Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0180(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0185/2009

Внесени текстове :

A6-0185/2009

Разисквания :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0369

Разисквания
Вторник, 5 май 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

15. Защита на животни по време на умъртвяване (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. Следващата точка е докладът (A6-0185/2009) на г-н Wojciechowski от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони, относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, докладчик. – (PL) Г-н председател, нашата цивилизация е цивилизация, която използва животни. Ние умъртвяваме милиарди животни заради месото, заради кожите и за задоволяване на различни икономически потребности. Понякога ги умъртвяваме и без да има икономическа причина – като спорт, например при лов, или за развлечение, например при борба с бикове. За мен умъртвяването на животни не е нито спорт, нито развлечение, нито въпрос на култура, но тук няма да се спираме на този аспект, тъй като темата на нашето разискване е умъртвяването на животни по икономически причини.

Защита на животните по време на умъртвяване. Възможно ли е това? Възможно ли е да защитим животно, което предстои да умъртвим? Да, възможно е, предимно като му спестим ненужно страдание. Като защитаваме животните срещу нехуманно отношение, защитаваме собствената си хуманност. С проекта за регламент се подобряват стандартите за защита на животните по време на умъртвяване и се въвеждат по-високи, по-добри технически норми, като се насърчава по-добрия мониторинг при тяхното използване. Той предвижда въвеждане на по-голяма лична отговорност за правилни манипулации с животните, както и на изискване за назначаване на специален служител, отговарящ за защитата на животните в съоръжения, където се извършва клане. С новия регламент, който ще замени старата директива от 1993 г., се бележи очевиден напредък в реализацията на идеята за защита на животните и поради тази причина като докладчик аз подкрепям регламента.

Имаше няколко спорни области. Ярък пример в това отношение е въпросът за ритуалното клане. Основният принцип е животните да се умъртвяват след като бъдат зашеметени и лишени от съзнание, но по религиозни причини се допуска изключение – умъртвяване без предварително зашеметяване, ако това е необходимо по религиозни съображения. Това засяга последователите на исляма и юдейството, които умъртвяват животни без предварително зашеметяване. Измененията, с които се целеше въвеждане на всеобхватна забрана на ритуалното клане в Европейския съюз, бяха отхвърлени от комисията по земеделие и развитие на селските райони. Членовете на комисията бяха на мнение, че такава забрана би била неприложима.

Комисията отхвърли и предложение за предоставяне на право на всяка държава-членка да забрани ритуалното клане чрез собственото си законодателство. То се съдържа в изменение 28. Бих искал да подчертая, че гласуване в полза на това изменение означава, че държавите-членки няма да могат да забраняват ритуалното клане на своята територия. Гласуване против изменението означава връщане към позицията на Европейската комисия, която позволява налагането на забрана върху ритуалното клане чрез национален закон.

Друг спорен въпрос е този за определянето на национални референтни центрове от всяка държава-членка. Комисията по земеделие и развитие на селските райони отхвърли тази идея чрез изменение 64. Лично аз считам, че трябва да бъдат създадени такива референтни центрове и че те биха могли да играят определена роля и при мониторинга на манипулациите на животните по време на умъртвяването.

Бих искал да насоча внимание към предложенията на комисията по земеделие и развитие на селските райони, които се съдържат в моя доклад. Първо, мерките за въвеждане на по-високи стандарти за защита на животните по време на умъртвяването следва да бъдат финансово подкрепени от Европейския съюз. Благородните цели за защита на животните не могат да бъдат постигнати без финансов план и без създаването на материални стимули за въвеждане на завишени стандарти.

Второ, докладът съдържа предложението усъвършенстваните стандарти да се прилагат не само спрямо производителите в рамките на Европейския съюз, но и спрямо вносителите на месни продукти в Европа. Искаме да сме сигурни, че на пазара на Европейския съюз ще се предлагат единствено месни продукти от животни, умъртвени по начина, предвиден в законодателството на Европейския съюз.

Госпожи и господа, последното заседание на Европейския парламент е до голяма степен посветено на защитата на животните. Днес взехме решение да забраним вноса на тюленови продукти, умъртвени по жесток начин, решихме да наложим по-високи стандарти за защита на животните, използвани за научни цели, а сега провеждаме разискване относно по-високи стандарти за защита на животните по време на умъртвяване. Радвам се, че Парламентът прави толкова много за защитата на животните и съм щастлив, че мога да участвам в тази дейност. Духът на Свети Франциск от Асизи присъства в тази пленарна зала. Дано да присъства и през следващия парламентарен мандат.

 
  
MPphoto
 

  Андрула Василиу, член на Комисията. – Г-н председател, бих искала да благодаря на Европейския парламент и по-конкретно на докладчика г-н Wojciechowski за това, че подкрепи основните елементи от предложението на Комисията относно защитата на животните по време на тяхното умъртвяване.

Особено съм удовлетворена от факта, че Европейският парламент прие общия подход на предложението, който цели да гарантира, че приложимото по отношение на кланиците законодателство в областта на хуманното отношение към животните съответства на приетия през 2004 г. пакет за хигиената.

Настоящето законодателство в областта на защитата на животните в кланиците датира от 1993 г. и категорично не съответства на актуалното състояние в областта на безопасността на храните, здравето на животните и хуманното отношение към животните. Съгласно настоящето предложение операторите в кланиците ще трябва да установят стандартни оперативни процедури, да се придържат към показателите за хуманно отношение към животните при зашеметяване и персоналът ще трябва да премине през обучение за хуманно отношение към животните.

По въпроса за умъртвяването по религиозни причини, бих искала да подчертая, че Комисията изцяло споделя привързаността на Европейския парламент към свободата на религията и да подчертая, че намерението на Комисията е да запази статуквото по този чувствителен въпрос. Договорът ясно посочва необходимостта при определянето на политиките на Общността да се вземат предвид практиките, свързани с религията. Ясно е, че сред държавите-членки на Съюза съществуват много различни практики по отношение на умъртвяването по религиозни причини.

Комисията предлага принципът на субсидиарност в тази област да бъде запазен. Той работи добре през изминалите 15 години и следва да продължи да работи добре и в бъдеще. В това отношение, по принцип можем да приемем с промяна на формулировката, измененията, които отразяват подхода на настоящето законодателство, което защитава правото на свобода на религията, като същевременно разрешава на държавите-членки да приемат или да запазят по-стриктни правила. В това отношение бих искала да отбележа, че изглежда в Съвета е постигнато съгласие по тези насоки.

Сега бих искала да кажа няколко думи относно практиката на умъртвяване в домашни условия. Днес умъртвяването на животни за лична консумация извън кланиците се позволява (с изключение на умъртвяването на едър рогат добитък), но прасета, овце и кози трябва да бъдат предварително зашеметявани. Някои граждани на държави-членки по традиция умъртвяват прасета за Коледа и агнета за Великден. Запазването на тези традиции е важно за Комисията, но не е необходимо да се допуска дерогация от правилото за зашеметяване на животни, тъй като по този начин се излага на риск хуманното отношение към животните. Следователно Комисията счита, че винаги следва да се извършва предварително зашеметяване, когато прасета или агнета биват умъртвявани извън кланиците.

Друга точка от предложението се отнася до установяването на национален референтен център. Считаме, че този елемент е от съществено значение за гарантиране на правилното прилагане на предложените мерки. В кланиците официални инспектори осъществяват проверки на безопасността на храните, най-вече по отношение на труповете. Те разполагат с малко време и ограничени компетентности, за да оценят параметрите на хуманното отношение към животните. В днешно време оборудването за зашеметяване е сложно и трудно за оценка във връзка с ефикасността му за хуманното отношение към животните. Националните референтни центрове биха изпълнили необходимостта от осигуряване на техническа и научна информация относно хуманното отношение към животните в кланиците и Комисията счита, че това изискване следва да бъде запазено в предложението.

Комисията счита също, че удостоверенията за квалификация, които се изискват от персонала в кланиците, следва да се издават след проверка от независим орган. Тази система беше разработена в други области на хуманното отношение към животните както в обществения, така и в частния сектор. Там, където тя беше правилно приложена, бяха постигнати добри резултати. Следователно прилагането й следва да обхване всички кланици в ЕС.

Огромен брой животни се умъртвяват и извън кланиците с цел да се контролира разпространението на болести. Вярно е, че вече съществуват изисквания за целите на опазване на здравето на животните, но днешните изисквания не се отнасят до хуманното отношение към животните. Хората считат, че масовото умъртвяване за целите на контролиране на болестите следва да се извършва по възможно най-хуманен начин. Следователно прозрачността, която означава подходящо информиране, е от съществено значение. Следователно предходният опит в подобни извънредни ситуации показа, че е от решаващо значение да се събира информация относно добрите практики и грешките, които може би са били допуснати. Затова следва да се изисква подходящ мониторинг и докладване относно хуманното отношение към животните за случаи на масово умъртвяване.

Бих приветствала силно подкрепата ви за предложението на Комисията. Ако то бъде успешно прието, Европейският съюз би имал потенциал да играе водеща и иновационна роля в областта на хуманното отношение към животните.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, докладчик по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.(SV) Всяка година стотици милиони животни – прасета, крави, овце, кокошки, коне и други животни се умъртвяват и транспортират в цяла Европа. В допълнение, биват умъртвявани 25 млн. животни с ценна кожа. Това включва огромно страдание за животните. Разбира се, най-доброто решение ще бъде изобщо да не ядем месо и да не носим животни под формата на кожи.

Все пак, настоящият регламент в действителност не е за това, а за това как можем да намалим страданието на животните в кланиците. Предложението на Комисията е стъпка напред в тази посока, но то следва да бъде по-стриктно по редица въпроси. В комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните гласувахме чрез моето становище, в което поискахме, наред с другото, по-кратки срокове за транспортиране и време за изчакване в кланиците, инвестиции в подвижни кланици, животните с ценна кожа да бъдат включени в регламента и държавите-членки да бъдат в състояние да вземат допълнителни мерки и да въведат по-стриктни разпоредби, както и инспекторите по хуманното отношение към животните и предложените национални референтни центрове да бъдат независими и да им се предоставят повече правомощия.

Удовлетворяващо е, че комисията по земеделие и развитие на селските райони подкрепя нашето предложение относно подвижните кланици и за включването на животните с ценни кожи. Все пак, аз изразявам своята дълбока загриженост във връзка с няколко други изменения, предложени от тази комисия и от отделни членове на ЕП. За съжаление, комисията по земеделие и развитие на селските райони изцяло премахна предложените времеви ограничения за транспортирането до кланиците и за времето за изчакване вътре в кланиците. Моля, гласувайте в подкрепа на изменение 125, внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, така че да си върнем тези изисквания. Аз също така не разбирам защо комисията по земеделие и развитие на селските райони иска да заличи предложението за националните референтни центрове за хуманно отношение към животните. Също така е от решаващо значение да се позволи на държавите-членки да предприемат допълнителни мерки и да въведат по-амбициозни разпоредби от предвидените тук. Настоятелно ви призовавам да гласувате в подкрепа на изменение 124. Накрая, изразявам дълбоката си загриженост по повод на факта, че комисията по земеделие и развитие на селските райони не желае да разреши на държавите-членки, в които в момента съществува цялостна забрана на умъртвяването без зашеметяване, да задържат тази забрана. Такъв например е случаят в моята страна, Швеция. Ние сме намерили баланс между религиозните традиции и хуманното отношение към животните, така че повечето хора са доволни. Моля, гласувайте против изменение 28, както е предложено от докладчика.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano Sanzarello, от името на групата PPE-DE. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, поради щастлива случайност се пада на мен да говоря за последен път тази вечер, поне в рамките на настоящия мандат, под Ваше председателство, тъй като Вие решихте да не се кандидатирате за нов мандат. Щастлив съм да изразя удовлетворението си, г-н Cocilovo, за това, което направихте в този Парламент, и за уважението, което успяхте да спечелите сред всички членове на ЕП, не само сред италианските представители. Бях избран от същия избирателен район като Вас; ние сме политически противници, но считам, че мое задължение е да Ви пожелая успешно политическо бъдеще в името на интересите на нашата страна, но също и на Европа.

Сега, да премина към въпроса. Считам, че ние в комисията по земеделие и развитие на селските райони свършихме отлична работа. След като изслушахме консултанти и представители на различни професионални групи, се опитахме да подобрим предоставения ни от Съвета и Комисията текст, като го направим по-добре приложим и по-съдържателен, като запазим частите, които се отнасят до изповядването и правото на религиозни практики във всичките им форми. Тук имаше някои противоречия, защото Комисията и Съветът посочиха и потвърдиха, че биха запазили ритуалното умъртвяване, но някои задължения направиха това практически невъзможно- имам предвид окачването с главата надолу и много обсъждания въпрос със зашеметяването.

От диалектическа гледна точка това изглежда жестоко, но какво всъщност включва то: решителното отрязване е свързано със същото равнище на болка като зашеметяването, което се осъществява чрез изстрел в челото, след който болка вече не съществува, и би било допълнителна жестокост да се зашеметяват животните, след като гърлото им вече е било прерязано. Следователно не считам, че спрямо животните е било проявено жестоко отношение, ако не са били зашеметени, след като гърлото им е било прерязано.

Хартата за правата на човека посочва, че когато съществува конфликт по отношение правата на животните, преимущество имат правата на човека, с други думи, правото на религиозни практики и то не само мюсюлмански, не само юдейски, но и християнски практики, както подробно обсъдихме това в комисията, следва да бъде защитено, и то изцяло защитено. По-конкретно, тъй като предвид отношенията ни на реципрочност с държави, които не са членки на ЕС, хората, които практикуват определени религии, няма да могат да консумират месо в Европа, защото то не може да се произвежда в Европа и не може да се внася. Не мисля, че това е справедливо.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE. (ES) Г-н председател, госпожи и господа, както вече чухме, предложението, което разискваме днес, замества директива, която вече е неизползваема поради технологичния напредък, и ни предоставя нова нормативна уредба, която ще позволи изискванията на Общността за хуманно отношение към животните да се прилагат еднакво в рамките на Европейския съюз.

В рамките на вътрешния пазар и като се има предвид, че спазването на нормативните разпоредби може да наруши конкуренцията, предложението ще позволи подобни стандарти в областта на конкуренцията за всички оператори в Общността. Всъщност комисията по земеделие и развитие на селските райони, която реши да допусне изключение от някои изисквания за малките оператори, увеличи отговорностите за останалите големи оператори, това е текстът, който разискваме днес, и, в допълнение, предложението въведе за големите предприятия поста на отговорник по въпросите на хуманното отношение към животните.

Докладът, който разискваме, подобрява предложението на Комисията по основни въпроси. Пример за това е, че текстът прекратява опитите да измени чрез настоящето предложение действащите в момента разпоредби за превоз на животни относно общото време за превоз, нещо, което ние считаме за абсолютно възмутително, и потвърждава настоящата забрана за превоз на животни, чиито особени характеристики сочат, че те не са годни да бъдат превозвани.

В допълнение, предложението коригира и изяснява отговорностите на предприятията по отношение на съответствието с регламентите в областта на хуманното отношение към животните: операторите, а не работниците са отговорни да гарантират прилагането на правилата.

Накрая, г-жо член на Комисията, бих искала да обърнете внимание на факта, че в Европейския съюз няма две правни системи в различните региони и държави, които да са еднакви, всяка една е различна. Националните референтни центрове, които предлагате и за които току-що говорихте във Вашето изказване, ако бъдат въведени, както съветва Комисията в своето предложение, биха довели до създаването на 17 референтни центрове в Испания, а не само на един национален референтен център. В Испания централната власт на правителството е децентрализирана към автономни общини и следователно ще сме принудени да създадем 17 национални центрове, което Вие считате за възможно. Би било смешно да има по един център за всеки регион. Поради това предлагаме съответният орган да бъде отговорен за гарантирането на правилното прилагане на правилата.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN. – (PL) Г-н председател, докладът на г-н Wojciechowski относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на тяхното умъртвяване повдига много важния въпрос за хуманното отношение към животните. Той поставя непряко въпроса дали съвременното човечество е в състояние да се откаже от жестокостта и да създаде нов свят на ценности, в който съществува чувствителност към болката, страдание, страх и тревога от загубата на живота не само на хора, но и на животни.

За съжаление, въпреки развитието на цивилизацията и технологията, всяка година милиарди животни и птици все пак са избивани, често по жесток начин и дори без зашеметяване. Това дава повод за допълнителни въпроси като този защо поведението на интелигентни и образовани хора спрямо животните често е като това на примитивните племена, принудени да се борят за своето съществуване. Какво трябва да направим, за да променим това?

В голяма степен докладът отговоря на тези въпроси, но това все още не разрешава много свързани с тях основни проблеми, например относно законодателството, ритуалното умъртвяване и формирането на съзнание на обществото. Следователно предстои тези проблеми да бъдат решавани от Съвета, Комисията и новия Парламент. Надявам се по-нататъшната работа по подобряване на хуманното отношение към животните да се съпътства от съзнанието, че животните са живи същества, които могат да чувстват болка и страдание, че те на се вещи и че хората им дължат уважение, защита и грижа.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE. – Г-н председател, бих искал да се присъединя към поздравленията към докладчика Janusz Wojciechowski затова, че с ентусиазъм се зае с много сложен и чувствителен проблем и се справи с много конфликтни гледни точки. В настоящото изказване, което вероятно е последното за мен за този мандат, си струва да посоча на моите колеги, че това бих нарекъл класически европейски проблем на Европейския парламент. Той е технически, сложен малко отдалечен от нашите граждани, но си заслужава да припомним, че хуманното отношение към животните е от решаващо значение за нашите граждани и справедливостта е от решаващо значение за нашите производители, нашите потребители и нашия пазар.

Вниманието ми беше привлечено по-конкретно от изменения 45 и 46 относно необходимостта да се гарантира, че трети държави, които желаят да осъществят износ на наша територия, изпълняват нашите стандарти. Това е основен елемент от справедливостта за нашите производители и за доверието на потребителите в нашия пазар, така че следва да бъде горещо приветствано.

По същия начин, пропорционалният характер на мерките в изменения 65 до 67, който позволява обучение на работното място, трябва да бъде приветствано, особено ще се отнася до по-малките кланици и по-малките оператори в Европейския съюз. Също така, дерогациите, които позволяват на малките кланици да бъдат освободени от задължението да имат отговорник за хуманното отношение към животните също заслужава да бъде приветствано.

Относно умъртвяването по религиозни причини, считам, че членът на Комисията е абсолютно прав. Не смятам, че в този пакет трябва да въвеждаме нормативна уредба в тази област, така че това е добра новина за потребителите. Това е добра новина за доверието в пазара на месо в ЕС и във всички области е свършена добра работа. Моите поздравления.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Бих искала преди всичко да поздравя докладчика и да му благодаря за достъпността, която показа.

Съгласна съм с предложенията на Комисията, които постановяват, че животните следва да бъдат умъртвявани единствено като се използва метод, който гарантира незабавна смърт или смърт след зашеметяване, като все пак се приеме като изключение умъртвяването като част от религиозни ритуали. Подкрепям също тази нормативна уредба да не се прилага в случаите, при които животни се умъртвяват за лична консумация, като се спазват традициите на големите религиозни празници, като Великден и Коледа и само за период от десет дни, преди настъпването на тези празници.

Хората, участващи в умъртвяването и други свързани с това дейности, трябва да преминат през подходящи образователни курсове, които се провеждат съгласно изискванията и завършват с връчване на удостоверение за придобита квалификация.

Европейските разпоредби, въведени в областта на защитата на животните, са сред най-строгите в света. Те водят до високи производствени цени и могат също да нарушат конкуренцията с държави, чието законодателство в тази област е по-малко стриктно. Поради това призовавам Комисията да гарантира, че месните или други продукти от животински произход, внесени от държави извън ЕС, отговарят на европейските стандарти. Бихме искали да видим, че Комисията е в състояние да осъществява проверки в кланици, които имат разрешение да изнасят продуктите си в Европейския съюз, като потвърди че, в допълнение към вече издадените здравни сертификати, разпоредбите в областта на защитата на животните също се спазват.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - (EN) Г-н председател, ще си позволя да благодаря на г-жа Василиу за нейната работа тук в Парламента. Тя се зае с проблема само за последните две години и свърши изключително добра работа, така че я поздравявам. Ще си позволя също така да поздравя Janusz Wojciechowski за това, че състави много добър доклад и беше много добър заместник-председател на комисията по земеделие.

Считам, че стандартите за хуманното отношение към животните в Европа са абсолютна гаранция, че произвеждаме висококачествено месо. Искаме да сме сигурни, че животните са умъртвявани внимателно и в съответствие с високи стандарти както от гледна точка на хигиената, така и по отношение на хуманното отношение към животните. В действителност, наистина приветствам идеята за подвижни кланици, защото считам, че това би било изключително ползотворно. Считам също, че трябва да бъдем внимателни, защото много малки кланици в Европа в миналото бяха закрити, като това се случи и в моята собствена страна, така че следва да гарантираме, че сме приели подходящо регулиране, но не прекомерно, което на практика би довело до закриването им.

Сега ще кажа нещо доста противоречиво. Считам, че животните се раждат на този свят и ние като хора решаваме как точно те ще бъдат умъртвени. Считам, че Комисията трябва най-накрая да реши. Или приемате умъртвяването по религиозни причини и фактът, че животните не са зашеметявани, така че животните в други държави, които искаме да бъдат умъртвени на Коледа, да могат да преминат през същия процес, или всъщност да се застъпите за това, което аз считам за правилно, а именно, че ние като хора решаваме как следва да бъде умъртвявано дадено животно и че животните следва да бъдат зашеметявани преди умъртвяването им. Считам, че е абсолютно ясно, че това следва да се случи. В някои държави-членки съществува предварително и последващо зашеметяване на животни, което се прилага както при мюсюлманските, така и при еврейските обичаи. Недоумявам защо това не може да се случи в цяла Европа, защото трябва да бъдем абсолютно сигурни, че се отнасяме еднакво към всички животни. Макар да приемам принципа на субсидиарност, бих искал също да видя Комисията да упражнява натиск върху държавите-членки, така че да гарантира, че в бъдеще ще имаме подходящи процедури на умъртвяване и зашеметяване.

Също така, когато става въпрос за етикетирането, не виждам проблем. Защо не следва да поставяме етикети на животните, които да описват начина, по който са били умъртвени? Ако няма проблем при практиките на умъртвяване според мюсюлманските и еврейските традиции, защо тогава да се тревожим за етикетирането? Така че, позволете ни да имаме подходящо етикетиране, така че хората в бъдеще да знаят точно какво купуват, защото за европейското земеделие е много важно да има много високи стандарти.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Г-н председател, правото на свобода на религията не може, по мое мнение, да води до пренебрегване на правилата и нормите на нашите държави и не може толкова дълбоко да нарушава нашите стандарти за спазване на хигиена в кланиците и за хуманно отношение към животните. Следователно не мога да разбера защо, в името на религията, трябва да толерираме анахронично, нехигиенично и дори садистично умъртвяване на животни, което понякога се извършва в обстоятелства на помпозни церемонии, осъществявани пред възрастни и деца.

Ето защо считам, че животните следва да бъдат умъртвявани единствено при контролирани условия на инспектирани кланици с лиценз, като нито едно животно не бива да бъде умъртвявано без предварително зашеметяване. Свободата на религията е едно, причиняването на ненужно страдание на животните и нарушаването на правилата за хигиена, е друго. Правилата и законите в ЕС следва да бъдат еднакви за всички, независимо от религията.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията, считам, че в настоящoто разискване въпросът за хуманното отношение към животните беше прекалено ограничен до въпроса дали трябва или не да се използва зашеметяване. Не казвам, че съм против зашеметяването, но ние трябва да разберем, че първоначално зашеметяването беше въведено не поради съображения, свързани с хуманното отношение към животните, а по икономически причини, за да бъде възможно умъртвяването на животни в интензивни животновъдни стопанства, където се извършва масово умъртвяване в кланици, без това да засяга и да понижава качеството на месото поради стреса, причинен от умъртвяването.

Следователно в случая с умъртвяването по религиозни причини става дума за висшето изкуство на умъртвяването без животните да изпитват допълнително страдание и по въпроса за зашеметяването в кланиците не става въпрос само дали зашеметяването следва да се използва или не, но и за отношението към животните по време на транспортиране и през времето за изчакване в кланиците. Съгласен съм с гледната точка на г-н Parish, че умъртвяването по религиозни причини следва да бъде съответно посочено на етикета, така че потребителите да знаят какво купуват и какво подкрепят.

 
  
MPphoto
 

  Андрула Василиу, член на Комисията. – Г-н председател, днешното разискване относно доклада на г-н Wojciechowski отразява загрижеността на Парламента, Комисията, както и на обществеността относно хуманното отношение към животните по време на умъртвяването им. Предложението на Комисията въвежда важни иновации, които, надявам се да подкрепите.

Днес законодателството на ЕС изисква операторите от трети държави, които изнасят за ЕС, да прилагат еднакви стандарти. В допълнение, сертификатите за внос на месо трябва да потвърждават, че в предприятията износители стандартите на ЕС са били спазени. Следователно по отношение на предложението на Комисията, споделяме становището, че еднаквите принципи следва да продължат да се прилагат.

Внимателно изслушах всички ваши забележки и считам, че този принос е изключително полезен за нашите усилия да постигнем наистина ефективни резултати по отношение на хуманното отношение към животните. С приемането на настоящия доклад, изпращаме правилен сигнал към обществеността, като демонстрираме, че отделяме внимание на тревогите й, като в същото време, определяме съвременни стандарти за общите практики в областта на хуманното отношение към животните по време на умъртвяването им. Благодаря на Парламента и на неговия докладчик за подкрепата им.

Накрая, тъй като това е последното ми обръщение към този Парламент, бих искала да споделя удовлетвореността си от съвместната ми работа с всички вас и, позволете ми да пожелая на всички ви успех в бъдещите ви задачи и щастие.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, докладчик. – (PL) Г-н председател, г-жо член на Комисията, аз също бих искал да се присъединя към изразените пожелания и се радвам, че последното изказване на члена на Комисията се отнася до представянето на наистина добър проект и добра нормативна уредба, както и че повечето от онези, които се изказаха по време на настоящото разискване, изразиха пълно съгласие. Много бих желал окончателният резултат от тази работа, тази съвместна работа на Парламента, Комисията и Съвета да не изкривява значително предложеното от Комисията, тъй като Комисията наистина направи много добри предложения. Все пак, в подхода към защитата на животните, при мерките, насочени към подобряване на хуманното отношение към животните, са налице две важни неща.

Първото са средствата. За съжаление, няма да спечелим съгласието на обществото за повишаване на тези стандарти, ако не осигурим подходящото им финансиране. Средствата на Общността тук са от съществено значение с оглед на постигането на определените цели. Не е възможно да се въведат по-високи стандарти като тези без пари, като всички разходи бъдат прехвърлени на органите, които следва да въведат стандартите.

Второто се отнася до еквивалентността, така че подобрените стандарти да не понижават конкурентоспособността на производителите в рамките на Европейския съюз. Смятам, че сме на прав път да постигнем това. Радвам се, че присъстващите в тази зала одобряват настоящите предложения.

Още веднъж бих искал да благодаря на члена на Комисията, бих искал също да благодаря на всички колеги, които се изказаха в това разискване, и се радвам, че идеята за повишаване на стандартите в областта на хуманното отношение към животните се приема от всички в тази зала.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се състои в сряда, 6 май 2009 г.

 
Правна информация - Политика за поверителност