Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 6 май 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Програма за икономическо възстановяване: проекти в областта на енергетиката - Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (разискване)
 3.Директиви за капиталовите изисквания: Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО – Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита
 4.Време за гласуване
  4.1.Отговорности на комисиите (B6-0269/2009)
  4.2.Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите към съвместните парламентарни комитети и на делегациите към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (B6-0268/2009)
  4.3.Отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството(A6-0203/2009, Philippe Morillon)
  4.4.Отмяна на 14 неактуални регламента в сферата на общата политика в областта на рибарството (A6-0202/2009, Philippe Morillon)
  4.5.Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (A6-0259/2009, Петя Ставрева)
  4.6.Процес на внасяне и разглеждане на петиции (изменение на Дял VIII от Правилника за дейността) (A6-0027/2009, Gérard Onesta)
  4.7.Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (A6-0278/2009, Reimer Böge)
  4.8.Проект на коригиращ бюджет № 4/2009 (A6-0281/2009, Jutta Haug)
  4.9.Проект на коригиращ бюджет № 5/2009 (A6-0282/2009, Jutta Haug)
  4.10.Посочване на консумацията на енергия на етикети на телевизори (B6-0260/2009)
  4.11.Посочване на консумацията на енергия на етикети на хладилни уреди за замразяване (B6-0259/2009)
  4.12.Годишна програма за действие за 2009 г. за тематичната програма „Недържавните участници и местните власти в развитието“ (част II: специфични действия) (B6-0285/2009)
  4.13.Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността (A6-0273/2009, Richard Corbett)
 5.Слово на председателя на Парламента
 6.Време за гласуване (продължение)
  6.1.Електронни съобщителни мерки и услуги, защита на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на потребителите (A6-0257/2009, Malcolm Harbour)
  6.2.Електронни съобщителни мрежи и услуги (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
  6.3.Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Служба (A6-0271/2009, Pilar del Castillo Vera)
  6.4.Честотни ленти, които ще бъдат запазени за мобилни комуникации (A6-0276/2009, Francisca Pleguezuelos Aguilar)
  6.5.Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица (A6-0258/2009, Astrid Lulling)
  6.6.Бременни работнички (A6-0267/2009, Edite Estrela)
  6.7.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (A6-0242/2009, Gabriele Stauner)
  6.8.Програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (A6-0261/2009, Eugenijus Maldeikis)
  6.9.Директиви за капиталовите изисквания: Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (A6-0139/2009, Othmar Karas)
  6.10.Програма на Общността за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита (A6-0246/2009, Karsten Friedrich Hoppenstedt)
  6.11.Защита на животни по време на умъртвяване (A6-0185/2009, Janusz Wojciechowski)
  6.12.Обновена социална програма (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
  6.13.Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (A6-0263/2009, Jean Lambert)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Състав на Парламента: вж. протокола
 10.Заключения на конференцията на ООН за расизма („Durban II“ – Женева) (разискване)
 11.Годишен доклад за 2008 г. относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 12.Създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. (изменение на Решение № 573/2007/EО) - Минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (преработена) - Разглеждане на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен) - Система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци (преработен) - Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (разискване)
 13.Двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения - Двустранни споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, свързани с родителската отговорност и със задължения за издръжка - Разработването на пространство на наказателно правосъдие на ЕС (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Новата роля и отговорности на Европейския парламент при прилагането на Договора от Лисабон – Институционално равновесие в Европейския съюз - Отношения между Европейския парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон – Финансови аспекти на Договора от Лисабон – Прилагане на гражданската инициатива (разискване)
 16.Обяснение на вот
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1466 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (1533 kb)
Правна информация - Политика за поверителност