Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2330(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0241/2009

Разисквания :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 6.12
CRE 06/05/2009 - 6.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0370

Разисквания
Вторник, 5 май 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

10. Подготовка на срещата на върха по заетостта – Създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията – Обновена социална програма – Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. - Следващата точка е общото разискване по:

- изявленията на Съвета и на Комисията относно подготовката на срещата на върха по заетостта,

- доклада (A6-0242/2009), внесен от Gabriele Stauner от името на комисията по заетост и социални въпроси относно създаването на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията [COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)],

- доклада (A6-0241/2009), внесен от José Albino Silva Peneda от името на комисията по заетост и социални въпроси относно обновената социална програма [2008/2330(INI)], и

- доклада (A6-0263/2009), внесен от Jean Lambert от името на комисията по заетост и социални въпроси относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда [2008/2335(INI)].

 
  
MPphoto
 

  Александър Вондра, действащ председател на Съвета. (EN) Г-жо председател, всички сме наясно, че продължаваме да страдаме от една от най-тежките финансови и икономически кризи от много години насам. Съюзът и държавите-членки предприеха широк набор от мерки в опит за намаляване на въздействието на кризата и за преодоляване на някои от първопричините, като същевременно взеха под внимание неотложната необходимост да се подготвим по-добре за бъдещето, за да посрещнем предизвикателствата на световната икономика.

Наясно сме също, че сегашните затруднения не са свързани само със стойностите в счетоводните баланси или променянето на икономическите прогнози. Те имат реално въздействие върху хората: върху техните средства за препитание, върху техните семейства, върху техния стандарт на живот. Най-пряко засегнати са тези, които вече са загубили работните си места в резултат на това или многото повече хора, които са застрашени да загубят работните си места през следващите месеци.

Пролетният Европейски съвет прие да се проведе среща на върха по въпросите на заетостта, с цел да се предостави възможност за обмен на опит във връзка със степента, в която предприетите мерки за възстановяване са успели да подпомогнат заетостта и създаването на нови и повече работни места Срещата на върха ще се проведе в Прага този четвъртък.

Задачите, възложени на председателството, бяха ясни. Необходимо е да разгледаме въпроси като запазване на равнищата на заетост чрез съчетаване на гъвкавост и сигурност, както и чрез мобилност, постигане на благоприятни условия за инвестиции и създаване на работни места от предприятията, особено малките и средните предприятия, усъвършенстване на уменията и предвиждане на потребностите на пазара на труда. Освен това трябва да насочим вниманието си към укрепване и преструктуриране на пазара на труда, за да го подготвим за бъдещето. Целта ни е да гарантираме, че срещата на върха не е просто възможност за разговори, а че тя създава конкретни резултати и препоръки, които ще бъдат в полза на обществото като цяло.

Участие ще вземе тройката по социалните въпроси на равнище министър-председатели и министри, отговарящи за заетостта, на сегашното чешко председателство и на следващите шведско и испанско председателства. Представители на социалните партньори ще бъдат председателите и генералните секретари на Конфедерацията на европейския бизнес (Business Europe) и на Европейската конфедерация на профсъюзите, както и представители на малки и средни предприятия и работодатели от публичния сектор. Европейската комисия ще се представлява от председателя г-н Барозу и от члена на Комисията г-н Шпидла.

Ще присъстват и председателите на Комитета по заетостта, Комитета за социална закрила и Комитета за икономическа политика. Разбира се, поканени са и представители на Европейския парламент. Доколкото ми е известно ще присъства и председателят на Европейския парламент г-н Pöttering.

За да подпомогнем подготовката на срещата на върха, в държавите на трите участващи делегации бяха организирани три работни срещи: в Мадрид, в Стокхолм и в Прага. На тези работни срещи специално бяха разгледани темите за усъвършенстването на уменията, подобряването на достъпа до работа и начините за запазване на трудовата заетост, създаване на работни места и насърчаване на мобилността.

Работните срещи ни предоставиха възможност да концентрираме вниманието си, заедно със социалните партньори, върху основните области, пораждащи загриженост. Останахме доволни, че представител на Европейския парламент, а именно г-н Andersson, председател на комисията по заетост и социални въпроси, посети подготвителните работни срещи.

На работната среща по въпросите за усъвършенстването на уменията, която се проведе в Мадрид, се изтъкна, че уменията са ключът към подготовката за бъдещето. В краткосрочен план уменията увеличават както производителността, така и мобилността. В дългосрочен план те осигуряват пътя към възстановяването, увеличават конкурентоспособността и са решаващи за намаляване на социалното изключване и насърчаване на по-голямо социално равенство.

Въпросът за усъвършенстването на уменията, който се подкрепя от всички заинтересовани страни, не засяга само официалната квалификация, но и стимулирането на области като уменията за комуникация между младите хора.

Въпросът за финансиране на придобиването на по-висока степен на умения не може да бъде пренебрегнат, особено по време на криза. Той изисква ангажираност не само от страна на публичните органи, но и от страна на работодателите и работниците, както и от самите лица, търсещи работа. На равнище Европейски съюз е необходимо да се проучат допълнително възможностите за използване на Европейския социален фонд. Що се отнася до работодателите, техният интерес от развитието на умения е очевиден, тъй като за предприятията, които не инвестират в усъвършенстване на уменията, съществува два пъти и половина по-голяма вероятност да отпаднат от бизнеса, в сравнение с тези, които го правят.

Работната среща в Стокхолм, посветена на подобряването на достъпа до работа, се концентрира върху това как останалите наскоро без работа и неактивните да намерят работа или да се върнат на работа възможно най-бързо. Не следва да се позволява на останалите наскоро без работа да бъдат безработни продължително време. Изключително важно е да се гарантира, че системите за социална закрила служат като трамплин към нови работни места, а не са просто пасивни осигурителни мрежи. Не трябва да се пренебрегва необходимостта от стимули за активно търсене на работа. Подходът за съчетаване на гъвкавост и сигурност следва да предоставя възможност промените да носят ползи не само чрез осигуряване на необходимия елемент на сигурност.

По време на работната среща в Стокхолм беше подчертано още, че не трябва да се позволи краткосрочните мерки да бъдат пречка за по-дългосрочните мерки. Схемите за ранно пенсиониране не са добро решение за осигуряване на повече работни места за младите хора, тъй като те понижават общата степен на трудова заетост и неизбежно са придружени от по-големи разходи за социално осигуряване.

На равнище Европейски съюз беше установена възможността за евентуалното използване на Европейския социален фонд за финансиране на мерки за активно включване, както и възможността да се позволи на по-възрастните работници да останат на работа, като се намалят техните вноски за социално осигуряване.

На последната работна среща, която се проведе в Прага миналата седмица, се наблегна на необходимостта да се запази трудовата заетост и да се подобрят условията, така че те да са благоприятни за предприемачество и създаване на работни места. Временните краткосрочни трудови договори може да бъдат полезни, но трябва да се гарантира тяхната финансова устойчивост. Ние обаче трябва да бъдем бдителни по отношение на тенденцията за протекционизъм, която може само да навреди на Европейския съюз като цяло.

Освен това е необходимо да използваме активни мерки за насърчаване на мобилността и отново, във връзка с това, повишената гъвкавост на нашите пазари на труда ще играе ключова роля. Въпреки отражението на кризата все още има значителен брой свободни работни места в Европа, но липсва координация както в рамките на държавите-членки, така и между тях. Често хората са на неподходящи работни места или не притежават подходящите умения, а понякога съществува комбинация от двете.

На работните срещи стана ясно, че сегашната криза не е просто циклична, а структурна. Ще бъдат необходими дълбоки промени, за да се изправим пред тежката конкуренция в глобализираната икономика и да осигурим дългосрочна трудова заетост в ЕС. В много случаи обаче тези промени в действителност са свързани с продължаване на инициативите или дори ускоряване на забавените реформи, които се извършват в продължение на много години в контекста на Европейската стратегия за заетостта.

Освен усилията за запазване на съществуващите работни места, трябва също да създадем благоприятни условия, при които инвеститорите и предприятията да могат да инвестират и да създават нови работни места. Не можем да запазим всички работни места: кризата налага структурни промени и хората ще губят работните си места. Но трябва да предложим на безработните възможност за усъвършенстване на уменията и тяхната пригодност за заетост и за бързо намиране на работни места, които са се създали на друго място.

Позволете ми да засегна накратко още някои теми, които ще обсъдите тук днес по време на разискването на социалната програма. Поздравявам специално г-н Silva Peneda за неговия пълен и задълбочен доклад, който покрива широк кръг от въпроси и който призовава конкретно за амбициозна програма за социална политика.

В доклада на г-н Peneda се подчертава необходимостта от създаване на работни места и гъвкавост на работното място като част от по-общата социална политика на Европа. В него се признава и значението на развитието на нови умения, на ученето през целия живот и на насърчаването на сътрудничеството между университети и предприятия. Това са ключови аспекти, които ще бъдат включени като част от дневния ред на срещата на върха тази седмица.

Този обширен доклад се допълва от доклада на г-жа Lambert относно начините за приобщаване на лица, които често са изключени от пазара на труда. Срещата на върха тази седмица определено ще трябва да обърне внимание на тази важна цел. Ние не можем и няма да се стремим да стимулираме създаването на работни места за съвсем малко хора. Нашата цел – особено при сегашните трудни условия – е да възприемем подхода за приобщаване към политиката за заетостта.

Чешкото председателство подкрепя дългосрочните цели на Европейския съюз по отношение на трудовата заетост и често е подчертавало необходимостта от по-добро мотивиране на хората да търсят работа и от подобряване на тяхната пригодност за заетост. Сигурно всички сме съгласни, че е по-добре, ако хората изкарват прехраната си сами и са свободни, вместо да са зависими от системата за социална закрила. Ето защо е необходимо да намалим сегментацията на нашите пазари на труда.

Фондът за приспособяване към глобализацията осигурява подкрепа на работници, които са съкратени в резултат на глобализацията. Доволен съм, че Парламентът и Съветът постигнаха съгласие за въвеждане на промени във Фонда и съм благодарен на г-жа Stauner за работата й по този въпрос. Чрез въвеждане на по-голяма гъвкавост в начина на използване на Фонда и чрез намаляване на броя на съкращенията от 1 000 на 500 той ще става все по-ефективен инструмент, допринасящ за преодоляване на отраженията на икономическия спад.

Позволете ми да приключа, като кажа, че най-неотложната нужда сега е да направим всичко възможно многобройните идеи, които възникнаха на подготвителните работни срещи и които ще бъдат основата на обсъжданията на срещата на върха по въпросите на заетостта тази седмица, да се превърнат в действия. Както казах в началото, очакваме конкретен резултат, който ще бъде от полза за обществото като цяло, както и за европейските граждани.

Не можем да очакваме да преодолеем въздействието на настоящата криза на една единствена среща, но следва да насочим усилията си към конкретни препоръки и инициативи, които заедно ще изиграят роля за намаляване на отраженията на кризата и ще ни помогнат да излезем от нея дори по-силни.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н SIWIEC
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Жозе Мануел Барозу, председател на Комисията. – (FR) Г-н председател, госпожи и господа, рязкото нарастване на безработицата е най-сериозната последица от световната икономическа криза. То засяга както семейства, така и отделни лица, които са попадат в истински затруднения. То засяга обществото, като го лишава от жизнеспособност, засяга и икономиката, която губи умения и опит, за чието възстановяване ще са необходими години.

Именно в това отношение човешката и социалната цена на кризата е най-тежка. Безработицата е явление на местно, национално, но и европейско равнище. В рамките на европейския пазар, където все повече граждани упражняват правото си на свободно движение, трудовата заетост отдавна представлява проблем както в националната, така и в европейската политика. Ето защо е абсолютно необходимо да се намерят решения от европейска гледна точка.

Безработицата е основна грижа на Комисията. Тя работи неуморно, за да гарантира, че всеки, който носи политическа отговорност в Европа, чува този призив и отдава цялата си енергия за намиране на начини за прекратяване на кризата.

Зная, че не е необходимо да обяснявам значението и сериозността на безработицата на членовете на Европейския парламент. Всеки ден някой от вашите избиратели загубва работата си, а още трима се тревожат, че ще ги сполети същата съдба.

През март Европейският съвет одобри инициативата на Комисията и на чешкото председателство на Съвета да се посвети среща на върха на измерението „заетост“ в сегашната икономическа и финансова криза. Този въпрос е наша основна грижа от началото на кризата и стана причина да представим нашето предложение за Европейски план за икономическо възстановяване миналия декември. Неговото изпълнение на национално и на европейско равнище вече играе основна роля в запазването на съществуващите работни места и създаването на нови.

Сега обаче е необходимо да оценим неотложно неговото отражение върху безработицата. Трябва да извлечем нужните поуки, за да коригираме действията си през следващите месеци. Все още мисля, че въпросът за заетостта би оправдал европейска среща на върха в пълен състав, на която да се съберат всички 27 държавни и правителствени ръководители.

За мое огромно съжаление Европейският съвет през март взе решение за по-ограничен формат. Това обаче не е основание Комисията да ограничи амбициите си по отношение на срещата на върха по въпросите на заетостта и своя мониторинг по време на предстоящите шведско и испанско председателства.

Европейското измерение е изключително важно по две основни причини. На първо място, трябва да изпратим ясен сигнал на гражданите, като им кажем, че Европейският съюз добре разбира истинския характер на кризата, че тя не е свързана само с икономистите и банкерите, а че на риск е изложено благоденствието на гражданите, работниците и техните семейства в четирите краища на Европа.

Нашият отговор на кризата не трябва да се ограничава до сухите технически мерки за решаване на регулаторните проблеми. Същността му следва да се изразява в нашите най-основни ценности: социалната справедливост и солидарността. Отговорът ни трябва да се възприема по този начин, като действия, произтичащи от значението, което придаваме на някои основни ценности.

Смятам, че всяка криза предлага и възможност, която трябва да се използва, възможност да обновим нашия европейски модел на социална пазарна икономика, а също и екологична икономика; тя предлага възможност да се прояви силното желание на Европа да допринесе за благоденствието на своите граждани.

Второ, Европа действително може да промени нещата и да има принос. Разбира се, при запазване на основните правомощия на национално равнище Европа може да направи много, нека бъдем напълно откровени по този въпрос. Можем да развием инструментите, с които разполагаме, за да постигнем максимална ефективност. Европейският социален фонд може да помогне на значителен брой хора, той дава възможност на девет милиона европейци за достъп до обучение всяка година.

Можем да действаме и като приемен център за идеи, като лаборатория. Националните правителства, местните органи, социалните партньори и всички заинтересовани страни в Европа правят опити за намиране на решения на последиците от безработицата. Те се нуждаят от идеи и проекти. Европейският съюз предлага идеалните условия за събиране на идеи, за подбор на идеите, които ще носят най-добри резултати и особено за подпомагане при тяхното изпълнение.

В този процес работихме с чешкото председателство, с предстоящите шведско и испанско председателство и със социалните партньори.

(EN) Г-н председател, както знаете, срещата на върха беше подготвена в процес на интензивни консултации, изграден около три подготвителни работни срещи. Приносът на Европейския парламент в този процес беше много ценен. Бих искал специално да изразя почитанията си за личния принос на членовете на комисията по заетост и социални въпроси и по-конкретно на председателя й г-н Andersson.

Работните срещи, организирани в Мадрид, Стокхолм и Прага, се оказаха отличен център за етапа на събиране на идеи за това какво носи най-добри резултати. Приветствам активното участие на социалните партньори, както и на приноса на другите заинтересовани страни. Европейският икономически и социален комитет изигра активна роля в събирането на идеи от националните си партньори, които ще обогатят разискването – всъщност аз ще проведа среща с Европейския икономически и социален комитет в Прага.

Бих искал да представя четири основни въпроса, които се оформиха на тези мероприятия.

Първо, главният приоритет трябва да бъде да задържим хората на работните им места, да направим всичко възможно, за да предотвратим ново разрастване на безработицата. Хората, които загубят работата си, трябва да получат помощ, за да намерят нова работа. Тази помощ трябва да бъде предложена: няма смисъл да се чака хората да бъдат безработни в продължение на няколко месеца, период, в който качеството на техните умения се влошава и увереността им се изчерпва. Трайната безработица е трагедия за засегнатите и носи истинска вреда на нашата социална стабилност и дългосрочната конкурентоспособност.

Второ, кризата се отразява в най-голяма степен на най-уязвимите – хората с ниска квалификация, наскоро започналите работа или лицата с увреждания, за които е трудно да намерят работа и в най-добрите условия. Сега е моментът за активно приобщаване, за увеличаване на усилията за предоставяне на конкретна помощ на тези групи – много ясен отзвук от доклада Lambert в днешния дневен ред.

Трето, трябва да работим за увеличаване на възможностите за младите хора. Зная, че Парламентът проявява сериозна загриженост в това отношение. Трябва да действаме, за да преодолеем риска много млади хора да завършат образованието си и веднага да станат безработни. Младите хора се нуждаят от нашата активна подкрепа за осигуряване на стажове или допълнително обучение, за да могат в бъдеще да си намират работа и да я запазват.

И накрая, темата за усъвършенстването на уменията и удовлетворяването на нуждите на пазара на труда. По време на икономически спад е още по-важно хората да придобиват уменията, които ще увеличат техните възможности за намиране на работа по време на кризата, а и след това. Трябва да подготвим хората за работните места на бъдещето: работни места за специалисти в областта на екологията и работни места в други сектори, характеризиращи се с растеж, като например здравеопазването и сектора на социалните грижи.

Настоящото разискване предоставя също и удобен момент да извършим съвместно оценката на Парламента на обновената социална програма. Считам, че въпросите, включени в доклада на г-н Silva Peneda са важна част от наследството на настоящата Комисия: подход за достъп, солидарност и възможност да гарантираме, че нашите политики съчетават неизменните ни основни ценности и действителността в обществото днес. Наистина искам да поздравя г-н Silva Peneda за неговата прекрасна работа и мисля, че нашето сътрудничество, а именно с колегата ми в Комисията, Владимир Шпидла, беше изключително важно.

Целта на тази програма, засягаща въпросите на социалното приобщаване и социалните иновации, е европейците да получат възможности и подготовка за справяне с бързо променящата се действителност, повлияна от глобализацията, технологичния напредък и обществата със застаряващо население и да се помогне на тези, които изпитват затруднения, да се справят с тези промени.

Не можем да разделяме нашата икономическа програма от социалната ни програма: не може да има икономическо възстановяване в условията на социален срив, както не може да има социален напредък при икономическа разруха.

Благодарен съм за подробното разглеждане на тези предложения от страна на Парламента, на които члена на Комисията г-н Шпидла ще отговори по-подробно по-късно по време на разискването, Позволете ми да се съсредоточа върху един въпрос, към който имам специално отношение като съавтор и това е Европейският фонд за приспособяване към глобализацията. Бих искал да благодаря на Парламента, че реагира бързо на предложенията на Комисията за внасяне на промени във Фонда. Новите правила ще подобрят усвояването на финансовата помощ за преразпределяне и преквалификация на работници, които загубват работните си места в следствие на настоящата рецесия; повече фирми ще отговарят на критериите за допустимост, а бюджетът на Общността ще поеме по-голяма част от разходите. Вашето гласуване тази седмица е чудесна новина преди началото на срещата на върха по въпросите на заетостта в Прага.

Срещата на върха по въпросите на заетостта тази седмица предоставя възможност да отредим на заетостта водещо място в европейската програма, каквото тя заслужава. Искам тази среща да доведе до конкретни, осезаеми резултати. Надявам се, че това ще е възможно. И вместо да бъде еднократно събитие, се надявам също, че тя ще отбележи още един етап в един продължителен процес, който започна доста преди кризата – процес на сътрудничество между Комисията, държавите-членки и социалните партньори – и който ще продължи, както по време на цялата криза, така и впоследствие.

Като председател на Комисията ще представя програмата на Европейския съвет през юни на вниманието на всички 27 държавни и правителствени ръководители. Тя заслужава това внимание. Европейският съюз не е само икономически и политически проект. Той винаги е бил и винаги ще бъде и социален проект.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Stauner, докладчик.(DE) Господа председатели, госпожи и господа, толкова много усилия, а толкова слаб резултат! Така може да се обобщи работата за коригиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) спрямо нуждите на икономическата и финансовата криза.

Слаби резултати, тъй като с оглед на броя засегнати служители и сериозността на кризата общите средства, разпределени за този инструмент – а именно 500 млн. евро – изглеждат незначителна сума. Но това като цяло би било погрешно заключение. Постиженията на ЕФПГ след преструктуриране заедно с другите инструменти за солидарност и подкрепа, с които разполагаме на равнище на Европейски съюз, са очевидни за всички.

ЕФПГ е бебето тук. Той беше създаден едва през 2006 г. и предназначението му беше да покаже ясно, че глобализацията не оказва само положително въздействие върху работниците, а че чрез масовите съкращения и особено чрез преместването на предприятия може да има и отрицателно въздействие върху работниците. Така дори и най-умерените специалисти по бюджети изоставиха своите опасения и ние открихме друго средство за финансиране.

Сега въздействието на глобализацията напълно отстъпи място на финансовата и икономическата криза и нашата премерена реакция е коригирането на критериите за финансиране от ЕФПГ. Същевременно проблем при обсъждането на преразглеждането беше, че поради новостта на ЕФПГ в Комисията нямаше богат опит и за нас е все още трудно да преценим ефективността на сегашните правила.

Бих искала да отбележа още, че в бъдеще не трябва да се пренебрегва възможността за съвместното съществуване на ЕФПГ и Европейския социален фонд.

Мнозинството в комисията по заетост се обяви в подкрепа на временната валидност на регламента, който предстои да бъде изменен, така че разпоредбите сега ще се прилагат за всички заявления, регистрирани до 31 декември 2011 г., а от гледна точка на съдържанието си ще засегне работниците, които са загубили работните си места като пряка последица от световната финансова и икономическа криза. Това означава, че от 2012 г. трябва отново да помислим за продължаване на действието на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

По отношение на съдържанието той несъмнено носи облекчение, ако изискването за задействане на фонда се намали от 1 000 на 500 съкратени работници в даден район и същевременно периодът на плащане се увеличи от 12 на 24 месеца. Това улеснява процеса на прилагане и осигурява устойчива подкрепа за нашите работници, докато си намерят нова работа.

Размерът на дела за финансиране от страна на ЕС и съфинансирането от националните бюджети беше силно оспорван въпрос. Намерихме компромис. В основата си той остава 50 % – т.е. поравно – и само в някои специални случаи делът на финансирането чрез европейски фондове може да се увеличи до 65 %. Много съм доволна от това. Ето защо в комисията вече прекратихме по-нататъшното самозалъгване, тъй като всяка държава-членка, която получава средства за свои работници, вече следва да е наясно с отговорностите си. Това се постига най-добре, ако се налага самата тя да има значително финансово участие.

Особено доволна съм, че успяхме да постигнем съгласие – 20 % от преките разходи – в разговорите със Съвета и с Комисията. Точно това договорихме в комисията преди няколко дни по отношение на Европейския социален фонд. Все още има достатъчно възможности за още изменения и подобрения. Бих искала да ви благодаря за вашето конструктивно сътрудничество на всеки етап както в комисията, така и със Съвета и Комисията и да ви помоля да подкрепите изменението.

 
  
MPphoto
 

  José Albino Silva Peneda, докладчик.(PT) Г-н председател, госпожи и господа, през последните няколко месеца, докато подготвях доклада относно обновената социална програма, отраженията на икономическата, финансовата и социалната криза, засягащи Европа и света, се задълбочаваха все повече. Всеки ден наблюдаваме повече съкращения, повече закрити предприятия и повече семейства в ужасно положение.

Кризата не е само икономическа и финансова; смятам, че преживяваме криза на доверието. Според последните данни на Евростат през февруари 2009 г. над 19 милиона мъже и жени са били безработни в Европейския съюз. При тези обстоятелства, ако не се направи нищо, повишаването на безработицата определено ще доведе до по-голяма бедност, по-осезаемо социално изключване, по-голяма несигурност, по-голяма престъпност и особено – по-силно недоверие.

Считаме, че безработицата – най-осезаемата проява на кризата – не означава просто загуба на доход за безработните и техните семейства: безработицата обезсърчава хората и може да доведе до загуба на доверие в себе си и в околните. Още преди кризата, пред която сме изправени днес, държавите-членки на Европейския съюз вече се сблъскваха със социални проблеми, произтичащи от слабия икономически растеж, сложната демографска ситуация и трудния живот във все по-глобализираната световна икономика.

В доклада съм се опитал да отразя тези проблеми възможно най-ясно и прагматично. Зная, че социалната програма е много широко понятие и поради това се опитах да изготвя балансиран доклад и ясно и кратко да представя действителните приоритети.

Първо, институциите на Европейския съюз могат да играят решаваща роля, като утвърждават значението на социалните модели и инфраструктури на държавите-членки и така да спомагат за постигане на съгласие по отношение на важността на всеобщия достъп до тези модели и инфраструктури, тяхното високо качество и по-конкретно тяхната устойчивост.

Второ, трябва да мобилизираме всички налични инструменти, за да гарантираме, че повече хора са по-добре интегрирани в пазара на труда.

Третият приоритет произтича от заключението, че все още предстои да се прави много, за да осигурим пълна мобилност на гражданите в рамките на Европейския съюз.

Смятам, че четвъртият приоритет е Европейският съюз да играе много по-активна роля в насърчаването на социалните и екологични стандарти във външните си отношения с нововъзникващите сили като Бразилия, Русия, Индия и Китай. Това е особено важно, когато става въпрос за търговски споразумения.

Петият приоритет, който Комисията се опита да изпълни, дори и днес при планираното гласуване на доклада относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, засяга начина, по който да направим Европейските структурни фондове по-гъвкави.

За да могат европейските граждани да разбират и да се справят с промените, породени от настоящата ситуация, трябва да се задълбочи социалният диалог с цел увеличаване на прозрачността по отношение на решенията, свързани със социалното приспособяване и икономическото преструктуриране. Струва ми се, че трябва да се премине през период на сътресения, за да се достигне до период на сътрудничество в отношенията на социалния диалог. Отвореният метод на координация също трябва да се разшири, тъй като той е важно допълнение към законодателството на Европейския съюз. Социалните политики не могат да бъдат смесица от отделни действия или идеи; необходимо е да осигурим по-добра връзка между икономически, трудови, социални и екологични инициативи.

Жизнено важно е социалната политика да се развива успоредно с икономическата политика, за да се гарантира устойчиво възстановяване не само в икономическата, но и в социалната област. Има един въпрос, по който искам да бъда много ясен: кризата, която преживяваме, не може да се използва като претекст за намаляване на социалните разходи. Трябва да се отбележи, че ако сега не е моментът за намаляване на социалните разходи, всъщност сега е моментът сериозно да активизираме осъществяването на необходимите структурни реформи. Поради това искам да поздравя Комисията и председателя г-н Барозу, които при тези сложни обстоятелства успяха да накарат Европа да се справя с проблемите на кризата по координиран начин...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, докладчик. – (EN) Г-н председател, по-късно ще отделя няколко минути, за да се изкажа по някои от другите въпроси, подлежащи на разискване днес следобед. Но докладът, с който се занимавах, засяга по-конкретно въпроса за активното приобщаване на хора, които са изключени от пазара на труда.

Първо, бих искал да благодаря на всички колеги, които участваха в него и на множеството нестопански организации, които също имаха принос.

Днес следобед чухме как периодът на рецесия увеличава рисковете от изключване, освен ако не бъдем много внимателни: рисковете за хората, които вече губят работните си места и които може да не се върнат на пазара на труда в даден момент в близкото бъдеще; за тези, които вече са в затруднено положение и дори нямат възможност за достъп до пазара на труда; и разбира се, за хората, които дори не са част от пазара на труда. Съществува риск те да бъдат забравени и това е нещо, за което трябва да бъдем много бдителни.

Трябва да обърнем внимание на някои от структурните бариери, които ние като общество също издигаме по отношение на активното приобщаване. Едно от нещата, което приехме в комисията, беше, че активното приобщаване не трябва да заменя социалното приобщаване, онова по-дълбоко усещане, че и вие имате роля в обществото. Като цяло приемаме с широко съгласие препоръките на Съвета и на Комисията в тази област по отношение на адекватната подкрепа за доходите – израз, който е използван в доклада.

Освен това говорим за минимален доход за случаите, в които наистина имаме предвид това. Тези хора се нуждаят от такъв доход, които да им осигури достойнство, да им предостави избор и възможност да участват активно в обществото. Той е важен като подкрепа за по-уязвимите, за тези, които предоставят социални грижи, за тези, които се нуждаят от грижи, за хората, които имат нужда от подкрепа, за да водят независим живот, този доход е особено важен и за равнищата на пенсиите.

В доклада се посочва още, че е важно държавите-членки да обмислят минималното трудово възнаграждение. Имаме все по-сериозен проблем с ниските нива на заплащане в Европейския съюз.

В доклада сме разгледали и затрудненията на системите за социално осигуряване и неспособността им да реагират, особено когато се правят опити хората да запазят връзката си с работата и да извършват например случайна работа, временна работа, работа на постоянен договор. Системите за социално осигуряване не винаги реагират добре на тези опити.

Отправяме предупреждение и по отношение на мерките за активиране, особено тези, които понякога налагат санкции, които могат да имат непряко въздействие, например върху семействата на засегнатите или особено в случаи когато хора участват в няколко програми за обучение за работа, която просто не съществува.

Изразяваме съгласие и по въпросите, засягащи интегриращите пазари на труда. Затова засегнахме темите за антидискриминационното законодателство и правилното му прилагане, въпросите, свързани с обучението и образованието с цел да се задържат хората в училище, вместо преждевременното да напускат, както и с по-индивидуализирания подход, който е насочен към нуждите на отделни лица.

Постигнахме съгласие и по въпроса за достъпа до качествени услуги, тъй като те са изключително важни за уязвимите лица, изпаднали в затруднение. Също така изтъкнахме ролята, която местните органи трябва да играят във връзка с това – особено по отношение на необходимостта от по-добра рамка за услугите от общ интерес – за да можем да гарантираме, че хората получават услугите, от които се нуждаят.

Смятам обаче, че за нас еднакво важна е темата за гласността по тези въпроси: че тези, които се окажат изключени, следва да бъдат и включени, когато определяме мерките, които се прилагат и оценяваме дали те действително ще удовлетворят нуждите на трайно безработните, на хората в напреднала възраст, на по-младите хора, които се опитват да получат достъп до пазара на труда или общо погледнато. Въпросът за гласността, който трябва да намери решението си чрез отворения метод на координация, е изключително важен и следва да не бъде забравян.

 
  
MPphoto
 

  Anne Ferreira, докладчик по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. (FR) Г-н председател, госпожи и господа, като докладчик по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните искам да благодаря на г-н Silva Peneda за това, че в доклада си е разгледал подробно факта, че Комисията не е предложила конкретни мерки за компенсиране на социалните и здравните последици от екологичната и климатичната криза. Искам да му благодаря и за това, че е засегнал въпроса и за социалната икономика, макар че за мое съжаление не е изтъкната ролята й по отношение на политиката за сближаване и създаването на качествени и постоянни работни места.

В навечерието на европейските избори докладът щеше да бъде приет по-добре, ако по отношение на някои цели нямаше очевидна липса на амбиция. Можем ли да бъдем доволни от гъвкавата сигурност и от минималните стандарти по отношение на трудовото законодателство? Не, не можем. Но следва да бъдем притеснени, че утре десницата може да отхвърли тези минимални стандарти по същия начин, по който през последните пет години отхвърляше директивата относно услугите от общ интерес.

В крайна сметка ще одобрим ли минимално трудово възнаграждение утре? Европейските граждани от години настояват за силна социална Европа. Следващият Парламент трябва да бъде в състояние да осъществи на практика различните напредничави идеи в социалната област, предложени в доклада. Надявам се, че това ще помогне за мобилизирането на всички на 7 юни.

 
  
MPphoto
 

  Monica Giuntini, докладчик по становището на комисията по регионално развитие. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, като докладчик по становището искам специално да кажа нещо по отношение на измененията в Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и да изразя високата си оценка за предложението на Комисията по споразумението, постигнато с Парламента на първо четене.

Особено съм окуражена от следното: първо, че временно удължихме възможността за използване на ЕФПГ, като го превърнахме в инструмент на Европейския план за икономическо възстановяване с цел да се реагира на световната финансова и икономическа криза и да се окаже подкрепа на работниците, които са загубили своите работни места; второ, че намалихме минималния изискван брой на съкращенията от 1 000 на 500, за да бъде допустима помощта от фонда; трето, че на този етап увеличихме дела на съфинансирането от ЕС на 65 % за определени случаи.

И накрая, надявам се, както е посочено в становището на комисията по регионално развитие, че Комисията ще представи оценка на резултатите от временните мерки до края на 2011 г. и ще предостави на Парламента възможност да преразгледа законодателството при необходимост.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis Visser, докладчик по становището на комисията по култура и образование. – (NL) Г-н председател, значението на обновената социална програма е ясно, особено по отношение на сегашната икономическа криза. Докладчикът г-н Silva Peneda е вложил много усилия в този доклад. Приносът на нашата комисия по култура и образование е настоящото становище. В центъра на вниманието стоят четири въпроса, а именно образованието и бизнеса и връзката между тях, ученето през целия живот, значението на многоезичието и спорта.

На първо място, искам да обсъдя връзката между образованието и бизнеса. Необходим е по-засилен диалог между предприятията, организациите за обучение, профсъюзите и доброволческия сектор, за да се определят нови компетенции за икономиката. В това отношение образованието за възрастни има значение за развитието на тези умения.

Съдържанието на образованието трябва да отговаря на професионалните и практическите изисквания. Съществува необходимост и от насърчаване на сътрудничеството между университети и предприятия. Необходимо е да се изгради връзка между програмите за обучение и предприятията, а предприемаческата общност следва да разполага с възможността да допълва програмите за обучение, да предлага стажове и да организира дни на отворените врати за студенти.

Ученето през целия живот също е много важно. То е важно за намирането на равновесие между личния живот, работата и обучението. Публичните и частните детски заведения също имат важна роля в това отношение и услугите трябва да бъдат разширени, за да могат родителите да участват в пазара на труда през целия си живот.

Спортът е друг инструмент и бих искала да отбележа това от гледна точка на комисията по култура и образование, която също насърчава спорта. Спортът спомага за развитието на ценности като честност, солидарност, зачитане на правилата и отборен дух, а също така той е важен и за здравето. Важно е да поощряваме държавите-членки в тази насока.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, докладчик по становището на комисията по правата на жените и равенството между половете. (EL) Г-н председател, изготвих становището на комисията по правата на жените и равенството между половете по отношение на доклада на г-жа Lambert относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда, която поздравявам и за готовността да включи становището на комисията по правата на жените и равенството между половете възможно най-пълно.

Равенството между половете и спазването на принципа на недискриминация като цяло са основни предпоставки за активно приобщаване към пазара на труда и социалната интеграция, която трябва да го съпътства. По-конкретно, считам, че е важно да се наблегне на подкрепата за членове на семейства от всички възрасти, на солидарността между поколенията и на помощта, която трябва да се предоставя на уязвимите групи от населението в трудните периоди, през които може да премине едно семейство, за да бъде то винаги полезно на обществото, без трудните обстоятелства в живота му да оставят своя отпечатък. Ето защо преходът от едно положение към друго е много важен и трябва да бъде подкрепян, като се използват средства, предоставени от държавата, от социалните агенции, от социалните партньори и от доброволческия сектор, за да чувства обществото солидарност и взаимна отговорност към всички свои членове.

Надявам се, че докладът на г-жа Lambert ще даде тласък на предложението за резолюция, както също беше коригирано от моята политическа група, така че то да включва не само подкрепа за доходите, но и цялостна подкрепа за достойни условия на живот, която да обхваща големите и малки участници и тези, които не участват в пазара на труда.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, от името на групата PPE-DE.(DE) Г-н председател, г-н председател на Комисията, г-н действащ председател на Съвета, госпожи и господа, сега разискваме три доклада. Докладчиците на два от тях са от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, а докладчикът на третия е от групата на Зелените/Европейски свободен алианс. Казвам това, защото то показва ясно, че групата на социалистите в Европейския парламент няма монопол над социално-политическите теми, а че тези теми засягат всички нас.

Като заместник-председател на групата PPE-DE бих искал специално да благодаря на г-н Silva Peneda и на г-жа Stauner за тяхната работа, тъй като те са достойни представители на европейския социално- битов модел на социалната пазарна икономика и са важни водещи личности в нашата група на задълбочения социален диалог. Тези доклади следва да гарантират, че политиката на Европейския съюз може да реагира ефективно на икономическите и социалните предизвикателства. Целта им е да се предоставят възможности на повече хора, да се подобри достъпът до висококачествени услуги и да се засвидетелства солидарност към хората, за които промените имат отрицателни последици.

Всичко, което искаме от Общността, трябва да се подкрепя и от мнозинството у дома, тъй като нямаме правомощията да направим всичко, което хората очакват от нас. За съжаление в социалната политика все още не можем да правим всичко. Въпреки това Договорът от Лисабон е голяма стъпка напред. Пълната заетост ще стане цел, устойчивата социална пазарна икономика ще стане европейският социален и икономически модел и основните социални права ще бъдат включени в договора.

Ние обаче имаме не само твърде малко правомощия, но и твърде малко пари. Ето защо призовавам Комисията да представи предложение за такса за финансови операции до края на годината и да предложи конкретна европейска инициатива с две цели. Първата е постъпленията да се използват за конкретната цел за създаване на устойчиви работни места, тъй като всичко, което създава работа, създава социална стабилност и сигурност. Втората цел е да се представи ясен европейски проект за разглеждане на срещата на върха на Г-20 през пролетта.

Сега служителите, които са били съкратени в следствие на световната финансова и икономическа криза, могат също да бъдат подпомогнати, като увеличихме съфинансирането на 65 %.

Въпреки че има още възможности за подобрение, как би изглеждало бъдещето без нашия европейски социален модел? Ние трябва да го укрепим – както призовава г-н Silva Peneda – като засилим основното трудово законодателство чрез установяването на минимални стандарти за трудовите права чрез борба срещу дискриминацията, укрепване на социалното сближаване, модернизиране на социалноосигурителните системи, борба срещу бедността, насърчаване на самостоятелната заетост и укрепване на структурните фондове. Имаме известен напредък, но все още ни предстои много работа.

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson , от името на групата PSE. (SV) Г-н председател, г-н член на Комисията, г-н действащ председател на Съвета, ще насоча вниманието си към това, което беше замислено като среща на върха, но не се получи точно така.

Jean-Claude Juncker каза вчера, че сега преминаваме от финансова и икономическа криза към социална криза. Навлизаме и в криза в трудовата заетост. През следващите няколко години ще имаме по-висока безработица, може би 26 милиона безработни граждани в ЕС за около година.

Това е положението и при тези обстоятелства Съветът и ръководствата на центъра и на десницата решиха да ограничат срещата на върха по въпросите на заетостта до среща на „тройката“. Някои от лидерите няма да присъстват на тази среща. Това показва, че Съветът и ръководителите не определят като приоритет въпроса за заетостта. Споделям мнението на председателя на Комисията г-н Барозу. Комисията искаше среща на върха. Това неизбежно развитие ли е? Не, не е. Необходимо е да се направи повече и по по-координиран начин, необходимо е да се направи нещо точно сега. Имам предвид екологосъобразни инвестиции, които са дългосрочни, но които осигуряват и работни места в краткосрочен план. Имам предвид и енергийната ефективност в жилищата, която осигурява работни места сега, но която освен това прави жилищата по-хубави за в бъдеще. Имам предвид ученето през целия живот, което досега не е постигало целите за бъдещо укрепване на Европа. Ако направим това сега, хората ще получат необходимото обучение и това ще направи Европа по-силна в бъдеще, както и ще намали безработицата. Ще се появят млади хора, които учат и които могат да се закрепят на пазара на труда, вместо да станат безработни. Можем да инвестираме в помощ за стимулиране на потреблението за групите, които са в най-неблагоприятно положение – пенсионерите, студентите и безработните. Това ще създаде работни места и ще формира потребление.

Мобилността е важна, както беше посочено на работната среща в Прага. Тя е важна – изключително важна – както в професионален смисъл, така и от географска гледна точка, но ако не гарантираме наличие на равно третиране, еднакви условия и правото на стачкуване в защита на равното третиране на европейския пазар на труда, протекционизмът ще се засили. Ето защо Комисията има отговорността да внесе предложение за изменение на директивата относно командироването на работници.

В обобщение, има какво да се направи сега, безработицата може да бъде намалена, Европа може да бъде стане по-силна в бъдеще. Тези два аспекта вървят ръка за ръка, но до момента е направено твърде малко.

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė, от името на групата ALDE.(LT) Госпожи и господа, г-н член на Комисията, искам наистина да поздравя искрено всички за доклада, който действително можем да наречем доклад за хората на Европа. Европейските граждани често питат какво правим тук в Европейския парламент, какво полезно правим за тях.

Мисля, че това е един от докладите, предназначен да помага на хората, и затова бих искала да поздравя всички колеги, г-жа Stauner и Комисията, както и Съвета, за одобряването му на първо четене. Докладът ще бъде приет утре чрез особено бърза процедура не само защото е важен за хората, но и тъй като този фонд сега е предназначен за кризата, така че хората, които са загубили работните си места, да могат да получат подкрепа.

Имам само един въпрос. Докладът наистина ли е изготвен за хората и помощта ще достигне ли до тях? Както си спомняте, г-н член на Комисията, на обширното разискване в нашата комисията ние, групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, казахме, че ще подкрепим тази помощ за хората, стига тя просто да не отиде при бюрократите или други структури.

За съжаление, опитът от изминалата година показа, че в моята страна според мен Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се използва по същия начин както Европейския социален фонд, а именно за преквалификация. Той се използва съвсем ограничено или не се използва изобщо за другите предвидени мерки. Необходими ни са ни пари, за да достигнем до хората, за да може да им се помогне. Не е редно администрацията, бюрата по труда и центровете за обучение да получават парите, да обучават хората, а след това те да не могат да си намерят работа.

Бих искала да насоча вниманието ви към този въпрос, г-н член на Комисията, за да проверите дали този регламент действа добре в държавите-членки. Правилно ли е транспониран той в националното законодателство? Често законодателството не позволява прилагането на регламента.

Ще кажете, че този въпрос зависи от правителствата на държавите-членки, но ще Ви отговоря, че не е така. Ние сме избрани от хората, а не сме представители на нашите правителства. Избрани сме да защитаваме интересите на европейските граждани, да защитаваме интересите на нашите народи и да гарантираме, че парите достигат до хората, а не до бюрократите.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley, от името на групата UEN. (EN) Г-н председател, благодаря на докладчиците за огромната работа, която са свършили във връзка с докладите, които, както казах по-рано по време на разискването, се появяват в много важен момент, когато хората очакват отговори и се надяват на идеи за намиране на решение.

Мисля, че в много отношения те могат да бъдат разграничени в четири отделни, но все пак свързани области. Първо, въпросът за образованието и обучението, независимо дали то е учене през целия живот, усъвършенстване на съществуващи умения или обучаване на хората в нови умения.

Второ, цялата област на иновациите и установяването на това къде ще се създават работни места в бъдеще, както и гарантирането, че хората имат уменията и обучението за тях.

Трето, всички аспекти на устойчивостта – да се прави всичко възможно хората, които вече имат работа и получават закрила и някакъв вид помощ, да не загубят работата си и да не им се налага да преминават цикъла на преквалификация и усъвършенстване на уменията след една или две години, за да си намерят нова работа; да се поддържат съществуващите работни места.

Четвърто, да полагаме усилия и да предвиждаме, ако това е възможно, в каква посока трябва да продължим в бъдеще.

Ако колегите се върнат назад към началото на 90-те години на миналия век, когато разполагахме с плана „Делор“, с бялата книга относно социалния пакет и т.н., той се възприемаше за революционен и иновативен. Той съдържаше множество сложни досиета и трудни идеи, на които много хора специално от промишлеността се противопоставиха, но което е още по-странно, срещу които застанаха и много членове на профсъюзи.

Ако опитът от 1994 г. насам може да ни покаже нещо, това е на първо място да гарантираме, че цялата социална политика е разработена на базата на постигане на резултати за хората – не просто нагаждане на цифри, а действително подобряване на живота на хората.

Второ, той показва, че независимо колко добро обучение, образование или умения има човек, все пак ще има хора, които ще останат безработни, и трябва да им се осигури мрежа за безопасност и сигурност, за да получат възможност да имат подходящ и достоен стандарт на живот.

Освен това, както самият председател г-н Барозу отбеляза много правилно, въпреки високата степен на трудова заетост в много държави през последните години, много хора с увреждания, общо 74 %, са били безработни, независимо от факта, че са имали достъп до образование и обучение, което се е дължало на психологическите бариери и съществуващите пречки.

Съжалявам, че говорих толкова дълго, но би искал да направя кратко обобщение със старата поговорка, която гласи, че ако дадете на човека риба, той ще има храна за един ден, а ако го научите да лови риба, той ще е нахранен за цял живот.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE. – (EN) Г-н председател, искам да засегна някои от аспектите от гледна точка на трудовата заетост – не само контекста, като имаме предвид, че пролетната среща на върха в един момент се възприемаше като „среща на върха за устойчиво развитие“ – и да ги свържа с документа на Комисията от края на миналата година относно новите умения и новите работни места. В този документ беше посочено как преходът към икономики с ниски емисии на въглерод ще има важно отражение върху заетостта. Много е важно да помним това и да не го забравяме при общото обсъждане в момента.

Бих искала като резултат от опасенията ни по отношение на заетостта в момента да се получи много добре съгласуван пакет, засягащ новите сектори на промишлеността и новите инвестиции. Засега това не се случва. В момента имаме отличен пример близо до нас със слънчевите технологии и как те се развиват в част от Германия, а същевременно виждаме изгубени работни места в сектора за слънчева енергия в Испания и в сектора за вятърна енергия в Обединеното кралство. Точно когато са ни необходими нови умения в новите технологии, съществува риск да ги загубим поради липса на ясна инвестиционна стратегия, а също и поради липса на ясна стратегия за развитие на умения в тази област.

Ето защо, когато говорим за много от въпросите, свързани с преквалификация, развитие на умения и т.н., трябва да обърнем внимание и на така наречената програма „Справедлив преход“, разработена с Международната организация на труда (МОТ), Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и Организацията на обединените нации (ООН), тъй като уменията, които търсим сега, започват да се променят. Необходимо е да развием уменията на тези, които все още имат проблеми с грамотността и математическите познания и, разбира се, областта на информационните технологии, но ние търсим и умения, приложими в различни области – още нещо, което не е включено в документа на Комисията. Следва да помислим и за това как да действаме по отношение на секторите, които са лишени от възможности в областта на развитието на умения – в момента такъв е не само секторът за предоставяне на грижи – и действително да преценим как да осигурим равнопоставеност в тези области.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, колегите от комисията по заетост и социални въпроси засегнаха болезнена тема с докладите си и изясниха колко важни са съвместните действия на държавите-членки и на Европейския съюз, за да се гарантира, че последиците от световната икономическа и финансова криза не се понасят от най-тежко засегнатите от нея, а именно хората на най-ниските нива на стълбицата на обществото.

Поради това съм изключително разочарована, че така наречената среща на върха по въпросите на заетостта на 7 май всъщност не е нищо повече от фарс и всички ние, които носим отговорност в Европейския съюз, трябва да сме изключително притеснени, че тази среща се провежда под това наименование. Според мен тя показва ясно, че настоящите политики все още не отразяват факта, че можем да се борим срещу икономическата и финансовата криза, само ако същевременно се борим и срещу бедността, социалното изключване, загубата на работни места и повсеместния спад на стандартите на труд.

Неотдавна Комисията представи стряскащи данни за тенденциите в заетостта и състоянието, в което се намира, както в Европейския съюз, така и в еврозоната. Време е за последователни действия в това отношение! Това означава да се преустанови окончателно приватизацията на обществените услуги – осигурителните системи като разпоредбите за старост. Все още не разбирам защо на срещата на върха през март Комисията и Съветът все още настоятелно призоваваха държавите-членки да продължат да приватизират пенсионните системи и да създават пенсионни фондове. Това определено има отрицателно въздействие – все повече хора затъват в бедност в резултат на това и то задълбочава проблема с бедността при възрастните хора.

Нуждаем се от системи за социално осигуряване, насочени срещу бедността, нуждаем се от социален пакт за Европа, какъвто изискаха европейските профсъюзи. Борбата срещу бедността може да бъде истински хуманен начин за започване на борба срещу икономическата и финансовата криза в световен мащаб и Европейският съюз е длъжен да направи това.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM. (EN) Г-н председател, ако глобализацията е причина за съкращения, ще има недостиг на приходи и Фондът за приспособяване към глобализацията няма да разполага с парите, които иска да изразходва. Не се борете срещу глобализацията, присъединете се към нея, като насърчавате конкуренцията в Европейския съюз и се учите кат да се конкурирате на световните пазари.

Искате да обновите социалната програма чрез Директивата относно работното време, която съдържа две цели. Първо, тя беше предназначена да осигури повече работни места, като намали отработените часове и така предприятията трябваше да назначават още персонал, но допълнителният персонал означава допълнителни разходи за социални плащания и така разходите за единица нарастват. Така малките предприятия не са конкурентоспособни и започват да губят поръчки, което води до работа на намалено работно време или дори прекратяване на дейността. Тогава работниците изобщо нямат работа. Какво социално има това?

Второ, предвиждаше се директивата да доведе до повече време със семейството, но каква е ползата от това, ако чистият доход при тези условия е недостатъчен? Какво социално има в това семейството да е лишено от някои от хубавите неща в живота? Нека всеки човек намери път за собственото си спасение. Много държави имат структура на минималното трудово възнаграждение и аз подкрепям това. Не искаме да сме свидетели на социалните несгоди на експлоатирани хора, но Европейският съюз вече разруши дори и това чрез една от собствените си институции, Съдът на Европейските общности, когато решенията по делото „Лавал“ и по други дела съсипаха политиките на държавите-членки относно минималното възнаграждение. Какво социално има в това да се отхвърли начина, по който националните парламенти се опитаха да защитят работниците? Тези мерки не са нещо по-различно от опит за установяване на авторитарна икономика в съветски стил, а всички ние знаем доколко добре функционираше тя.

 
  
MPphoto
 

  Carl Lang (NI). - (FR) Г-н председател, казано е, че да се сгреши е човешко, но да се повтарят грешките е ужасно. Като слушам разискванията днес, всичко, което мога да кажа, е че всъщност въпреки огромното отражение на кризата, което усещаме в икономическо, финансово, социално и демографско отношение нито институциите на Европейския съюз, нито държавните или правителствените ръководители са осъзнали пълния размер на трагедията и на последиците за всички нас.

Преди минута чух как действащият председател на Съвета ни казва, че е необходимо безработните да могат да усъвършенстват уменията си и че ние трябва повече да мотивираме хората в търсенето им на работа. Но наистина ли смятате, че стотиците хиляди безработни, станали жертва на кризата, са в това положение, защото не са пригодни за работа? Всичко това съвсем очевидно е плод на идеологически разбирания и доктрини, на вид групово мислене, на икономическа теория – икономическата теория на свободния пазар и на свободната търговия.

И накрая, Европейският съюз, който популяризира понятието свободно движение на капитали, стоки, услуги и хора, иска да глобализира това икономическо мислене, тази доктрина; това обаче е икономическо и социално престъпление. Необходимо е да постигнем международна конкуренция в световен мащаб.

Ако не съумеем да прилагаме политика на социални преференции чрез икономически преференции, политика на социална сигурност чрез икономическа сигурност, ако не съумеем да прилагаме политика на защита на търговията, тогава, госпожи и господа, ще изоставим това, което е останало от нашите селскостопански производители, нашите занаятчии и нашите сектори на промишлеността на закона на джунглата на глобализацията.

Тук в залата има либерални глобалисти, социо-глобалисти и алтернативни глобалисти. Гордея се, че принадлежа към антиглобалистите, тези, които искат да си върнат обратно вътрешния пазар, тези, които искат да се прилага принципа на националните и общностните преференции и принципа на националната и общностната защита, за да служим на нашите хора.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin (PPE-DE). - (FR) Г-н председател, радвам се, че присъствам тук днес в защита на преразглеждането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, тъй като мисля, че поради финансовата и икономическата криза и произтичащата от нея социална криза, пред която сме изправени, е важно за защитим работните места.

Ако искаме да защитим бъдещето на нашите работници, разбира се, трябва да им предложим професионална мобилност, така че да могат да се приспособят по-добре към променящите се потребности на предприятията, както понастоящем, така и в бъдеще. Икономическото възстановяване, бъдещето на трудовата заетост, конкурентоспособността на нашите държави, зависят от развитието на уменията на служителите, тъй като точно те определят стандартите на нашите предприятия.

Разбира се, първата необходима стъпка в борбата срещу социалното изключване е приобщаването към пазара на труда. Трябва да насърчаваме този социален модел и да работим заедно за стимулиране на човешкия капитал. Всички работници имат правото да работят.

Нашата политическа ефективност ще се измерва чрез бързината, с която предприемаме действия, за да гарантираме, че мобилността, приспособимостта и утвърждаването на придобития опит могат да станат силни движещи сили за всички мъже и жени в нашите европейски държави в бъдеще, за всички мъже и жени, работещи в нашите предприятия. Това са въпросите, по които сме загрижени, и точно те направляваха работата ни в комисията по заетост и социални въпроси.

 
  
MPphoto
 

  Jean Louis Cottigny (PSE). – (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, мисля, че членът на Комисията г-н Шпидла беше прав, като предложи, че в комисията по заетост и социални въпроси трябва да преразгледаме регламента за създаване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), който се прилага от 1 януари 2007 г.

Парламентът трябва да приеме предложението без изменения, тъй като целта му е да разшири приложното поле на регламента за ЕФПГ по отношение на ситуации, свързани с икономическата и финансовата криза. Председателят на нашата комисия г-н Jan Andersson правилно предложи текст, приет с преобладаващо мнозинство от комисията по заетост и социални въпроси, за да покаже на всички комисии, особено на комисията по бюджети, че е важно да се поддържа връзка с държавите-членки, така че да може всеки служител, всеки член на профсъюз и всеки член на обществото да бъде информиран на неговия език за съществуването на този европейски фонд.

Благодарение на този тристранен диалог и тъй като комисията по заетост и социални въпроси отхвърли всички изменения, можем да сме горди със следното: съфинансиране в размер на 65 % от страна на Европейския съюз и 35 % от държавите-членки, намаляване на необходимия брой съкращения на 500 работници, при който може се ползва Европейския фонд, отчитане на съкращенията от момента на обявяването на програмата за съкращения на предприятието, намеса на Европейския фонд при последици от икономическата криза; дерогационен режим, по-благоприятен към прилагане на фонда, който ще продължи до 2011 г. и накрая, период от 24 месеца за усвояване на средства от ЕФПГ.

Действията на нашата комисия бяха правилни, но трябва да се направи още. Искам да помоля всички държави-членки да направят всичко, което е по силите им, за да гарантират, че всички работници, които се намират в затруднено положение, могат да се възползват от тези разпоредби възможно най-бързо. Искам да попитам члена на Комисията г-н Шпидла дали е възможно това изменение да се прилага от 1 май 2009 г., ако утре имаме преобладаващо мнозинство, което е необходимо за приемане на предложението на първо четене. Нека завършим тържествено нашия законодателен мандат с приемане на изменението на регламента за ЕФПГ, което ще ни предостави възможност да помогнем на нашите работници, борещи се за прехраната си.

Какво иска един съкратен работник? Той иска да знае какъв ще бъде животът му в края на месеца. Той иска да знае какво ще прави с живота си в утрешния ден. Той иска да знае дали може да използва знанията, които е придобил докато е работил. Помислете върху факта, че той може би се нуждае от допълнително обучение, за да продължи напред.

Ето защо в края на настоящия законодателен мандат се обръщам към всички членове на комисията по заетост и социални въпроси, независимо от коя политическа група са: направете всичко възможно този текст да започне да се прилага веднага.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа MORGANTINI
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). - (EN) Г-жо председател, като докладчик в сянка по доклада относно активното приобщаване ще се съсредоточа главно върху него. Искам да поздравя г-жа Jean Lambert, докладчик по доклада. Тя представи един отличен доклад. Доволна съм, че повечето от измененията, внесени от мен, бяха приети от комисията, особено тези, които бяха насочени срещу дискриминацията. Както знаете, тази тема е близка до сърцето ми.

Хората биват изключени от пазара на труда по няколко причини, но ми се струва абсолютно невероятно, че това все още се случва на основание на увреждания, възраст, религиозна принадлежност или убеждения или сексуална ориентация – въпреки Директивата за заетостта от 2000 г. Проблемът е, че тя не се прилага правилно във всички държави-членки и ние трябва още по-внимателно да гарантираме подходящото наблюдение на прилагането й.

Доволна съм също, че внесеното от мен изменение относно задължителната пенсионна възраст беше прието. Винаги съм мислела, че е неправилно човек да достигне определена възраст и след това да бъде отхвърлен като непотребен. Въпреки това дори хората да не са изключени от пазара на труда, но не могат да стигнат до работното си място, тъй като не могат да получат необходимия им достъп, това също води до изключване. Ето защо съм доволна, че предложеното от мен изменение, което приветства създаването на нова всеобхватна директива срещу дискриминацията, беше също прието от комисията.

За мое съжаление обаче групата PPE-DE внесе алтернативна резолюция. Мисля, че това беше направено главно за да не се споменава изобщо за нова директива срещу дискриминацията, тъй като доколкото зная повечето от членовете й са против нея. Според мен е удивително, че някой би желал да откаже на хората техните основни права на равнище на ЕС само поради тяхната възраст, увреждане, религиозна принадлежност или убеждения или сексуална ориентация.

Другите области, които исках да засегна, са смесването на икономическата миграция с искането на убежище и на икономическата миграция и искането на убежище с незаконната имиграция – различни, отделни въпроси, които трябва да се разглеждат по различен начин. Смятам, че на лицата, искащи убежище, например следва да бъде позволено да работят, докато чакат разглеждането на заявлението си за убежище. Това би премахнало тяхната зависимост от обезщетения. Необходимо е да направим повече и за приобщаването на хората с умствени здравословни проблеми и на тези, които имат проблеми с алкохола и наркотиците.

И накрая, накратко за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Радвам се, че взехме бързо решение по въпроса. Важно е, че приложното поле на фонда се разшири и включва работници, съкратени в следствие на икономическия спад, не само в резултат на глобализацията и че броят на съкращенията, който се изисква, ще бъде 500 вместо 1 000. Това е изключително важно за хората в моя избирателен район Уест Мидландс, както и навсякъде в Обединеното кралство.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Г-жо председател, 16 % от европейците са застрашени от изпадане в бедност. В резултат на кризата се стигна до серия от групови съкращения. Липсата на работа е главната причина за голяма бедност. Бедността предразполага към социално изключване и ограничава достъпа до образование и здравни грижи. Въпреки икономическата криза, ние искаме да съхраним европейските социални модели, които насърчават социалното сближаване и солидарността, а това включва и справянето с бедността. Икономическата независимост гарантира достойнство. Затова е толкова важно да се запазват работните места и доходите, а също и да се подобрява професионалната квалификация, което увеличава мобилността на пазара на труда.

Това, което ни позволява да чувстваме, че действително имаме контрол върху нашия живот е възможността да участваме във вземането на решения. Ето защо е от съществено значение да се уважават мненията на социалните партньори, процеса на социалния диалог, груповите споразумения и социалните спогодби. Трябва да работим заедно, за да гарантираме, че съществуват условия, които дават възможност на хората да печелят достатъчно, за да участват в живота на обществото и да издържат своите семейства, особено такива, които имат много деца. Следва да се справим също и с дискриминацията на пазара на труда, особено поради това, че тя се отразява на хората с увреждания. Фактът, че по време на кризата са използвани едва 3 % от средствата, които са налице по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, е едно обвинение срещу политиците. Поздравявам докладчиците.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher (Verts/ALE).(DE) Г-жо председател, Лисабонската програма предвижда европейски дом, изграден върху три стълба: икономическия, социалния и екологичния стълбове. Ние често сме критикували факта, че икономическия стълб е надценен в сравнение с останалите два. Социалната програма значително укрепи социалния стълб. Ето защо ние отправяме благодарност към докладчика г-н Silva Peneda и мнозинството в комисията по заетост и социални въпроси.

Сега пред себе си имаме документ, който е значително по-добър от първоначалното неясно предложение на Комисията. В комисията по заетост и социални въпроси ние, Зелените, направихме повече от 40 предложения за изменения и по този начин допринесохме за по-конкретно подобряване на основните социалнополитически изявления. Социалната политика включва повече неща! Тя трябва да се състои от повече от само няколко общи искания за повече работни места. Необходимо е да има по-голяма справедливост при разпределянето на благата, всеотдайна борба с бедността, ефективно равенство между половете, социална интеграция вместо изключване, международна солидарност, преструктуриране, спазване на основните права и правата на човека – включително към имигрантите – загриженост за здравеопазването и околната среда, така че трудовите условия и жизнения стандарт да могат да се подобрят, и накрая, необходимо е да има ясни директиви на ЕС, които не могат да бъдат подкопани от Европейския съд.

Много въпроси са включени в съдържанието на настоящия доклад, който ще бъде раздаден по време на окончателното пленарно заседание на този Парламент. Можем само да се надяваме, че Съветът и Комисията също ще погледнат сериозно на тези искания. Само тогава може да се изгради една социална и стабилно обединена Европа, онази Европа, която гражданите на ЕС очакват и с радост ще приемат.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio (GUE/NGL). (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, ще се съсредоточа върху Фонда за приспособяване към глобализацията. Ние обсъждаме този фонд, в условията на една изключително мощна и тежка икономическа и социална криза, както вече и други членове споменаха. Въпреки че е добра идея фондът да бъде използван по-пряко като част от мерки, които да смекчат удара от безработицата, както от известно време казваме, необходима ни е по-задълбочена дискусия за неговата роля и контекста на инструментите, които се изискват за справяне с кризата.

На първо място, ние трябва да се погрижим да гарантираме, че извънредната ситуация няма да се разпространи още и следователно да дадем ясно да се разбере например, че всеки, който взима публични средства от Европа, е длъжен да не отстранява служители. След това ние се нуждаем също и от европейски мерки за намеса при криза, за да ръководим структурните избори именно в този критичен момент в автомобилния сектор; това засяга Италия и нашите взаимоотношения със Съединените щати и Германия. На второ място, имаме нужда от промишлени и екологически политики, но също и от политики на сближаване, които да спрат дъмпинга в рамките на Европа.

На трето място, ресурсите са крайно недостатъчни, особено ако ги сравним с ресурсите, които се използват от правителството на САЩ например. Няма полза от буферите – нуждаем се от радикална промяна в политиката.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Г-жо председател, приветствам промените в Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Въпреки че намаляването на съкращенията, необходими за достъп до Фонда, от 1 000 на 500, представлява напредък, голямата бройка все още представлява дискриминация спрямо малките страни и спрямо работниците, които губят работните си места в по-малък брой.

В моите избирателни райони хората, които загубиха работните си места поради затварянето на две компании – „Уотърфорд Кристъл“ и „Дел“ – биха отговорили на критериите. Това е чудесно и аз призовавам правителството на Ирландия незабавно да кандидатства за финансиране от тяхно име. Въпреки това хиляди загубиха своите работни места заради световните икономически условия и не е справедливо, че те са лишени от права, защото не работят за големи мултинационални компании, а за малки и средни предприятия.

Предлагам да направим тази схема по-справедлива или като изоставим числовия критерий от 500 работни места или като разглеждаме загубата на работни места според категорията и района, а не според предприятието. По този начин бихме могли да разширим обхвата на това финансиране до 500 работници, които са загубили работата си в рамките на даден сектор като например селското стопанство, хранително-преработвателния сектор или информационните технологии, или пък в специфичен район, като например Типерари, Уотърфорд, Лимерик, Корк или Кери.

Друга пречка пред работниците, които се опитват да получат достъп до Глобализационния фонд, е фактът, че той е достъпен за работниците само ако тяхното правителство е готово да кандидатства за него и да заплати националната вноска. Какво ще стане с работниците, чиито правителства не кандидатстват? Тук имам предвид ирландското правителство, което до този момент не е кандидатствало за Фонда.

Именно държавите, чиито икономики са най-тежко засегнати и които имат най-високите равнища на безработица, може да се окажат тези, които най-малко могат да си позволят да заплатят необходимата вноска, за да помогнат на своите работници, а същевременно те са държавите, които имат най-голямата нужда от този фонд.

 
  
MPphoto
 

  Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE-DE). - (ES) Г-жо председател, аз ще говоря по въпроса за подновената социална програма. Позволете ми да започна като искрено благодаря на докладчика, г-н Silva Peneda, за неговата работа. Предвид неговия принос, който той направи, към този Парламент по въпросите на социалната политика и заетостта, аз мисля, че бихме могли да говорим за „наследството Silva Peneda“.

Г-жо председател, недоверието е страхът са пуснали корен в нашите общества: безработицата расте, като в моята страна това става по един поразителен начин. Ние трябва да променим положението към по-добро и социалниата програма следва да ни помогне да постигнем това. Икономическият и социалният напредък не са две пътеки в различна посока. Напротив, ако искаме да стимулираме растежа и да осигурим повече и по-добри работни места, е нужно и трябва да приложим социалната програма, като започнем с онова, което вдъхновява най-голям консенсус.

Няма време за губене. Ние не трябва да се скриваме в отбранителни позиции, а по-скоро да преминем отвъд местните краткосрочни интереси и да гледаме към бъдещите поколения. Социална Европа следва да е място, което ни обединява, а не ни разделя, защото става дума за общи европейски интереси. Социалната програма не може да се разглежда отделно от подновената Лисабонска стратегия, защото икономическият успех поддържа социалните облаги, а социалните облаги също допринасят за икономическия успех.

През следващите години Европа ще се сблъска с период на стагнация и с нарастващо застаряване на своето население. Ние не може да се правим, че не забелязваме, а трябва да модернизираме нашия социален модел именно с цел да го подобрим, така че да стане по-справедлив и по-устойчив. Г-жо председател, съществуват структурни слабости, които са тежък товар и ни пречат да вървим напред. Трябва да се отърсим от товара и да изпълним социалната програма.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu (PSE).(RO) Европейския съюз отдавна е обект на възхищение заради неговия социален модел. От доста години обаче наблюдаваме подкопаване на правото на труд и на социалните права. Една държава, която би побрала всички бедни в ЕС, би имала същото население като Германия.

Появяват се нови социални явления. След последното разширяване социална Европа като че ли се развива с две скорости, като и в двата случая движението е назад. Комисията предложи една скромна социална програма в отговор на това. Понастоящем се е разразила финансова криза с икономически последици, които далеч не са скромни, докато нараства опасността от влошаване на положението на онези, които вече са застрашени.

На фона на това трябва да се приложи един главен принцип: социалните права и цели получават приоритет пред икономическите свободи в случай на някакъв конфликт. Ние трябва да се противопоставим на стара традиция, според която войните и кризите се причиняват от богатите, но се плащат от бедните. Нека отхвърлим идеята, която някои подкрепят, печалбите да се поделят частно, а загубите да се споделят от цялото общество.

Нуждаем се от европейска политика на солидарност и сближаване, която да е подкрепена от конкретни законодателни, данъчни и финансови мерки. За да постигнем това обаче ни е необходима политическа воля, а тази политическа воля намира израз в следните концепции от решаващо значение: активно приобщаване, работни места, разумно разпределяне на работата, образование, равно третиране и заплащане, както и устойчиво развитие и развитие в екологичен аспект. Подписването и изпълнението на споразумение за социален напредък и заетост би било доказателство за такава политическа воля. Не можем да чакаме то да се появи!

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - (EN) Г-жо председател, позволете ми да започна, като благодаря на действащото председателство за техните встъпителни коментари – коментари, които бяха прозорливи, балансирани и разумни – прилагателни, които ние все повече свързваме с чешкото председателство.

Позволете ми да благодаря и на председателя на Комисията, г-н Барозу, за неговите бележки, с които по-конкретно ни напомни колко важни са работните места, както и нуждата да се фокусираме върху онези нещастни хора, които все още нямат работа.

Накрая, и двамата споменаха съвсем правилно отличната работа на всичките трима докладчици, но аз бих искал само да откроя техните думи за доклада на г-н Silva Peneda, защото го нарекоха „амбициозен и прозорлив“. Такъв е и такъв трябва да бъде, защото този конкретен въпрос е наистина важен.

Г-н Silva Peneda ни даде различни приоритети относно онова, което трябва да направим. Позволете ми да добавя едно-две неща, които в идеалния случай не трябва да правим. Необходимо е да избягваме по-конкретно две неща, като първото нещо са твърде негъвкавите пазари на труда, които парализират възможностите, допринасят за безработицата и насърчават сивата икономика. Това се наблюдава по-конкретно в момента в Испания и ние трябва да извлечем поуките от неуспехите на социалистите там.

На второ място, необходимо е да избягваме прекомерното съсредоточаване върху защитата на хората, които все още имат работа, за сметка на онези, които търсят такава, и работодателите, които се стремят да я предоставят. Това са групите, които наистина се нуждаят от нашата помощ.

Накрая, ако ми позволите, ще кажа, че както ясно се вижда, всички ние в различните части на този Парламент имаме различни възгледи, но едно нещо, което ни обединява, е че всички сме загрижени за тези въпроси, което е причината толкова много от нас да надхвърляме даденото ни време за изказване.

За мен е голяма радост, че провеждаме това решаващо разискване. Аз лично се радвам много, че последното ми изказване като координатор, последното ми изказване в пленарната зала, е по такава важна тема. Позволете ми да отправя най-добри пожелания към всички колеги, които ще се върнат, като по-специално внимание искам да отделя на Stephen Hughes. Един ден, Stephen, ще Ви липсвам и Вие определено също ще ми липсвате, но дори вече да не съм тук, аз пак ще Ви наблюдавам!

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Наистина ще ни липсвате и ще мислим за Вас.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Г-жо председател, без съмнение той също така ще лобира за нас!

Не е добър знак, че някои държави-членки не желаят провеждането на срещата на високо равнище по въпросите на заетостта този четвъртък. Също така не е добър знак за бъдещото развитие на една социална пазарна икономика, че малцинство от държави-членки блокира компромис относно ревизираната Директива за работното време миналата седмица. Ако е действителен ангажиментът на Европа за социална пазарна икономика, ние трябва да интегрираме икономическите, социалните и екологичните политики като еднакви елементи на целия пакет.

Множеството кризи, пред които сме изправени в момента, няма да се решат просто с уреждане на банките с огромни суми от спестяванията на данъкоплатците за сметка на нуждите на нашите граждани като социални същества. Трябва да отидем отвъд открития начин на координация, за да координираме пенсионната политика, политиката на заетостта, образованието, здравеопазването и, наистина, услугите за полагане на грижи.

Някои от нашите държави-членки обаче очевидно са неспособни да мислят извън икономическите стереотипи, според които социалната и екологичната политика са скъп лукс, който трябва да се изостави като ограничение на пазара. Това трябва спешно да се промени, ако искаме да осигурим напредък към нашата цел за по-добро общество.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Г-жо председател, европейските социални модели се изправят пред големи предизвикателства. По-конкретно, на фона на сегашната финансова криза трябва да се координират мерки на европейско равнище. Бих искала също да благодаря много на докладчиците за тяхната отлична работа.

Не само трябва да предприемем незабавни мерки, за да се регулира финансовия пазар, но трябва и да координираме общественополитически мерки и да създадем социална рамка. Във връзка с това трябва да не забравяме и компетенциите на държавите-членки. Аз подкрепям идеята да се даде приоритет на създаването и стимулирането на заетостта в това време на криза, а също и да продължим да полагаме усилия за реализацията на принципа на гъвкава сигурност. Въпреки това аз отказвам да приема искането за въвеждане на минимални заплати във всички държави-членки, както се призовава в параграф 14 от доклада на г-н Silva Peneda, на когото иначе бих искала да благодаря за неговата работа. Това искане, отнасящо се за решение, което трябва да се остави единствено на преценката на държавите-членки, нарушава принципа на субсидиарност.

Наредбите и системите на пазара на труда се различават значително в отделните държави членки. По мое мнение, на всяко лице трябва да се гарантира достатъчен доход, за да може да живее един приличен живот. Това може да се постигне чрез минимален доход с помощта на допълнителни държавни социалноосигурителни обезщетения. Към какво равнище на минималната заплата трябва да се целим? Може би равнището в Румъния? Там е около 72 евро на месец.

Аз особено подкрепям идеята, че трябва да осигурим базов доход за всеки, но аз отново ще се позова на компетенциите на държавите-членки относно установяването на подходящите граници. Обявявам се в подкрепа на социална Европа. Европа трябва да създаде социална рамка, но в същото време трябва да вземе предвид правомощията на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (PSE). - (EN) Г-жо председател, първоначално ни беше обещано, че тази седмица ще има пълноценна среща на върха по въпросите на заетостта, а вместо това имаме среща на тройката в рамките на половин ден. Какво страшно послание отправя това към европейските граждани, които се присъединяват към опашките за безработни с тревожна скорост! Какво негативно послание изпраща към още по-големия брой хора, които се страхуват да не загубят работното си място! Прогнозите сочат, че до 2010 г. близо 27 милиона може да бъдат безработни в ЕС и аз се боя, че положението може да се окаже дори по-тежко. Силно се надявам, че срещата на върха през юни ще посвети поне един цял ден на търсенето на начин, по който да се реагира на това предизвикателство.

Вместо да претендираме, че отговорът се намира само на национално равнище, са ни нужни силни, ясни и общоевропейски отговори, координиращи действия на европейско, национално и регионално равнище. Нуждаем се от неотложни мерки, за запазване на жизнеспособните работни места, където това е възможно. Съкращенията трябва да са само крайна мярка. Вместо това трябва да се използва интелигентно споделяне на работата и преквалификация. Необходимо е да инвестираме, за да създадем интелигентни „зелени“ работни места в управляваната от знанието ниско-въглеродна икономика. Необходимо е да инвестираме, за да дадем на работниците необходимите умения за работа в тази нова икономика. Нуждаем се от силни, активни политики на пазара на труда, за да бъдат бързо повторно интегрирани уволнените работници. Нуждаем се и от силни и жизнеспособни системи за социална закрила в подкрепа на хората, които се оказват безработни не по своя вина.

Това е предостатъчно за запълването на един цял ден по време на срещата на върха през юни. Тази среща на тройката за половин ден е жалка реакция.

И накрая, Philip, ще ми липсвате – почти както липсва зъбоболът!

(Смях)

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). - (CS) Г-жо председател, заедно със колапса на финансовите пазари, ръстът на безработицата е един от двата основни проблеми, които произтичат от сегашната икономическа криза. Твърдо съм убеден, че ако Европейският съюз желае да се справи с този ръст, трябва да избягва всяка форма на протекционизъм. Считам също, че е от решаваща важност да се координират отделните мерки в рамките на Европейския съюз. Нужни са мерки за мотивиране на хората, които стават безработни, да се опитват да намерят нова работа. В този контекст, гледам позитивно на предложението хората, които са загубили своята работа в резултат на настоящата икономическа криза, да могат да теглят средства бързо от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Въпросът обаче е дали прекаляваме с измененията на правилата на Глобализационния фонд. По мое мнение, новото предложено равнище на съфинансиране от 75 % е твърде високо. Тук е нужно сътрудничеството на държавите-членки и нека не забравяме нуждата да се опрости администрирането на фонда.

Госпожи и господа, ние със сигурност сме съгласни, че поддържането на заетостта и създаването на нови работни места във времето след финансовата и икономическата криза е една от основните задачи на Европейския съюз. В този контекст, предстоящата среща на върха на ЕС по въпросите на заетостта следва ясно да установи обща рамка и конкретни предложения, а освен това следва да доведе до край обсъждането на промените на Глобализационния фонд.

 
  
MPphoto
 

  Jan Cremers (PSE).(NL) Г-жо председател, госпожи и господа, когато социалната програма на Комисията миналата година беше разисквана за първи път, аз казах, че според мен на програмата не достига амбиция, че е недостатъчна и ненавременна. Искам да благодаря на г-н Silva Peneda за неговото сътрудничество в тази област напоследък. Мисля, че неговият доклад показва, че при всички случаи Европейският парламент желае да види доста повече амбиция в тази област.

В началото, когато се роди идеята на Европейския съюз, беше ясно, че искаме да основаваме нашата социална политика на регулаторна рамка, с каквато разполагат почти всички държави-членки, а именно, стабилно трудово законодателство, което да гарантира, че никой няма да се откаже от начинанието, и колективно договаряне, което да защитава позициите на работниците на пазара на труда.

Сега ни се наложи да прибавим към това и социалната закрила на уязвимите в нашето общество. Въпреки ръстът, който имаше в Европа, наблюдаваме ново явление – работещи бедни. Искам също да благодаря на г-н Silva Peneda, че е включил и това в своя доклад.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE-DE) . (MT) За мен е чест, че работих в двете области, които обсъдихме. Бих искал да благодаря от сърце на докладчиците и на всички, които взеха участие и които ни помогнаха да достигнем позицията, която имаме днес. Преди всичко друго, ние трябва да защитим работниците, които, за съжаление, бяха уволнени в резултат на настоящата криза, и аз считам, че днес е по-лесно да помогнем на тези хора отново да влязат в пазара на труда.

Тази вечер ние се съгласихме и да положим всички усилия да създадем повече работни места в Европа. Можем да създадем повече работни места не както искат социалистите чрез ограничаване на извънредната работа на работниците. Напротив, ние искаме работниците да решават за себе си. Като политици ние не можем да диктуваме количеството извънредно работно време, което човек може да работи. Това решение трябва да бъде оставено на работника. Ето защо, да, след изявлението на члена на Комисията Алмуния, че ни предстои криза в областта на заетостта в еврозоната, трябва да направим всичко, което влиза в правомощията ни, за да създадем повече и по-добри работни места за всички европейски работници.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Г-жо председател, горещо приветствам преразглеждането на критериите, управляващи Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Сега сме във време на тежка икономическа криза – най-тежката от края на Втората световна война. За това се нуждаем от новаторски решения за справяне с огромните икономически проблеми, с които се сблъскваме.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е един такъв пример. Аз бях първият ирландски член на Парламента, който установи възможността за влагането на тези средства за неотдавнашната криза с работните места в Лимерик, Уотърфорд и Трали – три важни места в моя собствен избирателен район. Ето защо аз приветствам работата на докладчиците да се направят критериите за кандидатстване по-гъвкави в светлината на икономическата криза. Специално трябва да се спомене новото съотношение на финансиране между Комисията и държавите-членки плюс временното намаляване на прага за безработица от 1 000 на 500.

Считам, че тези реформи ще изпратят силен сигнал от сърцето на Европа до онези, които имат лошия късмет да бъдат блъскани от бурните ветрове на икономическата криза, че те имат на разположение помощ, за да могат сами да си помогнат, за да се преквалифицират или да увеличат квалификацията си по своя път към едно бъдещо благосъстояние.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks (PSE). - (ET) Аз също подкрепям реорганизацията на фонда за глобализацията. В моята родина Естония този фонд не е бил използван и когато запитах защо е така, ми беше казано, че условията са много строги и че границата, която до този момент беше 1 000 човека, правеше това невъзможно. Ние нямаме компании с такъв размер, но по-малки компании наистина банкрутираха. Намаляването на лимита до 500 със сигурност ще даде възможности и на Естония, където равнището на безработицата наистина е вече твърде високо, а промяната на процента на изискваното финансиране също ще бъде нещо много благоприятно. И така аз отново приветствам промените, които бяха направени по отношение на този фонд.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE-DE) . – (RO) Аз също бих искал да приветствам като особено полезни – и ще ги подкрепя с моя глас – предложенията за трансформирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в един ефективен инструмент за борба с най-болезнената последица на икономическата криза, а именно – загубата на работни места.

Не беше уместно, че понастоящем до този фонд е възможен достъп само при ситуации, когато се загубват работни места поради преместване на дадена компания – сценарий, с който редовно се сблъскват развитите страни. Предложените изменения ще позволят на по-слабо развитите държави-членки, сред които е Румъния, да могат да изпълнят изискванията за достъп до този фонд.

 
  
MPphoto
 

  Александър Вондра, действащ председател на Съвета. – (EN) Г-жо председател, най-напред, позволете ми да изразя моята благодарност за това полезно разискване. Мисля, че то беше много важно и конструктивно, дори само що се отнася до достойнствата на въпросите. Мисля, че имаме полза от простия факт, че това разискване е доста навременно, непосредствено преди срещата, която ще се състои в четвъртък в Прага.

Затова, позволете ми да Ви благодаря за вашите приноси. Мисля, че нищо няма да бъде пропуснато или забравено. Мисля, че това разискване ще допринесе за резултата от срещата на върха в същата степен, както и цялата подготвителна работа, която извършихме с Комисията и която се материализира под формата на онези три важни семинара в Стокхолм, Мадрид и Прага.

Към онези, които говориха за размера или за обхвата на срещата: да, първоначално имахме намерението да се проведе по-голяма среща на върха, но трябва да сме наясно с общото положение в областта на заетостта. Това е област, в която националните компетенции са много важни и приносът на Общността в това не е единственият инструмент, който е в залог. Казах това в моите встъпителни бележки, в които посочих някои от нашите надежди за срещата на върха тази седмица. Не трябва да губим от погледа си факта, че независимо от Европейската стратегия за заетостта, политиката по заетостта остава по същество отговорност на всяка държава-членка.

Решаващ елемент от прилаганата от 1997 г. насам стратегия беше ролята, която има взаимното учене при търсенето на решение за общите проблеми в областта на заетостта. Този подход остава от решаващо значение и днес, когато се сблъскваме с една от най-тежките икономически кризи в последни времена и той ще играе своята роля също и по време на срещата на върха тази седмица.

Но в допълнение към, както и отвъд мерките, които се предприемат на национално равнище, самият Съюз също играе определена роля и именно в този контекст трябва напълно да се използват наличните финансови инструменти, и не на последно място Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който в момента претърпява изменения, със съгласието, разбира се, на Парламента, с цел така да се разшири неговият обхват, че да покрива загубите на работни места в резултат на сегашната криза.

Точно това е, което искаме да постигнем, и аз мисля, че имаме основание да считаме, че срещата в Прага в присъствието на Комисията, на председателството, на бъдещите председателства и на социалните партньори ще може да даде резултати под формата на препоръки и предложения. Тогава отново ще имаме възможността да се срещнем като 27 по време на Европейския съвет през юни, за да се генерират решенията.

И така, нашата надежда е, че с помощта на европейските социални партньори и въз основа на подготвителните работи под формата на тези три семинара, както и на разискването тук, европейската среща на върха по въпросите на заетостта ще успее да идентифицира по-нататъшни стъпки, които могат да се предприемат неотложно, за да се намери решение на сериозната ситуация, пред която в момента са изправени нашите граждани, и да ни помогне да създадем един Съюз, който е по-силен и също така по-конкурентоспособен в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Владимир Шпидла, член на Комисията. (CS) Г-жо председател, госпожи и господа, по време на петте години, в които работих в Комисията, имах редица възможности да се срещам с докладчици и по тази причина качеството на техните доклади не е никаква изненада за мен. Ясно е, че се срещаме във време, когато Европа и целият свят се изправят пред криза. Тази криза често се сравнява с кризата от 30-те години на миналия век и често съществуват страхове, че тя ще има подобни последици, а това е наистина сериозна криза. Редица неща обаче са променени в сравнение с предишната криза. Съществува Европейският съюз, а континентът Европа не е изпълнен с взаимно напрежение и омраза. Съществува европейският социален модел, който е изградил една много широкообхватна система за социална закрила, а това е съществена промяна. Мисля освен това, че е налице едно нарастващо увеличение на волята и способността да се действа съвместно, защото сега за първи път Европа реагира на криза по един координиран начин със своя план за икономическо обновление, използвайки силата за координиране на общностно равнище и на равнище на отделни държави-членки. Също така е ясно, че ако говорим за криза, ние имаме предвид главно безработицата и нейните социални последици. Комисията гледа на въпроса за заетостта и безработицата като на приоритет в дневния ред и предлага да бъде приоритет в дневния ред на ЕС като цяло. Редица членове на Парламента отправиха критиката, че първоначалната цел на срещата на върха на държавните или правителствените ръководители се е изменила в един различен формат. Председателят на Комисията ясно изрази виждането, подкрепено от Комисията, и това представлява първоначалната идея. Аз обаче искам да кажа, че срещата на върха в Прага е едно изключително събитие. Тя се подготвя по един изключителен начин. Срещата ще включва участници, които никога преди това не са участвали в такова събитие, и това също е една стъпка по пътя към Европейския съвет. Това означава, че въпросът за заетостта и безработицата ще бъде разглеждан на равнище на премиери и президенти.

Госпожи и господа, разисквахме поредица от самостоятелни въпроси в обхвата на социалната програма и по време на разискването възникнаха определен брой въпроси във връзка с промените в отделните фондове. Бих искал да отбележа, че предложената програма беше подготвена най-вече преди започването на кризата, но въпреки това искам да поясня, че тя беше и продължава да е една добра основа за реакция за справяне с кризата. Тя осигурява също добра основа за действия, които да се предприемат след кризата. Мисля, че европейският социален модел е нещо повече от реакция за справяне с кризата, независимо колко сериозна е тя. Това е процес и е една много дългосрочна политическа и социална стратегия, като тъкмо този дългосрочен аспект е вграден в социалната програма. По въпроса за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и по темата за промените в Европейския социален фонд бих искал да изразя моите благодарности за отличното сътрудничество, тъй като диалогът беше толкова конструктивен, че постигането на нашите цели е съвсем обозримо в рамките на тази среща, а аз считам това за изключително важно. Имаме една поговорка на чешки, която гласи, че който дава бързо, дава двойно. Не знам дали нашите предци са установили това с помощта на прецизни изчисления, но една бърза реакция очевидно има стойност и е по-полезна от колебанието.

По време на разискването бяха повдигнати някои конкретни въпроси, на които бих искал да отговоря. Първият от тях е въпросът, зададен от г-н Cottigny относно 1-ви май тази година, или тазгодишния месец май и използването на фонда. Бих искал да е ясно, че всички молби, подадени след 1-ви май тази година съгласно предложението, което е в своя заключителен етап, ще бъдат обработвани съгласно новите правила. Г-жа Juknevičienė беше загрижена, че парите от фонда често не успяват да достигнат до онези, които се нуждаят от тях. Смятам, че ефективността винаги трябва да се наблюдава. Имах възможността да посетя Източна Карелия, където имаше обсъждане относно използването на фонда за помагане на хора, които са загубили своите работни места поради преструктурирането в „Нокия“. От този опит мога да кажа, че обсъжданията ясно показаха, че голямото мнозинство от онези, които бяха загубили работните си места, считаха подпомагането, дадено им от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за необходимо – една бърза помощ, която им е била полезна. По времето когато бях там 60 % от тях вече си бяха намерили нова работа. Разбира се, не всеки си беше намерил работа, но и така беше ясно, че този механизъм работи. Друг въпрос, който беше повдигнат, беше въпроса за съфинансирането. Разбира се, г-н Vlasák е прав като казва, че съфинансирането играе значителна роля; при все това, смятам, че увеличаването на равнището на съфинансиране по време на криза беше правилното предложение, защото някои държави, които са в твърде трудно положение, имат сериозни проблеми при получаването на съфинансиране. За да улесним това, предложихме равнище от 75 %. След разискването в Парламента предложението е намалено на 65 % и аз мисля, че това е значителна стъпка, която действително улеснява използването на фонда. Бих искал също да подчертая нещо, което не беше така явно подчертано при разискването, въпреки че Европейския социален фонд е една добре установена институция, която всяка година помага на милиони хора и то много ефективно. В случая и с този фонд съвместно изменихме правилата чрез обсъждаме с вас, а мисля, че това ще улесни неговото използване и ефективност. Г-жа Lambert подчерта важността на социалното включване. Мисля, че следва да се подчертае, че нашата линия е абсолютно ясна. Европейският социален модел е моделът на едно активно общество, в което активността на пазара на труда е ключовият елемент. Той обаче не е модел, който приема само онези, които участват в пазара на труда, защото голям относителен дял от нашите граждани по една или друга причина не участват в пазара на труда и въпреки това е много важно те да имат възможността активно да участват в обществото, както и да имат активна роля в това отношение Г-н Silva Peneda подчерта социалния диалог. Мога само да се съглася с неговото виждане, че конкретно в настоящия момент социалният диалог е по-важен от всякога.

Госпожи и господа, бих искал да кажа, че според мен социалната програма и програмата на заетостта увеличават своята важност и че това е процес, който все повече се усеща във всички стратегии на ЕС, както и във всички предложения за промени на дългосрочните планове и на погледа към бъдещето на Европейския съюз. Бих искал да ви благодаря и да завърша, като изразя моето дълбоко убеждение, че Европейският социален модел е модел, който изисква европейска интеграция; той не е модел, който може да се развива и поддържа в рамките на национални държави, които действат сами за себе си, и затова бих искал да заключа, като кажа, че според мен Европа и европейската интеграция са съществена предпоставка за по-нататъшното развитие на европейския социален модел.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Stauner, докладчик.(DE) Г-жо председател, г-н действащ председател на Съвета, г-н член на Комисията, бих искала да се включа към бележките на члена на Комисията относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Той е също така част от европейския социален модел. Членът на Комисията беше прав, като каза, че навременната реакция спестява много последващи действия. Проведохме интензивни обсъждания с Комисията и бих искала да подчертая, че в този случай нашата реакция е бърза, но от висок калибър както по отношение на съдържанието, така и на качеството. Това е компромис, с който аз и моите колеги сме много горди.

Бих искала да обобщя няколко моменти от дискусията относно ЕФПГ. Оказва се, че за радост има широк консенсус относно преразглеждането. Бих искала да отправя малък призив към Комисията: моля ви, не вземайте само остатъчни средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) за ЕФПГ, а съберете други остатъчни средства от бюджета. За онези от нас, които се интересуваме от социална политика, би било, разбира се, идеално, ако средствата от ЕСФ се изразходваха изцяло за неговите собствени цели и ако средствата по ЕФПГ идваха от други остатъчни фондове; тогава бихме могли да направим двойно повече в полза на работниците.

На моите колеги г-жа Lynne, г-жа Sinnott и г-н Burke, ще кажа в качеството на пример, че ЕФПГ може да постигне много, но със сигурност не може да реши всички регионални проблеми. Това е много ясно и това не е неговата цел. Държавите-членки продължават да имат някаква отговорност. Бих искала да направя още един призив към Комисията: може би можете да избегнете изчерпването на средствата за техническа помощ – 0,35 % – които са на ваше разположение в съответствие с регламента. Тогава работниците ще имат още по-голяма полза. Коментарът на г-н Naranjo Escobar беше много точен и засяга една задача за бъдещето. Предвид на икономическата и финансовата криза, трябва да преразгледаме също и Лисабонската стратегия.

Бих искала да отправя коментар към г-н Hughes: една среща на върха по въпросите на заетостта със сигурност ще бъде нещо хубаво, но съвсем често ще Ви кажа, че една среща на тройката също ще е подходяща, ако от нея произлезе нещо рационално. Ние не се нуждаем от среща на върха заради самата среща. Нуждаем се от добри и бързи резултати!

 
  
MPphoto
 

  José Albino Silva Peneda, докладчик.(PT) На този етап от разискването бих искал да направя три коментара. На първо място, искам да кажа, че социалната политика не е монопол на никоя политическа сила в тази зала. Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи – политическата сила, която аз представлявам в тази зала, допринесе за социалната политика през този законодателен мандат по един много решителен според мен начин. Изпълнявах активна роля при различни доклади и по различни теми и по-конкретно в прегледа на Европейския социален фонд, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, гъвкавата сигурност, доклада за европейския социален модел, Директивата за работното време, а сега и Европейската социална програма.

От опита ми по време на законодателния мандат съм убеден, че можем да постигнем широк консенсус по въпросите на социалната политика. В допълнение обаче към широкия консенсус при изготвянето на политики – нещо, което според мен сме постигнали – трябва да сме по-взискателни що се отнася до постигането на консенсус относно политическите действия. В това отношение моето чувство е, че в Комисията и в европейските институции следва да сме разработили много повече стимули, така че финансовите ресурси да могат да се разпределят на местно и регионално равнище, при условие че има конвергенция между различните ограни и действия, така че социалните проблеми да могат действително да се решават.

Третият ми коментар засяга проблема на доверието. Доверието не е нещо, което може да се въведе с декрет или закон. То зависи в голяма степен от поведението на институциите. Считам, че една култура на сътрудничество при изготвянето на политиките ще помогне за възстановяването на доверието. Считам, че през този законодателен мандат тук, в Европейския Парламент, сме установили добър пример как да си сътрудничим и резултатът от тази работа върху обновената социална програма е очевидно основан на тази идея.

Съгласен съм с члена на Комисията, когато казва, че социалният диалог трябва да е в центъра на разискването. Въпреки това в рамките на повече от просто социален диалог аз считам, че сега ние сме на етап, при който социалната политика трябва да е в центъра на политическото разискване. Ето защо силно подкрепям думите, които бяха изречени в тази зала относно срещата на върха по въпросите на заетостта и социалните политики. Чувствам, че сега е абсолютно подходящо този въпрос да бъде обсъден.

Накрая, това е последното ми изказване в този Парламент и искам да благодаря от името на председателя на всички членове на Парламента, на члена на Комисията, както и на Комисията за начина, по който те си сътрудничиха с мен през тези пет години на интензивна и вълнуваща дейност в Европейския парламент. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, докладчик. – (EN) Г-жо председател, много съжалявам, че някои от нашите най-скъпи колеги ни напускат в края на този мандат.

Редица въпроси изникнаха при разискването – не на последно място относно борбата с дискриминацията и колко важни са такива мерки, дори във време на икономически спад. Беше повдигнат въпроса за работата, която сме свършили по този въпрос в комисията по правата на жените и равенството между половете. Въпросът за взаимната подкрепа също беше повдигнат.

Тук бих искала да подчертая, че едно от измеренията, което повдигнахме в доклада за включването, беше измерението на местното равнище и определени измерения на местната икономика. Ние говорим много за национални и международни икономики, но местната икономика е от критична важност: достъпът на хората до банкиране, дори ако не са в много благоприятно положение, до микрокредитни и до кредитни съюзи. Трябва да внимаваме по-бедните хора да не се окажат принудени все повече и повече да затъват в дългове при много високи лихвени равнища чрез лихвари и други подобни. Трябва да се погрижим това да не стане, тъй като наистина накърнява състоянието на хората.

Що се отнася обаче до измерението на местните органи и това на услугите, за които говорихме, както и във връзка с доклада, друга област, на която комисията наистина искаше да наблегне, беше темата за жилищното строителство, защото отново във време на икономически спад има все по-голям и по-голям натиск върху хората, които може би се оказват неспособни да си позволят жилището, в което живеят. Ето защо ще има нужда от съсредоточаване върху това равнище; ние може би бихме могли да използваме открития метод на координация, за да разгледаме най-добрите практики сред държавите-членки.

Накрая, бих искал да спомена Социалния фонд. Много сме загрижени той да не бъде вкаран в едно твърде тясно измерение относно това какво съставлява заетостта и подготвеността за заетост, тъй като не искаме да загубим много от творческите и наистина продуктивни и интересни схеми, които от толкова много време помагат на хората да намерят своя път към заетостта, тръгвайки от много трудни изходни точки.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 6 май 2009 г.

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Kelam, Tunne (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) След няколко дни европейски лидери и заинтересовани страни по темата ще се съберат на срещата на върха по въпросите на заетостта. Бързо нарастващата безработица се превърна в най-съществения проблем на настоящата финансова криза. Това е един дълбоко човешки проблем – всъщност, най-голямата социална несправедливост, която съществува в Европа. Необходимо е правителствените ръководители и политиците да подходят към положението с въображение и конкретни мерки.

2009 г. е годината на иновациите и творчеството. Европа трябва да поеме тази възможност, за да намали безработицата. Най-добрият начин е, като се стимулира създаването на нови работни места. Въпросът от решаващо значение е да се подкрепят малките и средните предприятия. Един практически начин също е да се намалят бюрократичните правила за кандидатстване за европейски средства. Малките и средните предприятия създават работни места и ще бъдат основен инструмент за намаляване на безработицата в бъдеще, при условие че ние в ЕС ги подкрепяме ефективно.

Нещо повече, Европа трябва да инвестира в образованието – особено в ученето през целия живот. Безработицата е голям шок за всеки. Преди всичко ЕС и държавите-членки е необходимо да помагат на хората да преодолеят този шок и да бъдат подготвени за алтернативни решения, за да могат отново да влязат в пазара на труда по възможно най-бързия начин. Инвестициите в иновации, научноизследователска и развойна дейност и учене през целия живот е най-добрият начин да се постигне това.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), в писмена форма.(HU) Въпреки големите усилия, които положихме след присъединяването ни през 2004 г., в Европейския съюз постепенно се разви една ситуация на „конкурентна“ бедност. Икономическата криза очевидно утежни ситуацията както на равнище държави-членки, така и сред обикновените граждани. Социалните конфликти, които произтичат от това, застрашават съществуващите европейски рамки. В крайна сметка, обикновените граждани са прави да очакват институциите на Европейския съюз не само да помогнат на банките, но и да им предоставят социална сигурност.

Конкуренцията на пазара, който се свива поради кризата, нараства както между фирмите, така и между служителите. Социалните напрежения в ЕС, стоящи в основата, се илюстрират най-добре от прекомерните реакции, провокирани от решенията на Съда на Европейските общности във връзка с Директивата относно командироването на работници.

Запознаването с актуалната правна ситуация е решаващо за разсейването на безпочвените страхове. Следващата Комисия трябва да прецени транспонирането на Директивата относно командироването на работници в държавите-членки.

Освен мерките, които се съдържат в социалния пакет, се изискват други правни инструменти за реагиране в кризата и за решаването на напреженията. Може да е много трудно да се гарантира социален мир без наличието на европейска минимална заплата. Определението за прилична работа и приличен начин на живот и презграничните колективни договори са само някои от въпросите, по които Комисията трябва да работи допълнително.

Разбира се, в дългосрочен план, за да се постигнат социалните цели, Договорът от Лисабон и Хартата за основните права, които вече са ратифицирани от 25 държави-членки, може да гарантират по-широки европейски правомощия, като установят равенство на икономически и социални права, но в същото време без да заместват по какъвто и да е начин пакета от бързи краткосрочни мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE-DE), в писмена форма.(RO) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е важен инструмент, използван от Европейската комисия, за смекчаване на последиците от икономическата криза и за оказване на помощ на пряко засегнатите хора. В някои видове промишленост и сектори на икономиката като финансовия сектор, автомобилната промишленост и сектора на търговията, влиянието на кризата се усеща по-силно, тъй като те са принудени да намаляват дейността си и да съкращават персонал, което се забелязва и в Румъния. Според проучване, проведено през първото тримесечие на 2009 г., в Европейския съюз съкращенията са три пъти повече от новооткритите работни места.

Чрез изпълнение на мерки за противодействие на световната икономическа криза можем да постигнем социално, икономическо и териториално сближаване. Считам, че тези цели ще се постигнат по-лесно, ако ЕФПГ бъде насочен към безработните от един и същи регион или съседни региони, и дори от различни граничещи държави-членки. От една страна, трябва да бъдем солидарни към онези, които губят работното си място, докато, от друга страна, трябва да им помогнем да се върнат на пазара на труда. Преквалификацията и специализацията в зависимост от областите на развитие и конкретните налични ресурси във всеки регион могат да спомогнат за създаването на нови работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), в писмена форма. – (ET) В сегашната ера на световна икономическа криза (т.е. икономическата рецесия и нарастващата безработица) на практика на пазара на труда на ЕС все повече хора ще бъдат съкращавани, което пък ще увеличи допълнително броя на хората, които живеят в бедност и отчуждение в Европа.

Днес е много важно социалното участие и свързаните с пазара на труда политики да се гарантират също чрез интегриран и обединен подход в рамките на плана за възстановяване на европейската икономика.

Освен това държавите-членки не следва да жертват социалната си политика, здравеопазването и образованието чрез съкращения, докато преразглеждат своят бюджет в тези области, тъй като именно тези области помагат на хората, застрашени от бедност, да се завърнат в обществото.

Трябва да се признае, че често е много сложно да се направи връзката между социалното подпомагане и активното участие на пазара на труда в държавите-членки, особено когато работата, която може да се намери, е временна, сезонна или на непълно работно време, и ако условията за получаването на помощ и системите за социално подпомагане, или минималните данъчни равнища не стимулират хората да заемат подобни работни места. При тези нови условия, трябва да направим системата ни на социално подпомагане по-гъвкава; такива действия се налагат от сегашното положение.

Считам, че социалното подпомагане трябва да гарантира достатъчен минимален доход, за да се гарантира приличен живот над прага на бедността, и този доход да е достатъчен, за да помогне на изпадналите в бедност да излязат от това положение, както и не трябва допълнително да задълбочава бедността, поради липсата на гъвкавост.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), в писмена форма. (FI) Удивително е, всъщност непростимо е, че срещата на върха на ЕС по социалните въпроси и диалога със социалните партньори се провежда на равнище „тройка“, без присъствието на държавните и правителствени ръководители. Това показва, че лидерите на ЕС проявяват слаб интерес към развитието на социалното измерение. Показва, че сме много далеч от целта да превърнем Съюза в една Европа за гражданите. Разбира се, банките биват спасявани чрез държавни средства, като се национализират дълговете им, но никой не се интересува от благосъстоянието на хората.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност