Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

5. Anförande av parlamentets talman
PV
MPphoto
 

  Talmannen. − Mina damer och herrar! Om några veckor, mellan den 4 och 7 juni, kommer Europeiska unionens medborgare att välja det nya Europaparlamentet. För första gången kommer 375 miljoner människor från alla 27 medlemsstater att kunna delta i valet till Europaparlamentet tillsammans.

För många av er kommer detta att vara er sista vecka i Strasbourg. För mig är detta också min sista vecka som talman för parlamentets sammanträdesperioder.

Vi vet alla att demokratin får sin styrka från ständig förändring. Detta gäller även oss själva. Tillsammans har vi kommit en god bit på väg mot att skapa en framåtblickande europeisk gemenskap. Tillsammans har vi kunnat uppnå en hel del.

Vi har varit framgångsrika inte bara under de senaste två och ett halvt åren av min mandatperiod, utan också under min föregångare Josep Borrell Fontelles mandatperiod. Det vi har uppnått under de senaste fem åren har vi alla uppnått tillsammans.

Jag vill tacka er så hjärtligt för ert engagemang och er passion för vårt gemensamma europeiska projekt.

Vi i Europaparlamentet är de direktvalda företrädarna för EU:s medborgare. Mina damer och herrar! Vi representerar den rika mångfalden på den europeiska kontinenten och återspeglar, genom våra politiska grupper, den stora mångfalden av övertygelser och åsikter. Dessutom firade vi för dem dagar sedan den femte årsdagen av Europeiska unionens historiska utvidgning, återföreningen av vår kontinent på grundval av våra gemensamma värderingar. Låt mig citera vår Berlinförklaring från den 25 mars 2007: ”Vi medborgare i Europeiska unionen är nu lyckligtvis förenade.”

(Applåder)

Den framgångsrika integrationen av ledamöter från de medlemsstater som gick med i EU 2004 och 2007 och anpassningen av vårt parlamentariska arbete till ett Europaparlament som nu har blivit större och mer heterogent hör till de mest betydande framgångarna under denna valperiod.

Vi 785 parlamentsledamöter har lärt oss att mötas på halva vägen, att lära oss från varandra och att arbeta bättre tillsammans. Under denna tid har Europaparlamentet gjort erfarenheter och blivit starkare och kulturellt rikare.

Nya ledamöter kommer snart att blåsa nytt liv i parlamentets arbete. De kommer att ansluta sig till dem som väljs om i juni. Jag hoppas att vi kommer att fortsätta att hysa den ömsesidiga respekt som förenar oss tvärs över alla politiska och nationella gränser.

I mitt arbete under de senaste två och ett halvt åren har jag låtit mig ledas av denna grundläggande känsla för det parlamentariska arbetet, och jag vill tacka er alla för ert stöd, er uppmuntran och era råd. Talmannen ansvarar för att Europaparlamentets arbetsordning följs och måste se till att denna arbetsordning tillämpas lika för alla ledamöter och tillämpas på ett enhetligt sätt, samt att parlamentets värdighet bibehålls. Det är vad jag har strävat efter.

(Applåder)

Jag vill säga till dem som tar plats i parlamentet att vi bara kan vara övertygande om vi bibehåller Europaparlamentets värdighet och alltid försvarar den på grundval av våra gemensamma lagar.

Nuförtiden antas inte många resolutioner i EU utan Europaparlamentets uttryckliga samtycke och delaktighet. I allt högre grad har Europaparlamentet utvecklats till att bli en plats där framför allt politiska kompromisser görs på EU-nivå. Några bevis på detta är antagandet av tjänstedirektivet och kemikalieförordningen, Reach, under de senaste åren.

När det gäller budgetplanen för 2007–2013 var Europaparlamentets medbeslutande banbrytande. Europaparlamentet bidrog till att se till att den nödvändiga finansieringen beviljades för program som till exempel Erasmusprogrammet för att främja den unga generationen. Vi har också placerat kampen mot klimatförändringarna högst upp på den politiska dagordningen. Det faktum att vi nådde ett godtagbart resultat gav mycket stor trovärdighet till Europeiska unionen inför förhandlingarna vid den konferens som kommer att hållas i Köpenhamn i december.

I dag är vi inte längre ensamma i vår strävan; den nya amerikanska administrationen under ledning av president Barack Obama stöder många av våra förslag. Vår uppgift är nu att vinna förtroende hos våra partner i världen och få dem att stödja åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Man får ofta höra att andra har gått i spetsen för att ta itu med klimatförändringarna. Vi har gått i spetsen för att ta itu med klimatförändringarna, och, mina damer och herrar, det är något vi kan vara stolta över.

(Applåder)

Reformeringen av finansmarknaden på EU-nivå sker i många avseenden på Europaparlamentets initiativ. Sedan 2002 har parlamentet krävt bättre tillsyn och reglering av finansmarknaden. Alla lagstiftningsförfaranden för bättre bank- och finanstillsyn och för reglering av hedgefonder och chefslöner bör slutföras så snart som möjligt.

Europaparlamentet har redan satt många viktiga riktmärken som ett resultat av de antagna resolutionerna. Det finns dock fortfarande mycket arbete kvar att göra. Det nyvalda Europaparlamentet måste fortsätta detta arbete på ett engagerat och beslutsamt sätt för att finna en väg ut ur krisen på grundval av den sociala marknadsekonomi som fastställs i Lissabonfördraget och skydda konkurrenskraften i den europeiska ekonomin till förmån för samhället mot bakgrund av globaliseringen.

En överväldigande majoritet av ledamöterna ser parlamentet som en motor i den europeiska enandeprocessen. Under de senaste två och ett halvt åren har vi blåst nytt liv i debatten om institutionella reformer och drivit processen framåt, vilket ledde till slutförandet av Lissabonfördraget. Vi lyckades också se till att de grundläggande principer vi alltid har stått för inte har frångåtts i Lissabonfördraget.

Lissabonfördraget innehåller de centrala reformer som krävs för att göra EU-institutionerna mer demokratiska, öppna och handlingskraftiga. Vi bör lägga all kraft på att se till att Lissabonfördraget kan träda i kraft i början av nästa år. Vi hoppas på ett positivt resultat i den tjeckiska senaten i Prag.

(Applåder)

Parlamentet firar sin trettioårsdag som en direktvald demokratisk EU-institution. Parlamentet befinner sig nu i centrum för en europeisk parlamentarisk demokrati som var otänkbar 1979. Tillsammans har vi stärkt den parlamentariska demokratin i och utanför EU.

Europaparlamentet och de nationella parlamenten är nu samarbetspartner. Vi kompletterar varandra. Vi har fördjupat vårt samarbete med de nationella parlamenten och haft regelbundna sammanträden för att tillsammans föra de viktiga aktuella frågorna framåt.

Utvecklingen av våra förbindelser med parlament i tredjeländer har alltid varit en kärnfråga för alla våra ansträngningar. I dag är parlamentet en samarbetspartner som respekteras i hela världen, en förespråkare för mänskliga rättigheter och demokrati. Och det måste fortsätta att vara det.

Jag har ansträngt mig för att se till att parlamentet ska bli företrätt, genom sin talman och genom företrädare för de politiska grupperna, i organ som spelar en viktig roll i utformningen av vår gemensamma framtid. Europaparlamentets talman deltar nu i de årliga sammanträdena med G8-ländernas stats- och regeringschefer och i toppmöten med tredjeländer, till exempel toppmötena EU–Afrika, EU–Latinamerika och EU–USA. I morgon förmiddag kommer jag att delta i trojkatoppmötet om sysselsättning, och i morgon eftermiddag i toppmötet i samband med invigningen av det östliga partnerskapet i Prag.

En annan bedrift under denna valperiod är att parlamentets roll vid Europeiska rådets möten inte längre är begränsad till talmannens öppningsanförande. Nu deltar parlamentet också i de institutionella och konstitutionella överläggningarna under mötena. Vid den regeringskonferens som ledde till överenskommelsen om Lissabonfördraget deltog Europaparlamentet fullt ut på stats- och regeringschefsnivå genom talmannens medverkan, och på själva regeringskonferensen genom en delegation bestående av tre ledamöter. Detta är ett mycket stort framsteg.

Reformeringen av Europaparlamentets arbetsmetoder och förfaranden var och är fortfarande ett stort projekt. Därför inrättade talmanskonferensen en arbetsgrupp med ett detaljerat uppdrag, där alla grupper var företrädda. Arbetet slutfördes med framgång. Mycket – cirka 80 procent – av det som föreslogs av arbetsgruppen har verkställts och genomförts. Detta omfattar även omorganisationen av plenardebatterna, reformeringen av lagstiftningsförfarandet, förbättringen av utskottens arbete med ett förstärkt samarbete mellan utskotten samt möjligheten till initiativbetänkanden som är underlag för lagstiftningen eller avvikande beslut.

Jag vill särskilt tacka arbetsgruppens ordförande, Dagmar Roth-Behrendt, och hennes – våra – kolleger för deras särskilda engagemang.

(Applåder)

Tillsammans har vi lyckats anpassa Europaparlamentets arbetsmetoder till de förändrade politiska omständigheterna. Nu har vi moderniserat förfarandena och omorganiserat de arbetsmetoder vi förfogar över, och det är en bra grund för det arbete som kommer att utföras under nästa valperiod.

I Europaparlamentets presidium har vi också försökt förbättra parlamentets administration, för att underlätta ledamöternas dagliga arbete och modernisera infrastrukturen för kommunikationen med EU-medborgarna genom att införa webb-tv, journalistpriset, medborgarpriset och det europeiska Charlemagnepriset för ungdomar.

Den nya ledamotsstadgan, som vi har arbetat med under många år, kommer att träda i kraft under den nya valperioden. Den är ett viktigt bidrag till policyn för ledamöternas finanser samt till öppenheten och förbindelserna med allmänheten.

Antagandet av en tydlig och öppen stadga för assistenter är ett viktigt steg framåt och en stor framgång som vi har alla våra kolleger att tacka för.

I dag vill jag än en gång upprepa den centrala tanke som för mig sammanfattar arbetet med den europeiska integrationen. Vi engagerar oss för varje människas värdighet. Den är värd mest av allt. Den enar oss i vår gemenskap av delade värderingar i Europeiska unionen. Människovärdet måste alltid respekteras – det är det etiska svaret på de moraliska kriserna i Europas förgångna.

(Applåder)

För oss leder detta till principen om ovillkorligt skydd av människovärdet och främjandet av en dialog mellan olika kulturer, vilket har varit vägledande principer under min mandatperiod.

Ett varaktigt intryck gjordes av Europeiska året för interkulturell dialog, oavsett om det gäller dialogen med den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet, möten mellan unga människor med olika trosuppfattningar – även från Israel och Palestina – eller de arabiska och afrikanska veckorna som hölls i Europaparlamentet.

Vi har lagt grunden för en varaktig dialog, som också måste leda, inspirera och engagera oss i framtiden.

En fredlig lösning i Mellanöstern är också viktig för en fredlig samexistens mellan kristna, judar och muslimer samt medborgare i Europeiska unionen och i länder runt om i världen. Gaza och Västbanken ligger inte långt borta; de är våra grannar i Medelhavet. Vi måste bli mer självmedvetna på den internationella arenan och bidra till freden och stabiliteten i Mellanöstern.

Som ledamöter i Europaparlamentet kan vi erbjuda ytterligare ett perspektiv i förbindelserna med Mellanöstern, eftersom vi kan tänka och handla utanför de konventionella diplomatiska kanalerna. Med detta i åtanke har jag förespråkat att man inrättar en arbetsgrupp för att ta itu med krisen i Mellanöstern. Särskilt i ljuset av den senaste utvecklingen i Mellanöstern är det viktigt att vi bestämt stöder en tvåstatslösning – Israel inom säkra gränser och en palestinsk stat inom säkra gränser. Vi får inte låta dessa principer ifrågasättas.

Mina damer och herrar! Låt mig till sist säga att vi i vårt dagliga arbete hanterar många frågor, ibland kopplade till mycket konkreta omständigheter. Vi får aldrig glömma våra rötter eller förlora våra värderingar ur sikte. Dagens fria, fredliga och socialt engagerade Europeiska union har tagit lång tid att bygga upp.

Vi måste blåsa liv i de grundvalar som Europeiska unionen vilar på. Därför vill jag särskilt tacka er för er uppmuntran och ert fortsatta stöd för mitt initiativ att skapa museet för europeisk historia. Jag vill särskilt tacka vice talman Miguel Angel Martínez Martínez för hans orubbliga stöd, men även mina kolleger här i kammaren. Museet för europeisk historia kommer att kunna användas som en plats där vår europeiska identitet kan bli ihågkommen och förnyas. De grundläggande besluten för att inrätta museet har redan fattats.

De konstituerande sammanträdena för de två tillsynsorganen hölls i går. Med ert stöd – om jag väljs om som ledamot i Europaparlamentet den 7 juni förstås – kommer jag att ägna mig åt uppgiften att se till att museet för europeisk historia färdigställs senast 2014 i slutet av nästa valperiod.

År 2014 kommer vi att uppmärksamma hundraårsdagen av första världskrigets utbrott. Hundra år senare lever vi i ett Europa präglat av fred, frihet och enhet.

Många stöder oss i vår ständiga strävan. Jag vill särskilt tacka alla engagerade medarbetare i Europaparlamentets förvaltningsenheter, särskilt vår nye generalsekreterare Klaus Welle och vice generalsekreteraren David Harley, utan vilkas engagemang, expertis och uppoffringar vårt politiska arbete inte hade varit möjligt.

(Applåder)

Ni är värda vårt tack, vårt stöd och vår uppskattning.

Jag vill uttrycka mitt uppriktiga tack till mina personliga medarbetare i mitt kansli, men framför allt tackar jag er kolleger, särskilt presidiet och ordförandena för de politiska grupperna, för ert förtroendefulla samarbete. Vi har just haft ännu ett sammanträde med talmanskonferensen. I måndags kväll sammanträdde presidiet, och vi kommer att ha ytterligare ett sammanträde i dag. I de väsentliga frågorna om den europeiska demokratin fattades knappt några omstridda eller verkligt kontroversiella beslut, och vi var överens om de grundläggande frågorna. Ett band av förtroende skapades, och det är jag mycket tacksam för.

Vi har uppnått en hel del tillsammans, och vi måste än en gång vinna våra väljares förtroende. Vi gör detta med en fast övertygelse om att detta är den historiskt korrekta vägen mot ett europeiskt enande. Den kommande valkampanjen ger oss möjlighet att tala med medborgarna om varför EU är nödvändigt. Jag vill uppmana alla medborgare att rösta i valet och att lägga sina röster för Europas framtid i det tjugoförsta århundradet.

Mycket arbete väntar det nyvalda parlamentet. Till exempel måste vi övervinna den ekonomiska och finansiella krisen, genomföra en europeisk energipolitik, ställa om till en koldioxidfattig ekonomi samt öka säkerheten för EU-medborgarna och främja freden och stabiliteten i hela världen. Vårt arbete har skapat en bra grund för det nyvalda parlamentet att bygga vidare på.

Mitt arbete under de senaste två och ett halvt åren som talman för Europaparlamentet har varit en enorm utmaning, och jag har utfört det med glädje och hängivenhet och kommer att fortsätta med det fram till den 14 juli. Det är ett stort privilegium att tjäna Europa.

Jag vill tacka er hjärtligt för ert förtroende och för varje ögonblick av denna gemensamma ansträngning i vårt arbete för ett enat Europa. Jag önskar er all lycka i framtiden.

(Ihållande applåder)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, för PPE-DE-gruppen. – (FR) Herr talman, käre herr Pöttering, mina damer och herrar! Europaparlamentet är 500 miljoner EU-medborgares röst, och de är inte tillräckligt medvetna om detta.

De är ännu mer omedvetna om att Europaparlamentet har en själ och ett hjärta. Herr Pöttering! Under de två och ett halvt år som ni har varit talman har ni inte bara varit medborgarnas talesman, ni har också personifierat Europas hjärta, generositet och solidaritet. En del säger att det inte är möjligt att förälska sig i Europa, men ni har bevisat motsatsen.

Trots att denna valperiod nu börjar närma sig slut vill jag betona hur långt den europeiska integrationen har nått och hur mycket vårt parlament, under ert ledarskap, har bidragit till detta. Låt mig bara nämna de mest anmärkningsvärda exemplen på detta, som ni redan själv har hänvisat till: energi- och klimatförändringspaketet, tjänstedirektivet, budgetplanen för 2007–2013 och nu senast regleringen av finansmarknaderna.

I stället för att bara gå igenom en tråkig förteckning över direktiv och förordningar skulle jag dock vilja betona den stora betydelsen av vårt gemensamma arbete, som ligger bakom den ofta mycket tekniska lagstiftning som vi debatterar och antar här. Denna betydelse ligger i alla EU-medborgares intresse. Det sägs ofta att det finns ett avstånd mellan EU och dess medborgare, men är det verkligen så att frågor som leksakers säkerhet, forskning om förebyggande av sällsynta sjukdomar eller Alzheimers sjukdom, konsumentskydd, miljöskyddsåtgärder och kampen mot den globala uppvärmningen, energipolitiken eller försvaret av de mänskliga rättigheterna runt om i världen befinner sig långt bort från medborgarnas dagliga liv?

Under er tid som talman har parlamentet fått vara med om många viktiga framsteg. Jag tänker på den interna reformen, som ni har förverkligat och som kommer att göra våra institutioner mer öppna och mer effektiva, och på den nya stadgan för Europaparlamentets ledamöter och deras assistenter. Under er tid som talman har parlamentet mångdubblat initiativen inom ramen för Europeiska året för interkulturell dialog och på så sätt gjort rättvisa åt den stora rikedomen av kulturer och trosuppfattningar i vårt samhälle och förmedlat den bästa möjliga bilden av EU: en bild av öppenhet och tolerans. Under er tid som talman har parlamentet visat hur stor vikt det fäster vid Medelhavsregionens framtid och sin vilja att bidra till att skapa fred i Mellanöstern.

Herr talman, den 25 mars 2007 undertecknade ni på våra vägnar Berlinförklaringen med anledning av Europeiska unionens 50-årsdag. Den förklaringen påminner dem som har glömt syftet med vårt dagliga arbete, det vill säga integreringen av ett fritt, demokratiskt och tolerant Europa som respekterar rättsstatsprincipen. Genom initiativet att inrätta museet för europeisk historia ger ni en långsiktig dimension till det arbete som har utförts av er och tidigare talmän och av alla dem som, på sitt eget sätt, har bidragit till vår gemensamma historia.

För alla dessa saker vill jag tacka er, herr talman.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz , för PSE-gruppen. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka er, herr talman, för ert hårda arbete. På min grupps vägnar vill jag säga att ni har utövat ert ämbete med stor värdighet. Ni har gett parlamentet värdighet genom ert sätt att leda det.

Det här är inte rätt tid att recensera ert arbete. Politiska värderingar kommer alltid att påverka hur en talman för Europaparlamentet uppfattas i efterhand. Man kan gilla eller ogilla det ena eller det andra. En bedömning av talmannens arbete måste fokusera på vad talmannen har gjort för att parlamentet ska nå framgång. Ni har presenterat era slutsatser. Det finns inget att tillägga. Frågan kvarstår därför: Vad har talmannen som människa gjort för parlamentet? För mig och mina kolleger i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet är det tydligt att ni har förlänat parlamentet värdighet, både internt och externt.

Parlamentet uppför sig inte alltid värdigt. Men det gäller alla parlament i hela världen. Värdigheten i en multinationell gemensam parlamentsförsamling bestående av långt över 700 ledamöter från 27 länder, som tillhör åtta olika parlamentsgrupper, som tillhör olika trosuppfattningar, som har olika hudfärg, som kommer från olika politiska traditioner, som har upplevt olika historiska utvecklingar, måste skyddas. Att ena dem och ge gem en känsla av enighet genom sin egen representation är svårt. Det är just vad ni har gjort. Och för det förtjänar ni vårt uppriktiga tack.

(Applåder)

Herr talman! Ni har tagit itu med många frågor under er två och halvt år långa mandatperiod. För att underbygga det jag just har sagt om ert sätt att utöva ert ämbete vill jag på min grupps vägnar ta upp en punkt där vi till fullo delade er åsikt och där ni gav parlamentet en röst som sträckte sig långt över de politiska skiljelinjerna, och därigenom gav röst åt människor som hade berövats sina medborgerliga rättigheter på en plats som är sammansatt på just det sätt som jag har beskrivit. Ni protesterade mot skandalen i Guantánamo i en tid när det inte var lätt att göra så. Det, herr talman, kommer att förbli en milstolpe under er mandatperiod. Ni har visat att ni har lyckats leva upp till det krav ni ställde på er själv att vara dels en tolerant och kosmopolitisk person och dels trogen era grundläggande kristna värderingar.

Men eftersom ni har placerat människovärdigheten, oavsett om det kommer från upplysningstraditionen eller, som i ert fall, från en religiös uppfattning, i centrum för ert handlande, har ni förtjänat att bli ihågkommen som en god talman i Europeiska unionen. Tack så mycket.

(Livliga applåder)

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, för ALDE-gruppen. (EN) Herr talman! Era ord i dag var kännetecknande för er tid som talman. Våra grupper har inte alltid varit överens, men under er mandattid har ni visat er vara en ärlig, rättvis och enande person, vars blygsamhet kamouflerar era många framgångsrika resultat.

Ni valdes på grundval av ett hedervärt åtagande att engagera vårt parlament i den interkulturella dialogen, men ert resultat sträcker sig längre än så. I fråga om ledamöternas ersättningar slutförde ni det viktiga arbete som inletts av Pat Cox. I fråga om parlamentsförfarandena övervakade ni de reformer som många av oss sedan länge efterlyst, och genom initiativ som Europarl TV har ni infört moderna metoder att kommunicera med våra medborgare. Detta är resultat att vara stolt över och ett arv som era efterträdare kan bygga vidare på.

Jag hoppas att ni kommer att skriva om era erfarenheter och intryck. De är alltför intressanta att överlåta till glömskans obarmhärtiga och starka händer. Som poeten Emerson lärt oss finns det ingen historia, endast biografier. Parlamentet har blivit mäktigare under årens lopp. Det kommer att bli ännu mäktigare enligt Lissabonfördraget, om och när detta slutligen ratificeras. Det kommer att bli intressant att se vilka planer framtida talmän kommer att ha för att utvidga den roll som ni har spelat, och som avspeglar de gemensamma värden och principer som vi värdesätter.

Men i dag tror jag att jag kan tala för många när jag säger att ni har förtjänat er respekt och tillgivenhet. Precis som för er är detta mitt sista anförande i plenum i min nuvarande roll. Efter att ha lett min grupp sedan 2002 har jag drabbats av det som vi i England kallar seven-year itch [sjuårskrisen]. Trots att jag inte kommer att sitta på den här platsen igen vet jag att ni är medveten om att jag är angelägen om att sitta på er plats. Herr talman! På min grupps vägnar tackar jag er. Jag tackar sessionstjänsten och tolkarna och all personal som har bidragit till det mycket goda arbete som ni har utfört som talman för vårt parlament.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, för UEN-gruppen. (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Under denna valperiod har parlamentet, särskilt under er tid som talman, stärkt sin förmåga att inverka politiskt på unionens framtid, trots att vi måste invänta nästa fördrag för att se ambitionerna infrias hos dem som alltid har ansett att det krävs ökad lagstiftande makt för vår institution, som är unik i världen eftersom den väljs av medborgarna i 27 länder.

Händelser, i många fall tragiska, har under denna valperiod inträffat tätt efter varandra och vid många tillfällen, och framför allt under de två och ett halvt år som har gått till ända har parlamentet genom er, herr talman, kunnat spela en avgörande roll när det gäller att medla om förslag. Vi har fått en allt tydligare politisk roll som måste hjälpa oss att överbrygga de partiskillnader som skiljer oss åt i våra egna länder så att vi kan uppnå våra gemensamma mål till förmån för våra folks gemensamma intresse och garantera mer rättvisa, fred och säkerhet i världen.

I början av vår valperiod upplevde vi att nationer anslöt sig till oss som under årtionden hade varit berövade sin frihet, och anslutningen av Rumänien och Bulgarien under valperioden har förstärkt världens bild av ett EU som kan skapa enhet genom att respektera skillnader.

Vi avslutar valperioden mitt under en ekonomisk kris som har fått oss att inse att vi står inför en systemkris, och det nya parlamentet måste därför också bli en drivkraft för att hjälpa samhället att återupptäcka de värden som i dag alltför ofta försummas. Nu mer än någonsin utgör den parlamentariska demokratin, i EU och nationellt, en garanti för frihet.

Herr talman! Jag tackar er på min grupps vägnar och personligen för ert engagemang – ni har företrätt oss alla – och för ert stora bidrag för att befästa ryktet för vår institution, för vilken vi inte bara kräver ännu större öppenhet utan också vederbörlig uppmärksamhet från vissa medier som har intresserat sig för EU bara för att ge upphov till småaktiga, meningslösa diskussioner i stället för att bidra till att skapa en gemensam medvetenhet och delade framsteg.

Efter de 20 år jag har tillbringat här i parlamentet anser jag att det är min plikt att tillsammans med er, som på ett storartat sätt företräder mig i detta parlament, tacka de miljoner EU-medborgare som genom sitt dagliga arbete och sin respekt för principerna om solidaritet, rättvisa och våra historiska rötter bidrar till att utveckla ett samhälle som i högre utsträckning respekterar sina rättigheter och är mer medvetet som sina skyldigheter.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, för Verts/ALE-gruppen. (IT) Herr talman, mina damer och herrar, Herr Präsident! Ni har haft det mycket stora privilegiet att vara talman i världens mest unika institution. Vi i gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen är säkra på att ni har gjort det med övertygelse och passion och vi tackar er för detta.

När jag för två och ett halvt år sedan var er motståndare som kandidat till talmanskapet i Europaparlamentet för min grupp lade jag stor vikt vid behovet av att parlamentets talman skulle företräda en institution som var oberoende av medlemsstaternas intressen och de påtryckningar som utövas av ekonomiska lobbygrupper, för att leda en fri förvaltning vald på grund av sina meriter och inte på grund av politisk lojalitet och för att kunna nå ut till en alltmer splittrad och likgiltig allmänhet. Vid den tidpunkten kritiserade vi mycket starkt det gemensamma beslut som hade fattats av er själv och den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet att utesluta varje försök att återlansera den konstitutionella debatten efter folkomröstningarna 2005, ett mycket stort misstag som gjorde det lättare för staterna att återigen ta över processen med reformen av EU.

Två år senare anser vi i Verts/ALE-gruppen att ert arbete, herr Pöttering, har haft sina med- och motgångar. Vi godkände och stödde ert arbete i Mellanöstern, framför allt ert arbete i ordförandeskapet för den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet. Vi uppskattade er orubbliga tro på EU, tanken på ett parlament som är öppet för medborgare, grupper, sammanslutningar och de djärvaste kulturella initiativ och er beslutsamhet när det gällde stadgan för assistenter.

Vi såg också positivt på ert beslutsamma engagemang för de grundläggande rättigheterna, till och med där det inte passade majoriteten av Europaparlamentet, från Ryssland till Kina, och era nya gröna meriter, som framgår av de kommentarer ni för en kort tid sedan gjorde om klimatförändringarna.

Men det framgår också tydligt att parlamentet under er tid som talman har fortsatt sin gradvisa förvandling från en institution som kräver och kämpar för demokrati till en församling som alltför ofta är undergiven och som aktar sig för att stöta sig med vissa regeringar. Parlamentet har valt att inte kämpa för detta eller för privilegierade områden som väljarna har insyn i – man behöver bara tänka på arbetsgruppens iscensatta misslyckande med påtryckningsgrupper som tog slut i dag utan att ha uppnått något, trots en mycket tydlig resolution som godkändes för ett år sedan, eller tystnaden när det gällde de båda sätena i Strasbourg och Bryssel och när det gällde slöseriet med pengar och koldioxiden, som är obegriplig för vår väljarkår.

Herr talman, jag ska nu avsluta mitt anförande. Genom de på varandra följande reformerna av reglerna har ert talmanskap också övervakat den gradvisa centraliseringen av makten från några få i vår institution för att stärka utskottens arbete och rollen för enskilda parlamentsledamöter och för att göra mer för att främja mångfald och pluralism.

Det kommer kanske att bli en ny majoritet i det nya parlamentet, men vi är förvissade om en sak: Den långa kampen för en stark, respekterad, pluralistisk och medkännande europeisk demokrati är inte slut och åtminstone i detta avseende kommer ni alltid att stå vid vår sida.

 
  
MPphoto
 

  Francis Wurtz, för GUE/NGL-gruppen. (FR) Herr talman! Er tid som talman har – som ni nyss har påpekat – kännetecknats av händelser av stor politisk betydelse, som i mer än ett hänseende har varit en utmaning för EU och samtidigt för vårt parlament.

Vissa av dessa gäller det inre av unionen, framför allt det som många kallar den institutionella krisen, och som jag i stället skulle beskriva som ytterligare ett tecken på en förtroendekris, eller legitimitetskris, för den nuvarande europeiska modellen hos ett växande antal av våra medborgare.

Andra har en internationell dimension, till exempel konflikten i Mellanöstern, som ni nämnde. Långt ifrån att gå mot en rättvis och hållbar fred håller denna kris på att förvärras inför våra ögon och förgiftar de internationella förbindelserna, när den inte innebär ett hot mot sammanhållningen i våra samhällen.

Andra drabbar slutligen hela planeten, till exempel miljökrisen, och slutligen de finansiella, ekonomiska, sociala och politiska kriserna, som i viss mån tvingar oss att välja samhällsskick eller till och med kultur.

I detta ytterst komplexa sammanhang har ni varit tvungen att leda Europaparlamentet och att företräda det inför våra medlemsstater och inför världen. Min grupp och jag anser att ni har fullgjort er plikt med heder.

Naturligtvis skiljer sig våra politiska prioriteringar tydligt och ibland strider de emot varandra. Emellertid bedöms innehavaren av ett högt ämbete som ert just när det gäller förmågan att hantera dessa nödvändiga och hälsosamma åsiktsskillnader och samtidigt respektera var och en.

Nu kan jag säga att jag, som ordförande för en minoritetsgrupp, som enligt många människor uttrycker tankar utanför de sedvanliga åsiktsströmningarna, trivdes bra under ert talmanskap. Ännu bättre är det att, trots att våra politiska åsiktsskillnader naturligtvis är oförändrade, våra relationer som människor har berikats på ett märkbart sätt.

Herr talman! Vi har känt varandra i 30 år. Vi har egentligen lärt känna varandra under de senaste 10 åren av vårt utmärkta samarbete i talmanskonferensen. Jag uppskattar i hög grad er personliga etik som har gjort det möjligt för er att inse – åtminstone enligt vad jag tror – att man samtidigt kan vara kommunist, demokrat, europé och humanist. Tack så mycket.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Tack så mycket, herr Wurtz! Mina damer och herrar! På allas vägnar vill jag tacka Francis Wurtz, som har varit ledamot sedan 1979 och som nu kommer att lämna parlamentet. Vårt tack riktas också till tre andra kolleger som har varit här sedan 1979 och som nu kommer att sluta: Klaus Hänsch, före detta talman, Ingo Friedrich, före detta vice talman och kvestor samt Karl von Wogau, före detta ordförande i utskottet för ekonomi och valutafrågor och för närvarande ordförande i underutskottet för säkerhet och försvarspolitik. Jag vill på era vägnar framföra mitt uppriktiga tack till dessa fyra och till alla andra avgående kolleger för deras mycket stora engagemang. Tack så mycket.

(Livliga applåder)

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, för IND/DEM-gruppen. (EN) Herr talman! Gruppen Självständighet/Demokrati har försökt att vara hjälpsam, positiv och konstruktiv under hela denna valperiod.

(Blandade reaktioner)

Jo, eftersom vi har gett röst åt oppositionen, och i en demokrati är opposition viktigt. Det är av avgörande betydelse. Tyvärr, som president Václav Klaus påpekade när han kom hit, anser ni dock inte riktigt att det ska finnas någon alternativ syn, och följden är att ert ordförandeskap har markerats av er djupt fördomsfulla inställning i ert sätt att behandla ledamöter här i parlamentet som har begärt ordet för att invända mot konstitutionen/Lissabonfördraget.

Det avgörande ögonblicket för mig i kammaren var när fransmännen hade sagt ”nej”, nederländarna hade sagt ”nej” och så sa irländarna ”nej”, och parlamentet fortsatte med berått mod att strunta i folkets vilja. Ni förstår helt enkelt inte, eller hur? ”Nej” betyder ”nej”, och det är helt enkelt ofattbart att 499 parlamentsledamöter röstade för att strunta i den irländska nej-rösten och att fortsätta med fördraget. Vilket slags parlament är detta? Om ni verkligen trodde på demokrati skulle ni inte skyffla undan resultatet av dessa tre folkomröstningar.

Ännu värre är att ni nu är så rädda för den allmänna opinionen – ni vet ju att ni förlorat diskussionen – att ni har sjunkit till glåpord. Av Graham Watson har jag fått höra att jag beter mig som en engelsk fotbollshuligan, när allt jag gjorde var att vänligt påpeka att kommissionsledamot Jacques Barrot är dömd för förskingring. Gary Titley sa att jag var en paranoid reaktionär som lever i samhällets utkanter. Tja, han har kanske en poäng, vad vet jag, men Danny Cohn-Bendit, den store förespråkaren för yttrandefrihet, sa att motståndarna till fördraget var sinnessjuka, och Martin Schulz, socialdemokraternas ledare, sa efter en av nej-omröstningarna att vi inte får böja oss för populism och att nej-rösterna öppnade dörren för fascism.

Jag hoppas att väljarna i Europa under de kommande fyra veckorna i valkampanjen ser det verkliga ansiktet av detta projekt. Ni är nationalistisk, ni mobbar, ni hotar, ni är antidemokratisk, ni är en verklig skitstövel!

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Att ni kan hålla ett sådant anförande visar att detta är ett fritt och demokratiskt Europaparlament!

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Herr talman! En del kolleger kanske finner det svårt att tro, men jag kommer faktiskt att sakna er. Under hela den tid jag har känt er, först som ledare för kristdemokraterna och sedan som talman för parlamentet, har ni varit en förebild av värdighet, återhållsamhet och artighet. Ni är både anglofil och eurofil, och ni representerar det bästa i traditionen av integrationister. Ni blir säkert lättad över att höra att jag inte kan erinra mig något tillfälle då jag varit överens med er.

(Skratt)

Men i den karriär som vi båda har valt vet vi att ideologisk övertygelse är en sällsynt vara, och vi värdesätter den även om vi hittar den hos en motståndare.

Ni kommer säkert ihåg hur vi drabbade samman om er tolkning av parlamentets arbetsordning. De av oss som ville ha folkomröstningar om konstitutionsfördraget hade framfört vår synpunkt i fredliga röstförklaringar. Vår rätt att göra detta var entydigt fastställd i arbetsordningen. Ni valde godtyckligt att inte tillämpa dessa bestämmelser – ni försökte inte ändra dem, vilket säkerligen skulle ha krävt en viss tid, utan ni struntade helt enkelt i dem. Detta är inte tillfället att starta om diskussionen. Låt mig i stället säga detta: parlamentets talman har till uppgift att företräda hela parlamentet, även de som hyser minoritetsåsikter, och när ni behandlar oss olika öppnar ni dörren för despotism. Praktiskt taget varje månad förekommer det exempelvis demonstrationer här om det ena eller det andra och de tolereras, men när vi höll upp plakat med det enda ordet ”folkomröstning” skickade ni ut vaktmästarna för att rycka ned våra banderoller, och flera av oss bötfälldes.

Jag kan förstå varför ordet folkomröstning väcker så mycket oro i parlamentet: väljarkåren i tre länder har förkastat er konstitutionsmodell. Det gjorde att ni kände er sårbara, vilket retade upp er, och eftersom ni inte kunde angripa väljarna direkt tog ni ut hela er frustration på oss, den synliga EU-skeptiska minoriteten i parlamentet.

Kolleger! Jag förväntar mig inte att ni ska ändra uppfattning om önskvärdheten av centraliserad makt i Bryssel. Men från er egen synpunkt skulle jag vilja uppmana er att vara en smula mer rättvisa i era mellanhavanden med de av oss som är i minoritet. Om ni bara kunde övervinna er ryggmärgsreflex att tycka illa om oss skulle ni nog finna att det skulle främja er egen demokratiska trovärdighet. Alla organisationer behöver sina kritiker. Ert insisterande på att EU är av absolut godo och att all kritik antingen är oärlig eller ett utslag av främlingsfientlighet har inte gett er några fördelar, för utan kritisk granskning kommer Brysselinstitutionerna att bli slöa, egennyttiga och korrupta.

Mina vänner! Jag hopas att det är många fler av oss som kommer att vara suveränitetsförespråkare här i juli. För första gången på femtio år kommer parlamentet att ha något som liknar en officiell opposition. Hans-Gert! Det kommer att bli din efterträdares uppgift att hantera den oppositionen, men jag hoppas att han kommer att leva upp till den tolerans som denna kammare ständigt säger sig företräda.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Vi har noterat detta.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kohout, rådets ordförande. (EN) Herr talman! Jag är tacksam för detta tillfälle att få säga ett par ord på ordförandelandets och rådets vägnar som svar på ert inlägg och inläggen från de politiska gruppernas företrädare. Det är särskilt viktigt för oss att den femåriga valperioden sammanföll med de första fem åren av Tjeckiens EU-medlemskap och för de övriga länder som anslöt sig den gången, särskilt eftersom Tjeckien har haft förmånen att inneha ordförandeskapet, som nu närmar sig slutet.

Herr talman! Jag vill först av allt uttrycka min uppskattning för det exemplariska sätt på vilket ni har lett denna institution under de senaste två och ett halvt åren. Det är i kraft av era förtjänster, särskilt i fråga om rättvisa och integritet, som ni respekteras av parlamentet, en respekt som tydligt går över alla partipolitiska gränser. Som en av de relativt få ledamöter som valdes in för första gången redan 1979 har ni kunnat tillföra er betydande erfarenhet, visdom och kunskap till ämbetet. För att tala särskilt på ordförandeskapets vägnar kan jag endast säga att vi verkligen har uppskattat alla era förtjänster i de kontakter vi har haft både före och under vårt ordförandeskap. På rådets vägnar vill jag önska er allt det bästa för framtiden.

Eftersom vi ser tillbaka på de gångna fem åren hoppas jag att ni även tillåter att jag framför min uppskattning till er föregångare Josep Borrell, som visade samma opartiskhet och ledarskap. Ni har båda sett till att talmansämbetet respekteras och högaktas. Parlamentet i synnerhet och unionen i allmänhet har goda skäl att vara tacksam mot er båda.

Under loppet av de gångna fem åren har parlamentet utnyttjat sina befogenheter och privilegier, inte minst inom området för medbeslutande där rådet och parlamentet har befunnit sig på vardera sidan om bordet, ibland med mycket skilda ståndpunkter och mål. Trots dessa skillnader arbetar båda institutionerna tillsammans för att se till att systemet ger resultat. Vi kan vara oense och vi kan diskutera konstruktivt, men det gör vi inom ramen för överenskomna regler och förfaranden. Jag anser att båda institutionerna kan vara stolta över vårt delade åtagande om att se till att systemet fungerar, och de senaste fem åren har det varit gott om exempel på att det fungerar och fungerar mycket effektivt.

Herr talman, ärade ledamöter! Om mindre än tre månader kommer ett nytt parlament att tillträda. Det kommer att finnas många nya ledamöter. Ni kommer att välja en ny talman, och en annan medlemsstat kommer att ta plats här som det ordförandeland som företräder rådet. Herr talman! Jag är säker på att samtliga av dem under de kommande fem åren kommer att se med tacksamhet och respekt på det arv som ni, herr talman, lämnat till denna institution. Tack för er uppmärksamhet.

 
  
MPphoto
 

  Margot Wallström, kommissionens vice ordförande. (DE) Herr talman! Under er tid som talman har förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen utvecklats på ett mycket bra, för att inte säga smidigt sätt. Det är er förtjänst att de normala politiska diskussionerna, även under valkampanjer, när, som alla vet, risken för konflikter är störst, aldrig förvandlades till en kris bland institutionerna.

Om jag får komma med en personlig kommentar vill jag tacka er varmt för er alltid vänliga och tillmötesgående inställning till ert arbete. Ni har inte bara uppträtt artigt utan har också vid behov vidtagit korrigeringsåtgärder. Och ni har alltid uppträtt som en gentleman. Jag vill också betona hur viktigt det var för parlamentet och för hela EU att ni hade mod och vilja att försvara parlamentets demokratiska principer och privilegier, till och med mot statschefer, när det var nödvändigt.

(Applåder)

Jag vill också gratulera er till 30 år som vald ledamot av Europaparlamentet. Er personlighet har i hög grad präglat dessa årtionden och ni har lämnat ett viktigt bidrag till utformandet av parlamentets utveckling.

Ordförande José Manuel Barroso hade gärna velat komma själv, men som ni vet deltar han i toppmötet i Prag mellan EU och Kanada. På kommissionsordförandens och hela kommissionens vägnar vill jag tacka er varmt för ert framgångsrika talmanskap. Tack så mycket.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Fru vice ordförande, mina damer och herrar! Jag tackar er varmt för er i stort sett positiva kritik. Jag önskar alla mina kolleger som inte ställer upp till omval lycka till i framtiden och hoppas att vi kommer att ses igen. Till alla mina kolleger som ställer upp till omval och som blir omvalda vill jag säga att jag hoppas att vi, naturligtvis under förutsättning att jag blir omvald, kommer att fortsätta vårt goda arbete. Det som ordförandena för de politiska grupperna har sagt i dag har uppmuntrat mig att fortsätta att arbeta för ett enat Europa. Jag tackar er och hoppas att vi alla kommer att träffas igen.

(Livliga applåder)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE-DE). (DE) Fru talman! Jag har en fråga som gäller ordningen i kammaren. Strax innan vi kunde rösta, när sammanträdet avbröts för en kort stund, lyckades tydligen en ledamot av vårt ärade parlament smuggla in en parlamentskandidat. Han lät ta några fräcka reklamfotografier med henne och kränkte enligt min åsikt vår organisation. Måste inte dessa kandidater stå till svars för detta?

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Tack, herr Mann! Det kommer att undersökas.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy