Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

– Ερώτηση αριθ. 5 του Claude Moraes (H-0215/09)

Θέμα: Προστασία των περισσότερο ευάλωτων στην οικονομική κρίση

Στα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19/20 Μαρτίου αναφέρεται ότι για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στο κοινωνικό σώμα "ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε εκείνους που είναι περισσότερο ευάλωτοι και στους νέους κινδύνους που συνδέονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό".

Με ποιούς τρόπους το Συμβούλιο εστιάζει στην προστασία εκείνων που είναι περισσότερο ευάλωτοι, όπως νέοι μετανάστες, ηλικιωμένοι, εγκατεστημένες εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρία και άστεγοι, ώστε να μην απωθηθούν στα περιθώρια της κοινωνίας;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου