Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0191(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0139/2009

Разисквания :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 6.9
CRE 06/05/2009 - 6.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0367

Разисквания
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

6.13. Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (A6-0263/2009, Jean Lambert)
PV
 

 
  
MPphoto
 

  Председател. - По изключение, колеги, и онези, които изчакват да дадат обяснения на вота, ще разберете, че вече стана късно. Всички сме тук отдавна и най-вече нашите преводачи. Броят на обясненията на вота е голям и подозирам, че няма да свършим с тях до 15,00 ч. Поради тази причина вземам решението да се занимаем с тях в края на работния ден довечера, както сме правили и преди.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - (EN) Г-жо председател, правилата ясно посочват, че след гласуването всеки член на Парламента има правото да даде обяснение на вота в продължение на не повече от 60 секунди. Осъзнавам, че преводачите ни са тук отдавна. Осъзнавам, че не позволяваме на много хора да излязат в обедна почивка. Мога ли да предложа компромисен вариант, който беше използван от заместник-председателя Alejo Vidal-Quadras при последния подобен случай, в който той позволи на колегите да обяснят своя вот един след друг, което значително ускори процедурата.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Благодаря Ви, г-н Hannan. Взехме предвид този вариант. Броят им е твърде голям и не считам, че това е възможно. Ще имате възможност да дадете обяснението на вота след гласуването, но в по-късен час. Съжалявам, но наистина стана твърде късно, а Вие знаете какво удоволствие изпитвам от Вашите предложения!

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Предложение за решение (B6-0268/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), в писмена форма. (PT) Съобщението на Европейската комисия COM(2007) 281 отправи предизвикателство към всички европейски институции: „Време е Бразилия да бъде разглеждана като стратегически партньор, както и като основен икономически актьор и регионален лидер в Латинска Америка“. Това партньорство беше установено на 4 юли 2007 г. в Лисабон по време на португалското председателство на Европейския съюз. На 12 март 2009 г. Европейският парламент прие препоръка на Съвета, която гласеше, че „стратегическото партньорство следва да предвижда установяването на редовен структурен диалог между членовете на Националния конгрес на Бразилия и членовете на Европейския парламент“.

Въпреки това принципно изказване и призивите ми към председателя на Парламента, със съжаление отбелязвам, че Парламентът се придържа към анахроничния вариант да направи Бразилия единствената икономика от БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай) без независима парламентарна делегация. Това противоречи на собственото решение на Парламента и демонстрира нежелателна инертност и краткосрочна визия, предвид действителното значение на Бразилия в света. Надявам се, че бъдещите членове на Парламента, особено тези от Португалия, ще спомогнат за промяна на това неприемливо положение на нещата и ще установят пряка и продуктивна комуникация с Националния конгрес на Бразилия.

Гласувах против.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), в писмена форма. – (EN) Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица се въздържа при гласуването относно броя на междупарламентарните делегации заради препратката към „Косово“ при създаването на „Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово“.

Създаването на делегация за връзки със самопровъзгласила се държава, което е резултат от нарушение на международното право, фактически само по себе си представлява нарушение на международното право.

Това въздържане не засяга всички други делегации, които се споменават в същото решение, които ние подкрепяме.

 
  
  

- Доклад: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. – (EN) Със задоволство гласувам тук днес по доклада, за да отхвърля една директива и 11 неактуални решения и отбелязвам, че следващият ни доклад от г-н Morillon (A6-0202/2009) ще отхвърли още 14 неактуални регламента.

Поздравявам моя колега за постъпката му, която би трябвало да повторим във всичките ни комисии и всичките ни области на компетентност. Със сигурност бих подкрепил идеята някои регламенти и директиви да имат фиксиран жизнен цикъл, което ще прекрати непрестанното приемане на закони и регламенти и тежестта, която впоследствие пада върху всички ни.

 
  
  

- Доклад: Петя Ставрева (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE) , в писмена форма.(EL) Парламентарната група на ПАСОК гласува в подкрепа на доклада Ставрева, защото той предоставя възможност на държавите-членки да избират мерките за подпомагане на развитието на селските райони в момент, който е от първостепенно значение за селските райони и земеделските стопани. Оригиналният текст беше подобрен въз основа на измененията, които внесох в комисията по земеделие и развитие на селските райони.

В никакъв случай обаче опортюнистичните намаления на финансовите ограничения на общата селскостопанска политика не могат да бъде приети под претекст, че разполага с неизползвани ресурси. Общностният бюджет не може да бъде използван отново посредством гъвкавия механизъм. На мястото на тази практика би било политически и материално уместно да се обсъди увеличение в общностния бюджет, за да не бъдат повлияни съществуващите политики на Общността, включително общата селскостопанска политика, което ще трябва да покрие финансирането на нови политики за справяне с кризата и повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Подкрепям документа, тъй като той отпуска допълнителни 250 млн. евро към средствата, заделени за 2009 г., и предлага по-добра гъвкавост по отношение на отпускането и усвояването на финансови ресурси за развитие на широколентов интернет в селските райони и справяне с новите предизвикателства в селскостопанския сектор.

Това допълване на ЕЗФРСР е необходимо, особено по време на криза. Румъния трябва да има достъп до този фонд чрез изпълнението на жизнеспособни проекти, чиято цел е развитието на селата ни и повишаване на жизнения стандарт сред жителите на селските ни райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), в писмена форма. – (SK) Докладът по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), в писмена форма. – (PL) Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони представлява добра възможност за исторически по-слабо развитите региони. Фондът е и възможност за намаляване на несъответствието между старите и новите държави-членки на Европейския съюз.

При администрирането на фонда трябва да помним, че общата селскостопанска политика е изпълнена с несправедливост и неравенство. Различията при субсидиите, а по този начин и при доходите на селскостопанските производители, водят до запазването на тези несъответствия и дори до тяхното увеличение. Несъответствията се отнасят не само до икономическото положение на жителите на селските райони, но и до цялата инфраструктура, включително до достъпа до интернет. Поради това трябва да запомним, че селскостопанските производители в Германия, например, получават два пъти по-големи субсидии от селскостопанските производители в Полша и три пъти повече от селскостопанските производители в Румъния.

Трябва да не забравяме, че регионите, които най-много се нуждаят от подпомагане, се намират в Румъния, България и източните части на Полша.

 
  
  

- Доклад: Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада, представен от британския ми колега от групата на социалистите в Европейския парламент, г-н Corbett, относно цялостния преглед на Правилника за дейността на Парламента.

Подкрепям инициативата на председателя на групата на социалистите, г-н Schulz, чиято цел беше да използва преразглеждането, за да попречи на френския лидер на една крайно дясна партия да има честта да председателства учредителната сесия на новия Парламент.

Според новите разпоредби учредителната сесия на Парламента, която ще се проведе на 14 юли, ще бъде председателствана от напускащия поста председател, в случай че той бъде преизбран, или от един от 14-те заместник-председатели по реда на старшинството, в случай че бъдат преизбрани.

Европейската демокрация зачита принципите на уважение и толерантност сред народите, които г-н Le Pen упорито пренебрегва чрез решението си да прави ревизионистки забележки.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма. – (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, и по-специално на изменения 51 и 52, които заменят най-възрастния член на председателския пост при откриването на новия Парламент с „временен избор“. Не разбирам защо изобщо имаме такова странно правило. Може би „майката или бащата“ на залата има логика. Членът на Парламента с най-дълъг стаж поне може да разчита на своя опит, а не само на възрастта си.

Вече беше злоупотребено с тази система от г-н Le Pen и неговата партия Национален фронт, когато през 1989 г. Клод Отон-Лара бе спуснат в Парламента и направи фарс на откриването на институцията с многословно и доста обидно изказване. До няколко месеца той напусна поста, след като вече беше изпълнил функцията си да се подиграе с Европейския парламент. След като изминаха 20 години, не можем да дадем втора възможност на г-н Le Pen да дискредитира Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Докладът на г-н Corbett има за цел да приведе Правилника за дейността на Европейския парламент в съответствие с настоящата практика на общ консенсус и предварително договаряне в малки групи, което превръща пленарната зала в нищо повече от среща, която регистрира текстове, изготвени предварително от шепа експерти. В резултат на това институционализацията на окончателния обществен вот за всеки текст е просто минималното ниво на прозрачност, което гражданите могат да очакват от работата на Парламента.

Докладът обаче е преди всичко непредвидена възможност да се приеме in extremis едно объркващо изменение, въпреки че то беше отхвърлено в комисията и изготвено най-вече, за да не позволи на никого да изпълнява задължение, което се зачита във всички парламенти на света: назначаването на най-възрастния член за председател на учредителната сесия. Наистина изключителна постъпка, престъпление – истинска политическа мерзост! Нечувано при демокрацията!

Подписалите са самите г-н Daul и г-н Schulz, които определено следва да се опитат да станат известни и популярни не във Франция, а в Германия. Това е допълнително доказателство, ако въобще е необходимо такова, за продължаващото стълкновение между десните и сектантски настроените леви, които гласуват заедно по почти всички текстове, които се приемат в залата.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), в писмена форма. (FR) След като изменението за най-възрастния член беше отхвърлено от комисията по конституционни въпроси, г-н Schulz и г-н Daul, тези двама либерално-социално-демократични стари приятели отново внасят същото изменение за разглеждане в пленарната зала.

Класиците учеха, че да се греши е човешко; а да се упорства в грешката е глупаво.

Очевидно никой не си е взел поука. Насочването на работата на Европейския парламент към моята скромна личност е направо смешно. Всъщност пренебрегването на собствения ни Правилник за дейността до такава степен е посяване на семето на латентен тоталитаризъм.

Кога ще бъдат премахнати малцинствените групи? Кога непокорните членове на Парламента ще бъдат отстранени?

От Клод Отон-Лара до Jean-Marie Le Pen, се върнахме там, откъдето започнахме. През 1989 г., след забележителното изказване на великия филмов режисьор, словото на най-възрастния член на Парламента беше премахнато. Двадесет години по-късно, най-възрастният член ще бъде отстранен, за да не се позволи на дявола Le Pen да председателства изборите за председател на Европейския парламент.

Какъв демократичен процес, госпожи и господа!

Г-н Schulz и г-н Daul неволно ми правят безплатна реклама, която няма да пропусна да използвам. Отново сам срещу света, ще приема хвърлената ръкавица и ще призова за свидетели истинските демократи и искрените европейци: маскарадът и този отказ от демокрация не служи на Европа, а на скритите, предубедени интереси на един тесен кръг от политици.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), в писмена форма.(FR) Като френски член на Европейския парламент и член на групата Независимост/Демокрация избирам да не подкрепя изменения 51 и 52 към доклада на г-н Corbett.

Действително не е разумно да се променя общо правило, за да се нагоди към определен случай.

Също така, въпросните интриги несъмнено ще имат обратен ефект или с други думи, те ще подчертаят неуважението, което мнозина членове на Парламента изпитват към своите колеги и кандидатите.

Освен това нищо не пречи на дадена политическа партия, която не е доволна от настоящия най-възрастен член, да представи по-възрастен кандидат.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Не гласувах в подкрепа на цялостния преглед на Правилника за дейността на Европейския парламент, защото в опит да не се позволи най-възрастният член на име Le Pen да бъде председател, беше намерено едно тромаво и дори отрицателно решение, въпреки наличието на решение, което щеше да бъде приемливо за всички присъстващи, които подкрепят политиката на интегриране на принципа на равенство между половете.

Можехме да заменим член 11 със следния текст: „Най-възрастният член на ЕП мъж или най-възрастният член на ЕП жена сред присъстващите членове на ЕП, като най-възрастни, ще заемат периодично поста на председател до обявяването на избора на Парламента. Редът на редуване ще започне с най-възрастния член жена.“

По този начин, можехме да избегнем възможността Le Pen да бъде председател като най-възрастния член на Парламента, без да трябва да унищожаваме Правилника за дейността и да приемаме процедура, която не съществува в нито един друг парламент на демократична държава.

Наистина жалко. Лично аз имам по-голямо доверие на френските избиратели. Надявам се, че няма да позволят избирането на г-н Le Pen и че това упражнение ще се окаже ненужно.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Европейският съюз в частност, който се обявява в подкрепа на демокрацията, толерантността и свободата на мнение, сам не ги следва точно. Независимо дали става въпрос за правото на хората на самоопределение, критерии за присъединяване или решения на съвременни проблеми, се прилагат два различни стандарта на Европейския съюз в зависимост от това, което е удобно.

Всеки, който не отговаря на изискванията за политическа коректност, който е неудобен за Европейския съюз, който описва неудобната действителност в рамките на Съюза, бива изключван и изведнъж подлежи на други правила. Принципът на idem ius omnibus – еднакво правосъдие за всички – трябва да бъде стриктно прилаган, ако Европейският съюз не иска да се подхлъзне към политически коректно лицемерие. Личната ненавист не трябва да бъде цитирана като довод за псевдо „предвидимо законодателство“.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Измененията, предложени от докладчика, правят правилата за регистрирането на документи на Европейския парламент по-гъвкави и опростяват Правилника за дейността. Също така някои от тях имат за цел да приспособят Правилника за дейността към новите правила и съвременната практика.

Една от най-значимите промени е да се даде на председателя на Европейския парламент правото да кани национални парламенти (на държави, които са подписали договор за присъединяване към Европейския съюз) да посочат от собствените си членове определен брой наблюдатели, които да се равняват на броя на бъдещите места в Европейския парламент, определени за съответната държава. Тези наблюдатели ще вземат участие в работата на Парламента в очакване на влизането в сила на договора за присъединяване и ще разполагат с правото да вземат думата в комисиите и политическите групи. Те няма да имат правото да гласуват или да бъдат избирани на постове в Парламента.

Друга промяна в Правилника за дейността регулира процедурата на съвместните заседания на комисиите и съвместните гласувания. Съответните докладчици ще изготвят един единствен проектодоклад, който ще бъде разгледан и гласуван от комисиите на съвместни заседания, които ще се проведат под съвместното председателство на съответните председатели на комисии.

Важни промени от гледна точка на заседанията на Парламента засягат разпределението на времетраенето на изказванията и съставянето на списъка с ораторите, както и изменения, свързани с окончателното гласуване на даден законодателен акт. Поименните гласувания увеличават отговорността на членовете на Европейския парламент пред гражданите.

 
  
  

- Препоръка за второ четене Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) По време на първото четене на пакета за телекомуникациите в Европейския парламент, мнозинството от колегите гласуваха в подкрепа на изменения 138 и 166, които бяха обсъждани. По този начин Европейският парламент ясно посочи, че за да бъде изключен някой от интернет, ще е необходимо съдебно решение и че потребителите имат правото на свободно изразяване и правото на неприкосновеност на личния живот. Съветът обаче реши да пренебрегне волята на Европейския парламент и премахна изменения 138 и 166. Европейският парламент и Съветът сега постигнаха компромис. Този компромис не съдържа изменения 138 и 166 в първоначалния им вариант. Затова и при днешното гласуване гласувахме против компромиса.

„June List“ и датската „June Movement“ силно желаят изменения 138 и 166 да бъдат включени в пакета за телекомуникациите и затова внесоха редица предложения за изменения, които бяха наречени „изменения за правата на гражданите“ от интернет активисти и които получиха подкрепата на други две политически групи в Европейския парламент. Ако предложенията ни бяха спечелили подкрепата на членовете на Европейския парламент, щеше да има добър шанс Европейският парламент и Съветът най-накрая да постигнат съгласие относно пакет за телекомуникациите, който истински да защитава правата и неприкосновеността на личния живот на интернет потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Днес се опитваме да подкрепим икономическите интереси по всякакъв възможен начин. Изведнъж голям брой закони за авторското право ще бъдат представени в рамково законодателство за предоставяне на телекомуникации. Достатъчно е Европейският съюз да приеме задължение за уведомяване на потребителите за опасностите от нарушаването на „разпоредбите за интелектуалната собственост“, след което санкциите могат да бъдат регулирани на национално равнище. След това всеки ще може да обвини другия. В този доклад големите софтуерни разработчици са се опитали да включат спънка пред по-малките разработчици.

В интернет наистина съществуват нарушения на правата, като детската порнография, с която трябва да се борим, но не трябва да се стига твърде далеч до степен, в която защитата на данните бива жертвана в името на икономическите интереси на няколко големи предприятия и мултинационални корпорации. Първоначалната идея зад пакета за телекомуникациите беше напълно разумна, но предвид огромния брой изменения, може да са се промъкнали едно или повече изменения, критикуващи пакета.

 
  
  

- Препоръка за второ четене Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на изменение 138, което внесох през месец септември миналата година и което беше прието от 88 % от членовете на Европейския парламент.

Доволен съм, че то отново беше подкрепено от съкрушително мнозинство на колегите, които по този начин потвърдиха ангажимента си да защитават правата на интернет потребителите.

Един месец преди европейските избори, това е убедителен знак. Независимо какво си мислят Съюзът за народно движение и техният министър на културата, мнението на Европейския парламент има значение.

Това представлява още един удар за Саркози и френското правителство. Парламентът каза „не“ на Саркози по отношение на формата и съдържанието. Членовете на Европейския парламент казаха „не“ на гъвкавия отговор и „не“ на неприемливия натиск, оказван от Франция върху основния демократичен орган на европейския континент!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Милиони европейци разчитат на интернет пряко или косвено в ежедневието си. Ограничаването, свиването и контролирането на интернет би имало пряко и отрицателно въздействие върху ежедневието на широката общественост и голям брой микро-предприятия и малки и средни предприятия, които пряко зависят от този ресурс за извършване на дейността си.

Затова и беше важно предложението на нашата група да бъде прието чрез вота ни в негова подкрепа, тъй като то ще запази свободата на обмен между потребителите, без последните да бъдат контролирани или спонсорирани от посредници.

Изглежда обаче, че Съветът не е готов да приеме това изменение, което се ползва с подкрепата на мнозинството в Парламента, което е против съгласието за ограничаване, постигнато при преговорите със Съвета. Това обаче е малка победа, като се има предвид, че се предотврати приемането на едно лошо предложение.

Всички онези, които защитават свободата на движение в интернет и безплатния софтуер следва да бъдат поздравени. Това е борба, която ще продължим, за да гарантираме защитата на правата на гражданите и неограничения достъп до услуги от страна на крайните потребители.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Първо, измененията, които най-добре защитават правата и свободите на гражданите, не бяха приети от залата в доклада Harbour, който допълва този доклад.

Второ, проблем с реда на гласуване, който за щастие беше решен, постави под съмнение начина, по който един основен политически проблем може да бъде решен тук: чрез хитри и дребнави политически интриги и впоследствие обвинения към администрацията, че не може да направи нищо по въпроса.

Накрая, когато изменение 1, известно на интернет потребителите като изменението „Bono“, беше прието, недоволството на г-н Toubon, явно горещ привърженик на закона Hadopi, беше последвано от неговата радост и одобрение, когато г-жа Trautmann заяви, че текстът ще отиде на трето четене. Това означава, че цялостният компромис беше изменен, а ясно обявената воля на мнозинството в Парламента беше потъпкана наред с резултатите от референдумите във Франция, Нидерландия, Ирландия…

Г-н Саркози и приятелите му от монополите са в почивка. Гражданите, от своя страна, да продължат да бъдат внимателни. Парламентът, който ще бъде избран на 7 юни, ще преговаря за третото четене. Не е сигурно дали, след като местата им бъдат осигурени, социалистите ще останат на страната на свободата.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) „Пакетът за телекомуникациите“, поискан от Комисията и Съвета, представлява потенциална заплаха за гражданските права. Измененията, които внесохме, приканваха за гарантиране на гражданските права, универсален достъп, прозрачност и свобода в интернет като област, в която се обменят идеи, а не като ресурс, контролиран от политици и бизнесмени. Интернет потребителите са клиенти, но те са също и граждани. Ще продължим да се борим за защитата на индивидуалните свободи на всички европейски граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE-DE), в писмена форма. − Днес при гласуването на пакета за електронните комуникации този парламент показа, че защитата на правата на потребителите е наистина с най-висок приоритет.

Независимо от факта, че имаше постигнат сравнително приемлив компромис в позициите за второ четене, мнозинството от парламента не се побоя да наруши договореностите и убедително настоя на първоначалната си позиция срещу възможността за въвеждане на ограничения в достъпа до интернет, освен ако те не се налагат по силата на съдебни решения или се застрашава обществената сигурност.

Да, целия пакет отива на помирителна процедура и неговото въвеждане се забавя, но мощният сигнал към Съвета и Комисията след днешното гласуване на парламента не може да бъде пренебрегнат.

Нека обаче признаем, случилото се днес се дължи на изключително сериозната активност на хората от интернет, които използваха всички начини да изразят своята позиция пред евродепутатите и да поискат от тях защита на своите права.

Такова поведение може само да бъде насърчавано.

Затова нека си направим и извода, че трябва всеки път да се вслушваме в гласа на хората, за да бъде и законодателството на ЕС обърнато с лице към техните нужди и да осигурява в максимално възможната степен защита на интересите на европейските граждани.

 
  
  

- Доклад: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), в писмена форма.(SV) Гласувам против доклада, защото следва да бъдат дадени гаранции, че части от наличния спектър ще бъдат използвани за некомерсиални цели и няма да бъдат дадени на големите телекомуникационни компании.

 
  
  

- Доклад: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Британските консерватори подкрепят премахването на неравнопоставеността в заплащането и другите форми на дискриминация на мъжете и жените. Равното третиране във всички видове заетост е от първостепенно значение за едно справедливо и равноправно общество. Консерваторите обаче считат, че националните правителства и парламенти могат най-добре да действат по начини, които са най-ефективни за собствените им общества и икономики.

Консерваторите споделят мнението, че съпрузите на самостоятелно заетите лица следва да имат достъп до болнични, пенсии и право на майчинство. Според нас обаче тези решения са в компетентността на държавите-членки.

Тъй като искането за ново законодателно предложение по отношение на равното заплащане съгласно член 141, параграф 3 от Договора за ЕО се отнася до обещанието на Консервативната партия за отказ от участие в социалния дял, който не подкрепяме, ние решихме да се въздържим.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Докладът подобрява начина, по който принципът на равно третиране се прилага за самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи в Европейския съюз. В Ирландия обаче съпрузите на самостоятелно заетите лица могат сами да станат самостоятелно заети лица, обезпечени по закона за социалноосигурителни вноски под формата на събирателно дружество между съпрузите. Така например, лицата могат да изберат да плащат доброволни осигурителни вноски, които им позволяват да останат осигурени след напускането на задължителната система за социално осигуряване. Социалното осигуряване е въпрос от компетентността на държавите-членки и поради това аз гласувах против изменение 14. Тъй като член 6 от доклада беше приет, аз и ирландските ми колеги в групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи решихме да се въздържим при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада на Astrid Lulling за равното третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, въпреки че според мен той трябваше да направи повече за укрепването на правата на жените и защитата на майчинството. Самостоятелната заетост продължава да бъде характерна за малцинството в Европа, като обхваща 16 % от населението в трудоспособна възраст. Едва една трета от самостоятелно заетите лица са жени.

Предложението трябваше да премахне препятствията пред достъпа на жените до самостоятелна заетост, като се предвидят мерки или специални облекчения, насочени към улесняване на извършването на дейност от самостоятелно заети лица.

Считам, че помагащите съпрузи следва да имат ясно определен професионален статут и същата социална сигурност като самостоятелно заетите лица.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Системите за социална сигурност се различават в различни части на Европа. Това не представлява проблем, както, изглежда, смятат мнозина. Това е естествен резултат от факта, че държавите са различни и публичните демократични избори са довели до различни политически системи на гласуване. Като привърженици на междуправителственото сътрудничество в Европейския съюз, за нас е естествено да отхвърлим формулировките в предложението за директива на Комисията и в доклада на Европейския парламент, които имат за цел да дадат на Европейския съюз повече власт над националните системи за социална сигурност.

Следва да се посочи обаче, че направените строги предложения имат за цел предимно да гарантират минимални равнища. По този начин формулировките не пречат на държавите-членки да отидат по-далеч, ако желаят. Това е положително, особено с оглед позицията на Швеция. Тази гъвкавост и фактът, че равното третиране на жените и мъжете е толкова ясно подчертано като основен принцип на едно развито демократично общество, ни накараха да гласуваме в подкрепа на доклада като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Самостоятелно заетите лица съставят едва 16 % от населението в трудоспособна възраст. Едва една трета от 32,5 милиона самостоятелно заети лица са жени.

Предложението за преодоляване на препятствията пред достъпа на жените до самостоятелна дейност, например, като се предвидят мерки или специални облекчения, насочени към улесняване на извършването на дейност като самостоятелно заети лица от страна на по-слабо представения пол, следва да бъде подкрепено.

Директива 86/613/ЕИО не е довела до особен напредък за помагащите съпрузи на самостоятелно заетите лица по отношение на признаването на тяхната работа и подходяща социална закрила.

Новата директива следва преди всичко да предвиди задължителна регистрация на помагащите съпрузи, за да не бъдат те вече невидими заети лица, и да задължи държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че помагащите съпрузи могат да бъдат обезпечени със здравни осигуровки и пенсии.

Въпреки факта, че държавите-членки въобще не са единодушни по отношение на необходимостта от подобряване на законодателната рамка в тази област, аз се надявам, че ще може да бъде постигнат разумен консенсус в кратки срокове, за да може директивата да бъде приета на първо четене, преди европейските избори през юни 2009 г.

Нека подкрепим инициативите за равнопоставеност. Ако поставим хората преди всичко, ще изградим едно по-справедливо общество.

 
  
  

- Доклад: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада на Gabriele Stauner тъй като считам, че е необходимо да се разшири мисията на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, която да обхваща и съкращенията, причинени от икономическата и финансовата криза.

Целта на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е да предложи ефективна подкрепа на лицата, съкратени в резултат на глобализацията. След приемането на този законодателен акт, средствата от фонда могат да бъдат използвани и за съкращения в резултат на икономическата и финансовата криза.

Делът на съфинансиране на фонда е 50 %, като тази цифра може да бъде увеличена до 65 % до 2011 г.

Максималният годишен финансов пакет на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е 500 млн. евро, като тази сума се отпуска с цел да помогне на хората в търсенето на работа или за финансиране на курсове за професионално обучение или помощи за мобилност.

Надявам се, че Румъния също ще има достъп до средствата от този фонд, за да помогне на хората, които губят своите работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Това частично подобрение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията не постига необходимото в настоящата сериозна криза. То не взема предвид направените от нас предложения за увеличаване на участието на Общността до 85 % от сумата, която ще бъде отпусната на незаетите лица или дори за удвояване на сумата на въпросния фонд, за да обхване повече хора, които могат да останат без работа след закриването на предприятия. Затова решихме да се въздържим.

Изменените правила на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, приети днес, имат за цел да позволят на фонда да се намеси по-ефективно по отношение на съфинансирането на обучението и заемането на работни места за работници, съкратени в резултат на икономическата криза. Новите правила разширяват обхвата на фонда и предвиждат временно увеличение на дела на съфинансиране от 50 % до 65 %, за да се предложи допълнителна помощ от фонда по време на финансовата и икономическата криза. Държавите, които са изправени пред финансови трудности обаче, няма да могат да прибегнат до фонда, като се има предвид, че те все още ще трябва да поддържат висок дял на съфинансиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), в писмена форма. – (PL) Изправени сме пред безпрецедентна криза. Тя оказа влияние не само във финансовата област, но и в икономическата и социалната област, и последиците от нея се чувстват не само в няколко държави-членки, а в целия Европейския съюз и в цял свят.

Лидерите на партията на европейските социалисти приеха съвместна декларация, която приканва държавите-членки „за амбициозен план за възстановяване за гарантиране на заетостта и предотвратяване на масовата безработица“. Единственият начин да се постигне истински ефект върху икономиката е да й се даде бюджетен стимул, който отговаря на мащаба на проблема и е координиран на територията на цяла Европа. Нашият приоритет, който ръководи всичко, което казваме или правим, е запазването на работните места и борбата с безработицата, както и насърчаването на екологосъобразно развитие.

Ако не направим нови усилия да се справим с кризата в Европа, безработицата ще нарасне до 25 милиона в началото на 2010 г., а състоянието на публичните финанси ще се влоши значително.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден през 2006 г. и ще функционира до 2013 г. Целта на ЕФПГ е да оказва помощ на работниците, съкратени в резултат на глобализацията. Максималният годишен бюджет на фонда е 500 млн. евро и той се използва в подкрепа на активни мерки на пазара на труда, като помощ при търсене на работа, под формата на стипендии за последващо обучение и помощи за мобилност.

Подкрепям идеята за намаляване на броя на съкращенията (до 500), които са необходими за осъществяване на намеса.

 
  
  

- Доклад: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE), в писмена форма.(LT) Гласувах в подкрепа на доклада на Eugenijus Maldeikis относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката.

Радвам се, че огромното мнозинство в Парламента (526 гласа) гласува в подкрепа документа.

Отново бих искала да подчертая важността на нашето решение.

Подобно на Латвия, Естония и Полша, моята държава, Литва, е част от Европейския съюз, в политически и икономически смисъл, в продължение на вече пет години. По отношение на енергетиката обаче тя беше и продължава да бъде като остров, без мостове, които да я свързват с енергийния пазар на Общността.

С днешното решение Европейският парламент отпусна 175 млн. евро за построяването на енергиен мост, който ще свърже Литва и Швеция.

След изпълнението на този проект държавите в региона ни, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г., най-накрая ще свържат енергийните си пазари със скандинавските държави, а по този начин и с пазара на Европейския съюз.

Това е удивителен проект, едно добро начало, а аз бих искала да благодаря на всички колеги, които гласуваха за него.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приемане на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката.

Европейският план за икономическо възстановяване предвижда инвестиции в размер на 5 млрд. евро за енергийни проекти, широколентов интернет и мерки за развитие на селските райони. 3,98 млрд. евро ще бъдат инвестирани в изграждане на инфраструктура за електричество, природен газ, вятърна енергия и за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Европейският парламент подкрепя отпускането на 1,02 млрд. евро за проекти в областта на развитието на селските райони.

Планът за икономическо възстановяване предвижда 200 млн. евро за изграждането на газопровода „Набуко“ за пренос на природен газ от района на Каспийско море до Европейския съюз. Румъния подкрепя проекта. Основните интереси на Румъния включват финансиране в плана за възстановяване за проекти за изграждане на свързващи газопроводи между Румъния и Унгария (30 млн. евро) и Румъния и България (10 млн. евро), както и за развитието на техническата инфраструктура, която позволява обръщането на посоката на пренос на газ в случай на временно прекъсване на снабдяването (80 млн. евро).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на програмата за оказване на финансова помощ за проекти в областта на енергетиката. Предложението на Европейския парламент за инвестиция, основаваща се на постигнато съгласие със Съвета, се гради на три стълба, а именно: проекти за свързване на газопреносни и електропреносни мрежи; улавяне и съхранение на въглероден диоксид; проекти за разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации. Предложението предвижда процедури и методи за оказване на финансова помощ за стимулиране на инвестицията за създаването на европейска интегрирана енергийна мрежа и подобряване на политиката на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове.

Необходими са незабавни действия за стимулиране на европейската икономика и поради това е от жизненоважно значение да разполагаме с мерки, които да гарантират адекватен географски баланс и скоростно изпълнение. В Португалия такива са проектите за свързване на газопреносните мрежи (инфраструктура и оборудване), а в Испания такива са проектите за по-доброто свързване на електропреносните мрежи.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. (SV) Амбицията на Комисията да увеличи инвестициите в енергийни инфраструктури е най-новият пример за арогантността, обзела чиновниците в Берлемон. Предложените инвестиции са дълготрайни и скъпи, а и все още следва да се прецени дали всички инвестиции трябва да бъдат правени на равнището на Европейския съюз. За 2009 г. и 2010 г. се предлагат инвестиции с общ размер от 3,5 млрд. евро – средства, които ще бъдат осигурени от бюджетите на държавите-членки. Що се отнася до Швеция, това ще означава значително увеличение на таксите за членство с допълнителни 1,4 млрд. шведски крони. Фактът, че Комисията не счита, че е разполагала с време, за да направи внимателна оценка на въздействието на едно такова цялостно предложение, е напълно отблъскващ.

Докладчикът по доклада на Европейския парламент не изглежда особено обезпокоен от тези възражения. Вместо това се предлага увеличение на помощта от 3,5 млрд. евро до близо 4 млрд. евро!

Мандатът ни да работим за едно по-малко скъпо европейско сътрудничество ни кара да отхвърлим това така фриволно отношение към парите на данъкоплатците. Трябва да се посочи обаче, че съществуват много добри причини, за да продължим да търсим начини да подобрим и разработим техники за отделяне и съхранение на въглероден диоксид. Гласувахме против доклада като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), в писмена форма.(SV) Предложението да се отделят близо 4 млрд. евро за проекти в областта на енергетиката в рамките на европейската енергийна програма за възстановяване си струва. Фокусът на съдържанието обаче е насочен твърде много към изкопаемите горива. Също така липсва каквато и да било подкрепа за проекти за подобряване на ефективността на потреблението на енергия. На един ранен етап Комисията предложи 500 млн. евро да бъдат отделени за „устойчиви градове“ – предложение, което обаче беше оттеглено.

Помощта за „устойчивите градове“ би позволила на широкообхватните проекти да разработят топлофикация и комбинирана топлинна и електрическа енергия, както и подобрения в жилищната политика. Такива проекти биха били рентабилни, биха намалили емисиите и биха създали нови работни места. Наистина е жалко, че тази възможност не се използва, предвид икономическата криза, за да вдъхне нов живот в този вид мерки.

 
  
  

- Доклад: Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE), в писмена форма. (DE) Членовете на Европейския парламент от Германската социалдемократическа партия отхвърлиха доклада поради две причини:

Първо, запазването за секюритизацията на кредити е важен и правилен инструмент за включване на финансовите институции в бизнес риска на въпросните кредити. Това обаче изисква значително по-голямо запазване. Петпроцентното запазване, договорено при тристранния диалог, не отговаря на това изискване. Европейската комисия първоначално прикани за 15-процентово запазване в процеса на консултации, но след това се поддаде на натиска от отрасъла и предложи 5 %. Консерваторите и либералите в комисията по икономически и парични въпроси искаха да обявят дори това ниско участие в бизнес риска за ненужно чрез подаването на гаранция от финансовите институции. Членовете на Европейския парламент от Германската социалдемократическа партия подкрепят доста по-високо запазване и ще подчертаят това си искане при бъдещите реформи на Директивата за капиталовите изисквания.

Второ, определението за първичен капитал, дадено в доклада Karas, нарушава неутралността за конкуренцията на регламента. Според него в бъдеще скритите капиталови вноски вече няма да бъдат считани за първичен капитал, въпреки че те могат да бъдат усвоени напълно в случай на ликвидност. Това би позволило възникването на нелоялна конкуренция срещу публичните банки в Германия. Отбелязваме, че „тихите“ вложения в капитала са доказан инструмент за рефинансиране, който е съвместим с правото на Европейския съюз. Тъй като в резултата от тристранния диалог не са взети предвид предложените от нас обяснителни изменения, ние отхвърляме доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. (FR) Поздравявам докладчика за усърдната му работа, както по отношение на съдържанието на текста, така и при последвалите преговори. Извънредните обстоятелства изискват от нас да предприемем бързи и уместни действия.

Мога да приема резултата, който ни беше предложен в областта на секюритизацията. Систематичното въвеждане на стандартизирани Колегиуми на надзорни органи представлява голям напредък.

От есента насам проектът за доклад откри пътя с идеята си за децентрализирана европейска система за надзор. Докладът на групата Дьо Ларозиер и съобщението на Комисията от 4 март развиха тази идея още повече. Радвам се, че тези идеи бяха посрещнати с одобрение.

Що се отнася до обхвата, трябва да се каже следното. Вместо да се вземе донякъде опростения критерий за трансгранични банки, вероятно би било по-добре да се насочим към банките със системна значимост.

Последните ще бъдат пряко подчинени на новия банков орган. Надзорът на другите банки ще бъде осъществяван от колегиум или, в случая с изцяло националните банки, от националния им надзорен орган. За целите на управлението на кризи банките със системна значимост също следва да попадат в обхвата на споразуменията за финансова стабилност на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма. – (EN) Поздравявам г-н Karas. Вотът е чудесен резултат поради много причини.

Първо, една от тях е фактът, че това е пакет, който бе препоръчан и договорен от Парламента. Участвал съм в такива преговори и знам колко трудни могат да бъдат разговорите.

Второ, става дума за съдържанието, или с други думи, законодателството предоставя по-добра защита на британските и другите граждани в целия Европейския съюз.

Секюритизацията беше методът, чрез който така наречените „токсични активи“ бяха разпределени между банките и оставиха огромни дългове в много частни и публични банки.

Идеята за запазване на актива на инициатора в размер на 5 %, който подлежи на преглед след оценките на въздействието и международните промени, е от първостепенно значение.

Намаляването на „заемането“ и гарантирането на подходяща капиталова адекватност на банките ще им попречи да действат по начина, по който ни доведоха до ръба на финансова катастрофа.

Г-н Karas може да бъде доволен от работата си при преговорите. Знам колко е трудно Парламентът да получи подобрения на текстовете, но вариантът за първо четене е разумен.

 
  
  

- Доклад: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ако някой е имал съмнения относно истинската цел на предложението, просто трябваше да цитирате думите от приетия днес текст по отношение на гарантирането на „премахване на оставащите бариери пред гладкото функциониране на вътрешния пазар“. Освен това, член 2 гласи, че „общата цел … е подобряването на условията за функциониране на вътрешния пазар“.

И все пак сигурно най-малкото е парадигматично, че след провала на така наречения „Европейски план за икономическо възстановяване“ и обявената „Европейска солидарност“ първото и засега единствено предложение за създаване на общностна програма за подкрепа е насочено към финансовите услуги! Изглежда сякаш не сме изправени пред една от най-големите кризи на капитализма със засилваща се безработица, унищожаване на производствения капацитет, растящи неравенства и трудности пред работниците и широката общественост.

Внесените от нас предложения – като увеличаване на общностния бюджет, създаване на общностни програми за подкрепа за производствения сектор и защита на работните места с права и обществени услуги – бяха отхвърлени. Когато обаче става дума за подкрепа на финансовия пазар и „гладкото функциониране на вътрешния пазар“ няма недостиг на общностно финансиране. Това е неприемливо. Затова гласувахме против.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Ние, евроскептиците, винаги търсим начин да направим европейското сътрудничество по-малко скъпо. Парите на данъкоплатците трябва да бъдат използвани разумно. Важно е, особено в тези бурни времена, да бъдем внимателни с общите ни ресурси. Рестриктивната бюджетна политика трябва да продължи да бъде ръководещ принцип за нас като избрани представители.

Настоящият доклад обаче ни води в напълно различна посока. Беше счетено, че първоначалното предложение на Комисията е неподходящо и веднага след това големите политически групи в Европейския парламент предложиха бюджетните кредити за органите по финансов надзор да бъдат удвоени. На какво основание можем да се запитаме. Изправени сме пред пълен световен финансова крах, за което е необходимо да бъдат направени международни усилия на световно равнище.

Надзорът на финансовите институции в Европейския съюз понастоящем не е задача за Европейския съюз. Важно е това да бъде взето предвид. Настоящото предложение обаче демонстрира амбициите на мощния политически елит. Чрез неясни препратки към финансовата криза и възможните й последици за надзора и проверките, това не е нищо друго освен нагъл опит да се осигури по-предна позиция на Европейския съюз. Ние, разбира се, нямаме избор освен да гласуваме против доклада и алтернативното предложение за резолюция.

 
  
  

- Доклад: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Въпреки че съм силен привърженик на хуманното отношение към животните, не съм склонен да забраня практики като вноса на тюленови продукти, ако може да бъде доказано, че страданието на животните е сведено до минимум по време на умъртвяване.

Все пак, съществуват някои практики, които будят тревога като традициите на ритуално клане за определени религиозни цели. Като се има предвид културното многообразие на Европа, някои от тези практики, които са чужди на зачитането на хуманното отношение към животните от страна на Европейския съюз, са започнали да пускат корени. В резултат на това животните страдат ненужно.

Приемам, че някои религии отдават изключително голямо значение на начина, по който животните биват заклани, за да бъде консумирано месото им. Развитието на една култура на права на животните и хуманно отношение към животните обаче беше извоювано трудно през последните 30 години и ние не трябва да го жертваме в името на политическата коректност. Животните, умъртвени чрез методи на ритуално клане, първо трябва да бъдат зашеметени, за да се сведе страданието им до минимум и за да се насърчат споделяните от нас ценности на хуманно отношение към животните.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно защитата на животните по време на умъртвяване. В Европейския съюз всяка година биват умъртвявани милиони животни. Много животни са подложени на операции, които предизвикват ненужно страдание, не само по време на отглеждането и превозването, но също така и по време на умъртвяването и клането и на свързаните с тях дейности. Страданието на животните в кланиците трябва да бъде избегнато, включително в случаите на животни, отглеждани за производство на храна и други продукти.

Според мен предложението е балансирано и съобразено с общностните цели за гарантиране на защитата и хуманното отношение към животните. Съгласна съм, че умъртвяването на голям брой животни трябва да се извършва при зачитане на хуманитарни стандарти, със спестяване на страданието на умъртвяваните животни.

В резултат на това не гласувах в подкрепа на изменението за вдигане на забраната за използване на системи за фиксиране на говеда, при които се прилага обръщане или неестествена позиция на тялото на животното, защото по мое мнение тази практика не представлява хуманно отношение към животните.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), в писмена форма. – (PL) Госпожи и господа, аз гласувах в подкрепа на доклада Wojciechowski относно защитата на животните по време на умъртвяване. Много хора недоумяват как е възможно животните да бъдат защитени, докато биват умъртвявани. Това може да звучи парадоксално, но е възможно. Всеки, който е умъртвявал животно или е бил свидетел на такова умъртвяване, знае колко мъчително може да бъде то. Приемането на ново законодателство в тази област ще ограничи ненужното страдание на животните и поради това законодателството е необходимо.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), в писмена форма. (FR) Потвърждавайки, че животните трябва да бъдат заклани без ненужно страдание, с изключение на случаите на религиозни обреди, мнозинството в залата демонстрира своето лицемерие и малодушие. „Религиозни обреди“ предимно обхваща ритуалното клане, практикувано най-вече по време на мюсюлманския празник Курбан Байрам, когато се прерязват гърлата на стотици хиляди овце.

Правното признаване на такава практика е част от по-комплексен феномен, а именно ислямизацията на нашето общество. Нашите закони и обичаи постепенно се променят, за да приемат ислямските закони на шериата. Във Франция все повече местни органи косвено финансират строежа на джамии. Менютата в училище се изготвят в съответствие с хранителните изисквания на исляма. В някои градове, като Лил, плувните басейни организират дейности, отделени само за жени. Създавайки „Съвет на Франция по въпросите на мюсюлманското вероизповедание“ през 2003 г., г-н Саркози, който по това време беше министър на вътрешните работи, въведе исляма в институциите на Франция.

За да сложим край на този феномен, трябва да отхвърлим коректността към исляма, да обърнем потока на миграцията на не-европейци и да създадем една нова Европа, Европа на суверенни държави без Турция, като утвърдим християнските и хуманистични ценности на нашата цивилизация.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, непростимо е, че Европейският парламент избра един шизофреничен подход в края на мандата си по един така деликатен въпрос, защото наистина е шизофренично, от една страна, да се пренасяме в бъдещето дори когато то въвежда технологии, които се използват да учат на насилие и разруха и, от друга страна, да се връщаме в миналото, за да възприемем племенни обреди и да спечелим благоразположението на онези, които имат нужда да видят пролята кръв и още по-безсмислено страдание в очите на жертвата.

Твърдо се противопоставяме на племенното клане, което не взема под внимание консенсуса и свободния избор на отделните държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), в писмена форма. (FR) Одобряваме желанието да се замени директивата от 1993 г. по начин, който подобрява и въвежда стандарти за клане в целия Европейски съюз.

Одобряваме и принципа, съобразно който животните следва да бъдат умъртвявани единствено посредством методи, които гарантират незабавна смърт или смърт след зашеметяване, но сме напълно против идеята да се позволят изключения в рамката на религиозните обреди.

Общественото мнение е особено чувствително и се противопоставя напълно на ненужните, мъчителни практики. Защо тогава трябва да ги толерираме в името на религията, независимо дали животните са обездвижени или не, преди да бъдат умъртвени?

Трябва да се приеме строго законодателство, което предвижда удостоверяване на процедурите, за да се гарантира, че животните биват зашеметявани и че не могат да дойдат отново в съзнание, преди да бъдат умъртвени, но би било по-добре ако тези практики бъдат напълно забранени. Те принадлежат на друга епоха и с право могат да бъдат наречени варварски.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), в писмена форма. – (EN) Защитата на животните от жестокост е много важна отговорност. Вместо да помогнат обаче, считам, че някои от внесените предложения всъщност ще доведат до повече жестокост.

По-специално, визирам предложението клането да се извършва единствено в кланици. Животновъдите ще бъдат принудени да натоварват и превозват животните, дори ако те са болни или стари, а едно такова действие би им причинило мъчение и страдание.

Предложението носи рискове и по отношение на заразните болести и инфекциите. Понякога е по-добре да не се позволи на заразата да се разпространи, като се умъртви животното в собственото стопанство, стига това да бъде извършено по хуманен начин. Не направих устното си обяснение.

 
  
  

- Доклад: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström и Åsa Westlund (PSE), в писмена форма.(SV) Ние, шведските социалдемократи, избрахме да гласуваме в подкрепа на доклада (A6-0241/2009) относно обновената социална програма. Това е добър доклад, който, наред с други неща, предвижда, че икономическите свободи и правилата на конкуренцията не следва да превъзхождат по важност основните социални права.

Докладът обаче съдържа и изисквания за системи за минимални трудови възнаграждения. Ние, социалдемократите, считаме, че е важно на всеки да бъде гарантирано достойно трудово възнаграждение, с което да може да живее, и считаме, че Европейският съюз следва да насърчава това. Това е особено важно, за да ни позволи да се справим с проблема на „бедните работници“. Държавите-членки трябва да продължат да решават как впоследствие да изберат да гарантират на своите граждани достойно заплащане на труда и дали да го правят посредством законодателни актове или като позволят на социалните партньори да го регулират чрез колективни споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Консерваторите подкрепят принципа на минимално трудово възнаграждение в Обединеното кралство. Считаме обаче, че схемите за социални сигурност и минималните трудови възнаграждения следва да бъдат определяни на национално равнище.

Поради това консерваторите се въздържаха от гласуване по този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада Silva Peneda относно обновената социална програма. В рамката на настоящата икономическа криза от първостепенно значение е социалната политика да върви ръка за ръка с икономическата политика, с цел възстановяване на европейската икономика. Европейските социални модели са изправени пред няколко предизвикателства, по-специално демографските промени и глобализацията, които не могат да бъдат пренебрегнати. Поради това е необходимо те да бъдат модернизирани в дългосрочен план, като в същото време първоначалните им ценности бъдат запазени.

Европа трябва да бъде амбициозна по отношение на социалната политика, особено сега, когато сме изправени пред сериозна криза. Считам обаче, че обновената социална програма на Комисията не е много амбициозна, твърде закъсняла е и всъщност не може да се справи с предизвикателствата в резултат от финансовата и икономическа криза. Социалната политика и политиката по заетостта трябва да бъдат укрепени, за да се намали или избегне загубата на работни места и за да се защитят европейците срещу социалното изключване и риска от бедност.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Докладът съдържа множество противоречия. По същество обаче той подкрепя съществуващите насоки на неолибералния капитализъм, макар и смекчени на места, но без да променя основните политики, които са в основата на настоящата икономическа и социална криза. Водещият принцип не се е променил. „Кризата“ се използва отново, за да „продаде“ рецептата на „повече от същото“: гъвкавост, вътрешен пазар, публично-частни партньорства и прочее, без да се взема предвид фактът, че политиките на Европейския съюз са също в основата на кризата и че спомогнаха за нейното задълбочаване.

Правилните „опасения“, включени в доклада, не обръщат внимание или не реагират на основните причини за установените проблеми, особено по отношение на икономическите политики, либерализацията и приватизацията на публични услуги и т.н.

Няма алтернативни отговори, особено ще се отнася до утвърждаването на ролята на държавата в икономиката, в стратегическите сектори и при разширяването на висококачествените публични услуги или дори в защита на по-високите трудови възнаграждения и пенсии. Докладът обаче обръща внимание на необходимостта от по-справедливо разпределение на благата, но без да посочва начините това да се постигне или без да приканва за отделяне от политиките, които са засилили социалните неравенства.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Социалната политика на вашата Европа е огромен провал. Във Франция току-що бяха публикувани ужасяващи данни: за две години бедността се е увеличила с 15 %, броят на бедните работници се е увеличил драстично, а броят на силно задлъжнелите домакинства, чиито ресурси отдавна не са достатъчни да покриват битовите разходи, се е увеличил значително в резултат на това. Освен това ние се намираме едва в началото на дълбока криза.

Вие приканвате гражданите да „бъдат отворени към промяна“, когато за работниците промяната означава да загубят работата си и да не могат да си намерят нова, благодарение на вашите политики. Говорите за „социална“ политика, докато Съдът на Европейските общности потъпква правата на работниците в името на конкуренцията и свободата на предоставяне на услуги. Говорите и за гъвкавост, когато на европейски език това означава „несигурност“. Вие дори се преструвате, че обръщате специално внимание на жените и майките, когато глупавата ви политика за „половете“ води до загуба на специални социални права, като онези, които преди съществуваха във Франция в областта на пенсионирането и работата през нощта.

Не е необходима обновена социална политика, а пълна промяна на сгрешената ви система.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Докладът подчертава нуждата държавите-членки да модернизират и реформират националните си системи за социална сигурност, да въведат минимални трудови възнаграждения и да преразгледат учебния материал в училищата. Освен това се предвижда и по-високо финансово участие на служителите в дейността на предприятията, както и Европейска година на доброволческата дейност. Това са необикновено крайни примери за начина, по който Европейският съюз възнамерява да поеме националното самоопределение.

Също така докладът съдържа две препратки към Договора от Лисабон, който все още не е влязъл в сила. Това е нагъл израз на арогантността на властта! Внушението е, че демократичният дебат относно Договора се счита за евтин популизъм без значение от неговия изход.

Поради това гласувахме против доклада при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), в писмена форма. (SV) В общи линии това представлява един много добър доклад с множество добри аспекти, но заради многократните искания за растеж и за въвеждане на минимални трудови възнаграждения от страна на държавите-членки, заедно с правно обвързващи социални условия, което би означавало огромно прехвърляне на права към Европейския съюз, аз се въздържам от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE), в писмена форма. – (DE) Европейските социални модели са изправени пред големи предизвикателства по време на настоящата финансова криза.

Затова и групата на германските консерватори (CDU/CSU) изразява подкрепата си за една социална Европа.

Поради тази причина подкрепяме доклада на г-н Silva Peneda относно обновена социална програма.

Приветстваме и факта, че създаването и насърчаването на работни места са станали приоритет в тези кризисни времена и нашето желание да придвижим мерките, свързани с образование и обучение.

Европа трябва да създаде социална рамка и да установи стандарти на европейско равнище.

Без съмнение трябва да вземем предвид компетентностите на държавите-членки в това отношение.

Поради тази причина ние сме против общия призив за въвеждането на минимално трудово възнаграждение във всички държави-членки, както първоначално гласеше параграф 14 от доклада.

Въвеждането на минимално трудово възнаграждение е решение, което трябва да си остане в компетентностите на държавите-членки.

Затова и сме доволни, че устното предложение за изменение на този параграф беше прието.

Трябва да бъдат гарантирани достатъчно обезщетения, които да позволят на всички граждани да водят достоен живот, но в това отношение съществуват различни възможности в различните държави-членки.

В нашето устно предложение за изменение ясно посочихме, че освен на минималното трудово възнаграждение следва да се обърне внимание и на колективните споразумения и обвързващите разпоредби или на гарантирания от държавата минимален доход.

По този начин отдаваме дължимото на принципа на субсидиарност.

 
  
  

- Доклад: Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström и Åsa Westlund (PSE), в писмена форма.(SV) Ние, шведските социалдемократи, решихме да гласуваме в подкрепа на доклада (A6-0263/2009) относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда. Това е добър доклад, който е особено важен в настоящата икономическа криза, която налага активни мерки, насочени към пазара на труда, които да гарантират, че най-уязвимите лица няма да останат трайно извън пазара на труда.

Докладът обаче съдържа и изисквания за системи за минимални трудови възнаграждения. Ние, социалдемократите, считаме, че е важно на всеки да бъде гарантирано достойно трудово възнаграждение, с което да може да живее, и считаме, че Европейският съюз следва да насърчава това. Това е особено важно, за да ни позволи да се справим с проблема на „бедните работници“. Държавите-членки трябва да продължат да решават как впоследствие да изберат да гарантират на своите граждани достойно заплащане на труда и дали да го правят посредством законодателни актове или като позволят на социалните партньори да го регулират чрез колективни споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Британските консерватори подкрепят по-голямата част от доклада и разпоредбите, предвиждащи подходящо подпомагане на доходите, пазари на труда, способстващи приобщаването, и достъп до качествени услуги. Насърчаваме и положителен и интегриращ подход за психичното здраве, лицата с увреждания и правото на работа на възрастните лица, както и по-твърда позиция в борбата с трафика на хора.

Консерваторите обаче не подкрепят концепцията за директива на Европейския съюз за борба с дискриминацията. Освен това консерваторите не могат да подкрепят призива за създаване на законодателна рамка за равно третиране в областта на заетостта за борба с дискриминацията в заетостта и професиите и за цел на ЕС за схеми с минимални доходи и схеми с плащане на вноски за заместване на доходите, предоставящи подпомагане на доходите в размер най-малко 60 % от съответния национален среден доход. Поради тези причини ние се въздържахме. Тези въпроси трябва да попадат в компетентностите на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи в общи линии подкрепя съдържанието на първоначалния доклад на Jean Lambert. В комисията обаче друга политическа група внесе странични точки в доклада, които бяха не само извън замисления обхват на доклада, но и за които се знаеше, че са неприемливи за групата ни. Това бе направено нарочно, поради низки партийно-политически причини, за да не ни позволят да гласуваме в подкрепа на доклада във вида, представен в пленарната зала. Поради това внесохме алтернативна резолюция, която съдържа всички елементи от нейния доклад, които подкрепяме.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Този доклад повдига въпроса как да приобщим на пазара на труда лицата, които понастоящем са изключени от него? Отговорът е очевиден. Необходимо е да създадем повече работни места и по-голям капацитет на пазара на труда.

Фактът, че Европейският съюз дори трябва да си зададе този въпрос демонстрира един от основните проблеми на Брюксел. Отдава се прекалено много внимание на защитата на работните места и недостатъчно на създаването на работни места. Европейският социален модел носи главната отговорност, че толкова много европейци са безработни. Европейският социален модел прави точно обратното на онова, което трябва да прави: той създава двустепенна икономика на пазара на труда, като предоставя обезщетения на заетите лица и ограничава възможността незаетите лица да получат такива. Социалната цена на безкрайната регулация от страна на Европейския съюз също е огромна, което не позволява на работодателите да наемат нови работници. Толкова за прехваления план на Европейския съюз да бъде най-конкурентоспособната икономика в света до 2010 г.

За да създаде работни места за безработните лица, европейската икономика изисква ЕС да тръгне в напълно различна посока. Британските консерватори са решени да ускорят тази промяна.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма.(SV) Докладът разглежда редица важни въпроси, които по принцип следва да бъдат разгледани от държавите-членки, а не от Европейския съюз. Така например, Европейският парламент настоява, че е необходимо да се въведат цели на Европейския съюз за гарантиране на минималния доход и за минимални трудови възнаграждения. Докладът съдържа и препратка към Договора от Лисабон (който все още не е влязъл в сила). Поради това гласувахме против доклада.

 
Правна информация - Политика за поверителност