Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0208/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/05/2009 - 5.6
CRE 05/05/2009 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0341

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 5 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

6. Röstförklaringar
Anföranden på video
Protokoll
  

Muntliga röstförklaringar

 
  
  

– Betänkande: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0201/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Tack för att ni ger mig ordet. Jag stödde detta betänkande, men eftersom jag kommer att lämna parlamentet i det kommande valet vill jag använda detta som ett sista tillfälle att betona det mycket kraftfulla budskap som Tjeckiens president, den tjänstgörande rådsordföranden, nyligen gav Europaparlamentet: ”Vi eftersträvar nu ett nytt mandat från folket.” Sanningen är dock att folket egentligen inte företräds i Europaparlamentet. Som rådsordföranden sa finns det ingen motsättning här till det europeiska projektet.

Folket – män och kvinnor i våra valkretsar, särskilt i Storbritannien – vill inte ha någon europeisk konstitution och de vill inte påtvingas något fördrag. Vad de vill ha är rätten att rösta och jag hoppas att de kommer att få denna möjlighet, ju förr desto bättre.

 
  
  

– Betänkande: Dimitrios Papadimoulis (A6-0208/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Herr talman! Jag välkomnar antagandet av detta betänkande. Min grupp och jag röstade för detta. Det här är en mycket viktig signal från parlamentet. Men nu måste vi också följa upp denna.

 
  
  

- Betänkande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN) . – (PL) Herr talman! Arbetsgivarnas antisociala beteende tvingar arbetstagare att bli egna företagare, och detta innefattar arbetstagare som arbetar som förare och personer som erbjuder transporttjänster. Arbetsgivare vill spara in på socialförsäkringsavgifterna och få större flexibilitet, men detta har lett till en situation där vi måste rösta under påtryckningar från detta antisociala beteende.

Det var av denna anledning som det var nödvändigt att förkasta detta betänkande, eftersom omfattningen av detta antisociala beteende är så stor. Dess existens hotar inte bara arbetstagarnas arbetshygien, utan framför allt hotar det vägtrafiksäkerheten, och kan påverka i princip var och en av oss och situationen för alla som befinner sig på vägarna, oavsett om det är i en bil eller till fots. Detta är ett mycket klart skäl till varför vi bör ta itu med detta problem på allvar, och varför vi bör återkomma till det, eftersom den föreslagna lösningen inte hjälpte oss ur denna situation.

 
  
  

– Betänkande: Diana Wallis (A6-0118/2009)

 
  
MPphoto
 

  Michl Ebner (PPE-DE). - (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill säga att jag röstade för detta betänkande, trots att våra två ändringsförslag inte godtogs.

Jag anser att det skulle ha varit en bra idé att tillhandahålla och hjälpa inuiterna att nå frid och lugn när det gäller deras livsstil och deras jakt och även uppnå en större respekt för EU:s Leader-program för skandinaviska länder när det gäller säljakt. Jag vill också ta detta tillfälle i akt för att säga att det som sker i Kanada, och inte har någonting att göra med inuiterna, inte är en jakt som vi förstår, utan djurslakt, inte jakt i ordets sanna mening. Jag anser därför att de två sakerna måste behandlas separat, oavsett vilken inställning folk intar därefter. Jag anser också att det hade varit bättre att ta itu med detta ämne under perioden efter valet och, inte som nu, under perioden före valet.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Herr talman! Även jag välkomnar att Europaparlamentet, med sitt förbud mot import av sälprodukter till Europeiska unionen, har följt USA:s och Rysslands exempel. Jag är säker på att vi sänder ut ett tydligt budskap att den kanadensiska regeringen kommer att ha ändrat sina övervakningsmetoder för att efterleva lagen när det gäller humana metoder för säljakt. Men jag är också säker på att vårt förslag kommer att göra det möjligt för traditionella folk, både inom och utanför EU att fortsätta jaga säl med deras traditionella metoder. Jag vill tacka alla, särskilt det tjeckiska ordförandeskapet, för att ni gjorde det möjligt för parlamentet och rådet att nå kompromissen den 24 april, som vi har kunnat anta i dag.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Herr talman! Jag är mycket förtjust över att detta betänkande har antagits av en sådan överväldigande majoritet. Vi kan se fram emot ett förbud mot import av sälprodukter till EU.

Jag var besviken över att vår föredragande, liberaldemokraten Diana Wallis, inte helt ställde sig bakom detta tillvägagångssätt. Som föredragande borde hon ha representerat utskottets synpunkter, där det fanns en mycket tydlig majoritet, och hon borde inte ha försökt att på olika sätt stjälpa omkull vad som uppenbarligen var viljan hos en mycket stor majoritet här i parlamentet. Inte desto mindre är jag glad över att parlamentet har visat en sådan tydlig beslutsamhet, genom en sådan klar majoritet, att avgöra frågan på det sätt som vi nu har bestämt.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Herr talman! Detta betänkande försatte mig i ett visst bryderi. Det finns något som inte är helt rationellt med att särbehandla just sälar. De är inte en utrotningshotad art – det säger till och med Världsnaturfonden. Vi hör inte något som liknar dessa högljudda protester mot säljakten när det gäller getingar, gråsuggor, järvar eller maskar.

Men när allt kommer omkring är demokratin inte helt rationell. Folk är inte alltid logiska maskiner. Det kan vara som evolutionsbiologer hävdar, att det är de barnliknande dragen hos sälungarna – deras stora ögon och så vidare – som på en djup genetisk nivå ger oss en benägenhet att känna empati för dem. Jag vet inte. Poängen är att ni öppnar en farlig dörr om ni påstår att väljarna har fel eftersom deras invändningar mot säljakt är estetiska snarare än rationella eller etiska. När ni väl har valt den vägen ligger det nära till hands att säga att de har fel när de motsätter sig den europeiska konstitutionen eller Lissabonfördraget eller något annat.

Så efter mycket funderingar har jag kommit fram till den här åsikten om detta betänkande. Eftersom det uppenbarligen är en sådan känslig och viktig fråga för ett antal väljare bör den inte alls avgöras på EU-nivå. Den bör i stället avgöras genom nationella, demokratiska mekanismer och förfaranden inom varje medlemsstat.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Herr talman! Jag är stolt över att parlamentet röstade för detta betänkande med en överväldigande majoritet. Jag röstade för betänkandet eftersom jag är nöjd över att vi kommer med ett starkt budskap, utan kryphål, om handeln med sälprodukter i EU.

Många personer i min valkrets kontaktade oss – och miljontals har blivit engagerade i detta – för att säga att detta är det mest avskyvärda och grymma sätt att döda underbara varelser. Jag vet att några kanske säger att det bara är för att de ser fina ut, men när man ser videor om de metoder som används inser man att kommersiell sälslakt är särskilt onödig eftersom det finns många andra alternativ.

Jag är mycket glad över att så pass många har röstat för att stoppa denna grymma handel.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). - (EN) Herr talman! Detta förbud är ett stort framsteg och innebär en sann seger för aktivisterna, särskilt i sydöstra England – som ni kan föreställa er – och i hela EU. Många av dessa har skrivit till oss i parlamentet för att kräva ett stopp på denna grymma handel.

Det faktum att utskottsordföranden från Labourpartiet ledde denna kampanj, trots intensiv lobbyverksamhet från de aktörer som bedriver denna grymma och motbjudande handel, har varit avgörande för dess framgång. Som min kollega Richard Corbett påpekade var det inte den urvattnade ursprungsversionen. Men efter att viktiga ändringsförslag hade föreslagits av Arlene McCarthy röstades förbudet igenom i utskottet och nu i parlamentet.

Jag fängslades alldeles nyss av att höra Daniel Hannan från det konservativa partiet föreslå att detta borde vara en fråga för nationell diskussion och demokrati. Om vi endast skulle förlita oss på detta, skulle bara åtta länder underteckna just detta förbud, jämfört med de 27 länder som omfattas av omröstningen i Europaparlamentet. Det visar att handel och djurskydd kan förenas och att vi bör glädjas över detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN). - (IT) Herr talman, mina damer och herrar! … Wallisbetänkandet utgör ett framsteg för det allmänna skyddet av djurens rättigheter, eftersom det i hög grad begränsar importen av sälprodukter till unionen.

Unionen har gjort ett civiliserat val i detta sammanhang, och vi hoppas att andra länder kommer att följa efter, även om vi hade föredragit om kommissionens text skulle ha varit den som lades fram om den inre marknaden, i vilken man mycket tydligt begränsade möjliga undantag från försäljning av sådana produkter till de fall som är beroende av inuiternas existensmedel. Såvida inte de kontrolleras ordentligt av gränstullmyndigheterna, skulle nya undantag kunna öppna farliga kryphål som kommer att göra det möjligt att undvika de åtgärder som, efter en lång kamp, straffar fåfängligheten och grymheten i vissa av människans seder, som inte längre borde tillåtas kränka vårt medvetande.

Jag hoppas att dagens framsteg inte blir det enda, att fler insatser kan beaktas som metoder för att hindra våra länder från att importera produkter från djur som har dödats under oerhört lidande. När det gäller detta ämne vill jag också påminna er om den stora uselheten att fortsätta stödja bruket inom EU att slakta djur utan att bedöva dem och låta dem blöda till döds.

 
  
  

– Betänkande: Neil Parish (A6-0240/2009)

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer , för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman! Medan omröstningen om säljakt var så framgångsrik, något som gläder mig, är omröstningen om Parishbetänkandet särskilt tråkigt. Även här skulle jag ha velat att vi intog en tydlig ståndpunkt om djurskydd, en reformvänlig inställning, som visar vägen framåt, som gör det klart att vi behöver alternativ till djurförsök. Djurförsök borde tillhöra det förflutna. Här fanns det dock uppenbara intressen från näringslivets sida – särskilt läkemedelsindustrin – och till följd av detta var min grupp och jag mycket besvikna över att vi inte lyckades se till att djurförsök och de barbariska förhållanden som djur befinner sig under tillhör det förflutna.

Tyvärr lyckades vi inte ändra det medgivande som kommissionen redan har gjort med det tydliga förbudet mot djurförsök på människoapor. Detta gör mig ledsen, eftersom ett samhälle alltid måste bedömas efter hur det behandlar djuren, och EU får inte längre vara synonymt med onödiga djurförsök. Som sådant skulle jag ha velat att bedömningen av alternativen utan djurförsök skulle ha beaktas i större omfattning i detta förslag till direktiv, eftersom endast ett tydligt stöd till alternativ till djurförsök kommer att leda till ett slut på barbariska och onödiga djurförsök inom EU.

Detta kommer inte att uppnås med avsiktsförklaringar, utan bara genom att understryka betydelsen av alternativ till djurförsök och genom att tillhandahålla den lämpliga finansieringen till forskningen. Vi kan inte tala om alternativ till djurförsök, och sedan inte stödja deras utveckling och snabba erkännande. Finansieringen av alternativ utan djurförsök får inte torka ut. I kommissionens lyckade utkast skulle man ha begärt mer uppbackning i parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Herr talman! När det gäller Neil Parish betänkande om djurförsök var jag glad över att ändringsförslag 170 gick igenom. Därmed förbjuds i detta direktiv användningen av mänskliga embryon eller fosterceller som ett alternativ till användningen av djur, även om det är liten tröst för mig att ändringsförslaget överlåter de etiska besluten åt medlemsstaterna. Den irländska regeringen och domstolarna har konsekvent vägrat skydda embryon och jag vet att vi i Irland också importerar aborterade fosterceller för forskning.

Vi har skyddat sälarna och det är bra. Vi har vidtagit vissa åtgärder för att begränsa och minska djurförsöken och vi måste gå ännu längre, men vi får aldrig glömma principen att vi inte får använda mänskliga varelser som en ersättning för andra typer av försök. Vi måste minska djurförsöken, men människor ska ändå inte ses som alternativet.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Herr talman! Även om det i dag var en bra dag för djurskyddet med avseende på sälar, var det en mindre bra dag med tanke på hur vi just röstade om djurförsök.

Tidigare under månaden hade jag nöjet att besöka ett företag i min valkrets, Simcyp, som just har vunnit ett nationellt pris från Dr Hadwen Trust för att de har utvecklat alternativ till forskning på djur. Detta företag har visat att det är möjligt att utveckla alternativ som fungerar. Det har också visat att det ofta är så att resultaten av forskning på djur, när det gäller medicinsk forskning, inte nödvändigtvis ger data som är tillförlitliga när de tillämpas på människor.

Simcyp banar vägen för alternativ till detta. Det är möjligt att gå längre. Vi borde ha gått längre i dag. Vi har bara tagit ett litet steg. Vi måste göra mycket mer.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Herr talman! Jag avstod från att rösta om detta betänkande eftersom jag länge har kämpat för djurskyddet. Detta är en av de frågor som EU behöver fokusera på om vi ska kunna hålla en balans mellan rättvisa och den inre marknaden. Vi måste insistera på en moralisk marknad.

Jag har fått ett antal brev i denna fråga och väljarna i min region uttrycker sin bestörtning. De anser att det bör finnas ett bättre skydd för djur som används för vetenskapliga syften.

Anledningen till att jag avstod var att jag ville sätta stopp för fångsten av vilda apor i avelssyfte. Därför stöder jag kommissionens text. Ändringsförslag som tar bort skyldigheten till korrekt registerföring hos användarinrättningen stöddes inte. Dessutom anser jag att ändringsförslag som minskar åtagandet till de tre R:en – ”replacement, reduction, refinement” (ersättning, minskning, förbättring) – behövde stödjas. Jag anser också att djurhållningen bör anpassas till experimentet och djurhållningen bör ingå i tillståndet för projektet. Jag vill undvika att djur lider och se till att vi har humana metoder för avlivande eller åtminstone mindre smärtsamma sådana. Detta är ett skäl till varför jag avstod. Jag upplevde att betänkandet inte var tillräckligt långtgående.

 
  
  

– Betänkande: Diana Wallis (A6-0118/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Tack, herr talman! Som Lettlands tidigare miljöminister har jag länge oroat mig för vad som händer på detta område, för denna oerhörda grymhet mot djur, liksom att denna oerhörda grymhet utövas i industriell skala. Jag vill säga att detta inte alls hör samman med inuitsamhällernas traditionella livsstil, eftersom deras traditionella livsstil inte innefattar slakt av djur i industriell skala i syfte att förse hela världen med sälprodukter. Jag lade ned min röst om det ändrade förslaget, eftersom jag anser att det inte krävs kompromisser om denna fråga. Å andra sidan röstade jag bestämt för lagstiftningsresolutionen, och det gläder mig verkligen att parlamentet har godtagit det lovvärda beslutet som fattats av EU-medborgarna om detta handelsförbud mot sälprodukter. Tack så mycket.

 
  
  

– Betänkande: Anni Podimata (A6-0146/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Tack, herr talman! När det gäller Podimatabetänkandet vill jag säga att vi faktiskt kan stödja både kommissionens förslag och betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, och även förslagen från gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen och övriga politiska grupper, eftersom de centrala intressen som tas upp i betänkandet är konsumenternas intressen, enligt min uppfattning. Huvudpunkten är att konsumenterna borde veta, när det gäller dessa elektriska apparater, vilka som är de mest ekonomiska och vilka som är minst skadliga för omgivningen. När jag röstar försöker jag därför att uppvisa en balanserad hållning och i detta fall betona de europeiska konsumenternas intressen.

 
  
  

– Betänkande: Vladimír Maňka (A6-0275/2009)

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Herr talman! Just nu pågår ett radioprogram om Europaparlamentet som sänds live på den brittiska radiostationen 5 Live – det har hållit på hela förmiddagen. Olika personer ringer in till programmet och en av de frågor som de ständigt tar upp är kostnaden för Europaparlamentet. Hur mycket kostar Europaparlamentet och kan det motivera denna kostnad?

Som jag nyligen påpekade, om man sätter kostnaden i relation till antalet medborgare, kostar Europaparlamentet 1,74 brittiska pund per medborgare per år, vilket ungefär motsvarar priset på ett glas öl. Det brittiska överhuset kostar däremot 1,77 brittiska pund och underhuset 5,79 brittiska pund per medborgare per år, vilket är mycket mer. Detta parlament, som har en stor väljarkår, sprider naturligtvis kostnaderna väldigt mycket. Vi har kostnader som orsakas av medlemsstaterna, när det gäller de tre arbetsplatserna och de 23 språken, som inget nationellt parlament behöver ha i sin budget. Trots detta lyckas vi ge valuta för pengarna.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Jag ska inte ifrågasätta de siffror som Richard Corbett just har läst upp. Jag bryr mig inte så mycket om ifall detta parlament kostar mindre per capita än andra parlament – även om jag tror att EU har något fler invånare än Storbritannien.

Det som bekymrar mig med detta betänkande är att det är en missad chans. I betänkandet framhävs många av de dyra system som vi alla har märkt under vår tid här – jag har varit här i 10 år, liksom ni, herr talman. Det är till exempel intressant att Europaparlamentets huvudbibliotek ligger i Luxemburg, där ingen kan få tillgång till det, eftersom ledamöterna roterar mellan Bryssel, Strasbourg och sina hemländer.

Det finns många missade chanser på den här platsen och detta betänkande är definitivt en av dessa. Vid en tidpunkt när alla våra väljare måste dra åt svångremmen, borde vi i detta betänkande ha visat att också vi var villiga att dra åt vår svångrem, men det gjorde vi inte. Det är en missad chans.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Tack herr Heaton-Harris! Om ni är här nästa valperiod, kan ni hjälpa oss att förbättra saker.

 
  
  

Skriftliga röstförklaringar

 
  
  

– Betänkande: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , skriftlig. − (IT) Jag röstade för.

Enligt förordning (EG) nr 1234/2007 kan fjäderfäkött säljas på den internationella marknaden även om det har genomgått antimikrobiell behandling. I juni 2008 lyckades Europaparlamentet efter flera försök godkänna en resolution som förbjuder denna typ av försäljning.

Eftersom USA bara exporterar fjäderfäkött som behandlats med kemiska eller antimikrobiella ämnen till EU, har kommissionen dock inte följt resolutionen. Denna strategi går stick i stäv med de investeringar som gjorts av yrkespersoner inom sektorn för fjäderfäkött på deras område, i enlighet med gemenskapsrätten, i vilken det står att bara skyddsmetoder som godkänts av EU, som kylbehandling, får genomföras för att minska riskerna för nedsmittning av kött.

Vi stöder därför följande förslag för att ändra förordning (EG) nr 1234/2007: 1) upphävande av kommissionens skäl 5, där det står att ”i definitionen av fjäderfäkött hänvisas endast till kylbehandling och detta är en alltför snäv definition som inte tar hänsyn till den tekniska utvecklingen. Definitionen bör därför anpassas”, 2) ersättning för skäl 5 av ett annat som kräver att ursprunget för köttet ska övervakas som konsumentupplysning, 3) behållning av kylmetoden som den enda skyddsbehandlingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), skriftlig. (RO) Jag röstade för detta utkast, eftersom jag anser att räckvidden för handelsnormerna för fjäderfäkött måste utvidgas till att även omfatta beredningar av fjäderfäkött och produkter baserade på fjäderfäkött samt fjäderfäkött i saltlake, som har blivit en allt vanligare handelsvara.

Vi måste komma ihåg att när fjäderfäkött säljs som ”färskt”, förväntar sig konsumenten att det aldrig ska ha varit fryst tidigare, något som är en kvalitetsgaranti för konsumenten. Följaktligen måste den aktuella principen där det föreskrivs att fjäderfäkött som säljs som ”färskt” inte får frysas i förväg stärkas och utvidgas till att omfatta beredning av fjäderfäkött och produkter baserade på fjäderfäkött.

Det ska noteras att detta förslag inte påverkar gemenskapens budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), skriftlig.(LT) Målen för handelsnormerna för fjäderfäkött är att säkerställa stabiliteten för marknadspriserna inom sektorn, underlätta marknadsföringen av produkter, skydda konsumenterna och garantera stränga normer för livsmedelskvalitet. Handelsnormerna för fjäderfäkött måste ses över mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, och de måste omfatta beredningar av fjäderfäkött, eftersom konsumentvanorna har ändrats sedan 1990-talet. Principen att fjäderfäkött som säljs ”färskt” inte får ha varit fryst tidigare är avsett att förstärkas för att omfatta beredning av fjäderfäkött och produkter som baseras på fjäderfäkött, och jag instämmer i detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för förslaget om marknadsföring av fjäderfäkött. Syftet med detta förslag är att uppdatera handelsnormer från 1990 för fjäderfäkött, genom att anpassa dem till nya verkligheter på marknaden. Det syftar också till att säkerställa stabiliteten för marknadspriserna inom denna sektor, underlätta marknadsföringen av produkter, skydda konsumenterna och garantera stränga normer för livsmedelskvalitet.

Jag anser att behandling av fjäderfäkött med dekontaminerande ämnen inte är acceptabelt, och jag argumenterade därför för behandling genom avkylning.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Vi har röstat ja till förslagen till ändringar från Europaparlamentets jordbruksutskott då de stärker skrivningarna om ursprungsmärkning av fjäderfäkött. Det tycker vi är bra.

Jordbruksutskottets ändringsförslag innehåller dock också skrivningar som vi anser borde handläggas på förvaltningsnivå. Eftersom allt röstas om i en enda omröstning har vi inte kunnat gå emot dessa förslag.

Vår ja-röst till ändringsförslagen om ursprungsmärkning innebär naturligtvis inte heller att vi på något sätt skulle stödja den gemensamma jordbrukspolitiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Vi har nått en bra kompromiss när det gäller detta betänkande, som kommer att göra det möjligt för oss att få en balanserad förordning som uppfyller Europeiska unionens krav på livsmedelssäkerhet.

Genom att förbjuda marknadsföring av fryst fjäderfäkött märkt som ”färsk produkt”, förkasta användningen av giftiga ämnen, som klor, sanera slaktkroppar av fjäderfän och välja tydlig märkning vad gäller ursprung och datum för slakten, har vi gynnat en sund strategi och valt att prioritera försvaret av de europeiska konsumenternas intressen.

Genom att anta resolutionen av juni 2008 hade parlamentet redan uttryckt ett starkt motstånd mot att godkänna marknadsföring av ”klorerat fjäderfä” på den europeiska marknaden, och det respekterades i detta avseende av jordbruksministrarna vid deras senaste möte i december förra året.

Med dagens omröstning har vi bekräftat vår önskan att se till att livsmedel inom EU är så säkra som möjligt för våra konsumenter, från jord till bord.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), skriftlig. – (PL) Frågan känns självklar. Det förslag som diskuteras är det andra i följd där det görs försök att godkänna saluföring av fjäderfäkött för mänsklig konsumtion som behandlats med antimikrobiella ämnen. Den här gången lades förslaget fram på förslag av USA, där man är rädd att det ska införas ett förbud mot import av deras kött till Europa.

I en situation där forskning visar att behandling med antimikrobiella ämnen inte bidrar till en minskning av bakterieinfektioner och där Europa kämpar för hälsosamma livsmedel måste vi uppträda enat. Det måste vi verkligen också göra i fråga om genetiskt modifierade organismer. Det är beklagligt att det inte känns lika självklart för alla när det gäller genetiskt modifierade organismer.

 
  
  

– Betänkande: Reimer Böge (A6-0266/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), skriftlig. (EN) Jag välkomnar detta betänkande eftersom det gäller en fråga som jag har arbetat med under en viss tid nu. Vid ett besök på Michelin-fabriken i Stoke-on-Trent, förklarade ledningen och fackföreningarna för mig varför de stöder mobiliseringen av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Jag har sedan dess skrivit till den brittiske näringslivsministern, Peter Mandelson, för att begära att han överväger en ansökan till EU om aktivering av justeringsfonden. Jag anser, liksom även de personer som jag träffade i Michelin-fabriken, att denna fond behöver inrättas så snart som möjligt. Det är just för denna typ av ändamål som EU inrättades – för att kollektivt hjälpa medlemsstaterna, och främst av allt arbetstagarna, i svårigheter.

Denna fond är inte bara till för att rädda företag – den ska stödja en strategi som leder till hållbar tillväxt och sysselsättning i framtiden. Betänkandets inriktning på småföretagens betydelse för ekonomisk återhämtning, och den tonvikt som i samband med fonden läggs på kompetens och utbildning, kommer att göra mycket för att se till att de som mister jobbet återintegreras på arbetsmarknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Vi är starkt kritiska till de tankegångar som ligger bakom inrättandet av en globaliseringsfond. Till att börja med utgår de från att globaliseringen som sådan utgör ett problem. Vi ser globaliseringen som en väg till ökat välstånd, inte minst för fattiga utvecklingsländer, förutsatt att betydande ekonomiska aktörer, såsom EU och USA, reformerar sina respektive protektionistiska handelspolitiska positioner inom WTO.

EU:s medlemsländer är förmögna att vidta nationella åtgärder för att bistå de sektorer som de anser är i behov av ekonomiskt stöd. En särskild EU-fond borgar för godtycke, ineffektivitet, byråkrati och omotiverade utgifter. Hur ska kommissionen på ett relevant sätt bedöma om en sektor har drabbats negativt av globaliseringen? Därtill kommer att de belopp som är aktuella visar att detta närmast är att betrakta som ett PR-jippo för EU.

Av dessa skäl har vi röstat nej till det aktuella betänkandet.

 
  
  

– Betänkande: Dimitrios Papadimoulis (A6-0208/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), skriftlig. – (LT) Man har insett behovet av renare luft i flera årtionden, och åtgärder har vidtagits både på nationell nivå och gemenskapsnivå och också genom internationella konventioner.

Att förbättra kvaliteten på luften omkring oss är fortfarande en mycket viktig fråga att ta itu med. Problemet med luftföroreningar kan bara lösas på lång sikt och inom en gemenskapsram, framför allt genom en upptrappning av gränsöverskridande åtgärder. Kommissionens förslag är nödvändigt med tanke på att det behövs ytterligare åtgärder i fråga om flyktiga organiska föreningar för att förbättra såväl den regionala som den lokala luftkvaliteten och allmänhetens trivsel, det framgångsrika införandet av system för återvinning av bensinångor steg II i hela världen, och med tanke på att det med teknikens hjälp går att minska utsläppen i samband med tankning med 95 procent.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), skriftlig. (EN) Denna lagstiftning är ytterligare ett exempel på hur EU riktar in sig på bilindustrin och på hur EU ofta försöker införa en helt oproportionerlig lagstiftning för att lösa ett relativt litet problem.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet röstade för att flytta fram det datum då bensinstationer måste följa de nya åtgärderna för att begränsa utsläppen av bensinånga i atmosfären när bilar tankas. Utskottet röstade också för att sänka tröskeln för bensinförsäljningen så att många fler bensinstationer skulle omfattas av den föreslagna lagstiftningen.

Att rikta in sig på oberoende bensinstationer på detta sätt skulle ha en dominoeffekt på andra lokala företag. Det skulle knappt leda till några miljöfördelar alls och potentiellt skulle det öka avgasutsläppen om förare måste köra längre för att tanka när lokala stationer har stängts. Kostnaden för att uppgradera utrustningen i form av kapitalutgifter och förlorade affärstillfällen på grund av tillfällig stängning skulle vara betydande.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för direktivet om återvinning av bensinångor. Bensin innehåller flyktiga organiska föreningar (VOC) som avdunstar inuti bränsletanken och fyller det tomma utrymmet i tanken ovanför bränslet. När ett fordon tankas trycks dessa bensinångor ut ur tanken av det inkommande bränslet och går ut i luften om de inte fångas upp.

Kommissionens förslag syftar till att återvinna bensinångor som släpps ut i luften vid tankning av personbilar. Det är mycket viktigt att installera system för återvinning av bensinångor med hög återföringsgrad på bensinstationer för att förbättra luftkvaliteten.

 
  
  

– Betänkande: Michael Cashman (A6-0077/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), skriftlig.(LT)? Insyn och öppenhet är en av Europeiska unionens grundläggande principer. Detta anges tydligt i artikel 255 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen: ”Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat har rätt till tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.”

Den i dag gällande förordningen (EG) nr 1049/2001 utgjorde ett viktigt steg mot större insyn och öppenhet. Under de sex år som har gått sedan den trädde i kraft har den bidragit till att främja en administrativ kultur med större insyn och öppenhet inom de europeiska institutionerna. Enligt min uppfattning bidrar insyn och öppenhet till att ge institutionerna större legitimitet i de europeiska medborgarnas ögon och öka deras förtroende för dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig.(PT)? Insyn och öppenhet är en av Europeiska unionens grundläggande principer. Beslut ska fattas så öppet och så nära medborgaren som möjligt, och på så sätt ge institutionerna större legitimitet i de europeiska medborgarnas ögon samtidigt som det bidrar till att öka deras förtroende för dem.

Den förordning som antogs 2001 utgjorde utan tvekan ett viktigt steg i denna riktning, men nu finns det behov för många ändringar. Med dessa kommer den europeiska beslutsprocessen att bli mer begriplig, nivån av insyn och öppenhet kommer att höjas och institutionernas rutiner kommer att förbättras.

Syftet med detta initiativ är därför att genomföra dessa förbättringar. Även om det läggs fram vissa positiva förslag begravs dock dessa tyvärr av förslag som Europaparlamentet anser vara negativa.

Majoriteten av de ändringar som parlamentet krävde i sin resolution från april 2006 beaktades inte, vilket exempelvis är fallet med förslagen om parlamentets möjlighet att utöva sin insynsrätt genom tillgång till känsliga dokument.

Därför stöder jag föredraganden Michael Cashmans förslag om att återsända detta initiativ till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. – (DE) Samtidigt som offentliga debatter om Lissabonfördraget som genomförs på alla språk budgeteras godtas inte ett nej till den reformerade EU-konstitutionen och folkomröstningar undviks. Samtidigt som man på EU:s webbsidor kungör betydelsen av flerspråkighet speglas detta inte i den faktiska utformningen av webbplatsen. Där används inte genomgående de tre arbetsspråken tyska, engelska och franska, med vilka vi skulle kunna nå en majoritet av befolkningen. Inte ens det nuvarande ordförandeskapet anser att detta är värt mödan. Nu oroar sig EU över tillgång till dess dokument, men samtidigt vill man upphäva publiceringen av europeiska anbudsförfaranden i nationella tidningar och följaktligen på alla modersmål.

Trots detta innehåller betänkandet några bra strategier för att förbättra tillgången till handlingar, vilket är anledningen till att jag röstade för det.

 
  
  

– Betänkande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), skriftlig. – (FR) Jag röstade mot betänkandet av min grekiska kollega i gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter.

Anledningen var att detta betänkande, som syftar till att organisera arbetstiden för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter, i själva verket skulle ha fått den effekten att förare som är egenföretagare skulle uteslutas ur räckvidden för en gemenskapslagstiftning om arbetstidens förläggning.

Mina socialdemokratiska kolleger och jag delar åsikten att vi inte kan acceptera en social lagstiftning med två hastigheter: en lagstiftning som skyddar vissa men som lämnar åkare utanför.

Att anta kommissionens förslag hade inneburit en oacceptabel diskriminering av förare som är egenföretagare jämfört med anställda förare, som skyddas enligt europeisk lagstiftning. Parlamentet har noterat våra reservationer. Nu är det upp till det parlament som snart ska väljas att avge sin dom inom ramen för den nya valperioden.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för ett förkastande av kommissionens förslag om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter, eftersom jag anser att det är oacceptabelt och diskriminerande att förare inom vägtransporten som är egenföretagare utesluts i detta förslag.

Alla som utför mobilt arbete avseende vägtransporter måste skyddas av de gemenskapsbestämmelser i vilka antalet arbetstimmar per vecka begränsas. Detta är följaktligen en fråga om att, förutom att garantera vägsäkerhet, skydda dessa arbetstagares hälsa och säkerhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Det var mycket viktigt att majoriteten av parlamentet röstade för vårt förslag om att förkasta detta förslag till direktiv som lagts fram av kommissionen om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter. Detta förslag till direktiv representerade ett steg bakåt i fråga om den nuvarande situationen, både vad gäller förare som är äkta egenföretagare och förare som är ”falska” egenföretagare, och vad gäller den nuvarande arbetstiden, framför allt nattarbete.

Vårt förslag har redan lagts fram i utskottet för sysselsättning och sociala frågor, där det antogs av en majoritet. Föredraganden (från gruppen för Europiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater) insisterade dock på att lägga fram betänkandet i kammaren för att driva attacken mot arbetstagarnas grundläggande rättigheter vidare. Det är anledningen till att detta förkastande i kammaren är så viktigt, eftersom det befintliga direktivet nu fortsätter att gälla, enligt vilket samma arbetsrätt ska gälla för egenföretagare.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), skriftlig. – (DE) Under debatten i transportutskottet lade jag fram två ändringsförslag som påverkar alla anställda inom transportsektorn. Enligt min uppfattning är det en fördel för en harmoniserad social- och sysselsättningspolitik i Europa att arbetsvillkoren påverkar alla anställda i samma mån. Tanken att omfatta egenföretagare i arbetstidsdirektivet är orealistisk. Det är helt enkelt omöjligt att kontrollera egenföretagares arbetstider. I fråga om säkerhet gäller bestämmelserna om körtider och viloperioder i bussar och lastbilar på över 3,5 ton för alla förare, inklusive dem som är egenföretagare. Att utvidga bestämmelserna om körtider och viloperioder till att omfatta förare i lastbilar på mindre än 3,5 ton skulle bidra i högre grad till större säkerhet. Kommissionen borde se över detta, men har ännu inte lagt fram något förslag. Jag hoppas att det nya parlamentet tar upp dessa förslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi välkomnar det förkastande av förslaget från Europeiska kommissionen, som José Manuel Durão Barroso stått i spetsen för och som syftade till att utesluta förare inom vägtransporten som är egenföretagare ur direktivet om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter, som skedde till följd av vårt förslag om att förkasta kommissionens förslag.

I februari lade vi fram ett förslag i utskottet för transport och turism i vilket vi uppmanade till ett förkastande av detta oacceptabla initiativ från Europeiska kommissionens sida.

Detta är det bästa tänkbara svaret på ytterligare ett försök att intensifiera konkurrensen och utnyttjandet av arbetstagare inom vägtransporten på ett sätt som hotar deras rättigheter som arbetstagare och trafiksäkerheten.

Vi måste försvara och förbättra rättigheterna och arbetsvillkoren för arbetstagarna inom vägtransporten genom att bekämpa otryggheten när det gäller sysselsättning, respektera viloperioder – med bibehållen lön – och garantera efterlevnad av arbetsrätten eller de kollektivavtal som existerar i den enskilda medlemsstaten.

Bestämmelserna om arbets- och körtider samt viloperioder måste tillämpas på samma sätt för alla yrkesförare, inklusive förare som är egenföretagare, för att deras säkerhet och trafiksäkerheten ska kunna garanteras och överdrivet långa arbetstider och otillräckliga viloperioder eller arbetsmönster följaktligen ska kunna förhindras.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig. – (FR) I betänkandet av Marie Panayotopoulos-Cassiotou rekommenderas ett förkastande av kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter.

Jag röstade för detta betänkande, vars syfte är att förkasta ett förslag från Europeiska kommissionen som innebär att det inte kommer att vara möjligt att rätta till de brister som identifierats i genomförandet och övervakandet av de bestämmelser i samband med körtider och viloperioder som är direkt knutna till säkerhet och sociala rättigheter. Dessutom saknas ett förtydligande om räckvidden för detta direktiv och möjliga övervakningssätt. I vilket fall som helst måste medlemsstaterna ta hela ansvaret på detta område.

Slutligen definieras inte begreppet ”mobila arbetstagare” och ”förare som är egenföretagare” bättre i detta förslag, vilket det finns goda skäl till, eftersom det utgör den verkliga utmaningen i detta direktiv. Bör vi utesluta alla förare som är egenföretagare ur detta direktiv? Frågan förblir öppen, eftersom det är ett komplicerat problem.

Det finns mycket riktigt många förare som arbetar som ”falska” egenföretagare, fastän de i själva verket är anställda av företag, som av lönsamhetsskäl kringgår bestämmelserna om körtider och viloperioder.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), skriftlig. (EN) Det finns flera anledningar till varför kommissionens förslag om att utesluta förare som är egenföretagare från detta direktiv måste förkastas.

Genom att rösta för att förkasta kommissionens förslag röstade jag för säkerhet på vägarna, för att undvika diskriminering när det gäller hälsa och säkerhet samt löne- och arbetsvillkor för förare, och för att säkra rättvisa konkurrensvillkor för arbetsgivare och arbetstagare inom vägtransportsektorn.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Jag röstade för ändringsförslag 54 eftersom det är ett viktigt politiskt budskap till kommissionen och rådet. Europaparlamentet stöder förarnas rättigheter och motsätter sig kraftigt all konkurrens mellan förare med fast lön och förare som är egenföretagare. Detta förslag skulle innebära att förare som är egenföretagare skulle uteslutas ur det befintliga direktivets räckvidd, och den europeiska lagstiftningen skulle för första gången innehålla ett försök att skilja mellan ”äkta” egenföretagare och ”falska” egenföretagare. Detta är dock en bristfällig indelning som kan öppna fördämningarna för tolkning av andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen. Detta är en seger för trafiksäkerheten och det sociala Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bilyana Ilieva Raeva (ALDE), skriftlig. – (BG) Europaparlamentets direktiv om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter, som förkastades av socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen och den yttersta vänstern i omröstningen, kommer att innebära att mobila arbetstagare som är egenföretagare blir mindre konkurrenskraftiga.

Det oansvariga förkastandet av Europeiska kommissionens förslag innebär att det inte längre är vettigt att fortsätta som egenföretagare. Dessa företagare får inte längre bestämma omfattningen av arbetstiden själva.

En sådan förordning finns inte inom någon annan sektor. Detta beslut kommer att få oåterkalleliga, ogynnsamma följder för den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Till skillnad från arbetstagare med fast lön arbetar inte egenföretagare inom transportsektorn på grundval av arbetsavtal, utan fattar själva beslut om kunder och sändningar. Deras inkomst är inte beroende av arbetstid, vilket är fallet för arbetstagare med fast lön, utan av antal och typ av transporter. Att fatta beslut om arbetstider utifrån det nya direktivet innebär en begränsning av deras ”entreprenörsfrihet”.

Som en följd av dagens omröstning har medlemsstaterna berövats möjligheten att själva definiera tidsramen för nattperioden och följaktligen möjligheten att maximera arbetstiderna för transport av passagerare eller varor enligt de olika förhållanden för dagsljus som råder i de olika medlemsstaterna.

Förkastandet av direktivet innebär att konkurrenskraften äventyras. Små transportföretag och egenföretagare kommer att drabbas hårdast. De kommer att tvingas genomföra de krav som tillämpas för anställda inom stora transportföretag, vilket oundvikligen kommer att hota deras ställning på marknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Förkastandet av kommissionens förslag till direktiv är en manöver av de styrkor som kämpar för ett ”ensidigt Europa” under upptakten till valet till Europaparlamentet. Greklands kommunistiska parti motsatte sig kommissionens förslag ända från början och röstade mot det både i det behöriga utskottet i Europaparlamentet och i kammaren. Partiet informerade arbetstagarna och stödde deras demonstrationer. Uteslutandet av egenföretagare gynnar bara monopolföretagen inom transportsektorn. Det skadar arbetstagarnas och de förares intressen som är egenföretagare och skapar enorma risker för trafiksäkerheten. Det skulle ytterligare förvärra förarnas arbetsvillkor, pressa upp arbets-/körtiden till så mycket som 84 timmar i veckan och öka utnyttjandet av yrkesförare ytterligare.

Arbetstagarnas demonstrationer och deras rädsla för att utkonkurreras vid valet till Europaparlamentet tvingade en stor del av de parlamentsledamöter i partigrupperna som stöder ett ensidigt Europa att rösta mot förslaget. Arbetstagarna måste dock veta att monopolgrupperna kommer att påtvinga dem sina krav genom att finna kapitalgrupper som är villiga att göra dem till viljes. Denna insats är ett bevis på effektiviteten och betydelsen av arbetarnas kamp. Vi vill dock påpeka att den kan visa sig vara flyktig om arbets- och gräsrotsrörelsen inte lyckas organisera en motattack och fastställa villkor för radikala förändringar på maktnivå och ekonomisk nivå.

 
  
  

– Betänkande: Diana Wallis (A6-0118/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. Vi svenska socialdemokrater har valt att rösta för den kompromiss som förhandlats fram med rådet, då vi tolkar det som om de negativa effekter som vi befarat för den svenska jakten försvinner i och med undantaget i artikel 3.2. Vi har alla upprörts av bilderna från den kanadensiska säljakten.

De flesta konsumenter skulle därför välja bort produkter från säljakt som inte ens i närheten uppfyller krav motsvarande de som ställs på svensk jakt, leder till onödigt lidande och som sker i stor skala under okontrollerade former.

Vi är principiellt emot att EU direkt eller indirekt lägger sig i jaktfrågor som är en nationell fråga, särskilt när det kan undergräva väl fungerande svenska regler. I det här fallet har vi valt att göra en helhetsbedömning. Under dessa omständigheter har vi accepterat kompromissen, då den sänder en klar signal att parlamentet inte accepterar att man behandlar djur hur som helst.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), skriftlig. – (LT) Jag är av den fasta övertygelsen att säljakten måste förbjudas, med vissa undantag för lokala samhällen. Vi bör inte heller bortse från att flera opinionsundersökningar i olika EU-medlemsstater visar att en stor majoritet av EU:s invånare motsätter sig storskalig kommersiell säljakt och de metoder som används. Dessutom är en klar majoritet av medborgarna för ett totalförbud mot handel med sälprodukter.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, Anne E. Jensen and Karin Riis-Jørgensen (ALDE), skriftlig. – (DA) Vi röstade mot förslaget om att förbjuda handel med sälprodukter och den kompromiss som parlamentet och rådet ingått. Vi anser inte att ett förbud mot handel med sälprodukter kommer att förbättra djurens välbefinnande, och vi anser att det är beklagligt att förslaget antogs trots att det inte finns något stöd för det i fördraget.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Jag har varit föremål för omfattande lobbyverksamhet från djurrättsgrupper och väljare i denna fråga men av princip är jag mycket skeptisk till att förbjuda saker. I slutändan kommer konsumenterna att bestämma om de vill köpa sälprodukter. Jag var stolt över att ha bidragit till kampanjen för att förbjuda import av katt- och hundpäls från Kina men importen av sälprodukter är en mycket annorlunda fråga, som bottnar i traditionell kultur och praxis under århundraden.

Tjurfäktning och tuppfäktning är motbjudande skådespel men EU tillåter att de fortsätter i regioner inom EU där det finns en obruten tradition. Det skulle därför vara hyckleri för EU att förbjuda sälprodukter från Kanada på grundval av djurskydd. Jag vill inte heller stöta bort Kanada, som är en utmärkt allierad för EU och som delar våra grundläggande värderingar.

Jag är emot djurplågeri men jag anser att denna fråga avsiktligt har förvrängts för att driva fram ett känslomässigt svar från parlamentsledamöterna. Vi bör närma oss dessa frågor på ett mer balanserat och objektivt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om handel med sälprodukter eftersom det baseras på två målsättningar: ett förbud mot handel med vissa sälprodukter inom Europeiska unionen och respekt för de traditioner och kulturer som finns hos ursprungsbefolkningarna i Arktis.

Varje år dödas runt 900 000 sälar i den storskaliga kommersiella jakten (detta antal inkluderar inte sälar som skadats och förlorats eller orapporterad sälslakt), varav 60 procent i Kanada, Grönland och Namibia. Övriga länder som bedriver storskalig kommersiell säljakt är Norge och Ryssland. Inom gemenskapen bedriver Sverige, Finland och Förenade kungariket (Skottland) småskalig säljakt, främst inom ramen för förvaltningen av fiskbestånden och för att bekämpa skadedjur.

Jag tror att detta avtal kommer att skydda sälar mot djurplågeri och samtidigt skydda den kultur som finns i inuitsamhällena. Jag tror också att denna förordning kommer att få till följd att den samvetslösa handeln stoppas och att harmoniserade bestämmelser utvecklas för en förändring av hela den inre marknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. (EN) När jag först valdes till Europaparlamentet för 25 år sedan var det kort efter ett ”inledande förbud” mot handeln med sälprodukter 1983. Trots att frågan har tagits upp igen vid flera tillfällen har den tyvärr inte blivit avklarad.

Ett kvarts århundrade senare är situationen knappast bättre än 1983. Vi ser fortfarande hundratusentals sälar som i Kanada utsätts för den mest grymma och brutala slakt. Förhoppningsvis kommer dagens omröstning att vara tillräckligt överväldigande för att slutligen uppnå vad vi trodde att vi hade lyckats med för 25 år sedan. Vare sig jag eller sälarna vill att vi kommer tillbaka till detta år 2034.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), skriftlig. – (DE) Personligen tycker jag att det är beklagligt att utskottets förslag, som var mycket tydliga, inte har antagits av grupperna. Bevarande av arter kräver beslutsamma åtgärder utan kompromisser – i synnerhet med tanke på de bekanta förhållandena vid slakt. De jobb som finns inom denna affärsverksamhet kan lätt omorienteras.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), skriftlig. – (PL) Europaparlamentets beslut att förbjuda handel med sälprodukter i Europeiska unionen är ett steg i riktning mot ett slut på de brutala metoder som tillämpas av vissa länder vid slakt av dessa djur. Förslaget till resolution är ett svar på den oro som existerar inom den allmänna opinionen över frågor om djurens välbefinnande vid slakt och avhudning av sälar.

I lagstiftningstexten ges utrymme för en rad undantag som är nödvändiga i vissa fall. Detta omfattar framför allt ett undantag från förbudet som innebär att sälprodukter som härrör från den självhushållsjakt med traditionella metoder som inuitsamhällena bedriver tillåts.

Det gläder mig att Europaparlamentet har uttryckt sitt stöd för ett antagande av denna lagstiftning med en så tydlig majoritet. Det är en väldigt tydlig signal från EU-institutionernas sida för att Europas medborgare inte accepterar brutal behandling och slakt av djur.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman and Thomas Wise (NI), skriftlig. (EN) Vi förstår och delar oron över handeln med sälprodukter. Vi ser det inte som något problem att enskilda stater förbjuder sälprodukter, men vi anser att detta bör vara en fråga för enskilda stater och inte för kommissionen. Därför har vi inte kunnat stödja förslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), skriftlig. – (PL) Under den nuvarande mandatperioden har Europaparlamentet ägnat relativt stor uppmärksamhet åt skydd av djur.

Ett införande av ett förbud mot handel med vissa sälprodukter i Europeiska unionen innebär utan tvekan en förstärkning av detta skydd. Det är också tillfredsställande för de 425 parlamentsledamöter som undertecknade den skriftliga förklaring som rör detta ämne. Det bör också noteras att parlamentet uttryckte en önskan i sin resolution om att de traditioner och kulturer som finns hos ursprungsbefolkningarna ska respekteras. Det sätt på vilket åtgärder för att skydda sälar utvecklas i framtiden kommer att bero på många faktorer i det internationella sammanhanget och Världshandelsorganisationen (WTO). Parlamentsledamöternas initiativ förtjänar hur som helst att antas och stödjas.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. (EN) Jag är glad över att vi i dag röstade för att förbjuda handeln med sälprodukter i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), skriftlig. − (NL) I januari 2007 blev Belgien det första europeiska landet att förbjuda alla produkter som har erhållits från sälar, och en rad andra medlemsstater följde sedan detta exempel. I den belgiska lagstiftningen görs ett undantag för jakt med traditionella metoder som bedrivs av inuitsamhällen, och det gläder mig därför att Europaparlamentet följer Belgiens exempel i dag. Vi stödde inte förslaget att tillåta import av sälprodukter som är föremål för krav på etikettering. Det kommer att innebära ett enormt framsteg för sälarnas välbefinnande om pälshandlare från Kanada, Grönland, Namibia och Ryssland inte längre kan sälja sälpäls på en av de största marknaderna i världen. Dessutom är ett förbud det effektivaste sättet att sätta stopp för de omänskliga metoder som hundratusentals djur faller offer för varje år.

Ett totalförbud är enligt min uppfattning rätt strategi. Av den anledningen stödde jag Diana Wallis betänkande.

 
  
  

– Betänkande: Neil Parish (A6-0240/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , skriftlig. − (IT) Jag röstade för detta betänkande.

Hittills har skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål garanterats genom direktiv 86/609/EEG: detta direktiv genomfördes och tillämpades på olika sätt i de olika medlemsstaterna alldeles efter att det presenterades. Vi måste emellertid lägga fram ett förslag om ändring av detta direktiv för att garantera ett övergripande gemensamt syfte inom Europa och också ett bättre skydd av försöksdjur som används för vetenskapliga ändamål i samband med människors och djurs hälsa.

De viktigaste av de många ändringsförslag som bör läggas fram, och som vi hoppas är i linje med kommissionens ideal, är följande: 1) inrättande av en kommitté för djurskydd och etik, 2) ett utvidgande av konceptet försöksdjur till att omfatta olika arter av ryggradslösa djur och foster under sina tre sista månader av utveckling, eller till larver och andra djur som används till grundforskning, utbildning och undervisning, 3) användning av djur uteslutande i experiment för vilka de har fötts upp, 4) undersökning av alternativa metoder till djurförsök för att minimera antalet försöksdjur, 5) en garanti för att det huvudsakliga syftet för medlemsstaterna ska vara att förbättra metoderna för uppfödning för att minimera djurens lidande och 6) tillämpning av lokal eller allmän bedövning.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark and Nigel Farage (IND/DEM), skriftlig. (EN) Även om detta betänkande innehåller mycket som mitt parti (UKIP) skulle kunna instämma i, är det färgat av sitt illegitima och antidemokratiska ursprung i EU:s maskineri. Därför kan jag inte stödja det.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Europeiska kommissionens text är nonsens. Den är nonsens när det gäller vetenskap, eftersom den utgör ett hinder och en belastning för forskningen, och den är nonsens när det gäller medicinska framsteg, eftersom de forskare som använder sig av djurförsök dagligen arbetar för att finna läkemedel och behandlingar som kommer att bota nya pandemier i framtiden.

Slutligen är den nonsens när det gäller ekonomi- och samhällsfrågor. Medan våra läkemedelskoncerner kommer att hindras från att forska kommer laboratorier som upprättats utanför Europeiska unionen att kunna fortsätta. Parishbetänkandet återställer lyckligtvis balansen, för jag kommer inte att stödja något som försvagar vår industris konkurrenskraft eller som utgör incitament för att flytta verksamheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Förslaget till direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är mer inriktat på att fullborda den inre marknaden, på konkurrens och på att begränsa kostnaderna på området för forskning än på skydd av djur.

De multinationella företagen kräver en allt större vinst från forskningen. De djur som används offras och torteras i allmänhet på grundval av kriteriet om ökad vinst, inte för att uppfylla vetenskapliga krav. Ingen kan förvänta sig ett djurvänligt agerande av kapitalet, vars motivation är utnyttjande och som till och med agerar inhumant och rått gentemot människor.

Forskning kräver experiment för att man ska kunna ta itu med viktiga folkhälsoproblem och talrika, och till och med obotliga, sjukdomar. Ofta måste djur användas i denna forskning.

Skydd av djur kräver dock, precis som skydd av folkhälsan, bekämpning av monopolen och av kapitalets makt, som skyddar läkemedel med patent för att säkra enorma vinster på kommersialiseringen av hälsa.

Det kräver en kamp med vilken forskningen befrias från kapitalets bojor och forskningsresultat används för att uppfylla gräsrotskrav.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för betänkandet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Detta förslag täcker skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål som är knutna till människors och djurs hälsa och djurens välbefinnande. Varje år används runt 12 miljoner djur i EU för vetenskapliga ändamål, av vilka 12 000 är icke-mänskliga primater.

Enligt det nya direktivet kommer etiska granskningar att bli obligatoriska och experiment i vilka djur används måste godkännas. Specifika ryggradslösa djur och foster under sina tre sista månader av utveckling, liksom larver och andra djur som används i grundforskning, utbildning och undervisning omfattas nu också av direktivet.

Jag anser därför att förslaget syftar till att förbättra skyddet av djur som används i experiment och att stärka bestämmelserna om djurens välbefinnande mot bakgrund av utvecklingen inom forskningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), skriftlig. – (FR) Tack vare Europeiska kommissionens initiativ, som gör det möjligt att se över det gällande direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, kan Europeiska unionen spela en avgörande roll inom forskning och utveckling av tester och teknik där man inte använder djur. Räckvidden för detta direktiv måste också utvidgas. Vissa av de ändringsförslag som lades fram av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling mot skydd av försöksdjur stred mot detta syfte. Det är nödvändigt att den europeiska forskningen inte blir lidande av detta. Den borde snarare utvecklas. Det får emellertid inte ske på bekostnad av djurens välbefinnande eller av utveckling och godkännande av metoder som erbjuder ett fullkomligt alternativ till djurförsök. Utvecklingen av dessa alternativa metoder kräver en budget. Det är också nödvändigt att användningen av icke-mänskliga primater inom forskningen avvecklas gradvis, att övervakning sker i detta syfte och att insynen i denna fråga ökar.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), skriftlig. – (FR) Det var hög tid för berörda partner att beakta försöksdjurens välbefinnande och förbudet mot att fånga vilda apor för att använda vid uppfödning, vilket leder till våld och stress vid fångsten och därefter till fångenskap, uppdelning av familjegrupper, splittring av sociala grupper, påverkan på miljön, störningar av den naturliga balansen inom beståndet och ett minskande antal honor.

Vi stöder därför syftet att i största möjliga mån använda djur som fötts upp för detta ändamål och vilkas genetiska och medicinska historia är bekant och som följaktligen erbjuder en större konsekvens och jämförbarhet i fråga om uppgifter.

Om de standarder för djurens välbefinnande som används i forskningssyfte å andra sidan skulle leda till en forskningsexport så skulle följderna vara mer påtagliga i de länder som redan verkar under sträng reglering, som t.ex. Schweiz och Storbritannien. Faktum är att läkemedelsindustrin har fortsatt att blomstra i dessa länder trots 20 års sträng reglering. Regleringen har följaktligen inte utgjort något hinder för framgång inom denna industri. Kontrollerna har till och med förbättrat standarden på de vetenskapliga metoderna. Detta bekräftar därmed oron för att forskningen ska exporteras till följd av denna lagstiftning.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), skriftlig. (EN) Jag är besviken över parlamentets ståndpunkt i frågan om översynen av EU-omfattande regler för djurförsök. I slutändan valde jag att avstå från att rösta om det slutliga betänkandet. Jag stöder visserligen helt bestämmelserna om att utveckla och göra framsteg med alternativ till djurförsök samt den tematiska översynen vartannat år av användningen av primater. Båda dessa faktorer är centrala för att vår forskning ska minska användningen av djur, särskilt primater. Generellt sett har dock parlamentets ståndpunkt försvagat många av de viktiga djurskyddsbestämmelser som kommissionen föreslog.

Den farhåga som har drabbat parlamentet är att forskningsindustrin kommer att lämna EU om alltför stora krav ställs på våra forskningsinrättningar. Emellertid tror jag att det finns vissa krav som är nödvändiga om vi i EU ska kunna säkra en hög grad av djurskydd och jag är orolig över att dagens resultat kommer att motverka detta. Två viktiga frågor för mig var att EU skulle minska användningen av vilda apor som fångas i avelssyfte och att det absolut måste krävas tillstånd för alla experiment som inbegriper djur. Därmed befäster vi vårt åtagande till att ersätta och minska användningen av djur i experiment. Tråkigt nog missade Europaparlamentet i dag möjligheten att inta en beslutsam hållning när det gäller djurskydd.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman and Thomas Wise (NI), skriftlig. (EN) Vi accepterar att det ibland är nödvändigt med djurförsök men samtidigt inser och accepterar vi att det vid vissa försök kan ifrågasättas om de är nödvändiga. Vi stöder framstegen med alternativa forskningsmetoder och vi skulle önska att försöken reducerades till ett absolut minimum när det gäller alla levande djur och att de skulle genomföras under hårdast möjliga humanitära riktlinjer. Vi menar dock att detta bör vara en fråga för enskilda stater och därför kan vi tyvärr inte rösta för detta förslag i ett EU-sammanhang.

 
  
  

– Betänkande: Luis de Grandes Pascual (A6-0080/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för förslaget om föroreningar förorsakade av fartyg eftersom jag anser att det är nödvändigt att ta itu med den praxis som tillämpas inom sjötransportsektorn, nämligen olagliga utsläpp i havet av förorenande ämnen av vissa fartyg.

Enligt min uppfattning är detta ändrade förslag helt nödvändigt för att förebygga miljökatastrofer och en försämring av vattenkvaliteten, genom straffrättsliga sanktioner som är tillräckligt stränga för att avskräcka potentiella förorenare.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Detta betänkande förordar att ett befintligt direktiv om föroreningar förorsakade av fartyg ska ändras. Detta för att möjliggöra straffrättsliga åtgärder vid föroreningar. Junilistan stöder åtgärder för att stoppa föroreningar från fartyg. Vi anser dock att straffrätten fullt ut ska vara en nationell fråga. Därtill kommer att utsläpp från fartyg på internationellt vatten bör hanteras på FN-nivå. Vi har därmed röstat nej vid slutomröstningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), skriftlig.(EL) Det högt prisade direktiv som flera grupperingar tillkännagav skulle leda till bestraffning av rederier genom straffrättsliga sanktioner för förorening av havet och till skydd av miljön har lett till raka motsatsen. Det skyddar sjöfartskapitalet från att påtvingas sanktioner mot det. Till och med detta förslag från kommissionen är tomma ord efter Europaparlamentets förslag om att inte bestraffa mindre allvarliga utsläpp av förorenande ämnen förorsakade av fartyg. Folk vet mycket väl vad mindre allvarliga utsläpp är och vem som kommer att bedöma dem och enligt vilka kriterier. Santorinis invånare, till exempel, som har protesterat mot vraket av kryssningsfartyget Sea Diamond, som fortfarande ligger i öns farvatten, är trötta på de svar som EU och Ny demokrati-regeringen ger – samma svar som den regering som leddes av Pasok gav i bland annat fallet med passagerarfärjan Express Samina – att vrak uppenbarligen inte orsakar utsläpp.

Med det kryphål som mindre allvarliga utsläpp av förorenande ämnen utgör kommer fartygsägare, operatörer, chefer, aktörer, försäkringsgivare, befraktare, last- och fartygsägare och personer som är ansvariga för brott till havs och miljökatastrofer att begå dessa brott obestraffat. Å andra sidan kommer sjömännen att i hög grad börja användas som syndabockar igen.

 
  
  

– Betänkande: Anni Podimata (A6-0146/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , skriftlig. − (IT) Jag röstade för detta betänkande.

På tal om energiförbrukningspolitik bör EU använda de uttalanden som gjorts av den namnkunnige brittiske ekonomen Nicholas Stern som vägledning för de val man gör: ”Det finns flera incitament för att investera i energieffektivitet under en lågkonjunktur och i samband med höga oljepriser. Satsningar på förnybar energi och andra mindre koldioxidintensiva industrier skulle kunna stimulera ekonomin.”

Vi borde försöka utarbeta en energipolitik med vilken vi kan minska utsläppen av växthusgaser, uppfylla de åtaganden som gjorts inom ramen för Kyotoprotokollet och hjälpa EU att behålla sin ledande roll i kampen mot klimatförändringar. Att genomföra detta protokoll skulle vara ett mycket betydelsefullt bidrag till sysselsättningen och till konkurrenskraften på det ekonomiska och sociala området.

Även om industrin och konsumentorganisationer ställer sig positiva till det befintliga direktivet 92/75/EEG om energimärkning kan man inte säga att de har hållit jämna steg med den tekniska utvecklingen och med innovationen på energimarknaden, för först och främst finns ett behov av att gå vidare från den tröga situation som råder i hela Europa, så att en ny dimension kan öppnas i användarnas tillvaro.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), skriftlig. (RO) Jag röstade för betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (omarbetning). Enligt min uppfattning måste tillhandahållandet av information om produkternas energieffektivitet förbättras. Produktens energikonsumtion måste anges i alla annonser där tekniska egenskaper hos kylskåp, tvättmaskiner och hushållsugnar marknadsförs.

Energimärkning hjälper konsumenterna att bedöma energikostnaderna när de köper elektriska hushållsapparater som t.ex. kylskåp, tvättmaskiner, torktumlare eller hushållsugnar. Tillverkarna måste ange produktens energikonsumtion, oavsett om den är ”mer effektiv” (grön) eller ”mindre effektiv” (rosa) utifrån ett energiperspektiv.

Märkning kommer också att tillämpas på kommersiella och industriella energiförbrukande produkter som t.ex. kallförrådsrum och frysdiskar. Energikonsumtion och energibesparing måste anges i alla annonser.

Medlemsstaterna kan vidta stimulansåtgärder, som t.ex. skattelättnader, för produkter som är mycket energieffektiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för direktivet om märkning som anger förbrukning av energi. Miljöfrågor, och i synnerhet energieffektivitet, får allt större betydelse och har blivit grundläggande för kampen mot klimatförändringar. Detta omarbetade direktiv syftar till att märka alla energirelaterade produkter inom hushålls-, handels- och industrisektorerna.

Med tanke på att det finns ett akut behov av att ta itu med klimatförändringarna, och att Europeiska unionen planerar att uppnå målet att ha ökat energieffektiviteten med 20 procent 2020, anser jag att en enkel och tydlig märkning som är lätt att känna igen skulle kunna övertyga konsumenterna att fatta mer hållbara beslut och bidra till att främja mer energieffektiva produkter.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan anser att gränsöverskridande miljöfrågor är en av EU:s viktigaste uppgifter. Vi tycker att ändringsförslagen, på ett bättre sätt än kommissionens förslag, erbjuder slutkonsumenterna möjligheten att göra klokare val genom att förbättra informationen om produkters energiförbrukning och miljöpåverkan.

Vi är dock kritiska till vissa enskilda skrivelser i ändringsförslagen som eftersträvar en ökad detaljstyrning inom europeisk energipolitik. Ändringsförslagens goda intentioner överväger emellertid och vi har därför valt att stödja ändringsförslagen i sin helhet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy