – og der er blevet indført to yderligere bestemmelser, der angår internetbrugere, idet internettets afgørende betydning for udøvelsen af grundlæggende rettigheder og friheder understreges med særlig henvisning til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ånden og bogstavet i ændringsforslag 46 er derfor blevet overholdt og udvidet til fordel for brugerne, og afvisningen af ændringsforslaget fra medlemsstaternes side med den begrundelse, at Europa-Parlamentet ikke kan pålægge dem en ændring af deres indre retlige forhold – hvilket ville være påkrævet, hvis dette ændringsforslag skulle gennemføres – er således blevet forhindret.

Med placeringen i artikel 1, der omhandler anvendelsesområdet og målsætningerne, bliver forslaget til et grundlæggende princip, der gælder for alle direktiverne i pakken, især hvad angår tilgængelighed og tjenesteydelser. Dermed rettes der op på den juridiske svaghed, der var en konsekvens af at indføje ændringsforslag 46 i artikel 8, hvori de nationale tilsynsmyndigheders opgaver defineres.

Vi står over for et valg. Enten støtter vi ændringsforslag 46, som det er, og tilbageviser således hele regelsættet om elektronisk kommunikation til en forligsproces, hvorved diskussionen om alle de punkter, der fremkom under forhandlingerne, vil blive genåbnet, og det vil føre til, at den bliver knust på grund af medlemsstaternes massive modstand mod dette ændringsforslag, eller vi støtter den nye ordlyd til ændringsforslag 46, hvorved respekten for de grundlæggende rettigheder bliver sikret, og dermed bliver det, som Parlamentet vedtog med afstemningen om Lambrinidis-betænkningen, bekræftet.

Jeg vil gerne tilføje, at der skal tages højde for artikel 1, stk. 3, litra a) og dens betragtning under omsætningen af direktivet, og at de vil sætte Parlamentet i stand til at lovgive efterfølgende.

Når nu De står over for dette umulige valg, vil jeg gerne opfordre Dem til at overveje vores fremtidige arbejde i Parlamentets næste valgperiode, hvor der blandt andet vil blive sat fokus på forsyningspligt, men også på indhold og intellektuel ejendomsret, og derfor opfordrer jeg Dem til at støtte det nye forslag med henblik på, at ansattes, kunstneres og internetbrugeres rettigheder bliver behandlet ensartet.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, ordfører. (ES) Fru formand! Som de andre ordførere, Catherine Trautmann og Malcolm Harbour, vil jeg gerne indledningsvis takke mine kolleger, for det første for at jeg har fået denne usædvanlige lejlighed til at arbejde med denne reform af den europæiske regulering af markederne for elektroniske kommunikationsydelser, fordi det efter min mening på baggrund af min endnu begrænsede erfaring i dette Parlament har været et forbilledligt eksempel på samarbejde mellem forskellige medlemmer fra forskellige grupper. Det siger jeg mange tak for.

Selvfølgelig ønsker jeg herefter at takke alle dem, som deltog, dvs. skyggeordførerne og især sekretariatet i Udvalget for Industri, Forskning og Energi, som efter min mening har spillet en aldeles grundlæggende rolle for at vi kunne nå så vidt. Desuden ønsker jeg at takke kommissæren og Kommissionen, der har skabt gode rammer for alle de vanskelige trepartsforhandlinger.

Jeg vil også gerne igen fremhæve de bestræbelser, som det tjekkiske formandskab har lagt for dagen, lige fra de allerførste famlende skridt og hele vejen indtil nu, hvor det tjekkiske formandskab har udvist sandt lederskab i Rådet. Jeg vil gerne udtrykke en særlig tak for dets indsats.

Denne reform angår en sektor, der er central for Europas fremtid. Den er central for borgernes velfærd og central for vores evne til at komme ud af den dybe krise, som vores økonomier nu befinder sig i, både i Europa og andre steder, men lige nu drejer det sig om EU.

Er der én branche, der virkelig kan udgøre den katalysator og den saltvandsindsprøjtning, som vi har brug for for at komme ud af krisen, er det informationsteknologi og kommunikation, dvs. elektronisk kommunikation og telekommunikation. Derfor er det er så uhyre vigtigt, at vi har indgået denne aftale, fordi vi dermed kan videreføre den efter min mening mest afgørende tilgang, nemlig at bevare vores åbne udsyn, se fremad, afvise protektionisme og i stedet opmuntre til konkurrence og forbedring af konkurrenceevnen, og denne sektors rolle er i den forbindelse af afgørende betydning.

Hvad angår pakken – der er allerede blevet nævnt forskellige aspekter af de forskellige betænkninger – vil jeg blot som ordfører for denne betænkning nævne oprettelsen af den nye Sammenslutning for Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), der er et centralt redskab som sørger for, at de regler, som vi i morgen vil vedtage med den nye forordning, bliver anvendt ens inden for EU; at der er i praksis sker en harmonisering, der gør det muligt at skabe og udvikle et virkeligt indre marked med intern konkurrence, da det på den måde sikres bedst, at dette sker til forbrugernes fordel, og at de europæiske forbrugere får adgang til de bedste tjenesteydelser til de laveste priser.

Kun konkurrence kan garantere dette endelige mål og de fordele for forbrugerne og for vores økonomier. Derfor skal vi sige nej til alle former for protektionisme og ja til åbenhed og konkurrence. Den sektor, som bedst kan sikre det, er den elektroniske kommunikationssektor og markederne for telekommunikation. Derfor har vi rigelig grund til at være tilfredse.

 
  
MPphoto
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar, ordfører. − (ES) Fru formand! I lighed med de øvrige vil jeg også gerne takke de andre medlemmer og kommissæren for deres arbejde, som jeg mener, vi kan ønske os selv tillykke med i dag.

Jeg vil også gerne rette en tak for den konsekvente opbakning, som jeg har fået som ordfører for GSM-direktivet, især til skyggeordførerne, som har arbejdet sammen med mig og til kommissær Reding for den fleksibilitet, som hun har udvist hele vejen gennem forløbet med igen at overdrage den rolle til Parlamentet, som vi udbad os, nemlig at deltage i den strategiske planlægning af, hvordan radiofrekvenserne skal anvendes. Jeg må selvfølgelig også takke det tjekkiske formandskab for at have vist sin klare vilje til at færdigbehandle dette direktiv sammen med resten af pakken inden udgangen af valgperioden.

Som ordfører for dette GSM-direktiv mener jeg, at vi har fundet frem til den rigtige endelige løsning, hvor den strategiske planlægning for frekvensbåndet placeres på fællesskabsniveau inden for fremtidige flerårige programmer for frekvenspolitik og knyttes til rammedirektivet. Det er den rigtige beslutning, fordi vi således anerkender, at fordi frekvensbåndet er en begrænset offentlig ressource, er der brug for en lovgivningsmæssig kontrol af det samt strategisk planlægning i forbindelse med udvikling af netværk i fremtiden – de trådløse og de fiberoptiske netværk –, som vi jo alle er blevet enige om er fremtiden, en fremtid, hvor vi bliver nødt til at give operatørerne lovgivningsmæssig beskyttelse, så de investerer, og vi kan genvinde den ledende position, som engang kendetegnede EU.

Jeg vil gerne understrege, at det også er meget vigtigt, at vi inden for denne generelle ramme har indført princippet om teknologisk neutralitet for netværket, idet vi legitimerer Parlamentets handlinger dobbelt i en situation af denne størrelsesorden, fordi det var en undtagelse fra dette princip.

I den forbindelse er det mit indtryk, at direktivet er et glimrende eksempel på, at der indrømmes større fleksibilitet i forbindelse med forvaltningen af frekvenserne, hvilket også er hensigten med regelsættet om elektronisk kommunikation.

Vi bør ikke glemme – og dette vil jeg gerne understrege, ligesom nogle af de andre medlemmer har gjort – at tjenesteydelser med tilknytning til radiofrekvenser genererer en omsætning på omkring 300 mia. EUR, hvilket svarer til 1,2 % af Fællesskabets BNP.

Derfor vil en optimering af forvaltningen af denne begrænsede offentlige ressource uden tvivl medføre vigtige fordele, især nu med den økonomiske krise, og det vil ganske sikkert gøre det lettere for os at komme igennem krisen. Efter min mening er det en lejlighed for virksomhederne til at investere i og udvikle nye tjenesteydelser, som kan stimulere efterspørgslen igen, og som kan bidrage til at forbedre de offentlige tjenester for vores borgere.

Med en effektiv frekvenspolitik inden for EU kan vi helt sikkert høste det størst mulige sociale og økonomiske udbytte af denne ressource, og det ønsker vi at gøre så udgiftseffektivt som muligt. Desuden får ydelsesudbyderne derved de bedste forretningsmæssige muligheder.

Der er ingen tvivl om, at det er i vores alles interesse, at forbrugerne får flere og bedre tjenester, som i sidste ende er grunden til, at vi lovgiver, og at der er en bedre forsyning af offentlige tjenester til borgerne. Med andre ord ønsker vi, at vores samarbejde fører til en større samfundsmæssig og geografisk inddragelse af de europæiske borgere.

Efter min mening kan vi i dag ønske os selv tillykke med afslutningen på dette arbejde, som er af kolossal stor betydning for branchen for elektronisk kommunikation, en sektor, der i 2008 opviste en fortsat vækstrate på 1,3 % målt i faste priser, mens det samlede BNP i faste priser kun er steget med 1 %. Jeg vil bede Dem alle om at vise Deres opbakning til vores arbejde i morgen, så vi endelig kan få gennemført denne rammelovgivning.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, medlem af Kommissionen. − (EN) Fru formand! Der har virkelig været tale om et forbilledligt samarbejde mellem de forskellige parter, der er repræsenteret her, mellem skyggeordførerne, ordførerne, det tjekkiske formandskab og alle vores medarbejdere, og jeg lykønsker dem med deres storartede arbejde.

Dette storartede arbejde er resultatet af den aftale, som vi behandler i dag, efter at Kommissionen fremlagde pakken i 2007. Resultaterne omfatter nye forbrugerrettigheder såsom retten til at skifte telefonudbyder i løbet af en arbejdsdag, oprettelsen af en europæisk myndighed for elektronisk kommunikation, større uafhængighed for nationale tilsynsmyndigheder for elektronisk kommunikation, foranstaltninger, der skal sørge for, at europæerne kan blive koblet op på internettet via bredbånd, åbningen af et frekvensbånd, der kan anvendes af nye trådløse tjenester, det nye redskab til adskillelse af funktioner for at fremme konkurrencen og give forbrugerne flere valgmuligheder, en klar konkurrencevenlig regel for investeringer i bredbåndsnetværk med høj hastighed, forbedrede rettigheder og nye garantier for forbrugerne, mekanismer rettet mod brud på datasikkerheden og så videre og så fremdeles. Dette er meget vigtige nye foranstaltninger for en sektor, hvis værdi overstiger 300 mia. EUR i indtægter og som er den drivende kraft for, at Europa indtager en førende rolle på verdensplan inden for mobiltelefoner og højhastighedsinternet.

Jeg vil gerne understrege, at hvis Parlamentet stemmer for denne pakke, skal den gennemføres i national lovgivning senest i 2010, og den nye myndighed for elektronisk kommunikation vil blive oprettet nu i sommer. Europa-Parlamentets afstemning er særdeles gode nyheder for forbrugerne i hele Europa. Med roaming har vi fundet en behandling af et symptom, som er resultatet af, at der ikke er et fælles europæisk marked for elektronisk kommunikation. Nu behandler reformen problemets kerne. Den bereder vejen for et virkeligt fælles marked både for udbydere og for forbrugere af elektronisk kommunikation. Det er meget vigtigt for vores erhvervsliv.

Med lovteksten vil der blive indført en stabil juridisk ramme, der er en støtte for investeringer og innovation og som vil skabe den lovgivningsmæssige konsekvens, som erhvervslivet har brug for for at kunne planlægge sine forretningsstrategier for fremtiden. Dette er meget vigtigt i en tid med økonomisk kaos, fordi vi netop nu skal maksimere denne sektors bidrag til økonomiens produktivitet og vækst som helhed. Jeg må sige det meget klart, at stillet over for denne udfordring er Parlamentet ikke veget tilbage for sit ansvar.

Økonomien er også meget vigtig for forbrugerne. Derfor vil jeg blot sige, at adgang til alarmtjenester, færre hindringer for at skifte udbyder på en enkelt dag, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger – alt dette er der blevet fundet en løsning på.

Jeg hilser det velkommen, at Parlamentet styrker reglerne angående brugen af cookies og lignende. Internetbrugerne vil ikke alene blive bedre oplyst om, hvad der sker med deres personoplysninger, men det vil også blive lettere for dem at udøve kontrol over deres personoplysninger i praksis. Jeg glæder mig over tilslutningen til, at det skal være obligatorisk at foretage underretning om brud på persondatasikkerheden. Det er første gang, at en sådan forpligtelse er blevet indført på europæisk niveau.

Jeg hilser det også velkommen – og det har Parlamentet altid støttet – at de handicappedes position bliver styrket. Og mest af alt glæder det mig, at forbrugerne nu vil nyde godt af garantier i forbindelse med beskyttelse af privatlivets fred, ytringsfrihed og adgang til information. Alt dette vil sammenlagt – enten med vedtagelse af harmoniseringsforanstaltninger eller med større overvågning af, hvilke midler de nationale tilsynsmyndigheder indfører – sikre en større ensartethed inden for det indre marked og vil være en hjælp til den nye myndighed, der vil spille en central rolle i denne proces, idet den vil forene 27 nationale tilsynsmyndigheders erfaring og nedbryde de sidste hindringer for et sandt grænseløst Europa.

Det glæder mig meget, at Parlamentet har spillet en vigtig rolle med hensyn til at styrke betydningen af de flerårige frekvenspolitiske programmer, som Kommissionen vil fremlægge forslag om, og for første gang vil Parlamentet være medbestemmende. Inden direktivet om bedre lovgivning træder i kraft, vil vi derfor ændre Kommissionens afgørelser om Frekvenspolitikgruppen, således at denne politikgruppe kan referere direkte til Rådet og Parlamentet.

Jeg glæder mig også over Parlamentets støtte til principperne om teknologi- og tjenesteneutralitet og over, at det erklærer sig indforstået med at harmonisere frekvensbåndene, hvor der kan handles med brugsrettigheder. Alt dette vil være af afgørende betydning for investeringer i netværk af næste generation og for udbyttet af investeringerne, idet der skal tages passende højde for de medfølgende risici. Dette vil også være et meget vigtigt pejlemærke for Kommissionen, når den skal opstille mere detaljerede reguleringsmæssige retningslinjer for adgangen til næste generation.

Jeg må fremsætte to erklæringer som svar på punkter, der blev nævnt af parlamentsmedlemmer. Det præciseres i den første erklæring, at Kommissionen vil opfordre til en bred debat om omfanget af forsyningspligtydelser og fremlægge forslag så hurtigt som muligt i nødvendigt omfang. Det anføres i den anden erklæring, at Kommissionen straks vil påbegynde en bred høring og fremlægge forslag vedrørende udvidelsen af kravet om underretning af brud på datasikkerheden til andre sektorer.

Det andet dokument, der er blevet fremlagt, er GSM-direktivet. Her kan Kommissionen fuldt ud støtte de ændringer, der sigter til at gøre det klart, hvilke frekvensbånd, der er omfattet af ændringsdirektivet. Jeg ønsker blot at understrege, at dette direktiv indebærer besparelser ved nedskæringer på op til 1,6 mia. EUR alene for mobilsektoren, hvilket ganske klart viser, at Parlamentet kan fremlægge velafbalancerede beslutninger – beslutninger til fordel for økonomien, til fordel for industrien og til fordel for forbrugerne. Alt i alt er dette et særdeles godt regelsæt, som er i Europas interesse.

Kommissionens erklæring

om forsyningspligt (betragtning 3a)

Kommissionen noterer sig teksten i betragtning (3a), som Europa-Parlamentet og Rådet er blevet enige om.

Kommissionen ønsker i denne forbindelse at understrege, at den som anført i meddelelsen KOM (2008)0572 af 25. september 2008 om forsyningspligtens omfang i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i løbet af 2009 vil lancere en bred debat i hele EU, hvor en lang række alternative tilgange vil blive undersøgt, og alle berørte parter vil få lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter.

Kommissionen vil sammenfatte debatten i en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet og vil senest den 1. maj 2010 i nødvendigt omfang fremsætte forslag til ændring af forsyningspligtdirektivet.

om underretning om brud på datasikkerheden (artikel 2, litra h) og artikel 4, stk. 3 – direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

Med reformen af regelsættet for elektronisk kommunikation bliver der indført et nyt begreb i EU's regler om beskyttelse af data og privatliv: udbydere af elektroniske kommunikationstjenester og -netværk skal anmelde brud på datasikkerheden. Det er et vigtigt skridt i retning af en forbedret sikkerhed og beskyttelse af privatlivet, selv om det på nuværende tidspunkt er begrænset til elektroniske kommunikationstjenester.

Kommissionen noterer sig Europa-Parlamentets ønske om, at en forpligtelse til at underrette om brud på persondatasikkerheden ikke begrænses til elektroniske kommunikationstjenester, men skal udvides til også at omfatte udbydere af informationssamfundstjenester. En sådan tilgang ville være helt i tråd med den generelle offentlige politiske målsætning om at styrke beskyttelsen af EU-borgernes personoplysninger og deres mulighed for at anlægge sag, såfremt der sker misbrug af sådanne oplysninger.

I denne forbindelse ønsker Kommissionen at fastholde sit standpunkt, som blev fremsat i løbet af forhandlingerne om reformen af regelsættet, at forpligtelsen for udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester til at anmelde brud på persondatasikkerheden giver anledning til at udvide debatten til generelle krav om underretning ved brud.

Derfor vil Kommissionen straks påbegynde det forberedende arbejde, herunder høring af interesserede parter inden 2011, med henblik på at fremlægge passende forslag på dette område. Derudover vil Kommissionen rådføre sig med Artikel 29-Gruppen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om muligheden for anvendelse af principperne i reglerne om underretning i tilfælde af brud på datasikkerheden i direktiv 2002/58/EF inden for andre sektorer, uanset hvilken sektor eller type af oplysninger der er tale om.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, for PPE-DE-Gruppen. – (DE) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg ønsker også at starte med at takke alle dem, der har været med til at gøre det muligt endelig at indgå et tilfredsstillende kompromis om telekommunikationspakken. Jeg ønsker først og fremmest at takke Parlamentet, ordførerne og mine kolleger hr. Harbour, fru del Castillo Vera og fru Trautmann og naturligvis fru Pleguezuelos Aguilar. Mange tak til kommissæren for det fremragende samarbejde med Europa-Kommissionen. De har ofte selv været til stede under trepartsforhandlingerne. Det er positivt. De har sammen med det tjekkiske formandskab ydet et konstruktivt bidrag med henblik på indgåelsen af det endelige kompromis.

Det er et godt kompromis, og jeg håber, at kompromiset vil blive vedtaget under afstemningen i morgen. Som allerede nævnt er hele telekommunikationssektoren en af de mest effektive sektorer i den europæiske økonomi, og midt i den finansielle og økonomiske krise er det særlig vigtigt at skabe generelle betingelser for at få beskæftigelsen i Europa i gang igen. Der er mange arbejdspladser forbundet med telekommunikationsindustrien, og med de lovgivningsmæssige rammer, som vi vedtager, skaber vi betingelserne for den fortsatte positive udvikling af sektoren.

Hvorfor er telekommunikationspakken så vigtig? Jeg ønsker at fokusere på det punkt, som efter min opfattelse er det vigtigste. Vi har brug for hurtig internetadgang overalt i Europa, ikke blot i byerne, men også i landdistrikterne. Med "vi" mener jeg unge mennesker, som kommunikerer med hele verden. Med "vi" mener jeg vores virksomheder, der driver forretning på globalt plan, og som er internationalt funderet, og naturligvis vores myndigheder og forvaltninger. Hvad kan vi opnå med telekommunikationspakken i denne sammenhæng? Med pakken fastlægges de nødvendige lovgivningsmæssige rammer for, at virksomhederne kan investere i udvidelsen af et landsdækkende bredbåndsnet. Med denne pakke og den investeringsbeskyttelse, der indgår i pakken, har vi etableret meningsfulde incitamenter, men har med kravene i forordningen samtidig sikret, at det ikke er de nye markeder, der bindes sammen. De risici, der er forbundet med oprettelsen af nye net, er fordelt tilfredsstillende og retfærdigt.

Hvad vil herudover blive reguleret med telekommunikationspakken? Først og fremmest vil der være fokus på effektiv anvendelse af frekvensbånd – det er også vigtigt for den landsdækkende udvikling af bredbåndsdækningen. Med pakken ønsker vi at fremme en mere fleksibel frekvenspolitik i Europa. De frekvensbånd, der vil blive frigjort via overgangen til digitalt tv – det såkaldte digitale udbytte – skal også være til rådighed for mobile bredbåndstjenester, der især kan være med til at udvide dækningen til at omfatte landdistrikterne. Samtidig har vi endvidere anerkendt den særlige rolle, som radiospredning spiller i relation til sikringen af fri meningsdannelse i vores demokratiske samfund. Det er derfor generelt et godt kompromis, og jeg håber, at der er bred støtte til kompromiset i morgen!

 
  
MPphoto
 

  Erika Mann, for PSE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Det er fascinerende at følge denne forhandling – kollegerne har allerede klarlagt de vigtigste punkter, og kommissæren har afgivet sin redegørelse – men den omstændighed, at Rådet er totalt fraværende, siger meget om den måde, hvorpå Den Europæiske Union sommetider fungerer. Det er helt uacceptabelt. Vi står midt i en af de alvorligste kriser nogensinde i EU og globalt, og når vi som i dag drøfter et emne, der er af så stor relevans og har så stor betydning for beskæftigelsen – et af de områder, hvor vi stadig i nogen grad oplever stabilitet – er det meget beklageligt, at Rådet ikke er til stede for at udveksle synspunkter og drøfte situationen med os. Jeg håber, at vi vil se det næste rådsformandskab meget oftere i mødesalen, for vi kan ikke fortsat fungere på denne måde.

Jeg ønsker at nævne to punkter. Jeg ønsker at takke skyggeordføreren, Pilar del Castillo Vera, som har ydet en stor indsats. Det har været vanskeligt og forbundet med nogen usikkerhed om, hvorvidt vi kunne opnå resultater, og hvorvidt vi kunne opnå større europæisering på dette område. Vi har tilsyneladende fundet en acceptabel strategi, og den vil være til gavn for de nationale myndigheder, som skal samarbejde og lære af hinanden. Det vil være et stort gennembrud, især for de nye medlemsstater.

Jeg vil rejse to spørgsmål, som det glæder mig, at kommissæren nævnte: investering i ny infrastruktur, som vil have nye rammer og fungere i henhold til konkurrenceregler, der, selv om de er anderledes, vil fremme investeringerne på dette område, og nye retningslinjer om andengenerationsnetadgang, som meget snart offentliggøres. Jeg håber, at disse retningslinjer vil følge Parlamentets filosofi, som jeg håber, at kommissæren ikke vil afvige fra.

Med hensyn til forsyningspligtydelser håber jeg, at kommissæren vil finde en måde, hvorpå man kan sikre, at teleoperatører, der nu vil tjene på nye investeringsmuligheder, vil investere med henblik på at sikre, at alle borgere har adgang til bredbånd i fremtiden. Jeg håber, at dette vil indgå i direktivet om forsyningspligtydelser, der skal offentliggøres i anden halvdel af 2009.

Endelig ønsker jeg indtrængende at opfordre Parlamentet, mine kolleger og Kommissionen – og forhåbentlig også Rådet – til at gennemgå de områder, som vi har indgået kompromiser om, men som vi ikke er helt tilfredse med. Det omfatter internetspørgsmål, f.eks. den måde, hvorpå medlemsstaterne kan gribe ind, hvis de mener, at borgerne har uretmæssig adgang til internetindhold, som vi kalder "Internet sparen" på tysk, og netværkskontrol. Jeg håber, at vi kan finde en måde, hvorpå vi kan behandle disse spørgsmål i anden halvdel af 2009 og fastlægge relevante rammer for at opnå større enighed mellem os og borgerne, som i høj grad er afhængige af os.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, for ALDE-Gruppen. (RO) Fru formand! Som skyggeordfører for Den Liberale Gruppe ønsker jeg at takke Malcolm Harbour og mine øvrige kolleger for det fremragende samarbejde. Dokumentet er af stor betydning for alle brugere af elektronisk kommunikation i EU, og det kompromis, som vi til sidst indgik med Rådet – og det var ikke let – er et afbalanceret kompromis.

Der er opnået vigtige fremskridt som følge af forhandlingerne med Rådet. En af de største forbedringer i forhold til førstebehandlingen handler om adgangen til det europæiske telefonnummer til alarmtjenester, 112, og operatørernes forpligtelse til altid at stille lokaliseringsoplysninger om den kaldende part til rådighed, i hvert fald for faste og mobile teleoperatører. Det er et meget stort fremskridt, da det vil give alarmtjenesterne mulighed for at handle effektivt og øge beskyttelsen af borgerne, uanset hvor de befinder sig i EU.

Bestemmelserne om trafikstyringspolitikkerne var et kontroversielt punkt i betænkningen, men jeg er af den faste overbevisning, at brugernes rettigheder til at få adgang til indhold og brugertjenester efter eget valg er beskyttet med kompromiset. Ingen medlemmer af Parlamentet har nogensinde ønsket at begrænse internetfriheden. Vores målsætning har været at tillade trafikstyringsprocedurer, hvis de er nødvendige og ikke begrænser konkurrencen mellem udbyderne, for at sikre den bedst mulige internetoplevelse for slutbrugerne. Jeg mener, at kompromiset er helt i tråd med målsætningen, og derfor støtter jeg det fuldt ud.

Jeg mener endvidere, at der i alle foranstaltninger vedrørende adgang til og brug af tjenester skal være respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettighederne for alle borgere, og det samme skal gælde for betænkningen. Alle er måske ikke lige tilfredse med kompromiset, men jeg ønsker at understrege, at det trods manglerne er det bedste kompromis, vi kunne indgå med Rådet, og jeg vil indtrængende opfordre alle til at stemme for kompromiset i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Der er et punkt, som jeg især ønsker at takke ordføreren for. Det er meget positivt, at kommissær Reding på nogle punkter har rykket sig i forhold til sit forslag. Strategien for frekvensbånd er – nu hvor de lovgivningsmæssige rammer skal fastlægges – langt mere afbalanceret end Kommissionens oprindelige forslag.

Efter min opfattelse – og som vi nu er enige om – vil der med frekvensbånd blive taget meget større hensyn til offentlige interesser til fordel for radiospredning. I lyset af den nuværende debat om finansielle markeder tror jeg, at vi med vores forhandling rent faktisk har forhindret problemer. Med forslaget i sin nuværende form vil der på en langt mere afbalanceret måde blive taget hensyn til forholdet mellem markedet og det, som markedet kan skabe, og statens opgaver. Med forslaget opnås fremskridt i forhold til vores demokratis sikkerhed, og det vil også være et værdifuldt bidrag til kulturen.

Selv om der stadig er punkter, som skal diskuteres i gruppen, ønsker jeg her og nu at understrege, at jeg ikke er tilfreds med kompromiset i forbindelse med rettighederne for internetbrugerne i tilfælde, hvor man har mistanke om, at der er sket overtrædelser.

Jeg ved, at ændringsforslag 138 oprindeligt ikke havde den optimale retlige formulering. Jeg kan dog se, at det kompromis, der er indgået, ikke indeholder en garanti for, at en dommer vil blive involveret i en eventuel beslutning om at begrænse de grundlæggende rettigheder, inden det rent faktisk sker for en borger i EU. Fru kommissær, jeg er meget interesseret i at høre, hvordan De fortolker det kompromis, der er indgået, og især hvad kompromiset efter Deres opfattelse vil betyde for den franske Hadopi-lov.

Jeg tror, at kompromisteksten vil medføre forskellige opfattelser af grundlæggende rettigheder. Forholdene vil måske være bedre i nogle medlemsstater. Det er efter min opfattelse et meget dårligt formuleret kompromis. Vi bør som parlament kunne opnå bedre resultater. Med hensyn til rettighederne for kunstnere er jeg enig med min kollega, fru Mann, i, at ophavsretten skal reguleres i en anden forordning og ikke inden for rammerne af en markedsforordning.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, for GUE/NGL-Gruppen. – (SV) Fru formand! Det, vi oplever i dag, er udviklingen af et nyt samfund. Vi oplever en teknologisk fornyelse inden for samfundet, hvor den tidligere kommunikationsform – envejskommunikation, hvor en person taler, og en anden person lytter – er erstattet af en mere multidimensional kommunikation, en form for deltagelseskommunikation, og mange af os har taget imod denne nye frihedskultur. Det handler om samspil, ytringsfrihed og kreativitet. Det handler om udveksling af oplysninger, der ofte er uafhængig af kommercielle interesser, men desværre opfatter de eksisterende magtstrukturer det som en trussel og ønsker derfor at gribe ind og regulere og kontrollere internettet.

De forsøger under dække af at ville bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme at begrænse vores borgerlige rettigheder, men det må ikke ske. Sammen med mine kolleger i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre har jeg derfor stillet en række ændringsforslag til fordel for borgerlige rettigheder med henblik på at beskytte borgernes rettigheder på internettet. Jeg fremlægger endnu engang ændringsforslag 166, som blev vedtaget ved førstebehandlingen. Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at slutbrugerne af elektronisk kommunikation, dvs. borgerne, har mulighed for at få adgang til tjenester og applikationer uden urimelige begrænsninger. Vi skal skabe en balance mellem borgernes ret til ytringsfrihed og privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger og andres frihedsrettigheder og rettigheder, herunder retten til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og den offentlige sikkerhed.

I nogle lande ønsker regeringerne at indføre nye og strengere love, som gør det muligt for internetudbydere at blokere for borgernes adgang til internettet. Vi mener ikke, at det er rimeligt, at borgerne kan risikere at få deres adgang til internettet blokeret uden forudgående retlig afgørelse. Som borger skal jeg også have ret til at surfe på forskellige internetsider og føle mig tryg i forvisningen om, at private virksomheder ikke kan indhente disse oplysninger. De af os, der rent faktisk elsker internettet og de muligheder, som internettet har skabt, skal defineres af det, som vi bruger vores abonnement til. Vi ønsker ikke at blive reduceret til forbrugere, hvis rettigheder udelukkende er de rettigheder, der er beskrevet i abonnementskontrakten. Med Rådets fælles holdning og kompromiset risikerer vi desværre netop dette, men det, vi ønsker, er at være borgere på internettet, ikke blot kunder og forbrugere. Internettet er et mødested, et forum til gratis oplysninger, en form for fællesskab. Skal vi nu til at regulere dette forum og skræddersy det til de kommercielle repræsentanters interesser. Nej, det tror jeg ikke. Spørgsmålet er, hvilken type samfund vi ønsker at leve i. Ønsker vi at leve i et overvågningssamfund, eller ønsker vi at leve i et samfund, hvor man kan være sikker på, at retsstatsprincippet respekteres? Et samfund, hvor borgerne ved, at deres privatliv respekteres, og et samfund, hvor ytringsfrihed prioriteres over kontrollen med borgernes liv. Det er den type samfund, som jeg ønsker at leve i, og som jeg vil yde en indsats for at opnå. Jeg opfordrer derfor indtrængende til, at alle støtter de ændringsforslag om borgernes rettigheder, som jeg og GUE/NGL-Gruppen har stillet.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, for IND/DEM-Gruppen. – (EN) Fru formand! Internettet har ændret verden, som vi kender den. Oplysninger, som ville have været vanskelige eller umulige at finde, kan nu indhentes på få sekunder, men internettets karakteristika er ikke hastighed eller teknologi, det er frihed: frihed til at udtrykke synspunkter, udveksle idéer og dele oplysninger.

Nogle er fortalere for en fremtid med restriktioner, en fremtid hvor fri bevægelighed for data er begrænset, hvor store virksomheder har mulighed for at begrænse innovation, og hvor internetudbyderne kontrollerer, hvem der skal have adgang til internettet. Vi har oplevet denne strategi tidligere – i Kina.

Jeg håber, at vi vælger at opretholde den frihed, som har skabt så stor succes og ændret vores verden til det bedre. På et tidspunkt, hvor økonomierne har brug for al den hjælp, de kan få, skal vi vælge åbenhed i forhold til fremskridt – ikke kortsigtet protektionisme med henblik på profit. Jeg ønsker på vegne af mine vælgere at stemme for informationsfrihed og fri adgang til internettet i alle lovlige anvendelser fremover. Jeg stemmer på denne måde for demokratiet og en økonomi med muligheder for alle.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Fru formand! Selv om den såkaldte "Hadopi-lov", som er under udarbejdelse i Paris, er udarbejdet med den legitime målsætning at beskytte kunstneriske værker, er der faktisk tale om en lov til begrænsning af frihed.

Kreativitet og kunstneriske værker fremmes ikke i teksten. Derimod fremmes vidtrækkende kontrol af internetbrugernes aktiviteter. Teksten indeholder ingen forslag til fremme af kultur. Teksten er håbløst bagud i forhold til tekniske muligheder for at gemme eller "spoofe" IP-adresser. Det er et tilbageskridt i forhold til retten til privat kopiering, i forbindelse med hvilken borgerne under alle omstændigheder betaler en afgift for digitale medier. I henhold til teksten har en udelukkende administrativ myndighed alt for omfattende beføjelser til at retsforfølge og pålægge sanktioner. I teksten reetableres den kombinerede straf for internetbrugere, hvorved de nægtes adgang til internettet, men alligevel skal betale for abonnementet. Endelig tilsidesættes princippet om formodet uskyld og retten til at forsvare sig selv.

Parlamentet vil med en blokering af denne lov, som kunne være fastsat i Kina eller i andre totalitære regimer, og som hr. Sarkozy ønsker at gennemtvinge, endnu en gang bekræfte retten til privatlivets fred, adgangen til oplysninger og relevante retsprocedurer for alle borgere. Det er helt nødvendigt.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE).(FR) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg ønsker først og fremmest at takke og lykønske ordførerne og skyggeordførerne. Vi har alle arbejdet hårdt i de sidste par måneder for at indgå aftale om en pakke, som efter min opfattelse er sammenhængende og af høj kvalitet.

Forhandlingerne har godt nok ikke været lette, hverken i Parlamentet eller med Rådet og Kommissionen, men der er mange, som har ændret holdning siden den første afstemning på udvalgsplan, hvor indholdsrelaterede spørgsmål helt overskyggede de øvrige elementer i pakken.

Derfor nævnes de mange fordele for forbrugerne praktisk taget ikke i hr. Harbours betænkning. Jeg håber, at det vil være anderledes denne gang, ikke blot fordi de kompromiser, der allerede er indgået om grundlæggende frihedsrettigheder og respekt for privatlivets fred, er positive, men også fordi dokumentet medfører et fantastisk potentiale for både forbrugerne og telekommunikationssektorerne og deres ansatte. I det kompromis, der er indgået om rammedirektivet og direktivet om forsyningspligtydelser, henvises der direkte til medlemsstaternes forpligtelse til at følge principperne om retten til retfærdig rettergang, og det må helt klart være betryggende for de personer, som er imod det franske lovforslag om at pålægge sanktioner via en tilsynsmyndighed. Teksten er alt andet end en trojansk hest med hensyn til et gradueret svar og er endda i strid med selve princippet.

Et andet problem er internettets neutralitet og spørgsmålet om begrænsning af adgang. Den endelige tekst er meget klar og tydelig på dette område. Enhver netstyringspolitik er udelukkende berettiget med det formål at opretholde et minimumskvalitetsniveau for tjenesterne og må ikke resultere i diskrimination mellem tjenesterne og applikationerne, hvor alt skal kontrolleres af de nationale tilsynsmyndigheder.

Jeg ønsker endvidere at fremhæve de resultater, vi har opnået for forbrugerne i forbindelse med direktivet om forsyningspligtydelser. Det vil herefter være umuligt for en udbyder at skjule sig bag spørgsmål om teknisk formåenhed som begrundelse for ikke at tilbyde pålidelig adgang til alarmtjenester og formidle lokaliseringsoplysninger om enhver, der bruger alarmnummeret 112. Dette vigtige spørgsmål om de europæiske borgeres sikkerhed vil endelig blive behandlet. Det har teknisk set været muligt i årevis, men myndighederne og udbyderne har ønsket at spare på investeringer i stedet for at fremme sikkerheden.

Det samme gælder fremme af gennemsigtigheden og kvaliteten af de kontraktoplysninger, som skal fremlægges regelmæssigt. Forbrugerne vil kunne drage fordel af oplysninger om priser, der passer til deres forbrugerprofil, og advarselsmeddelelser, hvor de overskrider deres almindelige prispakke, og det er især en fordel i forbindelse med særlige tariffer til anvendelse i udlandet eller for unge mennesker, der er storforbrugere af SMS'er med overtaksering. Kontraktvarigheden vil herefter være begrænset til 24 måneder med en forpligtelse for udbyderne til at tilbyde kontrakter af 12 måneders varighed, og i tilfælde af skift til en ny udbyder skal kontrakten træde i kraft inden for én dag. Vi har opnået maksimal adgang for handicappede brugere samt en gennemgang af anvendelsesområdet for forsyningspligtydelser for at udvide det til at omfatte mobiler næste år.

Mine damer og herrer, jeg håber, at alle stemmer for den endelige tekst, som er kulminationen af måneders forhandlinger, uden at bekymre sig alt for meget, selv om det er forståeligt i lyset af den grundlæggende betydning...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Fru formand! Som ordfører for direktivet om databeskyttelse på området for elektronisk kommunikation ønsker jeg først og fremmest at takke hr. Harbour, som har givet konceptet om forstærket samarbejde ny betydning. Det var ikke den første procedure af denne type, men formentlig den mest vellykkede. Jeg ønsker at takke kommissær Reding, der har været til stede under alle trepartsforhandlingerne, og som har spillet en personlig rolle, noget som man nu om dage ikke kan sige om alle kommissærer.

Vi var demonstreret, at den bedste brugerbeskyttelse helt overordnet er effektiv databeskyttelse, og at det på et tidspunkt, hvor alle surfer på internettet og ikke ved præcist, hvad der foregår bag skærmen, er særlig nødvendigt at være oplyst. Vi har drøftet og forbedret Kommissionens forslag om at gøre anmeldelse af brud på sikkerheden obligatorisk. Det er en procedure, som vil blive gennemført gradvist, og som er udviklet i samarbejde med nationale lovgivere, telekommunikationsudbydere og politikere. Jeg bifalder Kommissionens meddelelse om, at der vil blive udarbejdet et horisontalt direktiv i denne sammenhæng i slutningen af 2011, da det ikke er tilstrækkeligt blot at håndtere dette spørgsmål i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Vi har samtidig sikret, at det er obligatorisk at opnå brugerens samtykke til lagring af de programmer eller applikationer, herunder personoplysninger, som befinder sig på harddisken. Jeg ønsker i denne sammenhæng at nævne, at vi har udviklet de oprindelige forslag i tæt samarbejde med den pågældende industri. For nogle dele af industrien var forslaget ikke vidtrækkende nok eller for vidtrækkende. Industrien skabte derefter problemer og forvirring i Rådet og Kommissionen, inden det blev besluttet, at forslaget skulle reetableres i sin oprindelige form på grund af utilfredshed med kompromisforslaget. Vi har igennem historien lært, at vi som institutioner skal have troen på, at vi kan indgå i et positivt samarbejde og ikke lade personer med andre interesser skabe afstand mellem os.

Jeg ønsker at slutte af med endnu en gang at henvise til betænkningen fra min kollega, fru Trautmann. Nogle af medlemmerne i ALDE-Gruppen vil ikke acceptere nogen form for "three strikes-lovgivning". Vi har brug for retlig kontrol, inden der blokeres for adgangen til internettet.

 
  
MPphoto
 

  David Hammerstein (Verts/ALE). - (ES) Fru formand, fru kommissær! Det har været en fornøjelse at deltage i denne meget interessante proces. Jeg ønsker endvidere at takke ordførerne.

Hr. Sarkozy er netop nu i færd med at udfordre de europæiske institutioner med hensyn til internettets fremtid. Hvad er vores reaktion? Vil vi fortsat tie og undlade at reagere? Hvor står EU og Kommissionen med hensyn til den nye Hadopi-lov (højere myndighed for distribution af værker og beskyttelse af ophavsret på internettet) om gradueret reaktion?

Vi skal lytte til flertallet af europæiske borgere, især unge mennesker, der er vokset op i den digitale tidsalder, og de unge ønsker ikke, at udbyderne skal kontrollere, hvem der skal have adgang til internettet, og de ønsker ikke omfattende begrænsninger for udvekslingen af viden, kultur og oplysninger på internettet.

Det store flertal ønsker frihed. De fleste borgere ønsker opretholdelse af privatlivets fred, adgang til kultur uden frygt og bekymring og opretholdelse af internettets neutralitet, og de ønsker ikke tilsyn eller diskrimination i forbindelse med datatransmission.

Det store flertal ønsker ikke, at udbyderne skal være digitale politimyndigheder, spioner, både advokater og dommere, der marginaliserer retsprocedurerne i et demokrati. Det skal slås helt fast.

Vi ønsker derfor at anmode ordføreren, fru Trautmann, om at ændre stemmelisten, således at vi, inden vi skal stemme om kompromiset – den holdning, som over 80 % af Parlamentets medlemmer allerede har vedtaget – i det mindste kan stemme til fordel for internettets rettigheder og kun gribe ind, hvis der er truffet en forudgående retlig afgørelse.

Internettets neutralitet er i fare, ikke blot af denne årsag, men også på grund af det, som kaldes "trafikstyring", og jeg frygter, at nogle af aspekterne af Harbour-betænkningen ikke medfører tilstrækkelig beskyttelse af denne neutralitet.

Det er ikke tilstrækkeligt at formidle kontraktoplysninger til forbrugerne.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL) . – (EN) Fru formand! Telekommunikationspakken er forståeligt nok meget interessant for mange borgere i Irland og andre lande i EU. Jeg håber, at vi som parlamentsmedlemmer kan sende et stærkt signal på vegne af borgerne om, at vi går ind for et frit internet, hvor brugernes privatliv og rettigheder sikres fuldt ud. Vi skal i dag støtte "citizens amendments", som er den bedste måde, hvorpå borgernes rettigheder kan forsvares.

Hvis disse ændringsforslag vedtages, vil noget af den balance mellem borgernes rettigheder og frihedsrettigheder og andres rettigheder og frihedsrettigheder, herunder retten til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og især retten til privatlivets fred, blive genoprettet. Formålet med forslaget skal være at beskytte de personer, der måtte have brug for beskyttelse, men også at styrke borgernes rettigheder med hensyn til adgangen til oplysninger inden for lovens rammer, hvis og når de ønsker det. Udbyderne skal altid træffe foranstaltninger på en gennemsigtig måde og, hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt at begrænse adgangen, fuldt ud kunne retfærdiggøre disse begrænsninger. De nationale beføjelser skal indgå i undersøgelsen af enhver begrænsning, som pålægges af udbyderne.

Endelig håber jeg, at Parlamentet vil støtte EU's borgere i forbindelse med "citizens amendments" i denne uge og dermed støtte internetbrugernes frihedsrettigheder og borgerlige rettigheder overalt i EU.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl, (IND/DEM). (DA) Fru formand, fru kommissær! Jeg synes ikke, at kompromiset er godt nok, hvad angår borgernes rettigheder. Det bekymrer mig, at den franske kulturminister stadig mener, at det bør være muligt at lukke adgangen til internettet administrativt efter "three strikes". Derfor har jeg og en række af mine kolleger genfremsat de ændringsforslag, som dette Parlament en gang har stemt for. Det vil imidlertid ikke være muligt at stemme om dem, sådan som stemmelisten ser ud nu, da vi ifølge den skal stemme om kompromiset først. Jeg beder derfor mine kolleger om at støtte, at vi får en ny stemmeliste, således at vi har mulighed for at stemme om "citizens amendments", inden vi stemmer om den samlede kompromistekst.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Fru formand, mine damer og herrer! Efter min opfattelse skal internettet forblive åbent. Da telekommunikationsindustrien styrer datatransmissionen, har den i realiteten kontrol over demokratiske diskussioner og adgang til viden. Industrien kontrollerer effektivt vores adgang til handel og mere generelt distributionen af oplysninger.

Ifølge betingelserne i telekommunikationspakken, som drøftes i øjeblikket, vil teleoperatørerne kunne blokere for adgangen til websider, indhold, applikationer og alt andet. I det spørgsmål, som jeg stillede for nylig, advarede jeg om, at risikoen for at begrænse pressefrihed, tanke- og ytringsfrihed og foreningsfrihed som fastsat i Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder forøges, når en national regering – som i Italien – eller en kommunikationsindustri efter eget skøn kan træffe en beslutning om at blokere for en webside, uanset om indholdet er ulovligt eller ej. Sidstnævnte er det kritiske punkt, nemlig muligheden for at blokere for en webside, når der ikke er tale om en overtrædelse, fare for overtrædelse eller igangværende overtrædelse.

Det er helt klart en god idé at sikre den nationale rolle i forvaltningen af radiospektret, da vi skal sikre og tage fuldt ud højde for de nationale ordningers specifikke karakteristika, men kompromisteksten, som vi vedtog i april, indeholder visse elementer, der utvivlsomt er fremmende for brugerbeskyttelsen og mere generelt privatlivets fred, bekæmpelsen af spam – jeg er snart færdig – og alle øvrige punkter. Jeg er imidlertid fortsat overbevist om, at indholdet i ændringsforslag 138 er prisværdigt og derfor bør…

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - (SV) Fru formand! Telekommunikationsindustrien er en af Europas førende dynamiske industrier. Industrien har brug for investeringer, konkurrence og kontinuerlig innovation for at give borgerne de største muligheder, både med hensyn til økonomi, information, demokrati og diversitet. Pakken indeholder klarere konkurrenceregler og en mere fremtrædende rolle for de europæiske myndigheder med henblik på at sikre, at markedet er åbent for konkurrenterne. Det drejer sig om spørgsmål vedrørende frekvensplanlægning og den digitale dividende: det nye rum, der er oprettet for at skabe plads til flere tjenester og udbydere. Alt dette vil skabe større frihed og flere muligheder for forbrugerne. Hvis vi tager Sverige som eksempel, vil det betyde, at den dominerende rolle, som Telia, det tidligere monopol, har spillet i konkurrencen om udbud af tjenester til husstande, vil ophøre, da der således vil være åben konkurrence, selv i forbindelse med husstandene. Det er fremskridt. Og det vil øge valgmulighederne og skabe bedre konkurrence samt styrke den enkelte forbrugers magt og dermed også den enkelte forbrugers frihed med hensyn til internettet og bredbånd.

Spørgsmålet om frihed i forbindelse med internettet har været emnet for forhandlingen i Parlamentet. Jeg er noget overrasket over, at de personer, der er modstandere af EU og Lissabontraktaten, kræver, at der oprettes en myndighed over medlemsstaterne, som de i alle andre sammenhænge ellers er modstandere af. Jeg hørte, at min kollega, fru Svensson, anmodede om en ændring, som vil gøre det muligt for EU direkte at få indflydelse på medlemsstaternes tilgang til den retlige proces. Det er en afvigelse fra de traktater, der er gældende i dag, og Lissabontraktaten, som vi drøfter, og det er en form for overstatslighed, som ingen rent faktisk har drøftet. I indledningen til lovgivningen har vi imidlertid sikret en klar fordeling af det, som de retlige myndigheder skal have ansvar for, og det, som internetudbyderne skal have ansvar for. Vi har sikret, at ingen har mulighed for at begrænse friheden for den enkelte bruger af internettet uden en retlig proces, der opfylder de grundlæggende krav. Kravene i ændringsforslag 138 er dermed opfyldt, og de forskellige trusler er elimineret. Jeg tror, at vi skal bifalde denne proces, da vi samtidig sikrer, at det europæiske telekommunikationsmarked er åbent for større frihed, diversitet og bedre konkurrencevilkår, hvorved der fastlægges et grundlag for opretholdelse af et dynamisk og globalt marked i fremtiden.

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna (PSE).(FI) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker først og fremmest at takke fru Trautmann, men også de øvrige ordførere. En særlig tak til kommissær Reding for det fantastiske samarbejde, hun har ydet gennem så lang tid. Der er mange kommissærer, men som nævnt tidligere er De helt klart den kommissær, der har udvist størst samarbejdsvilje.

Vi vil gerne forbedre situationen for de grupper, som den nye teknologi skaber muligheder for, men som ikke har adgang til informationssamfundet, medmindre deres rettigheder overvåges. Disse grupper omfatter ældre og handicappede personer. Kundernes rettigheder skal også sikres, således at urimelige konkurrencevilkår ikke forhindrer dem i at bruge de nye tjenester. Rådet har endelig accepteret næsten alle vores forslag om brugerbeskyttelse, så det er et tilfredsstillende resultat.

Vi har i over 10 år reformeret lovgivning, som kontrollerer informationssamfundet og for nylig det civiliserede samfund. I dag beslutter vi os for, at anvendelsen af internettet er en borgerlig rettighed. Denne rettighed skal beskyttes og diversificeres. Vi har allerede besluttet, at information er en borgerlig rettighed.

Bekymringen går på, at elektronisk kommunikation, som når ud til den brede offentlighed, vil være mere og mere overfladisk og ligegyldig. Målsætningen om et civiliseret samfund er helt klart så krævende, at vi ikke bare kan bevæge os i retning af et samfund baseret på det indhold, vi har i øjeblikket. Vi bruger vores fremragende teknologiske redskaber til at føre menneskeheden ud i et uvidende informationssamfund og et småborgerligt civiliseret samfund. En dårlig bog er dårlig, uanset kvaliteten af papir eller tryk. En forbrydelse er også en forbrydelse på internettet, ligesom bras også er bras på internettet.

Resulterer intelligente netværk således i stupiditet? Mine damer og herrer, med denne form for indhold vil det helt klart ikke være muligt at blive verdens førende videnbaserede økonomi eller samfund. Vores viden er ganske enkelt for utilstrækkelig. Jeg ønsker at spørge kommissæren, om hun har et forslag til, hvad vi skal gøre, nu vi har meget effektive redskaber til at bringe kvaliteten af indholdet op på et civiliseret niveau.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). - (EN) Fru formand! Jeg bifalder aftalen om telekommunikationspakken, da den ledsages af en anden aftale om et spørgsmål, der ikke er drøftet så indgående, nemlig ophævelsen af GSM-direktivet.

Industrien for mobiltelefoni har forståeligt nok vist stor interesse for at få adgang til radiofrekvensbåndbredde for GSM for at opretholde sin globale konkurrenceevne. Parlamentsmedlemmerne har imidlertid haft et stærkt ønske om at sikre, at frekvenserne anvendes med demokratisk ansvarlighed.

Tidligere lovgivning om frekvenstildeling, f.eks. afgørelsen om mobilsatellittjenester, har vist, at mange spørgsmål, som Kommissionen har betragtet som tekniske, også har en politisk vinkel. Et teknisk spørgsmål kan faktisk påvirke principperne for samhørighed og adgang for alle. Jeg bifalder derfor, at parlamentsmedlemmerne gennem telekommunikationspakken opretholder tilsynet med frekvenstildelingen.

Jeg vil stemme for telekommunikationspakken, men jeg gør det med en vis skepsis, fordi jeg mener, at man på højeste plan har svigtet det grundlæggende princip for liberaliseringen af telekommunikation, som direktivet havde til formål at gennemføre. Jeg henviser til formuleringen i artikel 8 om sikring af adgang for parterne og deres tilgang til markedet. Tilsyneladende har den aftale, der blev indgået om denne formulering under en privat samtale mellem premierminister Gordon Brown og Angela Merkel, givet parterne, f.eks. Deutsche Telekom, en enorm fordel. Vi ved ikke, hvad premierminister Brown fik til gengæld. Jeg mener ikke, at private aftaler mellem regeringsledere bag lukkede døre er måden, hvorpå vi skal fastsætte EU-lovgivning. Jeg beklager, at det er sket.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM).(EN) Fru formand! Jeg har et par bemærkninger. Jeg stoler ikke på Kommissionen. Jeg stoler ikke på ikkevalgte bureaukrater, der holder møder bag lukkede døre uden offentliggørelse af referater. Jeg stoler ikke på dette sted, som giver indtryk af at være demokratisk, men som hovedsageligt består af embedsmænd, der kan bestikkes.

Det ser for mig ud som politisk redigering og kontrol af sider på internettet – det nye medie. Det er sådan noget, som vi fordømmer, når det foregår i Kina. Jeg bryder mig ikke om det. Det er ikke i orden. Jeg ved ikke, hvad der foregår bag lukkede døre, som den tidligere taler netop nævnte, og hvilke aftaler der indgås, som vi ikke ved noget om.

Vi har en ganske udmærket lovgivning om ophavsret. Og vi har en ganske udmærket lovgivning om databeskyttelse. Det bør være tilstrækkeligt. Jeg ønsker ikke, at denne uhyggelige og korrupte institution får mere kontrol.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg kan kun opfordre til, at min kollega ikke stiller op til Parlamentet igen. Så vil han have gjort sit arbejde.

Jeg ønsker at takke kommissær Reding og det tjekkiske formandskab, da de sammen med vores ordførere endnu en gang har ydet en stor indsats for de europæiske borgere. Konceptet om et indre marked er et stort fremskridt for borgerne, især på området for telekommunikation, men også på alle andre områder, hvor vi tidligere blev konfronteret med monopoler. Derudover har vi allerede med forordningen om roaming oplevet, at der kan være store besparelser for husstandene, og borgerne er beskyttet.

Især markedsadgangen for små og mellemstore virksomheder er en vigtig forudsætning for at sikre, at der ydes god service, at der er netværksneutralitet, og at vi naturligvis bemyndiger de uafhængige tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne til at repræsentere deres industrier og virksomheder, men også deres forbrugere i andre europæiske lande.

Håndhævelsen af rettighederne for borgerne fra én medlemsstat i en anden medlemsstat er særlig væsentlig for små og mellemstore virksomheder, og vi skal sikre, at bredbånd fortsat anvendes til fordel for befolkningen og med henblik på prisfald, da vi med den meget dynamiske udvikling af bredbåndstjenester og internettet, som vi oplever i øjeblikket, især på telefoniområdet, har helt nye muligheder for anvendelsen af bredbånd. Derfor er jeg taknemmelig over, at GSM 900-frekvensbåndet også er til rådighed for det universelle mobile telekommunikationssystem, og at der for første gang fokuseres på fjerdegenerationsnetværket, som Kommissionen forhåbentlig fortsat vil støtte, således at vi har omfattende støtte til etableringen af bredbånd, især i landdistrikter.

Brugerbeskyttelse reguleres også helt tilfredsstillende i denne lovgivning. Den omstændighed, at domstolene arbejder på at sikre, at bestemmelserne i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder overholdes, er et stort fremskridt, således at vi også har en reel mulighed på dette område – med tildelingen af frekvensbånd – for at udnytte fordelene af ubegrænset og uhindret anvendelse af internettet samtidig med, at vi har en forsikring om, at det er domstolenes afgørelse, om der skal være begrænsninger.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil begynde med at takke alle mine kolleger for deres fremragende indsats. Jeg ville også gerne have takket Rådet, men jeg kan se, at det ikke er til stede, men kommissæren er her dog. Jeg synes, at vi har gjort det godt.

Hr. Harbour, De var ordfører for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, og jeg må sige, at vores samarbejde og fælles aktion har været meget positivt. Vi har opnået en hel del for borgerne, hvilket er særlig vigtigt for os socialdemokrater, når det drejer sig om forsyningspligten. Denne telekompakke er blevet gjort meget mere brugervenlig, og på denne måde udgør den et vigtigt bidrag til forbrugerbeskyttelsen. I fremtiden skal telekommunikationsudbyderne også tilbyde kontrakter med en løbetid på blot 12 måneder, hvilket er meget vigtigt. Hidtil er der mange udbydere, der kun har tilbudt kontrakter med 24 måneders løbetid, hvilket er en meget lang periode, og som forhindrer folk i at opsige en kontrakt før tiden. Det er et ganske betragteligt bidrag. Når de skifter udbyder, bør forbrugerne have mulighed for at beholde deres eget nummer i løbet af én dag. Hidtil har de lange ventetider ofte fået folk til at opgive at skifte til en billigere udbyder, og det har hæmmet konkurrencen på området. Her har vi også haft stor succes.

Den Socialdemokratiske Gruppe har i mellemtiden forsøgt at sikre, at positionen overføres automatisk, når der foretages et nødopkald fra mobiltelefonen, hvilket medvirker til at nå hurtigt frem til personen. Det har også været en lang kamp at opnå dette, for i begyndelsen var der mange, der fastholdt, at det slet ikke var teknisk muligt. Det er blevet bevist, at det er muligt, og så er det blevet gjort. Det er en stor hjælp for vores borgere.

Snart bør det også blive nemmere for handicappede. De skal være sikret uhindret adgang til telekommunikationsmidlerne. Her må vi også – især når vi taler om forsyningspligtsydelser – sikre, at det går fremad, og det er også meget positivt.

Der har dog været et punkt, der har været kontroversielt hele vejen, nemlig hvordan vi skal tackle strafforfølgelsen i tilfælde af kriminelle handlinger eller civilretlige spørgsmål? Vi har taget et vigtigt skridt med det kompromis, vi i dag har nået med Rådet, da vi har medtaget et juridisk forbehold. Det betyder, at vi ikke lader det være op til virksomhederne alene at beslutte, hvilke sanktioner der skal pålægges. I stedet har vi ved at bruge de rettigheder, som er fastsat i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, sikret, at forbrugerne kan forsvare sig selv, så tjenesteudbyderne ikke har for meget magt. Det er virkelig et vigtigt punkt.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze (ALDE).(FR) Fru formand, kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil begynde med at takke for vores ordføreres indsats med denne telekompakke, der skal til afstemning i morgen, for det er en god tekst. Den tager højde for alle aspekterne ved den kommunikationsrevolution, vi oplever: telekommunikationsnet, regulering, økonomiske aspekter, brugerrettigheder og adgang til internettet.

I forbindelse med det sidste punkt er jeg dog nødt til at sige, at Den Demokratiske Bevægelses delegation var skuffet. Det kompromis, der blev opnået i sidste uge om fru Trautmanns betænkning om dette særlige spørgsmål er utilfredsstillende. Forslagets svaghed ligger i, at det ikke tager hensyn til retspraksis i forbindelse med artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Forslaget legitimerer i virkeligheden blot den franske regerings forsøg på at påtvinge dens opfattelse af en højtstående administrativ myndighed, den famøse "Hadopi"-lov.

Der er mennesker, der er bange for internettet, mennesker, der ikke forstår dets udvikling eller betydning. Disse mennesker siger ofte, at internettet er et lovløst område.

Det er netop for at undgå, at internettet bliver et lovløst område, at Den Demokratiske Bevægelses delegation mener, at en blokering af internetadgangen ikke bør være en administrativ beslutning, men derimod en retsafgørelse. Internettet er et fantastisk redskab til udøvelse af ens grundlæggende rettigheder.

Nogle mennesker mener, at administrativ styring er løsningen. Det fortæller os, hvor stor vægt de tillægger de grundlæggende rettigheder. De regler, der sikrer kommunikationsfriheden mellem folk, er tidløse og afhænger ikke af det ene eller det andet medium. Der må under ingen omstændigheder sættes spørgsmålstegn ved retten til rettergang.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM).(PL) Fru formand! Folk er bange for, at foranstaltninger som f.eks. telekompakken er en begrænsning af deres frihed. Jeg har modtaget i hundredvis af breve om dette spørgsmål, og ikke kun fra Polen. Jeg citerer fra et af dem: "Europa-Parlamentet foreslår, at der indføres ændringer til loven, som vil berøre min adgang til internettet, og som kan begrænse eller indføre betingelser for anvendelse af visse internetsider og sites. De lovgivningsændringer, som Europa-Parlamentet har foreslået, vil give min internetudbyder ret til at tilbyde mig begrænsede eller betingede tjenester. Jeg frygter, at sådanne ændringer vil gøre det af med internettet og kan få uønskede følger for økonomien i EU."

Dette er Europas stemme, vælgernes stemme. Jeg støtter dem. Jeg anbefaler folk at være forsigtige, når de stemmer, især når det drejer sig om kandidater fra Polen, hvor hverken Borgernes Platform eller Lov og Ordenpartiet ved, hvad det handler om.

Og til hr. Harbour, det ser ud til, at der er nogle fjolser fra Borgernes Platform og Lov og Ordenpartiet, der bekymrer sig mere om sæler og aber end om mennesker.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester (PPE-DE). (EN) Fru formand! Det er fair at sige, at telekommunikationssektoren er en succeshistorie i EU, hvilket gør det så meget desto vigtigere, at vi udarbejder et ordentligt retsgrundlag. Jeg vil gerne lykønske ordførerne med deres indsats, og især min kollega, Pilar del Castillo Vera, der er kommet med store forbedringer til Kommissionens forslag om ved at ændre organet til Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

Det er en skam, at forhandlingen om internettet og internetcensur og medlemsstaternes juridiske kompetence har fjernet opmærksomheden fra substansen i pakken. Jeg vil gerne takke min kollega, Malcolm Harbour, der har forhandlet en kompromistekst med Rådet om dette omstridte spørgsmål, der er kendt som ændringsforslag 138.

Om ikke andet har denne del af pakken fremprovokeret en strøm af e-mail-lobbyisme, og jeg er nødt til at sige til dem, der tror, at store mængder e-mails og mange ord vil blive fremherskende, at det meget hurtigt vil give bagslag. Hvad der er nemt at sende på et øjeblik, er lige så nemt at slette på et øjeblik, men der er desværre blevet brugt meget tid på at scrolle ned for at se, om der er andet end spam.

Jeg håber meget, at tilsynsmyndighederne vil føle sig fuldt påklædt til at sikre større konkurrence, lige vilkår og meget bedre forbrugerrettigheder, samt finde den rette balance for at opfordre til investering og innovation, så Europa bliver ved med at være førende.

Et andet vigtigt aspekt ved pakken er de øgede brugerrettigheder, den indebærer, især nummerportabilitet i løbet af én arbejdsdag og større gennemsigtighed i forbindelse med kontrakter og fakturaer. Det er praktiske foranstaltninger, der er vigtige for den enkelte forbruger.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil naturligvis begynde med at takke alle deltagerne varmt for deres store indsats.

Jeg ved, at udvalget og i særdeleshed fru Trautmann har arbejdet hårdt for at nå to mål, nemlig på den ene side at skabe et grundlag for modernisering, for en fortsat teknisk revolution i Europa for så vidt angår skabelse af nye jobs og konkurrenceevnen på vores kontinent – hvilket også er et vigtigt bidrag til Lissabonstrategien – og på den anden side at beskytte brugerrettighederne, som allerede er blevet nævnt her flere gange.

Efter min mening er begge mål blevet opfyldt fuldt ud. Frigivelsen i fremtiden af visse frekvensbånd, når vi migrerer til det digitale system, vil skabe flere muligheder og mere innovation. Det vil også være et væsentligt bidrag til et innovativt samfund, og det er vi taknemmelige for.

Der er naturligvis også et par enkelte følsomme emner. Som en flittig bruger af internettet, hvor jeg skriver blogs og er aktiv på Facebook og Twitter, ved jeg, at der en del problemer her. Ikke desto mindre er jeg helt overbevist om, at vi ikke bør gribe ind uden en retsafgørelse. Det ville ikke alene være principielt forkert, det ville også sende et forkert signal, især til vores unge, som konstant surfer på nettet og bruger disse moderne kommunikationsmidler intensivt.

Jeg glæder mig derfor meget over, at det bl.a. også er blevet anført meget tydeligt i betragtningerne, at vi på den ene side naturligvis ikke vil acceptere kriminel aktivitet, men at vi på den anden side heller ikke vil tillade, at der bliver grebet ind uden en dommerkendelse, uden et retsgrundlag. Efter min mening er det et væsentligt princip, der skal overholdes. Jeg er meget taknemmelig, fordi min kollega Trautmann og alle de øvrige har stået fast på dette og sikret rene linjer.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE).(NL) Fru formand! Jeg vil også begynde med at lykønske og takke ordførerne for deres store indsats. Jeg er dog bange for, at jeg stadig har problemer med pakken. Den indeholder mange gode ting, og der er bestemt behov for regulering inden for denne sektor.

De fremskridt, der er gjort her, omfatter en væsentligt forbedret forbrugerbeskyttelse og Kommissionens forsikringer om, at den vil forelægge forslag om underretningskrav i tilfælde af datatab. Jeg har dog et problem med denne pakke. Der er allerede mange medlemmer af Europa-Parlamentet, der har påpeget problemet, herunder min kollega fra Frankrig. Problemet består i, at der er regeringer, der har forsøgt at indføre princippet om udelukkelse fra internettet – "tre forseelser, og så falder hammeren – ad bagdøren, hvilket faktisk ikke har noget som helst med direktivet at gøre. Jeg er nødt til at sige, at jeg synes, at det er meget irriterende.

Jeg synes ikke, at det er et acceptabelt kompromis, og derfor vil jeg også gerne opfordre mine kolleger til at stemme for det ændringsforslag, som mine kolleger, hr. Alvaro og hr. Schmidt, har stillet. Det er en væsentlig betingelse for min støtte til pakken. Efter min mening ville det være en frygtelig skam, hvis dette ændringsforslag ikke blev vedtaget.

Vi ønsker naturligvis et kompromis med Rådet, men ikke for enhver pris. Jeg synes også, at det er irriterende, at Rådet hele tiden stiller os med ryggen mod muren, og at vi er nødt til at affinde os med det. Rådet har et lige så stort ansvar for at nå et kompromis som Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet har ry for at være vedholdende, når det drejer sig om beskyttelse af borgerrettighederne, især i de seneste år. Jeg håber, at Parlamentet lever op til dette ry ved afstemningen i morgen.

Endelig vil jeg gerne komme med et par få ord om lobbyen. Jeg er nødt til at sige, at jeg, selv om jeg i virkeligheden ikke er enig med hr. Chichester, også er blevet irriteret over syndfloden af nogle til tider næsten truende e-mails. Jeg tror faktisk, at jeg er overbevist, ...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE).(FR) Fru formand! Jeg vil gerne takke ordførerne, Kommissionen, fru Trautmann og hr. Harbour, som i sidste øjeblik har formået at nå et kompromis. Efter to års intensivt arbejde har vi opnået dette kompromis på et område, der vil præge en førende industrisektors fremtid.

Kommissionens forslag om anvendelse af spektret er blevet ændret i den rigtige retning, med respekt af satellitteknologien, og Kommissionens annoncering af en kommende forhandling om forsyningspligt og de øvrige udestående juridiske problemer antyder, at arbejdet vil fortsætte. Det er derfor kun et første skridt i forventning om yderligere reguleringer.

Projektet vil give borgerne en ekstraordinær adgang til information og kultur. Der udestår dog mange problemer med hensyn til infrastruktur og kvalitet, for det er stadig ikke alle, der er sikret adgang af samme kvalitet, hvis man tænker på de mange tekniske problemer, der stadig er i forbindelse med trådløs kommunikation.

Spørgsmål som frihed til adgang til internettet, problemer med copyright og fortrolighed, kombineret med bekymringen om beskyttelse mod kriminalitet, sikring af etiske regler og beskyttelse af de unge – er det ikke lidt for meget at skulle håndtere? Hvad angår dem, der er skeptiske over for kompromiset, vil de mon være i stand til at fremsætte en færdig løsning, der skal finde anvendelse øjeblikkeligt?

Jeg synes, at projektet er et betydeligt fremskridt. Lad os derfor give de tilsynsmyndigheder, vi etablerer, en chance, og så vil skeptikerne få mulighed for at påvirke disse nye institutioner, som blot skal bevise deres effektivitet.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE). (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke Dem alle for Deres store indsats gennem de sidste to år. Telekompakken er et vigtigt bidrag til Lissabonstrategien, da sektoren repræsenterer 4 % af BNP og 25 % af væksten i BNP. Det er en af basissektorerne for den økonomiske vækst i Europa.

Telekompakken er et vigtigt bidrag til en videnbaseret økonomi, ikke kun for sektoren selv, men også fordi den giver brugerne stadig flere muligheder, uanset om det drejer sig om firmaer, især de små og mellemstore virksomheder, eller privatpersoner. Alle kan drage nytte heraf.

Telekompakken er et vigtigt bidrag til EU's økonomiske genopretningsplan i kraft af dens udvikling af netværk. Telekompakken er et vigtigt bidrag til styrkelse af forbrugernes rettigheder og muligheder, da flere og flere forbrugere kan bruge den. Telekompakken er dog også et vigtigt bidrag til udviklingen af demokratiet. Den giver adgang for alle europæerne og tilbyder nye midler til at udøve vores rettigheder og forpligtelser, men den udgør også en balancegang, der er fastsat af tilsynsmyndigheden, nemlig balancen mellem at give Europa et instrument til opnåelse af et reelt indre marked inden for telekommunikationssektoren og at anvende den nationale tilsynsekspertise.

Jeg takker ordførerne og Kommissionen. I løbet af de næste fem år skal vi tage det første skridt, som så skal følges op af andre.

 
  
  

FORSÆDE: Mechthild ROTHE
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Fru formand! Jeg vil begynde med at lykønske vores ordførere, der har arbejdet hårdt med denne pakke i mere end ét år. Det er faktisk en yderst vigtig pakke for EU’s borgere.

Pakken indeholder en lang række dokumenter. Det er vigtigt for mig først og fremmest at henvise til fru Trautmanns betænkning, som fastsætter retsgrundlaget for den elektroniske kommunikationssektor, og som har behandlet en række yderst vigtige aspekter, såsom funktionel adskillelse, spektrumpolitik samt anvendelse og fremme af den nye generation af netadgang. Jeg glæder mig over, at funktionel adskillelse blev vedtaget og accepteret som en uopsættelig, særlig foranstaltning.

Derudover synes jeg, at det er meget vigtigt for os her i Parlamentet at understrege, at forbrugerrettighederne skal beskyttes. Det er derfor, at hr. Harbours betænkning kom ind på disse forhold, og at vores kollega, Reino Paasilinna, med succes støttede De Europæiske Socialdemokraters synspunkt om, at forbrugeren er helt central. Det er vigtigt, hvordan kontraktbestemmelserne bliver forhandlet, så alle forbrugere kan blive beskyttet.

Hvad angår spørgsmålet om teknologineutralitet, er det godt, at der er en bred vifte af tekniske muligheder til rådighed for alle på dette område. Men jeg vil gerne understrege, at internettet tilbyder enorme muligheder. Det er vigtigt, at forbrugerne og brugerne bliver beskyttet, og at der ikke sker sammenblanding med personoplysningerne, som også skal beskyttes. Frem for alt skal vi beskytte de intellektuelle ejendomsrettigheder, men det må ikke ske på bekostning af forbrugernes interesser.

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). (SV) Fru formand! Tak, fru kommissær, vi har brug for øget harmonisering i forbindelse med de elektroniske kommunikationsmidler og for en enklere og klarere lovgivning, og denne harmonisering skal bidrage til et velfungerende indre marked. Hovedformålet er at øge konkurrencen, hvilket vil medføre store valgmuligheder, lavere priser og bedre kvalitet for slutbrugerne. For at få succes er der mange forskellige interesser, der skal afvejes for at opnå en god balance. Telekompakken skal ikke bruges og er ikke beregnet til at blive brugt til strafferetlige formål eller strafferetlige sanktioner eller til at påvirke medlemsstaternes procesret. Øget konkurrence skal i fokus. Alle borgere skal kunne rejse deres sag for domstolen – det skal ikke overlades til de kommercielle kræfter. Jeg håber derfor, at mine kolleger nu vil støtte kompromiset.

Problemet med beskyttelse af privatlivets fred dukker op i forbindelse med handelslovgivningen, dataopbevaring, straffelovgivningen og gennemsigtighed i lovgivningen. EU har endnu ikke fundet en fælles tilgang med fælles principper, der kan anvendes på alle tre områder, og der er brug for en overordnet vurdering for at undgå modstridende lovgivning på langt sigt. Der udestår stadig en udfordring med at finde en balance mellem de forskellige interesser hos politiet, de personer, der er fortalere for gennemsigtighed, dem, der ønsker at beskytte dataene og, naturligvis, it-virksomhederne.

Kommissionen burde bidrage hertil ved at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der skal finde fælles principper og en balance mellem de forskellige interesser på dette vigtige område.

Endelig vil jeg gerne lykønske kommissær Reding og ordførerne med deres fremragende indsats.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Fru formand! Jeg vil begynde med at takke fru Reding, vores kommissær, det franske formandskab, der i december nåede frem til en meget klog fælles holdning, og det tjekkiske formandskab, som netop har nået dette mål. Jeg vil også gerne i særdeleshed takke og lykønske vores ordførere, hr. Harbour, fru Trautmann og fru del Castillo Vera, der har gjort en fremragende indsats.

Den pakke, vi stemmer om i dag, indeholder bestemmelser, der absolut går i den ønskede retning for udviklingen af telekommunikationsmarkedet, på en ordentlig måde og til gavn for alle, dvs. en europæisk regulering, som er overdraget til Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) med blandet finansiering, uden vetoret, balance mellem konkurrencen og behovet for nye investeringer – funktionel adskillelse er begrænset til særlige tilfælde, et ønske om at fokusere på offentlige tjenesteydelser i forbindelse med frekvensforvaltning, nye tjenesteydelser, fri netadgang, og takket været især hr. Harbour, væsentlig forøgede forbrugerrettigheder. Jeg er bare ked af, at "skal udføre" er blevet forkastet.

For Frankrig er denne tekst perfekt afbalanceret, den er et godt kompromis, og her mener jeg med hensyn til disse famøse og kontroversielle ændringsforslag, at det, der i sidste ende er blevet foreslået, er fornuftigt, for det gør det muligt at anvende de intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet uden at gå på kompromis med netadgangen. Internettet skal overholde loven på dette som på andre områder. Den virtuelle verden er ikke en lovløs verden, og den skal ikke kun være underlagt operatørernes og internetadgangsudbydernes reklamemagt. Det er derfor, at jeg deler fru Trautmanns synspunkt. Kompromiset sidestiller de ansatte, kunstnernes og internetbrugernes rettigheder, og det er godt.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). (EN) Fru formand! Jeg vil begynde med at takke for den store indsats, som Kommissionen og dens embedsmænd samt alle ordførerne har lagt for dagen. Jeg taler som en af skyggeordførerne for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i forbindelse med beskyttelse af privatlivets fred på internettet som en del af hele pakken. Jeg vil også gerne takke Alexander Alvaro og de andre skyggeordførere, herunder hr. Lambrinidis fra Den Socialdemokratiske Gruppe.

Vi har alle arbejdet meget hårdt for at opnå balance mellem databeskyttelsen, som vi alle mener, er meget vigtig, og virksomhedernes ret til at udvikle sikkerhedsprogrammer for at sikre, at nettet er sikkert, og ramme dem, der forsøger at inficere nettet med malware og vira. Det indebærer til tider kontrol af datatrafikken.

Det handlede til gengæld ikke om "tre forseelser, og så falder hammeren". Der er meget få her, der støtter det, og det er meget uheldigt, at der er nogle mennesker uden for Parlamentet, der har forsøgt at beskrive dette som "tre forseelser, og så falder hammeren".

Mens vi taler om datapakker, vil jeg komme ind på spørgsmålet om netneutralitet. Jeg tror, at vi er nødt til at være enige om, at der er brug for en vis forvaltning af internettet. Samtidig med at selskaberne tilbyder mere og mere kapacitet, er der andre selskaber, der kommer og bruger denne kapacitet, og det kan føre til overbelastningsproblemer. Hvem kunne for et par år siden have forestillet sig tjenester som BBC iPlayer eller YouTube? Det er derfor vigtigt, at operatørerne er i stand til at forvalte deres net. Tanken om "først ind, først ud" kan vise sig at være skadelig, især hvis nødhjælpstjenester bliver tilsidesat på grund af trafikoverbelastning.

Jeg vil gerne takke alle ordførerne, fordi de har forsøgt at opnå den rette balance, og jeg vil gerne bede lobbyisterne uden for Europa-Parlamentet om ikke at beskrive dette som "tre forseelser, og så falder hammeren". Vær venlig ikke at beskrive det som et fundamentalt angreb på vores frihedsrettigheder. Vi forsøger blot at opnå den rette balance.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). (SV) Mange tak fru formand! Jeg beklager meget, at jeg er lidt sent på den. Jeg vil gerne begynde med at sige, at jeg synes, at det er vigtigt at understrege, at telekompakken, som den ser ud i dag forud for afstemningen, i bund og grund er god. Den styrker konkurrencen og brugernes rettigheder, og det er vigtigt at understrege dette, for jeg mener, at det ofte blive glemt under debatten. Vi koncentrerer os næsten udelukkende om detaljerne og mister derved nogle gange overblikket, og det er trods alt det, som telekompakken går ud på, nemlig at styrke konkurrencen og brugernes rettigheder.

Der er dog for øjeblikket mange trusler mod vores borgerlige frihedsrettigheder og rettigheder på internettet og mod internettets åbne og frie struktur. De har aldrig været så tydelige som under forhandlingen om, hvorvidt vi skal udelukke brugerne fra internettet uden at involvere domstolene. Jeg er meget stolt over, at vi her i Parlamentet er enige om, at vi ikke synes, at det er acceptabelt. Folks adgang til internettet må ikke blokeres, uden at deres sag har været for en dommer. Det er vigtigt, fordi det er en meget alvorlig begrænsning af de borgerlige frihedsrettigheder og rettigheder. Det vender også op og ned på retsprincipperne på en måde, vi aldrig ville acceptere i andre sammenhænge. Vi forbyder ikke en person, der har stjålet en cykel, at bruge vejene. Jeg er derfor glad for, at vi vil sige klart "nej" til den slags forslag i morgen.

Samtidig fjerner det ikke alle truslerne mod internettet. Der er mange andre spørgsmål, der fortsat skal drøftes, og jeg ser frem til disse forhandlinger. Der er visse områder, hvor jeg gerne ville kunne gå lidt længere, men overordnet set er dette et skridt i den rigtige retning. Jeg er stolt over, at vi i morgen vil gøre det klart, at borgeres frihedsrettigheder og rettigheder på internettet, især hvad angår muligheden for ikke at blive udelukket uden en dommerkendelse, er noget, som Europa-Parlamentet vil støtte.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). (DE) Fru formand! Jeg vil gerne sige, at dagens forhandling har været domineret af følgende spørgsmål: Hvordan kan vi skabe balance mellem frihed på internettet, fri adgang, beskyttelse af copyright og overholdelse af de grundlæggende rettigheder? Det er i virkeligheden trylleformularen for at finde den rette balance her.

Jeg vil også gerne understrege, at dette ikke drejer sig om en tilfældig blokering af internettet. Vi kan ikke have, at YouTube bliver lukket ned, som det skete i Tyrkiet, fordi der tilsyneladende havde været udtrykt fornærmelser mod Atatürk. Vi ønsker ikke at komme i den situation, der er i Kina. Websites kan naturligvis ikke lukkes ned tilfældigt af politiske årsager. Jeg vil dog gerne sige klart og tydeligt, at borgerne ikke kan have ubegrænset ret til uhindret ulovlig downloading! Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Vi skal dog sikre – og det er den balance, vi søger at finde – at producenter af kreativt indhold, hvis værker findes på internettet, får en fair kompensation. Vi har brug for en model til dette formål. Det er ikke den franske model. Vi ønsker et juridisk forbehold, en retsafgørelse om de grundlæggende rettigheder. Vi mangler dog stadig at finde denne nye sociale kontrakt i vidensamfundet mellem copyright og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, medlem af Kommissionen. (FR) Fru formand! Jeg vil gerne takke alle dem, der har gjort det muligt for denne meget vigtige pakke at se dagens lys. Jeg tænker naturligvis på ordførerne og deres kolleger, men også på det tjekkiske formandskab, og jeg vil gerne her officielt sige, at ambassadøren, fru Reinišová, har været fantastisk i den måde hun har samarbejdet med Parlamentet og Kommissionen om at gøre projektet muligt.

Vi har nu en afbalanceret tekst, som giver mulighed for åbne markeder, investeringer, frihed på internettet og ret til netadgang. Vi har en tekst, der har udviklingspotentiale for industrien – og derfor til at bevare og skabe jobs – og for brugerne. Teksten afbalancerer på den ene side Lissabonstrategien om vækst og beskæftigelse og på den anden side de mange fremskridt vedrørende internetbrugernes rettigheder.

Fru formand! Lad mig svare på nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst.

Et af spørgsmålene vedrørte investeringer i næste generationsnet ved at sikre, at telekommunikationsoperatørerne får en fair forrentning under behørig hensyntagen til den hermed forbundne risiko. Det er allerede muligt for flere virksomheder at dele investeringsrisikoen i henhold til gældende regler. De nye regler bekræfter dette og siger samtidig, at den effektive konkurrence og reglerne om ikkeforskelsbehandling skal bevares. Det er meget vigtigt. Jeg vil gerne understrege det, fordi jeg nogle gange kun hører en del af historien, men det er hele historien om investeringer, der skal gælde i praksis.

Det andet spørgsmål vedrører overtrædelse af reglerne om personoplysninger. Operatørerne må påtage sig det ansvar, der følger med behandlingen og opbevaringen af disse enorme mængder information. De nye regler indfører derfor for første gang i europæisk lovgivning en obligatorisk pligt til at underrette om overtrædelser af reglerne om personoplysninger. Det betyder, at kommunikationsudbyderne bliver forpligtet til at informere myndighederne og deres kunder om manglende overholdelse af sikkerheden vedrørende deres personoplysninger. Desuden bliver reglerne om beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse styrket inden for områder såsom anvendelse af cookies og lignende anordninger. Internetbrugerne vil blive bedre informeret om, hvad der sker med deres personoplysninger, og vil få lettere ved at udøve kontrol med deres personlige oplysninger i praksis.

Et andet element vedrører et mere åbent og neutralt internet for forbrugerne. De europæiske forbrugere vil få et stadigt større udvalg af konkurrerende bredbåndsudbydere. Internettjenesteudbyderne har slagkraftige værktøjer til deres rådighed, som gør det muligt for dem at skelne mellem forskellige typer af datatransmission på internettet, f.eks. voice- eller peer-to-peer-kommunikation. Selv om trafikforvaltningen giver mulighed for udvikling af førsteklasses højkvalitetstjenester og kan bidrage til sikker kommunikation, kan de samme teknikker også anvendes til at sænke kvaliteten af kommunikationen eller andre tjenester til uacceptabelt lave niveauer. Det er derfor, at de nationale telekommunikationsmyndigheder i henhold til de nye EU-regler får beføjelse til at fastsætte et minimumskvalitetsniveau for nettransmissionstjenester med det formål at fremme netneutraliteten og den frie netadgang for de europæiske borgere.

I de nye tekster har vi tilføjet nye krav til gennemsigtighed, som er yderst vigtige.

Den fjerde ting, jeg gerne vil understrege, er anerkendelsen af retten til internetadgang. De nye regler anerkender eksplicit, at internetadgang er en grundlæggende rettighed ligesom ytrings- og informationsfrihed. Reglerne sørger derfor for, at ethvert skridt vedrørende adgangen til eller anvendelsen af tjenester og applikationer skal respektere de grundlæggende personlige rettigheder og frihedsrettigheder, herunder retten til beskyttelse af privatlivets fred, ytringsfrihed og adgang til information og uddannelse samt retssikkerhed.

(FR) Fru formand! Jeg synes, at det var meget vigtigt at understrege disse grundlæggende rettigheder, fordi de danner basis for vores europæiske værdier, der også er baseret på de nye telekommunikationsregler.

Jeg vil desuden gerne sige noget om friheden på internettet, for mange medlemmer har talt om den. Det kompromis, vi har opnået, er en sejr for borgernes og internetbrugernes frihed.

For det første bekræfter dette kompromis meget klart vores borgeres frihedsrettigheder, som er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder, herunder retten til netadgang, som er en integreret del af ytrings- og informationsfriheden. For det andet står det i kompromisset, at de overdrevne løsninger, der er blevet foreslået for at begrænse internetbrugernes rettigheder, ikke er lovlige. For det tredje, bekræfter kompromisset, at der altid skal være mulighed for at henvise en sag til en dommer, en uafhængig og upartisk domstol, hvis afgørelse skal respekteres.

Alt dette er indeholdt i kompromisset, og jeg mener på baggrund heraf, at det arbejde, som Kommissionen og Parlamentet vil gå i gang med i den nærmeste fremtid, bygger på et solidt fundament, der understreger vores borgeres rettigheder og vores Europas iboende værdier.

Når det er sagt, vil jeg gerne bede Rådet om at handle hurtigt, så den endelige udgave af teksten, som forhåbentligt bliver vedtaget i morgen, kan blive tilgængelig så hurtigt som muligt.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, ordfører. (EN) Fru formand! For det første vil jeg gerne takke alle dem, der har deltaget i denne forhandling. Det har været en meget konstruktiv forhandling. Jeg glæder mig særlig over den støtte, Parlamentet har givet mig og mine kolleger i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse i forbindelse med de betydelige forbedringer, vi er kommet med til direktivets tekst om brugernes rettigheder og beskyttelse af privatlivets fred.

Det glædede mig meget under forhandlingen at se, hvor meget alle bidrog til disse aspekter. De er vigtige for alle forbrugere. Forud for valget håber jeg, at De alle vil tale om den indsats, De har gjort her i Parlamentet for forbrugerne i internetverdenen, for det er særdeles vigtigt.

Min anden og vigtige overvejelse er, at selve internettet – den elektroniske kommunikation, selve sektoren – er en driftig og dynamisk sektor i stadig udvikling. Vores opgave som lovgivere er at tillade, at dynamikken og innovationen fortsætter. Vi sørger for et retsgrundlag, der sikrer, at forbrugerne kan engagere sig, som giver dem ret til at kende til disse tjenester, som styrker dem, så de kan drage nytte heraf – det er vigtigt. Men internettet er endnu ikke et blomstrende og driftigt sted – og De har set, hvor dynamisk det er, for De har fået en mail om dette forslag – og det er det ikke endnu, fordi vi har begrænset aktiviteten på internettet, og fordi vi har indført nye forretningsmodeller. Vi har hæmmet de ting, som folk har gjort. Vi ønsker, at der skal komme nye aktører til, vi ønsker små virksomheder, vi ønsker store virksomheder, vi ønsker investeringer.

Det er den form for dynamik og drivkraft, vi behøver for at komme videre. Fru Reding har ret. Vi skal opfordre medlemsstaterne til at få disse forbedringer på plads så hurtigt som muligt. Vi ønsker, at den nye BEREC-sammenslutning bliver iværksat. Vi ønsker, at den nye tilsynsmyndighed tager kontakt til os i Parlamentet for at sikre, at tingene sker så hurtigt som muligt.

Lad os komme videre herfra og se fremad. Tak, fru kommissær, for de vigtige erklæringer, De kom med om databeskyttelse og forsyningspligt, hvilket gør det muligt for os at arbejde samme med Dem og gøre fremskridt på disse afgørende områder.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, ordfører. (FR) Fru formand! Mange tak, fru kommissær, for Deres erklæring, som kaster et meget positivt lys på den forhandling, der netop har fundet sted, og jeg takker alle de medlemmer, der har taget del heri.

Jeg vil gerne sige, at Europa-Parlament ved at stemme for dette kompromis om telekompakken, anviser et klart valgt, nemlig et reguleret marked og ikke et marked med ureguleret konkurrence. Det er også udtryk for en strategi, en nyttig udviklingsstrategi på et tidspunkt med krise, som forbereder det europæiske samfund på den digitale tidsalder. Afstemningen vil også gøre det muligt at sikre balancen mellem staternes rettigheder og Kommissionens beføjelser, mellem de gamle operatører og de nye, der kommer til, takket være bestemmelser om ikke-forskelsbehandling, men det vil også betyde, at Europa-Parlamentet selv gør fremskridt med udøvelsen af dets medbestemmelsesbeføjelser, især i forbindelse med spørgsmålet om frekvenstildeling, som anses for et offentligt gode, og med den støtte, det endnu en gang giver udtryk for i forbindelse med radio-/tv-selskaber og tjenester.

Mange af medlemmerne har talt om internettet som et offentligt rum, der kræver frihed og sikkerhed, og jeg er enig med dem. Der er således for første gang i et direktiv knyttet bånd mellem internetadgang og borgernes grundlæggende rettigheder med den nye udgave af ændringsforslag 46.

Udtrykket "foranstaltninger, der træffes" er faktisk en slags "missing link" mellem enhver foranstaltning, der træffes vedrørende elektroniske kommunikationsnetværk, uanset om det blokerer adgangen eller filtrerer informationen, og brugernes grundlæggende rettigheder. Hvad angår den tvivl, som nogle af mine kolleger har givet udtryk for med hensyn til min vilje til at forsvare retten til en domsafgørelse, før adgangen afbrydes, er jeg nødt til at sige, at udtrykket "uafhængig og upartisk domstol" er et udtryk, der sikrer internetbrugernes ret til en sådan afgørelse.

Hvis Hadopi var en uafhængig og upartisk domstol, ville det betyde, at vi skulle pålægge denne høje autoritet alle de forpligtelser, som en dommer skal overholde, nemlig retten til et forsvar, en retssag, hvor begge parter bliver hørt, og offentlighed. Dette vil naturligvis få et system, der, som den franske lovgivning formentlig gør, bygger på anvendelse af it og massificering af anklager og straffe, til at implodere. Jeg opfordrer derfor Kommissionen til at være yderst forsigtig, når den gennemfører telekompakken.

Når et grundlæggende princip bliver knæsat i en fællesskabstekst, der er genstand for et kompromis mellem Rådet og Europa-Parlamentet som medlovgiver, skal det gennemføres ordentligt i de nationale lovgivninger.

Jeg vil gerne slutte med at sige, at jeg glæder mig meget over muligheden for en omfattende, multipartnerskabsagtig offentlig høring, som vil gøre det muligt for os at følge op på vores hårde arbejde inden for rammerne af et kompromis, der respekterer de regler, der er fastsat i ændringsforslag 46, og gør det anvendeligt.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, ordfører. (ES) Fru formand! Jeg vil gerne kort gentage min tak til alle dem, der har taget del i denne allerede lange forhandlingsproces om telekommunikationspakken, dvs. kommissæren og de øvrige ordførere, kort sagt alle dem, der har været involveret ud over formandskabet for Rådet.

Jeg vil påpege tre hovedpunkter, som jeg anser for væsentlige, for at opsummere fordelene ved denne beslutning, som formentligt vil blive vedtaget af et stort flertal af Parlamentet i morgen. Revisionen af telekommunikationens retsgrundlag har tre umiddelbare konsekvenser.

Den første er, at det fremmer udviklingen af næste generation af netadgang og dermed vil gavne forbrugerne, da de vil have mulighed for at få adgang til, surfe på og foretage transaktioner på et hurtigere og sikrere internet, der er mere nyttigt på alle måder, ikke kun for den enkelte forbruger, men også for de små og mellemstore virksomheder, for hvilke internettet er helt essentielt.

For det andet bliver der mere konkurrence på det indre marked, hvilket også vil komme forbrugerne til gode, uanset om det er privatpersoner eller virksomheder. Fordelene vil bestå i bedre priser, bedre produkter og større innovation som følge af en bredere, større og mere reel konkurrence.

Alt dette vil ske – og det er der ingen her i Parlamentet eller i hele Europa, der skal være i tvivl om – med respekt for de grundlæggende rettigheder. Der må ikke være nogen national lovgivning, der ikke respekterer disse rettigheder, for Europa har besluttet, at det princip, som denne reform bygger på, garanterer den grundlæggende ret til netadgang.

 
  
MPphoto
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar, ordfører. – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne endnu en gang takke alle mine kolleger i Parlamentet for deres indlæg og for debatten, som har været meget positiv.

Der er ingen tvivl om, at denne reform har bidraget stærkt til det 21. århundredes innovative samfund. Vi har banet vejen, så vi kan fortsætte med at åbne nye muligheder for telekommunikationsbranchen, en sektor, der er kolossalt dynamisk for EU's økonomiske og sociale udvikling og frem for alt for forbrugerbeskyttelse.

Jeg er sikker på, og det mener jeg også, debatten har vist, at der er flest lyspunkter, selv om der også er faldet lidt skygge over debatten såsom inddragelsen af diskussionen om indhold i denne pakke, hvilket kommissæren og flere andre medlemmer har kommenteret.

Alligevel føler jeg, at kompromiset også har løst det aspekt godt, for som der er blevet sagt, omfatter de to direktivers anvendelsesområde ifølge artikel 1 for første gang anerkendelsen af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt adgang til internettet.

Der skal ikke være tvivl om, at jeg ønsker at støtte fru Trautmanns anmodning om, at når medlemsstater er ansvarlige for at sikre privatlivet, ytringsfriheden, informationsfriheden og i det hele taget alle rettighederne i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, så gør de det under strengt og nøje tilsyn fra Kommissionen, som jeg tror, sammen med Parlamentet i øjeblikket er det bedste værn for, at frihed på internettet er et princip, der er afbalanceret med alle andre rettigheder.

Det var, hvad jeg havde at sige. Jeg synes, vi har gjort et godt stykke arbejde, og at vi fortjener ros, og jeg opfordrer Dem til at stemme for.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen, onsdag.

°°°

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Fru formand! Jeg har bemærket, at Rådet ikke er til stede for at kommentere på denne aftale. Jeg så gerne, at De forlanger, at de er her før afstemningen i morgen. Jeg tror, at mange europæiske borgere gerne vil høre Rådet svare på, hvorfor de er imod en tekst, hvor der udtrykkeligt står, at ingen må forbydes adgang til internettet, uden at der foreligger en retskendelse. Jeg vil gerne have, at Rådet møder op og redegør for sin modstand. Jeg tror, at tusindvis af europæere gerne vil vide hvorfor.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Vi vil videregive anmodningen.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), skriftlig. – (PL) EU's lovgivningsmæssige ramme for telekommunikation opstod i 1990'erne med det formål at liberalisere hjemlige markeder domineret af statsmonopoler. I mellemtiden har vi været vidner til revolutionerende teknologiske ændringer i udviklingen inden for mobiltelefoni og internettet. Udkastene til reformer af lovgivningen for EU's telekommunikationsmarked, som Parlamentet skal stemme om i morgen, har til formål at tilpasse EU-lovgivningen til disse ændringer, f.eks. ved at forbedre brugernes position på markedet for elektroniske tjenesteydelser.

Min personlige holdning er, at adgang til internettet er en vigtig faktor, der støtter uddannelsesprocessen, og det viser, at folk er i stand til at bruge deres ytringsfrihed og have adgang til informationer og jobmarkedet. Internetbrugere må ikke forbydes adgang til internettet eller have deres adgang indskrænket uden en forudgående afgørelse herom fra en kompetent domstol. Derfor er det min stærke overbevisning, at vi bør genskabe de to vigtigste ændringsforslag, nr. 138 og 166, som blev vedtaget af Parlamentet ved førstebehandlingen i september 2008. Disse ændringsforslag ville genskabe garantien for brugernes rettigheder, lægge overvågningspligten over på hjemlige tilsynsmyndigheder og ulovliggøre vilkårlig blokering og skønsmæssig begrænsning af borgeres adgang til programmer, tjenesteydelser og indhold på internettet.

I den form, hvori de er blevet fremlagt til andenbehandlingen den 6. maj, er begge ændringsforslag, der tilsyneladende kun er blevet modificeret, men som faktisk er blevet ændret væsentligt, en alvorlig trussel mod ytringsfriheden, friheden til adgang til internettet og retten til information – hjørnesten i moderne, demokratiske civilsamfund.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), skriftlig. – (ET) De nye regler i lovpakken om telekommunikation vil være en hjælp i forhold til at regulere telekommunikationsmarkedet og fremme forbrugerbeskyttelsen. Det vil blive betydelig lettere for forbrugere at fremskaffe informationer fra deres serviceudbyder og ændre serviceudbyder. Inden kontraktindgåelse skal det oplyses, om kontrakten vil binde forbrugeren i en bestemt periode. Desuden kan serviceydere ikke holde på kunder i mere end 24 måneder. Flytning af et telefonnummer fra én serviceudbyder til en anden skal ske inden for én arbejdsdag. Vi har fået større gennemsigtighed i udbydelsen af tjenesteydelser, forbrugere kan sammenligne priser på hjemmesider, og lokale operatører kan pålægges at stille tjenesteydelser til rådighed for handicappede. Forbrugerne kan bede om at få fastsat en maksimumpris baseret på, hvornår deres månedlige forbrug når et bestemt niveau. Hvis en tjenesteudbyder uforvarende afslører personlige oplysninger om en person på internettet, skal den pågældende informeres fyldestgørende herom.

De nye regler vil også hjælpe med at regulere telekommunikationsmarkedet og gøre det nemmere at lancere nye tjenester på markedet. Koordineringen af radiofrekvenser i EU giver mulighed for at levere helt nye tjenesteydelser og fjerner de hindringer, der har eksisteret hidtil, f.eks. mod at se tv-programmer på mobiltelefoner. Statslige tilsynsmyndigheders rettigheder er blevet styrket, og der er oprettet en ny EU-tilsynsmyndighed, der har til formål at styrke det uafhængige tilsyn med markederne, hvilket bestemt vil være til fordel for forbrugerne.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik