Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0248(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0257/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0360

Debatter
Tisdagen den 5 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

3. Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, behandling av personuppgifter och integritetsskydd - Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster - Europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer - Frekvensband som ska reserveras för mobilkommunikation (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt är en gemensam debatt om

– en andrabehandlingsrekommendation (A6-0257/2009) från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentet och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)) (Föredragande: Malcolm Harbour),

– en andrabehandlingsrekommendation (A6-0272/2009) från utskottet för industrifrågor, forskning och energi om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD)) (Föredragande: Catherine Trautmann),

– en andrabehandlingsrekommendation (A6-0271/2009) från utskottet för industrifrågor, forskning och energi om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gruppen av europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer (Gert) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD)) (Föredragande: Pilar del Castillo Vera), och

– ett betänkande (A6-0276/2009) av Francisca Pleguezuelos Aguilar för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 87/372/EEG om vilka frekvensband som ska reserveras för det samordnade införandet av allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär, digital, landbaserad mobilkommunikation inom gemenskapen (KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, föredragande. (EN) Fru talman! Det är en förmån att denna förmiddag få inleda denna mycket viktiga debatt och uppmana våra kolleger att stödja den reform av telekompaketet som vi har framför oss.

Jag betonar att det är en reform. Som ni hörde har fyra föredragande arbetat med delar av detta. När det gäller den centrala reformen av paketet vill jag ge ett erkännande till mina kolleger Catherine Trautmann och Pilar del Castillo Vera. Vi har haft ett mycket nära samarbete under sammanställningen av detta paket.

Det är en viktig reform eftersom det befintliga paket som jag och mina kolleger arbetade med under 2001 och 2002 har haft mycket bra effekter för EU:s ekonomi. Vi har en blomstrande och dynamisk kommunikationssektor med konsumenter som är aktiva på marknaden. Men genom denna reform moderniseras denna och mina kolleger kommer att förklara vilka områden de tänker arbeta med. Det viktigaste är att detta stärker paketet inför nästa årtionde. Parlamentet har gjort betydande förbättringar under denna andra behandling.

Vi vill alla tre tacka det franska ordförandeskapet för att de i november gav oss en gemensam ståndpunkt som har möjliggjort för oss att lägga fram detta förbättrade paket för er i dag, vid den sista sammanträdesperioden under denna mandatperiod. Det är avgörande för EU:s konsumenter och EU:s ekonomi att vi ger detta ett kraftfullt stöd vid vår omröstning i morgon.

Som alltid med dessa komplexa frågor har jag haft ett fantastiskt samarbete med min egen grupp av skuggföredragande – Bernadette Vergnaud, Cristian Buşoi och Heide Rühle. Jag vill också tacka gruppen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor, som leds av Alexander Alvaro. En viktig del av mina reformer inkluderar direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, som de har behandlat.

Under mina fyra minuter denna förmiddag har jag inte tid att i detalj gå igenom alla punkter och alla förbättringar som vi har gjort. Det kommer att komma mycket information om detta senare. Jag vill bara ge er en känsla för vad vi har uppnått och vad vi eftersträvar.

I detta direktiv har vi på ett betydande sätt förbättrat konsumenternas och användarnas rättigheter på det elektroniska området. Konsumenterna behöver ges större möjligheter att välja mellan de kommunikationstjänster som erbjuds och för detta ändamål har de rätt till information. De har rätt till rättvisa avtalsvillkor och villkor som inte binder dem under långa perioder till vissa leverantörer. De har rätt till en larmtjänst av god kvalitet, tillgång till samhällsinformation via Internet samt telekommunikation. Framför allt har de rätt att få sina uppgifter skyddade inom området elektronisk kommunikation. Vi kommer att få höra mer om detta senare. Vi behöver även göra det möjligt för lagstiftare att se till att dessa rättigheter också genomförs på rätt sätt. De finns alla inkluderade i detta förslag.

Det är mycket viktigt att betona att det här är ett förslag som ger möjligheter. Det är inte ett förslag som på något sätt begränsar människors rättigheter på Internet eller som begränsar tjänster över huvud taget. Vi vill ge konsumenterna denna möjlighet att välja och det är detta som kommer att öppna tjänsterna.

Jag vill avsluta mitt första anförande genom att säga följande: Ett enormt antal personer har arbetat med detta förslag och vi har haft fantastiska resurser bakom oss. Jag vill särskilt nämna Peter Traung från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, Luca Vusaggio, vår juridiska rådgivare, och Lindsay Gilbert från vår grupp, som alla har haft ett nära samarbete med min assistent Sheena Gooroochurn. Vi har fått ett mycket bra stöd från kommissionen, från Peter Rodford och från kommissionsledamoten själv och hennes administration, och även från rådets sekretariat under ledning av Eva Veivo. Jag nämner detta eftersom jag tror att många utanför inte inser arbetets omfattning och vårt engagemang i utarbetandet av dessa komplexa texter. Jag ser fram emot ert stöd för detta i morgon eftersom det är så viktigt för allas vår framtid.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, föredragande. (FR) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! I morgon ska vi rösta om telekompaketet, det sista steget som kommer att markera slutet på månader av arbete och förhandlingar som lett fram till denna kompromiss, som nåddes efter mycket träta med rådet på grund av att de tre institutionerna från början hade mycket olika ståndpunkter.

Först av allt vill jag mycket uppriktigt tacka Pilar del Castillo Vera, Malcolm Harbour, Francisca Pleguezuelos Aguilar, skuggföredragandena, de politiska grupperna, ordförandena för utskotten och deras sekretariat, rådets ordförandeskap samt Europeiska kommissionen för deras outtröttliga arbete under dessa långa månader, och jag vill tacka alla de kolleger som har valt att ha förtroende för mig genom att ge mig sitt stöd.

Detta paket medför åtskilliga fördelar, som är viktiga för konsumenterna eftersom de ger bättre tjänster till rättvisare priser. Telekommunikationerna kännetecknas faktiskt av sin påverkan på vardagslivet och spelar naturligtvis en uppenbar social roll som ett medel för utveckling och tillväxt.

Enbart telekommunikationssektorn ger mer än 3,5 miljoner arbetstillfällen och står för en allt större andel av den europeiska ekonomin – närmare 3,5 procent. Noga reglerad konkurrens medger en balans mellan gamla och nya operatörer och säkerställer en betydande tillväxt för sektorn tack vare rättslig säkerhet, något som i sin tur uppmuntrar till investeringar.

Det är därför som vi i denna förhandlingsrunda tillsammans med mina kolleger och våra skuggföredragande har kämpat för att skapa en rättslig ram som ska gynna alla. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi godkände det nästsista steget i lagstiftningsprocessen i april genom att anta den övergripande kompromissen om mitt betänkande och Pilar del Castillo Veras betänkande med en mycket bred majoritet.

Vi har lagt grunden till en stabil kompromiss som förhoppningsvis kommer att få ert fulla stöd i morgondagens omröstning – vid sidan av Malcolm Harbour och Francisca Pleguezuelos Aguilar betänkanden.

Jag skulle också vilja återkomma till ändringsförslag 138/46 och klargöra textens mening och räckvidd, som ligger till grund för parlamentets och rådets avtal, det så kallade sista möjligheternas kompromiss. Alltsedan omröstningen om detta ändringsförslag i första behandlingen har rådet fortsatt förkasta det fullständigt, utesluta det från sin gemensamma ståndpunkt och vägra att omnämna det i skäl eller artiklar.

Europaparlamentet har visat sitt engagemang för detta ändringsförslag genom att inbegripa de centrala delarna i ändringsförslag 46 i kompromissen: försvar av friheter, rätten till ett domslut och rätten att vända sig till en domstoldet uttryck som ligger mest i linje med de rättsliga myndigheternas yttrande – och har infört två ytterligare bestämmelser för Internetanvändare: bekräftelsen av Internets avgörande roll i utövandet av grundläggande fri- och rättigheter, med särskild hänvisning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Andan och lydelsen i ändringsförslag 46 har därmed beaktats och utvidgats till fördel för användarna, och medlemsstaternas förkastande av detta ändringsförslag på grundval att Europaparlamentet inte kan genomföra en ändring i deras interna rättsliga organisation – något som skulle krävas för att genomföra detta ändringsförslag – har på så sätt undvikits.

Dess placering i artikel 1, som gäller räckvidden och målen, gör i grunden detta förslag till en princip som gäller alla direktiv i paketet, särskilt när det gäller tillträde och tjänster. Detta korrigerar därför den rättsliga svaghet som uppstod när ändringsförslag 46 förbands med artikel 8, i vilket de nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter fastställs.

Vi har ett val: att stödja ändringsförslag 46 som det står skrivet, och därmed återförvisa hela telekompaketet till ett förlikningsförfarande som kommer att återinleda diskussionen om alla de punkter som fastställdes i förhandlingarna och leda till att det ogillas på grund av medlemsstaternas massiva motstånd mot detta ändringsförslag, eller att stödja den nya lydelsen i ändringsförslag 46, i vilket respekten för grundläggande friheter säkerställs, och därmed bekräftar det som parlamentet antog vid omröstningen om Lambrinidisbetänkandet.

Jag vill tillägga att närvaron av artikel 1.3a och dess skäl måste beaktas vid direktivets införlivande, och att de kommer att göra det möjligt för parlamentet att lagstifta i efterhand.

Ställda inför detta omöjliga val, uppmanar jag er att tänka på vårt framtida arbete under nästa valperiod, då vi bland annat kommer att inrikta oss på samhällsomfattande tjänster, men även på innehåll och immaterialrätt, och jag uppmanar er därför att stödja det nya förslaget, i ett försök att likställa rättigheterna för anställda, konstnärer och Internetanvändare.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, föredragande. (ES) Fru talman! Jag vill, liksom de andra föredragandena Catherine Trautmann och Malcolm Harbour, börja med att tacka dem, för det första för det ovanliga tillfälle som jag fick att arbeta med denna reform av EU:s förordning om telekommarknaderna, eftersom det, enligt min mening och min fortfarande begränsade erfarenhet av parlamentet, har varit en samarbetsmodell mellan olika ledamöter från olika grupper. Så tack så hemskt mycket.

Härnäst vill jag naturligtvis tacka alla som har bidragit: skuggföredragandena och särskilt sekretariatet för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, som jag anser har spelat en fullständigt avgörande roll när det gällde att nå denna punkt. Jag vill också tacka kommissionsledamoten och kommissionen för att ha underlättat alla de svåra trepartsförhandlingarna.

Jag vill även påminna om det arbete som utförts av det tjeckiska ordförandeskapet, från de allra första vacklande stegen ända fram till denna punkt då det tjeckiska ordförandeskapet har visat prov på sant ledarskap i rådet. Jag vill särskilt tacka för de insatser som det har gjort.

Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Detta är en reform av en förordning som påverkar en nyckelsektor för EU:s framtid: nyckeln till medborgarnas välfärd och nyckeln till att ta sig ur den djupa kris som våra ekonomier nu befinner sig i, inom EU och på andra platser, men för tillfället talar vi om Europeiska unionen.

Om det finns en industri som verkligen kan tillhandahålla den katalysator och stimulans som vi behöver för att ta oss ur denna kris, är det just precis informationstekniken och kommunikationssektorn, det vill säga sektorerna för elektronisk kommunikation och telekommunikation. Det är av denna anledning som det är så oerhört viktigt att vi har nått detta avtal, då det kommer att hjälpa oss gå vidare med en inställning som jag anser är den mest avgörande: att vara vidsynta, se framåt, förkasta protektionism och i stället uppmuntra till konkurrens och konkurrenskraft. Denna sektors roll är avgörande för detta.

När det gäller paketet – olika aspekter av de olika betänkandena har redan nämnts – vill jag bara nämna, som föredragande till detta betänkande, inrättandet av ett nytt organ för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, ett viktigt redskap för att se till att de regler som vi ska anta i morgon i den nya förordningen tillämpas konsekvent inom hela unionen. Att det i praktiken råder harmonisering som möjliggör för inrättande och utveckling av en äkta inre marknad, eftersom detta är det bästa sättet för att garantera nyttan för konsumenterna och det bästa sättet för att se till att europeiska konsumenter får en möjlighet att åtnjuta de bästa tjänsterna till bästa pris.

Det är konkurrens, och ingenting annat, som garanterar detta slutresultat och denna fördel för konsumenterna och för våra ekonomier. Så låt oss då säga ”nej!” till alla former av protektionism och ”ja!” till öppenhet och konkurrens. De sektorer som bäst kan säkerställa detta är faktiskt sektorn för elektronisk kommunikation och telekommarknader. Vi har därför anledning att fira.

 
  
MPphoto
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar, föredragande. (ES) Fru talman! Som andra har gjort, vill jag vända mig till mina kolleger och kommissionsledamoten för att tacka dem för det arbete som de alla har gjort, som jag anser vi kan gratulera oss själva till i dag.

Jag vill också tacka för det ovillkorliga stöd som jag har fått som föredragande av GSM-direktivet, särskilt till skuggföredragandena som har samarbetat med mig och kommissionsledamot Viviane Reding för den flexibilitet som hon har visat under hela förfarandet genom att ge tillbaka den roll till parlamentet som vi hade begärt: att delta i den strategiska planeringen av användningen av radiospektrum. Jag måste givetvis också tacka det tjeckiska ordförandeskapet för att ha visat sin tydliga beslutsamhet att finna en lösning på detta direktiv tillsammans med resten av paketet före valperiodens slut.

Som föredragande för detta GSM-direktiv anser jag att vi har funnit den korrekta slutgiltiga lösningen, som placerar strategisk planering för spektrumanvändning på gemenskapsnivå inom ramen för framtida fleråriga program för radiospektrumpolitik och förbinder det med ramdirektivet. Det är rätt beslut, för på detta sätt erkänner vi att spektrumet, som en sällsynt, offentlig tillgång, behöver lagstiftande kontroll och strategisk planering vid utvecklingen av nya nätverk – det trådlösa nätverket och nätverket för fiberoptik – som är, vilket vi alla har enats om, framtiden, en framtid där vi måste erbjuda rättsskydd till operatörer, så att de investerar, och vi kan återta det ledarskap som EU en gång hade.

Jag vill framhålla att det också är mycket viktigt att vi har fastställt principen för teknikneutralitet för nätverket inom denna allmänna ram, eftersom, med tanke på att det var ett undantag från denna princip, vi legitimerar parlamentets åtgärder i en situation av denna omfattning dubbelt upp.

Mot denna bakgrund anser jag att detta direktiv är ett gott exempel som ger spektrumhanteringen större flexibilitet, vilket är avsikten med reformen av detta telekompaket.

Vi får inte glömma – och jag vill betona detta, som vissa av mina kolleger har gjort – att inom ramen för Europeiska unionens enheter som hör samman med radiospektrumet alstras en omsättning på omkring 300 miljarder euro, det vill säga 1,2 procent av gemenskapens BNP.

En optimering av hanteringen av denna sällsynta, offentliga resurs kommer därför med säkerhet att skapa viktiga fördelar, särskilt i denna ekonomiska kristid, och kommer med säkerhet att hjälpa oss att ta oss ur krisen. Jag anser att detta är en investeringsmöjlighet för företag som vill utveckla nya tjänster som kan återuppväcka efterfrågan och även bidra till att förbättra de offentliga tjänsterna för våra medborgare.

För att försäkra oss om detta innebär en effektiv spektrumpolitik inom EU en möjlighet för oss att uppnå största möjliga sociala och ekonomiska fördel från denna resurs, något som vi vill göra så kostnadseffektivt som möjligt. Det erbjuder också de bästa affärsmöjligheterna för tjänsteleverantörer.

Det råder inget tvivel om att det är intressant för oss alla att få fler och bättre tjänster för konsumenterna, det är därför vi lagstiftar i slutändan, och skapa ett bättre tillhandahållande av offentliga tjänster till medborgarna. Vi vill med andra ord kunna samarbeta för att skapa större social och territoriell integration av EU-medborgarna.

Jag anser att vi kan gratulera oss själva i dag för att ha avslutat detta arbete, som är av oerhörd vikt för telekomindustrin, en sektor som fortsatte att växa med en hastighet av 1,3 procent i reala termer under 2008, medan BNP på det hela taget bara gjorde en faktisk ökning på 1 procent. Jag uppmanar er alla att visa ert stöd för vårt arbete i morgon, så att vi äntligen kan genomföra denna ramlagstiftning.

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, ledamot av kommissionen. (EN) Fru talman! Detta har varit ett föredömligt samarbete mellan de olika partier som är företrädda här, mellan skuggföredragandena, föredragandena, det tjeckiska ordförandeskapet och alla våra samarbetspartner, och jag gratulerar dem till deras utmärkta arbete.

Detta utmärkta arbete är en följd av den överenskommelse som ligger på bordet i dag, som går tillbaka på det paket som kommissionen lade fram 2007. Resultaten inkluderar nya konsumenträttigheter såsom rätten att byta telefonoperatör på en arbetsdag, inrättandet av en europeisk telekommunikationsmyndighet, större samverkan mellan nationella tillsynsmyndigheter för telekom, åtgärder för att se till att EU-medborgarna kan vara anslutna till bredbandsinternet, öppnandet av radiospektrum för nya trådlösa tjänster, det nya instrumentet för funktionsuppdelning för att främja konkurrensen och öka konsumenternas valfrihet, en tydlig konkurrensfrämjande regel för investeringar i bredbandsnät med hög hastighet, bättre rättigheter och nya garantier för konsumenter, mekanismer för att hantera personuppgiftsöverträdelser, med mera. Dessa nya åtgärder är mycket viktiga för en sektor vars intäkter uppgår till mer än 300 miljarder euro och som står i framkanten för Europas globala ledning inom mobiltelefoni och höghastighetsinternet.

Jag vill betona att om parlamentet röstar för detta paket måste det genomföras i nationell lagstiftning senast 2010 och den nya telekommyndigheten kommer att inrättas senast i sommar. Europaparlamentets omröstning är mycket goda nyheter för konsumenter inom hela EU. Genom roaming har vi åstadkommit en lösning på ett symtom som bottnade i bristen på ett enhetligt europeiskt telekommunikationspaket. Genom reformerna går man nu till botten med problemet och banar väg för en sann inre marknad för telekomoperatörer och konsumenter. Detta är mycket viktigt för vår industri.

Lagtexten kommer att ge en stabil rättslig ram, som främjar investeringar och innovation och ger den tillsynsmässiga stabilitet som industrin behöver för att planera affärsstrategier för framtiden. Detta är mycket viktigt i en tid av ekonomisk oro. Vid detta tillfälle måste vi maximera denna sektors bidrag till produktivitet och tillväxt för ekonomin som helhet. Jag vill vara tydlig med att parlamentet inte har ryggat tillbaka för sitt ansvar i samband med denna utmaning.

Ekonomin är mycket viktig även för konsumenterna. Därför vill jag bara säga att tillgång till larmtjänst, färre hinder för att byta operatör på en dag, skydd av personuppgifter – allt detta har fått en lösning.

Jag välkomnar parlamentets stärkande av reglerna för användning av cookies och liknande funktioner. Internetanvändarna kommer att vara bättre informerade om vad som händer med deras personuppgifter och det kommer samtidigt att bli lättare för dem att i praktiken ha kontroll över sin personliga information. Jag välkomnar stödet för obligatoriska meddelanden om personuppgiftsöverträdelser. Det är första gången som en sådan skyldighet har införts på EU-nivå.

Jag välkomnar också – och parlamentet har alltid stött detta – att funktionshindrade får en starkare ställning. Mest av allt välkomnar jag att konsumenterna nu kommer att åtnjuta garantier i samband med privatliv, yttrandefrihet och tillgång till information. Genom antagande av harmoniseringsåtgärder eller genom bättre tillsyn av åtgärder som beslutats av nationella tillsynsmyndigheter kommer allt detta att säkra större konsekvens på den inre marknaden. Det kommer också att hjälpa den nya myndighet som ska spela en nyckelroll i denna process att sammanföra expertisen och erfarenheterna från de 27 nationella tillsynsmyndigheterna och bryta ned de kvarvarande hindren för ett verkligt gränslöst Europa.

Jag är mycket glad över att parlamentet har spelat en viktig roll för att förbättra de fleråriga programmen för spektrumpolitiken, som kommer att föreslås av kommissionen, och för första gången kommer parlamentet att ha inflytande här. Innan direktivet om bättre lagstiftning träder i kraft kommer vi därför att ändra kommissionens beslut om gruppen för radiospektrumpolitik, i syfte att möjliggöra för denna politiska grupp att rapportera direkt till rådet och parlamentet.

Jag välkomnar också parlamentets stöd för principerna om teknikneutralitet och tjänsteneutralitet och för stödet för möjligheten till harmonisering av de frekvensband där det är möjligt att handla med utnyttjanderätter. Detta kommer att vara centralt för investeringen i nästa generations nätverk och för avkastningen på investeringar, med beaktande av de risker som finns. Det kommer att vara mycket viktigt även för att vägleda kommissionen när den ska komma med mer detaljerade riktlinjer för lagstiftningen om nästa generations accessnät.

Jag måste göra två förklaringar för att svara på frågor som tagits upp av parlamentsledamöterna. Den första handlar om att förtydliga att kommissionen kommer att främja en bred debatt om de samhällsomfattande tjänsternas omfattning och att den när det behövs kommer att lägga fram tidiga förslag. Den andra förklaringen handlar om att kommissionen utan dröjsmål kommer att börja med breda samråd och att den kommer att lägga fram förslag om mer omfattande skyldigheter att meddela personuppgiftsöverträdelser inom andra sektorer.

Det andra dokumentet som lagts fram är GSM-direktivet. Här kan kommissionen till fullo stödja ändringarna för att förtydliga vilka frekvensband som ska omfattas av ändringsdirektivet. Jag vill bara betona att detta direktiv i sig självt leder till besparingar på upp till 1,6 miljarder euro för mobilsektorn, vilket mycket tydligt visar att parlamentet lyckas lägga fram en balanserad uppsättning förslag – förslag för ekonomin, förslag för industrin, förslag för konsumenterna. Allt detta ger ett mycket bra paket i EU:s intresse.

Kommissionens förklaring

– Samhällsomfattande tjänster (skäl 3a)

Kommissionen noterar den text i skäl 3a som Europaparlamentet och rådet kommit överens om.

I enlighet med vad som uppgavs i dess meddelande KOM(2008)0572 av den 25 september 2008 om omfattningen av samhällsomfattande tjänster när det gäller elektroniska kommunikationsnätverk och kommunikationstjänster, vill kommissionen bekräfta att den under 2009 kommer att verka för en omfattande debatt på EU-nivå där man ska undersöka en bred uppsättning alternativa strategier och möjliggöra för alla berörda parter att uttrycka sina synpunkter.

Kommissionen kommer att sammanfatta debatten i ett meddelande till Europaparlamentet och rådet och senast den 1 maj 2010 kommer den att alltefter behov lägga fram förslag som gäller direktivet om samhällsomfattande tjänster.

– Rapportering om överträdelse av dataskyddsbestämmelserna (artiklarna 2 h och 4.3 – direktivet om integritet och elektronisk kommunikation)

Genom reformen av regelverket för elektronisk kommunikation införs ett nytt begrepp för EU:s uppgiftsskydd och integritetsbestämmelser: obligatoriska meddelanden om personuppgiftsöverträdelser från leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät. Detta är ett viktigt steg mot förbättrad säkerhet och ökat integritetsskydd, även om det på detta stadium är begränsat till sektorn för elektronisk kommunikation.

Kommissionen noterar Europaparlamentets önskan att en skyldighet att meddela personuppgiftsöverträdelser inte ska begränsas till sektorn för elektronisk kommunikation utan också gälla aktörer såsom leverantörer av informationssamhällets tjänster. En sådan strategi skulle vara helt i linje med de övergripande offentliga politiska målen för att förbättra skyddet för EU-medborgarnas personuppgifter och deras möjlighet att vidta åtgärder om dessa uppgifter hanteras felaktigt.

Kommissionen vill här upprepa sin åsikt, som uppgetts under förhandlingarna om reformen av regelverket, att skyldigheten för leverantörer av offentligt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att meddela om personuppgiftsöverträdelser gör det lämpligt att utvidga debatten till generella krav på meddelanden om överträdelser.

Kommissionen kommer därför att utan dröjsmål inleda ett lämpligt förberedande arbete som inkluderar samråd med intressenter senast 2011, med syfte att lägga fram förslag inom detta område i enlighet med behoven. Dessutom kommer kommissionen att samråda med artikel 29-gruppen och Europeiska datatillsynsmannen om tillämpningspotentialen inom andra sektorer av de principer som uttrycks i reglerna om meddelanden om personuppgiftsöverträdelser i direktiv 2002/58/EG, oavsett vilken sektor eller vilken typ av uppgifter det gäller.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, för PPE-DE-gruppen. (DE) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Även jag vill börja med att tacka alla som har bidragit till att möjliggöra en tillfredsställande kompromiss om telekompaketet när allt kommer omkring. Först vill jag tacka parlamentet: framför allt föredragandena, mina kolleger Malcolm Harbour, Pilar del Castillo Vera, Catherine Trautmann och naturligtvis även Fransisca Pleguezuelos Aguilar. Fru kommissionsledamot! Stort tack för detta utmärkta samarbete med kommissionen. Ni själv deltog ofta under trepartsförhandlingarna. Det är ett gott tecken. Ni har verkligen bidragit på ett konstruktivt sätt, tillsammans med det tjeckiska ordförandeskapet, med att hjälpa oss att nå denna kompromiss när allt kommer omkring.

Kompromissen är bra, och jag hoppas verkligen att den kommer att få ett brett godkännande vid morgondagens omröstning. Som man redan har nämnt är hela telekomsektorn en av de mest effektiva sektorerna i vår europeiska ekonomi, och mitt i den finansiella och ekonomiska krisen är det särskilt viktigt att skapa allmänna villkor, så att denna europeiska sysselsättningsmotor åter kan starta. Många arbetstillfällen är förbundna med telekomindustrin, och med den rättsliga ram som vi ska anta har vi skapat villkor som fortsatt låter denna sektor utvecklas väl.

Varför är telekompaketet så viktigt? Jag vill peka ut det som enligt min mening är den viktigaste punkten. Vi behöver snabb Internetanslutning inom hela EU, och inte bara i städerna, utan även på landsbygden. Med oss menar jag ungdomar, som kommunicerar över hela världen. Med oss, menar jag företag som bedriver sin verksamhet globalt och är internationellt etablerade, samt myndigheter och administrationer naturligtvis. Vad kan telekompaketet bidra med i detta avseende? Det skapar den nödvändiga rättsliga ramen, så att företag kan investera i utbyggnaden av bredbandsnät överallt i landet. Med detta paket och det investeringsskydd som det innehåller, har vi skapat meningsfulla incitament, men samtidigt har vi sett till att det inte är nya marknader som stärks genom kraven i denna förordning. Risken med att bygga de nya nätverken har fördelats nöjaktigt och rättvist.

Vad mer kommer att regleras med telekompaketet? För det första den effektiva användningen av frekvensband – detta är också viktigt för den landsomfattande utvecklingen av tillhandahållande av bredbandsnät. I paketet förespråkar vi en mer flexibel frekvenspolitik inom EU. Frekvensbanden, som kommer att bli friare genom övergången till digital television – den så kallade digitala dividenden – bör också göras tillgängliga för mobila bredbandstjänster, som särskilt kan minska klyftor på landsbygden. Men vi har samtidigt erkänt den särskilda uppgift som utsändning har när det gäller att garantera fri opinionsbildning i vårt demokratiska samhälle. Allt som allt en bra kompromiss, och jag hoppas att den får ett brett stöd i morgon!

 
  
MPphoto
 

  Erika Mann, för PSE-gruppen. (EN) Fru talman! Det är fascinerande att följa den här debatten – kolleger har redan tagit upp de viktigaste ämnena och kommissionsledamoten har gjort sitt anförande – men att rådet är helt frånvarande säger oss mycket om hur det ibland fungerar inom EU. Det är helt oacceptabelt. Vi upplever en av de mest allvarliga kriserna någonsin inom EU och över hela världen och vi talar om ett ämne som är så relevant och så viktigt för att skapa arbetstillfällen – ett av de områden där vi fortfarande har en stabilitet i stor utsträckning – och att se att rådet inte reflekterar och debatterar med oss i dag säger oss mycket. Jag hoppas att nästa rådsordförandeskap kommer att vara här oftare. Vi kan inte fortsätta så här.

Låt mig komma med två synpunkter. Jag vill tacka skuggföredraganden, Pilar del Castillo Vera, som har gjort ett utmärkt arbete. Det var svårt och det var inte uppenbart från början att vi skulle klara det och att vi skulle få en mer europeisk dimension på detta område. Vi verkar ha hittat ett sätt som är acceptabelt och som kommer att hjälpa nationella tillsynsorgan att samarbeta och att lära av varandra. Det här kommer att vara ett bra genombrott, särskilt för de nya medlemsstaterna.

Låt mig beröra två punkter som jag är glad över att kommissionsledamoten nämnde. Det gäller investeringar i ny infrastruktur, som kommer att ha en ny ram och fungera enligt konkurrensregler som, även om de är annorlunda, kommer att möjliggöra ett investeringsflöde på detta område, och de riktlinjer som mycket snart kommer att offentliggöras för nästa generations accessnät. Jag hoppas att dessa riktlinjer kommer att följa den filosofi som fastställts här i parlamentet och jag hoppas att kommissionsledamoten inte kommer att avvika från denna.

När det gäller delen om samhällsomfattande tjänster hoppas jag att kommissionsledamoten hittar ett sätt att se till att telekomoperatörerna, som nu kommer att gynnas av nya investeringsmöjligheter, å sin sida kommer att investera för att se till att alla medborgare får tillgång till bredband i framtiden. Jag hoppas att detta kommer att omfattas av det direktiv om samhällsomfattande tjänster som ska komma under andra halvåret i år.

Slutligen vill jag uppmana parlamentet, mina kolleger och kommissionen – och förhoppningsvis också rådet – att ta en titt på de områden där vi har hittat kompromisser men där vi inte är helt nöjda. Detta berör Internetfrågor, såsom frågan om hur stater kan ingripa om de anser att medborgare olagligen har fått tillgång till Internetinnehåll, vilket vi kallar ”Internet sparen” i Tyskland, samt nätstyrning. Jag hoppas att vi hittar ett sätt att undersöka dessa frågor under andra halvåret i år och hittar rätt ram för att skapa större samförstånd mellan oss och medborgarna, som är mycket beroende av oss.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, för ALDE-gruppen. (EN) Fru talman! Som skuggföredragande för den liberala gruppen vill jag tacka Malcolm Harbour och mina andra kolleger för deras utmärkta samarbete. Detta ärende är mycket viktigt för alla som använder elektroniska kommunikationer i EU, och vi kom slutligen fram till en balanserad kompromiss med rådet – genom diskussioner som inte alls var lätta.

Förhandlingarna med rådet har lett till några viktiga landvinningar. En av de stora förbättringarna jämfört med första behandlingen gäller tillgången till det europeiska larmnumret 112 och skyldigheten för operatörer att göra tillhandahållandet av lokaliseringsuppgifter om den uppringande tillgängligt utan någon inskränkning på grund av tekniska faktorer, åtminstone för fastnätsoperatörer och mobilnätsoperatörer. Detta är ett betydande framsteg eftersom det kommer att hjälpa larmtjänsterna att svara mer effektivt och förbättra skyddet för alla medborgares liv var de än befinner sig i EU.

Bestämmelserna om trafikstyrningspolitiken var en kontroversiell punkt i betänkandet, men jag anser bestämt att kompromissen skyddar användarnas rättighet att få tillgång till innehåll och att använda tjänster som de själva väljer. Ingen i parlamentet har någonsin velat begränsa friheten på Internet. Vårt mål har varit att möjliggöra trafikstyrning, så länge som det krävs, för att säkra bästa möjliga Internetupplevelse för slutanvändarna, förutsatt att det inte begränsar konkurrensen mellan tjänsteleverantörer. Jag anser att kompromissen är helt i linje med detta mål och därför stöder jag den helt och hållet.

Jag anser också att alla åtgärder som gäller tillgången till tjänster och användningen av tjänster bör respektera alla medborgares grundläggande rättigheter och friheter. Detta har också tryggats i betänkandet. Vissa bland oss kanske inte är nöjda med denna kompromiss men jag vill betona att denna kompromiss trots sina brister är den bästa vi kunde uppnå tillsammans med rådet. Jag rekommenderar bestämt att ni röstar för kompromissen i morgon.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Fru talman! Det finns i synnerhet en punkt som jag vill berömma föredraganden för. Jag anser att det är mycket bra att kommissionsledamot Viviane Reding har tagit avstånd från sitt förslag, när det gäller vissa punkter. Inställningen till frekvensband – eftersom den rättsliga ramen nu fastställts – är mycket mer balanserad än vad som ursprungligen var fallet i kommissionens förslag.

Enligt min uppfattning – eftersom vi nu har enats –kommer med frekvensband mycket bättre hänsyn att ges till allmänna intressen för utsändningens fördelar. När det gäller den aktuella debatten om finansmarknader, anser jag att vi med vår debatt faktiskt har förebyggt problem. Detta förslag, som det nu har förmedlats, kommer på ett mycket mer balanserat sätt att ta hänsyn till förhållandet mellan marknaden, det som marknaden kan skapa och statens uppgifter. Jag anser att det innebär framsteg för vår demokratis säkerhet, och att det också kan vara ett värdefullt bidrag till kulturen.

Även om vi fortfarande har diskussioner inom gruppen framför oss, vill jag här och nu hävda att jag inte alls är nöjd med kompromissen om begränsningen av Internetanvändares rättigheter i fall där man anser att överträdelser har begåtts.

Jag vet att det ursprungliga ändringsförslaget 138 inte hade en optimal rättslig form. Men jag märker att den kompromiss som nu har nåtts inte kan garantera att en domare kommer att fatta beslutet att begränsa grundläggande rättigheter, innan en EU-medborgares grundläggande rättigheter begränsas. Fru kommissionsledamot! Jag skulle vara mycket intresserad av att höra hur ni tolkar kompromissen, och i synnerhet vad denna kompromiss som nu ligger framför oss innebär för den franska HADOPI-modellen (Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet) [höga myndigheten för spridning av konstverk och skydd av rättigheterna på Internet], enligt er mening.

Jag anser att vi kommer att skapa två olika situationer för att beakta grundläggande rättigheter. Saker blir kanske bättre i en medlemsstat jämfört med en annan. Jag anser att detta är en mycket, mycket dåligt formulerad kompromiss. Som parlament skulle vi kunna göra bättre än så. Fru talman! När det gäller konstnärers rättigheter instämmer jag med min kollega Erika Mann i att författares rättigheter måste regleras i en annan förordning och inte inom ramen för en marknadsreglering.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, för GUE/NGL-gruppen. Tack fru talman! Det vi ser i dag är framväxten av ett nytt samhälle. Vi ser en samhällsutveckling av teknisk förnyelse där den gamla typen av kommunikation som var enkelriktad av typen ”en talar och alla andra lyssnar” har ersatts av en mer mångsidig kommunikation, en form av deltagarkommunikation och vi är många som har anammat denna frihetskultur. Det handlar om interaktion, yttrandefrihet, kreativitet och skaparglädje. Det handlar om ett informationsutbyte som många gånger är oberoende av kommersiella intressen, men tyvärr känner sig gamla maktstrukturer hotade och vill därför gå in och reglera och kontrollera vad som sker på Internet.

Under förevändning av om att komma åt organiserad brottslighet och terrorism försöker man begränsa våra medborgerliga rättigheter, men det får inte ske. Därför har jag tillsammans med kollegerna i Europeiska enade vänstern jobbat fram ett antal ändringsförslag för medborgerliga rättigheter för att skydda medborgarnas rättigheter på Internet. Jag lägger återigen fram mitt ändringsförslag 166 som antogs i förra behandlingen. Målet med ändringsförslaget är att se till att slutanvändarna av elektronisk kommunikation, dvs. vi medborgare, kommer att ha möjlighet att ha tillgång till tjänster och tillämpningar utan obefogade inskränkningar. Vi måste hitta en balans mellan människors rätt till yttrandefrihet och personlig integritet och skydda personuppgifter och andras fri- och rättigheter, däribland rätten till skydd av immaterialrätt och skyddet av allmänhetens säkerhet och trygghet.

I vissa länder vill regeringar införa nya, hårdare lagar som ger Internetleverantörer möjlighet att stänga av människor från Internet. Vi anser att ingen medborgare ska kunna stängas av från Internet utan att det har föregåtts av en prövning i domstol. Som medborgare måste jag också ha friheten att kunna surfa runt på olika sidor på Internet och känna mig trygg med att privatföretag inte har möjlighet att ta del av informationen. Vi som faktiskt älskar Internet och de möjligheter Internet ger, vi säger att användarnas rättigheter ska definieras av vad vi använder vårt abonnemang till. Vi vill inte bli reducerade till konsumenter så att våra rättigheter bara utgörs av vad som står i abonnemangsavtalet. Dessvärre öppnar både rådets gemensamma ståndpunkt och kompromissen för detta, men vi vill vara medborgare på Internet, inte bara kunder och konsumenter. Internet är en mötesplats, ett forum för fri information, ett slags allmänning. Ska vi nu reglera detta forum och anpassa det efter kommersiella företrädares intressen? Nej, det tycker inte jag. Frågan är vilket samhälle vi vill leva i? Vill vi leva i ett övervakningssamhälle eller vill vi ha ett samhälle där människor kan känna sig säkra på att rättssäkerheten respekteras? Ett samhälle där människor kan känna att deras integritet respekteras och ett samhälle där yttrandefrihet värderas högre än kontroll av människors liv. Ett sådant samhälle vill jag faktiskt leva i och jobba för att vi ska ha. Stöd därför mina och enade vänsterns ändringsförslag för medborgerliga rättigheter.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, för IND/DEM-gruppen. (EN) Fru talman! Internet har förändrat världen som vi känner den. Information som skulle ha varit svår eller omöjlig att hitta är nu bara några sekunder bort. Men det avgörande kännetecknet för Internet är inte hastigheten eller tekniken, det är friheten: frihet att uttrycka åsikter, frihet att utbyta idéer och frihet att dela information.

Vissa förespråkar en begränsad framtid där den fria rörligheten för data hämmas, där stora företag tillåts att undertrycka innovation och där Internetleverantörer blir grindvakter. Vi har sett denna strategi tidigare – i Kina.

Jag hoppas att vi väljer att behålla den frihet som har fört med sig en sådan framgång och som har förändrat vår värld till det bättre. Vid en tidpunkt när ekonomierna behöver all hjälp de kan få, måste vi välja öppenhet för att uppnå framsteg – inte kortsiktig protektionism för att uppnå förtjänster. För mina väljares räkning kommer jag att rösta för informationsfrihet och fri tillgång till Internet i framtiden för all laglig användning. Därigenom kommer jag att rösta för demokrati och för en ekonomi med möjligheter för alla.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). (FR) Fru talman! Även om den har lagts fram på legitima grunder för att skydda konstnärligt skapande, är ”HADOPI-lagen”, som nu utarbetas i Paris, i själva verket en frihetsförstörande lag.

Denna text främjar verkligen inte skapande. Den tillhandahåller enbart en utvidgad övervakning av Internetanvändares verksamhet. Den innehåller inga särskilda förslag som ska förbättra det lagliga stödet för kulturella föremål. Den släpar patetiskt efter de tekniska möjligheterna att dölja eller spoofa (förfalska) IP-adresser. Det är ett steg bakåt när det gäller rätten till kopiering för privat bruk, som alla ändå betalar skatt för, skatten för digitala medier. Den ger en rent administrativ myndighet den skandalösa befogenheten att åtala och att vidta sanktionsåtgärder. Den återinför den dubbla påföljden för Internetanvändare som förnekas tillträde till webben, men kräver att de fortsätter betala sitt abonnemang. Sist men inte minst föraktar den antagandet att en person är oskyldig tills motsatsen har bevisats och rätten att försvara sig.

Genom att blockera denna lag, som är värdig kommunistiska Kina eller en annan totalitär regim, en lag som Nicolas Sarkozy vill tvinga igenom, skulle parlamentet återbekräfta allas vår rätt till konfidentialitet, tillgång till information, yttrandefrihet och ordentliga rättsliga förfaranden. Detta är helt avgörande.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE).(FR) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag måste först av allt tacka och gratulera föredragandena och skuggföredragandena. Vi har alla arbetat mycket hårt under de senaste månaderna för att utarbeta detta paket, som, enligt min mening, är konsekvent och håller hög kvalitet.

Förhandlingarna har onekligen inte varit enkla i vare sig parlamentet eller med rådet och kommissionen, men åsikterna har ändrats en hel del sedan den första omröstningen i parlamentsutskottet, där innehållsrelaterade frågor helt överskuggade de övriga delarna i detta paket.

Därför hade de många framsteg som nåtts för konsumenterna knappt alls nämnts i Malcolm Harbours betänkande. Jag hoppas att det blir annorlunda den här gången, inte bara för att de kompromisser som nåddes för grundläggande friheter och integritetsskyddet är bra, utan även för att detta ärende har en oerhörd potential för både konsumenter och telekomsektorerna samt deras anställda. I de kompromisser som nåddes om ramdirektivet och direktivet om samhällsomfattande tjänster hänvisas det tydligt till medlemsstaternas förpliktelse att respektera principen om rätten till en rättvis rättegång, som sannerligen måste vara lugnande för dem som motsatte sig det franska projektet för sanktioner från ett administrativt organ. Dessa texter är inget annat än en trojansk häst för reaktionen på en ökande skala, och de strider till och med mot denna samma princip.

Ett annat bekymmer är nätneutralitet och frågan om begränsat tillträde. I den slutgiltiga texten är man mycket tydlig i denna fråga. Alla politiska åtgärder för näthantering är enbart försvarbara i syfte att upprätthålla en miniminivå av tjänsternas kvalitet och bör inte leda till diskriminering mellan tjänster och tillämpningar, eftersom allt står under nationella tillsynsmyndigheters kontroll.

Jag vill också framhålla det som vi har uppnått för konsumenterna mot bakgrund av direktivet om samhällsomfattande tjänster. Det kommer hädanefter att vara omöjligt för en operatör att gömma sig bakom frågor om teknisk genomförbarhet som en ursäkt för att inte tillhandahålla tillförlitlig tillgång till akuta tjänster och lokalisera någon som använder larmnumret 112. Denna livsavgörande punkt för EU-medborgarnas säkerhet kommer äntligen att lösas. Det har varit tekniskt möjligt i flera år, men myndigheterna och operatörerna föredrog att offra säkerheten för att spara in på investeringar.

Detsamma gäller förbättringen av öppenheten och kvaliteten på avtalsenliga uppgifter som ska tillhandahållas på en obligatorisk och regelbunden basis. Konsumenterna kommer att kunna dra nytta av prisuppgifter som passar deras konsumentprofil och också av varningsmeddelanden då de överskrider sitt normala prispaket, något som är särskilt användbart för ungdomar, som är de stora användarna av SMS med tilläggsdebitering. Kontraktens varaktighet kommer hädanefter att begränsas till 24 månader, med en förpliktelse för operatörer att erbjuda kontrakt på 12 månader, och i händelse av att man byter operatör, kommer detta att börja gälla inom ett dygn. Vi har nått maximalt tillträde för användare med funktionshinder liksom en granskning av räckvidden för samhällsomfattande tjänster för att särskilt utvidga det till mobiler till nästa år.

Jag hoppas att vi kommer att rösta för denna slutgiltiga text, som är kulmen på månaders förhandlingar, utan att vi bekymrar oss alltför mycket, även om det är förståeligt, med tanke på den grundläggande betydelsen …

(Talmannen avbröt talaren.)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Fru talman! Som föredragande för direktivet om dataskydd på området elektronisk kommunikation vill jag först och främst tacka Malcolm Harbour, som har gett en helt ny mening till begreppet förbättrat samarbete. Det var inte det första förfarandet av detta slag, men i denna form var det förmodligen det mest givande. Jag vill tacka kommissionsledamot Viviane Reding, som närvarade vid alla trepartsmötena och personligen spelade en roll, något som inte kan sägas om alla kommissionsledamöter nuförtiden.

Jag anser att vi framför allt lyckades visa att det bästa konsumentskyddet är effektivt dataskydd, att det vid en tidpunkt då folk surfar på Internet och inte exakt vet vad som pågår bakom deras skärmar, är särskilt viktigt att de blir upplysta. Vi har tagit fasta på kommissionens förslag att göra anmälningar av säkerhetsöverträdelser obligatoriska, och förbättrat det. Det är ett förfarande som kommer att genomföras stegvis och som har utvecklats i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter, telekomleverantörer och beslutsfattare. Det gläder mig att kommissionen har tillkännagett att ett övergripande direktiv ska läggas fram i detta syfte före slutet av 2011, eftersom det är meningslöst att enbart inrikta sig på området elektronisk kommunikation.

Samtidigt har vi sett till att det är obligatoriskt att få användarens samtycke för lagring av program eller applikationer, däribland personuppgifter, som ligger på hårddisken. I detta avseende vill jag också kort nämna att vi har utvecklat de ursprungliga förslagen mycket noga tillsammans med den berörda branschen. För vissa delar av branschen var det inte tillräckligt långtgående, eller så gick det för långt. De vållade då besvär och förvirring i rådet och i kommissionen, innan de slutligen ville återgå till det som ursprungligen hade lagts fram, eftersom de inte gillade kompromissförslagen. Det vi lär av historien är att vi, som institutioner, bör ha förtroende för att vi kan samarbeta bra tillsammans, och inte låta dem som har andra intressen köra in en kil mellan oss.

Avslutningsvis vill jag ännu en gång hänvisa till min kollega Catherine Trautmanns betänkande. Vissa i min grupp med flera kommer inte att samtycka till en lag av typen ”three strikes and out”, det vill säga efter tre varningar om illegal fildelning stängs Internetabonnemanget ned. Vi behöver rättslig kontroll innan nättillträdet blockeras.

 
  
MPphoto
 

  David Hammerstein (Verts/ALE). - (ES) Fru talman, fru kommissionsledamot! Tack ska ni ha. Det har varit ett nöje att delta i denna högst engagerande process. Jag vill också tacka föredragandena.

Just i detta nu utmanar Nicolas Sarkozy EU-institutionerna när det gäller Internets framtid. Vad ska vi svara? Ska vi förbli stillatigande? Hur ställer sig Europeiska unionen och kommissionen till den nya HADOPI-lagen på en ökande skala?

Vi borde lyssna till den breda majoritet av européer, särskilt unga människor som har vuxit upp i den digitala eran, och de som inte anser att det ska finnas portvakter. De vill inte lägga på ett tungt lock på utbytet av kunskap, kultur och information på Internet.

Den stora majoriteten vill ha frihet. De vill behålla sitt privatliv, ha tillgång till kultur utan rädsla eller oro, behålla nätneutraliteten. De vill inte ha kontroll eller diskriminering av dataöverföring.

Den ofantliga majoriteten vill inte att deras operatörer blir digitala poliser, spioner, både domare och försvarsadvokat som marginaliserar de normala rättsförfarandena i en demokrati. Detta måste klargöras.

Vi ber därför föredraganden, Catherine Trautmann, att ändra omröstningslistan, så att vi åtminstone röstar för rättigheter på Internet och ingripande först när ett föregående rättsligt beslut har fattats, den ståndpunkt som redan mer än 80 procent av kammaren intagit, innan vi röstar om kompromissen.

Nätneutraliteten är i fara, inte bara av detta skäl, utan också på grund av det som är känt som ”trafikstyrning”, och jag befarar att vissa aspekter i Harbourbetänkandet om samhällsomfattande tjänster inte skyddar denna neutralitet på ett klart och tydligt sätt.

Den konsumentupplysning som finns i enbart kontrakten är inte tillräcklig.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - (EN) Fru talman! Detta telekompaket är mycket intressant för många medborgare i mitt eget land Irland och även inom hela EU, och det med rätta. Jag hoppas att vi som parlamentsledamöter kan sända ut ett starkt budskap till dessa medborgare om att vi är för ett fritt Internet med full respekt för användarnas integritet och rättigheter. I dag måste vi stå bakom de ändringsförslag för medborgarna som har lagts fram, för att på bästa sätt försvara dessa rättigheter för våra medborgare.

Om de går igenom kommer dessa ändringsförslag att återupprätta en viss balans mellan slutanvändarnas rättigheter och friheter och andras rättigheter och friheter, inklusive rätten till skydd av immateriella rättigheter och även rätten till privatlivet. Förslaget bör syfta till att skydda dem som behöver skydd, men också till att stärka medborgarnas rättighet att få tillgång till information inom lagens ram, närhelst och varhelst de önskar. Tjänsteleverantörer bör fås att agera på ett öppet sätt vid alla tillfällen. Om det i mycket exceptionella fall krävs begränsningar av tillgången, bör de ha det fulla ansvaret för att motivera dessa begränsningar. Nationella myndigheter bör spela en roll i undersökningen av eventuella begränsningar från tjänsteleverantörers sida.

Slutligen hoppas jag att parlamentet kommer att stå på medborgarnas sida denna vecka och stödja ändringspaketet för medborgarna och därmed främja Internetanvändarnas frihet samt civila friheter inom hela unionen.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM). - (DA) Fru talman, fru kommissionsledamot! Jag anser inte att kompromissen är tillräckligt bra när det gäller medborgarrättigheter. Jag är orolig för att den franska kulturministern fortfarande tror att det borde vara möjligt att stänga av tillträdet till Internet administrativt efter ”three strikes”. Följaktligen har jag och ett antal av mina kolleger åter lagt fram ett ändringsförslag som parlamentet redan har röstat om en gång. Det är dock inte möjligt att rösta om det, som rösterna nu läggs fram, eftersom vi måste rösta om kompromissen först. Jag ber därför mina kolleger att ändra omröstningsordningen, så att vi kan rösta om medborgarnas ändringsförslag innan vi röstar om den fullständiga kompromisstexten.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Jag anser att Internet ska förbli öppet. Eftersom kommunikationsbranschen hanterar dataöverföring, har den i praktiken kontroll över den demokratiska diskussionen och tillgången till kunskap. Den kontrollerar effektivt vår tillgång till handel, och mer allmänt kontrollerar den informationsflödet.

Enligt villkoren i telekompaketet, som nu framförhandlades, kommer nätoperatörena att kunna blockera tillträde till webbplatser, innehåll, applikationer och allt annat. Av denna anledning varnade jag, i den fråga som jag nyligen lade fram, för risken att begränsa pressfriheten, tankefriheten, yttrandefriheten och föreningsfriheten, som garanteras genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som lurar bakom hörnet när en nationell regering, vilket höll på att hända i Italien, eller en kommunikationsbransch kan ta ansvar för att blockera en webbplats efter eget behag, oavsett om dess innehåll är olagligt eller inte. Det senare är det viktigaste som dyker upp: möjligheten att blockera en webbplats när inget brott är på väg att begås, är föremål för förhandlingar eller undersöks.

Det är verklgien en bra idé att skydda den nationella uppgiften att förvalta radiospektrumet, eftersom vi måste kunna garantera och vederbörligen beakta de särskilda egenskaperna i nationella system, men den kompromisstext som vi godkände i april innehåller vissa element som utan tvivel uppmuntrar till konsumentskydd och mer generellt konfidentialitet, kampen mot spam – jag är nästan färdig – och allt annat. Jag är dock fortfarande övertygad om att innehållet i ändringsförslag 138 verkligen är lovvärt och därför borde …

(Talmannen avbröt talaren.)

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - Tack fru talman! Telekomindustrin är en av Europas mest ledande dynamiska industrier. Den kräver investeringar, konkurrens och ständigt pågående innovationer för att på det viset ge medborgarna största möjligheter, både när det gäller det ekonomiska livet men även när det gäller information, demokrati och mångfald. Det vi kan se i detta paket är att vi får klarare regler för konkurrens och en tydligare roll för den europeiska myndigheten att se till att marknaden är öppen för konkurrenter. Vi hanterar frågor om frekvensplanering och den digitala dividenden, det nya utrymme som skapas så att fler tjänster, fler operatörer kan agera. Allt detta, fru talman, leder till större frihet för konsumenterna, större möjligheter. När jag ser på mitt eget hemland Sverige innebär detta att den dominans som Telia, det gamla monopolet, har kunnat ha när det gäller konkurrens hem till hushållen nu bryts, för nu kommer det att vara öppen konkurrens ända hem till hemmet. Det är en framgång och det kommer att öppna upp för mer valmöjligheter till bättre konkurrens och det kommer att stärka den enskilda konsumenten och därmed också den enskildes frihet på Internet och bredband.

Fru talman, hela frågan om Internets frihet har varit uppe till diskussion här. Ibland blir jag förvånad när de som är emot Europeiska unionen och de som är emot Lissabonfördraget kräver en överstatlighet gentemot medlemsstaterna som de röstar mot i alla andra sammanhang. Jag hörde min kollega på den vänstra sidan här i dag, Eva-Britt Svensson, ställa krav på ett ändringsförslag som innebär att EU ska gå rakt in i medlemsstaternas syn på den rättsliga processen. Det är ett avsteg från de fördrag som finns i dag och från det Lissabonfördrag vi talar om och det är en överstatlighet som ingen egentligen har diskuterat. Däremot har vi i inledningen av lagstiftningen säkrat en klar uppdelning av vad legala myndigheter ska göra och vad Internetoperatörer ska göra. Vi har säkrat att ingen ska kunna kränka de enskilda användarnas frihet på Internet utan att det finns en legal och juridisk process som uppfyller de grundläggande kraven. Kraven för ändringsförslag 138 är därmed uppfyllda och de olika hot som har funnits är borta. Jag tycker att detta är en framgång som vi ska vara nöjda med därför att vi samtidigt ser till att öppna upp den europeiska telekommarknaden för mera frihet, mera mångfald, mera konkurrens och därmed lägger grunden för att den ska kunna bli dynamisk och världsledande även i framtiden.

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna (PSE). - (FI) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill givetvis tacka Catherine Trautmann särskilt, men också de andra föredragandena. Ett mycket speciellt tack till kommissionsledamot Viviane Reding, för det utmärkta samarbete som hon så länge har uppvisat. Vi har flera kommissionsledamöter, men, som man har sagt, ni är definitivt nummer ett när det gäller samarbete med oss.

Vi vill förbättra statusen för de grupper för vilka ny teknik betyder möjligheter, men som kommer att lämna dem utan tillgång till informationssamhället, om inte deras rättigheter övervakas. Sådana grupper omfattar äldre och funktionshindrade. Konsumenternas rättigheter ska också garanteras, så att orättvis konkurrens inte hindrar dem från att använda nya tjänster. I slutändan godtar råder nästan alla våra förslag om konsumentskydd, så detta är ett tillfredsställande resultat.

I över tio år har vi reformerat den lagstiftning som kontrollerar informationssamhället och på senare tid civilsamhället. I dag ska vi besluta om begreppet Internetanvändning är en medborgerlig rättighet. Det måste skyddas och varieras. Vi har redan tidigare beslutat att information är en medborgerlig rättighet.

Det som oroar mig är att elektronisk kommunikation som når en bred publik kommer att bli ytligare till sin natur och inget annat än andefattigt skräp. Målet med ett civilsamhälle är med säkerhet så krävande att vi helt enkelt inte kan gå mot ett samhälle som bygger på den typ av innehåll som vi för närvarande har. Vi använder våra utmärkta tekniska instrument för att leda in mänskligheten i okunnighet i informationssamhället och brackighet i civilsamhället. En dålig bok är dålig, oavsett tryck- eller papperskvalitetet. Ett brott är ett brott på Internet, och på samma sätt är skräp skräp även på Internet.

Så intelligenta nätverk leder till dumhet? Med denna typ av innehåll kan vi faktiskt inte bli en världsledande kunskapsbaserad ekonomi eller gemenskap. Vår kunskap är helt enkelt otillräcklig för detta. Jag vill fråga kommissionsledamoten vad vi ska göra, nu när vi har fått mycket effektiva redskap, för att öka innehållets kvalitet till ett civiliserat samhälles nivå.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). - (EN) Fru talman! Jag välkomnar överenskommelsen om telekompaketet eftersom denna överenskommelse banar vägen för en annan överenskommelse om en mindre diskuterad fråga: upphävandet av GSM-direktivet.

Mobiltelefonindustrin har begripligt nog varit mycket angelägen om att få tillgång till den bandbredd i radiospektrumet som för närvarande är förbehållen GSM, för att behålla sin globala konkurrenskraft. Emellertid var parlamentsledamöterna angelägna om att se till att den demokratiska insynen i spektrumanvändningen upprätthölls.

Tidigare spektrumrelaterad lagstiftning, såsom beslutet om mobila satellittjänster, har visat att många frågor som enligt kommissionen är tekniska faktiskt har en politisk sida. Det som är tekniskt kan i själva verket påverka principer som gäller sammanhållning och tillgång för alla. Så jag välkomnar att parlamentsledamöterna genom telekompaketet nu kommer att behålla kontrollen över spektrumtilldelningen.

Jag kommer att rösta för telekompaketet, men jag gör detta med en viss motvilja, eftersom jag anser att det har förekommit ett grundläggande svek på högsta nivå mot den grundläggande principen om avreglering av telekom, som detta direktiv var avsett att främja. Jag syftar på orden i artikel 8 om att säkra tillgången för ägare och deras marknadsstrategi. Det förefaller mig som om den överenskommelse som träffades om denna ordalydelse under ett privat samtal mellan premiärminister Gordon Brown och förbundskanslern Angela Merkel har gett ägare, såsom Deutsche Telekom, en enorm fördel. Vi vet inte vad premiärminister Gordon Brown fick i gengäld. Jag är rädd att privata uppgörelser mellan ledare bakom stängda dörrar inte är rätt sätt att utforma EU-lagstiftning. Jag beklagar att så har skett.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM). - (EN) Fru talman! Jag har ett par kommentarer. Jag litar inte på kommissionen, jag litar inte på icke folkvalda byråkrater bakom kulisserna som har möten som jag inte kan följa på något protokoll. Jag litar inte på den här platsen, som ger ett sken av demokrati men som i stor utsträckning utgörs av politiskt tillsatta tjänstemän.

Detta förefaller mig vara politisk redaktionell kontroll över vad som publiceras på Internet – det nya mediet. Det är sådana saker som vi fördömer när det händer i Kina. Jag tycker inte om det. Det är lite misstänkt. Jag vet inte vad som händer bakom kulisserna, som den tidigare talaren just sa, eller vilka uppgörelser som träffas bortom vår vetskap.

Vi har utmärkta upphovsrättslagar. Vi har utmärkta dataskyddslagar. Det borde räcka. Jag vill inte att mer kontroll ska hamna hos denna lömska och korrupta institution.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Jag kan bara rekommendera att min kollega inte ställer upp som kandidat till parlamentet igen, då kommer han att ha gjort en god insats.

Jag vill ge kommissionsledamot Viviane Reding och det tjeckiska ordförandeskapet mitt uppriktiga tack, eftersom de tillsammans med våra föredraganden åter har tagit ett stort steg framåt för EU-medborgarna. Begreppet den inre marknaden erbjuder särskilt medborgarna en god utveckling på området telekommunikationer, liksom på alla områden där vi tidigare hade monopol. Dessutom har vi redan sett att det finns stora besparingar att göra här för hushållen med roamingförordningen, och medborgarna skyddas.

I synnerhet är marknadstillträde för små och medelstora företag en mycket viktig förutsättning för att se till att en god tjänst tillhandahålls, att nätneutralitet tillämpas och att vi naturligtvis bemyndigar oberoende tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna att företräda sin bransch och sina företag, men också deras konsumenter i andra EU-länder.

Genomförandet av en nations medborgarrättigheter i en annan medlemsstat är av särskild vikt för små och medelstora företag, och vi borde se till att bredband fortsätter att användas till fördel för befolkningen och att priserna går ned i framtiden, eftersom med den mycket dynamiska utveckling av bredbandstjänster och Internet som för närvarande äger rum, särskilt på området telefoni, har vi helt nya möjligheter till bredbandsanvändning. Av denna anledning är jag också tacksam att GSM på 900 MHz-bandet även görs tillgängligt för UMTS och att viss eftertanke för första gången har getts den fjärde generationens nätverk, som förhoppningsvis kommer att få kommissionens fortsatta stöd, så att vi får ett omfattande stöd för tillhandahållande av bredband, särskilt på landsbygden.

Konsumentskyddet regleras också på ett utmärkt sätt genom denna lagstiftning: det faktum att domstolar arbetar för att se till att Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillämpas ordentligt är ett stort framsteg, så att vi får en möjlighet på detta område, med tilldelningen av frekvensband, att också dra nytta av ett obegränsat och fritt utnyttjande av Internet, samtidigt som vi är säkra på att domstolarna kommer att besluta om det ska förekomma restriktioner.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka alla mina kolleger för det verkligen utmärkta arbete som de har gjort. Jag skulle också ha velat tacka rådet, men jag ser att de inte närvarar. Kommissionsledamoten är i alla fall här. Jag anser att vi har gjort något bra.

Herr Harbour! Ni var föredragande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, och jag måste säga att vårt samarbete och den gemensamma åtgärden var mycket positivt. Vi har uppnått mycket för medborgarna, något som på området samhällsomfattande tjänster är särskilt viktigt för oss socialdemokrater. Detta telekompaket har gjorts mycket mer konsumentvänligt och utgör därför ett viktigt bidrag till konsumentskyddet. Framtida telekomleverantörer måste också erbjuda kontrakt på enbart 12 månader, något som är mycket viktigt. Fram till nu erbjöd många operatörer bara 24-månaderskontakt, vilket är en mycket lång period och hindrar människor från att säga upp ett kontrakt tidigare. Detta är ett mycket viktigt bidrag. När konsumenten byter leverantör ska han eller hon kunna ha sitt eget nummer inom ett dygn. Fram till nu har långa väntetider ofta gjort att folk låter bli att byta till en billigare leverantör, och detta har hämmat konkurrensen på detta område. Även här gjorde vi stora framsteg.

Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har under tiden försökt att se till att positionen överförs automatiskt när man ringer ett nödsamtal från en mobil, för att möjliggöra att hjälp når personen snabbt. Det var en lång kamp för att driva igenom detta också, eftersom många i början vidhöll att detta inte alls var tekniskt möjligt. Det har visat sig möjligt, och genomfördes alltså därför. Detta är en stor hjälp för våra medborgare.

Snart borde det också bli enklare för funktionshindrade personer. De måste försäkras fri tillgång till telekommedel. Även här måste vi – särskilt när vi talar om samhällsomfattande tjänster – se till att det går framåt, och även detta är mycket positivt.

Det fanns en punkt som har varit kontroversiell hela vägen: hur hanterar vi straffrättsliga åtgärder för frågor som rör straffbara gärningar respektive civilrättsliga frågor som uppstår? Vi har vidtagit en viktig åtgärd med den kompromiss som vi nådde i dag med rådet, eftersom vi har inbegripit en juridisk klausul. En juridisk klausul innebär att vi inte lämnar det till företagen själva att besluta om vilka sanktioner som ska införas. I stället, genom att använda rättigheter, som de som föreskrivs i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, har vi sett till att konsumenterna kan försvara sig och att tjänsteleverantörer inte får överdriven makt. Detta är en mycket viktig punkt.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze (ALDE).(FR) Fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Får jag först av allt berömma våra föredragandes arbete med detta telekompaket, som ska läggas fram för omröstning i morgon, eftersom det är en bra text. Man tar hänsyn till alla aspekter på denna revolution inom kommunikation som vi genomgår: telenät, regelverk, ekonomiska aspekter, konsumenträttigheter och tillträde till Internet.

Men på denna sista punkt måste jag säga att delegationen för Democratic Movement blev besviken. Den kompromiss som man nådde förra veckan om Catherine Trautmanns betänkande om denna särskilda fråga är otillfredsställande. Svagheten i detta utkast ligger i misslyckandet att ta hänsyn till den rättspraxis som rör artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna Detta utkast rättfärdigar faktiskt bara den franska regeringens försök att införa sitt synsätt av en hög administrativ myndighet, den ökända ”HADOPI”-lagen.

Det finns människor som är rädda för Internet, som inte förstår dess utveckling eller dess intresse. Dessa personer säger ofta att Internet är ett laglöst område.

Det är just för att undvika att Internet blir ett laglöst område som delegationen från Democratic Movement anser att en nedstängning av en Internetanslutning inte bör vara ett administrativt utan ett juridiskt beslut. Internet är ett fantastiskt verktyg för att utöva ens grundläggande rättigheter.

Vissa anser att lösningen är administrativ förvaltning. Detta talar om för oss hur stor vikt de fäster vid grundläggande rättigheter. De regler som säkerställer kommunikationsfrihet mellan personer är tidlösa och beror inte på förmedlingslänken. Rätten till rättegång får inte ifrågasättas under någon förevändning.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM).(PL) Fru talman! Folk fruktar att åtgärder som telekompaketet innebär en begränsning av deras frihet. Jag har fått hundratals brev om detta ärende, och inte bara från Polen. Jag ska citera ur ett av dem: ”Europaparlamentet föreslår att det ska införas ändringar av den lag som kommer att påverka min tillgång till Internet, och som kan begränsa eller skapa villkor för användningen av vissa Internetsidor och webbplatser. De ändringar av lagstiftningen som Europaparlamentet föreslår kommer att ge min Internetleverantör rätt att erbjuda mig begränsade eller villkorade tjänster. Jag befarar att dessa ändringar kommer att ta död på Internet och kan få oönskade effekter på EU:s ekonomi.”

Detta är EU:s röst, väljarnas röst. Jag stöder dem. Jag råder människor att vara försiktiga när de röstar, särskilt när det gäller kandidater från Polen, där vare sig partiet Platforma Obywatelska [Medborgerliga plattformen] eller partiet Prawo i Sprawiedliwość [Lag och rättvisa] vet vad allt detta handlar om.

(EN) Enligt MalcolmHarbour verkar det som om några clowner från kretsarna runt Platforma Obywatelska och Prawo i Sprawiedliwość bryr sig mer om sälar och apor än människor.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester (PPE-DE). - (EN) Fru talman! Man kan mycket väl säga att telekomsektorn är en framgångssaga inom EU, och det gör det desto viktigare att vi inrättar rätt regelverk. Jag vill gratulera föredragandena till deras arbete och särskilt min kollega, Pilar del Castillo Vera. De har gjort stora framsteg med kommissionens förslag för tillsynsorganen genom att göra dem till ”Europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer” (BEREC).

Det är synd att en debatt om Internet och censur på Internet samt medlemsstaternas rättsliga befogenheter har tagit uppmärksamhet från innehållet i detta paket. Jag vill berömma min kollega Malcolm Harbour för att han har diskuterat en kompromisstext med rådet i denna omtvistade fråga, som är känd som ändringsförslag 138.

Om inte annat så har denna del av paketet föranlett en störtflod av lobbyverksamhet via e-post, och till dem som tror att stora mängder e-post och många ord segrar måste jag säga att de mycket snabbt motverkar sitt syfte. Det som är lätt att skicka på ett ögonblick är lika lätt att radera på ett ögonblick. Men tyvärr måste alltför mycket tid läggas på att skrolla ned för att försöka hitta något annat än skräppost.

Jag hoppas verkligen att tillsynsmyndigheterna kommer att känna sig tillräckligt förberedda för att kunna uppnå ökad konkurrens, rättvisa konkurrensvillkor och ett kraftigt förbättrat konsumentskydd, samt hitta rätt balans för att uppmuntra investeringar och innovation så att EU kan fortsätta att vara ledande.

En annan viktig aspekt av detta paket är de förbättrade konsumenträttigheter som har lagts fram, särskilt nummerportabilitet inom en arbetsdag och ökad öppenhet när det gäller avtal och fakturor. Dessa är praktiska frågor som är viktiga för den enskilde konsumenten.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Jag vill naturligtvis först av allt ge alla deltagare mitt uppriktiga tack för det viktiga arbete som de har gjort.

Jag vet att utskottet, och särskilt Catherine Trautmann, har visat ett stort engagemang för att uppnå två mål: å ena sidan för att skapa en grund för modernisering, för en fortsatt teknisk revolution inom EU när det gäller skapandet av nya arbetstillfällen och även när det gäller konkurrenskraften på vår kontinent – vilket också är ett viktigt bidrag till Lissabonfördraget – och å andra sidan för att skydda konsumenträttigheter, något som redan har nämnts här flera gånger.

Jag anser att de båda målen har nåtts med framgång. Det framtida införandet av vissa frekvensband, när vi övergår till det digitala systemet, kommer att skapa fler möjligheter och mer innovation. Detta kommer också att utgöra ett viktigt bidrag till ett nyskapande samhälle, och vi är tacksamma för detta.

Det finns givetvis några delikata frågor också. Som frekvent användare av Internet, att jag använder bloggar och är aktiv på Facebook och Twitter, vet jag att det finns en del problem här. Trots detta är jag fullständigt övertygad om att vi inte ska ingripa utan ett juridiskt beslut. Det skulle inte bara vara fel i princip, det skulle också sända ut fel budskap, särskilt till ungdomar, som ständigt surfar på webben och använder dessa moderna kommunikationsmedel i mycket stor omfattning.

Det gläder mig därför mycket att det bland annat också har angetts tydligt i skälen att vi, å ena sidan, naturligtvis inte är beredda att godta brottslig verksamhet, men att vi, å andra sidan, inte heller är beredda att tillåta ingripanden utan ett domslut, utan en rättslig grund. Enligt min mening är detta en grundläggande princip som måste beaktas. Jag är mycket tacksam gentemot min kollega Catherine Trautmann och alla andra för att ha varit ståndaktiga i denna fråga och säkerställt en tydlig linje.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). (NL) Fru talman! För det första vill jag berömma föredragandena till deras hårda arbete och uttrycka mitt tack. Ändå är jag rädd för att jag har svårt för paketet. Det innehåller många bra delar, och uppenbarligen behövs det tydligen lagstiftning inom denna sektor.

De framsteg som har gjorts här omfattar ett i hög grad förbättrat konsumentskydd, och kommissionens försäkran att den ska lägga fram förslag om en allmän anmälningsskyldighet i händelse av förlust av data. Trots detta har jag ett problem med detta paket. Problemet har redan påpekats av otaliga parlamentsledamöter, däribland av min franska kollega: regeringar har bakvägen försökt att införa elementet ”three strikes and you’re out” i kompromissen, och det har absolut inget att göra med direktivet. Jag måste säga att jag finner detta oerhört irriterande.

Jag anser inte att detta är en godtagbar kompromiss, och därför vill jag uppmana mina kolleger att rösta för mina kolleger Alexander Alvaros och Olle Schmidts ändringsförslag. Detta är ett grundläggande villkor för att jag ska kunna stödja detta paket. Enligt min mening skulle det vara en stor skam om detta ändringsförslag inte antogs.

Vi vill naturligtvis ha en kompromiss med rådet, men inte till vilket pris som helst. Jag finner det också förargligt att rådet lämnar oss ställda mot väggen varje gång, och om det inte passar så får det vara. Rådet bär lika mycket ansvar för att nå en kompromiss som Europaparlamentet. Europaparlamentet har ett rykte att upprätthålla när det gäller skyddet av medborgerliga rättigheter, särskilt under de senaste åren. Jag hoppas att parlamentet lever upp till detta rykte under morgondagens röstning.

Slutligen vill jag också säga några ord om lobbyverksamheten. Jag måste säga att, även om jag till innehållet inte håller med Giles Chichester, har även jag förargats av flödet av ibland ganska hotfulla e-postmeddelanden. Jag anser, jag är faktiskt övertygad om, …

(Talmannen avbröt talaren.)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE).(FR) Fru talman! Jag vill gratulera föredragandena, kommissionen, Catherine Trautmann och Malcolm Harbour, som har lyckats att nå en kompromiss i sista minuten. Efter två år av intensivt arbete har vi nått denna kompromiss på ett område som kommer att ange framtiden för en ledande industrisektor.

Kommissionens förslag om spektrumanvändning har ändrats i rätt riktning, med respekt för de framsteg som gjorts inom satellitbaserad teknik, och kommissionens tillkännagivande om en framtida debatt om samhällsomfattande tjänster och andra rättsliga problem som fortfarande finns, antyder att arbetet kommer att fortsätta. Detta är bara ett första steg för att föregripa andra regelverk.

Detta projekt kommer att ge medborgarna en utomordentlig tillgång till information och kultur. Det kvarstår dock många problem från infrastrukturell och kvalitativ synpunkt, eftersom tillgång till samma kvalitet ännu inte garanteras alla, om man beaktar att det kvarstår många tekniska problem när det gäller trådlös kommunikation.

Frågor om fritt Internettilltråde, problem med upphovsrätt och konfidentialitet, kombinerat med oro att skydda sig mot brott, skydda etiska regler och ungdomar – är inte detta lite mycket att hantera? När det gäller de som är skeptiska till kompromissen, kommer de att kunna lägga fram en färdig lösning som är tillämplig genast?

Jag anser att detta projekt är ett stort framsteg. Låt oss därför ge de tillsynsmyndigheter som vi inrättar en möjlighet, och då kommer skeptikerna att kunna påverka dessa nya institutioner, som bara behöver bevisa sin effektivitet.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE). - (EN) Fru talman! Efter två års arbete vill jag gratulera er alla till detta hårda arbete. Telekompaketet ger ett viktigt bidrag till Lissabonstrategin eftersom sektorn utgör 4 procent av BNP och 25 procent av BNP-tillväxten. Det är en av de grundläggande sektorerna för ett ekonomiskt starkt EU.

Telekompaketet ger ett stort bidrag till en kunskapsbaserad ekonomi, inte bara inom själva sektorn utan även genom att öka möjligheterna för användarna, vare sig de är företag, särskilt små och medelstora företag, eller privatpersoner. Alla kan gynnas av det.

Telekompaketet ger ett viktigt bidrag till Europas ekonomiska återhämtningsplan genom utvecklingen av nätverket. Telekompaketet bidrar mycket till att stärka konsumentskyddet och konsumenternas möjligheter i takt med att alltfler konsumenter kan använda det. Men samtidigt ger telekompaketet också ett stort bidrag till demokratins utveckling. Det erbjuder tillgång för alla EU-medborgare och nya sätt att utöva sina rättigheter och skyldigheter, men det innebär också en balans som inrättas av tillsynsorganet: en balans mellan att ge EU ett instrument för att uppnå en verklig inre marknad inom telekomsektorn och att använda tillgänglig expertis för tillsyn på nationell nivå.

Mina gratulationer till föredragandena och till kommissionen. Under de kommande fem åren ska vi ta det första steget, som sedan måste följas av andra.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: ROTHE
Vice talman

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Jag vill börja med att gratulera våra föredragande som har arbetat för fullt med detta paket under mer än ett år. Detta är i själva verket ett oerhört viktigt paket för EU-medborgarna.

Detta paket omfattar åtskilliga dokument. Jag anser att det är viktigt att jag först av allt hänvisar till Catherine Trautmanns betänkande, i vilket man fastställer den rättsliga ramen för sektorn elektronisk kommunikation och har täckt ett antal oerhört viktiga aspekter, som funktionell delning, spektrumpolitik samt användning och främjande av den nya generationens nätverk. Jag välkomnar att den funktionella delningen antogs och godtogs som en brådskande, särskild åtgärd.

Dessutom anser jag att det är avgörande att vi i detta avseende framhåller att konsumenternas rättigheter måste skyddas. Det är därför man i Malcolm Harbours betänkande tog upp dessa aspekter och vår kollega, Reino Paasilinna, med framgång stödde Europeiska socialdemokraternas åsikt, som är att nyckelelementet måste vara konsumenten. Det är viktigt hur avtalsklausulerna framförhandlas, så att alla konsumenter kan skyddas.

När det gäller teknikneutralitet är det praktiskt att en lång rad tekniska alternativ tillgängliggörs för alla på detta sätt. Men jag vill betona att Internet erbjuder enorma möjligheter. Det är viktigt för konsumenterna och användarna att skyddas och att det inte finns en konflikt med personuppgifter, som också måste skyddas. Framför allt måste vi skydda immaterialrätten, men inte till nackdel för konsumenternas intresse.

(Talmannen avbröt talaren.)

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). - Tack fru kommissionsledamot. Det behövs ökad harmonisering inom elektronisk kommunikation och tydligare och enklare regelverk, en harmonisering som bidrar till en fungerande inre marknad. Huvudsyftet är att uppnå ökad konkurrens som leder till ökat utbud, lägre priser och bättre kvalitet för slutkunderna. För att lyckas krävs att många olika intressen vägs in. Telekompaketet ska inte och är inte tänkt att användas för straffrätt, straffsanktioner eller för att påverka medlemsstaternas processrätt. Förbättrad konkurrens ska vara centralt. Alla medborgare ska kunna få sin sak rättsligt prövad; det ska inte ligga på de kommersiella krafterna. Jag hoppas därför att kollegerna nu stöder kompromissen.

Integritetsproblem kommer upp i kommersiell lagstiftning, datalagring, straffrättslig lagstiftning och öppenhetslagstiftning. Unionen har inte hittat ett gemensamt förhållningssätt än, med gemensamma principer som kan tillämpas på alla tre områdena, och den sammanvägningen kommer att bli nödvändig för att undvika motstridiga lagstiftningar på sikt. Det är fortfarande en framtidsutmaning att finna en balans mellan polis, öppenhetsivrare, dataskyddare, och IT-företag förstås.

Kommissionen skulle kunna bidra genom att inrätta en gemensam task force för att finna gemensamma principer och en balans mellan de olika intressena inom detta viktiga område.

Till sist vill jag gratulera Viviane Reding och föredragandena till ett väl utfört arbete.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Fru talman! Först vill jag tacka Viviane Reding, vår kommissionsledamot, det franska ordförandeskapet, som i december nådde fram till en mycket klok gemensam ståndpunkt, och sedan det tjeckiska ordförandeskapet, som just har nått sitt mål. Jag vill också först och främst tacka och gratulera våra tre föredraganden, Malcolm Harbour, Catherine Trautmann och Pilar del Castillo Vera, som har gjort ett storartat arbete.

Det paket vi ska rösta om i dag omfattar bestämmelser som går i precis den riktning som man skulle önska för telekommarknadens utveckling, på ett metodiskt sätt och till fördel för alla: ett europeiskt regelverk som anförtros ett organ för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC) med blandad finansiering, utan ett veto. En balans mellan konkurrens och behovet av nya investeringar – funktionell delning begränsas till undantagsfall. En önskan om att rikta uppmärksamheten på offentliga tjänster inom spektrumhantering; nya tjänster, ny tillgångsfrihet. Och särskilt tack vare Malcolm Harbour en betydande ökning av konsumenternas rättigheter. Det enda jag beklagar är att ”måste medföra” har förkastats.

För Frankrike är denna text perfekt balanserad, det är en bra kompromiss, och med detta menar jag att för de ökända kontroversiella ändringsförslagen är det som i slutändan har föreslagits förståndigt, enligt min mening, eftersom det gör det möjligt att tillämpa immaterialrätter på Internet utan att kompromissa den fria tillgången till den senare. Lagstiftningen på detta område, liksom på andra, måste tillämpas på Internet. Den virtuella världen är inte laglös, och den får inte bara underkastas den reklammakt som operatörer och Internetleverantörer har infört. Det är av denna anledning som jag delar Catherine Trautmanns åsikt. I kompromissen likställs rättigheterna för anställda, konstnärer och Internetanvändare, och detta är bra.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Fru talman! Jag vill inleda med att berömma allt det hårda arbete som kommissionen och dess tjänstemän har lagt ned, och även alla föredragande. Jag var en av skuggföredragandena för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor vid den tidpunkt då paketets del om e-integritet behandlades. Jag vill också ge ett erkännande till det arbete som Alexander Alvaro och de andra skuggföredragandena har gjort, inklusive Stavros Lambrinidis från den socialdemokratiska gruppen.

Vi arbetade alla mycket hårt för att uppnå en balans mellan dataskydd – vi är alla eniga om att det är en mycket viktig fråga – och rätten för företag att utveckla säkerhetsprogram för att se till att våra nätverk är säkra och inrikta sig på dem som försöker föra in sabotageprogram och virus i våra nätverk. Detta medför ibland att datatrafiken undersöks.

Det syftade dock inte till att införa principen ”three strikes and you’re out”, det vill säga att man stängs av efter tre varningar. Det finns mycket få personer här som stöder detta och det är mycket beklagligt att vissa personer utanför parlamentet har försökt framställa detta som ett stöd för denna princip.

Medan vi håller på och diskuterar datapaket, låt mig gå över till frågan om nätneutralitet. Jag anser att vi måste enas om att det behövs en viss mängd nätstyrning. Allt eftersom företag bygger bredare ledningar, kommer andra företag och fyller dessa ledningar. Det skulle kunna leda till problem med trängsel. Vem kunde ha föreställt sig för några år sedan att vi nu skulle ha tjänster såsom BBC iPlayer eller YouTube? Därför är det viktigt att operatörerna kan sköta sina nätverk. Principen ”första paketet in, första paketet ut” skulle kunna visa sig vara negativ, särskilt om larmtjänster trängs undan på grund av trafikstockning.

Jag vill tacka alla föredragandena i denna fråga för att ha försökt uppnå rätt balans och jag vill be lobbyisterna utanför parlamentet att inte framställa detta som ”three strikes and you’re out”. Var vänliga och framställ det inte som ett grundläggande angrepp på våra friheter. Vi försöker bara uppnå rätt balans.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). - Tack så mycket fru talman! Jag är ledsen att jag är lite sen. Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är viktigt att poängtera att telekompaketet, så som det ser ut inför omröstningen i dag, är i grunden bra. Det stärker konkurrensen och användarnas rättigheter, och det är viktigt att framhålla, eftersom det är något jag tycker ofta glöms bort i debatten. Man stirrar sig nästan blind på enskildheterna och missar ibland den stora bilden, och det är trots allt det som telekompaketet handlar om, att stärka konkurrensen och användarnas rättigheter.

Men hotet mot våra medborgerliga fri- och rättigheter på Internet och hotet mot Internets öppna och fria struktur är i dag många. Aldrig har de varit så tydliga som i debatten om huruvida man ska utestänga användare från Internet utan rättslig prövning. Jag är väldigt stolt över att vi här i parlamentet har enats om att vi inte tycker att det är ok. Man ska inte stänga av människor från Internet utan att få den saken rättsligt prövad. Det är viktigt, eftersom det är en väldigt grov inskränkning av de medborgerliga fri- och rättigheterna. Det är dessutom som att vända upp och ned på rättsprinciper som vi i andra sammanhang aldrig skulle acceptera. Vi förbjuder inte den som har stulit en cykel att använda vägarna. Därför är jag glad att vi här i morgon kommer att säga ett tydligt nej till den typen av förslag.

Samtidigt undanröjer inte detta alla hot som finns mot Internet. Det finns många andra frågor som kommer att fortsätta att debatteras och jag ser framemot de debatterna. Det finns vissa områden där jag skulle önska att vi kunde gå lite längre, men i stort innebär detta ett steg i rätt riktning. Jag är stolt över att vi i morgon klargör att medborgarnas fri- och rättigheter på Internet, framför allt vad gäller möjligheten att slippa bli avstängd utan rättslig prövning är någonting som Europaparlamentet säger nej till.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). (DE) Fru talman! Jag vill säga att dagens debatt har dominerats av följande fråga: hur kan vi skapa en balans mellan frihet på Internet, fri tillgång, upphovsskydd och iakttagande av grundläggande rättigheter? Det krävs verkligen en trollformel för att finna rätt balans här.

Jag vill framhålla att detta inte handlar om godtycklig blockering av Internet. Vi kan inte stänga ned YouTube, som man gjorde i Turkiet, eftersom det tydligen hade förekommit förolämpningar av Kemal Atatürk. Vi vill inte ha samma situation som i Kina. Webbplatser kan naturligtvis inte stängas ned på måfå av politiska skäl. Men jag vill tydligt påpeka att medborgarna inte kan ha en obegränsad rätt att ladda ned illagalt material utan restriktioner! Detta är inte en punkt vi kan förhandla om. Vi måste dock se till – och det är denna balans vi eftersträvar och fortfarande måste finna – att upphovsmännen till kreativt innehåll, vars arbete dyker upp på Internet, kan kompenseras på ett rättvist sätt. Vi behöver en ny modell för detta. Det är inte den franska modellen. Vi vill ha en juridisk klausul, en dom, om grundläggande rättigheter. Vi måste dock fortfarande få tag i detta nya samhällskontrakt i kunskapssamhället mellan upphovsrätt och skyddet av grundläggande rättigheter.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding , ledamot av kommissionen. − (FR) Fru talman! Tack ska ni alla ha för att ha sett till att detta viktiga paket får se dagens ljus. Jag syftar naturligtvis på föredragandena och deras kolleger, men också på det tjeckiska ordförandeskapet, och jag vill i detta sammanhang officiellt säga att ambassadören, Jana Reinišová, har haft ett fantastiskt samarbete med parlamentet och rådet för att förverkliga detta projekt.

Vi har nu en balanserad text, som gör det möjligt att öppna marknader, investeringar, frihet på Internet och rätten till Internet. Vi har en text som kan utveckla industrin – och därmed bevara och skapa arbetstillfällen – och som skapar möjligheter för användare. I denna text balanseras å ena sidan Lissabonstrategin för tillväxt och arbetstillfällen, och å andra sidan många framsteg när det gäller rättigheter för de konsumenter som använder Internet.

(EN) Låt mig besvara några av de frågor som har tagits upp.

En av frågorna gällde investeringar i nästa generations accessnät, som kan främjas genom att se till att telekomoperatörer får en rimlig avkastning på investeringarna, med vederbörlig hänsyn till de risker som finns. Redan enligt de nuvarande reglerna är det möjligt för flera företag att dela investeringsrisken. Med de nya reglerna befästs detta och samtidigt anges att reglerna för effektiv konkurrens och icke-diskriminering måste upprätthållas. Det är mycket viktigt. Jag vill understryka detta eftersom jag ibland bara hör en del av historien. Men det är hela historien om investeringar som måste tillämpas i praktiken.

Den andra frågan gäller personuppgiftsöverträdelser. Operatörer måste ta det ansvar som följer med att hantera och lagra dessa enorma mängder information. Enligt de nya reglerna införs därför obligatoriska meddelanden om personuppgiftsöverträdelser för första gången i europeisk rätt. Detta innebär att kommunikationsleverantörer kommer att vara skyldiga att meddela myndigheter och kunderna om säkerhetsintrång som påverkar deras personuppgifter. Reglerna om integritet och dataskydd stärks dessutom inom sådana områden som användningen av cookies och liknande funktioner. Internetanvändarna kommer att informeras bättre om vad som händer med deras personuppgifter och det kommer också att bli lättare för dem att i praktiken ha kontroll över sina personuppgifter.

En annan punkt gäller ett öppnare och mer neutralt Internet för konsumenterna. EU:s konsumenter kommer att få ännu större valfrihet mellan konkurrerande bredbandsleverantörer. Internetleverantörer har kraftfulla verktyg till sitt förfogande som möjliggör för dem att särskilja olika typer av överföring av data på Internet, såsom röstkommunikation eller icke-hierarkisk kommunikation (”peer-to-peer”). Även om styrningen av trafiken kan tillåta att tjänster med högre kvalitet än genomsnittet utvecklas och bidra till att garantera säkra kommunikationer, kan samma teknik också användas för att försämra kvaliteten på kommunikationen eller andra tjänster till en oacceptabelt låg nivå. Enligt nya EU-regler kommer nationella telekommyndigheter därför att ha befogenhet att fastställa lägstanivåer för kvaliteten på överföringstjänsterna på nätet så att man främjar nätneutralitet och nätfrihet för EU-medborgarna.

I nästa text har vi lagt till nya krav på öppenhet som är ytterst viktiga.

Det fjärde punkten som jag vill understryka är erkännandet av rätten till Internettillgång. De nya reglerna erkänner uttryckligen att Internettillgång är en grundläggande rättighet såsom yttrandefriheten och friheten att få tillgång till information. Enligt reglerna gäller därför att alla åtgärder som vidtas när det gäller tillgången till eller användningen av tjänster och tillämpningar måste respektera de grundläggande rättigheterna och friheterna för fysiska personer, inklusive rätten till privatliv, yttrandefrihet, tillgång till information och utbildning samt korrekt rättsförfarande.

(FR) Fru talman! Jag ansåg att det var mycket viktigt att betona dessa grundläggande rättigheter, eftersom de utgör grunden för våra europeiska värderingar, europeiska värderingar som också grundas på de nya bestämmelserna för telekommunikationer.

Dessutom vill jag säga något om frihet på Internet, eftersom många ledamöter har talat om det. Den kompromiss som nåtts är en seger för medborgarnas och Internetanvändarnas frihet.

För det första försäkrar man mycket bestämt våra medborgares frihet i denna kompromiss, såsom föreskrivs i stadgan om de grundläggande rättigheterna, inbegripet rätten till tillträde till Internet, som är en integrerad del av yttrandefriheten och informationsfriheten. För det andra föreskrivs i kompromissen att de oproportionerliga föreslagna lösningarna om att begränsa Internetanvändarnas rättigheter inte är lagliga. I kompromissen bekräftar man för det tredje att alternativet att hänskjuta ett fall till en domare, en oberoende eller objektiv domstol, vars beslut måste respekteras, alltid ska tillhandahållas.

Allt detta ingår i kompromissen, och jag anser, grundat på denna kompromiss, att det arbete som kommissionen och parlamentet kommer att genomföra inom snar framtid kommer att vila på en solid grund som kommer att understryka våra medborgares rättigheter och EU:s inneboende värderingar.

Med detta sagt vill jag be rådet att agera snabbt, så att textens slutversion, som jag hoppas att ni röstar för i morgon, kan göras tillgänglig så snart som möjligt.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, föredragande. (EN) Fru talman! För det första vill jag tacka alla som har deltagit i denna debatt. Det har varit en mycket konstruktiv debatt. Jag välkomnar särskilt parlamentets stöd till mig och mina kolleger i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, för de avsevärda förbättringar som vi har gjort när det gäller direktivets delar om användarnas rättigheter och dataintegritet.

Jag var mycket glad över att alla under debattens lopp bidrog till dessa aspekter. De är viktiga för alla konsumenter. När nu valet närmar sig hoppas jag att ni alla talar om det arbete som ni har gjort här i parlamentet för konsumenterna på Internetområdet. Det är något mycket centralt.

Min andra och viktiga kommentar är att Internetområdet i sig – elektroniska kommunikationer, själva sektorn – är en blomstrande och dynamisk sektor under utveckling. Vår uppgift som lagstiftare är att göra det möjligt med fortsatt dynamik och innovation. Vi inrättade ett regelverk för att se till att konsumenterna kan få tillgång till detta, för att ge dem rätten att få kunskap om dessa tjänster och för att ge dem möjlighet att dra nytta av allt detta – det är mycket viktigt. Ni har sett hur dynamiskt Internet är genom alla de e-postmeddelanden ni har fått om detta förslag. Men Internet är inte den blomstrande plats som det är eftersom vi har begränsat aktiviteten på Internet eller eftersom vi har tvingat på aktörerna nya verksamhetsmodeller. Vi har satt bojor på det som folk har gjort. Vi vill att nya aktörer ska komma in, vi vill ha småföretag, vi vill ha stora företag, vi vill ha investeringar.

Det är denna känsla av dynamik och iver som vi behöver för att göra framsteg. Viviane Reding har rätt: Vi måste uppmuntra medlemsstaterna att göra dessa förbättringar så snart som möjligt. Vi vill att det nya BEREC ska vara verksamt, vi vill att det nya tillsynsorganet ska ha kontakt med oss i parlamentet, för att se till att dessa saker sker så snabbt som möjligt.

Låt oss gå vidare härifrån och blicka mot framtiden. Tack, fru kommissionsledamot, för de viktiga förklaringar som ni kom med när det gäller uppgiftsskydd och samhällsomfattande tjänster. De kommer att möjliggöra för oss att samarbeta med er för att göra framsteg inom dessa viktiga områden.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, föredragande. (FR) Fru talman! Fru kommissionsledamot! Tack så mycket för ert uttalande, som sprider ett mycket positivt ljus på den debatt som just ägt rum, och jag tackar alla kolleger som deltog.

Jag vill säga att parlamentet, när det röstar för denna kompromiss om telekompaketet, kommer att indikera ett tydligt val: en reglerad marknad, och inte oreglerad konkurrens. Det visar också prov på en strategi, en användbar utvecklingsstrategi mot bakgrund av krisen som förbereder det europeiska samhället för det digitala tidevarvet. Denna omröstning kommer också att göra det möjligt att skapa en balans mellan statens rättigheter och kommissionens befogenheter, mellan gamla operatörer och nya aktörer, tack vare icke-diskriminerande klausuler, men det kommer också att innebära att Europaparlamentet i sig gör framsteg när det gäller utövandet av dess medbeslutandebefogenheter, särskilt i frågan om tilldelning av spektrumpolitik, som anses vara en kollektiv nyttighet, samt när det gäller det stöd som det åter uttrycker för sändningsföretag och tjänster.

Många kolleger talade om frågan om Internet som ett offentligt utrymme som, som sådant, kräver frihet och säkerhet, och jag instämmer med dem. Följaktligen har en förbindelse mellan tillgång till Internet och medborgarnas grundläggande rättigheter för första gången inrättats i ett direktiv, med den nya versionen av ändringsförslag 46.

Uttrycket ”vidtagna åtgärder” fungerar i själva verket på ett sätt som en saknad länk mellan eventuella åtgärder som vidtagits när det gäller elektroniska kommunikationsnät, oavsett om det gäller en nedstängd anslutning eller filtrering, och användarnas grundläggande rättigheter. Med hänsyn till de tvivel som mina kolleger uttryckt om föredragandens vilja att försvara rätten till ett domslut innan anslutningen stängs ned, måste jag säga att uttrycket ”oberoende och opartisk domstol” är ett uttryck som garanteras Internetanvändarna rätten till en sådan dom.

Om det visar sig att HADOPI skulle vara en oberoende och opartisk domstol, skulle det innebära att man pålägger denna höga myndighet alla de förpliktelser som en domare måste respektera: rätten till försvar, en rättegång där båda parter hörs, och offentlighet. Detta skulle naturligtvis orsaka ett system som förlitar sig, som den franska lagstiftningen kan man nog hävda, på datorisering och en mängd anklagelser och påföljder, som ska implodera. Jag uppmanar därför Europeiska kommissionen att vara så varsam som möjligt när den införlivar detta telekompaket.

När en grundläggande princip skrivs in i en gemenskapstext, som är föremål för en kompromiss mellan rådet och Europaparlamentet som medlagstiftare, måste den införlivas ordentligt i nationell lagstiftning.

Jag vill avsluta med att säga att möjligheten till ett brett offentligt samråd av modellen flerpartnerskap, som ger oss möjlighet att följa upp vårt hårda arbete inom ramen för en kompromiss som respekterar den lagstiftning som fastställs i ändringsförslag 46 och gör det tillämpligt, gläder mig.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, föredragande. (ES) Fru talman! Jag vill kort upprepa mitt tack till alla dem som har spelat en roll i denna redan långdragna debattprocess om telekompaketet: kommissionsledamoten, de övriga föredragandena. Kort sagt alla som har deltagit tillsammans med rådets sittande ordförandeskap.

Jag ska ange grunddragen i de tre huvudpunkter som jag anser är avgörande för att sammanfatta fördelarna med detta förslag. Ett förslag som, enligt min uppfattning, kommer att antas med en stor majoritet i morgon i kammaren. Denna granskning av ramlagstiftningen för telekommunikation får tre omedelbara effekter.

Den första är att ramlagstiftningen underlättar utvecklingen av nästa generations nätverk och därigenom kommer att gynna konsumenter, eftersom de kommer att få möjligheten att ansluta sig, surfa och utföra överföringar på ett snabbare, säkrare Internet som är mer fördelaktigt på alla sätt, inte bara för enskilda konsumenter, utan även för små och medelstora företag, för vilka Internet är livsviktigt.

För det andra kommer det att förekomma ökad konkurrens på den inre marknaden, något som också kommer att gynna konsumenterna, oavsett om vi talar om individer eller företag. Fördelarna beror på bättre priser, bättre produkter och större nyskapande till följd av en mer omfattande, större och reell konkurrens.

Slutligen kommer allt detta att ske med hänsyn till de grundläggande rättigheterna – och låt ingen utanför parlamentet eller inom EU hysa tvivel. Det får inte finnas en nationell lag som inte respekterar dessa rättigheter, eftersom EU har beslutat att den princip som denna reform grundas på ska garantera den grundläggande rättigheten tillträde till Internet.

 
  
MPphoto
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar, föredragande. – (ES) Fru talman! Jag vill upprepa mitt tack till alla mina kolleger för deras anföranden och för denna debatt, som har varit mycket positiv.

Jag tror inte att någon kan hysa tvivel om att denna reform har utgjort ett stort bidrag till vårt nyskapande samhälle på 2000-talet. Vi har banat väg, så att vi kan fortsätta skapa nya möjligheter för telekombranschen, en sektor som är otroligt dynamisk för EU:s ekonomiska och sociala utveckling och framför allt för konsumentskyddet.

Jag känner mig säker, och jag anser att debatten har visat att det ser mest ljust ut, även om det finns vissa skuggor här också, som inbegripandet av debatten om innehåll i detta paket, som kommissionsledamoten själv och ett antal andra ledamöter har kommenterat.

Ändå anser jag att vi med kompromissen också har löst denna aspekt, eftersom, som har nämnts, räckvidden för de två direktiven, i artikel 1, för första gången inbegriper erkännandet av grundläggande fri- och rättigheter liksom tillträde till Internet.

Det ska inte råda några tvivel om att jag vill stödja Catherine Trautmann i hennes begäran att när medlemsstaterna ansvarar för att säkerställa konfidentialitet, yttrandefrihet, informationsfrihet och i allmänhet alla de rättigheter som förekommer i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, gör de detta under en sträng, strikt övervakning av Europeiska kommissionen, som, enligt min mening, för närvarande är den bästa garanten, tillsammans med parlamentet, så att frihet på Internet är en princip som balanseras med alla andra rättigheter.

Detta var allt. Tack så mycket, mina damer och herrar. Jag anse att vi har gjort ett bra arbete och borde gratulera oss själva. Jag ber er därför att rösta för förslaget i morgon.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Tack så mycket, den gemensamma debatten är nu avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon, onsdag.

°°°

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Jag noterar att ministerrådet inte är här för att kommentera uppgörelsen. Jag önskar att ni kräver av dem att de är här före omröstningen i morgon. Jag tror att det är många medborgare i Europa som vill ha ett svar från rådet om varför de motsätter sig en text som uttryckligen säger att inga ska stängas av från Internet utan ett föregående domstolsbeslut. Jag önskar att rådet kunde ta till orda och förklara sitt motstånd. Jag tror att tusentals européer vill veta varför.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Vi ska vidarebefordra denna begäran.

Skriftliga förklaringar (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), skriftlig. – (PL) Europeiska unionens ramlagstiftning om telekommunikationer uppstod på 1990-talet, och var avsedd att avreglera inhemska marknader som dominerades av statliga monopol. Under mellantiden har vi sett revolutionära tekniska förändringar av utvecklingen av mobiltelefoni och Internet. Utkastet till reformer av den lagstiftning som reglerar telekommarknaden inom EU, som parlamentet kommer att rösta om i morgon, är avsedda att anpassa EU-rätten till dessa förändringar, till exempel genom att förbättra förutsättningarna för användarna på marknaden för elektroniska tjänster.

Min personliga uppfattning är att tillträde till Internet är en betydande faktor som stöder utbildningsprocessen, och det visar att människor kan använda sin yttrandefrihet och få tillgång till information och arbetsmarknaden. Internetanvändare får inte nekas tillgång till Internet eller få sin tillgång begränsad utan ett förhandsavgörande av ett behörigt rättsligt organ. Det är av denna anledning som jag mycket bestämt anser att vi bör återställa de två viktigaste ändringsförslagen, 138 och 166, som antogs av parlamentet vid första behandlingen i september 2008. Dessa ändringsförslag skulle återställa garantin för användarnas rättigheter, placera övervakningsplikten under inhemska tillsynsmyndigheters kontroll och göra det illegalt att godtyckligt blockera och oinskränkt begränsa medborgarnas tillgång till applikationer, tjänster och innehåll som offentliggörs på Internet.

I den form som de har lagts fram för den andra behandlingen den 6 maj, utgör de båda ändringsförslagen, som till synes bara har modifierats, men i själva verket ändrats i stor omfattning, ett allvarligt hot mot yttrandefriheten, fritt tillträde till Internet och rätten till information – grundpelare i moderna, demokratiska, medborgerliga samhällen.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE) , skriftlig. (ET) De nya reglerna som lades fram i det nya telekompaketet kommer att bidra till att reglera telekommarknaden och främja konsumentskyddet. Det kommer att bli mycket enklare för konsumenter att få information från sina tjänsteleverantörer och byta tjänsteleverantör. I den förhandsinformation som ges innan ett avtal ingås ska det anges om en konsument är bunden till ett kontrakt under en specificerad tidsperiod. Dessutom kan inte tjänsteleverantören hålla kvar konsumenten längre än 24 månader. Att flytta ett telefonnummer från en tjänsteleverantör till en annan ska ske inom en arbetsdag. Öppenheten i bestämmelserna om tjänster har förbättrats, konsumenterna kan jämföra priser på webbsidor och lokala operatörer kan tvingas tillhandahålla tjänster till funktionshindrade personer. Konsumenter kan begära att en högsta prisnivå ska fastställas, så snart deras månatliga konsumtion når en viss nivå. Om en tjänsteleverantör av misstag yppar en enskilds personuppgifter på Internet, måste de på vederbörligt sätt meddela personen i fråga detta.

De nya reglerna kommer också att bidra till att reglera telekommarknaden och se till att nya tjänster enklare kommer in på marknaden. Samordningen av radiospektrumet inom EU skapar ett tillfälle att tillhandahålla helt nya tjänster, och avlägsnar de hinder som fram till nu har funnits, till exempel att se tv-program på mobiltelefoner. De statliga tillsynsmyndigheternas rättigheter har ökats, och en ny europeisk tillsynsmyndighet har upprättats i syfte att stärka oberoende marknadsövervakning, något som definitivt kommer att gynna konsumenterna. Tack så mycket.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy