Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0180(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0185/2009

Předložené texty :

A6-0185/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0369

Rozpravy
Úterý, 5. května 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

15. Ochrana zvířat při usmrcování (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. Dalším bodem jednání je zpráva (A6-0185/2009) pana Wojciechowského, jménem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, o návrhu směrnice Rady o ochraně zvířat při usmrcování (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, zpravodaj. – (PL) Pane předsedající, naše civilizace využívá zvířata. Usmrcujeme miliardy zvířat pro maso, kůži a pro celou řadu ekonomických potřeb. Někdy je také nezabíjíme z ekonomického důvodu, ale ze sportu, jako je lov, nebo pro zábavu, jako v případě býčích zápasů. Pro mě zabíjení zvířat není sportem, zábavou ani kulturní záležitostí, ale to není důležité, protože předmětem naší rozpravy je usmrcování zvířat z ekonomických důvodů.

Ochrana zvířat při usmrcování. Je to možné? Je možné chránit zvíře, které usmrtíme? Ano, především je možné ho ušetřit utrpení. Tím, že chráníme zvířata před nelidským zacházením, chráníme naši vlastní humanitu. Navržené nařízení zlepšuje normy na ochranu zvířat při usmrcování a zavádí vyšší a lepší technické normy a vhodněji podporuje sledování jejich uplatňování. Zavádí také větší osobní odpovědnost při řádném zacházení se zvířaty a přichází i s požadavkem na jmenování pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty, který bude odpovědný za ochranu zvířat při činnosti, kterou jatky provozují. Nový předpis na místo staré směrnice z roku 1993 znamená jasný pokrok při plnění úkolů ochrany zvířat, a proto ho jako zpravodaj podporuji.

Vyskytly se některé sporné oblasti. Jasným příkladem je otázka rituální porážky. Základní zásadou je usmrcovat zvířata po omráčení a poté, co byla zbavena vědomí, ale z náboženských důvodů se povoluje porážka bez předchozího omráčení, pokud to vyžadují náboženské důvody. Ta se týká vyznavačů islámu a judaismu, kteří zabíjejí zvířata bez předchozího omráčení. Pozměňovací návrhy, které měly za cíl komplexní zákaz rituální porážky v Evropské unii, byly Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova zamítnuty. Členové výboru měli za to, že takový zákaz nebude uskutečnitelný.

Výbor také zamítl návrh, který by dal každému členskému státu právo zakázat rituální porážku prostřednictvím své legislativy. To obsahuje pozměňovací návrh 28. Rád bych zdůraznil, že hlasování pro tento pozměňovací návrh znamená, že členské státy nebudou moci zakázat rituální porážku na svém území. Hlasování proti návrhu je návratem k postoji Evropské komise, který povoluje zavést zákaz rituální porážky podle vnitrostátních právních předpisů.

Další kontroverzní otázkou je jmenování národních referenčních center, která by určil každý členský stát. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova zamítl tento nápad pozměňovacím návrhem 64. Osobně se domnívám, že by taková referenční centra měla být zřízena a měla mít svou úlohu při sledování zacházení se zvířaty při usmrcování.

Rád bych vás upozornil na návrhy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, které obsahuje moje zpráva. Zaprvé, opatření na zavedení vyšších norem ochrany zvířat při usmrcování, by měla získat finanční podporu z Evropské unie. Těchto šlechetných cílů ochrany není možné dosáhnout bez finančního plánu a bez vytvoření materiálních podnětů k zavedení vyšších norem.

Zpráva za další navrhuje, aby se vylepšené normy vztahovaly nejen na výrobce v rámci Evropské unie, ale také na dovozce masných výrobků do Evropy. Chceme mít jistotu, že trh v EU bude zásoben pouze živočišnými výrobky, které pocházejí ze zvířat usmrcovaných v souladu s právními předpisy EU.

Dámy a pánové, poslední zasedání Evropského parlamentu se ve velké míře věnuje ochraně zvířat. Dnes jsme rozhodli o zákazu dovozu produktů z tuleňů zabitých krutým způsobem. Rozhodli jsme se zavést vyšší normy na ochranu zvířat používaných pro vědecké účely a nyní máme rozpravu o vyšších normách na ochranu zvířat při usmrcování. Jsem rád, že se Parlament tolik věnuje ochraně zvířat a že k tomu mohu přispět svým dílem. Duch Františka z Assisi je v tomto sálu přítomen. Možná zde bude přítomen i v dalším parlamentním období.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komise. − Pane předsedající, chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu a zejména panu zpravodaji Wojciechowskému, že podpořil hlavní složky návrhu Komise o ochraně zvířat při usmrcování.

Zejména jsem ráda, že Evropský parlament přijal obecný postoj k návrhu, který má za cíl zajistit, aby byla legislativa pro řádné zacházení se zvířaty uplatňována na jatkách v souladu s hygienickým balíčkem přijatým v roce 2004.

Stávající legislativa o ochraně zvířat na jatkách pochází z roku 1993 a zcela jistě není v souladu s nejnovějším vývojem v oblasti bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek pro zvířata. Podle tohoto návrhu provozovatelé jatek budou muset přijmout standardní provozní postupy závislé na ukazatelích řádného zacházení a zaměstnanci budou muset být proškoleni o řádném zacházení se zvířaty.

Pokud jde o rituální porážku, chtěla bych zdůraznit, že Komise plně sdílí dodatek Evropského parlamentu o náboženské svobodě a že jejím záměrem je udržet status quo v této otázce. Smlouva jasně stanoví, že je třeba přihlížet k náboženským praktikám při formulaci politiky Společenství. Je zřejmé, že existuje celá řada různých způsobů provádění rituální porážky v členských státech Unie.

Komise navrhuje, aby se v této oblasti zachovala zásada subsidiarity. Posledních 15 let to fungovalo dobře a mělo by tomu tak být i nadále. V tomto ohledu můžeme v zásadě po přepracování přijmout pozměňovací návrhy, které vyjadřují postoj stávající legislativy, jež zachovává právo na svobodu náboženského vyznání, avšak zároveň členským státům umožňuje přijmout nebo zachovat přísnější právní předpisy. K tomu bych chtěla poznamenat, že se zdá, že s tím v Radě panuje souhlas.

Ráda bych teď řekla pár slov o porážce na „zadním dvorku“. V dnešní době je porážka zvířat k vlastní potřebě povolena i mimo jatky (s výjimkou dobytka), prasata, ovce a kozy musí být však předtím omráčeny. Někteří občané členských států porážejí prasata tradičně na Vánoce a jehňata na Velikonoce. Zachovat tyto tradice se Komisi jeví jako důležité, ale není vůbec nutné se odchýlit od omračování. Komise proto věří, že předchozí omračování by se mělo provádět vždy, když se prasata a jehňata poráží mimo jatky.

Jiný bod návrhu se týká zakládání národních referenčních center. Věříme, že to je zásadní věc, která vhodně prosadí navržená opatření. Úřední inspektoři provádějí na jatkách kontroly týkající se bezpečnosti potravin, zejména mrtvých zvířat. Mají málo času a omezené kompetence vyhodnotit parametry řádného zacházení se zvířaty. V naší době jsou omračovací přístroje složité a obtížně se vyhodnocují z hlediska účinnosti v oblasti řádného zacházení se zvířaty. Národní referenční centra by vyhověla potřebě po technických a vědeckých informacích o řádném zacházení se zvířaty na jatkách, a Komise se domnívá, že by měl být tento požadavek v návrhu zachován.

Komise dále věří, že osvědčení o způsobilosti, která jsou požadována po zaměstnancích na jatkách, by měla být vydávána po složení nezávislé zkoušky. Tento systém byl vyvinut pro další oblasti řádného zacházení se zvířaty, ve veřejném i v soukromém sektoru. Dobré výsledky přinesl tam, kde byl náležitě uplatňován, a měl by se rozšířit na všechny jatky v EU.

Zvířata jsou také ve velkém porážena mimo jatky za účelem kontroly šíření nemoci. Je pravda, že tyto požadavky už existují pro účely zdraví zvířat, ale stávající požadavky se nevztahují na řádné zacházení se zvířaty. Lidé mají za to, že masové usmrcování zvířat za účelem kontroly nemoci by mělo být prováděno co nejlidštěji. Transparentnost při řádném podávání zpráv je proto nezbytná. Minulá zkušenost s těmito mimořádnými situacemi ukázala, že je stěžejní shromažďovat údaje o osvědčených postupech a chybách, které by mohly nastat. Vhodné sledování a podávání zpráv o řádném zacházení se zvířaty by proto mělo být požadováno i v případech masového usmrcování zvířat.

Velmi ráda bych uvítala vaši podporu návrhu Komise. Pokud bude úspěšně přijat, Evropská unie bude mít možnost celosvětově vést a zlepšovat oblast řádného zacházení se zvířaty.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, navrhovatel stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (SV) Každý rok jsou stovky milionů zvířat – prasat, krav, ovcí, slepic, koní a dalších – poráženy a přepravovány po Evropě. Navíc se poráží 25 milionů kožešinových zvířat. To představuje ohromnou míru utrpení zvířat. Nejlepším řešením by pro nás bylo vůbec je nejíst a neoblíkat se do jejich kůží.

O tom však toto nařízení opravdu není, ale týká se toho, jak můžeme snížit utrpení zvířat na jatkách. Návrh Komise znamená krok vpřed, v mnoha bodech však musí být přísnější. Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jsme hlasovali pro mé stanovisko, ve kterém mimo jiné žádáme o kratší dobu převozu a čekání na jatkách, o investice do mobilních jatek, o zařazení kožešinových zvířat do tohoto nařízení, aby členské státy mohly zajít dále a měly přísnější předpisy a aby inspektoři a navržená národní referenční centra pro řádné zacházení se zvířaty byli nezávislé a měli větší pravomoci.

Je potěšující, že Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova podporuje náš návrh o mobilních jatkách a o zařazení kožešinových zvířat do tohoto nařízení. Jsem velmi znepokojen mnohými dalšími pozměňovacími návrhy předloženými tímto výborem a jednotlivými poslanci. Je nešťastné, že Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova úplně zamítl navržená omezení doby převozu na jatky a čekání na jatkách. Hlasujte, prosím, pro pozměňovací návrh 125, který předložila skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL), abychom znovu získali tyto požadavky. Dále také nerozumím, proč chce Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova zrušit návrh na národní referenční centra pro řádné zacházení se zvířaty. Je rovněž velmi důležité povolit členským státům zajít dále a mít ambicióznější předpisy než ty, které jsou stanoveny. Vybízím vás ke hlasování pro pozměňovací návrh 124. Jsem nakonec velmi znepokojen skutečností, že Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova nechce povolit členským státům, ve kterých v současnosti platí kompletní zákaz porážet zvířata bez omračování, tento zákaz ponechat. Tak je tomu např. v mém státu, ve Švédsku. Nalezli jsme rovnováhu mezi náboženskou tradicí a řádným zacházením se zvířaty, se kterou je spokojena většina lidí. Hlasujte prosím proti pozměňovacímu návrhu 28, jak navrhl zpravodaj.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano Sanzarello, jménem skupiny PPE-DE. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, šťastnou náhodou mohu tento večer naposled promluvit, tedy přinejmenším v tomto období, kdy předsedáte právě vy. Domnívám, že předsedáte naposledy, protože jste se rozhodl již nekandidovat. Rád bych vyjádřil své uspokojení, pane Cocilovo, nad tím, co jste vykonal v tomto Parlamentu, a v jaké úctě vás proto má nejen italská delegace, ale všichni poslanci Parlamentu. Byl jsem zvolen ve stejném volebním obvodu jako vy, jsme političtí oponenti, ale cítím, že bych vám měl popřát úspěšnou budoucí politickou činnost nejen v zájmu naší země, ale i  Evropy.

Nyní se dostanu k jádru věci. Domnívám se, že jsme ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova vykonali výtečnou práci. Po vyslechnutí konzultantů a jednotlivých politických skupin jsme se pokusili vylepšit znění, které nám předložila Komise a Rada, učinit ho použitelnějším a více konzistentním, a zároveň zachovat právo na vyjádření a náboženské praktiky ve všech jejich aspektech. Vyskytly se jisté rozpory, přestože Komise a Rada oznámily a prosadily, že zachovají rituální porážku, i když některé povinnosti ji v praxi znemožnily. Narážím na horem dolem diskutovanou otázku omračování.

Z dialektického pohledu se to zdá kruté, ale co to vlastně obnáší? Rozhodující říznutí obnáší stejnou míru bolesti jako omráčení perkusní pistolí do čela, po němž už nic nebolí; krutější by bylo omračování zvířat ihned po říznutí. Nedomnívám se proto, že se se zvířaty zachází krutě, když nejsou omráčena poté, co jim jsou podříznuta hrdla.

Charta lidských práv stanoví, že kdekoli je konflikt s právy zvířat, lidská práva jsou precedentem, jinými slovy právo na náboženské praktiky, nejen muslimské, židovské, ale také křesťanské, by mělo být zachováno, a to v plné míře, jak jsme důkladně projednali ve výboru. Absolutně ne z důvodu vzájemných vztahů s nečlenskými státy, ale protože lidé, kteří vyznávají jistý typ náboženství, by jinak nemohli jíst maso v Evropě kvůli tomu, že nemůže být v  Evropě vyrobeno, ani sem dovezeno. Nemyslím si, že je to spravedlivé.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, jménem skupiny PSE. (ES) Pane předsedající, dámy a pánové, jak jsme již slyšeli, návrh, o němž dnes jednáme, nahrazuje směrnici, která se kvůli technologickému pokroku stala zastaralou, a přichází s nařízením, jež počítá, že budou požadavky Společenství na řádné zacházení se zvířaty jednotně uplatňovány po celé Evropské unii.

S ohledem na mezinárodní trh a vzhledem k tomu, že zkoumané předpisy mohou narušit konkurenceschopnost, zavedou se podobné normy hospodářské soutěže pro všechny provozovatele ve Společenství. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, který se rozhodl vyjmout malé provozovatele z některých požadavků, v podstatě zvýšil odpovědnost zbývajících velkých provozovatelů – což je znění, které dnes projednáváme – a ve velkých podnicích vytvořil místo pracovníka odpovědného za řádné zacházení se zvířaty.

Zpráva, kterou projednáváme, vylepšuje návrh Komise o podstatné otázky. Jedním z příkladů je i to, že už se nepokouší změnit tímto návrhem stávající předpisy pro převoz zvířat, pokud jde o celkovou dobu převozu – což jsme považovali za absolutně kruté – a zachovává stávající zákaz převozu zvířat, u kterých bylo konkrétně shledáno, že nejsou způsobilá pro převoz.

Navíc tato zpráva upravuje a upřesňuje odpovědnosti podniků, pokud jde o slučitelnost s právními předpisy pro řádné zacházení se zvířaty. Provozovatelé, spíše než pracovníci, jsou odpovědni za plnění těchto předpisů.

Nakonec bych chtěla, paní komisařko, připomenout, že v Evropské unii se v různých regionech a zemích nenacházejí dva stejné právní systémy, každý z nich se liší. Kdyby národní referenční centra, která jste zmínil ve vašem proslovu, byla založena, jak navrhuje Komise ve svém návrhu, pro Španělsko by to znamenalo vytvoření 17 referenčních center, a ne pouze jedno. Ve Španělsku je totiž vládní pravomoc decentralizována do autonomních komunit, a muselo by se proto těchto národních center založit 17. Mít jedno centrum na jeden region by bylo absurdní. Proto navrhujeme, aby příslušný orgán zajistil správné plnění předpisů.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, jménem skupiny UEN. – (PL). Pane předsedající, zpráva poslance Wojciechowského o návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování přichází s velmi důležitou otázkou řádného zacházení se zvířaty. Nepřímo se jedná o otázku, zda je současné lidstvo schopno skoncovat s krutostí a vytvořit nový svět hodnot s větší citlivostí k bolesti, utrpení, strachu a úzkosti ze ztráty života nejenom z pohledu lidí, ale i vůči zvířatům.

Přes rozvoj civilizace a technologie je bohužel každý rok usmrcována miliarda zvířat a ptáků, dokonce často krutě a bez omračování. To přináší další otázky, jako např. proč se chování inteligentního a vzdělaného člověka vůči zvířatům tak často podobá chování primitivního kmene, který musí bojovat o přežití. Jak bychom toto dokázali změnit?

Na tyto otázky ve velké míře odpovídá zpráva, která ale stále neřeší mnoho základních problémů spojených např. s legislativou, rituální porážkou a formováním svědomí společnosti. Tyto problémy však musí vyřešit Rada spolu s Komisí a novým Parlamentem. Doufám, že budoucí úsilí o řádné zacházení se zvířaty bude doprovázet uvědomění si toho, že zvířata jsou živoucí bytosti cítící bolest a utrpení, nejsou věcmi a lidé jim dluží respekt, ochranu a péči.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, jménem skupiny Verts/ALE. – Pane předsedající, rád bych se připojil a poděkoval našemu zpravodaji Januszovi Wojciechowskému za vypracování velmi komplexní a emociální zprávy se sebejistotou, ve které se vypořádal s mnoha konfliktními názory. V tomto projevu, který bude pravděpodobně mým posledním vystoupením v tomto mandátu, stojí za to kolegům připomenout, že se tu jedná o to, co nazývám klasickou složkou Evropského parlamentu. Je to technické, složité, trochu vzdálené našim občanům, ale vyplatí se připomenout, že řádné zacházení se zvířaty má stěžejní význam pro naše občany a spravedlnost a je klíčově důležité pro naše provozovatele, spotřebitele a náš trh.

Upozorňuji zvláště na pozměňovací návrhy 45 a 46, které zajišťují, aby třetí země, jež chtějí vyvážet na naše území, splňovaly naše normy. To je klíčové pro spravedlnost našich postupů a pro důvěru spotřebitele v náš trh, je to proto velmi vítáno.

Stejně jako přiměřenost těchto opatření v pozměňovacích návrzích 65 a 67, které počítají s odbornou přípravou, což je především vítáno v případě menších jatek a provozoven v Evropské unii. Také jsou velmi vítány odchylky umožňující malým jatkám být zproštěny povinnosti mít pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty.

Komisařka má dle mého názoru v případě rituální porážky absolutně pravdu. Nemyslím si, že potřebujeme regulovat tenhle balíček, což je dobrá zpráva pro spotřebitele a také pro důvěru v trh s masem v EU. Dobrá práce všech kolem, gratuluji.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Ráda bych nejprve poblahopřála zpravodaji a poděkovala mu za přístup, který prokázal.

Souhlasím s návrhem Komise, který stanoví, že zvířata musí být usmrcována pouze za použití metody, která vede k okamžité smrti, nebo až po předchozím omráčení, ačkoli se připouští výjimka porážky v případě rituálních obřadů. Také podporuji, že se toto nařízení nepoužije v případě, kdy jsou zvířata usmrcována k osobní konzumaci při zachovávání tradic větších náboženských svátků, jako jsou Velikonoce a Vánoce, a to pouze po dobu 10 dnů předcházejících tyto oslavy.

Personál provádějící porážku a související činnosti musí být vhodně proškolen na školení, které je organizováno standardním způsobem a po jehož absolvování se uděluje osvědčení o způsobilosti.

Právní předpisy EU zavedené v  oblasti ochrany zvířat patří mezi nejpřísnější na světě. Jejich důsledkem jsou vyšší výrobní náklady a mohou také narušit hospodářskou soutěž se státy, jejichž legislativa je v tomto ohledu méně striktní. To je důvod, proč vyzývám Komisi, aby zajistila, aby masné výrobky a další produkty živočišného původu dovážené z nečlenských států EU splňovaly normy EU. Chtěli bychom po Komisi, aby byla schopna provádět inspekce na jatkách, která mají povolení k vývozu svých produktů do Evropské unie, což by potvrdilo, že se navíc k již vydaným zdravotním osvědčením dodržují i předpisy o ochraně zvířat.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Pane předsedající, dovolím si poděkovat paní Vassiliouové za její práci tady v Parlamentu, vybrala si tuto složku jen na posledních pár let a odvedla velmi kvalitní práci. Poděkuji také Januzsi Wojciechowskému za vypracování velmi dobré zprávy a za to, že byl velmi dobrým místopředsedou výboru pro zemědělství.

Domnívám se, že normy pro řádné zacházení se zvířaty jsou v Evropě absolutně prvořadé pro produkci vysoce kvalitního masa. Chceme se ujistit, že se na jatkách pracuje pečlivě a v souladu s vysokými hygienickými normami i s normami řádného zacházení se zvířaty. Opravdu vítám nápad mobilních jatek, protože se domnívám, že to bude vynikající. Dle mého názoru musíme být však také opatrní, protože mnoho malých jatek bylo v Evropě v minulosti zrušeno, v mém státě se tomu tak stalo. Proto bychom si chtěli být jisti, že máme vhodnou regulaci, ale není jí zase tak moc, abychom je museli zavírat.

Budu teď poněkud kontroverzní. Domnívám se, že zvířata se narodila na tomto světě, abychom my jako lidé přesně rozhodli o tom, jak budou usmrcena. Myslím, že se Komise musí rozhodnout. Buď přijmete rituální porážku a skutečnost, že zvířata nejsou omračována. Se zvířaty, která chceme zabít na Vánoce, se bude proto zacházet jako v jiných zemích, nebo se postavíte za to, co považuji za správné, a jako lidé rozhodneme o tom, jak budou zvířata porážena a že by zvířata měla být před porážkou omráčena. Dle mého názoru je zřejmé, že by to tak mělo být. V některých státech se při halal porážce i košer porážce provádí „před-omračování“ a „po-omračování“. Zajímá mě, proč by tomu tak nemělo být i všude v Evropě, protože si musíme být absolutně jisti, že zacházíme se všemi zvířaty stejně. Když přijmu zásadu subsidiarity, také bych rád viděl Komisi, jak vyvíjí nátlak na členské státy, aby bylo zajištěno, že do budoucna budeme mít vhodné způsoby porážení a omračování zvířat.

V případě označování nevidím žádný problém. Proč by se nemělo označovat, jak byla zvířata usmrcena? Pokud není problém s halal porážkou a košer porážkou, proč bychom se měli obávat označování? Vhodně označujme, aby lidé napříště přesně věděli, co si kupují, pro zemědělství EU je velmi důležité mít vysoké normy.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Pane předsedající, právo na svobodu vyznání nemůže dle mého názoru nebrat ohled na předpisy a nařízení našich zemí a nemůže tak silně porušovat naše normy pro dodržování hygieny a řádného zacházení se zvířaty. Nedaří se mi proto pochopit, proč bychom ve jménu náboženství měli tolerovat anachronistické, nehygienické a dokonce sadistické zabíjení zvířat, které se někdy provádí za pompézních ceremoniálních okolností před zraky dospělých i dětí.

Z tohoto důvodu se domnívám, že by se zvířata měla porážet pouze pod kontrolou autorizovaných a inspekci podléhajících jatek a žádné zvíře by nemělo být poraženo bez předchozího omráčení. Náboženská svoboda je jedna věc, způsobování zbytečné bolesti zvířatům a porušování hygienických pravidel věc druhá. Předpisy a zákony v EU by měly být stejné pro všechny bez ohledu na náboženství.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, paní komisařko, tato rozprava o řádném zacházení se zvířaty se příliš omezila na otázku, zda by se mělo, nebo nemělo používat omračování. To neznamená, že jsem proti omračování. Musíme si však uvědomit, že omračování bylo původně zavedeno ne ze zájmu o řádné zacházení se zvířaty, ale z ekonomických důvodů, aby bylo možné porážení zvířat ve velkochovu, které obnáší masové usmrcování na jatkách, aniž by strach z porážky nějak ovlivňoval nebo snižoval kvalitu masa.

Rituální porážka vyžaduje vysokou znalost usmrcování zvířat, aby zvířata netrpěla navíc. Pokud jde o otázku omračování na jatkách, nejedná se pouze o to, zda by se mělo, či nemělo používat omračování, ale rovněž o to, jak by se mělo se zvířaty jednat při převozu na jatky a během čekání na porážku. Souhlasím s  panem Parishem, že by rituální porážka měla mít své označení, aby spotřebitelé věděli, co si kupují a co svou koupí podporují.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, členka Komise. − Pane předsedající, dnešní rozprava o zprávě poslance Wojciechowského vyjadřuje zájem Parlamentu, Komise i veřejnosti o řádné zacházení se zvířaty na jatkách. Návrh Komise zavádí významná zlepšení, která, doufám, můžete podpořit.

Stávající legislativa EU požaduje, aby provozovatelé ze třetích zemí, kteří dovážejí do EU, plnili příslušné normy. Dovozní certifikáty na maso musí potvrdit, že ve vývozních zařízeních byly dodrženy normy EU. Jsme proto toho názoru, pokud jde o návrh Komise, že zásada rovnocennosti by měla nadále platit.

Pozorně jsem vyslechla všechny vaše komentáře a myslím, že jsou velmi užitečným příspěvkem pro naše úsilí docílit řádného zacházení se zvířaty. Schválením této zprávy pošleme ten správný signál veřejnosti, že slyšíme na jejich obavy, a zároveň stanovíme moderní normy řádného zacházení se zvířaty na jatkách. Děkuji Parlamentu a zpravodajovi za jejich podporu.

Nakonec moje poslední poznámka na adresu Parlamentu. Chtěl bych říci, že se mi velmi líbila spolupráce s vámi se všemi a přeji vám úspěch a mnoho štěstí ve vašem úsilí.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, zpravodaj. – (PL) Pane předsedající, paní komisařko. Také já bych chtěl podpořit tato přání a jsem rád, že se poslední řeč paní komisařky v Parlamentu týká předložení opravdu tak kvalitního návrhu a nařízení. Skutečně většina z těch, co dnes v rozpravě vystoupili, s tím plně souhlasí. Velmi si přeji, aby tato společná práce Parlamentu, Komise a Rady nakonec nějak zásadně nezměnila to, co Komise navrhla, neboť Komise opravdu vypracovala velmi dobré návrhy. V přístupu k ochraně zvířat, v opatřeních, jež mají za cíl zlepšit řádné zacházení se zvířaty, jsou však dvě důležité otázky.

První z nich jsou peníze. Bohužel nezískáme souhlas společnosti ke zvýšení těchto norem, pokud nezajistíme, že jsou řádně financovány. K dosažení těchto stanovených cílů jsou opatření Komise zásadní. Není možné zavést vyšší normy tohoto charakteru bez finančních prostředků a ponechat všechny náklady na orgánech, které tyto normy mají zavést.

Druhá věc se týká rovnováhy, aby tyto vylepšené normy nesnížily konkurenceschopnost producentů v Evropské unii. Myslím si, že jsme na dobré cestě to dokončit. Jsem rád, že tu v Parlamentu panuje souhlas s těmito návrhy.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat komisařce a také všem kolegům poslancům, kteří vystoupili v této diskusi. Těší mě, že zvýšení norem řádného zacházení se zvířaty Parlament obecně schvaluje.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve středu, 6. května 2009.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí